Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбековажүктеу 385.08 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата02.03.2017
өлшемі385.08 Kb.
  1   2   3   4

                                          

 

Алматы, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 __/__ бет 

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

             Құрастырғандар: ф.ғ.к., доцент  Г. Садыр         ф.ғ.к., доцент  Ғ. Бадағұлова  

        ф.ғ.к., доцент  Ғ.Солтанбекова  

  

 

Жұмыс  бағдарламасы  «Қазақ  тілі»  курсының  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым министрлігінің  14.02.2011  жылғы  №  14  бұйрығымен  бекітілген  типтік  бағдарламасы  негізінде: 

5В050600–  Экономика,  5В050700–Менеджмент,  5В051100–Маркетинг,  5В050800–Есеп  және 

аудит,  5В050900  –Қаржы,    5В091200–Мейрамхана  ісі  және  қонақ  үй  бизнесі,    5В090900–

Логистика,  5В070400–  Ақпараттық  технологиялар,    5В091200-  Аймақтану,  5В090800-Бағалау, 

5В051400-Қоғаммен  байланыс,  5В031000-Заңгерлік,  5В051000-  Мемлекеттік  және  жергілікті 

басқару мамандықтары үшін құрастырылған. 

 

 

  

        Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған 

        «_____»________________2014 ж. № «_____» хаттама 

 

       Кафедра меңгерушісі ____________________ Г. Садыр  

 

        

 

  

 

           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 __/__ бет 

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

1 Алғы сөз 

 

Ұсынылып  отырған  бағдарлама  Қазақстан  Республикасының  «Тіл  туралы»  Заңын басшылыққа ала отырып  және  мемлекеттік тілді оқытуға қойылған талаптарды ескеріп, аталмыш 

жоғары  оқу  орнының  ерекшелігіне  сай    қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты  мен  міндетін  анықтауға 

арналған. 

 

Мемлекеттік  тілді  жоғары  оқу  орнында  оқытуға  байланысты  ұсынылып  отырған  бұл бағдарлама пәнді оқыту жүйесінің моделі ретінде түзілген.  

 

Мәдени-тілтанымдық құзіреттілік мынадай бөлімдерден тұрады: лингвомәдени, әлеуметтік-мәдени, когнитивтік, қатысымдық деңгей. 

 

Қазақ  тілі  пәнінен  студенттердің  білім  деңгейіне  қойылатын  талаптар  бойынша  міндетті минимумды  ескере  отырып,  үш  деңгейге  бөлінеді.  Соның  ішінде  бұл  жұмыс  бағдарламасы 

оқытудың  жаңашыл  әдістемелік-теориялық  негіздемелеріне  сай,  типтік  бағдарлама  негізінде         

В1 – негізгі жеткілікті деңгейге арналып жасалды.    

 

Қазақ  тілі  пәнін  оқытудың  мақсаты:  қазақ  тілін  меңгерудің  әрбір  деңгейіндегі  негізгі 

міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. 

Оқытудың  міндеттері: 

●    тілдік  жүйе  мен  оның  амалдарын  мәдени  танымдық,  қатысымдық  әрекеттер  арқылы 

меңгерту; 

●  өнер  мен  мәдениет  (театр,  фильм,  кітап,  музыка  және  т.б.)  мәселелеріне  байланысты 

өтілген  тақырыптарды  баяндау,  мақұлдау,  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын  білдіру, 

дәлелдеу әрекеттерін дамыту; 

     ●  белгілі  бір  тақырыпты  (әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  сала)  талқылауға  өз 

қабылдауы бойынша баға беруге, мәтін тақырыбындағы негізгі идеяны  табуға үйрету; 

●  әңгімелесушіге  ойын  жеткізе  алуы;  қызғушылық  таныту,  мәліметтерді  сұрау,    қайталап 

сұрау; кеңес беру, нұсқау беру; нандыру, байқампаздық таныту; көңілі толуын, толмауын, 

қызығушылығын, немқұрайлылығын білдіруге дағдыландыру; 

Алдыңғы  деректемелер:  Студенттер  «Қазақ  тілі»  курсы  бойынша  белгілі  бір  көлемде 

лексикалық кор жинақтаған және тілдің грамматикалық жүйесімен таныс болуы керек.     Кейінгі  деректемелер:  Курсты  аяқтаған  студенттер  кәсіби  жоғары  дайындық  деңгейіне 

жету  үшін  мамандыққа  байланысты  лексикалық  қорды  байытып,  тілді  тереңдете  оқып,  болашақ 

мамандығы бойынша терминдерді меңгеріп, кәсіби стильдегі мәтіндермен жұмыс жасай алады. 

   Курсты бітірген студенттер: 

 мемлекеттік  тілде өз ойын еркін жеткізуі тиіс;  

 қазақ тіліндегі төрт жалғауды дұрыс қолдана білуі тиіс;   

 етістіктің шақ формаларын дұрыс қолдана білуі тиіс; 

 кез-келген еркін тақырыпта  өз ойларын жеткізе білуі тиіс;  

 бизнес саласында жиі кездесетін лексиканы меңгеруі тиіс; 

 өз мамандықтары бойынша арнаулы әдебиетті түсініп, оқи білуі тиіс. 

Студенттерге  ұсынылып  отырған  бағдарлама  тіл  үйренудің  нақты  түріне  бағытталған. 

Бағдарламада  берілген  тақырыптар  деңгей  бойынша  сұрыпталып,  тілдік  әрекеттердің                           

(оқу, тыңдау, сөйлеу, жазу) барлық түрлерін қамти отырып құрастырылған.  

Мемлекеттік  тілді  жоғары  экономикалык  оқу  орнында  оқытуға  байланысты  ұсынылып 

отырған  бұл  бағдарлама  пәнді  оқыту  жүйесінің  моделі  ретінде  түзілген  әрі  оның  құрамына 

төмендегідей элементтер кіреді: 

 оқытылатын пәнннің өзектілігі; 

 оқытудың мақсаты мен міндеті; 

 пән бойынша алдыңғы деректемелер және кейінгі деректемелер; 

 кредит-сағат көлемi; 

 

 

 __/__ бет 

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

 Пәннің  өзектілігі:  тілдерді  қолдану  мен  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 

мемлекеттік  бағдарламасына сай 6үгінгі таңда

 

білім беру жүйесінде мемлекеттік тілдің  рөлі күннен күнге  артып  келеді.  Біздің  жоғары  оқу  орнында  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты    студенттерге 

қоғамымыздағы экономикалық өзгерістерді ескере отырып, келешек мамандығына бағыттай терең 

бiлiм алуға кажетті дәрежеде қазақша үйрету болып табылады. Студенттерді қазақша өз ойын еркін 

жеткізе білуге дағдыландыру. 

  Студенттер  тілді  білу  деңгейіне  қарай  бастауыш,  орташа  және    жалғастырушы  топтарға 

бөлінеді.  Практикалық  курста  студенттердің  фонетика,  лексика,  морфология,  синтаксис  бөлімдері 

бойынша білімдері тереңдетіліп, біртіндеп меңгеріледі. 

Лексика.  Тілдің  сөздік  қорына  ерекше  мән  беріледі.  Синонимдер,  антонимдер.  Сөздің  көп 

мағыналығы.  Қанатты  сөздер.  Шешендік  сөздер,  нақыл  сөздер,  мақал-мәтелдер.Терминдер,  кәсіби 

лексика.  Сөздегі  лексикалық  мағына  мен  концепт  құрылымындағы  қатынастар.  Лексикалық 

сигмантика. Лексикалық нормаларды меңгеру. Әр сабақта 15-20 жаңа сөз меңгертіп отыру. 

Морфология.  Тілді  үйренуге  қажетті  грамматикалық  минимумды  беру.  Салалық  терминдер 

жүйесін  толық  және  терең  меңгеру.    Әдеби  тіл  мен  жергілікті  тіл  ерекшеліктерін  анықтайтын 

тұлғаларды саралау. Грамматикалық, фонетикалық нормаларды толық меңгеру. 

Синтаксис.  Студенттер  бұл  деңгейде  өтініш  айтуды,  келісім  білдіруді,  алдағы  уакытта 

атқарылуға тиіс іс-әрекеттің шартын, мақсатын, мүмкіндігін өз ойларымен еркін жеткізе білуі тиіс. 

Терминдік сөз тіркестері. Кәсіби лексика.           

Оқытудың мақсаты мен  міндеті: 

 тіл иесінің жылдам айтылған сөзін түсіне білу;  

 ғылыми еңбектерді оқып баяндай білу; 

 мәжіліс, жиналыстарда өзіне қажетті ақпараттар мен мәліметтерді жаза алуы; 

 мамандықтарына сәйкес тілдік  қорын байытып, білім деңгейлерін дамыту. 

 күнделікті өмірде мамандықтары бойынша кажетті тілдік құралдарды, сөйлеу үлгілерін 

қолдануды дағдыландыру; 

 

кәсіби деңгейлерін қалыптастыру, мемлекеттік тілді жетік меңгерту;  

өз кәсіби шеңберінде кеңес беріп, пікір білдіруі 

өзінің ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақала, баяндама жазып, өз пікірлерін қорғай білуі керек; 

 ғылыми еңбекке эссе, жоспар (жай, күрделі), пікір, түйіндеме жаза алуы міндетті. 

Алдыңғы  деректемелер:  мәліметтерді  беруге  дайындығы  болуы;  белгілі  бір  тақырыпты 

талқылауға  деген  өз  қабылрдауының  болуы;  тұрмыстық  сөйлеу  жағдаяттарында  әңгімен  қолдау 

және  талқылай  білуі;  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын  білдіре  алуы;  мәліметтерді  беруге  дайын 

болуы;  нұсқау  ,кеңес  бере  білу;  мәліметтерді  беруге  дайыныдығы  мен  қабілеттегі  болуы 

керек.Олардың сөздік қоры 1000 – 1500 сөз болуы тиіс;  

Кейінгі деректемелер: оқудың басты стратегиясын пайдалану; мәтіннің негізгі идеясын 

түсініп,    қажетті  ақпараттарды  ала  білу;  мамандық  бойынша  ғылыми  баяндама,  мәлімдеме, 

хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша  құра  білу,  таңдаған  әсібі  бойынша 

баяндама  жасай  білу.    Курс  студенттердің  кәсіби  лексиканы  игеруіне  бағытталған.  Кәсіби 

жоғары  дайындық  деңгейіне  жету  үшін  мамандыққа  байланысты  лексикалық  қорды  байытып, 

тілді тереңдете оқып, ғылыми тілді меңгерту, болашақ мамандығы бойынша терминдерді меңгеру, 

кәсіби стильдегі мәтіндермен жұмыс істеуге дағдыландыру; 

Курсты бітірген студенттер: 

 

Ресми-іскери, іскери-кәсіби кездесу этикетіне сай сәлемдесу, алғыс білдіру, сұхбаттасу, келісу, келіспеу, кешірім сұрау, талап ету, таңдану;  

 Кәсіби мамандық аясында әлеуметтік, кәсіби байланыстар туралы сөйлесе білуі;;   

 Мамандығы бойынша айтылған тұжырымдарға өз пікірін білдіре отырып, 

серіктесінен жауап қайтара алуы, серіктесін сөйлеу әрекетіне тарта білу керек; 

 

Кез-келген еркін тақырыпта  өз ойларын жеткізе білуі тиіс;   

 

 __/__ бет 

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

  

Бизнес саласында жиі кездесетін лексиканы меңгеруі тиіс; 

 

Өз мамандықтары бойынша арнаулы әдебиетті түсініп, оқи білуі тиіс;  

Мамандығы бойынша ақпарат сұрай білуі, ақпаратқа жазбаша түрде жауап бере білуі тиіс (серіктестер арасындағы дәрежелі қарым-қатынас); 

Студенттерге  ұсынылып  отырған  бағдарлама  тіл  үйренудің  нақты  түріне  бағытталған. 

Бағдарламада  берілген  тақырыптар  деңгей  бойынша  сұрыпталып,  тілдік  әрекеттердің  (оқу,тыңдау, 

сөйлеу, жазу) барлық түрлерін қамти отырып құрастырылған. Бағдарламада кәсіби мамандықтарға 

байланысты тақырыптар, арнайы терминдер үйретіледі.  

Білімі: Тыңдалым бойынша:   

 берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті 

ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

 

түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері бойынша негізгі 

ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс; 

 

іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс; 

Оқылым бойынша: 

 

оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі; 

 мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұныны өз көзқарасы тұрғысынана 

толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі; 

 

мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі; 

 мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; 

 хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс; 

Жазылым бойынша: 

 

мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, толықтыра, 

өз бетінше өңдей білуі тиіс; 

 

ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс; 

 нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары 

жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс. 

Айтылым бойынша: 

 өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. 

 берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі; 

 баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;  

 айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою 

негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі; 

 

мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі; 

 естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс.  

Қазақ тілі пәні бойынша белгіленгені: 6 кредит Меңгеру:  Практикалық  сабақтарда  меңгерген  бизнес  саласына  қатысты  сөздер  мен 

терминдер,  шаблондар,  фразаларды  күнделікті  ресми  кездесулерде,  келісімшарт  жасауда, 

көпшілік алдында сөйлей білуге, бизнес-тренингтердегі қолданылатын клишелерді меңгеру. 

Дағды: Сабақ барысында жүргізілген тұсаукесерлерден, бұқаралық ақпарат құралдарына 

жасалған тұжырымдамалардан, ойбөлісулерден, ойталқылардан, пікірлесулерден алған 

тәжірибелерін келешек қызметінде пайдалана білуге дағдыландыру.  


 

 

 __/__ бет 

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

Біліктілік:  Пән  бойынша  үйренген  тілдік  дағдыларды,  лексикаларды  жинақтай  келе,  ұжымда 

жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын нақты, дәл 

жеткізе білуге үйрету. 

 

I семестр 

2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары 

 

 

 

3 Практикалық сабақтардың тақырыбы  

 

1-тақырып.  

1.

 Отан – отбасынан басталады. 

2.

 Өзім туралы. 

3.

 

Отбасының қызығушылығы. 

4. Сөйлесім: Көшеде жүру тәртібі. 

 

2-тақырып.  

1.

 

Отбасы және ұлттық құндылықтар. 2.

 

Жас отбасының бюджеті. № 

Тақырып атаулары 

Бар

лығ

ы

  

Байланыс сағаттары 

 

 

 

ОБСӨЖ  

 

 

 

СӨЖ 

 

Оның ішінде 

Практикалық сабақтар 

 1. 


Отан отбасынан 

басталады 

2. 


Отбасы және ұлттық 

құндылықтар 

3. 


Жас отбасы және дәстүр 4. Қазіргі тұрғын үй 5. Мінез және келбет 6. Замандас келбеті 7. Уақыт және адам 

1-Аралық бақылау 

8. 

Бос уақыт және қызығушылық 9. Салауатты өмір салты 10.  Дені саудың – жаны сау 

11. 


Менің отаным  

Қазақстан 

12. 


Қазақтың өнері мен 

мәдениеті 

13.  Күй атасы  Құрманғазы 

14.  Кино өнері 

15.  Театр өнері 2-Аралық бақылау 

 

Барлығы 135 

60 

15 

60 

 

 

 __/__ бет 

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

3. 

Сөйлесім: Бағдаршамның шығу тарихы. 

 

3-тақырып.  

1.Жас отбасы және дәстүр. 

                 2. Қазақстан Республикасындағы демографиялық мәселелер. 

3. Сөйлесім: Базар тынысы. 

 

4-тақырып. 

1.

 Қазіргі тұрғын үй. 

2.

 Тұрғын үй дизайны. 

3.

 Сөйлесім: Көк базар тарихынан 

 

5-тақырып. 

1.

 

Мінез және келбет. 2.

 

Адамның мінезі. 3.

 

Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу.  

6-тақырып. 

1.

 Замандас келбеті. 

2.

 Адамның сыртқы келбеті. 

3.

 Сөйлесім: Суд үнемдеу. 

 

7-тақырып. 

1.

 

Уақыт және адам. 2.

 

Бос уақыт. 3.

 

Менің күн тәртібім. 4.

 

Сөйлесім: Бұқаралық ақпарат құралдары.  

8-тақырып. 

1.

 Бос уақыт және қызуғышылық. 

2.

 Демалыс күні. 

3.

 Менің хоббиім. 

4.

 Сөйлесім: Қазақ тіліндегі сайттар. 

 

9-тақырып. 

1.

 

Салауатты өмір салты. 2.

 

Денсаулық – зор байлық. 3.

 

Жастар және спорт. 4.

 

Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз.  

10-тақырып. 

1.

 Дені саудың – жаны сау. 

2.

 Денсаулыққа зиян келтіруші заттар. 

3.

 Денсаулық сақтау жүйесі. 

4.

 Сөйлесім: Тойыңыз тойға ұлассын. 

11-тақырып. 

1.

 Менің елім – тәуелсіз Қазақстан. 

2.

 Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. 

3.

 Сөйлесім: Қазақтардың жиі тойлайтын тойы. 

 

  

 

 __/__ бет 

 

 Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы 

 

12-тақырып. 

1.

 

Қазақтың өнері мен мәдениеті. 2.

 

Өз өлкеңді таны. 3.

 

Өнер жұлдыздары. 4.

 

Сөйлесім: Әр үйге шаттық орнайды.  

13-тақырып. 

1.

 Күй атасы – Құрманғазы. 

2.

 Айтыс өнері. 

3.

 Сөйлесім: Үй салу оңай? 

 

14-тақырып. 

1.

 

Кино өнері. 2.

 

Қазақ кино өнерінің дамуы. 3.

 

Сөйлесім: Адам, сен алдымен өзіңді таны.  

15-тақырып. 

1.

 Театр өнері. 

2.

 Қазақ театр өнерінің дамуы. 

3.

 Сөйлесім: Компьютерсіз өмірді елсетете аласыз ба? 

 

5 Тақырыптар, СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары 

 

р/с 

Тақырыптар- 

дың атауы 

СӨЖ  

тапсырмалары 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Бақылау 

түрі 

СӨЖ-

ді 

өткізу 

мерзім

і 

Мак-

си-

мал-

ды 

ұпай 

Oтбасы және ұлттық дәстүр  

 

Мәлімет жинау, өз ойын ауызша,жазбаша 

жеткізу, пікірлесе білу

 

Энциклопедия лық жинақтар, 

ғаламтор  

материалдары 

Сұхбат 


Монолог 

Әңгімелеу 

Сұрақ-

жауап 


I, ІІ 

апта 


100

 Қазақстан 

Республикасын-

дағы  

демографиялық мәселелер 

Мәлімет жинау, өз 

ойын ауызша,жазбаша 

жеткізу, пікірлесе білу

 

Энциклопедия лық жинақтар, 

ғаламтор  

материалдары 

Сұхбат 


Монолог 

Әңгімелеу 

Сұрақ-

жауап 


ІІІ-ІV 

апта 


100

 Киіз үй және 

оның құрылысы 

Мәлімет жинау, өз 

ойын ауызша,жазбаша 

жеткізу, пікірлесе білу

 

Энциклопедия лық жинақтар, 

ғаламтор  

материалдары 

Сұхбат 


Монолог 

Әңгімелеу 

Сұрақ-

жауап 


V апта 

100


 

Кісілік келбетті сақтау 

 


Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

жүктеу 385.08 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет