ЖҰмыс бағдарламасы негізгі музыкалық аспап пәні бойынша 050106 Музыкалық білім беру мамандығының студенттеріне арналғанжүктеу 131.99 Kb.
Pdf просмотр
Дата26.04.2017
өлшемі131.99 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оќу ж±мыс

баѓдарламасы

Нысан

ПМУ ¦СН 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Орындаушылық өнер кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Негізгі музыкалық аспап пәні бойынша 

 

050106 Музыкалық білім беру мамандығының студенттеріне

арналған


Павлодар

Мемлекеттік жалпыѓа міндетті 

                                  Нысан

 мамандыќтын білім стандарты 

                         

ПМУ ¦СН 


7.18.3/30

мен типтік оќу жоспары 

 негізінде єзірленген

 пєнніњ оќу ж±мыс баѓдарламасына  

бекіту параѓы

БЕКІТЕМІН

ОІ

 

жөніндегіпроректоры

_________   Пфейфер

Н.Э.

«___»


 

__________

200__ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Ажіғалиева У«Орындаушылық өнер» кафедрасы

ОЌУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Оркестрлік класс 3» пәні

 

бойынша 


050402 Аспапта орындаушылық мамандығының  

студенттеріне арналған

Оќу   жұмыс   бағдарламасы   мемлекеттік   жалпыѓа   міндетті

мамандыќ   стандарты   ЌР   МЖ   МБС   3.08.284   -2006,   оќу

жоспарыныњ   типтік   білімі   негізінде   єзірленген   жєне

С.Торайгыров   ат.   ПМУ   Ѓылыми   кенесініњ   отырысында

бекітілген 200    ж ___”___________, №___ хаттама

Кафедра   отырысында     ұсынылѓан     200       ж   “___”___________.

№___ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Е. Жуматаева 

Филология   журналистика   және   өнер   факультетінің   оқу

әдістемелік кеңесінде ќ±пталѓан   200 _ж “___”__________№___

хаттама 


ӘК Төрайымы              ____________   Н.С.Жуманкулова 

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы  _______________   Сарбалаев Ж.Т. “___”_____

200__ж.

ЖжӘҚБ Ќ¦ПТАЛДЫ

ЖжӘҚБ   бастығы          ________________        А.А.Варакута   “___”__

200__ж. 

Университеттіњ оќу-єдістемелік кенесінде ќ±пталѓан

Хаттама №        «_____»______________201_ж.___

1.

2.Пєнніњ маќсаты мен міндеттері 

Пєнніњ маќсаты: Ќазаќ халќыныњ єн-к‰йлерінен бастап, 

шетел жєне д‰ниеж‰зі композиторлардыњ шыѓармаларын 

сапалы да, саналы тірде менгеру»

Пєнніњ міндеті: Студенттердіњ музыкалыќ шыѓарманы 

эмоциялыќ жан-к‰ймен сезініп, д±рыс т‰сініп, 

творчестволыќ мєнеде ойнау ќабылетін дамыту.

 Єрбір шыѓарманыњ жанрлыќ ерекшелігін танытып 

талдай білу, оныњ авторы , туу себептерін ерекшелігін 

танытып талдай білу, оныњ авторы, туу себептеінен 

Жан-жаќты хабарда болу;

 Єр сабаќта студенттіњ білім, білік, даѓдыларын дамыта 

отырып, оныњ музыка деген ќызыѓушылыѓын арттыру;

 Студенттерді домбырада мектеп єндерін, к‰йлерін 

ойнап, с‰ймелдеу білу даѓдысын ‰йрету;

 Домбырадан сабаќ беру методикасыннан, сабаќтын 

тиімдігі менсапасын арттыру жолдарымен таныстыру;

 Студенттерге сапалы білім, азаматтыќ- эстетикалыќ 

тєрбие беру.

Пєнді игеруде студентер білуге жєне істеуге тиісті:

 Єрбір к±рсќа арналѓан репертуарлыќ материалдар 

дайындыќсыз жєне дайындыќпен келген студенттердіњ 

ойнау ерекшеліктері секеріле отырып беріледі;

 Студенттердіњ µздігінен дайындалуына, коллоквиум, 

терминологиялыќ сµздіктер сияќты ж±мыс 


формаларына арналып, репертуарлыќ таќрыптар 

кµрсетілген;

 Оќу тєрбие ж±мысы да, єдістемелік н±сќаумен жан-

жаќты ќамтылѓан.

2 Пререквизиттер: Неѓізгі музыкалыќ аспап пєні 

студенттердіњ музыкалыќ ќабілеттерін дамытуына жєне 

аспапта орындау µнерін ќалыптастыру, басќа да пєндерге, 

мысалы:


- гармония;

- полифония;

- ќазаќ музыка тарихы

- фортепиано;

-  вокал классы.

Тематический план  

дисциплины                                                                                                     

  Форма                 

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3 Пәннің мазмұны

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптық аттары

Сағат саны (күндізгі орта

білім)


1 –  семестр

2 - семестр

жеке

сабақ


сөж.

жеке


саба

қ

сөж.1

Екі этюд (ойнау ерекшеліктері єрт

‰рлі)

3

5-

-

2Бір халыќ єні немесі шаѓын пьса

3

5-

-

3Ірі формалы пьса

3

5-

-

4Ќазаќстан композиторларыныњ 

шыѓармалары

2

5

--

5

Орыс, шетел композиторларыныњ2

5

--

шыѓармалары

6

Әртүрлі ойнау ерекшелігінде екі күй.

2

5-

-

7Екі октавалы гамма, арпеджио.

-

-3

5

8Этюд (тремола штрихында).

-

-3

5

9Пьеса (тремоло, пиццикато 

штрихында).

-

-

35

10 Пьеса (альтерациялық белгілері 

бар).

-

-2

5

11 Күй (күрделі қағыстар кездесетін,жылдам темпте).

-

-2

5

12 Күй (жай темпте).-

-

25

Жалпы:


15

30

1530

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптық аттары

Сағат саны (сырттай кәсіби

білім)


1 –  семестр

2 - семестр

жеке

сабақ


сөж.

жеке


саба

қ

сөж.1

Бір октавалы гаммалар мен 

әртүрлі жаттығулар. Этюдтар 

(сол қолдың 

қалыптасуынабайланысты).

2

13-

-

2Жеңіл пьеса. Халық әндерінен бір 

ән.


2

13

--

3

Жеңіл формалы пьеса. Әртүрлі ойнау ерекшелігінде екі күй.

2

13-

-

4Екі октавалы гамма, арпеджио. 

Этюд (тремола штрихында).

2

13

5Пьеса (тремоло, пиццикато 

штрихында). Пьеса 

(альтерациялық белгілері бар).

2

136

Күй (күрделі қағыстар кездесетін,

жылдам темпте). Күй (жай 

темпте).


-

2

13Жалпы:

6

396

39

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптық аттары

Сағат саны (күндізгі орта

білім)


3 –  семестр

4 - семестр

жеке

сабақ


сөж.

жеке


саба

қ

сөж.1

Гамма және арпеджио.

3

5

--

2

Пицикатоға арналған екі этюд.3

5

--

3

Қазақ композиторларының 

шығармалары.

3

5-

-

4Әр түрлі дәстүрде төрт күй.

2

5-

-

5Күрделі формалы бір пьеса.

2

5-

-

6Мектеп репертуарынан бір ән.

2

5-

-

7Екі октавалы гамма және 

арпеджио.

-

-

35

8

Пицикато немесе тремолаға арналған бір этюд.

-

-3

5

9Әр түрлі жанрда екі күй.

-

-3

5

10 Күрделі бір пьеса.-

-

25

11 Мектеп репертуарынан екі ән.

-

-

25

12 Әр түрлі ойнау тәсіліне арналған 

екі күй.

-

-2

5

Жалпы:15

30

1530

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптық аттары

Сағат саны (сырттай кәсіби

білім)


3 –  семестр

4 - семестр

жеке

сабақ


сөж.

жеке


саба

қ

сөж.1

Гамма және арпеджио. 

Пицикатоға арналған екі этюд.

2

13-

-

2Қазақ композиторларының 

шығармалары. Әр түрлі дәстүрде 

төрт күй.

2

13-

-

3Күрделі формалы бір пьеса. 

Мектеп репертуарынан бір ән.

2

13

--

4

Екі октавалы гамма және арпеджио. Пицикато немесе 

тремолаға арналған бір этюд.

2

13

5Әр түрлі жанрда екі күй. Күрделі 

бір пьеса.

2

13

6Мектеп репертуарынан екі ән. Әр 

түрлі ойнау тәсіліне арналған екі 

күй.

-

213

Жалпы:


6

39

639

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптық аттары

Сағат саны (күндізгі орта

білім)


5 –  семестр

6 - семестр

жеке

сабақ


сөж.

жеке


саба

қ

сөж.1

Екі этюд.

3

5

--

2

Мектеп репертуарынан бір ән.

3

5

--

3

Шетел репертуарынан бір шығарма.

3

5-

-

4Әр түрлі дәстүрде төрт күй.

2

5-

-

5Ойнау ерекшелігі әртүрлі үш күй.

2

5-

-

6Ойнау ерекшеліктері әртүрлі екі 

күй.


2

5

--

7

Бір этюд.-

-

24

8

Мектеп репертуарынан бір ән.-

-

24

9

Ойнау ерекшелігі әртүрлі екі күй.-

-

34

10 Гаммалар (4 белгісі бар мажор, 

минор)

-

-2

4

11 Бір күрделі формадағы шығарма.-

-

25

12 Екі қазақ композиторларының 

шығармасы.

-

-2

5

13 Ойнау ерекшелігі әр түрлі екі күй.-

-

24

Жалпы:


15

30

1530

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптық аттары

Сағат саны (сырттай кәсіби

білім)


5 –  семестр

6 - семестр

жеке

сабақ


сөж.

жеке


саба

қ

сөж.1

Екі этюд.

1

6

--

2

Мектеп репертуарынан бір ән.1

7

--

3

Шетел репертуарынан бір шығарма.

1

7-

-

4Әр түрлі дәстүрде төрт күй.

1

6-

-

5Ойнау ерекшелігі әртүрлі үш күй.

1

6-

-

6Ойнау ерекшеліктері әртүрлі екі 

күй.


1

7

--

7

Бір этюд. Мектеп репертуарынан бір ән.

-

-2

13

8Ойнау ерекшелігі әртүрлі екі күй. 

Гаммалар (4 белгісі бар мажор, 

минор)

-

-2

13

9Бір күрделі формадағы шығарма. 

Екі қазақ композиторларының 

шығармасы.

-

-2

13

Жалпы:6

39

639

ЖЕКЕ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ 

№ Тақырыптық 

Мазмұны


Бақылау

түрі


аттары

1

Гамма және арпеджио

«Негізгі муз.аспап» курсына ену. 

Домбра аспаптың орындаушылық 

негізі. 


Жеке

жұмыс


2

Жеңіл формалы 

пьеса.

Пьсаның   ерекшелігі,   музыкалықформа жайлы мағылымат беру.

Жеке


жұмыс

3

Қазақ композиторлары

ның 


шығармалары

Қазақстан

 

композиторларыныңмарш   және   бий   ырғағында

орындалатын   шығармаларымен

таныстыру.

Үй

жұмысы4

Әр түрлі 

дәстүрде төрт 

күй


Қазақ күй дәстүрүнен түсүнік беру.

Қазақ


 

күй


 

мектептерінің

айрмашылығы.

Жеке


жұмыс

5

Күрделі формалыпьеса

Күрделі   формалы   пьесаның

ерекшелігі,

 

түтастық 

және


эмоционалды салыстыру.

Жеке


жұмыс

6

Мектеп репертуарынан 

ән

Мектеп   репертуарымен   тығызжұмыс   жасау,   ұнемі   репертуарды

көбейту. 

Бақылау

жұмыс


7

Екі октавалы 

гамма және 

арпеджио


Ойнау техниканысын дамыту, ұнемі

жаттығу.


Үй

жұмысы


8

Пицикато немесе

тремолоға 

арналған  этюд

Музыкалық   әліппе   (кілттер,

ноталық   символдар,   музыкалық

терминология).

Жеке


жұмыс

9

Әр түрлі жанрда екі күй

Қазақ күй дәстүрүнен түсүнік беру.

Қазақ

 

күй 

мектептерінің

айрмашылығы.

Жеке


жұмыс

1

0Екі қазақ 

композиторлары

ның шығармасы.

Қазақ


 

композиторларының

шығармашылық

 

ерекшеліктері.Олардың   шығармаларында   халық

әндері. 


Үй

жұмысы


1

1

Әр түрлі дәстүрде төрт 

күй.


Қазақ күй дәстүрүнен түсүнік беру.

Қазақ


 

күй


 

мектептерінің

айрмашылығы.

Жеке


жұмыс

1

2Әр түрлі ойнау 

тәсіліне арналған

екі күй

Синкопа.  Үш   үлесті  өлшем,  легатожәне нон легато. Әр түрлі өлшемді

бастау.   Фразировка,   штрихтар,

үзілістер.

Бақылау


жұмыс

1 курс тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны (күндізгі 

орта білім)

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Жеке сабақтарға

дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

45 


(1,5*30)

2 Межелік 

бақылауға 

дайындық

Бақылау


жұмысы

МБ   1,   МБ

2,   МБ   3,

МБ 4


8

3 Аудиторлық 

сабаққа 

қосылмаған 

тақырыптарды 

менгеру.


Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


7

Барлығы


60

1 курс тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны (сырттай

орта кәсіби білім)

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Жеке сабақтарға

дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

18 


(1,5*12)

2 Аудиторлық 

пәнге кірмеген 

сабақтар


Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


56

3 Межелік 

бақылауға 

дайындық


Бақылау

жұмысы


МБ   1,   МБ

2

4Барлығы

78

2 курс тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны (күндізгі орта білім)

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Жеке сабақтарға

дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

45 


(1,5*30)

2 Межелік 

бақылауға 

дайындық


Бақылау

жұмысы


МБ   1,   МБ

2,   МБ   3,

МБ 4

8

3 Аудиторлық сабаққа 

қосылмаған 

тақырыптарды 

менгеру.


Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


7

Барлығы


60

2 курс тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны (сырттай

орта кәсіби білім)

СӨЖ түрі


Есеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Жеке сабақтарға

дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

18 


(1,5*12)

2 Аудиторлық 

пәнге кірмеген 

сабақтар


Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


56

3 Межелік 

бақылауға 

дайындық


Бақылау

жұмысы


МБ   1,   МБ

2

4Барлығы

78

3 курс тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны (күндізгі орта білім)

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Жеке сабақтарға

дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

45 


(1,5*30)

2 Межелік 

бақылауға 

дайындық


Бақылау

жұмысы


МБ   1,   МБ

2,   МБ   3,

МБ 4

8

3 Аудиторлық сабаққа 

қосылмаған 

тақырыптарды 

менгеру.


Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


7

Барлығы


60

3 курс тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны (сырттай

орта кәсіби білім)

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Жеке сабақтарға

дайындық

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

18 


(1,5*12)

2 Аудиторлық 

пәнге кірмеген 

сабақтар


Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


56

3 Межелік 

бақылауға 

дайындық


Бақылау

жұмысы


МБ   1,   МБ

2

4Барлығы

78

Студенттердің өздігімен жұмыс істеу материалдары1. Ауфтакт. Ұсынылатын әдебиет: [1], 40 – 48 б.

2. Ферматаның түрлері. Ұсынылатын әдебиет: [4], 24 - 32 б.

3. Альтерация белгілері. Ұсынылатын әдебиет: [4], 10 - 18 б.

4. Ферматаның түрлері. Ұсынылатын әдебиет: [4], 24 - 32 б

Выписка из рабочего                                                                                                                                Форма

  учебного плана                                                                                                                           Ф СО ПГУ 7.18.1/10

   специальности

4      050106 «Музыкалық білім» мамандығына арналған

жұмыс оқу жоспарынан алынған көшірме

Негізгі музыкалық аспап (домбра)


Негізгі әдебиет:

1. Есенұлы А., Г. Елеусізқызы. «Күй керуені», Алматы «Өлке»

1997

2.   Мұхитов   Қ.,   Домбыраға   арналған   пьесалар.   Алматы.«Өнер» 1980

Оқу түрі


Бақылау

түрі


Студенттерді

ң сағаттарға

бөлінген

жұмысы


Семестрге бөлінген сағаттар 

(1– курс)

эмтихан

Барлығы


ж

а

лп

ы

ау

д

сөж

1 семестр

2 семестр

ж

ек

е

 са

б

осө

ж

сөж

ж

ек

е

 са

б

осө

ж

 сө

ж

Күндізгіорта

біліммен


ЖОБ

-

90 30 6015 7,5

22,


5

15

7,522,5

Сырттай


орта

кәсіби


білім

-

90 1278

1 семестр

2 семестр

ж

ек

е

саб

.

осө

ж

 сө

ж

же

к

еса

б

.о

сө

ж 

сө

ж6

5

346

5

34Күндізгі

орта


біліммен

ЖОБ


-

90 30


60

3 семестр

4 семестр

1

57

,5

22

,5

15

7

,5 

2

2,5

Сырттай


орта

кәсіби


білім

-

90 1278

3 семестр

4 семестр

6

534

6

534

Күндізгі


орта

біліммен


ЖОБ

6

90 3060

5 семестр

6 семестр

15

7,5

22,


5

15

7,522,5

Сырттай


орта

кәсіби


білім

6

90 1278

5 семестр

6 семестр

6

534

6

534

3.   Райымбергенов   А.,   Қазанғап.   Ақжелең.   Күйлер.   Алматы

«Өнер» 1984

4.   Райымбергенов   А,   С.Аманов.   «Күй   қайнары»,   Алматы

«Өнер» 1990

5. Спанов Ө., Домбыраға үйренейік, Алматы «Әуен» 1992

6. Үсенов Е., Тәттімбет; Саржайлау. Күйлер, Алматы «Өнер»

1988

7.   Хамиди   Л.,   Ғизатов   Б.,   Домбыра  үйрену   мектебі,   Алматы«Өнер» 1983

Қосымша әдебиет:

8.   Ахмедияров   Қ.,   Құрманғазы.   Сарыарқа,   Алматы   «Өнер»

1995

9. Ахмедияров Қ., Шынарү, Алматы 199910. Есенұлы А., Послание Всевышнего, Алматы «Көкіл»1997

11. Мерғалиев Т., Домбыра сазы, Алматы «Жазушы»1972Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • Жұмыс бағдарламасы
  • Павлодар
    • ОЌУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
      • Кафедра меңгерушісі _____________ Е. Жуматаева
    • КЕЛІСІЛДІ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 131.99 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет