Жұмыс оқу бағдарламасын қолданужүктеу 118.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата18.04.2017
өлшемі118.55 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КӚПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 

 КЕЛІСІЛДІ                                                                                    БЕКІТІЛДІ 

ОӚЖ жӛніндегі директордың орынбасары                               КГТК  директоры 

 ______________  Б.М.Казкенова                                             _______________ Л.В.Волкова 

«______ »_________2014ж.                                                       «_______»____________2014ж. 

 

 

  

Жұмыс оқу бағдарламасы 

 

Пән            Тәрбие жұмысының әдістемесі 

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде жасалған 

Тіркеу № «13»   23.08.2002ж. 

Мамандық  0103000  «Дене тәрбиесі және спорт» 

№___________  «_____»    ____________  20 ___ж. Оқу жоспарына сәйкес 

 

 

  

Оқу уақытының бӛлінуі 

 

  

 

  

Жұмыс оқу бағдарламасын қолдану 

 

Оқу жылы 

Топтар 

2014-2015ж 2ФК-1кс, 2ФК-2кс  

 

  

 

  

Курс 


Барлық 

сағат 


саны 

Теориялы


қ сабақтар 

Зертханал

ық 

сабақтар Тәжірибел

ік 


сабақтар 

Курстық 


 жоба 

Бақылау 


жұмыстар

ы 

Емтихан  

1-

cем 2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


1-

cем 


2-

cем 


56 


18 

12 


 

 

16 10 

 

  

 

  

 

 

Құрастырушы: педагогика және психология пәндерінің оқытушысы Оразғалиева Гүлден Зайкенқызы 

 

  

 

Жұмыс оқу бағдарламасы  Кӛпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің «Экономикалық-құқықтық және гуманитарлық» бӛлім отырысында қаралды және 

құпталды. 

 

 

20____жылғы  «_____»   ______№ _____хаттамасы  

«Экономикалық-құқықтық және гуманитарлық» ____________Садық Ж.Т 

бӛлім меңгерушісі 

 

 Оқу жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік стандарты ҚР МЖМБС 

4.05.075-2009 негізінде әзірленді. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                      МАЗМҰНЫ 

1.

 

Түсіндірме жазба 2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

     3.2.Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                     1.Түсіндірме жазба 

    Оқу жұмыс оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының орта арнаулы кәсіби 

оқу орындарына арналған мемлекеттік стандартқа сәйкес құрылған. 

    Осы  жұмыс  оқу  бағдарламасы  тәрбие  теориясы,  әдістемесі  пәні  мазмұнының 

міндетті  минимумына  және  даярлық  деңгейіне  қойлатын  мемлекеттік  талаптарды 

іске  асыруға  арналған  және  орта  кәсіптік  білім  беретін  оқу  орындарының  жұмыс 

оқу бағдарламаларын әзірлеуге негіз болып табылады. 

    Жалпы  кӛлемі-56сағат,  соның  ішінде:  теориялық  сабақ-30  сағат,  тәжірибелік 

сабақ-26  сағат.  Осы  жұмыс  оқу  бағдарламасын  іске  асыру  барысында  0103000  

«Дене  тәрбиесі  және  спорт»  мамандығы    бойынша  Қазақстан  Республикасының 

Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  орта  кәсіптік  білім  стандартына  сәйкес  ӛткізілу 

қаралған: сынақ 

    Осы  жұмыс  оқу  бағдарламасы    бойынша  болашақ  маман,  тәрбие  теориясы, 

әдістемесін  оқытудың  ӛзіндік  ерекшеліктеріне  жетік  болып,  озық  әдістемелік 

шеберлікті  игеруі,  оқыту  тәсілдеріндегі  жаңа  бағыттар  жӛнінде  білімін  үнемі 

толықтырып отыруы және озат тәжірибені насихаттап, тарата білуі қажет. 

 

 

1. 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт және білім бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге 

ие болулары керек: 

-Базалық: 

БҚ1. Мұғалім мамандығының мәні мен 

әлеуметтік маңыздылығын түсіну; 

БҚ.2. Ортақ нәтижеге жету үшін, топтағы 

кӛзқарасты әртүрлі адамдармен этикет 

нормаларына сәйкес ынтымақтастық 

байланыс орната білу; 

БҚ.3. Ақпаратты жинау, ӛңдеу және 

сақтаудың компьютерлік әдістерін, 

интернеттен ақпараттарды іздеу әдістерін, 

электронды поштаны, АКТ меңгеру, 

логикалық операцияларды қолдану 

арқылы ақпараттарды ӛңдеу білу; 

БҚ.6. Оқуға, ӛзінше оқуға қабілеттілік-

үздіксіз ӛзінше білім алуға және кәсіптік 

біліктілікті жетілдіруге дайындық; 

БҚ.7. Адами қасиеттер үлгілеріне 

негізделген рухани құндылықтар мен 

нормаларды түсіну және қолдану; 

БҚ.10. Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңын білу, Балалар 

құқығы туралы Конвенцияны

мемлекеттік жалпыға білім беру 

стандартын білу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 

   Мектептегі балалардың демократиялық, 

қоғамдық ұйымдары жұмысының мазмұны 

жайлы білу; 

Меңгереді: 

    Оқушылармен жүргізілетін сыныптан 

тыс жұмыстардың мазмұны, формалары 

жайлы; 


Дағдыланады: 

   әр оқушының ӛзіндік «менін» іс-әрекетте 

кӛрсете білуге дағдыландыру; 

Құзыретті: 

    Тәрбие жұмысын жоспарлап, жеке 

оқушылардың тәртібін бақылап, талдай 

біледі; 


-Кәсіби: 

КҚ.1. Білім алушылардың психологиялық 

даму ерекшеліктерін, жас ерекшеліктерін, 

оқу тәрбие процесінің мәнін, дидактика 

заңдылықтарын білу; 

КҚ.3. Ӛзін-ӛзі бақылау, тиімді әдістер мен 

құралдарды таңдау, жоспарлау әдістерін 

меңгеру; 

КҚ.4. Топ жетекшісінің қызметін, жұмыс 

мазмұнын, оқушылар ұжымын 

диагностикалау әдісін білу; 

КҚ.6. Балалармен, жасӛспірімдермен, ата-

аналармен  мәдени-кӛпшілік, 

ағартушылық жұмыстар жүргізу; 

мазмұнын талдай білу. 

Біледі: 


   Мектептегі тәрбие әдістері жӛніндегі 

түсінік, балалар ұжымының белгілері, 

функциясы, құрылымы, қалыптасу 

кезеңдері, ұжымға педагогикалық 

басшылық жасау жайлы; 

Меңгереді: 

   Тәрбие жұмысын жоспарлай білу, жеке 

оқушылардың тәртібін бақылап, талдай 

білу; 

Дағдыланды:     әр түрлі тәрбиелік іс-шараларды 

ұйымдастыруға; 

Құзыретті: 

    Сыныпта және топта балалардың бір-

біріне деген қарым-қатынасын 

қалыптастыра біледі. 

-Арнайы: 

АҚ.1. Арнайы-кәсіптік білімді, қазақ тілі 

мен әдебиетін оқыту формалары мен 

құралдарын, қазіргі заманғы әдіс-

тәсілдерді, инновациялық педагогикалық 

технологияларды, пәннің оқу-әдістемелік 

кешенін қолдана білу; 

АҚ.2. Негізгі ұғымдар мен терминдерді, 

әртүрлі нысандар мен нақты құбылыстар 

арасындағы қатынастар мен 

байланыстарды ашатын заңдарын білу; 

АҚ.4. Мұғалім мен оқушының 

портфолиосының мазмұнын жинақтау 

әдістерін меңгеру. 

АҚ.5. Оқу-ақпараттық құралдармен 

жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдерін және 

оларды қолдану кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын меңгеру. 

Біледі: 

   Тәрбие технологияларын, оқушыларды 

сыныптан тыс тәрбиелеу жолдарын; 

Меңгереді: 

   Мұғалімдермен, сынып жетекшілермен 

ұйымдастырылатын жұмыстар түрлерін; 

Дағдыланды: 

    Педагогикалық шеберлік дағдыларды 

қалыптастыруға; 

Құзыретті: 

    Ата-аналармен жұмыс түрлерімен 

танысып, ата-аналар жиналысы 

құрылымын жасай біледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Модуль мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Жоспар 


ланған 

 деңгей 


Жоға 

ры  


дейгей 

Орта  


буын 

маманы 


 

 

 

 

І Бӛлім. Тәрбие процесінің мәні мен мазмұны. 

 

  

Тақырып №1.1. Қазақстан Республикасының тәрбие тұжырымдамасы.  

  

Тақырып  №1.2.    Тәжірибелік  сабақ  №1.  Тәрбиелеу үрдісін  ұйымдастырудың  әдіснамалық  негіздері 

және ұстанымдары, қағидалары.  

 

 Тақырып  №1.3.    Тәрбиенің  мақсаттары  мен 

міндеттері. 

  

Тақырып  №1.4.  Тәжірибелік  сабақ  №2.  Тәрбие процесінің мақсаттары мен міндеттері. 

  

Тақырып №1.5. Тәрбие процесінің мазмұны.  

 Тақырып 


№1.6. 

Педагогикалық 

процестің 

диалектикасы. 

 

 Тақырып  №1.7.  Тәжірибелік  сабақ  №3.  Тәрбиелеу 

түрлері және олардың сипаттамасы. 

  

Тақырып №1.8. Тәрбие процесін ұйымдастыру.   

 Тақырып  №1.9.  Тәжірибелік  сабақ  №4.  Тәрбие 

процесін ұйымдастыру. 

  

 

ІІ  Бӛлім.  Тәрбие  коллективін  ұйымдастыру әдістемесі. 

 

 

 

10 Тақырып № 2.1. Мектептегі балалар ұжымы. 

  

11 


Тақырып № 2.2. Тәжірибелік сабақ №5. Ұжым мәні 

және мақсаты. 

 

 12 

Тақырып №2.3.  Оқушылардың ӛзін-ӛзі басқаруы. 

 

 13 

Тақырып 


№ 

2.4. 


Тәжірибелік 

сабақ 


№6. 

Оқушылардың ӛзін-ӛзі басқару мәні. 

      2 

 

 14 

Тақырып  №2.5.Оқушылардың  ӛзін-ӛзі  басқаруын 

ұйымдастыру және дамыту. 

  

15 


Тақырып№2.6. 

Тәжірибелік 

сабақ 

№7. 


Оқушылардың ӛзін-ӛзі басқаруын ұйымдастырудың 

педагогикалық аспектілері. 

 

  

ІІІ Бӛлім. Жалпы тәрбие беру әдістері. 

 

  

16 


Тақырып 

№3.1. 


Педагогикалық 

әсер 


ету 

әдістемелері. 

 

  17  Тақырып№3.2.  Тәжірибелік  сабақ  №8.  Тәрбие 

әдістерінің жіктелуі. 

 

 18 

Тақырып № 3.3.Мадақтау және жазалау әдістері. 

 

 19 

Тақырып№3.4.  Тәжірибелік  сабақ  №9.  Мадақтау, 

жазалау түрлері. 

  

 

ІV Бӛлім. Сынып жетекшісінің жұмыс мазмұны. 

 

 

 20 

Тақырып  №4.1.    Сынып  жетекшісінің  міндеттері 

мен қызметі. 

  

21 


Тақырып№4.2.Сынып 

жетекшісінің 

қосымша 

атқаратын жұмыс түрлері, мазмұны. 

 

 22 

Тақырып№  4.3.  Тәжірибелік  сабақ  №10.  Сынып 

жетекшісінің  қосымша  атқаратын  жұмыс  түрлері, 

мазмұны. 

 

 23 

Тақырып  №4.4.    Тәрбие  жұмысын  жоспарлау. 

Мектептен тыс дене тәрбиесі мен спорт жұмыстары. 

  

 

Тақырып№  4.5.  Тәжірибелік  сабақ  №11.Сыныптан тыс сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру. 

  

24 


V Бӛлім. Тәрбие ісінің әдістемелері. 

 

  

25 


Тақырып №5.1.  Тұлғаны зерттеу әдістемелері. 

  

26 


Тақырып  №5.2.  Тәжірибелік  сабақ  №12.  Тұлғаны 

зерттеу әдістемелері.  

 

 27 

Тақырып 


№5.3. 

Жеке 


тұлғаның 

бейімділік 

психодиагностиксын зерттеу тәсілдері. 

  

28 


Тақырып  №5.4.  Тәжірибелік  сабақ  №13.  Жеке 

тұлғаның  бейімділік  психодиагностиксын  зерттеу 

тәсілдері. 

  

 

Барлығы   56 

 

 

 

     3.2.Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

І Бӛлім. Тәрбие процесінің мәні мен мазмұны. 

Тақырып №1.1. Қазақстан Республикасының тәрбие тұжырымдамасы. Тәрбие 

беру  жӛнінде  жалпы  түсінік.  Тәрбие  беру  процесінің  ерекшеліктері.  Қазақстан 

Республикасының тәрбие тұжырымдамасы 

Тақырып  №1.2.    Тәжірибелік  сабақ  №1.  Тәрбиелеу  үрдісін  ұйымдастырудың 

әдіснамалық  негіздері  және  ұстанымдары,  қағидалары.  Тәрбие  беру  жӛнінде 

жалпы түсінік. Тәрбие беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының 

тәрбие тұжырымдамасы. Тұжырымдаманың мақрасы мен міндессері. 

Тақырып  №1.3.    Тәрбиенің  мақсаттары  мен  міндеттері.  Оқу-тәрбие  процесі-

әлеуметтік  құбылыс.  Оқу-тәрбие  процесінің  мақсаты  мен  міндеттері.  Оқу-тәрбие 

процесінің маңызы мен атқаратын қызметі. 

Тақырып  №1.4.  Тәжірибелік  сабақ  №2.  Тәрбие  процесінің  мақсаттары  мен 

міндеттері. Оқу-тәрбие процесінің мақсаты мен міндеттері. Оқу-тәрбие процесінің 

маңызы мен атқаратын қызметі. Тақырып №1.5. Тәрбие процесінің мазмұны. Тәрбие беру мазмұнының түсінігі. 

Тәрбиелеу  түрлері  және  олардың  сипаттамасы  (ақыл-ой,  еңбек,  политехникалық, 

адамгершілік, эстетикалық) 

Тақырып  №1.6.  Педагогикалық  процестің  диалектикасы.  Педагогикалық 

процестің  диалектикасы.  Баланың  жас  және  дербес  ерекшеліктерін  ескеріп, 

дарындылығын ашу-тәрбие процесінің негізгі мақсатының бірі. 

Тақырып  №1.7.  Тәжірибелік  сабақ  №3.  Тәрбиелеу  түрлері  және  олардың 

сипаттамасы.  Тәрбиелеу  түрлері  және  олардың  сипаттамасы  (ақыл-ой,  еңбек, 

политехникалық, адамгершілік, эстетикалық) Тақырып  №1.8.  Тәрбие  процесін  ұйымдастыру.  Тәрбие  беру  ӛнері  мен 

технологиясы.  Тәрбиеге  кешенді  түрде  қарау.  Ғылыми-педагогикалық  зерттеу 

әдістері. Тәрбие беру диагностикасы. 

Тақырып №1.9. Тәжірибелік сабақ №4. Тәрбие процесін ұйымдастыру. Тәрбие 

беру  ӛнері  мен  технологиясы.  Тәрбиеге  кешенді  түрде  қарау.  Ғылыми-

педагогикалық зерттеу әдістері. Тәрбие беру диагностикасы. 

ІІ Бӛлім. Тәрбие коллективін ұйымдастыру әдістемесі. 

Тақырып  №  2.1.  Мектептегі  балалар  ұжымы.  Ұжым  жӛнінде  түсінік. 

Педагогикалық және оқушылар ұжымы. Ұжымды ұйымдастыру және оның тұлғаға 

әсер етуі. 

Тақырып  №  2.2.  Тәжірибелік  сабақ  №5.  Ұжым  мәні  және  мақсаты.  Ұжым 

жӛнінде түсінік. Педагогикалық және оқушылар ұжымы. Балаларды тәрбиелеудегі 

бірыңғай педагогикалық талаптар. 

Тақырып №2.3.  Оқушылардың ӛзін-ӛзі басқаруы. Ұжымдық ӛзін-ӛзі басқаруды 

ұйымдастырудың мазмұны мен формасы. Мектеп оқушыларының қоғамдық тиімді 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Тақырып № 2.4. Тәжірибелік сабақ №6. Оқушылардың ӛзін-ӛзі басқару мәні. 

Мектеп оқушыларының қоғамдық тиімді жұмыстарын ұйымдастыру. Тақырып №2.5.Оқушылардың ӛзін-ӛзі басқаруын ұйымдастыру және дамыту. 

Оқушылардың  ӛзін-ӛзі  басқару  органдары.  Мектептегі  ӛзін-ӛзі  басқаруға 

педагогикалық жетекшілік ету.  

Тақырып№2.6.  Тәжірибелік  сабақ  №7.  Оқушылардың  ӛзін-ӛзі  басқаруын 

ұйымдастырудың  педагогикалық  аспектілері.  Оқушылардың  ӛзін-ӛзі  басқару 

органдары. Мектептегі ӛзін-ӛзі басқаруға педагогикалық жетекшілік ету.  ІІІ Бӛлім. Жалпы тәрбие беру әдістері. 

Тақырып  №3.1.  Педагогикалық  әсер  ету  әдістемелері.  Педагогикалық  ықпал, 

оның  балаға  әсері.  Ықпал  жасаудың  қайта  тәрбиелеудегі  ролі.  Мақтау,  жазалау, 

сенім кӛрсету, кӛз жеткізу, ӛзін тануға жетелеу. 

Тақырып№3.2.  Тәжірибелік  сабақ  №8.  Тәрбие  әдістерінің  жіктелуі. 

Педагогикалық  әдеп.  Педагогикалық  шеберлік,  оның  негіздері.Педагогикалық 

техника, оны игеруі. Дауыс ырғағы, үзіліс, жест, ым-ишара. 

Тақырып  №  3.3.Мадақтау  және  жазалау  әдістері.  Мадақтау  және  жазалау 

әдістері  туралы  түсінік.  Мадақтау  түрлері.  Жазалау  әдістері,  жазалау  кезінде 

ескерілетін жайттар. 

Тақырып№3.4.  Тәжірибелік  сабақ  №9.  Ӛзін-ӛзі  тәрбиелеу  әдістері. 

Педагогикалық ықпал. Ықпал жасаудың қайта тәрбиелеудегі ролі. Мақтау, жазалау 

әдістері. 

ІV Бӛлім. Сынып жетекшісінің жұмыс мазмұны. 

Тақырып  №4.1.    Сынып  жетекшісінің  міндеттері  мен  қызметі.  Сынып 

жетекшісінің қызметі. Сынып жетекшісінің жұмыс жоспары. Сынып жетекшісінің 

қосымша атқаратын жұмыстары. 

Тақырып№4.2.Сынып  жетекшісінің  қосымша  атқаратын  жұмыс  түрлері, 

мазмұны. Сынып оқушыларын ұйымдастыру және тәрбие жұмыстарын жоспарлау. 

Ӛзін-ӛзі  басқару  жұмыстары,  оған  басшылық  жасау.  Оқу-тәрбие  жұмыстарына 

жетекшілік. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстар түрлері. 

Тақырып№  4.3.  Тәжірибелік  сабақ  №10.  Сынып  жетекшісінің  қосымша 

атқаратын  жұмыс  түрлері,  мазмұны.  Сынып  оқушыларын  ұйымдастыру  және 

тәрбие жұмыстарын жоспарлау. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстар түрлері. Тақырып  №4.4.    Тәрбие  жұмысын  жоспарлау.  Мектептен  тыс  дене  тәрбиесі 

мен  спорт  жұмыстары.  Тәрбие  жұмысын  жоспарлауға  қойылатын  талаптар. 

Жоспар түрлері.  Тақырып№  4.5.  Тәжірибелік  сабақ  №11.Сыныптан  тыс  сауықтыру 

жұмыстарын  ұйымдастыру.  Түрлі  сауықтыру  шаралары,  жұмыс  мазмұны, 

ұйымдастыру жұмыстары. V Бӛлім. Тәрбие ісінің әдістемелері. 

Тақырып №5.1.  Тұлғаны зерттеу әдістемелері.

 

«Тұлғаның жабығт рәсіндегі  өз 

мінез-құлқына баға берт» әдірсемері 

Тақырып №5.2. Тәжірибелік сабақ №12. Тұлғаны зерттеу әдістемелері. 

«Тұлғаның жабығт рәсіндегі  өз мінез-құлқына баға берт» әдірсемері Тақырып  №5.3.  Жеке  тұлғаның  бейімділік  психодиагностиксын  зерттеу 

тәсілдері.

 

приходиагнорсикалық  зерссетлердің  барырына  негізінен  сөмендегідей прихологиялық рынақсар енеді: - зерссетдің бланксер солсырт арқылы жүргізілесін 

сәрілдері; - жекелей (көзбе-көз) әңгімелерт; Тақырып  №5.4.  Тәжірибелік  сабақ  №13.  Жеке  тұлғаның  бейімділік 

психодиагностиксын  зерттеу  тәсілдері.  .

 

приходиагнорсикалық  зерссетлердің барырына  негізінен  сөмендегідей  прихологиялық  рынақсар  енеді:  -  зерссетдің 

бланксер солсырт арқылы жүргізілесін сәрілдері; - жекелей (көзбе-көз) әңгімелерт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     4.Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау- 

 

Рефераттар, баяндамалар тақырыптары. 

1.

 

Педагогика ғылымының әдіснамалық негізі. 2.

 

Жеке адамның дамуына әсер ететін факторлар. 3.

 

Педагогикалық үрдісті басқару іс-әрекетінің түрлері. 4.

 

Қоғамдағы мұғалімнің қызметі. 5.

 

Тәрбие-әлеуметтік құбылыс. 6.

 

Қазіргі мектептегі балалардың ұйымдары, міндеттері. 7.

 

Оқушылардың экономикалық ойлауын дамыту. 8.

 

Сынып жетекшісінің міндеті мен қызметі. 9.

 

Қазіргі мектептегі білімнің мазмұны. 10.

 

Білім жүйесіне басшылық. 11.

 

Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаевтардың педагогикалық кӛзқарастары мен қызметтері. 

12.


 

Қазіргі кездегі қоғамдағы мұғалімнің ролі. 

13.

 

Тәрбиеге байланысты мәселелер шешіп, тәрбие әдәстерін қолдануға жоспарлар жасау. 

14.


 

Топтасқан сыныптың белгілерін, сипатын, түрлерін және топтағы қарым-

қатынасқа талдау жасау. 

15.


 

Отбасындағы эстетикалық тәрбие. 

16.

 

К.Д Ушинскийдің дидактикалық принциптерінің оқыту мен білім берудегі алатын орны және оның мектеп тәжірибесіндегі тарихи мәні. 

17.


 

Ы.Алтынсарин, Шәкәрімнің әлеуметтік-педагогикалық ой-пікірлері. 

18.

 

Әл-Фараби еңбек тәрбиесі туралы. 19.

 

Шәкәрімнің ұлттық тәліми кӛзқарастары. 20.

 

Ж.Аймауытов – жантанушы. 21.

 

Сухомлинский мен Шаталовтың ӛмірі мен қызметі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      5.Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі 

     5.1. Оқу құралдарының тізімі: 

«Тәрбие теориясы, әдістемесі» пәні бойынша дәрістер жинағы; 

- кестелер; 

- таратпа құралдар; 

- ситуациялық жағдаяттар. 

 

5.2.

 

Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Жас ерекшелік педагогикасы. С.Мұсаева, Т.Бегалиев. Астана 2010ж 

2.

 Сынып жетекшісі. Қ.Қожахметова. Астана 2000ж. 

3.

 Мектеп директорының оқу тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары. Қ.Қожахметова 

Алматы 2000ж. 

4.

 

Оқушы оның дамуы және тәрбиесі. Ж.Асанов. Қызылорда, 1993ж. 5.

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Астана 2007ж.  

 

 Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Ж.Қоянбаев.  Отбасы  және  балалар  мен  жеткіншектерді  тәрбиелеу.  Алматы 

1990ж. 


2.

 

Р.Қоянбаев. Білім беру және оқыту теориясы. Алматы. 1991ж. 3.

 

В.В.Белорусова. Педагогика. М.,1983 ж. 4.

 

И.Ривкина. Педагогика пәнінің хрестоматиясы. М., 1976ж. 5.

 

Н.И.Болдырев. Мектептің тәрбие жұмысының әдісі. М., 1981ж. 6.

 

М.А.Скаткин. Орта мектеп дидактикасы. М., 1981ж.  

 

  

Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

жүктеу 118.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет