ЖҰмыс оқу бағдарламасы павлодар Жұмыс оқу бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 4/18 бекітемінжүктеу 41.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата08.05.2017
өлшемі41.92 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Математика және информатика» кафедрасы

КG 3208  «Компьютерлiк сызба»  пәні бойынша

5В060200 Информатика, 5В070300 Ақпараттық жүйелер 

мамандықтарының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/18

      БЕКІТЕМІН

                                                                             ОІ жөніндегі проректор 

                                                                 

      ________________ Н.Э.Пфейфер

                                                                             «___»__________ 2014 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы                          Ж.С. Алимова 

Математика және информатика кафедрасы

КG 3208  «Компьютерлiк сызба»  пәні бойынша

5В060200 Информатика, 5В070300 Ақпараттық жүйелер 

мамандықтарының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   жұмыс   оқу   жоспары   және

«___»   _______   20___   ж.   бекітілген   элективті   пәндер   каталогы   негізінде

әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылған 2014 ж. «___»_________ №_____хаттама 

Кафедра меңгерушісі ___________________ Г.С. Джарасова 

ФМжАТФ оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 

«_____»______________  2014 ж.№____хаттама

 ОӘК төрағасы __________ 

А.Б. Искакова

 «____»_____________2014 ж.

ОӘБ бастығы ____________ 

А.Б. Темиргалиева «____»_____________

2014ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

 «_____»______________  2014 ж. №____хаттама1 Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы КG 3208  «Компьютерлiк сызба»

Пән – элективтік пәндер каталогының пәні Кредиттер саны және оқу мерзімі 

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3


Семестр: 5

Жалпы сыйымдылық – 135 сағат

Аудиториялық   сағаттар   –   45   сағат   (дәріс   –   15сағат,   практикалық

сабақтар –30 сағат)                                    

СӨЖ – 90 сағат (оның ішінде СӨОЖ – 22,5 сағат)

Бақылау формасы

Емтихан – 5 семестр2 Оқу пәнінің мақсаты мен міндеттері 

Оқу     пәні    жобалаудың   әмбебап   сызба   жүйелері   ортасында   сызба

жұмыстарын   автоматтандыруда   қолданылатын   негізгі   ұғымдарды   және

сызбаның түрлері мен классификациясына  сәйкес  сызба ортасында жұмыс

істеуді қарастырады. 

«Компьютерлік   сызба»   пәнін   оқытудың  мақсаты   –  студенттердің

компьютерлік сызба туралы түсінігін қалыптастыру, компьютерлік сызбаның

математикалық   және   алгоритмдік   негіздерімен   таныстыру.   Сонымен   бірге,

күрделі сызба жұмыстарын автоматты түрде орындай отырып, студенттердің

жалпы техникалық  және графикалық  мәдениетін  арттыру, кеңістікте  ойлау

қабылетін дамыту. 

Пәнді оқудың міндеттері

- студенттерді қолданбалы геометрияның әдістерімен таныстыру;

- сызбаларды құрастыру және оқу дағдыларын қалыптастыру;

- ДЭЕМ-де жұмыс барысында сызбаларды жасау, рәсімдеу және 

безендіру әдістерін меңгерту.

- сызба геометриясы, сызу пәндерінен алған білімдерін сызба 

жұмыстарын автоматтандыруда қолдануын меңгерту; 

- сызба редакторларын қолдану аймағына қарай жіктей білуге және 

қолдана білуге үйрету;

3 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Пәнді оқу барысында келесі пәндер бойынша қалыптасқан білік

пен дағды қажет: геометрия  және сызу (орта  білім деңгейінде), автоматты

жобалаудың бағдарламалық жабдықтары, ақпараттану пәндері.

ақпараттану.


Постреквизиттер

Пәнді оқу барысында қалыптасқан   білім, білік және дағды алдағы

уақытта мультимедия жүйелерін жобалау мен модельдеу және веб-технология

пәндерін меңгеруде қажет.4  Білімге, іскерлікке, дағдысына, құзыретке қойылатын талаптар 

Курстың оқылу нәтижесінде  студенттер

білуі қажет:

- Бейнелерді анимациялауға және динамикалық веб түйіндерді құруға

арналған редакторларды;

- Сызба   редакторларының   негізгі   командаларын,   графикалық

бағдарламалық  жүйелердегі  графикалық примитивтерін, сызба элементтерін

түрлендіруді;

- Әмбебап   графикалық   жүйелері   ортасында   іске   асырылған,   сызба

жұмыстарды автоматтандырудың жаңа технологияларын;меңгеруі қажет: 

- ДЭЕМ-мен жұмыс істеу кезінде заттың кешенді сызбаларын жасауды

және өңдеуді;

- Берілгендер арқылы екінші түрдегі объектіні тұрғызуды;

- Үшөлшемді   фигуралардың   жазықтықтағы   бейнелері   бойынша

берілген позициялық және метрикалық есептерді шешуді;Қалыптасатын құзыреттілігі

түсінуі қажет:

- Сызба объектілерін тұрғызу алгоритмдерінің негіздерін;

- Компьютерлік сызбаның фундаменталды математикалық әдістерін;

- Растрлық   бейнелер,   векторлық   объектілер   құрудың   шексіз

мүмкіндіктері туралы;

қолдана білуі:

- Графикалық   ақпараттарды   өңдеуде   компьютерлік   бағдарламаларды

қолдануды;

- Кешенді   сызбаларды   жасағанда   компьютерді   ақпаратты   басқару

құралы ретінде қолдануды;

пікірлері қалыптасуы:

- автоматтандырылған  сызба  жұмыстарының  орындалатын  түрлеріне

қарай бағадраламалық құралдарды дұрыс таңдау;

- сызба редакторларының қолданылу аймақтары туралы;коммуникация:

- графиктік   құжаттарды   өңдеуде   қажетті   редакторда   жұмыс   істеу

бойынша шығармашылық қабылеттілігі;

дағдылары:

- Әмбебап графикалық жүйелерінде жұмыс істей білу;

- Іскерлік,   анимациялық   және   иллюстрациялық   компьютерлік

графиканы пайдалана білу.5 Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу

ТАҚЫРЫПТАР АТАУЫСАҒАТТАР САНЫ

дәріс


тәжір

ибе


сөж

соөж


1

Графикалық ақпарат туралы түсінік.

Компьютерлік   графика   түрлері.

Векторлық,   растрлық,   фрактальді

графика.  

1

51

2

Компьютерлік графиканың қолданусалалары. Графикалық

редакторлар. Графикалық

файлдардың форматтары. 

3

203

3

Компъютерлік   графикада   түстерменжұмыс   істеу   әдістері.  Түсті   басқару

жүйелері.

1

5

34

Растрлық


 

графиканың

 

негізгі


ұғымдары.   Растрлық   графикамен

жұмыс   істеу   программалары.  Adobe

Photoshop

 

бағдарламасыныңерекшеліктері.

2

616

4

5Векторлық   графиканың   негізгі

ұғымдары.   Векторлық   графикамен

жұмыс   істеу   программалары.   Corel

Draw  бағдарламасы жайлы түсінік.

2

8

144

6

Анимация құру құралдары Flash–технологиясы. 

2

48

3,5


7

Web-кескіндерді өңдеу: HTML

құралдарымен; Macromedia Flash

бағдарламасы құралдарымен; 3D

Studio Max бағдарламасы.

2

48

2

8Сызу жұмыстарын автоматизациялау

программалар пакеті.  AutoCad

жүйесі.

2

814

2

БАРЛЫҒЫ15

30

9022,5

6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Есмұхан Ж.М., Есмұханова Ж.Ж. Сызба геометриясы. Алматы 2010ж.

2. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика. Алматы, 2008ж.

3. Есмұхан Ж.М. Сызба геометриясының минимумы. Алматы, 2010ж.

4. Хамзин Т.Ә., Молдашева Б.А. Инженерлік сызба: Оқу құралы. – Орал: 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2014. – 50 б.5. Танирбергенов М.Ж., Компьютерлік графика: оқу құралы – Алматы: 

Издатмаркет, 2006.

6. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерлік сызба. 

Студенттерге арналған оқулық. 3-е изд., испр. М.: Академия, 2007,400 с.Қосымша әдебиеттер

1. Лагерь А.И., Мота А.Н., Рушелюк К.С. Сызба геометриясының негіздері. 

Учеб. 2-е изд. М.: Высш. Шк., 2007, 281 с.

2. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д., Карымсаков У.Т. Компьютерлік 

графика. Алматы, 2011ж.

3. КОМПАС-3D V7:Руководство пользователя.Том I. –ЗАО АСКОН.2004.

4. Дунаев В. Самоучитель Flash МХ 2004. – Спб.: Питер, 2005.- 368 с.

5. Пономаренко С. CorelDraw Х3. – Санкт-Петербург, 2006 г.

6. Пономаренко С.Adobe Photoshop  5.0., BHV, Санкт-Петербург.

7. Тайц А. Самоучитель Photoshop CS. – Санкт-Петербург, 2007.  – 463 c.

8. Сандерс Б. Эффективная работа: Flash МХ. – СПб: Питер, 2004. – 352 

с.:ил.


Компьютерлiк сызба

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасына келісім парағы

2014-2015 оқу жылына

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

Арнайы кафедра

Кафедра

меңгерушісінің

аты-жөні

Қолы 

Келісім мерзімі

Document Outline

 • БЕКІТЕМІН
  • ОІ жөніндегі проректор
 • Құрастырушы: аға оқытушы Ж.С. Алимова
  • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • Кафедра меңгерушісі ___________________ Г.С. Джарасова
 • ОӘК төрағасы __________ А.Б. Искакова «____»_____________2014 ж.
 • Графикалық ақпарат туралы түсінік.
 • Компьютерлік графиканың қолдану салалары. Графикалық редакторлар. Графикалық файлдардың форматтары.
 • Анимация құру құралдары Flash– технологиясы.
 • Web-кескіндерді өңдеу: HTML құралдарымен; Macromedia Flash бағдарламасы құралдарымен; 3D Studio Max бағдарламасы.
 • Сызу жұмыстарын автоматизациялау программалар пакеті. AutoCad жүйесі.
  • КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 41.92 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет