ЖҰмыс бағдарламасы «Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері»жүктеу 99.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі99.15 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс баұдарламасының

титулды парағы

Нысан 

ПМУ ҰС  7.18.3/30Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері» пәні бойынша 

5В050200 Саясаттану мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Мамндықтың элективті пәндер

каталогы негізінде жасалған оқу

жұмыс бағдарламасының бекіту

парағы


Нысан 

ПМУ ҰС  7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проектор

_____________ Пфейфер Н.Э.

«_____» ____________ 20__ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Артықбаева Г.Т. _____________

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы.ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

«Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері» пәні бойынша 

5В050200 Саясаттану мамандығының студенттеріне арналған 

 

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   жұмыс   оқу   жоспарлары   және_________________________ бекітілген элективті пәндер каталогының негізінде

жасалған 

Кафедраның «____» ___________20__ж.жиналысында ұсынылған, хаттама № _ 

Кафедра меңгерушісі_________________ Иренов Г.Н.  «__» _______ 20__ж.

Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «____»

___________20__ж., хаттама № ___ 

ӘК төрағасы  _______________ Батталов К.К. «__» _______ 20__ж.

КЕЛІСІЛДІ 

Тарих және құқық факультетінің деканы __________ Акишев А.А. 

«

__»______20 __ж.МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ______________ Варакута А.А. 

«__»____20 __ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 

«____» ________20__ж. Хаттама №__


1 Пәннің мақсаты – «Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері»

пәнін   саясаттанушы   студенттердің   игеруінің   мақсаты   болып   қазіргі   әлемнің

дамуының   негізгі   парадигмасы   туралы   көзқарас   қалыптастыру,   ғаламдық

динамиканы білу, ғаламшардың жай-күйін сезіну табылады. Пәннің міндеттері – студенттердің жалпы және саяси мәдениетін жоғарылату,

олардың   дүние   жүзінде   болып   жатқан   саяси   үрдістер   туралы   көзқарастарын

қалыптастыру   болып   табылады,   бұл   өз   кезегінде   қазіргі   заманның   саяси

шындықтары туралы өз бетінше ойланып, баға беруге ықпал етуі керек. 

Бұл келесі міндеттерді шешуге ықпал етеді: 

– саяси дамуды модернизация теориясының шеңберінде оқыту.

– ойлау икемділігін, альтернативті шешім қабылдау жолдарын көре білуді

дамыту.


– әлемді біртұтас жүйе ретінде түсіне білу.

– 21 ғасырдағы әлемнің жаңа сипаттамасының факторларын сезіну.

–  21   ғасырдағы   әлемдік   саяси   тәртіптердің   үлгілері   туралы   көзқарасы

болу.


Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер көзқарастарын қалыптастыруы керек:

– әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар туралы;

– 21 ғасырдағы әлемдік саяси тәртіптердің үлгілері туралы.

білуі керек:

 – қазіргі әлемнің дамуының негізгі парадигмаларын; 

 – ғылыми пән ретіндегі әлемдік саясаттың негізгі категорияларын;

 – әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың қатынасын;

 – ұлттық мүдде мен ұлттық қауіпсіздікті;

 – 21 ғасырдағы әлемнің саяси құрылымын;

 – саяси модернизация теорияларын. 

жасай алуы керек:

         – саяси өзгерістердің себептерін көре білу; 

– саяси модернизация үрдісінің мазмұнын талдау;

– қоғамның саяси модернизациясы критерийлерін қазіргі даму үрдістерін

қарастыруда қолдану;

–   модернизацияланған   қоғамда   пайда   болатын   ғаламдық   мәселелерді

қарастыру.

Тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек:

– қоғамның саяси модернизациясы критерийлерін қазіргі даму үрдістерін

қарастыруда қолдану;

–   модернизацияланған   қоғамда   пайда   болатын   ғаламдық   мәселелерді

қарастыру.2 Алдыңғы реквизиттер 

Осы пәнді игеру үшін келесі пәндерді меңгеру маңызды: Теориялық саясаттану,

Қазақстан тарихы, Саяси тарих. 

3 Кейінгі реквизиттер 


Осы   пәнді   игеру   барыснда   алынған   білімдер   мен   дағдылар   келесі   пәндерді

меңгеруге қажет: Геосаясат.4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

Оқыту түрі – күндізгі 

Тақырыптардың атауыСабақ түрлері бойынша контактілік сағаттар саны 

дәр


тәж

лаб


студ

индив


СӨЖ

1

Ғаламдану қазіргі халықаралық 

қатынастардағы 

объективті үрдіс ретінде

2

25

2

Қазіргі замандағы ғаламдық мәселелер 

және олардың 

халықаралық саясатқа 

ықпалы 


2

2

103

Модернизация 

теориясының 

шеңберіндегі саяси 

даму 

2

210

4

Демократиялық транзит теориясы саяси 

өзгерістерді 

түсіндірудің жаңа 

парадигмасы ретінде 

2

2

55

Демократияның 

консолидациясы: 

аяқталмауының себебі

2

2

106

Қазіргі халықаралық 

қатынастардың 

тенденциялары және 

ерекшеліктері 

2

210

7

Қазіргі әлемдік саяси тәртіптің үлгілері 

3

310

Барлығы: 

15

15

604.2 Пәннің мазмұны  

№1-тақырып  Ғаламдану қазіргі халықаралық қатынастардағы объективті 

үрдіс ретінде 

Демократия мәселесі – «ғаламдық демократизация мәселесі». Ауқымды

демократиялық трансформация. Ғаламдану: ұғымдары, мазмұны, түсіндірілуі.

Ғаламдық   демократизация   мен   әлемдік   трансформация   мәселелері

арасындағы байланыс. Әлеуметтік-саяси трансформация барысына әсер еткен


сыртқы   жағдайлар   жиынтығы.   Д.   Хелдтің   трансформациялар   типологиясы

және кезеңнің өтпелі сипатын талдау. 

№2-тақырып     Қазіргі   замандағы   ғаламдық   мәселелер   және   олардың

халықаралық саясатқа ықпалы 

Ғаламданудың

 

арнайы 

мәселелері.

 

Ғаламдану 

мен


интернационализацияның   өзара   қатынасы.   Саясат,   экономика,   мәдениет

саласындағы   интеграция   үрдістері.   Мондиализм   мәселелері.   Ғаламдық

қақтығыстар:  экологиялық,  экономикалық,  демографиялық,  т.б.  Ғаламданумен

байланысты   стереотиптер   мен   әлемдер.   20ғ.   халықтың   ғаламдануы   мәселесі.

Дамыған   елдердің   иммиграциялық   және   ассимиляциялық   саясатындағы

өзгерістер. 

Демографиялық   ғаламдану   әлемдік   жүйелік   құрылымдық   өзгерістердің

факторы   ретінде.   Демографиялық   дамудың   келешегі.   Демографиялық

ғаламданудың әлеуметтік-экономикалық салдары. Демографиялық ғаламдану –

халықтың поляризациясының бір себебі ретінде. 

Ғаламдық   мәселелердің   классификациясы.  Ю.Гладкой  және  С.Лавров

теориясы. Ғаламданудың халықаралық қатынастарға әсері. 

№3-тақырып  Модернизация теориясының шеңберіндегі саяси даму 

Тұлға және саясат әлемінің көптүрлілігі. «Саяси өзгеріс» және «саяси

даму»   ұғымдарының   арақатынасы.   Қоғамның   саяси   жетілуі   критерийлері.

Саяси даму теориясын жасап шығару. Саяси өзгерістер табиғаты: ғылымдағы

көзқарастар.   Саяси   модернизация   теориясына   Г.Алмондтың,   Д.Пауэллдың,

Д.Эптердың,   Л.Пайдың,   С.Эйзенштадтың,   С.Хантингтонның   және   т.б.

қосқан үлестері. 

№4-тақырып     Демократиялық   транзит   теориясы   саяси   өзгерістерді

түсіндірудің жаңа парадигмасы ретінде

Демократиялық транзит теориясын қалыптастыру. 20 ғ. демократизацияның

үш   толқыны,   олардың   сипаттамалары.   Азаматтық   мәдениет,   саяси   күштердің

арақатынасы,   дамыған   коммуникативті   жүйе.   Демократизация   механизмі,   өту

динамикасы және кейінгі консолидация. Демократияға өту жолдарын талдайтын

екі   қарама-қарсы   бағыт:   тарихи   траекториялар   стратегиясы   және   жою

стратегиясы.   Посткоммунистік   демократия   трансформацияның   ерекше   түрі

ретінде. 

№5-тақырып  Демократияның консолидациясы: аяқталмауының себебі

Транзитологияның дамуындағы жаңа кезең және өтпелі кезеңнен кейінгі

кез   мәселесі.   Жаңа   демократиялардың   консолидациясына   ықпал   ететін

факторлар.   Демократияның   консолидациясының   институционалды

кепілдемелері. Посткоммунистік елдердегі демократияның консолидациясын

зерттеудің үш маңызды бағыты: институционалистік, өтпелі кезеңнен кейінгі

режимдердің   аралық   және   альтернативті   түрлерін   талдау.   Ф.Шмиттердің


аралық   режимдерді   талдауы.   Компаративистиканың   саяси   ғылымның   жеке

саласы ретінде қалыптасуы. Трансформация үрдістерінің әртүрлілігі. 

№6-тақырып   Қазіргі халықаралық қатынастардың тенденциялары және

ерекшеліктері 

Халықаралық   саясаттың   ғаламдық   факторларының   мемлекеттердің   ішкі

саясатына   әсері.   Ғаламдық   факторлардың   рөлінің   адамзаттың   тіршілік   үшін

күресуі мен прогресс мәселелеріне байланысты өсуі. Қазіргі әлемдегі әртүрлі

мемлекеттердің өзара ықпалы мен байланысының дәрежесі. Саяси шындықтың

ғаламдық контексті саясаттың халықаралық теориясының зерттеу пәні ретінде.

Әлемдік саясатты талдаудың әртүрлі деңгейі. Мемлекет аралық өзара әрекеттер

әлемдік  саясаттың  ең маңызды   компоненті  ретінде.  Халықаралық  қатынастар

теориясы:   «әлемдік   саясат»   және   «мемлекет   аралық   қатынастар»   ұғымдары.

Әлемдік   саясаттың   негізгі   қағидалары.   Әлемдік   саясаттың   мазмұны   мен

қағидалары:   ұлттық   мүдде   және   ұлттық   қауіпсіздік.   Халықаралық

қатынастардың   типологиясы.   Қазіргі   халықаралық   қатынастардың

тенденциялары мен ерекшелігі. 

№7-тақырып  Қазіргі әлемдік саяси тәртіптің үлгілері 

Халықаралық қатынастардың дамуының әртүрлі сценарийлері. АҚШ-

ның   әлемдік   гегемониясының   үлгісі.   Әлемнің   биполярлы   құрылымы.

Көпполярлы   әлем.   Жеті   өркениеттің   параллель   өмір   сүруі.   Экономикалық

дамудың   орталықтарынан   тәуелділік.   Мемлекет   –   ұлттардың   мемлекеттік

егемендігі диффузиясы. Әлемді қабылдаудың бұрынғы жүйесінің жойылуы.

Бірқатар ғаламдық және локальдық факторлардың ықпал етуіне негізделген

жаңа геосаяси, экономикалық және өркениеттік жағдайдың қалыптасуы. 

4.3 Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен мазмұны 

1) №1-тәжірибелік сабақ Ғаламданудың негізгі сипаттары 

1. Ғаламдану: ұғымы, себептері, тәсілдері.

2.Ғаламданудың түрлері мен әрекет ететін тұлғалары.

3.Ғаламданудың аспектілері.

2)   №2-тәжірибелік   сабақ   Геосаяси   идеялардың   тарихы   және   геосаясаттың

қалыптасуы 

1. Ежелгі дүниенің геосаяси идеяларының ерекшелігі 

2. Ежелгі Шығыс мемлекеттеріндегі геосаяси ойлаудың пайда болуы (Үндістан,

Қытай, Вавилон) 

3. Батыс геосаяси дәстүрінің бастаулары (Греция, Рим) 

4. Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі геосаяси идеялар  

5. 19 ғасырдағы Батыс Еуропа елдеріндегі геосаяси идеялар 

3) №3-тәжірибелік сабақ Ғаламдану және өркениеттік қарсылықтар 

1. Ағартушылық глобализм.

2. Неолибералды ғаламдану.3. Эзотериялық глобализм.

4. Экономикалық ғаламдану.

5. Этникалық ғаламдану.

6. Ғаламдық қақтығыстар.

7. Фундаментализм және оның түрлері.

4) №4-тәжірибелік сабақ Әлемдік өркениеттер, осы фактордың әлемдік саяси

дамуға әсері  

1. Өркениеттің көпөлшемді кеңістігі 

2. Өркениеттік геосаясат 

5) №5-тәжірибелік сабақ Саяси дамудың дағдарыстары ғаламданушы әлемдегі

модернизацияның негізгі механизмі ретінде 

1. Саяси дамудың критерийлері 

2. Саяси даму дағдарыстарының себептері 

3. Саяси даму дағдарыстарының типологиясы

6) №6-тәжірибелік сабақ Ғаламдану үрдісінің динамикасы 

1. Ғаламдану ұзақ мерзімді тарихи үрдіс ретінде 

2. Ғаламдану қазіргі даму үрдісі ретінде 

7) №7-тәжірибелік сабақ Демократизация ғаламдық үрдіс ретінде 

1. Ғаламдық демократизация: түсіндіру тәсілдері 

2.   С.   Хантингтонның   толқындар   теориясы.  Ғаламдық   демократизацияның

циклдық үлгісі 

3. Ф. Шмиттерннің толқындар концепциясы 

4. Демократизацияның үшінші толқынының мазмұны 

5. Демократиялық аудит – демократияның даму деңгейін өлшеу әдісі 

8) №8-тәжірибелік сабақ Ғаламданудың экономикалық қырлары 

1. Әлемдік экономиканың ғаламдануы 

2. Әлемдік экономика: Батыс және «басқалар» 

3. Ғаламдануға қатысты қауіптер 

9) №9-тәжірибелік сабақ Ғаламдану жағдайындағы демократиялық транзиттің

стратегиясы мен факторлары 

1.  Транзиттің   бастапқы   жағдайлары.   Демократиялық   емес   режимдердің

себептері (Х. Линц, А. Степан).

2.   Транзиттік   жағдайдағы   қоғамның   консолидациясы   және   тұрақтылығы

факторлары 

3. Транзит технологиясы және саясаттың стильдері 

10)   №10-тәжірибелік   сабақ   Ғаламдық   мәселелерді   шешу   жолдарын   іздеудегі

мемлекеттер ынтымақтастығының негізгі бағыттары 

1. Ғаламдық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық 2. Халықаралық ұйымдардың ғаламдық мәселелерді шешудегі ролі 

3. Мемлекеттердің аймақтық деңгейдегі ынтымақтастығы 

11) №11-тәжірибелік сабақ Ғаламдану жағдайындағы мемлекет 

1.Біркелкі емес ғаламдану.

2.Ғаламдануды басқару.

3.Мемлекеттің ғаламдану жағдайындағы жаңа рөлі.

12) №12-тәжірибелік сабақ Ғаламдану және халықаралық қатынастар 

1.Әлемдік саясаттың ғаламдануы.

2.Ғаламдану жағдайындағы халықаралық жүйе және әлемдік тәртіп 

3.Ғаламдану БҰҰ күн тәртібінде.

13) №13-тәжірибелік сабақ Ғаламданудың ақпараттық және мәдени қырлары 

1. Қазіргі әлемдегі ақпараттық қоғам.

2. Ғаламданудың мәдениетке ықпал етуі.

14) №14-тәжірибелік сабақ ХХІ ғасырдағы әлемнің саяси құрылымы.

1.Американдық геосаясат.

2.Батысеуропалық өркениет.

3.Ұлы Қытай тәртібі.

4.Ислам өркениеті.

5.Ресей геосаясаты.

6.Балқан.

7.Геосаяси болжам.


4.4 Студенттің өзіндік жұмыстарының мазмұны  

4.4.1 Студенттің өздік жұмысының тізімі (Оқу бөлімі-күндізгі)

СӨЖ түріЕсеп беру

тү

ріБақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс


дә

пт

ері

Сабаққа


қа

т

ысу

ы

72

Тәжірибелік сабақтарға 

дайындық және 

үй жұмысының 

орындалуы

Жұмыс


дә

пт

ері

Сабаққа


қа

т

ысу

ы

153

Аудиториялық сабақтарға 

енбейтін 

материалдарды 

оқу

Конспект


Ауызша

35

4   Бақылау жұмысы шараларына 

дайындалу

МБ 1, МБ 2

3

Барлығы60

4.4.2 Студенттердің өз бетінше оқуына ұсынылған тақырыптар тізімі 

1) Ғаламдану қазіргі халықаралық қатынастардағы объективті үрдіс 

ретінде 


Демократия мәселесі – «ғаламдық демократизация мәселесі». Ауқымды

демократиялық трансформация. Ғаламдану: ұғымдары, мазмұны, түсіндірілуі.

Ғаламдық   демократизация   мен   әлемдік   трансформация   мәселелері

арасындағы байланыс. Әлеуметтік-саяси трансформация барысына әсер еткен

сыртқы   жағдайлар   жиынтығы.   Д.   Хелдтің   трансформациялар   типологиясы

және кезеңнің өтпелі сипатын талдау. 

Ұсынылатын әдебиет: [4], 22-40; [5], 10-24; [14], 29-35.

2)   Қазіргі   замандағы   ғаламдық   мәселелер   және   олардың   халықаралық

саясатқа ықпалы 

Ғаламданудың

 

арнайы


 

мәселелері.

 

Ғаламдану 

мен


интернационализацияның   өзара   қатынасы.   Саясат,   экономика,   мәдениет

саласындағы   интеграция   үрдістері.   Мондиализм   мәселелері.   Ғаламдыққақтығыстар:  экологиялық,  экономикалық,  демографиялық,  т.б.  Ғаламданумен

байланысты   стереотиптер   мен   әлемдер.   20ғ.   халықтың   ғаламдануы   мәселесі.

Дамыған   елдердің   иммиграциялық   және   ассимиляциялық   саясатындағы

өзгерістер. 

Демографиялық   ғаламдану   әлемдік   жүйелік   құрылымдық   өзгерістердің

факторы   ретінде.   Демографиялық   дамудың   келешегі.   Демографиялық

ғаламданудың әлеуметтік-экономикалық салдары. Демографиялық ғаламдану –

халықтың поляризациясының бір себебі ретінде. 

Ғаламдық   мәселелердің   классификациясы.   Ю.Гладкой   және   С.Лавров

теориясы. Ғаламданудың халықаралық қатынастарға әсері. 

Ұсынылатын әдебиет: [3], 88-104; [4], 138-161; [14], 228-240.

3) Модернизация теориясының шеңберіндегі саяси даму 

Тұлға және саясат әлемінің көптүрлілігі. «Саяси өзгеріс» және «саяси

даму»   ұғымдарының   арақатынасы.   Қоғамның   саяси   жетілуі   критерийлері.

Саяси даму теориясын жасап шығару. Саяси өзгерістер табиғаты: ғылымдағы

көзқарастар.   Саяси   модернизация   теориясына   Г.Алмондтың,   Д.Пауэллдың,

Д.Эптердың,   Л.Пайдың,   С.Эйзенштадтың,   С.Хантингтонның   және   т.б.

қосқан үлестері. 

Ұсынылатын әдебиет: [7], 360-367; [9], 87-97; [14].

4) Демократиялық транзит теориясы саяси өзгерістерді түсіндірудің жаңа

парадигмасы ретінде

Демократиялық транзит теориясын қалыптастыру. 20 ғ. демократизацияның

үш   толқыны,   олардың   сипаттамалары.   Азаматтық   мәдениет,   саяси   күштердің

арақатынасы,   дамыған   коммуникативті   жүйе.   Демократизация   механизмі,   өту

динамикасы және кейінгі консолидация. Демократияға өту жолдарын талдайтын

екі   қарама-қарсы   бағыт:   тарихи   траекториялар   стратегиясы   және   жою

стратегиясы.   Посткоммунистік   демократия   трансформацияның   ерекше   түрі

ретінде. 

Ұсынылатын әдебиет: [7], 376-384; [8], 84-89.

5) Демократияның консолидациясы: аяқталмауының себебі

Транзитологияның дамуындағы жаңа кезең және өтпелі кезеңнен кейінгі

кез   мәселесі.   Жаңа   демократиялардың   консолидациясына   ықпал   ететін

факторлар.   Демократияның   консолидациясының   институционалды

кепілдемелері. Посткоммунистік елдердегі демократияның консолидациясын

зерттеудің үш маңызды бағыты: институционалистік, өтпелі кезеңнен кейінгі

режимдердің   аралық   және   альтернативті   түрлерін   талдау.   Ф.Шмиттердің

аралық   режимдерді   талдауы.   Компаративистиканың   саяси   ғылымның   жеке

саласы ретінде қалыптасуы. Трансформация үрдістерінің әртүрлілігі. 

Ұсынылатын әдебиет: [7], 509-529.

6)

 Қазіргі   халықаралық   қатынастардың   тенденциялары   жәнеерекшеліктері 

Халықаралық   саясаттың   ғаламдық   факторларының   мемлекеттердің   ішкі

саясатына   әсері.   Ғаламдық   факторлардың   рөлінің   адамзаттың   тіршілік   үшін

күресуі мен прогресс мәселелеріне байланысты өсуі. Қазіргі әлемдегі әртүрлі

мемлекеттердің өзара ықпалы мен байланысының дәрежесі. Саяси шындықтың

ғаламдық контексті саясаттың халықаралық теориясының зерттеу пәні ретінде.

Әлемдік саясатты талдаудың әртүрлі деңгейі. Мемлекет аралық өзара әрекеттер

әлемдік  саясаттың  ең маңызды   компоненті  ретінде.  Халықаралық  қатынастар

теориясы:   «әлемдік   саясат»   және   «мемлекет   аралық   қатынастар»   ұғымдары.

Әлемдік   саясаттың   негізгі   қағидалары.   Әлемдік   саясаттың   мазмұны   мен

қағидалары:   ұлттық   мүдде   және   ұлттық   қауіпсіздік.   Халықаралық

қатынастардың   типологиясы.   Қазіргі   халықаралық   қатынастардың

тенденциялары мен ерекшелігі. 

Ұсынылатын әдебиет: [2], 286-293; [3], 342-351; [7], 573-579.

7) Қазіргі әлемдік саяси тәртіптің үлгілері 

Халықаралық қатынастардың дамуының әртүрлі сценарийлері. АҚШ-

ның   әлемдік   гегемониясының   үлгісі.   Әлемнің   биполярлы   құрылымы.

Көпполярлы   әлем.   Жеті   өркениеттің   параллель   өмір   сүруі.   Экономикалық

дамудың   орталықтарынан   тәуелділік.   Мемлекет   –   ұлттардың   мемлекеттік

егемендігі диффузиясы. Әлемді қабылдаудың бұрынғы жүйесінің жойылуы.

Бірқатар ғаламдық және локальдық факторлардың ықпал етуіне негізделген

жаңа геосаяси, экономикалық және өркениеттік жағдайдың қалыптасуы. 

Ұсынылатын әдебиет:  [5], 108-109-40; [7], 579-591.5 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі 


1) Арыстанбекова А.Х. Глобализация. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 304 с.

2) Белов Г.А. Политология. М., Черо, 2001.

3) Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., Логос, 2001. 

4) Дергачев В.А.,  Геополитика: Учебник для вузов. М.: Юнити-Дана, 2004.

5) Исаев Б.А. Геополитика: Учебное пособие. Питер, 2006.

6) Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов вуза. М.: Юнити-Дана,

2006.

7) Мухаев Р.Т. Теория политики: учебник для студентов вузов, обучающихсяпо гуманитарно-социальным дисциплинам. М.: Юнити-Дана, 2006.

Қосымша  

 8) Кушкумбаев С.К. Центральная Азия на путях интеграции: геополитика, 

этничность, безопасность. Алматы «Казахстан» 2002.

 9) Панарин А.С. Политология: Западная и Восточная традиции: Учебник. 

М.: Университет, 2000.

 10) Политология: Учебное пособие для вузов. Под ред. Азарова Н.И. М., 

1999.


 11) Политология: Курс лекций. Под ред. Марченко М.Н., М., Юристь, 2003.

 12) Политология: Курс лекций. Денисюк Н.П. и др. Минск.: Гетра система, 

1998.

 13) Политология: Учебник для вузов. Под ред. Василика М.А. М.: Гардарики, 2001.

 14) Римашевская Н.М. Население и глобализация. М., Наука, 2004.

 15) Сирота Н.М. Политология: Курс лекций. Спб: Паритет, 2000


Мамандықтың жұмыс оқу

жоспарынан көшірме

Нысан 

ПМУ ҰС 7.18.3/325В050200 Саясаттану мамандығының жұмыс оқу жоспарынан 

көшірме 

Пән атауы:  Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері

Оқу


формасы

Пәннің жұмыс көлемі

Семестр бойынша

бақылау түрлері

Семе

стр


Студенттердің семестр бойынша жұмыс көлемі

кред


иттер

Академиялық

сағаттар

креди


ттер

Аудиториялық сабақтар 

(ак. сағаттар)

СӨЖ 


(ак. сағаттар)

барл


ығы

ауд СӨЖ емт. сын.

КЖ

Кж

барлығы

дәр


тәж.

лаб


барлы

ғы

СӨЖМ

ЖОБ 


негізіндегі

күндізгі 

2

90

3060

2

22

30

1515

45

15Әлеуметтану және саясаттану 

кафедрасның меңгерушісі ___________________________________ Иренов Г.Н «__» _______________20__ж. 

Document Outline

 • 4 Пәннің мазмұны
 • Қазіргі замандағы ғаламдық мәселелер және олардың халықаралық саясатқа ықпалы
 • 4.3 Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен мазмұны
  • 4.4.1 Студенттің өздік жұмысының тізімі (Оқу бөлімі-күндізгі)
   • СӨЖ түрі
   • Есеп беру түрі
   • Бақылау түрі
   • Сағат саны
   • 1
   • Дәріс сабақтарына дайындық
   • Жұмыс дәптері
   • Сабаққа қатысуы
   • 7
   • 2
   • Тәжірибелік сабақтарға дайындық және үй жұмысының орындалуы
   • Жұмыс дәптері
   • Сабаққа қатысуы
   • 15
   • 3
   • Аудиториялық сабақтарға енбейтін материалдарды оқу
   • Конспект
   • Ауызша
   • 35
   • 4
   • Бақылау жұмысы шараларына дайындалу
   • МБ 1, МБ 2
   • 3
   • Барлығы
   • 60

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 99.15 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет