ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 6 Барлығы 2 кредит ects кредиттер саны 4жүктеу 138.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата17.03.2017
өлшемі138.11 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНІСТРЛІГІ 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

АЭРОҒАРЫШ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 

 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

 

 «БЕКІТЕМІН» 

ААТФ деканы _________ Табултаев С.С. 

«_____»__________________2016 г. 

 

  

 

AZhM 3223 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ МОДЕЛЬДЕУ» пәні бойынша 5B070300-  «Ақпараттық жүйе» мамандықтарына арналған 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

 

 

  

Курс – 3 

Семестр – 6 

Барлығы - 2 кредит 

ECTS кредиттер саны - 4

 

Жалпы сағат саны – 90 Оның ішінде: 

Дәрістер –15 сағ. 

Зертханалық сабақ –30 сағ. 

СӨЖ – 30 сағ. 

Оның ішінде: 

СОӨЖ –15 сағ. 

2 ЕГЖ – 6 семестр 

Емтихан - 6 семестр 

 

 

  

 

  

Алматы, 2016 ж. Жұмыс 

 

бағдарламасын (Syllabus) 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафедрасының  аға  оқытушысы  Смагулова  Сауле  Ермековна  5B070300  -  

«Ақпараттық  жүйе»  мамандығы  бойынша  жұмыс  бағдарламасының  негізінде 

дайындалды. 

 

Жұмыс  бағдарламасы    (Syllabus)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының мәжілісінде талқыланды. Хаттама № 11, «11» мамыр 2016 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Иманғалиев Ш.И. 

 

Жұмыс    бағдарламасы  (Syllabus)  «Аэроғарыш  және  Ақпараттық технологиялар»  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  отырысында 

қарастырылды және қабылданды (25.05.2016 ж. №9-шы хаттамадан)  

Пәнің аты: АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ МОДЕЛЬДЕУ 

Оқытушы: Смагулова Сауле Ермековна АЭжБУ, аға оқытушы 

Ақпаратық  технологиялар факультеті 

Кафедра «Ақпаратық  жүйелер», каб. Б331 тел: 2-92-50-95, auesis_2013@mail.ru 

 

 Пән жөніндегі мәліметтер  

Сабақ  өткізу орны: Сабақ кестесімен сәйкес келеді 

Кредиттер саны – 2 

 

Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері  

Кесте 1 

Ку

рс 

Семест


р 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі Д

әр

іс 

П

рактика

 

Зер


тх

ан

а С

ӨЖ 

*

 CОӨЖ

 

Барлы

қ 

сағаттар 

Қорытынды 

бақылау 

үлгісі 
  Емтихан 

 

 

 

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді 

 

 

 

 


1 Пәннің тапсырмалары мен мақсаттары 

 

Пәнді  оқытудағы  мақсат:  «Ақпараттық  жүйені  модельдеу»  пәнін 

оқытудағы  мақсат  –  әртүрлі  класстағы  ақпараттық  жүйелерді  құрастыру 

әдістері мен моделдерді құрастыру аумағында арнайы білімді қалыптастыру 

және  ақпараттық  процесстердің  негізгі  моделдерімен,  физикалық  және 

каналдық  деңгейде  ақпараттық  процесстерді  ұйымдастырумен  таныстыру, 

компьютер  жүйелерінде  ақпараттарды  қорғаудың  негізгі  принциптерін 

үйрену, ақпаратты деректер қоймасын сақтауды ұйымдастыру. 

 

Пәнді оқытудағы міндеттер. Аталмыш курсты оқу нәтижесінде студент 

ақпараттық  процесстің  құрылымы  туралы  түсінігі  болуы  және  ақпараттық 

процесстерді  ұйымдастыру  негіздерін  білуі  қажет,  объектілер  мен 

ақпараттық процесстердің формальді баяндалу әдістерін игеру керек. 

 

Студенттің білуі тиіс:  

Бұл  пәнді  оқуды  аяқтаған  әрбір  студент  төмендегі  жұмыстарды 

орындай  білуі тиіс:  

операцияны  зерттеу  тапсырмасының  ерекшеліктерін  және  негізгі принциптерін;  

операцияларды зерттеу тапсырмаларының типтік класстарын, типтік модельдерді және шешу әдістерін;  

бірөлшемді тиімдеудің алгоритмін;  шартсыз тиімдеудің сызықтық  әдістері;  

сызықтық бағдарламалау тапсырмасын шешу әдістері;   

Студент білуі және үйренуі тиіс:  

-  математикалық  модель  құру  және  шартты  анықтайтын  шешім 

қабылдау алгоритмін;  

-  математикалық  модель  құру  және  шарттағы  тәуекелді  шешім 

қабылдау алгоритмін;  

-  математикалық  модель  құру  және  шартты  анықталмаған  шешім 

қабылдау алгоритмін; 

- матирицалық ойындарға арналған тиімді стратегияны табу;   

Сонымен қатар білуі тиіс: 

o

 математикалық бағдарламалау тапсырмасы түрлерін;  

o

 шартсыз тиімдеу тапсырмасын шешу әдістерін және модельдерін;   

o

 тәуекел шартта шешім қабылдау;  

o

 анықталмаған шартта шешім қабылдау;  

o

 келіспеушілік жағдайдағы шарттарда шешім қабылдау.  

 

 

 

 

1.3 Пәннің пререквизиттері: 

o

 информатика; 

o

 математика (ықтималдықтар теориясы); 

o

 бағдарламалау тілі және технологиясы. 

 

1.4 Пәннің постреквизиттері: 

o

 Ақпараттық жүйелерді жобалау; 

o

 Дипломды жобалау жұмыстарында 

 

2  Бiлiм бақылауы және бағасы 

 

АЭжБУ  студенттердiң  оқу  жұмыстарына  жүйелi  түрде    бақылауды қамтамасыз  ету  үшiн  семестрдiң  iшiнде  бiлiм  рейтингін  бақылауы 

қолданылады. 

Студенттердiң бiлiмдерiнiң бағасы ағымдағы бақылауына зертханалық 

жұмыстар және есеп - график түрiнде жұмыстардың орындауы кiредi. 

Ағымдағы  бақылаудың  нәтижелерiнiң  өткiзу  мерзiмдерi  пән  бойынша 

оқу барысының күнтізбелік графиктерiмен анықталады.  

«Ақпараттық жүйені модельдеу» пәні бойынша барлық тапсырмаларды 

тапсырудың күнтізбелік графигі 

 

 

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді  

 

3  Пәннің мазмұны 

 

Инженерлік, техникалық, экономикалық және т.б. сасаларда кездесетін 

есептерде  тиімді  шешім  табу  мәселесі  негізігі  мәселелерінің  бірі  болады. 

Осыған 


орай 

ұсынылған 

пәнде 

математикалық аппаратының 

мүмкіншіліктерін  пайдаланып,  нақты  жағдайларда  қолданылатын  әдістері 

қарастырылады. 

 

 

  

Апталар  

10  11 

12  13 


14 

15 


Бақылаудың 

апталық саны 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Бақылау 

түрлері 


 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

Бақылау түрлері:     Пж – Практикалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – Өзіндік жұмыс, АБ – Ағындық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – рефераттар, Эс – эссе, 

ЕГЖ – есептік графикалық жұмыстар, Кс – кейс-стади және басқалар.

 


3.1 Дәріс - 15 сағат 

 

Дәріс/ апта. 

Күні 


Тақырып 

Әдебиет 


тер 

I-III Жүйелердi модельдеу жалпы ұғымдары. 

Модельдердің математикалық сұлбалары. Пәннің сипаты 

мен  міндеті.  Жүйелердi  модельдеуде  жүйелiк  көзқарас. 

Мақсаты,  тиiмдiлiктiң  бағалау  өлшемі  және  модельдеудiң 

сапасы.  Толықтық,  адекваттылық,  иiлгiштiк  және  үлгiнiң 

блоктығы. (2-сағ) 

 

Дәріс, 


Л.1-3, 5-7 

IV-V Жiктеу модельдеу түрлi. 

Аналитикалық  және  имитациялық  математикалық 

модельдер.  Ақпараттық  жүйе  тұжырымдамалық  үлгілері. 

Математикалық үлгi сұлбалары. (2-сағ) 

 

Дәріс 


Л.1-3, 5-7 

VI-VII 

Имитациалық модельдеу жүйесі. 

Имитациялық  ақпараттық  процесстерді  модельдеу. 

Ақпараттық  жүйе  мен  желiлерді  имитациялық  модельдеу. 

Концептуальды модельдердің нысандандыру. (2-сағ) 

 

Дәріс 


Л.1-3, 5,7 

VIII-IX 

Ақпараттық 

процесстердің 

алгоритмдері 

мен 

нысандары. 

Модельдің  логикалық  құрылымы.    Ақпараттық  процесс 

және жүйелердің математикалық моделдеу әдiстерi. (2-сағ) 

 

Дәріс, Л.1-3,5,7 

X- XII 

Модельдеудiң құрал-жабдықтары

Аспапты 


құрал-жабдықтар. 

Модельдеу 

үшiн 

пайдаланылатын  бағдарламалық  қамтаманың  жiктелуi. Модельдеудiң  тiлдерi.  Алгоритм  құру  үлгiсі.  Оқиғалы  - 

бағытталған тiлдер. Тiл негiзі  GPSS. (2-сағ) 

 

Дәріс, 


Л.1-5, 7, 

11-13 


XIII- 


Жүйелердiң  үлгiлерi  мен  машина  тәжірбиелерін 

жоспарлау. 

Тәжірбие 

мақсаттарын 

жоспарлау. 

Үлгiлермен 

имитациялық  тәжірбиелерін  жоспарлау.  Статистикалық 

тәжірбие. Стратегиялық жоспар ұғымы. Үлгiлермен машина 

эксперименттерiн  тактикалық  жоспарлау.  Статистикалық 

компьютер модельдерi. (2-сағ)

 

 

Дәріс, Л.1-3,5,7 

XII Өңдеу әдiсі және модельдеу нәтижелердi талдау. 

Модельдеу 

нәтижелерінің 

дәлдік 


бағасы 

мен 


ақпараттың  растығы.  Келiсiм  критери.  Талдау  және 

компьютер 

модельдеуiнiң 

нәтижелерiн 

түсiндiру. 

Статистикалық әдістердің нәтижелерін талдау. (3-сағ) 

 

Дәріс, 


Л.1-3, 5-

10 


 

 

  

 


3.2  Зертханалық жұмыстар - 30 сағат 

 

Дәріс/ 

апта. 


Күні 

Тақырып 


Әдебиеттер 

 I- III 

Модельдеудiң құрал жабдықтары. 

Имитациялық  бағдарламалаудың  негiздерiн    GPSS 

ортада зерттеу. (4-сағ)

 

 

Дәріс, Л.1-5, 7, 11-

13 


 IV-VI 


Модельдеудiң құрал жабдықтары. 

GPSS  программалық  ортасымен  танысу.  GPSS 

программалық  ортадағы  график  қосымшаны 

пайдаланып қарапайым үлгiнi зерттеу. (4-сағ) 

 

Дәріс, Л.1,4,7 

VII- IX Жүйелердiң  үлгiлерi мен  машина  тәжірбиелерін 

жоспарлау.

 

GPSS программалық  ортада жаппай қызмет етудiң 

жүйесiн үлгiнiң жасау. (6-сағ)

 

 

Дәріс, Л.1,2,3,4,5,6 

  

Жүйелердiң  үлгiлерi мен  машина  тәжірбиелерін жоспарлау.

 

Жаппай қызмет етудiң жүйесi. GPSS программалық 

ортадағы  реттiң  ұғымы  және  жұмыс  принциптары. 

Модель  уақыты.  GPSS  программалық  ортадағы 

оқиға ұғымы және онымен жұмыс. (4-сағ)

 

 

Дәріс, Л.1,2,3,4,5 

XI  

Өңдеу әдiсі және модельдеу нәтижелердi талдау.

 

GPSS программалық  ортада жаппай қызмет етудiң 

жүйесiн кеңейтілген  үлгiсін жасау. (4-сағ)

 

 

Дәріс, Л.1,3,4 

XII-XIV Өңдеу әдiсі және модельдеу нәтижелердi талдау.

 

Импорт 


және 

экспорт 


мәліметтері. 

GPSS 


программалық    ортадасында  процедурасын  құру. 

(4-сағ) 


 

Дәріс, 


Л. 1,3,4,8 

       


XV 


Өңдеу әдiсі және модельдеу нәтижелердi талдау.

 

Кездейсоқ шамалардың модельдерін жасау. 

Үлестiрiлу функциясы, олардың түрлерi және GPSS 

программмалық ортадасындағы тапсырманың 

тәсiлдерi. Тәжірбиелік модельдерді өңдеу. (4-сағ)

 

Дәріс, Л. 1,3,4,8 

 

  

 

3.3  Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі  

№ 

п/п Сабақтың 

түрі 


            

           СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ,  СОӨЖ, 

КЖ 


өткізу 

уақыттары 

Әдебиеттер 


 

  

 3  

 

 Дәріс 

 

 Зертханалы

қ жұмыстар 

 

Есеп-


графикалық 

жұмыс 


 Өткен 

дәріс 


материалдарымен жұмыс 

 

Алдағы  өтілетін  зертханалық жұмыстарға дайындық 

 

Есеп-графикалық жұмыстарын 

оқып 


дайындалу 

Әр апта сайын 

 

 

Әр апта сайын  

 

5,9,14 апта  

Конспект, 

оқулық 

 

Әдістемелік нұсқау  

 

Конспект, оқулық 

 

  

Студенттер өзіндік жұмыс ретiнде оқытушының басшылығымен келесi 

есептік графикалық түрiнде жұмыстарды орындайды: 

 

 

Есептік-графикалық жұмыс: 

1.  Есептік-графикалық  жұмыс  №1.  GPSS  ортасының  негізгі  объектілері  мен 

категориялары. 

2.  Есептік-графикалық  жұмыс  №2.  GPSS  тілінің  үлестiрiлу  функциясы, 

олардың түрлерi және кездейсоқ шамалардың модельдерін жасау тәсiлдерi. 

 

 3.4 Аралық бақылау (АБ): 

 

АБ 


саны 

Уақыты 


(апта) 

Тақырыбы 

№  

әдебиеттер 

Тақырып  бойынша  тестілеу:  Аралық  бақылау №1. Тестілеу тақырыптарының сұрақтары:  

Жүйелердi 

модельдеу 

жалпы 

ұғымдары. 

Модельдердің  математикалық  сұлбалары.  Пәннің 

сипаты  мен  міндеті.  Жүйелердi  модельдеуде  жүйелiк 

көзқарас.  Мақсаты,  тиiмдiлiктiң  бағалау  өлшемі  және 

модельдеудiң  сапасы.  Толықтық,  адекваттылық, 

иiлгiштiк және үлгiнiң блоктығы.

 

Жiктеу  модельдеу  түрлi.  Аналитикалық  және 

имитациялық  математикалық  модельдер.  Ақпараттық 

жүйе  тұжырымдамалық  үлгілері.  Математикалық  үлгi 

сұлбалары.

 

Имитациалық  модельдеу  жүйесі.  Имитациялық 

ақпараттық процесстерді модельдеу. Ақпараттық жүйе 

мен 

желiлерді имитациялық 

модельдеу. 

Концептуальды модельдердің нысандандыру.

 

 Дәріс, 

Д.1,2,3,4,5,

6,7 13 Тақырып  бойынша  тестілеу:  Аралық  бақылау 

№2. Тестілеу тақырыптарының сұрақтары:  

Ақпараттық  процесстердің  алгоритмдері  мен 

нысандары. 

Модельдің 

логикалық 

құрылымы.  

Ақпараттық процесс және жүйелердің математикалық 

 

Дәріс, Д.1,2,3,4,5, моделдеу әдiстерi.

 

Модельдеудiң  құрал-жабдықтары.  Аспапты  құрал-

жабдықтар. 

Модельдеу 

үшiн 


пайдаланылатын 

бағдарламалық  қамтаманың  жiктелуi.  Модельдеудiң 

тiлдерi.  Алгоритм  құру  үлгiсі.  Оқиғалы  -  бағытталған 

тiлдер. Тiл негiзі  GPSS. 

Жүйелердiң  үлгiлерi  мен  машина  тәжірбиелерін 

жоспарлау. 

Тәжірбие 

мақсаттарын 

жоспарлау. 

Үлгiлермен  имитациялық  тәжірбиелерін  жоспарлау. 

Статистикалық тәжірбие. Стратегиялық жоспар ұғымы. 

Үлгiлермен  машина  эксперименттерiн  тактикалық 

жоспарлау. Статистикалық компьютер модельдерi. Өңдеу  әдiсі  және  модельдеу  нәтижелердi  талдау. 

Модельдеу 

нәтижелерінің 

дәлдік 


бағасы 

мен 


ақпараттың  растығы.  Келiсiм  критери.  Талдау  және 

компьютер  модельдеуiнiң  нәтижелерiн  түсiндiру. 

Статистикалық әдістердің нәтижелерін талдау.

 

 

  

3.5 Емтихан сұрақтары 

 

1.  Заманауи  кезеңдегі  IT-технологияларындағы операцияларды  зерттеу  және 

шешім қабылдау теориясының рөлі 

2. Модельдердің математикалық сұлбалары. 

3. Аналитикалық және имитациялық математикалық модельдер. 

4. Модельдеудiң тiлдерi. Алгоритм құру үлгiсі. 

5. Операцияларды зерттеу бойынша жұмыс жоспары. 

6. Мәселені тұжырымдау

.

 

7. Зерттелген мәселенің математикалық моделін таңдау 

8. Есептік әдіс алгоритмін өңдеу. 9. Бағдарламалаудағы техникалық тапсырманың құрылуы.  

10. Бағдарламалық қамсыздандыруды өңдеу және ретке келтіру.  

11. Жиын және деректердің жіктелуі. 

12. Модельді тексеру және нәтижені түсіндіру. 

13. Жасалған модельдің алынуы және нәтиженің жүзеге асуы.  

14. Операциялық зерттеудің негізгі кезеңдері.  

15. Тиімдеу әдісін, моделін және тапсырмасын классификациялау.  

16. Сызықтық бағдарламалаудың тапсырмасы.  

17. Сызықтық бағдарламалаудың әдістері мен модельдері.  

18. СБТ шешудің графикалық әдісі. 

19. Симплекстік әдіс. 

20. Бүтінсанды сызықтық бағдарламалаудың тапсырмасы.   

21. Гомори әдісі. 

22. Көліктік тапсырмалар 

23. Көліктік тапсырмаладың модельдері. 

 


24. Көліктік тапсырмаларды шешу әдістері.  

25. Солтүстік-батыс бұрыш әдісімен тірек шешімді анықтау.  

26. Потенциал әдісімен көліктік тапсырманың оптималды шешімін анықтау. 

23. Динамикалық бағдарламалау тапсырмасын тұжырымдау.  

24. Динамикалық бағдарламалау әдісі.  

25. Ресурстардың таралуына тапсырма. 

26. Желілік жоспарлаудың тапсырмалары.  

27. Желілік жоспарлау тапсырмаларын шешудің әдістері.  

28. Форд әдісі.  

29. Данциг әдісі.  

30. Сызықтық емес бағдарламалау тапсырмасының қойылымы.  

31. Шартсыз тиімделудің тапсырмалары.  

32. Тездетілген еңістік әдіс

.

 33. Шектелген СЕБ тапсырмалары.   

34. Ланграждың көбейткіш әдісі.  

35. Сызықтық шектелген СЕБ тапсырмалары.  

36. Франк-Вульфтың әдісі. 

37. Динамикалық бағдарламалау тапсырмалары.  

38. Динамикалық бағдарламалау әдісі 

39. Ресурстардың таралуына тапсырма. 

40. Желілік жоспарлаудың тапсырмалары. 

41. Желілік тапсырмаларды шешу әдістері.  

42. Форд әдісі. 

43. Данциг әдісі.  

44. Ойындық модельдер. 

45. Матрицалық ойындар. 

46. Таза стратегиялардағы ойынның шешімі. 

47. Аралас стратегиялардағы ойынның шешімі. 

48. Ойындарды шешудің графикалық әдісі.  

49. СБ тапсырмасына арналған ойындар тапсырмасының мағлұматтары.  

50. Кооперативтік ойындар. 

 

4 Әдебиет тізімі 

Негізгі: 

1 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: учебник для вузов. – 

М.: Высшая школа, 2006. – 343 с. [ 

2 Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум: учебное пособие / Б.Я. 

Советов, С.А. Яковлев. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2005. – 296 с.  

       3  Бенькович  Е.С.  Практическое  моделирование  динамических  систем.  – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.  

4  Боев  В.Д.  Моделирование  систем.  Инструментальные  средства  GPSS 

World: Учебное пособие. – СПб.: БХВ–Петербург, 2004. – 368 с.  

5  Карпов  Ю.  Имитационное  моделирование  систем.  Введение  в 

моделирование с AnyLogic 5. – СПб.: БХВ–Петербург, 2006. – 400 с. 

 


 

Қосымша: 

6 Антонов А.В. Системный анализ: учебник. - 2-е изд., стер. - М.: Высшая 

школа, 2006. – 454 с.  

7  Мирошников  А.Н.  Моделирование  систем  управления  технических 

средств транспорта: учебник. – СПб.: Элмор, 1999. – 224 с.  

8  Голубева  Н.В.  Математическое  моделирование  систем  и  процессов.  – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 192 с.  

9  Юдович  В.И.  Математические  модели  естественных  наук.  –  СПб.: 

Издательство «Лань», 2011. – 336 с. [ЭБ] 

10 Колесин И. Д. Принципы моделирования социальной самоорганизации. 

– СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 288 с. hjhgj 

11 Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в 

пакете MatLab: учебное пособие. – СПб: Издательство «Лань», 2011. – 736 с. 

[ЭБ] 


12  Ощепков  А.Ю.  Системы  автоматического  управления:  теория, 

применение, моделирование в MATLAB. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. 

– 208 с. [ЭБ] 

13  Герман-Галкин  С.Г.  Виртуальные  лаборатории  полупроводниковых 

систем в среде Matlab-Simulink. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 448 с. 

[ЭБ] 


 

 

5  Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпараттар: 

 

5.1  Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  алынған  бағалар  деңгейі  АЭжБУ-де 

бекітілген  жалпы  қорытынды  бағалар  жүйесі  негізінде  бағаланады  (кесте  1 

қараңыз).  

Кесте 1 

Әріптік жүйемен 

бағалау 

Балдары 


Балдары 

%-дық 


мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен 

бағалау 

              А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

              В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық 

              С 

2,0 


65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық 

Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық 

Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарлық 

емес 

 


Өткізу рейтингісінің (ӨР) бағасы семестр бойынша жинақталады. Оқу 

жұмысының  кез-келген  түрі  100  баллдық  шкала  бойынша  бағаланып,  2 

кестеге  сәйкес  коэффициенттік  салмағына  сәйкес  өткізу  рейтингісіне 

қосылады.  

 

Кесте 2. Жіберілу рейтингі. Әрбір жүргізілетін жұмыстың маңызы  

Параметрі 

Коэффициенті 

Зертханалық жұмысты орындау әрі қорғау 

0,4 

КЖ 


0,4 

Аралық бақылау 

0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысуы 0,1 

Барлығы      ∑ жіберілді 

1,0 

 

Қорытынды баға келесі түрде болады: ҚБ = 0,6АБ+0,4Е, 

мұндағы Е – емтиханда алған бағасы.  

5.2 Балдарды қою саясаты: 

Максималды  бағалық  баллдар  тапсырылатын  жұмыстың  сапасы  мен  

уақытында орындалғаны үшін қойылады. Тестілеу және дәрістік сабақтардың 

бағалық  баллдары  дұрыс  жауап  беру  саны  мен  босатылған  дәрістік 

сабақтарға байланысты қойылады.  

5.3  Университет  оқушыларын  академиялық  мобильдікті  ұйымдастыру 

кезіндегі бағаларды ауыстыру. 

ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР оқушыларының 

бағаларын ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес жасалады.  

 

Кесте  3.  ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 

ECTS бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйемен 

бағалау 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен 

бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте  4.  ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 


Әріптік 

жүйемен 

бағалау 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

 

6  Курс политикасы: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

-  оқытушымен  берілген  сабақты  жүргізу  сценарийін  тыңғылықты 

ұстану әрі сабақтағы тапсырмаларды орындау;   

-  себепті  жағдайларға  байланысты  жіберілген  (деканаттан  берілген 

рұқсат қағаз бойынша) зертханалық  сабақтарды қайта тапсыру; 

-  қорғау  үшін  берілген  курстық  жобаны  семестрдің  соңғы  аптасынан 

бұрын тапсырып үлгеру: 

-  өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу. 

 

7 Академиялық  этика нормалары: 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгерщілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

Конфликтілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушының,  эдвайзердің 

болуы  кездерінде  шешілуі  керек,  ал  тіпті  болмаған  жағдайларда  деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

 


жүктеу 138.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет