ЖҰмыс бағдарламасы гидрогеоэкология пәнінен 6М060900-География мамандығы магистранттарына арналған Павлодаржүктеу 76.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі76.32 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасының                                                                            ПМУ ҰС Н7.18.4/17

титулдық парағы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

География және туризм кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Гидрогеоэкология пәнінен

6М060900–География мамандығы магистранттарына арналған

Павлодар


Жұмыс бағдарламасының бекіту                                                                                         ПМУ ҰС Н  7.18.4/17

парағы


                                                               БЕКІТЕМІН  

                                                                                  ОЖ жөніндегі проректор

                                                                                   __________ Н.Э.Пфейфер

           «___»_____________20    ж.

Құрастырушы: п.ғ.к., доцент____________ Д.Д. Есімова

География және туризм кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Гидрогеоэкология пәні бойынша

6М060900–География мамандығы магистранттарына арналған

Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті

пәндер   каталогы   негізінде   әзірленген  6М060900  «География»

мамандығы   бойынша,   С.Торайғыров   атындағы   ПМУ   Ғылыми

кеңесінің   отырысында   бекітілген   200_ж.   «____»   _________,

№_____хаттама 

 «____» ___________201__  ж. кафедра мәжілісінде ұсынылды

Хаттама №_______ 

Кафедра меңгерушісі____________________ Д.Д. Есімова

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесімен құпталған 

201__ж.  «___»_____________хаттама№ ____    

ОӘҚ төрайымы__________________Ю.М. Каниболоцкая

ОӘҚ бастығы__________________ Е.Н. Жуманкулова  «____»_______201__ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 


201__ж.  «___»_____________хаттама№ ____    

1. Оқу пәнінің паспорты

Гидрогеоэкология пәні бойынша

Пән таңдау бойынша компонент

Кредиттер саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат       

Дәріс  - 15  сағат 

Тәжірибелік /семинар сабақтары - 30 сағат                                   

МӨЖ – 90 сағат

Соның ішінде МОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбексыйымдылығы - 135  сағатБақылау формасы

Емтихан – 2 семестрПререквизиттері: «Жалпы жертану», «Гидрогеоэкология», «Экология».

 Постреквизиттері: «Экологиялық геохимия» 

2. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді   оқыту   мақсаты  –   магистранттарға   су   ресурстарын   ұтымды

пайдалану және қорғау жөнінде теориялық және практикалық білімдер беру.Курстық міндеттері: 

1-  суды ұтымды пайдалану, су ресурстарын қорға, оны қажетсіну түсініктерін

қалыптастыру;

2-  магистранттарға   гидрогеоэкологияны   оқытудың   мәселелі   әдістерін

қолданудың мүмкін болатын жолдарын көрсету

3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған талаптар 

0

Пәнді оқудың нәтижесінде магистранттар:Білу керек:

- су объектілерін залалсыздандыратын табиғи не жасанды көздерін;

- ластанған заттардың механизм миграциясы туралы;

- табиғи орта және оның бағалау критерийінің түсінігі;

- табиғи  объектілерде химиялық элементтер көздерін, олардың табиғи ортаға

әсерін;


-   суды   қорғау   жөнінде   мемлекеттік   және   қоғамдық   шараларды   және   суды

бағалау әдістері туралы.Істей білу керек: 

-   қоршаған   ортаны   қорғау   жөніндегі   нормативтік-әдістемелік   құжаттармен

жұмыс істей; 

- су объектілерілер жағдайын ұйымдастыру және мониторинг жүргізе алуы;

-экологиялық жағдайына және табиғи объектілеріне баға бере алуы. 

-қоршаған ортаның экологиялық факторларының құрылымына баға беру

болжам жасау;

-техногенездің экологиялық мәселелерін анықтау;

-антропогенездің геожүйелерге әсерінің экологиялық салдарына алдын-ала 

болжау жасай білуі;

-табиғи қоршаған ортаны қорғаудың негізгі бағыттары бойынша білімдерге ие 

болу;

-табиғатты пайдалану туралы тиімді және кешенді білім беру;-экологиялық қауіпсіздікті қарастыра алуы;

-созологиялық (табиғат қорғау) карталарын құрастыра біле алуы;

-геоэкологиялық жобалаудың нормативті-құқықтық базасын анықтай алуы.

4.Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі р/с

Сабақтың тақырыбы

Сабақ түрлері бойынша сағат саны

Дәріс Тәжірибе

Зерт. МӨЖ

1

Пәннің мақсаты, міндеті, зерттеу әдістері жәненысаны. Гидрогеоэкологияның  әдістемелік 

негіздері. Гидрогеоэкологияның табиғат 

қорғау қызметі.

1

2-

6

2Жер шарындағы су ресурстары және дүние 

жүзілік таралуы. Табиғаттағы су айналымы.

1

2

-6

3

Өзендер. Өзендердің пайда болуы, өзендер жүйесі. Өзен аңғарлары, олардың қалыптасу 

типтері. Қоректену типтері.

1

2

64

Көлдер. Жалпы түсінік-тер, көл қазаншұңқыр-

ларының пайда болуы, типтері. Көлдердің су 

теңдестігі. Батпақтардың пайда болуы және 

типтері. Су теңдестігі және батпақ термикасы. 

Батпақтың құрғауы. Жер асты сулары.

1

2

-6

5

Мұздықтар, қар сызығы туралы түсінік. Мұздық-тардың пайда болу жағдайлары. 

Дүние жүзілік мұхит. Дүние жүзілік мұхит 

бөліктері.

1

2-

6

6Су   ресурстарын   шаруа-шылықта   пайдалану.

Экологиялық мәселелер.

1

2

-6

7

Қазақстанның 

геоэкологиялық

аудандастырылуы.

 

Геоэкологиялықаудандастырудың әдістемелік негіздері.  

1

2-

6

8Қазақстан геожүйелерінің экологиялық бұзылу

1

2-

6


деңгейлері. Физикалық-географиялық елдерге 

кіретін Қазақстан геоэкологиялық 

провинцияларының сипаттамалары.

9

Қазақстанның су қорларын қорғау.1

2

-6

10

Әлемдік мұхиттың геоэкологиялық мәселелері1

2

-6

11

Жер қорларын және топырақты қорғау.1

2

-6

12

Шөлейттенудің геоэкологиялық мәселелері

1

2

-6

13

Өсімдік   және   жануарлар   қорларын   қорғау

шаралары.

1

2-

6

14

Қазақстан   табиғи   ортасын   оптимизациялау

(тиімдігін   арттыру).   Бұзылған   геожүйелерді

экологиялық қалпына келтіру шаралары.

1

2-

6

15

Табиғатты   тиімді   пайдалану.   Табиғатты

қорғау принциптері.

1

2

-6

Барлығы: 135

15

30

-

905. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Айдосов А.А., Айдосов Г.А. Геоэкология. КазАТК, Алматы: 2009 – 97 с.

2. Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. – Алматы: Заң

әдебиеті, 2005.-90б.

3. Жамалбеков Е., Білдебаева Р. Топырақтану және топырақ географиясы

мен экологиясы. Алматы: Қазақ университеті, 2006.-246б.

4. Каримов А.Н. Экологиялық сараптама.бағалау. бақылау. Алматы, 2003.

5. Кенжебаев С., Махмутов С.М. Табиғат қорғау. Алматы, Ана-тілі, 1992.

143 с.

Қосымша:

1. Авраменко И.М. Основы природопользования, Ростов на Дону, 2004-320

с.

2. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан.  МООС,Астана 2003.

3. Отраслевая программа «Питьевые воды» на 2002-2010 гг., МСХ, Астана,

2001.

4.  Чигаркин   А.В.   Геоэкология   Казахстана.   Алматы:   Қазақуниверситеті,2006.

5. Водный кодекс Республики Казахстан. Изд. дом «Бико», Алматы: 2003-

64 с.

6.  Обзор «Водные   ресурсы Казахстана в новом   тысячелетии», Алматы,2004-132с. Ақбасова А.Ж. Экология. Алматы, 2003.

7. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования: учебник /

Э.А. Арустамов и др. ; под.ред. Э.А. Арустамова. – Изд. 5-е, перер. и доп.  –

Москва; Изд-во «Дашков и К

0

, 2003. – 279 с.Document Outline

  • Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 6М060900 «География» мамандығы бойынша, С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 200_ж. «____» _________, №_____хаттама
  • Әлемдік мұхиттың геоэкологиялық мәселелері
  • Жер қорларын және топырақты қорғау.
  • 5. Әдебиеттер тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 76.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет