ЖҰмыс оқу бағдарламасы павлодар Жұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 4/17 бекітемінжүктеу 65.27 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі65.27 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Электротехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасы

«Метрология, стандарттау және сертификациялау» пәнінен

5В071900 «Радиоотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығының (тарының) студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар 

Жұмыс оқу

бағдарламасының бекіту

парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 

7.18.4/17БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

___________Н.Э.Пфейфер

2013 ж. «___»____________

Құрастырушы: ______________т.т.м, аға оқытушы Садвокасова Г.М.

«Электротехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасы

«Метрология, стандарттау және сертификациялау» пәні бойынша

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының

(тарының) студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың  Мемлекеттік  жалпыға   міндетті   білім   беру

стандартының МЖМБС РҚ 3.08.344-2006  және С. Торайгыров атындағы оқу-даң ғылыми

кеңесінің отырысында 2013ж. «29» 08 , № 1  Хаттама бекітіледі.

Кафедра отырысында ұсынылды 2013 ж.«29»08, № 1 Хаттама.  

 

Кафедра меңгерушісі ________________ А.Д.Тастенов. 2013 ж. «29» 08 , №1 Хаттама«Электрэнергетика» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

2013 ж. «     »                  № ____  Хаттама 

ОӘК төрағасы  _________М. М. Кабдуалиева 2013 ж. «_____»_______,№____ Хаттама

    


КЕЛІСІЛДІ 

Факультет деканы _____________А.П.Кислов. 2013 ж. «_____»______, №_____ Хаттама МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖ ж ӘҚБ бастығы_________Е.Н.Жуманкулова 2013 ж.«_____»______,№____ Хаттама

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013 ж. «___»______________, №____ Хаттама 1. Оқу пәннің төлқұжаты

Пәннің атауы : «Метрология, стандарттау және сертификациялау»

Пәннің міндетті/жоғары оқу орынның компонентіКредиттер саны және оқытулы мерзімі 

Бардығы – 2 кредит

Курс: 3


Семестр: 5

Барлық аудиториялық сабақ – 30 сағат      

Дәріс  - 22,5  сағат   

Тәжірибелік /семинарлық сабақ -                                

Зертханалық  – 7,5 сағат

                СӨЖ – 30сағат

Оның ішінде СӨЖМ – 30 сағат

                Жалпы жұмыс сыйымдылығы  - 90  сағатБақылау түрі

Емтихан – 5 семестр2. Пән, мақсат және тапсырма

Пәннің   тәртібі:  Метрология,   стандарттау   және   сертификациялау   бірі-бірімен   үзіліссіз

байланыссыз, содықтан да бұл бағыттарды бір оқу курсында оқу пәннің мамандығының көрсетеді.

«Метрология,   стандарттау   және   сертификациялау»   жоғары   оқу   орындарында   оқитын

студенттер үшін міндетті пән болып саналады оқу жоспаларына жалпы кәсіпті негізгі пән ретінде

енгізіледі.

Пәнді   оқыту   мақсаты  -   өлшейтін   ақпараттық   жұйе   мен   кешендерді,   электр   өлшеу

техникасын қүрүдың қазіргі принципіне сай оқыпөүйрену, өлшеуді жүргізу және бағалау, әр түрлі

тәжірибелік   облыстарында   өлшеу   қүралдарын   пайданалу   мен   тәжірибелік   білімді   алуда

студенттерінің білімін қалыптастыру.            Пәнді оқытудың міндеттері – пәнді оқу нәтижесінде студент ақпаратты-өлшеу техникасы

туралы түсінігін кеңейту керек, өлшегіш құралдарын дұрыс таңдау және есептеу; әр түрлі электр

өлшегіш құрылғыларының жұмысына қатысты   теориялық мәліметтерді бекіту,  олардың негізгі

қасиеттерін,қолдану аймағын білу,  бақылау нәтижелерін өндей білу,  өлшеу   нәтижелеріне және

құралдың   дәлдігіне   баға   беру;   электр   өлшегін   тізбегінің   параметрлерін   есептеуге   дағдылану,

құрылғылардың метрологиялық сипатталарымен осы параметрлердің байланысын орнату.3. Білімге, ұсталықтарға, дағдыраға және құзырларға талаптар 

Пәнді оқудың нәтижесінде студенттер:

түсінігі болуы керек :

–  жүйе   сапасы   және   қызмет   көрсету   және   өнімді   стандарттау,   метрология   және

сертификаттаудың құқықтық және ұйымдастыру – әдістемелік негіздерін;

электр   тізбектері   мен   сигналдар   параметріның   және   негізгі   сипаттамаларыныңкөрсеткіштерін.

білуі: 


түрлі тәжірибелік салаларда өлшеу құралдарын қолдану;

электрөлшеуіш   құралдарының   жіктелуі,   олардың   жұмыс   істеуі   қағидасы,ерекшеліктері және негізгі метрологиялык көрсеткіштері түралы; өлшеу нәтижесін өндеу туралы

біле отырып, өлшеу нәтижелері мен құралдар дәлдігіне баға бере алуы керегін.

істей алу:

– метрологиялық және басқа орта өлшемдерінің қасиеттерін бағалау, өлшеу және

бақылау сараптамаларының дәлділігін және анықтылығын істей алу;

            тәжірибелік қабілеттерге ие болу:

тәжірибелік   қабілеттерге   ие   болу:   талдау,   математикалық   баяндау   жәнеөлшемдік дабылдың түрленуі, қорытынды жөңдеуді қадағалау

;

            білікті болу:қазіргі өлшеуіш технология және оның ақпараттық қамтамасыз ету 

«Метрология, 

стандарттау және сертификациялау» курсының мазмұны мен мақсаты.

Курстың негізгі есептері мен маман дайындаудагы ролі. Заңдық актілер. Қазақстан 

Республикасындағы радиобайланыс және электр кұралдарьшьщ техникалық сертификациясы. 

Түсініктер мен анықтамалар.Өлшеу және олшеу технологиялары.

Зацдық метрология лоне стандарттау және олардың қарым-қатынасы. Стандарттардың түрлері мен

бағыттары.

Стандарттау жэне сертификациялау бойынша халықаралық орталықтар.

– сұрақтарында білікті болу. 

4 Пәннің тақырыптық оқу жоспары 

Академиялық сағатын жаттықпа сабақ түріне сәйкес үлестіру. 

Сан

реті

Такырыптын

атауы

Жаттықпа сабақ түріне сәйкес

аудиториялық сағаттың саны

СӨЖ

Дәріс

тәжірибелік

(семинарлы)

зертханал

ық студия

лық,

жекеше

Бар

лы

ғы

Онын

ішіндег

і

СОӨЖ

1.

1 Тақырып.

Кіріспе.


0,5

-

--

2

2.2 Тақырып.

Өлшеудін   бірліктілігін   қамтамасыз

ету.

Негізгі   түсініктер.   Құқықтык,ұйымдастырулық   және   техникалык

негіздер.

 

Өлшеулер


 

бірлігін


қамтамасыз   ету   туралы   кұжат.

Өлшеулер бірлігін қамтамасыз етудің

мемлекеттік

 

жүйесі. 

Шама


бірліктерінің

 

мемлекеттікэталондары.

 

ҚР 

метрология

қызметінің   кұрылымы.   Мемлекеттік

метрологиялық   бақылау.   Бірліктер

көлемдері   туралы   ақпаратты   барлык

өлшеу құралдарына беру сұлбалары.

2

-

0,57

2

3.3 Тақырып.

Метрология негіздері

Физикалык   шамалар   бірліктері.

Өлшеулердің жіктелуі. Жүйелік және

эксплуатациялык   өлшеулер.   Өлшеу

құралдарының түрлері.

Өлшеу

 

кателіктері, 

өлшеу


құралдарының   қателіктері.   ӨҚ

метрологиялык   сипаттамалары   және

олардың   нормалануы.   ӨҚ   дәлділік

класы.   Эксплуатациялық   өлшеу

жабдықтары.   ӨҚ   сертификациялау,

дәлме-дэлдеу   және   тексерудің

халықаралык тэжірибесі.

2

-1

7

24.

4 Тақырып.

Жалпы   электррадио   елшеулері.

Тұрақты   ток   сигналдарының

энергетикалық көрсеткіштерін өлшеу.

Операциалық   күшейткіштері   бар

магнитоэлектрлік

 

жүйе


түрлендіргіштерінің   көмегімен   ток

және   кернеу   өлшеудің   тура   әдістері.

2

-

27

3


Дәл   нәзік   шунттар,   қосымша

резистрлер, кернеу бөлгіштер.

5.

5 Тақырып.

Айнымалы   ток   сигналдарының

энергетикалық көрсеткіштерін өлшеу.

Орта,   орташа   түзетілген,   әсер   етуші

және

 

максималды 

мәннін


түрлендіргіштері.

 

Диодтытүрлендіргіштер,

 

өлшеукұрылгыларыныц қателіктері.

2

-1

7

36.

6 Тақырып.

Цифрлық өлшеу қүралдары.

Электр   шамаларының   аналогты   —

цифрлық   түрлендірудің   негізгі

қағидалары.

 

Цифрлык-аналогтытүрлендіргіштер.   Аналогты-цифрлық

түрлендіргіштер:   интегралдаушы

типті   және   шығыс   сигналды

кернеудің   дискретті   деңгейлерімен

салыстыру.

2

-1

7

37.

6 Тақырып.

Қуатты өлшеу

Өлшеудің   негізгі   эдістері.   Өтпелі

және   жұтылатын   қуатты   өлшеу

әдістері.

 

Жоғары 

жиілікті,

электромапіитті

 

тербелістердіңқуатын   өлшеу.   Жоғары   жиілікті

сигналдың   куатын   бакылаудың

калориметриялы,   термисторлы   және

термоэлектрлі   принциптері.   Қуаттың

оптикалық өлшеулері.

2

-1

7

38.

7 Тақырып.

Өлшеуіш


 

сигналдарының

генераторлары.

1

--

7

29.

8 Тақырып.

Электр   сигналдарының   пішінін

зертгеу, өлшеу және бақылау.

1

-1

7

210.

9 Тақырып.

Сигналдың   спектрлер   анализін   және

жиіліктік-уақытгық   көрсеткіштерін

өлшеу.


 

Электрмагниттік

тербелістердің жиілігін өлшеу. Уақыт

ингервалдарын

 

өлшеу.


Радиосигналдар

 

спектрініңпараметрлерін өлшеу.

2

--

7

211.

10 Тақырып.

Өлшеулердің   интеграциясы   мен

автоматтандырылуы.

Эксплуатациялық

 

өлшеулердібейнелегенде   және   комплексті   түрде

талдаганда

 

автоматтандырылғанжүйелердің   ролі   мен   бағыты.

Тексеруші

 

және


 

жүйелік


эксплуатациялык

 

жабдыктысертификациялау,   верификациялау

жэне   тексеруге   арналған   өлшеу

жүйелері.Өлшеу

 

жабдығыныңинтеграциясы.

 

Өлшеу2

-

-7

2


технологияларына

 

жақындаудыңжүйелік   әдістерін   қамтамасыз   ететін

виртуалды орталар.

12.

11Тақырып.

Стандарттау негіздері

Негізгі   түсініктер,   терминдер   жэне

анықтамалар.

 

Халықаралыққатынастағы   стандартизация   туралы

заңдылық.   Нормативті   құжаттар

жайлы ақпарат. Стандарттау бойынша

нормативті қүжаттар және стандарпар

түрлері.   Қазақстан   Республикасы

шекарасында   халықаралық   және

үлггық   стандарттарды   пайдалану.

Регионалды,   халықаралық   және

ұлттық   деңгейлерде   стандарттаудың

құқықтык,   ұйымдастырулық   және

эдістемелік   негіздері.   Баскару

жүйесін сапамен стандарттау.

2

-

-7

2

13.12 Тақырып.

Сертификация

Негізгі   түсініктер,   терминдер   және

анықтамалар.   Сертификациялаудың

заңды   базасы.   Сертификацияның

мемлекеттегі   және   шет   елдердегі

ұйымдастыру-әдістемелік

 

жэнеқүқықтық

 

қағидалары.Сертификацияның

 

мемлекетгікқызметі.   Сертификация   аумағындағы

басқарма   және   ұлттык,   аймақтық,

халықаралық стандарттары.

Өлшеу   жабдықтары   мен   өлшеу

технологияларының сертификациясы.

Сертификация

 

сұлбалары.Сертификация жүргізу реті.

Стандарттау және сертификациялау -

өнім   сапасын   басқару   негізі.   Өнім

сапасын   басқарудың   салалық   және

шекаралык   жүйелері.   Өнім   сапасын

басқару   аумагындагы   халықаралық

стандарттар.

2

--

6

2Всего: 90

(2 кредита)

22,5


-

7,5


90

30

10. Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1.

Өзара   ауыстырымдылыз,   стандарттау,   сертификаттау   және

техникалық   өлшеу.   Самаев   М.,   Самсаев   И.   Алматы.:   Бастау,

2008.- 261 б.

2.

Метрология,   стандарттау   және   сертификаттау   негіздері.Кажгалиев Н.Ж. Павлодар.: Кереку, 2009.-271б.

Қосымша


1.

Ақпараттық   өлшеуіш   техникасы   (зертханалық   жұмыстарды

орындауға   арналған   оқу-әдістемелік   құрал).   /Под   редакцией

В.Ф.Хацевского-Павлодар.: ПГУ.-2005 -98б.2.

Электртехниканың   негіздері.   Құрманұлы   О.   Павлодар.:   BrandPrint. 2010. – 372б.

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал