ЖҰмыс оқу бағдарламасы павлодар Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойжүктеу 103.7 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі103.7 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қазақ филологиясы кафедрасы

 

 «Қазіргі қазақ тілі» пәнінен

 

050207, 5В020700  «Аударма ісі» мамандығының  студенттеріне арналған

   


 

 

     ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописной 

Мамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандарты және типтік

бағдарлама негізінде әзірленген жұмыс оқу

бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

                                              БЕКІТІЛДІ

                                              

ОІ жµніндегі проректоры

        


                              

________________ Н.Э. 

Пфейфер  

                                              

«___»_____________2010ж.

Құрастырушы:

 _________    ф.ғ.к., доцент Қадырова Б.М.

Қазақ филологиясы  кафедрасы  

 

«Қазіргі қазақ тілі»  пәні бойынша050207, 5В020700

  «Аударма ісі» мамандығының  студенттеріне арналған   ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   Мемлекеттік   жалпыға   міндетті

білім беру стандарты   ҚР МЖМБС 2006ж.     және 050207 –Аударма ісі

мамандығы   бойынша   ҚР   МЖМБС   2006ж.   жалпыға   бірдей     білім   беру

Мемлекеттік   стандартына   сәйкес   құрастырылған   типтік   бағдарлама

негізінде әзірленген. Алматы, 2007ж.

 

                                        

2010ж. «16 » тамыз кафедра отырысында ұсынылған №1 Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ____________        Жүсіпов Н.Қ. 2010 ж. «16» тамыз

            (қолы)

        (аты-жөні)

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған    2010ж. «23» 

тамыз  №1 Хаттама 

ОӘК төрағасы   ________________               

Жұманқұлова Е.Н.            2010_ж. «23»

тамыз


    (қолы)

                  (аты-жөні)КЕЛІСІЛГЕН 

 

ФЖж¤ факультетініњ деканы                     Сарбалаев Ж.Т.   2010ж. «23» тамыз                                                                                           

МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________        

А.А.Варакута   

20__ж. «____» ________

                                               (қолы)                            (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды     

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама

 1 

Пәннің қысқаша сипаттамасы   

«Аударма ісі» мамандығында жүретін  «Қазіргі қазақ тілі»- курсында

қазақ   тілінің   лексикасы,   морфологиясы     және     синтаксисі   салалары

оқытылады. 

«Аударма   ісі»   мамандығы   үшін   қазақ   тілінің   фонетикасы   мен   сөзжасамы   онша

маңызды болмағандықтан курста «фонетика» мен «сөзжасам» тараулары қамтылмайды. 

 

Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты: 

-ѓылымныњ  негізгі теориялыќ жаќтарын мењгерту;

-   сабаќтыњ   наќты   єдістемелік   маќсатына   сєйкес   келу   ‰шін   тілдік

материалдыњ мµлшерін білу.Пәннің міндеттері:

-

түрлі  грамматикалық  мағынаның берілу жүйесі  мен  оның қолданумүмкіндіктерін анықтайтын факторлардың арақатынасын меңгерту;

-

сөздің   ауыспалы   мағынада   қолданылу   тәсілдерін,   синонимдікқатарын, көнерген сөздердің қолданысындағы өзгерістер мен жаңа

сөздердің   қоғамдық   өмір   саласында   жұмсалу   аясын,   тыйым

сөздердің   этнолингвистикалық   табиғатын   талдай   білу   дағдысын

қалыптастыру;

-

сөйлемді құрылымдық-мағыналық жағынан трансформациялай білу,сөйлемді   құрылымы   жағынан   кеңейту   тәсілдерін,   сөйлеу   мақсаты

мен   адресат   факторына   сай   қажетті   сөйлем   түрін   таңдай   білуге

үйрету;

-

сөздің   грамматикалық   мағынасы;   сөздердің   тіркесу   мүмкіндігінанықтайтын категориялды-семантикалық мәнді тілдік материалдар

бойынша талдай білу. 

 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар 

Студенттер білуі тиіс:

-

сөйлем түрлерін модификациялау, трансформациялай білу;-

сөздің   грамматикалық   формаларының   дискурспен   тілдің   қолдану

саласына   қарай   қалыптасатынын,   олардың   синонимдік   қатарын,

мағыналық   парадигмасын   айыру;   ауызекі   сөйлеуде   жиі   кездесетін

қолдану   түрлерін,   оның   әдеби   тіл   нормасынан   ерекшеліктерін

ажырата білу;

-

сөйлем   модельдерінің   синонимдік   қатарын   дискурсқа   сай   қолданабілу.

Студенттер істей білуі тиіс:

-

қазақ тілінің лексика-фразеологиялық, морфологиялық, синтаксистікерекшеліктерін білу;

-

сөз байлығын молайтып, оларды тиісті орындарында қолдана білу;-

сөз   мағыналарын   (тура   және   ауыспалы)   ажырата   біліп,   оларды

практикада пайдалана білу;

-

сөз   формаларының   түрлері   мен   қызметтерін   және   лексика-грамматикалық мағыналарын ажырату және пайдалана білу;

-

тұрақты тіркестерді тани біліп, олардың мағыналық ерекшеліктерінажырату;

-

күрделі   сөздерді   синтаксистік   сөз   тіркестерінен   тұлғалық   және

мағыналық жағынан ажырата алу, сөйлеу тілінде пайдалана білу;

-

сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін біліп, аудару кезінде оны дұрыспайдалана білу;

-

ұлттық   мәнге   ие   сөздер   мен   сөз   тіркестерінің   қолданысындағыұлттық таныммен байланысты этнолингвистикалық ерекшеліктерін

екінші тілге бере білу т.б. 2 Пререквизиттер

«Қазақ   тілі»,   «Тіл   білімінің   негіздері»   және   қазақ   тілінің   т.б.   салалары   оқытылды.

Студенттердің қазақ тіл білімі, тілдік бірліктер туралы    жалпы мәліметі болу керек.

3 Постреквизиттер 

«Тіл біліміне кіріспе», «Жалпы тіл білімі» және  т.б.

Студенттер  қазіргі  қазақ   тілі      курсы   бойынша     алған   білімдерін   біртұтастыққа

келтіре жүйелей отырып,    тіл білімінің мәселелерін  меңгеріп шығады.  4 Тақырыптық жоспар  

  

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Күндізгі бөлім

 АІ(а)-101(қ)

Сырттай бөлім

 

Дәрі


с

Тәж.


СӨЖ Дәрі

с

Тәж.СӨЖ

1

  Сөз-   лексикалық   бірлік.Сөздің

 

атауыштыққызметі.   Сөздік   кор   мен

сөздік құрам 

1

3

12

2

Сөз және мағына. Сөздіңкөп

 

мағыналығы.Синоним,

 

омоним,антонимдер 

1

 3

3

Фразеология.   Олардыңбасты белгілері. Тұрақты

тіркестердің түрлері  

1

1

31

3

4Лексикография.   Оның

түрлері.   Қазақ   тілінің

сөздіктері

1

 3

5

Этимология: 

ғылыми


этимология,   халықтық

этимология

1

 

32

6

Сөз   таптары.   Зат   есім,сын   есім,   сан   есім,

есімдіктер

 

1

31

3

7Етістіктің

 

лексика-грамматикалық   және

грамматикалық

категориялары

1

31

3

8Үстеу,   шылау,   одағай

сөздер, еліктеуіш сөздер

1

3

39

Сөз тіркесінің синтаксисі

1

3

12

1

0Жай сөйлем синтаксисі

1

 3

2

1Жай сөйлем түрлері

 

1 

1

2

12

Сөйлем мүшелері

0,5 

 0,5


1

3

13

 

Құрмалас   сөйлемсинтаксисі.

 

Салаласқұрмалас сөйлем

1

 3

14

Сабақтас


 

құрмалас


сөйлем

 1

3

15

Аралас құрмалас сөйлем

 

  

 32

Барлығы:

7,5

7,5

30

6

39

4.2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ МАЗМҰНЫ

1

-

тақырып.    Сөз-   лексикалық   бірлік.   Сөздің   атауыштық   қызметі.

Сөздік кор мен сөздік құрам. Сөздік құрамның қалыптасуы мен дамуы.

Төл   сөздер.   Кірме   сөздер.   Сөздердің   қолданылу   сипатына   қарай

бөлінуі:   жалпыхалықтық   сөздер,   қарапайым   сөздер,   әдеби   сөздер,

жергілікті   сөздер,   кәсіби   сөздер   мен   термин   сөздер,   экспрессивті

сөздер мен эмоционалды сөздер. Актив және пассив сөздер. Көнерген

сөздер мен жаңа сөздер.   Лексикологияның зерттеу нысаны - сөздік құрам, яғни

лексика.   Семасиология   сөздер   мен   сөз   тіркестерінің   мағыналарын   зерттейді.   Мағына

түрлері. Полисемия, омонимдер, антонимдер, табу мен эвфемизмдер. Мағына ауысуының

негізгі   типтері:   метафора,   метанимия,   синекдоха.   Ономасиология   -   атаулар   туралы

ғылым. Ономастика түрлері: антропоним, топоним, этноним. 

2-тақырып.    Фразеология.   Олардың   басты   белгілері.   Тұрақты

тіркестердің түрлері. 

Фразеология - тұрақты тіркестер туралы ғылым. Фразеологизмдердің түрлері: идиомалар,

фразалар, штамптар, мақал-мәтелдер, қанатты сөздер. Фразеологизмдерге тән қасиеттер:

мағына   тұтастығы,   тіркес   тиянақтылығы,   даяр   күйде   қолданылуы.   Түрлері:

фразеологиялық   тұтастық,   фразеологиялық   бірлік,   фразеологиялық   сөйлемдер,

фразеологиялық тізбектер. 

 

3-тақырып.   Этимология:   ғылыми   этимология,   халықтықэтимология. Сөздердің шығу тегі туралы ғылым – этимология. Этимология сөздердің

шығу   тегін   зерттеп,   олардың   ең   алғашқы   мағынасының   қандай   болғандығын

айқындайды.   Этимологиялыќ   зерттеулердің   жеке   сөздердің   шығу   төркінін   ғана   емес,

сонымен   бірге   жалпы   тілдің   тарихын   танып   білуде   маңызы   күшті.   Этимологиялық

зерттеулердің екі түрлі проблемаға қатысы бар. Оның бірі - тіл мен тарих проблемасы,

екіншісі   -   тіл   мен   ойлау   проблемасы.  Этимологияның   түрлері:   ғылыми   этимология,

халықтық этимология.   

4-тақырып.

  

Етістіктің   лексика-грамматикалық   және

грамматикалық категориялары. 

Болымды-болымсыз   етістіктер.   Етіс   түрлері:   өздік,   өзгелік,   ырықсыз,   ортақ   етістер.

Олардың жұрнақтары, ерекшеліктері. 

Есімше.   Оның   түрлері,   мағынасы,   жасалуы.   Есімшенің   екі   жақты   қызмет   атқаруы.

Көсемше.   Оның   түрлері,   мағынасы,   жасалуы.   Көсемшенің   қимылды   әрі   қимылдың

амалын білдіретін қызметі.

Тұйық етістік.Тұйық  етістіктің  –іс-әрекеттің  өтуін  емес,  атауын  білдіретіндігі.  Оның

түрленуі(көптелуі, тәуелденуі, септелуі).

Рай   және   шақ   категориясы.   Түрлері,   жаслау   жолдары.Етістіктердің   жіктелуі.   Жақ

категориясы.5-тақырып.  Сөз тіркесінің синтаксисі. Сөздердің тіркесімдік қасиеті,

олардың   түрлері.   Сөз   тіркесі   сөйлем   құраудың   материалы.   Сөздердің

тіркесу түрлері мен байланысу формалары. Синтаксистік байланыстың

екі   тәсілі:   аналитикалық   және   синтетикалық   тәсіл.   Сөз   тіркесінің

түрлері:   1)   қабыса   байланысқан   есімді   сөз   тіркестері,   2)   матаса

байланысқан есміді сөз тіркестері, 3) меңгеріле байланысқан есімді сөз

тіркестері.   Етістікті   сөз   тіркестерінің   түрлері:   1)қабыса   байланысқан

етістікті сөз тіркестері:       оның іштей тағы да үстеулі, еліктеуіш сөзді,

көсемшелі,   сын   есімді,   сан   есімді,   зат   есімді   бағыныңқылы   сөз

тіркестері   болып   бөлінетіндігі;   2)меңгеріле   байланысқан   етістікті   сөз

тіркестері.

6-тақырып. Жай сөйлем синтаксисі. 

Сөйлем   қарыс-қатынас   жасаудың,   пікір   алысудың   формасы.

Сөйлемнің

 

предикативтілік, 

коммуникативтік,

 

модальділі,интонациялық   қасиеті   арқылы   сипатталатындығы.   Айтылу   мақсатына

қарай жай сөйлемнің хабарлы, сұраулы, бұйрықты, лепті болып бөлінуі. 

Құрылымдық   типтері   жағынан  жай   сөйлемдердің  бөлінуі:   1)  жақты

және   жақсыз   сөйлемдер;   2)   жалаң   және   жайылма   сөйлемдер;   3)

толымды,   толымсыз   сөйлемдер;   4)   атаулы   сөйлем.     Олардың   жасалу

жолдары, айырмашылықтары және ара қатынастары.

Жай   сөйлемдердің   күрделену   жолдары:   бірыңғай   мүшелер,   үйірлі

мүшелер, айқындауыштар мен оқшау сөздер. Үйірлі мүшелердің күрделі

сөздер   мен   жай   сөйлемге   ұқсастық   жақтары.   Айқындауыштардың

түрлері. Оқшау сөздердің түрлері. 7-тақырып._Сөйлем_мүшелері.'>7-тақырып. Сөйлем мүшелері.

Тұрлаулы мүшелер –сөйлем құраудың негізі. Бастауыш пен баяндауыш.

Дара,   күрлеі,   үйірлі   бастауыштар.     Есім   баяндауыштар   мен   етістік

баяндауыштар.   Құрама   баяндауыштар   мен   күрделі   баяндауыштар.

Сөйлемнің   тұрлаусыз   мүшелері:   анықтауыш,   толықтауыш,

пысықтауыш.   Олардың   дара,   күрделі   түрлері.   Үйірлі   анықтауыштар

мен   үйірлі толықтауыштар. Толықтауыштар мен пысықтауыштардың

мағыналарына қарай бөлінуі. 

 8-тақырып._Құрмалас_сөйлем_синтаксисі'>8-тақырып.  Құрмалас сөйлем синтаксисі. Құрмалас сөйлем. Оның

жалпы сипаттамасы. Құрмалас сөйлемнің түрлері: 1) салалас құрмалас,

2) сабақтас құрмалас, 3) аралас құрмалас. 

Салалас   құрмалас   сөйлем.   Оның   өзіндік   айырым   белгілері.

Мағыналық   түрлері:   ыңғайлас,   себеп-салдар,   қарсылықты,   шартты,

салыстырмалы, кезектес, талғаулы, түсіндірмелі салаластар. Олардың

жалғаулықты және жалғаулықсыз болып бөлінетіндігі. 

Сабақтас   құрмалас   сөйлемдер.   Олардың   салаластардан

айырмашылықтары.   Сабақтастардың   құрамы:   бағыныңқы   және

басыңқы   сыңарлары.   Сабақтас   құрмаластың   түрлері:   шартты,

қарсылықты, қимыл-сын, себеп, мезгіл, мақсат бағыныңқылы сабақтас

құрмаластар.   Олардың   айырым   белгілері,   бағыныңқы   сыңарлардың

баяндауыш   формалары.   Көп   бағыныңқылы   сабақтастар.   Олардың

түрлері:   бірыңғай   көп   бағыныңқылы,   сатылы   көп   бағыныңқылы

сабақтас құрмаластар. Аралас құрмалас сөйлем.

4.3 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Сөз және мағына.


 Сөздің көп мағыналығы.

 Синоним, омоним, антонимдер.

 Табу мен эвфемизмдер.

2-тақырып. Фразеология

Олардың басты белгілері. 

Тұрақты тіркестердің түрлері: фразеологиялық бірлік, фразеологиялық

тұтастық, фразеологиялық тізбек.   3-тақырып. Лексикография.

Оның түрлері. Қазақ тілінің сөздіктері.4-тақырып.  Лексика-грамматикалық   ерекшеліктеріне   қарай

сөздердің сөз таптарына бөлінетіндігі. 

   Зат есім. Деректі, дерексіз  зат есімдер. Зат есімнің жалпы, жалқы

мағынасы. Жалаң және күрделі зат есімдер. Негізгі және туынды зат

есімдер. Зат есімнің тәуелденуі, септелуі, жіктелуі.

Сын есім. Сапалық және қатыстық сын есімдер. Олардың морфемдік

құрамы. Сын есімнің шырайлары. 

Сан есім, өзіндік ерекшеліктері. Дара және күрделі сан есімдер. Сан

есімдердің мағыналық топтары. 

Есімдіктер. Есімдіктердің мағыналық топтары. 

5-тақырып. Үстеу, шылау, одағай сөздер, еліктеуіш сөздер.

Үстеудің мағыналық түрлері.

Еліктеу сөздердің түрлері: еліктеуіш сөздер, бейнелеуіш сөздер.

Шылаулардың түрлері: жалғаулықтар, септеуліктер, демеуліктер.

Одағайлардың   түрлері:   негізгі   одағайлар,   туынды   одағайлар;   көңіл-

күй одағайлары, ишарат одағайлары.6-тақырып. Жай сөйлем түрлері

Құрылымдық   типтері   жағынан  жай   сөйлемдердің  бөлінуі:   1)  жақты

және   жақсыз   сөйлемдер;   2)   жалаң   және   жайылма   сөйлемдер;   3)

толымды,   толымсыз   сөйлемдер;   4)   атаулы   сөйлем.     Олардың   жасалу

жолдары, айырмашылықтары және ара қатынастары.

Айтылу мақсатына қарай жай сөйлемнің хабарлы, сұраулы, бұйрықты,

лепті болып бөлінуі. 

7-тақырып. Сөйлем мүшелері

Тұрлаулы мүшелер –сөйлем құраудың негізі. Бастауыш пен баяндауыш.

Дара,   күрлеі,   үйірлі   бастауыштар.     Есім   баяндауыштар   мен   етістік

баяндауыштар.   Құрама   баяндауыштар   мен   күрделі   баяндауыштар.

Сөйлемнің   тұрлаусыз   мүшелері:   анықтауыш,   толықтауыш,

пысықтауыш.   Олардың   дара,   күрделі   түрлері.   Үйірлі   анықтауыштар

мен   үйірлі толықтауыштар. Толықтауыштар мен пысықтауыштардың

мағыналарына қарай бөлінуі. 8-тақырып. Құрмалас сөйлем, түрлері.  

Құрмалас   сөйлемнің   түрлері:   1)   салалас   құрмалас,   2)   сабақтас

құрмалас, 3) аралас құрмалас. 

Салалас   құрмалас   сөйлем.   Оның   өзіндік   айырым   белгілері.

Мағыналық   түрлері:   ыңғайлас,   себеп-салдар,   қарсылықты,   шартты,

салыстырмалы, кезектес, талғаулы, түсіндірмелі салаластар. Олардың

жалғаулықты және жалғаулықсыз болып бөлінетіндігі. 

Сабақтас   құрмалас   сөйлемдер.   Олардың   салаластардан

айырмашылықтары.   Сабақтастардың   құрамы:   бағыныңқы   және

басыңқы   сыңарлары.   Сабақтас   құрмаластың   түрлері:   шартты,

қарсылықты, қимыл-сын, себеп, мезгіл, мақсат бағыныңқылы сабақтас


құрмаластар.   Олардың   айырым   белгілері,   бағыныңқы   сыңарлардың

баяндауыш   формалары.   Көп   бағыныңқылы   сабақтастар.   Олардың

түрлері:   бірыңғай   көп   бағыныңқылы,   сатылы   көп   бағыныңқылы

сабақтас құрмаластар. Аралас құрмалас сөйлем.

4.4 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны

4.4.1  С¤Ж мазм±ны

№ ОӨЖ түрі

Есеп беру 

формасы


Бақылау түрі

Сағат көлемі 

 АІ(а)-101(қ)

1

Дәріс сабақтарын 

өңдеу


Сабаққа қатысу

15 (1х15)

2

Үй тапсырмасынорындау

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа қатысу

15 (1х15)

3

Қосымша материалдарға 

дайындық


Конспект

Коллоквиум

16

4

Семестрлік тапсырманы 

орындау


Конспект

Семестрлік 

тапсырманы 

қорғау


10

6

Бақылау шараларына 

дайындық


4

Барлығы

60

4.4.2 Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін

таќырыптар

1. Сөз және оның мағынасы.

¦сынылатын єдебиет: [1], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, [3] 

45-75 беттер.

2.  Сөздік қор және сөздік құрам.

¦сынылатын єдебиет: [4], 1-200 бет, [8], 1-55 беттер, [15] 

85-96 беттер.

4.Тұрақты тіркестердің түрлері  

¦сынылатын єдебиет: [4], 1-200 бет, [8], 1-55 беттер, [13] 

45-75 беттер.

5. Қазақ тілінің сөздіктері

¦сынылатын єдебиет: [1], 1-200 бет, [3], 1-55 беттер, [4] 

45-75 беттер.

6. Лексика-грамматикалық ерекшеліктеріне қарай сөздердің 

сөз таптарына бөлінетіндігі

¦сынылатын єдебиет: [8], 1-200 бет, [11], 1-55 беттер, 

[16] 45-75 беттер.

7. Сөздердің тіркесімдік қасиеті, олардың түрлері.

¦сынылатын єдебиет: [1], 1-200 бет, [8], 1-55 беттер, [9] 

45-75 беттер.


8. Құрылымдық типтері жағынан жай сөйлемдердің бөлінуі

¦сынылатын єдебиет: [13], 1-200 бет, [9], 1-55 беттер, [1] 

45-75 беттер.

9.   Құрмалас   сөйлемнің   түрлері:   1)   салалас   құрмалас,   2)

сабақтас құрмалас, 3) аралас құрмалас

¦сынылатын єдебиет: [5], 1-200 бет, [8], 1-55 беттер, [1] 

45-75 беттер.

 Әдебиеттер тізімі Негізгі:

1. Ахметов   Ә.,   Жүнісбекова   Қ.,   Оразбаева   Ф.   Қазіргі   қазақ   тілі.

Алматы, 1995.

2. А.Байтұрсынов. Тіл тағылымы. Алматы, 1992.

3. Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 1975. 

4. Болғанбайұлы   Ә.,   Ғ.   Қалиұлы   Қазіргі   қазақ   тілінің

лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы, 1997.

5. Қ.Есенов. Құрмалас сөйлем синтаксисі. Алматы, 1995.

6. Ф.Мұсабекова.     Қазіргі   қазақ   тілінің   пунктуациясы..   Алматы,

1991.


7. С.Мырзабеков. Қазіргі қазақ тілі фонетикасы. Алматы, 2004.

8. Ф.Ш. Оразбаева. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2005.

9. Т.Сайрамбаев.   Сөз   тіркесі   мен   жай   сөйлемдер   синтаксисі.

Алматы, 1991.

10.

10.   Р.Сыздық.   Қазақ   тілінің   анықтағышы.   (емле,   тынысбелгілері, сөз сазы). Астана, 2000.

11.


А.Ысқақов. Морфология. Алматы, 1991.

Ќосымша: 

     12. Ш.К.Бектұров. Алматы, 1991.

     13. М.Ә.Қараев. Қазақ тілі. Алматы, 1994

     14.  

Ж.Н.Нығмет. Қазақ тілі хрестоматиясы. Алматы, 2003

          15. Ф.Оразбаева. Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимдер. 

Алматы, 1988.

      16.  Н.Оралбаева, Т.Әбдіғалиева, Б.Шалабаев. Практикалық қазақ

тілі. Алматы, 1980. 


Мамандықтың (тардың) жұмыс

оқу жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050207, 5В020700

  «Аударма ісі»  мамандығының   жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

Пән атауы  - Қазіргі қазақ тілі  

Оқу


нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖ-

а

КЖбар-


лығы

дәр пр. зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ негі-

зіндегі  

күндізгі 

1

45

4590

3

--

-

11

135


30 15 -

90 15


 

Кафедра меңгерушісі ______  Жүсіпов Н.Қ.  2010ж.  «16»  тамыз Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • БЕКІТІЛДІ
      • ОІ жµніндегі проректоры
  • (қолы) (аты-жөні)
  • (қолы) (аты-жөні)
    • КЕЛІСІЛГЕН

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 103.7 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет