ЖҰмыс оқу бағдарламасы павлодар Оқу жұмыс бағдарламасы титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30 бекітемінжүктеу 67.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі67.19 Kb.

 

  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Есептеу техникасы және баѓдарламалау кафедрасы

Компьютер

 

     лік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтары 

        


пәнінен

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама

мамандығының студенттеріне арналған 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Оқу жұмыс

бағдарламасы 

титулдық

парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30 

 

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ 

Н.Э.Пфейфер 

«__»______________2013 

ж.

Құрастырушы: _______________аға оқытушылар Мажит З.С.Есептеу техникасы және бағдарламалау кафедрасы

Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтары  

 пәні

бойынша


5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама

мамандығының студенттеріне арналған ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   оқу   бағдарламасы   _____________бекітілген   жұмыс   оқу

жоспарының   және   мамандықтың   элективті   пәндер   каталогы

негізінде  әзірленді.

Кафедраның   отырысында   ұсынылды  

  20__ж.   «__»

№  __ Хаттама

Кафедра меңгерушісі  _______ О.Г. Потапенко

Факультеттің   ОӘК   мақұлданды   20__ж.   «___»___________   №__

Хаттама


ОӘК төрайымы   __________ А.Б.Искакова 

КЕЛІСІЛДІ

ФМжАТ   факультеті     деканы   __________   А.Н.   Испулов   20__ж.

«___»________

МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы      ____________ Е. Н. Жуманкулова   20__ж. 

Мамандықтың   элективті   пәндер   каталогы

негізінде   әзірленген   пәннің   жұмыс   оқыту

бағдарламасын бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

«____»___________

Университеттің  оқу- әдістемелік  кеңесімен мақұлданды  

20__ж.  «_____»______________№____Хаттама


1. Пәннің мақсаты Қазіргі заманғы экономика-математикалық әдістері мен

есептеу   техникасын   қолдануға   негізделген   БАӨКЖ   жобалау   принциптерін,

күрделі жүйені талдау мен синтездеу концепциясы және әдістемесін меңгеру

болып табылады.Пәннің   міндеті:  

БАӨКЖ-ін   макро   және   микродеңгейде

жобалау   әдістемесін   жүйе   иерархиялық   принципін;   жүйелік

талдаударын білуілері керек.

Пәнді игеруде тәлімгерлер істей білуге тиісті:

-  Жобалаудың   барлық   кезеңдерінде   БАӨКЖ-ді   тиімді

жобалау   мақсатымен   жүйелерді   декомпозициялау   әдістерін

қолдану;

-  БАӨКЖ-дің   ұйымдастырушылық   және   функциональды

құрылымдарды жобалаудың қалыптасу әдісін қолдануды;

-   күрделі   жүйелердің   эскизді   жобалауын   іске   асыру   және

жобаланған жүйенің сенімділігі мен сапасын бағалау.         2 Пререквизиттер

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған

білім,   икемділік   және   дағды-машықтар   қажет:Информатика,   бағдарламалау

технологиясы 3 Постреквизиттер

Пәнді  меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   дағды-машықтар

келесі   пәндерді   меңгеру   үшін   қажет:   эксперттік   жүйелер

,   компьютерлік

жүйелер


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары   

р/д


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының

саны

дәріс-


тер

практи-


калық

(сем)


зертха-

налық


студия-

лық


жеке СӨЖ

1 Кіріспе

1

-

--

-

2 БАӨКЖ-ді жобалау концепциялары

2

2-

-

-20

3 Эскизді компьютерлік жобалау

2

2

--

-

204 Жобаланған   жүйенің   берілген

сапалық  

  көрсеткіштерімен

сәйкестігін талдау

2

2

--

-

205 БАӨКЖ   құрылымын   синтездеу

әдістері


2

2

--

-

206 БАӨКЖ-ді   құру   және   енгізу

кезеңдері

2

2

--

-

307 Корпоративті

 

ақпараттанужүйесін жобалау технологиясы

1

2-

-

-46

БАРЛЫҒЫ :

12

12

0156

4.2 Пәннің тақырыптарыныңмазмұны

1 Тақырып. Кіріспе

«БАӨКЖ-ді   жобалау»   курсының   мақсаты   мен   міндеттері.

Қазіргі заманғы басқару теориясы негізінде жаңа ақпараттық

технологиялар   мен   есептеу   техникасы   жаңа   әдістемелік

қамтаманың  негізгі  бағыттары,  ақпараттық жүйелер жобалау

объектісі ретінде.

2 Тақырып.

 

БАӨКЖ-ді жобалау концепцияларыЖүйелер мен жүйелік талдау. Жүйе, иерархия, иерархия

принциптері, сыртқы орта декомпозицияның   әртүрлі түрлері.

Жүйелік   талдау   сатылары:   есептің   қойылымы,   жүйені

құрылымдау, модель құру және зерттеу.

Техникалық жүйелерді жобалаудың сатылары мен тобыры.

Өңдеу   және   техникалық   есептердің   негіздері.   Эскизді

жобалауда   техникалық   сөйлемдерді   өңдеу.   Техникалық,

конструкторлық   және   технологиялық   жобалау;   компьютерлік

модельдеуді және экспериментті зерттеу.

3 Тақырып. Эскизді компьютерлік жобалау

Объектінің   математикалық   моделін   алу,   талдау,

түрлендіру   және   қысқарту:   объектінің   таңдалған   класындаобъектінің зерттеудегі математикалық моделін алу, объектінің

теңдекін Коши формасына немесе «енгізу-шығару» формасына

келтіру,   беріліс   матрицаның   құру,   үздіксіз   объектінің   үздікті

моделін   құру.   Беріктілігін,   бақылаулығын,   басқарушылығын

талдау; идентификация шартына тексеру. Жүйенің ақпараттық

сигналдарын   тексеру.   Жүйені   идентификациялау.   Басқару

есептерін   формализацилау.   Басқару   синтезі   әдісін   таңдау.

Басқару алгоритмінің синтезі.

4   Тақырып.  Жобаланған   жүйенің   берілген   сапалық

өрсеткіштерімен сәйкестігін талдау

Жүйенің   жұмыс   уақытының   жобаланған   бағдарламалық

қамтаманың қарсылық ықтималдығын табу. 

5 Тақырып. БАӨКЖ құрылымын синтездеу әдістері

Басқару     жүйесі   құрылымының   негізгі   мінездемесі.

Құрылым   синтезінің   эвристикалық   әдістері.   Ұйымдастыру

құрылымдары   синтезінің   формализацияланған   әдістері:

нормативті   әдіс,   графтар   теориясы   терминінде,   жалпылай

қызмет   көр   сету   теориясын   терминінде.   Матрицалық

модельдеу   жүйесінің   базасында   БАӨКЖ-ді   функционалдау

құрылымдарының   синтезін   формализациялау.   Ақпаратпен

алмасуда шығындану есебімен құрылымдар синтезі. 

Петри   желісі   базасында   жүйені   ақпараттық   және

басқарушы   жүйені   талдау   және   синтездеу.   Петри   торабы

көмегімен   бәскелесу   және  дауласу   жағдайын   зерттеу.   Петри

торабының орындалуы. 

6 Тақырып. БАӨКЖ-ді құру және енгізу кезеңдері

Қолданбалы   бағдарлама   пакеті   базасында   компьютерлік

ақпаратты     және   жүйені   басқарушыны   құрастыру.   БАӨКЖ-ді

құрудың   іріленген   тобырлар:   жоба   алдындағы     тексеру,   ТЭН

есептеу,   техникалық   тапсырманы өңдеу; жобаларды өңдеу –

техникалық  жобалау,   жұмыстық   жобалау;   қолдануға   енгізу   –

жұмыстың   жобасын   өңдеу,   тәжірибелік   қолдану,   өндірістік

қолдану.   БАӨКЖ-дің   күтілген   экономикалық   тиімділікті

есептеу.


БАӨКЖ-ді   өңдеудің   индустриальды   әдістері:   объектілік,

элементті, ішкіжүйелік, моделді.

7   Тақырып.   Корпоративті   ақпараттану   жүйесін   жобалау

технологиясы

Мультикомпонентті ақпаратты және басқарушы жүйелерді

жобалау   әдістері.   «Дуализм»   және   көпкомпонентті   принципі.Өндірістік   кәсіпорындардың   корпоративті   ақпараттық

жүйелері.   Жаңа   автоматтандырылған   ақпараттық   жүйелерді

жобалау кезеңдері: Бизнес-модель жасау және талдау. Бизнес

модельде   формализациялау,   бизнес-процесстердің   логикалық

моделін   жасау.   Лингвистикалық   қамтаманы   таңдау,

бағдарламалық   қамтама   жасау.   Жүйелерді   эксплуатациялау,

іске қосу және бақылау. 

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

2   Тақырып.   «Бір   өлшемді   динамикалық   объекті

идентификациялау» блогын жобалау.

3   Тақырып.   «Көп   өлшемді   динамикалық   объекті

идентификациялау» блогын жобалау. 

4   Тақырып.   «Объектінің   беріктілігін,   бақылаулық,

басқарушылық қасиеттерін талдау» блогын жобалау.

5   Тақырып.   «Берілген   басқару   заңдарымен   САУ-ды

синтездеу»   жобалау,   соның   ішінде:   модальді,   тиімді

реттеуіштің аналитикалық құрастыруы, сандық реттеуіш.

6   Тақырып.   «Ақпараттық   жүйелердің   құрылымдарын

синтездеу немесе мәліметтерді өңдеу жүйесі» блогын жобалау.

7   Тақырып.   «БАӨКЖ   эскизді   жобасының   бағдарламалық

қамтамасын сенімділікке талдау» блогын жобалау.

4.4 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖтүріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқаша

ққан дағы 

көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуСабаққа қатысу

39

2Практикалық сабақтарға дайындалу (с 

абақтың тақырыбы бойынша материалды

меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)

Жұмыс дәптері Сабаққа қатысу

39

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект   (және

т.б.)

Коллоквиум (және т.б.)

39

4Семестрлік тапсырмаларды орындау 

рефераттар, ЕКЖ, КЖ- с, ЮК-а және т.б.)

Реферат,   КЖ-а,

ЕКЖ және т.б.

СТ қорғау

31

5Бақылау шараларына дайындалу

1 МБ, 2 МБ , 

коллоквиум, бак;ылау 

жұмысы, тестілеу 

және т.бф  

8

Барлығы:156

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына берілген тақырыптар

тізімі


1   Тақырып.   Ауысатын   гипертексті   құжаттарды   зерделеу

және   құру   (Hyper   Text   Markup   Language     немесе   HTML).

Қолданылатын әдебиеттер: [5], 5-9 бет; [12], 5-17 бет; [14], 3-10

бет.


2 Тақырып. HTML – құжаттарының құрылымын зерделеу.

3   Тақырып.   HTML   –   құжаттарының   динамикалық

генерациялау. Қолданылатын әдебиеттер:  [1], 8-96 бет; [2], 8-

106 бет; [4], 8-150 бет; [6], 25-65 бет.

4 Тақырып. HTML-де кесте ұйымдастыру; HTML – құжатында

кілтті сөздер және т. б. Арқылы іздеуді ұйымдастыру.

5   Тақырып.   Электронды   оқулық     құрудың   бар   әдістеріне

шолу жасау.

6 Тақырып. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі.

7   Тақырып.   Инвестициялық   жобаның   бизнес-жобасы.

Қолданылатын әдебиеттер: [1], 8-145 бет; [2], 8-196 бет; [4], 65-

96 бет; [6], 87-126 бет.

4.4.2  Курстык жобалар такырыптарының тізімі

1.Өндірістік   кәсіпорындардың   корпоративті   ақпараттық

жүйелері. 

2.Жаңа   автоматтандырылған   ақпараттық   жүйелерді

жобалау кезеңдері

3.Бизнес-модель жасау және талдау. 

4.Бизнес   модельде   формализациялау,   бизнес-

процесстердің логикалық  моделін жасау. 

5.Лингвистикалық   қамтаманы   таңдау,   бағдарламалық

қамтама жасау. 

6.Жүйелерді эксплуатациялау, іске қосу және бақылау. 

7.Жүйенің ақпараттық сигналдарын тексеру. 

8.Жүйені идентификациялау. 

9.Басқару есептерін формализацилау. 

10. Басқару   синтезі   әдісін   таңдау.   Басқару   алгоритмінің

синтезі


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1. Зұлпыхар Ж.Е. «Жүйелік әкімшіліктендіру». Оқу-әдістемелік құрал.

– Астана. 2010. п.л. 11,5 

2. Нұрбекова   Ж.К.,   Ақанова   А.С.   Жаңа   ақпараттық   желілік

технологиялар. – Павлодар. 2009. п.л. 10,86

3. Нұрбекова   Ж.К.,   Нұрбеков   Б.Ж.   Паттерндік   желілер.   Павлодар.

2010. б.б. 7,5

Қосымша

4.

Комолова,Н.   HTML.-СПб.:Питер.  HTML.-2007.-268 с.

5. Назаров   С.В.   Администрирование   локальных   сетей   Windows   NT:

Учеб. пособие для вузов.-М. Финансы и статистика, 2000г.

6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-

сетей.- СПб. : БХВ- Санкт- Петербург, 2000


5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама»

мамандығының

 жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы Компьютерлік жүйелерді жобалаудың арнайы

сұрақтары

Оқу 

нысаны


Пәннің еңбек

сыйымдылығы

Семестр 

 

бойыншабақылау түрлері

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының

көлемі

кре-


ДИТ-

тер


академиялық сағат

кре


дит

тер


аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ 

(ак. сағат)бар-

лығы


ауд

сөж


емт

сын КЖ- а КЖ -с

бар-

лығы


дәр пр. зертх бар   лы

ғы

СОӨЖЖКБ

негі- 


зіндегі 

сырттай


2011

4

18024

156


3

3

212

12

34

12

12156

24

ЖКБнегі- 

зіндегі 


сырттай

2011


4

180


24

156


3

3

212

12

34

12

12156

24

Кафедра меңгерушісі  __________ О.Г. Потапенко  20__ж.«__»____________

Мамандықтың жұмыс оқу

жоспарынан 

 көшірме


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

Document Outline

  • Павлодар
  • Құрастырушы: _______________аға оқытушылар Мажит З.С.
  • жұмыс оқу бағдарламасы
    • келісілді
    • МАҚҰЛДАНДЫ
  • 1 Тақырып. Кіріспе

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 67.19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет