ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмысжүктеу 42.38 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі42.38 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасының 

титулдық  парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н


 7.18.4/17

Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Металлургия кафедрасы

5В070900 «Металлургия» мамандығының студенттері үшін

«Глинозем мен алюминий өндірісі» пәні бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандық бойынша элективтік 

пәндер каталогы негізінде 

әзірленген пәннің жұмыс 

бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н


 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН:

ОІ жөніндегі проректор

__________Пфейфер Н.Э.

«___»_________200_ ж.

                       Құрастырушылар: аға оқытушы Бакиров А. Г.

                                                             оқытушы  Маженов А.Е.

                                          Металлургия кафедрасы

«Глинозем мен алюминий өндірісі» пәні бойыншаЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

5В070900 «Металлургия» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы 5В070900 «Металлургия» мамандығының жұмыс оқу

бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде құрастырылған және

С.   Торайғыров   атындағы   ПМУ   Ғылыми   кеңесінің   отырысында   бекітілген

«__»_________20  _ж., №__ хаттама

Кафедра отырысында ұсынылған «__» _____20  _ ж., №_  хаттама

Кафедра меңгерушісі_________ Сүйіндіков М.М.

Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу әдістемелік кеңесі

қолдаған «__» _____20    ж., №__ хаттама

ОӘК төрағасы __________ Сембаев Н.С.

КЕЛІСІЛГЕН:

ММЖжКФ деканы________ Тоқтағанов Т.Т.«__»______20  _ ж.

ЖжӘҚБ қолдаған

ЖжӘҚБ бастығы ________ Жуманкулова Е.Н. «__»_______20  _ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен келісілген

«__» _____20    ж.,  №__ хаттама1. Пәннің оқу паспорты

Пәннің атауы  Глинозем мен алюминий өндірісі

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Аудиториялық сабақтардың барлығы – 45 сағат

Дәрістер  – 30  сағат

Тәжірибелік сабақтар- 15 сағат

СӨЖ –90 сағат

Оның ішінде СӨЖМ –  22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағатБақылау түрі

Емтихан – 6 семестрПререквизиттер

Бұл   пəнді  оқып   үйрену  студенттердің:   «Жалпы   химия»,   «Физикалық

химия»,   «Металлургия   өндірісіндегі   процестер   мен   аппараттар»,

«Металлургиялық   процестердің   теориясы»   сияқты   тиісті   курстардан   алған

білімдеріне негізделген.

Постреквизиттер

Студент алған білімін курстық, дипломдық жұмыстары мен жобаларды

орындау   кезінде,   əрі   қарай   өндірістік   қызметтерде,   мамандық   бойынша

магистратурада оқуын жалғастырғанда, ғылыми зерттеу жұмыстары кезінде

оқыған кезде пайдаланады.

2. Пәннiң мақсаты мен мiндеттерi

Пәндi оқытудың мақсаты

– глинозем өндірісінің теориялық және тәжірибе негізін менгеру, түсті

металлургия   облысында   өндірістік-технологиялық   және   зерттеу   ізденісіне

дайындалу.

 

алюминийді электролиттік тәсілмен алу техникасы мен технологиясытуралы   білімдер   жүйесін   теория   және   тәжірибе   жүзінде   толық   меңгерген,

түсті металдар металлургиясы саласындағы мамандарды дайындау.Пәндi оқытудың мiндеттерi

– глиноземның алюминий өндірісіндегі және халық шаруалығындағы

мәні жайлы, негізгі  минералдар мен кендер  жайлы, физико-химиялық әдіс

және басқада глинозем алу технологиялары жайлы мәлімет алу.– электролиздік өндіріс ерекшеліктерімен танысу, алюминийді, фторлы

тұздар мен көмір электродтарын өндіру технологиялары, олардың аппараттық

жадбықталуы туралы негізгі мәліметтер алып, қажетті дағдыларды игеру.

3. Біліміне, қабілетіне және машықтарына қойылатын талаптар:

Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгер білуі керек:

–     глинозем   өндірісінің   теориялық   негіздерін   және   Байер   әдісінің

технологиясын;

–     глинозем   өндірісінің   теориялық   негіздерін   және   пісіру   әдісінің

технологиясын;

– глинозем өндірісінің аралас әдістерін;

–   нефелин,   алунит   өңдеу   әдістерінің   түрлерін,   глинозем   өндірісінің

қышқылдық әдістерінің негізін және глинозем өндірісінің негізгі әдістерінің

технико-экономикалық көрсеткіштерін.

–   алюминийдің   және   оның   қорытпаларының   физикалық-химиялық

қасиеттері және қолдану салалары;

– криолит және басқа фторлы тұздарды  өндірудің  технологиясы  мен

теориялық негіздері;

–   бастапқы   алюминийді   өндірудің   технологиясы   мен   теориялық

негіздері;

– көмір электродтарын өндірудің теорисы мен практикасы;

– алюминийді тазарту технологиясы мен теориялық негіздері;

– электролизді өндірісте қолданылатын негізгі жабдықтар.

істей білуі:

–   глинозем   өндірісі   үшін   шикізаттың   сапасына   қарай   үрдістің

технологиялық сұлбасының оптималды нұсқасын таңдауы керек;

–   глинозем   өндірісі   үшін   шикізаттың   сапасына   қарай   үрдістің

шихтаның   оптималды   құрамын   есептеу,   технологиялық   шектері   бойынша

материалды балансты есептеу қажет;

–   негізгі   химиялық   реакциялар   теңдеуімен   глинозем   өндірісінің

технологиялық үрдісін көрсету қажет;

– глинозем өндірісінің негізгі шарттарын және негізгі жабдықтардың

жұмыс режимін анализдеу керек;

–   глинозем   өндірісінің   негізгі   технологиялық   үрдістерін

оптимизациялау.

– электролиздегіш құрылымының ең тиімді нұсқасын таңдау;

–   электролиздегіштің   құрылымдық   есебін   жасау,   алюминий

электролизінің материалдық, электрлік және жылулық балансын есептеу;

–   электролиз   кезіндегі   нақты   үрдістерді   сипаттау   және   үрдістің

экономикалық тиімді жақтарын таңдау;

– өндіріс технологиясын оптимизациялау.4. Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағатарды бөлу 

                                             Пәннің тақырыптық жоспары

р/с

Тақырыптың аты 

                   Сағат саны

Дәр 

Тәж. СӨЖ СӨЖМ

1

Кіріспе.1

2

Алюминий   минералдары,   кендері   жәнеолардың кен орындары

1

43

Глинозем қасиеттері

0,5

0,5


4

Алюминий   шикізатынан   глинозем   алу

әдістері

1

8  2

5

Байер әдісімен бокситтен глинозем алу3

3

14  2

6

Глиноземді пісіру әдісімен бокситтен алу3

3

12  2

7

Байер-күйежентектеудің аралас әдісі3

3

8  2

8

Пісіру   әдісімен   нефелин   кендерін   жәнеконцентраттарды глиноземге, содоөнімдер

және цементті комплексті өңдеу

2

4

9Нефелин

 

және 

тағы


 

басқа


алюмосиликатты

 

жыныстардыгидрохимиялық   әдіспен   қайта   өңдеу

(Пономарев-Сажин әдісі)

1

4

210 Глиноземді алуниттерден алу

1

42

11 Алюминийдің   қасиеттері   және   қолдану

салалары

1

412 Көмір электродтарының өндірісі

1

42

13 Фторлы тұздар өндірісі

1

4

14 Алюминийді   электролиттік   әдіспеналудың теориялық негіздері

3

38

2

15 Электролиз үрдісінің технологиясы2

3

82

16 Электолиздегіштердің құрылымдары

1

2

17 Электролиздік цех1

18 Алюминийді тазалау

2

2

19 Алюминий   мен   оның   қорытпаларынтермалды әдістермен алу

1,5


2

2

       Барлығы

 

30

1590

   22,5


5. Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1 Худайбергенов Т.Е. Металлургия легких металлов. Учебник – Алматы, 

2001.

2 Троицкий И.А., Железнов В.А. Металлургия алюминия. – М.: Металлургия,1977. – 392с.

3 Ветюков М.М. Электрометаллургия алюминия и магния. – М.: 

Металлургия, 1987.

4 Уткин Н.И. Производство цветных металлов. – 2-е изд. – М.: Интермет 

Инжиниринг, 2004. – 442 с.

5 Ю.Д. Журавин, М.Я. Минцис, И.И. Музыченко. Электроснабжение цехов 

электролиза алюминия: Учеб. Пособие/Сиб ГИУ. – Новокузнецк, 2000. – 113 

с.

6 Васюнина И.П., Поляков П.В. Электролиты в алюминиевой промышленности: Справочн. пособие/ ГАЦМиЗ. – Красноярск, 2001. – 60 с.

7 Лайнер А.И. Производство глинозема. – М., Алматы, 2001.Қосымша әдебиет

8 Баймаков Ю.В., Ветюков М.М., Электролиз расплавленных солей. – М.: 

Металлургия, 1966. – 560с.

9 Беляев А.И. Металлургия легких металлов. – М.: Металлургия, 1970.

10 Николаев И.В., Москвитин В.И., Фомин Б.А. Металлургия легких 

металлов. – М.: Металлургия, 1997. – 432 с. 

11 Колодин Э.А., Свердлин В.А., Свобода Р.В. Производство обожженных 

анодов алюминиевых электролизеров. М.: Металлургия, 1980. – 84с.

12 Гордон Г.М., Пейсахов И.Л. Пылеулавливание и очистка газов. – М.: 

Металлургия, 1968, - 499с.  Document Outline

  • ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
    • ЖжӘҚБ қолдаған
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал