ЖҰмыс бағдарламасы квартетт класы пән бойынша 050402 Аспапта орындаушылық мамандығының студенттеріне арналғанжүктеу 44.88 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі44.88 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Ж±мыс

баѓдарламасы

Нысан

ПМУ ¦СН 7.18.2/06Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Орындаушылық өнер кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Квартетт класы пән бойынша 

 

050402 Аспапта орындаушылық мамандығыныңстуденттеріне арналған

Павлодар

Мемлекеттік жалпыѓа міндетті 

                             Нысан

 мамандыќтын білім стандарты 

                     ПМУ ¦С Н  

7.18.1/07

мен типтік оќу жоспары 

 негізінде єзірленген

 пєнніњ ж±мыс баѓдарламасына  

бекіту параѓыБЕКІТЕМІН

ОІ

 жөніндегі

проректоры

_________   Пфейфер

Н.Э.


«___»

 

__________200__ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Орынбаев Ж.К.

«Орындаушылық өнер» кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Квартет класы 4» пән

 

бойынша 


050402 Аспапта орындаушылық мамандығының  

студенттеріне арналған

Жұмыс   бағдарламасы   мемлекеттік   жалпыѓа   міндетті

мамандыќ   стандарты   ЌР   МЖ   МБС   3.08.284   -2006,   оќу

жоспарыныњ   типтік   білімі   негізінде   єзірленген   жєне

С.Торайгыров   ат.   ПМУ   Ѓылыми   кенесініњ   отырысында

бекітілген 200    ж ___”___________, №___ хаттама

Кафедра   отырысында     ұсынылѓан     200       ж   “___”___________.

№___ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ Е. Жуматаева 

Филология   журналистика   және   өнер   факультетінің   оқу


әдістемелік кеңесінде ќ±пталѓан   200 _ж “___”__________№___

хаттама 


ӘК Төрайымы              ____________   Н.С.Жуманкулова 

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы  _______________   Сарбалаев Ж.Т. “___”_____

200__ж.

ЖжӘҚБ Ќ¦ПТАЛДЫ

ЖжӘҚБ  бастығы          ________________        А.А.Варакута  “___”__

200__ж.

1. Пєнніњ маќсаты мен міндеттері, жєне ‰рдісінде 

алатын орны

Пєнніњ маќсаты: 

      Орындаушылық шеберліктің дамуы. Қабылдау бақылауын

тәрбиелеу   және   орындаушылық   жауапкершілік.   Әр   түрлі

стильдер,   кезеңдер   мен   негізгі   классикалық   репертуар

шығармаларын меңгеру. Біркелкі шығармашылық ұжым кұру.

Концерттік өнер көрсету.Пєнніњ   міндеті:  Студенттердіњ   орындау   шеберліктерін

арттыру;   жоѓары   кµркемдік   талѓамын   оятуѓа   жєне   µнер

шыѓармаларын   баѓалауѓа,   онда   бейнелеген   т‰рлі

к±былыстарды, музыкалыќ шыѓармалардыњ сипатын, стилін,

жанрын т‰сінуге тєрбиелеу. 

Пєнді игеруде студенттер білуге жєне істеуге тиісті:

жеке кµркемдік ќаблетті ќалыптастыру;

- ой µрісініњ кењейту жєне т±тас  шыѓармашылыќ ±жымды

ќ±ру;

-   шыѓармаларда   кездесетін   музыкалыќ,   техникалыќ   жєнединамикалыќ            белгілері м±ќият орындау; 

- єрт‰рлі жанрды шыѓармаларды ойнау;

- жоѓары техникалыќ денгейдегі шыѓармаларды ойнау;

- концерттік µнер кµрсету.2. Пререквизиттер: 

- мамандыќ,

- полифония;

- камералыќ ансамбль;

- фортепиано;

- оркестрлік класс.Пєнніњ таќрыптыќ                                                                                                                                 Нысан 

жоспары                                                                                                                               

ПМУ ¦С  7.18.2/07

3.  Пәннің мазмұны

3.1  ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырыптық аттары

Сағат саны (күндізгі орта білім)

7-семестр

8 - семестр

жеке сабақ

сөж.

жеке сабақсөж

.

1Ќазаќтын халыќ ќ‰йлерініњ 

орындау.


5-

10

5-10

2

Классикалыќ шетел кампозаторлардыњ 

шыѓармалары

5

10

510

3

Ќазаќстан композиторларыныњ 

шыѓармалары. Концерттік 

орындаушылық, сахналыќ 

өнер


5

10

510

Жалпы:


15

30

1530

3.2 Пәннің мазмұны 7-8 сем

3.3  Жеке сабаќтардыњ мазм±ны

1

Халыќ єні «Ахау керім», Халаќ к‰йі «Ел айырѓан»

Халыќ єні «Ахау керім», Халаѓ к

‰йі «Ел айырѓан» шыѓу 


тарихына шолу. Єнніњ 

мазм±нын д±рыс жеткізе білу. 

Єнніњ сырын аша білу. 

Штрихтар. Позициялар.

2

Д.Бизе увертюра к опере «Кармен»  Композитордыњ 

шыѓармаларыныњ 

ерекшеліктері. Шыѓу тарихына 

шолу


3

Ќазанѓап «Аќжелен», С‰гір «Тоѓыз тарау».

К‰йдыњ жаќсы орындалып, 

мазм±ны ашылуы ‰шін 

студенттерді к‰йдіњ 

тарихымен таныстыру. К

‰йдіњ орындау сапасы 

артыруѓа себеп болуы. 

4

Ахметов «Темірбектіњ тµкпесі», Ќудайбергенов «Желдірме»

Халыќ ќ‰йлерімен ќатар 

бертіњгі композиторлардыњ 

шыѓармаларымен таныстыру. 

Єдіс-амалдармен 

ерекшеліктерін ‰йрену. 

Олардыњ єуездерін ќ±лаќќа 

ќ±ю. . Концерттік 

орындаушылық жєне сахналыќ 

өнер кµрсете біл‰.

4. Студенттердіњ µздік ж±мысыныњ мазм±ны АО -401

С¤Ж т‰рі Есеп беру т‰рі

Баќылау т

‰рі 

Саѓат 


кµлемі

1

Жеке сабаќтарѓа дайындыќЖ±мыс дєптері

Сабаќќа 


ќатысу

30 (20*1,5)

2

Аудиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материалмен 

ж±мыс жасау 

Ж±мыс дєптері

Сабаќќа 


ќатысу

52

3Межелік баќылауѓа дайындыќ

Баќылау 


ж±мысы

МБ1, МБ 2, 

МБ3, МБ 4,

8

Барлыѓы90

Аудиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материал 

тізімі

1.

Мањѓыстау к‰йлері ¦сылатын єдебиет: [2], 20 – 36 б.

2.

Ќ‰рманѓазы к‰йлері оныњ ойнау ерекшеліктері. ¦сылатын єдебиет:

 [1], 40 – 48 б.

3.

Мањѓыстау к‰йлері. [1], 24 – 32 б.

4.

Махамбет к‰йлері: [1], 10 – 18 б.

Выписка из рабочего                                                                                                                                Форма

  учебного плана                                                                                                                           Ф СО ПГУ 7.18.1/10

   специальности4.1  050402 «Аспаптыќ орындау» мамандығына

арналған жұмыс оқу жоспарынан алынған көшірме

Квартет класы 4

Негізгі єдебиет:

1.   Есен±лы.   А.,   Г.Елеусізќызы.,   «К‰й   керуені».   А.,   “Өлке”,

1997

2.   М±хитов   Ќ.,   Домбыраѓа   арналѓан   пьесалар.   А.,   “Өнер”,1980

3. Райымбергенов А. Ќазанѓап. Аќжелен. К‰йлер.  А., “Өнер”,

1984

4. Райымбергенов А., С.Аманов. «К‰й ќайнары»,   А., “Өнер”,1990

Оқу түрі


Бақыла

у түрі


Студенттердің

сағаттарға бөлінген

жұмысы

Семестрге бөлінген сағаттар (4 – курс)

е

мт

и

ха

н

Барлығыж

а

лп

ы

ау

д

сөж

7семестр


8 семестр

ж

ек

.

саб

о

сөж

сө

жж

е

кса

бо

сө

жсө

ж

КүндізгіЖОБ

негізінде

7

,8

-9

0

30

6

01

5

30

1

53

0


5. ¤.Спанов., Домбыраѓа ‰йренеек, А. «Єуен» 1992

6. ‡сенов Е. Тєттімбет; Саржайлау. К‰йлер, А. «¤нер» 1988 

7. Хамиди Л., Ѓизатов Б., Домбыра ‰йрену мектебі, А. «¤нер»

1983


Ќосымша єдебиет: 

8. Ахмедияров Ќ., Ќ±рманѓазы. Сарыарќа, А. «¤нер» 1995

9. Ахмедияров Ќ. Шынар‰, А., 1999

10. Есен±лы А., Послание Всевышнего, А. «Кµкіл» 199711. Мерѓалиев Т., Домбыра сазы, А. «Жазушы» 1972

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал