ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7жүктеу 153.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.05.2017
өлшемі153.45 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНІСТРЛІГІ 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ФАКУЛЬТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

 

 «БЕКІТЕМІН» 

АТФ деканы _________ Табултаев С.С. 

«_____»__________________2014 г. 

 

  

 

«ТИІМДІЛЕУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ» пәні бойынша 5B060200-  «Ақпараттану» мамандықтарына арналған 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

 

 

  

 

Курс – 3 Семестр – 5 

Барлығы - 4 кредит 

ECTS кредиттер саны - 7

 

Жалпы сағат саны – 180 Оның ішінде: 

Дәрістер – 30 сағ. 

Практикалық сабақ – 15 сағ 

Зертханалық сабақ –30 сағ. 

СӨЖ – 105 сағ. 

Оның ішінде: 

СОӨЖ –30 сағ. 

4 ЕГЖ – 5 семестр 

Емтихан - 5 семестр 

 

  

 

  

 

Алматы, 2014 ж.  

Жұмыс    бағдарламасын  (Syllabus)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының аға оқытушысы Смагулова Сауле Ермековна 5B060200 -  «Ақпараттану» мамандығы 

бойынша  пәндердің  типтік  бағдарламалары  (ҚР  МЖМБС  3.08.329-2009) 

негізінде дайындалды. 

 

Жұмыс  бағдарламасы    (Syllabus)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының мәжілісінде талқыланды. Хаттама № 11, «23» мамыр 2014 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Иманғалиев Ш.И.  

Жұмыс    бағдарламасы  (Syllabus)  «Ақпараттық  технологиялар» 

факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясының отырысында қарастырылды және 

қабылданды (30.05.2014ж. №6-шы хаттамадан)  

Пәнің аты: Тиімділеу әдістері және операцияларды зерттеу 

Оқытушы: Смагулова Сауле Ермековна АЭжБУ, аға оқытушы 

Ақпаратық  технологиялар факультеті 

Кафедра «Ақпаратық  жүйелер», каб. Б331 тел: 2-92-50-95, auesis_2013@mail.ru 

 

 Пән жөніндегі мәліметтер  

Сабақ  өткізу орны: Сабақ кестесімен сәйкес келеді 

Кредиттер саны – 4 

 

Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері  

Кесте 1 

Ку

рс 

Семест


р 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі Д

әр

іс 

П

рактика

 

Зер


тх

ан

а С

ӨЖ 

*

 CОӨЖ

 

Бар

лы

қ сағатта

р 

Қорытынды бақылау 

үлгісі 


 Емтихан 

 

 

 

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді 

 

 

 

 

 

 


 

 1 Пәннің тапсырмалары мен мақсаттары 

 

1.1

 

Пәнді оқыту мақсаты 

Тиімділеу  әдістері  және  операцияларды  зерттеу  пәнін  оқудың  негізгі 

мақсаты: 

 -    классикалық  вариациялық  қисап  әдістерін  және  тиімділеудің  қазіргі 

әдістерін,  автоматты  басқарудың  сызықтық  және  сызықтық  емес  жүйелерін, 

басқару мен тиімді басқару элементтерін зерттеу;  -    студенттерге  ұйымдастырушылық  басқарудың  түрлі  мазмұнда 

қисындалған  есептерін  қиыстыруды  және  оларды  экстремалдік  есептерге 

келтіруді, сонымен қатар есептерді шығарудың математикалық әдістерін үйрету. 

 

1.2 Пәнді оқыту міндеттері 

Тиімділеу  әдістері  және  операцияларды  зерттеу  пәнін  оқудың  негізгі 

міндеттері:  ғылыми-техникалық  және  ғылыми  зерттеулерде  қолданылатын 

модельдеу  әдістерімен  таныстыру;    зерттеу  объектісінің  математикалық  және 

компьютерлік  модельдерін  құрудың  жаңа  әдістері  мен  технологияларымен 

таныстыру. 

 

Студенттің білуі тиіс:  

Бұл пәнді оқуды аяқтаған әрбір студент төмендегі жұмыстарды орындай  

білуі тиіс:  

операцияны  зерттеу  тапсырмасының  ерекшеліктерін  және  негізгі принциптерін;  

операцияларды  зерттеу  тапсырмаларының  типтік  класстарын,  типтік модельдерді және шешу әдістерін;  

бірөлшемді тиімдеудің алгоритмін;  шартсыз тиімдеудің сызықтық  әдістері;  

сызықтық бағдарламалау тапсырмасын шешу әдістері;  Студент білуі және үйренуі тиіс:  

- математикалық модель құру және шартты анықтайтын шешім қабылдау 

алгоритмін;  

- математикалық модель құру және шарттағы тәуекелді шешім қабылдау 

алгоритмін;  

-  математикалық  модель  құру  және  шартты  анықталмаған  шешім 

қабылдау алгоритмін; 

- матирицалық ойындарға арналған тиімді стратегияны табу;  Сонымен қатар білуі тиіс: 

o

 математикалық бағдарламалау тапсырмасы түрлерін;  

o

 шартсыз тиімдеу тапсырмасын шешу әдістерін және модельдерін;   

o

 тәуекел шартта шешім қабылдау;  

o

 анықталмаған шартта шешім қабылдау;  

o

 келіспеушілік жағдайдағы шарттарда шешім қабылдау.  

 

 

 

1.3 Пәннің пререквизиттері: 

o

 

информатика; o

 

математика (ықтималдықтар теориясы); o

 

бағдарламалау тілі және технологиясы.  

1.4 Пәннің постреквизиттері: 

o

 Ақпараттық жүйелерді жобалау; 

o

 Дипломды жобалау жұмыстарында 

 

2  Бiлiм бақылауы және бағасы 

 

АЭжБУ  студенттердiң  оқу  жұмыстарына  жүйелi  түрде    бақылауды қамтамасыз ету үшiн семестрдiң iшiнде бiлiм рейтингін бақылауы қолданылады. 

Студенттердiң  бiлiмдерiнiң  бағасы  ағымдағы  бақылауына  7  зертханалық 

жұмыстар және 4 есеп - график түрiнде жұмыстардың орындауы кiредi. 

Ағымдағы бақылаудың нәтижелерiнiң өткiзу мерзiмдерi пән бойынша оқу 

барысының күнтізбелік графиктерiмен анықталады. 

 

«Тиімділеу әдістері және операцияларды зерттеу» пәні бойынша барлық 

тапсырмаларды тапсырудың күнтізбелік графигі 

 

 

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді  

 

3  Пәннің мазмұны 

 

Инженерлік,  техникалық,  экономикалық  және  т.б.  сасаларда  кездесетін 

есептерде тиімді шешім табу мәселесі негізігі мәселелерінің бірі болады. Осыған 

орай  ұсынылған  пәнде  математикалық  аппаратының  мүмкіншіліктерін 

пайдаланып, нақты жағдайларда қолданылатын әдістері қарастырылады. 

 

 

 

 

 

 

 

Апталар  

10  11 

12  13 


14 

15 


Бақылаудың 

апталық саны 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Бақылау 

түрлері 


 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

Бақылау түрлері:     Пж – Практикалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – Өзіндік жұмыс, АБ – Ағындық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – рефераттар, Эс – эссе, 

ЕГЖ – есептік графикалық жұмыстар, Кс – кейс-стади және басқалар.

 


 

 3.1 Дәрістер (30 сағат) 

 

Дәріс/ 


апта. 

Күні 


Тақырып 

Әдебиет 


тер 

 

1/I  

1.Кіріспе. 

Заманауи 

кезеңдегі 

IT-

технологияларындағы  операцияларды  зерттеу және шешім қабылдау теориясының рөлі (4 сағ). 

Дәріс 


Д.1  

2/II 


 

2.  Тапсырма,  модель  және  тиімдеу  әдістерінің 

классификациясы.Сызықтық 

бағдарламанаың 

тапсырмалары. (2 сағ). 

Дәріс 


Д. 2 

3/III 


 

3.  СБТ  модельдері  мен  шешу  әдістері.  СБТ 

графикалық шешу әдістері. (2 сағ). 

Дәріс 


Д. 3 

4/IV 


 

4.Сызықтық 

бағдарламалаудың 

тапсырмасы. 

Симплекс әдісі. (4 сағ.) 

Дәріс 


Д.4 

5/V 


 

5.Көліктік 

тапсырма. 

Солтүстік-батыс 

бұрышының әдісі. Потенциалдар әдісі. (4 сағ.) 

Дәріс 


Д.5 

6/VI 


 

6. Сызықтық емес бағдарламалау тапсырмасының 

қойылымы.  Тиімдеудің  шартсыз  тапсырмалары. 

Тездетілген  еңістік  әдіс.  Сызықтық  емес 

бағдарламалаудың 

шектелген 

тапсырмасы. 

Ланграждың  көбейткіш  әдісі.  Сызықтық  емес 

бағдарламалау 

тапсырмасының 

сызықтық 

шектеуі. Франка- Вульф әдісі (6 сағ). 

Дәріс 

Д.6 


7/VII 

                                         

 

7. 


Динамикалық 

бағдарламалау. 

Тапсырмалардың 

жалпы 


қойылымы. 

Ресурстардың таралуына тапсырма. (2 сағ.). 

Дәріс 

Д.7 


8/VIII 

 

 8. 

Желілік 


жоспарлаудың 

тапсырмасының 

қойылымы.  Форд  және  Данциг  алгортмдері.  (2 

сағ.).  


Дәріс 

Д.8 


9/IX 

 

9.  Операциялардың  ойындық  модельдері.  Екі жақтың 

матрицалық 

ойындары. 

Таза 


стратегиядағы шешім.(2 сағ.).  

Дәріс 


Д.9 

 

10/X  

10. 


Араласқан 

стратегиядағы 

ойындардың 

шешімі.  Шешімнің  графикалық  әдісі.  Сызықтық 

бағдарламалау тапсырмасына мағлұмат. (2 сағ.). 

Дәріс 


Д.10 

 

 

3.2 Практикалық жұмыстар (15 сағат) 

Дәріс/ 


апта. 

Күні 


Тақырып 

Әдебиет 


тер 

I- III  Сызықтық бағдарламалау  есебінің  шешімі. 

Графмкалық әдісі. Симлекс әдісі. (4 сағ.) 

Дәріс, 

Л.1,2,4,5  IV-


VI 

Көлік  есебінің  шешімі.  Солтүстік  –  батыс 

бұрышы. Потенциалдар әдісі. (4 сағ.) 

Дәріс, 


Л.1,4,7 

 VII- 

IX 


Сызықтық 

емес 


бағдарламалау 

есебінің 

қойылымы. Франк-Вульф әдісі. Жедел түсу әдісі. 

Лагранж көбейткіш әдісі. (2 сағ.) 

Дәріс, 

Л.1,2,3,4,5,6 

X-XI  

Желілік 


жоспарлаудың 

тапсырмасының 

қойылымы.  Форд  және  Данциг  алгортмдері.  (2 

сағ.). 


Дәріс, 

Л.1,3,4 


XII 


Операциялардың  ойындық  модельдері.  Екі 

жақтың 


матрицалық 

ойындары. 

Таза 

стратегиядағы шешім.(1 сағ.) Дәріс, 

Л. 1,3,4,8 

       6 

XIV 


XV 

Араласқан  стратегиядағы  ойындардың  шешімі. 

Шешімнің 

графикалық 

әдісі. 

Сызықтық бағдарламалау тапсырмасына мағлұмат. (2 сағ.) 

Дәріс, 


Л. 1,3,4,8 

 

 

3.3 Зертханалық жұмыстар (30 сағат) 

 

Зерт. 


жұм. 

/апта.  


Күні   

Тақырып 


Әдебиет 

көзі 


 

1/I- II 


 

Зертханалық 

жұмыс 

№1.Сызықтық бағдарламалау 

тапсырмасының 

шешімі. 

Графикалық әдіс. Симплекстік әдіс. (6 сағ.) 

Конспект 

Д.1,2,4,5 

2/III- IV 

 

Зертханалық жұмыс 

№2. 


Көліктік 

тапсырманың 

шешімі. 

Солтүстік-батыс 

бұрышының әдісі. Потенциалдар әдісі. (6 сағ.)  

Конспект 

Д.1,4,7 

3/V- VI 


 

Зертханалық  жұмыс  №3.  Сызықтық  емес 

бағдарламалау  тапсырмасының  қойылымы. 

Тездетілген 

еңістік 

әдіс. 


Ланграждың 

көбейткіш әдісі. Франка- Вульф әдісі. (4 сағ.) 

Конспект 

Д.1,2,3,4,

5,6 

4/VII-VIII   Зертханалық  жұмыс  №4.  Динамикалық 

бағдарламалау 

тапсырмасының 

шешімі.        

(4 сағ.) 

Конспект 

Д.1,2,3,4,

5/IX- X  

Зертханалық  жұмыс  №5.  Желілік  жоспарлау 

тапсырмасының  шешімі.  Форд  әдісі.  Данциг 

әдісі. (2 сағ.)  

Конспект 

Д.1,3,4 


6/XI-XII 

 

Зертханалық  жұмыс  №6.  Ойын  теориясы тапсырмасының 

шешімі. 


2-ші 

жақтағы 


матрицалық  ойындар.  Таза  стратегиядағы 

шешім. (4 сағ.) 

Конспект 

Д. 1,3,4,8 

7/XIII-

XIV-XV 


 

Зертханалық 

жұмыс 

№7. 


Араласқан 

стратегиядағы 

ойындардың 

шешімі. 


Шешімнің  графикалық  әдісі.  Сызықтық 

бағдарламалау 

тапсырмасына 

мағлұмат.        

(4 сағ.) 

Конспект 

Д. 1,3,4,8 

 


 

 3.4  Сабақ  жоспары  бойынша  студенттің  мұғаліммен  өзіндік  жұмысы  

(СОӨЖ -30 сағ). 

 

Тақырып 1. Ақпараттық технологиядағы операциялардың зерттелу рөлі 

Тақырып 2. Сызықтық бағдарламалау негізіндегі  тиімді шешімдер  

Тақырып 3. Қалдықтарды басқару жүйесінің аналогтық модельденуі  

Тақырып 4. Шешім қабылдау тапсырмаларындағы статикалық модельдер 

Тақырып 5. Массалық қызмет көрсету жүйесін модельдеу 

Тақырып 6. Желіні басқару және жоспарлау әдістері 

Тақырып  7.  Басқару  стратегиясының  және  шешім  қабылдаудың  ойындық 

модельденуі 

Тақырып 8. Бүтінсанды бағдарламалау негізінде шешім қабылдау 

Тақырып 9. Шешім қабылдаудың комбинаторлық моделі 

Тақырып 10. Кестенің теориясы және  күнтізбелік жоспар  

Тақырып 11. Динамикалық бағдарламалаудағы шешімнің тиімделуі 

Тақырып 12. Шешім қабылдаудың бағдарламалаық қамсындандырылуы 

Тақырып  13.  Басқаруды  ақпараттандырудың  және  экономикадағы  шешім 

қабылдаудың басым бағыттары  

Тақырып  14.  Шешім  қабылдау  әдісінің  және  ақпараттық  технологияны 

басқарудың  даму перспективасы  

Тақырып  15.  Шешім  қабылдау  автоматизациясына  арналған  бағдарламалық 

өнімдер.  

Студенттер  өзіндік  жұмыс  ретiнде  оқытушының  басшылығымен  келесi 

есептік графикалық түрiнде жұмыстарды орындайды: 

 

Есептік-графикалық жұмыс: 

1. Есептік-графикалық жұмыс№1. Сызықтық бағдарламалау әдісі. 

2. Есептік-графикалық жұмыс№2. Көліктік тапсырмалар. 

3. Есептік-графикалық жұмыс№3. Модельдер және ойын ұғымдары әдісі.   

3.5  Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі 

 

№ 

п/п Сабақтың 

түрі 


            

           СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ,  СОӨЖ, 

КЖ 


өткізу 

уақыттары 

Әдебиеттер 

  

  

3  


 

 

Дәріс  

 

Зертханалық жұмыстар 

 

Есеп-графикалық 

жұмыс 


 Өткен 

дәріс 


материалдарымен жұмыс 

 

Алдағы  өтілетін  зертханалық жұмыстарға дайындық 

 

Есеп-графикалық жұмыстарын 

оқып 


дайындалу 

Әр апта сайын 

 

 

Әр апта сайын  

 

5,9,14 апта  

Конспект, 

оқулық 

 

Әдістемелік нұсқау  

 

Конспект, оқулық 

 


 

  

3.6 Аралық бақылау (АБ): 

 

АБ 


саны 

Уақыты 


(апта) 

Тақырыбы 

№  

әдебиеттер 

Тақырып  бойынша  тестілеу:  Аралық  бақылау №1.  Тестілеу  тақырыптарының  сұрақтары: 

Заманауи 

кезеңдегі 

IT-технологияларындағы 

операцияларды  зерттеу  және  шешім  қабылдау 

теориясының  рөлі.  Ұйымның  әдістемесі  және 

зерттеу  жүргізуі.    Басын  ашу  және  операцияның 

мақсатын  тұжырымдау  және  оның    зерттеу 

мақсатының  мәмілесі.  Операцияларды  зерттеудегі 

жұмыстың  жоспарлануы.  Мәселені  тұжырымдау. 

Зерттелген  мәселенің  математикалық  моделін 

таңдау. 


Есептік 

әдістерді 

өңдеу. 

Бағдарламалаудағы техникалық 

тапсырманың 

құрылуы. 

Тиімдеу 


әдісін, 

моделін 


және 

тапсырмасын 

классификациялау. 

Сызықтық 

бағдарламалау тапсырмасы. (СБТ) СБТ модельдері 

және әдістері.  СБТ графикалық әдісі. Симплекстік 

әдіс. 

Көліктік тапсырма 

Солтүстік-батыс 

бұрышының әдісі. Потенциалдар әдісі.  

Конспект, 

Д.1,2,3,4,5,

6,7 


13 


Тақырып  бойынша  тестілеу:  Аралық  бақылау 

№2.  Тестілеу  тақырыптарының  сұрақтары: 

Сызықтық 

емес 

бағдарламалаудың  тапсырмасының  қойылымы.  (СЕБ).    Тиімдеудің 

шартсыз  тапсырмалары.  Тездетілген  еңістік  әдіс. 

Сызықтық  емес  бағдарламалаудың  шектелген 

тапсырмасы. 

Ланграждың 

көбейткіш 

әдісі. 

Сызықтық  емес  бағдарламалау  тапсырмасының сызықтық 

шектеуі. 

Франка- 

Вульф 


әдісі. 

Динамикалық 

бағдарламалау. 

Тапсырманың 

жалпы  қойылымы.  Ресурстардың  таралуына 

тапсырма. Желілік жоспарлаудың тапсырмасының 

қойылымы.  Форд  және  Данциг  алгортмдері. 

Операциялардың ойындық модельдері. Екі жақтың 

матрицалық ойындары. Таза стратегиядағы шешім.  

Араласқан  стратегиядағы  ойындардың  шешімі. 

Шешімнің 

графикалық 

әдісі. 

Сызықтық бағдарламалау тапсырмасына мағлұмат. 

Конспект, 

Д.1,2,3,4,5,  

3.7 Емтихан сұрақтары 

 

1.  Заманауи  кезеңдегі  IT-технологияларындағы  операцияларды  зерттеу  және 

шешім қабылдау теориясының рөлі 


 

2. «Операцияларды тиімдеу және зерттеу әдістері» пәнінің мақсаты мен міндеті. 3. Опреацияларға зерттеу жүргізетін ұйымның әдістемесі. 

4.  Басын  ашу  және  операцияның  мақсатын  тұжырымдау  және  оның    зерттеу 

мақсатының мәмілесі.

 

5. Операцияларды зерттеу бойынша жұмыс жоспары. 6. Мәселені тұжырымдау

.

 7. Зерттелген мәселенің математикалық моделін таңдау

 8. Есептік әдіс алгоритмін өңдеу. 

9. Бағдарламалаудағы техникалық тапсырманың құрылуы.  

10. Бағдарламалық қамсыздандыруды өңдеу және ретке келтіру.  

11. Жиын және деректердің жіктелуі. 

12. Модельді тексеру және нәтижені түсіндіру. 

13. Жасалған модельдің алынуы және нәтиженің жүзеге асуы.  

14. Операциялық зерттеудің негізгі кезеңдері.  

15. Тиімдеу әдісін, моделін және тапсырмасын классификациялау. 

 

16. Сызықтық бағдарламалаудың тапсырмасы.  17. Сызықтық бағдарламалаудың әдістері мен модельдері.  

18. СБТ шешудің графикалық әдісі. 

19. Симплекстік әдіс. 

20. Бүтінсанды сызықтық бағдарламалаудың тапсырмасы.   

21. Гомори әдісі. 

22. Көліктік тапсырмалар 

23.

 

Көліктік тапсырмаладың модельдері. 24. Көліктік тапсырмаларды шешу әдістері.  

25. Солтүстік-батыс бұрыш әдісімен тірек шешімді анықтау.  

26. Потенциал әдісімен көліктік тапсырманың оптималды шешімін анықтау. 

23. Динамикалық бағдарламалау тапсырмасын тұжырымдау.  

24. Динамикалық бағдарламалау әдісі.  

25. Ресурстардың таралуына тапсырма. 

26. Желілік жоспарлаудың тапсырмалары.  

27. Желілік жоспарлау тапсырмаларын шешудің әдістері.  

28. Форд әдісі.  

29. Данциг әдісі.  

30. Сызықтық емес бағдарламалау тапсырмасының қойылымы.  

31. Шартсыз тиімделудің тапсырмалары.  

32. Тездетілген еңістік әдіс

.

 33. Шектелген СЕБ тапсырмалары.   

34. Ланграждың көбейткіш әдісі.  

35. Сызықтық шектелген СЕБ тапсырмалары.  

36. Франк-Вульфтың әдісі. 

37. Динамикалық бағдарламалау тапсырмалары.  

38. Динамикалық бағдарламалау әдісі 

39. Ресурстардың таралуына тапсырма. 


10 

 

40. Желілік жоспарлаудың тапсырмалары. 41. Желілік тапсырмаларды шешу әдістері.  

42. Форд әдісі. 

43. Данциг әдісі.  

44. Ойындық модельдер. 

45. Матрицалық ойындар. 

46. Таза стратегиялардағы ойынның шешімі. 

47. Аралас стратегиялардағы ойынның шешімі. 

48. Ойындарды шешудің графикалық әдісі.  

49. СБ тапсырмасына арналған ойындар тапсырмасының мағлұматтары.  

50. Кооперативтік ойындар. 

 

 

4 Әдебиет тізімі Негізгі: 

1)

 Айсағалиев  С.Ә.,  Иманқұл  Т.Ш.  Тиімділеу  әдістерінің  дәрістері.  – 

Алматы: «Қазақ университеті» баспасы 2004ж. 

2)

 

Айсағалиев С.Ә.,  Айсағалиева С.С. Лекции по методам оптимизации. – Алматы: Наука, 1996. 

3)

 Габбасов  Р.Ф.,  Кириллова  Ф.Ф.  Методы  оптимизации  –  Минск:  Наука, 

1975.  


4)

 

Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. – М.: 1978г. 

5)

 Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач. – М.:, 

1974г. 


6)

 

Карманов В.Г. математическое программирование – М.:, 1975г.   

Қосымша: 

1)

 Экономико-математические  методы  и  модели:   Учеб.  пособие  / 

Н.И. Холод,  А.В.  Кузнецов,  Я.Н.  Жихар и  др.;  Под общей  ред.  А.В. Кузнецова. 

Мн.: БГЭУ, 1999. - 413 б.

 

2) 

Воробьев  Н.Н.  Теория  игр  для  экономистов  и  кибернетиков.  –  М.: 

Наука, 1985. – 270 б.  

3)

 Дегтярев Ю.И. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 1986. – 

319 б. 


4)

 

Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов.радио., 1972-550с 5)

 

Акулич  И.Л.  Математическое  программирование  в  примерах  и задачах. М.: Высшая школа, 1986-317с 

6)

 Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. – М.: Мир, 

1971 – 533 с.  

7)

 

Вагнер Г. Основы исследования операций.- М.: Мир, Т.1, 1972.; т. 2, 1973.; т. 3, 1973.  

8)

 В.И. Бодров, Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов. Математические 

методы принятия решений. Учебное пособие / В.И. Бодров, Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. 

Мартемьянов.- Тамбов Издательство ТГТУ, 2004.-83с 


11 

 

 5  Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпараттар: 

 

5.1  Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  алынған  бағалар  деңгейі  АЭжБУ-де 

бекітілген  жалпы  қорытынды  бағалар  жүйесі  негізінде  бағаланады  (кесте  1 

қараңыз).  

Кесте 1 

Әріптік жүйемен 

бағалау 

Балдары 


Балдары 

%-дық 


мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен 

бағалау 

              А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

              В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық 

              С 

2,0 


65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық 

Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық 

Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарлық 

емес 

 

Өткізу  рейтингісінің  (ӨР)  бағасы  семестр  бойынша  жинақталады.  Оқу жұмысының кез-келген  түрі  100  баллдық  шкала  бойынша  бағаланып, 2  кестеге 

сәйкес коэффициенттік салмағына сәйкес өткізу рейтингісіне қосылады.  

 

Кесте 2. Жіберілу рейтингі. Әрбір жүргізілетін жұмыстың маңызы  

Параметрі 

Коэффициенті 

Зертханалық жұмысты орындау әрі қорғау 

0,4 

КЖ 


0,4 

Аралық бақылау 

0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысуы 0,1 

Барлығы      ∑ жіберілді 

1,0 

 

Қорытынды баға келесі түрде болады: ҚБ = 0,6АБ+0,4Е, 

мұндағы Е – емтиханда алған бағасы.  

5.2 Балдарды қою саясаты: 

Максималды  бағалық  баллдар  тапсырылатын  жұмыстың  сапасы  мен  

уақытында  орындалғаны  үшін  қойылады.  Тестілеу  және  дәрістік  сабақтардың 

бағалық  баллдары  дұрыс  жауап  беру  саны  мен  босатылған  дәрістік  сабақтарға 

байланысты қойылады.  


12 

 

5.3  Университет  оқушыларын  академиялық  мобильдікті  ұйымдастыру 

кезіндегі бағаларды ауыстыру. 

ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР  оқушыларының 

бағаларын ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес жасалады.  

 

Кесте 3. ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 

ECTS бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйемен 

бағалау 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен 

бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте 4. ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 

Әріптік жүйемен 

бағалау 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

 

6  Курс политикасы: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

-  оқытушымен  берілген  сабақты  жүргізу  сценарийін  тыңғылықты  ұстану 

әрі сабақтағы тапсырмаларды орындау;   

-  себепті  жағдайларға  байланысты  жіберілген  (деканаттан берілген рұқсат 

қағаз бойынша) зертханалық  сабақтарды қайта тапсыру; 13 

 

-  қорғау  үшін  берілген  курстық  жобаны  семестрдің  соңғы  аптасынан бұрын тапсырып үлгеру: 

-  өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу.  

7 Академиялық  этика нормалары: 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгерщілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

Конфликтілік жағдайлар оқу топтарында оқытушының, эдвайзердің болуы 

кездерінде  шешілуі  керек,  ал  тіпті  болмаған  жағдайларда  деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

Каталог: student -> sillabus 2014 -> is kz
is kz -> «аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
is kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
is kz -> АҚпараттық технологиялар факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы

жүктеу 153.45 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет