ЖҰмыс бағдарламасы 050701 «Биотехнология»жүктеу 131.18 Kb.

Дата11.04.2017
өлшемі131.18 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

                                                                     

                                                          

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Палодар мемлекеттік университеті

Биотехнология кафедрасы

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

050701 « Биотехнология» мамндықтардың студенттеріне арналған 

«Мектеп биологиясы курсында биотехнология сұрақтары»

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық параға 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30 


  1  Пәннің  мақсаты  –  білім  жүйесін  қалыптастыру   әдісі,  жалпы  білім

беретін   мектепте   биотехнологияны   сабақ   беру   әдісі     мен   технологиясы,

сонымен қатар педагогикалық тәжірибе өту барысында биология пәнінің кәсіби

сабақ беруінің дағдысын өндіру үшін теориялық базасын қалыптастыру.Пәннің   міндеттері  –   мектеп   курсында   биологияның   негізгі   міндеті

тәрбиелеу,  дамыту   және  білім  беру   болып  табылады.   Тірі  жүйелермен  өзара

әрекеттесуі.   Ғылым   дүниетанымының   қалыптасуы.   Логикалық   сөйлеу   мен

ойдың   дамуы.   Қоршаған   табиғи   ортаны   бағдарлау   мен   байқағышты   дамыту,

жалпы оқыту , жалпы тәрбиелеу мен экологиялық мәдениетін дамыту.

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі керек:

- жалпы   білім   беру   мектебінде   11   жылдық   сатының   биологиялық

міндеттерін білу;

- биологяны оқытудың технологиялары, құрылысы мен әдісі;

- мектеп курсындағы биологиялық құрылымы;

- Биологияда сабақ берудегі қазіргі инновациялық тұжырымдамалары.Пәнді оқу нәтижесінде студенттер істей білу керек:

- биология оқу сабағын жоспарлау мен іске асыру жүйесі;

- биология оқытудың тиімді әдістерін дидактикалық түрде жүзеге асыру;

- биология бойынша тематикалық экскурсия жүргізу;

- биология   сабағында   жүйелі   бақылау   білімін   іске   асыру   мен   дағды

икемділігі;

- сабақ беру барысында биологиялық инновациялық оқу технологияларын

қолдану.


2 Пререквезиттер 

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім,

икемділік   және   дағды-машықтар   қажет:   «Микробиология»,   «Генетика»,

«Биохимия»,

 

«Микроағзалар 

биотехнологиясы»,

 

«Өсімдіктербиотехнологиясы», «Жасуша биотехнологиясы».

3 Постреквезиттер

Мәнді   меңгерген   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   дағды-машықтар

келесі   пәндерді   меңгеру   үшін   қажет:   «Фармацевтикалық   өндірістегі

биотехнология»,   «Биоинженерияның   молекулярлық   аспектілері   мен

жасушасы».


4  Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тематикалық жоспары

 р/рТақырыптардың атауы

Сабақ түрі бойынша

сағаттар саны

Дәр.


Тәж.

СӨЖ


1

2

34

5

1Биология ғылыми оқу әдістеме пәне ретінде. Биология оқу

әдістемесінің қысқаша қалыптасу мен даму тарихы.

1

2

72

Орта мектептегі биология пәнінің мазмұны. Биотехнология

білімінің мақсаты мен міндеттері.

1

27

3

Биология   мектеп   курсындағы   биотехнологияның   оқытуәдістемесі. Оқыту әдістеме жүйесі.

1

27

4

Биология   оқытудың   тәсілдері.   Биология   мектепкурсындағы биотехнология жүйесінің оқыт тәсілдері.

1

27

5

Орта   мектеп   биологиядағы   ұйымның   оқыту   формасы.Биология   мектеп   курсындағы   биотехнология   жүйесіндегі

мінездемесі мен оқытуформасы.

1

2

76

Оқыту процесінде қатысушылардың жетістіктерін бақылау.

Биология оқытудағы материалдық база.

1

27

7

Биология мектеп курсындағы оқытудың биотехнологияныңнегізгі   сұрақтары.   Экологиялық,   жануарлар,   өсімдіктер,

микроағзалар биотехнологиясы.

8

Биотехнологиялық өндірістегі микроағзалар. Микроағзаларкультивациялары (өсірілуі).

2

47

9

Өсімдік   жасушасы   –   биотехнологияның   нысаны.   Өсідікжасушасының культивациясы (өсірілуі).   

2

410

10

Жасушалық   инженерия.   Гендік   инженерия.   Трансгендікөсімдіктер.

2

410

11

Жануарлар жасушасы биотехнология негізінде. Трнасгендікжануарлар.

1

27

12

Биосфера  сауықтыруы  мен қорғаудағы  биотехнологияныңрөлі. Биотехнология космосы.

1

27

Барлығы:


15

30

90  4. 2  Пән тақырыбының мазмұны

№ 

р/рДәріс тақырыптары мен

нөмірі


Дәріс курсының мазмұны

1

23

1

Биология   ғылыми   оқуәдістеме   пәне   ретінде.

Биология   оқу   әдістемесінің

қысқаша   қалыптасу   мен

даму тарихы

.

Биология   мектеп   курсындағы   биотехнологияныңоқыту әдістемесінің  мақсаты  мен міндеті  және оның

ғылыми базасы. Биология оқыту әдістемесінің негізгі

даму   кезеңдері.   Жаратылыстану   бойынша   алғашқы

оқулықтары.   Табиғи   ғылымды   оқытудың   даму

әдістемесі ғылыми табиғат зерттеуші ретінде.

2

Орта   мектептегі   биологияпәнінің

 

мазмұны.Биотехнология   білімінің

 Биологиялық курстардың реттілігі білім алушының 

жас ерекшеліктеріне және пәннің мазмұнын қабылдау  

қабілеттеріне тәуелді және оқу материалдармен мақсаты мен міндеттері.

анықтау. Мектеп пәніндегі биологияда жалғасын 

тапқан курстар болады: ботаника, зоология, анатомия, 

физиология, адам гигиенасы, жалпы биология. 

Биология мектеп пәні үшін тәжірибелік ұсыныстар 

мен заңдар түсінігінің ғылыми материалдардың 

дәлдігін қатаң талдау қажет.

3

Биология 

мектеп


курсындағы

биотехнологияның   оқыту

әдістемесі.   Оқыту   әдістеме

жүйесі.


Орта   мектептегі   биология   оқытудың   қабылдауы   мен

әдісі. Айрықшалық пен жағдайды ауызша, көрнекілік,

тәжірибелік  

  қолданудың   әдістемесі.   Дәрісті,

баяндаманы,   тсіндірмені,   әңгімені   тиімді   жағдайда

қолдану.   Сабақ   оқытудың   дәстүрлі   технологияның

негізгі жұмыс формасы. Биология сабағының  өзіндік

ерекшелігі.   Нақты   тақырыптарды   зерттеу

барысындағы  келешек  және   сабақ   жоспары.  Сабаққа

материалдарды іріктеу.

4

Биология


 

оқытудың


тәсілдері.   Биология   мектеп

курсындағы   биотехнология

жүйесінің оқыт тәсілдері.

Биологияны   оқыту   әдістерінің   жүйесі   туралы

түсініктерді қалыптастыру, биология бойынша көрнекі

құралдарды   және   олардың   түрлері   мен   жіктемесін

қарастыру, үйрену әдісінің оқулық кешенін қарастыру.

Көрнекі құралдарды және оқытудың техникалық 

әдістерін   пайдаланудың   тәсілдері.   Оқыту

технологиясы   және   оның   жіктемесі.   Оқыту   әдісі   -

оқытудың   мақсаттары   мен   міндеттеріне   сәйкес   оқу

тәртібінің   тиімділігін   жоғарылатуға   қабілетті   әртүрлі

пәндер,   құбылыстар,   фактілер,   үйретуші

бағдарламалар.

5

Орта   мектеп   биологиядағыұйымның   оқыту   формасы.

Биология


 

мектеп


курсындағы   биотехнология

жүйесіндегі мінездемесі мен

оқытуформасы.

Сабақ   -     оқытудың   негізгі   түрі,   қазіргі   сабақтарға

талап. Құрылымдық элементтері: ұйымдастырушылық

сәт, білімді тексеру, жаңа материалды меңгеру, біліміді

шыңайту   және   бекіту,   уйге   тапсырма   сабақтың

қорытындысы.   Сабақтың   типі   дидактикалық

міндеттермен   анықталады:   кіріспе   сабақ,   жаңа

материалды   игеру,   іскерлік

 

және   дағдынықалыптастыру,   бақылау-тексеруші,   зертханалық,

толықтырушы, аралас. Сабақтың түрлері: түсіндіруші-

иллюстрациялық,   мәселелік,   ізденуші,   кино-сабақ,

дәріс, семинар, конференция, ойын сабағы.

6

Оқыту


 

процесінде

қатысушылардың

жетістіктерін

 

бақылау.


Биология

 

оқытудағыматериалдық база.

Педагогикалық   үрдістің   соңғы   кезеңіне   білім

алушының   білімін   бақылау   жатады.   Ол   оқытудың

мақсатына   жетудің   деңгейін   белгілейді,   Бақылаудың

түрлері: ағымдағы, периодтық, қорытынды. Тексерудің

әдістері:   бақылау,   ауызша   бақылау,   жазбаша   тексеру,

дидактикалық тест.

7

Биология 

мектеп


курсындағы

 

оқытудыңбиотехнологияның   негізгі

сұрақтары.   Экологиялық,

жануарлар,

 

өсімдіктер,микроағзалар

биотехнологиясы.

Биологиялық

 

белсенді 

қосылыстарды

(дәрумендер,гармондар,   ферменттер),   дәрілік

препараттарды   (антибиотиктер,   екпелер,жоғары

маманданған

 

антителдер 

және


 

т.б.)


Микроорганизмдерді     өсіру   және

 

эукариоттықклеткалардың көмегімен өңдеу, бағалы қосылыстарды

(азықты   қосылыстарды,   мысалы,   аминқышқылдары

кармавой   ақуыздар)   өндіру.   Микроорганизмдердің

жаңа   пайдалы   штамдарын   өсімдіктердің   шоттарын,жануарлардың түрлерін және т.б. шығару.

8

Биотехнологиялықөндірістегі   микроағзалар.

Микроағзалар

культивациялары (өсірілуі).

 Микрорганизмдердің өндірістік штамдарының түзудің

қазіргі   әдістері   және   олардың   бағалы   қасиеттерін

сақтау   мәселесі.   Биотехнологиялық   процестер.

Биоөндірісте

 

қолданатын 

шикізат.


Микроорганизмдерді   өсіру.   Егістік   материалдарын

дайындау.   Беткейлік   және   тереңдікке   егу.

Микроағзаларды өсіру үшін қорек мәзірін құрастыру.

9

Өсімдік   жасушасы   –биотехнологияның   нысаны.

Өсідік


 

жасушасының

культивациясы (өсірілуі).

  Жаңа   типтегі   жасушаны   құрастыруға   мүмкіндік

беретін   әдіс.   Реттелетін   жағдайдағы     жасанды   қорек

ортасында   жекеленген   жасушалар   мен   ұлпаларды

өсіру.

  Регенерация  нәтижесінде,

  өсімдік

жасушаларының   жекеленген   жасушалардан   тұтас

өсімдікті   түзу   қабілеті.   Регенерация   тәртібі.

Жасушалық   инженерияның   дәстүрлі   емес   әдістердің

селекциясындағы   нысандармен   жұмыс,   яғни

соматикалық   гибридизация   гаплоидия   жасушалық

селекция және т.б.

10

Жасушалық   инженерия.Гендік

 

инженерия.Трансгендік өсімдіктер.

Гендік инженерия гендердің құрылымын анықтау мен

олардың   синтезин   және  

клондау.  

Тірі   ағзаның

жасушасынан   алынған   немесе   жаңадан   синтезделген

гендерді   тұқым   қуалаушылық   қасиеттерін   өзгертуге

бағыттау   мақсатында   жануарлар   мен   өсімдіктердің

жасушаларына   енгізумен   айналысады.   Бір

организмнен өзінің пайда болу бойынша бөлек екінші

организмге   гендердің   өтуі.   ДНК-ның   жаңа

молекуласын   түзуге   бағытталуымен   байланысты,   ие

жасушасында   бекінуге   қабілетті   және   қажетті

метаболиттердің   синтезіне   бақылау   жүргізу   мен

байланысты молекурлярлық генетиканың бөлімі.

11

Жануарлар 

жасушасы


биотехнология   негізінде.

Трнасгендік жануарлар.

Микроорганизмдердің, гендік инженерия әдісімен 

алынған микробтық синтездің кейбір пайдаланудың 

қауіпсіздік мәселесі. 

12

Биосфера   сауықтыруы   менқорғаудағы

биотехнологияның   рөлі.

Биотехнология космосы.

Қоршаған ортаның ластанумен күресудің биологиялық

әдістерін (ағызынды суларды, топырақтың ластанудың

биологиялық тазалау) пайдалану және өсімдіктерді 

зиянкестер мен аурылардан сақтау.

4.3    Тәжірибелік сабақ мазмұнының тізбесі

р/р


Тақырыптардың атау

Мазмұны


Сағат

саны


1

2

3                                             41

Биология   ғылыми   оқу

әдістеме   пәне   ретінде.

Биология


 

оқу


әдістемесінің   қысқаша

қалыптасу   мен   даму

тарихы

.

Биологияның 

әдістемесіндегі

 

негізгі


дидактикалық   принциптер   туралы   түсінікті

қалыптастыру:   Оқыту   тұтастығы   тәрбиелеу

және   дамыту;   ғылымдылық   және   жүйелілік;

тәжірибе   және   теория   бірлестігі   қолжетімділік

және   көрнекілік;   оқытудың   белсенділігі   және

танымдылығы   және   олардың   биологияның

оқытумен өзара байланысы. 

2


2

Орта мектептегі  биология

пәнінің

 

мазмұны.Биотехнология   білімінің

мақсаты мен міндеттері. 

Орта   мектепте   биологиялық   білімнің

мақсаттары  мен  міндеттері,  құрамының  негізіг

қалыптастыру

2

3

Биология 

мектеп


курсындағы

биотехнологияның   оқыту

әдістемесі.

 

Оқытуәдістеме жүйесі.

Биологиының оқыту әдістерінің жүйесі туралы

түсінікті   қалыптастыру,   жекелеген   оқыту

әдістеріне   және   оларды   таңдау   принциптеріне

сипаттама   беру.   Ауызша,   көрнекілікті   және

тәжірибелік.

4

4

Биология 

оқытудың


тәсілдері.

 

Биологиямектеп

 

курсындағыбиотехнология   жүйесінің

оқыт тәсілдері.

 

Биологияны   оқытуәдістерінің жүйесі туралы

түсініктерді

қалыптастыру,   биология

бойынша


 

көрнекі


құралдарды және олардың

түрлері   мен   жіктемесін

қарастыру, үйрену әдісінің

оқулық


 

кешенін


қарастыру.

 

Оқытуәдістемесі

  

бұл


материалдарды   түсіндіру

үшін


 

қолданылатын

барлық әрекет.

4

5Орта

 

мектепбиологиядағы   ұйымның

оқыту формасы. Биология

мектеп

 

курсындағыбиотехнология

жүйесіндегі   мінездемесі

мен оқытуформасы.

Білім алушылардың ақыо ой дамуының басқару,

биологияны

 

оқытудың 

құрамындағы

әрекеттеррдің тәсілдері және биологияны оқыту

процесіндегі   ептілік   пен   дағдыны

қалыптастырудың   әдістемесі   туралу   түсінікті

қалыптастыру.   Оқытудың   түрлері   –   бұл

оқытудың   тәрбиелеуші   процесінде   оқушының

қолданатын,   оны   өткізудің   әр   түрлі

жағдайларына сәйкес келетін    білім алушының

оқу   танымдық   әрекетін   ұйымдастыру.   Негізгі

түр – сбақ.

4

6Оқыту

 

процесіндеқатысушылардың

жетістіктерін   бақылау.

Биология

 

оқытудағыматериалдық база.

Педагогикалық   процестің   қорытынды   кезеңі

оқуышының  білімін   бақылау  болып табылады.

Ол   оқытудың   мақсатына   жетудің   дәрежесін

бекітеді.   Бақылаудың   түрлері:   ағымдағы,

периодтық,   қорытынды.   Тексерудің   әдістері:

бақылау,   ауызша   бақылау,   жазбаша   тексеру,

дидактикалық тест.

7

Биология


 

мектеп


курсындағы   оқытудың

биотехнологияның   негізгі

сұрақтары.   Экологиялық,

жануарлар,   өсімдіктер,

Биологиялық

 

белсенді 

қосылыстарды

(дәрумендер,гармондар,   ферменттер),   дәрілік

препараттарды (антибиотиктер, екпелер,жоғары

маманданған   антителдер   және   т.б.)

Микроорганизмдерді     өсіру   және

 

эукариоттық4

микроағзалар

биотехнологиясы.

клеткалардың   көмегімен   өңдеу,   бағалы

қосылыстарды (азықты қосылыстарды, мысалы,

аминқышқылдары   кармавой   ақуыздар)   өндіру.

Микроорганизмдердің

 

жаңа


 

пайдалы


штамдарын

 

өсімдіктердің 

шоттарын,

жануарлардың түрлерін және т.б. шығару.

8

Биотехнологиялықөндірістегі   микроағзалар.

Микроағзалар

культивациялары

(өсірілуі).

  Микрорганизмдердің  өндірістік  штамдарының

түзудің   қазіргі   әдістері   және   олардың   бағалы

қасиеттерін сақтау мәселесі. Биотехнологиялық

процестер.   Биоөндірісте   қолданатын   шикізат.

Микроорганизмдерді

 

өсіру. 

Егістік


материалдарын   дайындау.   Беткейлік   және

тереңдікке   егу.   Микроағзаларды   өсіру   үшін

қорек мәзірін құрастыру.

2

9Өсімдік   жасушасы   –

биотехнологияның

нысаны.

 

Өсідікжасушасының

культивациясы (өсірілуі).

 Жаңа типтегі жасушаны құрастыруға мүмкіндік

беретін   әдіс.   Реттелетін   жағдайдағы     жасанды

қорек   ортасында   жекеленген   жасушалар   мен

ұлпаларды   өсіру.   Регенерация   нәтижесінде,

өсімдік

 

жасушаларының 

жекеленген

жасушалардан   тұтас   өсімдікті   түзу   қабілеті.

Регенерация тәртібі. Жасушалық инженерияның

дәстүрлі   емес   әдістердің   селекциясындағы

нысандармен   жұмыс,   яғни   соматикалық

гибридизация   гаплоидия   жасушалық   селекция

және т.б.

4

10

Жасушалық   инженерия.Гендік

 

инженерия.Трансгендік өсімдіктер.

Гендік   инженерия   гендердің   құрылымын

анықтау   мен   олардың   синтезин   және  

клондау.


Тірі   ағзаның   жасушасынан   алынған   немесе

жаңадан   синтезделген   гендерді   тұқым

қуалаушылық   қасиеттерін   өзгертуге   бағыттау

мақсатында   жануарлар   мен   өсімдіктердің

жасушаларына   енгізумен   айналысады.   Бір

организмнен өзінің пайда болу бойынша бөлек

екінші   организмге   гендердің   өтуі.   ДНК-ның

жаңа   молекуласын   түзуге   бағытталуымен

байланысты, ие жасушасында бекінуге қабілетті

және   қажетті   метаболиттердің   синтезіне

бақылау   жүргізу   мен   байланысты

молекурлярлық генетиканың бөлімі.

11

Жануарлар   жасушасыбиотехнология   негізінде.

Трнасгендік жануарлар.

Микроорганизмдердің,   гендік   инженерия

әдісімен   алынған   микробтық   синтездің   кейбір

пайдаланудың қауіпсіздік мәселесі. 

12

Биосфера   сауықтыруымен

 

қорғаудағыбиотехнологияның   рөлі.

Биотехнология космосы.

Қоршаған   ортаның   ластанумен   күресудің

биологиялық   әдістерін   (ағызынды   суларды,

топырақтың   ластанудың   биологиялық   тазалау)

пайдалану   және   өсімдіктерді   зиянкестер   мен

аурылардан сақтау.

2

Барлығы :30

4.4 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны 

 4.4.1  СӨЖ түрінің тізбесі


СӨЖ түрі


Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабағына дайындықСабаққа қатысуы

10 


2

Тәжірибелік сабаққа дайындалу 

(сабақтың материалы бойынша 

сабақты меңгеру), есептің үлгісін 

дайындау

Жұмыс 


дәптері. 

Есеп 


үлгілері.

Сабаққа қатысуы. 

Тәжірибелік 

жұмысқа 


жіберілуі

10 


3

Аудиториялық сабақтардың 

құрамына кірмеген тақырыптарды 

оқу


Конспект 

(және 


басқалар)

Коллоквиум (және

басқалар)

10 


4

Семестрлық тапсырмаларды 

орындау (рефераттар және т.б.)

Реферат


Өздік жұмысын 

қорғау


40

5

Бақылау шараларына дайындықМБ1, МБ2, 

коллоквиум, 

бақылау жұмысы, 

тестілеу және т.б.

 20

       Барлығы:90

4.4.2 Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптары1. Биологияны оқыту әдістемесінің тарихы

XVIII ғасыр Екатерина ІІ халықтық училеще

 

(білімді адамдарға қажеттілік). Бұлжерде алғаш рет жаратылыстану оқытылды. Оқулықты Зуев құрастырды. 1786

жылы   «Ресей   империясының   халықтық   училищесі   үшін   шыққан

жаратылыстануының   жазылу   тарихы»   оқулығы   тексіз   (фамилия)   жазылған.

Зуев   өзінің   оқулығында   жаратылыстану   туралы   реттілігін   көрсетті:   қазбалы

патшалық, мағынасыз патшалық (ботаника), жануарлар патшалығы. Бұл жерде

алғаш   рет   ғылым   мен   пән   арасындағы   айырмашылық   көрсетілді.

«Жаратылыстану   пәні   бойынша   фигуралар»   атласын   шығарды.   XIX   ғасырда

халық училищесі гимназияға айналды.2. Дәрістік семинарлық жүйе. 

Мектеп тәжірибесіне яғни ауызша әдіске  жатады.  Дәрістік семинарлық жүйе

дәріс   барысында   және   семинарды   орындауда   қандай   да   бір   материалды

меңгеруді ұсынады. Бұл әдіс жоғары сынаптарда да тиімді. Тәжірибе, білімді

тиімдету және жүйелендіру және нақты дүниетанымдылық қорытынды жасау

сияқты   тақырыптарды   қарастыру   аса   жақсы   нәтиже   беретіндігін   көрсетті.

«Жалпы   биология:   адамның   пайда   болуы»,   «Биосфера   және   адам».   Бұл

жағдайда оқытушы дәріс оқиды, ал соңында семинар сұрақтарын береді, 1,2

сағаттық   семинарға   дайындалу.   Жекелеген   дәрістерде   болуы   мүмкін

(семинарсыз). 3. Мектеп участігі және оның оқыту рөлі.  

Мектеп   бағдарламасы   бірқатар   сұрақтарды   шешуге   мүмкіндік   береді:   1.

агротехникалық   шаралар   мен   тәсілдерді   орындау;   тәжірибеде   қалыптасқан

дағдыларды  қолдану; білім алушылар жоспар бойынша іскерлігін көрсете білуі

қажет;   оқушылар   биология   пәні   бойынша   алған   білімдерін   өсімдіктер   мен

жануарларға   зерттей   отырып   шыңдайды.Ауылшаруашылық   өсімдіктерді

өңдеудің   және   оларды   күту,   нақтылы   жүйеде   олармен   жұмыс   істеуга

дағдылануда   маңызды   агрономиялық   тәсілдері   туралы   нақты   көріністерді

алады.   Ұйымдастырушылық   коллективке   дағдылану   еңбек   мәдениеті


эстетикалық   сезім   және   өсімдіктермен   көбейген   табиғаттың   жаңаруын

дағдылауға тәрбиеленеді. Участкілерде сабақ өтеді.4. Биология сабағында өздік жұмыстардың жүйесі. 

Үй жұмысы- оқушының үйде оқытушының берген тапсырмасын үйде өздігінен

орындау   үшін   оқушының   ұйымдасу   түрі.   Үй   жұмысы   -   оқушының   ойын

белсендіргенде   және   өздік   жұмысқа   оятқанда   ғана   өз   мақсатына   жетеді.

Тапсырмалар   сұрақ   ретінде   құрастырылуы   керек,   яғни   оқушы   тапсырмадағы

сұрақтарға   оқулықты   пайдалана   қажетті   материалдарды   тауып   жауап

құрастырылуы   қажет.   Оқушымен   жұмыстың   негізгісі   –   оқығанды   түсіну.

Қандай да бір парагрф немесе бөлімнен кейінгі   берілген сұрақтар оқушыны

белсендіреді.   Оқытушы   қосымша   сұрақтар   құрастырады   (   салыстыу   және

қайталау   үшін).   Оқушы   үй   жағдайында   оқулықты   дұрыс   пайдалана   білуге

үйретеді.

5. Биологияны оқытудың әдістерінің үйлесімдігі және талдау.

Оқыту әдістемесінің әр түрлі жіктемесі бар. Верзили бойынша: 1) ауызша 2)

көрнекілікті.   3)   тәжірибелік.  Ауызша   әдіс:  әңгіме   -   эмоционалды,   шынайы,

жалғасымды; әңгіме -  сұрақ-жауап әдісі.6. Биология сабағында жекелеген және топтық жұмысын құру.

Қандай да бір танымдық міндеттерді коллективпен шешуге бағытталған әрекет.

Жекелеген   топттық-жұмыстарының   процесінде   оқушы   өздігімен   жұмыс

жасайды, ал оқытушы жетекші немесе кеңесші ретінде болады. Жұмыс төрт,

бес адамдардан тұратын аздаған топтарда жүргізіледі.

5.  Әдебиеттер тізімідері

 Негізгі

1. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учеб. для 

студ. пед. ин-тов. 4-е изд. М., 1983.

2.

Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавания. М., 1985.3.

Конюшко В.С., Павлюченко С.Е., Чубаро С.В. Методика обучения биологии. Мн., 

2004.

4.

Пономарев И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии: учеб. пособие для студ. пед. вузов. М., 2003. 

Пәндәік оқу жұмыс жоспарынң көшірмесі

050701  «Биотехнология»  

Пән атауы

«Мектеп биологиясы курсында биотехнология сұрақтары»

Сабақ түрі

Пәннің қиындығы

Семест сайын

бақылау түрі

Семе

стр


Смеместр сайын студенттердің жұмыс көлемі

кре-


диті

Академиялық

сағаты

креди


т

Аудиторлық сабаққ(ак.

сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

барл


ығы

ауд СӨЖ емт.

сын

ақ

КП КРбарл

ығы


Дәр

Тәж. лаб


Барлығ

ы 

СӨЖЖОБ_ 

күндізгі 

оқу түрі

3

135 45 907

-

--

7

3135

15

30    -30

60

Кафедра меңгерушісі   ______     Омаров  М.С.  «___» ________20__ж.  (қолы)

     


Пәндік оқу  жұмыс жоспарының 

көшірмесі

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32 


                                                                       

                                                                  БЕІТЕМІН

ОІ

 жөніндегіпроректоры

___________Н.Э.

Пфейфер

20 


  

ж

«___»___________Құрастырушы: ___________ б.ғ.к., доцент,  Адамжанова Ж.А

  Биотехнология кафедрасыОҚУ ЖҰМЫС БҒДАРЛАМАСЫ

  

 «Мектеп курсындағы биологияның биотехнология сұрақтары» пәні бойынша050701 « Биотехнология» 

мамандығы студенттеріне

арналған 

Оқу  жұмыс   бағдарламасы   жұмыстың   оқу   жоспары   және   мамандықтың

элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С.Торайғыров атындағы ПМУ

Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 

20_ж. «____» _________, №_____хаттама 

20__ж.  «__»   __________   кафедраның   мәжiлiсiнде   ұсынылған

№_____хаттамасы

Кафедра меңгерушісі      __________ Исаева К.С    2012 ж       «___ »____     

      

№__   хаттама   20__ж.   «__»   ____________ Агротехнология

факультетінің оқу - әдiстемелiк кеңесімен құпталған 

Мамандық бойынша  элективтік 

пәндер каталогы негізінде 

әзірленген пәннің оқу жұмыс 

бағдарламасына бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31ОӘК төрағасы

 ________  Сейтканова К.К.  2012 ж.«  __ »____ СОГЛАСОВАНО

АТФ деканы   ___________   Т.К. Бексеитов    2012ж «____  » ____ МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы __________   А.А. Варакута

2012 ж «____» ___________.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20__ж. «___»______________  №____ хаттама 

                                               Document Outline

  • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
    • БЕІТЕМІН
  • ОӘК төрағасы ________ Сейтканова К.К. 2012 ж.« __ »____
    • СОГЛАСОВАНО
    • АТФ деканы ___________ Т.К. Бексеитов 2012ж «____ » ____
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал