ЖҰмыс бағдарламасы 050504 «Журналистика»жүктеу 70.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.05.2017
өлшемі70.51 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

       

Рабочая программа                                                                                                          Форма

                                                                                                                                        Ф СО ПГУ 7.18.2/06

                                                                                                                            

 

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Журналистика кафедрасы

                                       

                                         

                              Этика,заңнама және БАҚ

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                                           

050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған 

Павлодар


      

      

Лист утверждения                                                                                                   

Форма

       к рабочей программе                      Ф СО ПГУ 7.18.1/06

  дисциплины, разработанной                                   

  на основании государственного

  общеобязательного стандарта 

     образования специальности

      и типовой программы 

                                                                                 

 

                                                                                  БЕКІТЕМІН                                                                                  Оқу ісі бойынша проректор

______________Н.Э. Пфейфер

«___»_______________20  _ж.

Құрастырушы: аға оқытушы К.С.Искаков 

Журналистика кафедрасы

                                                 

                Этика,заңнама жэне БАҚ пәні бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   ҚР   МЖМБС   3   08.308–

2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және ҚР ҒБМ

Республикалық   оқу-әдістемелік   жоғары   және   жоғары   оқу

орнынан кейінгі білім беру кеңесінің 22 маусым 2006 жылғы

мәжілісінің хаттамасының шешімімен бекітіліп іске қосылған

типтік бағдарлама негізінде жасалды. 

«25» 04. 2011 ж. Протокол № 9

Кафедра жетекшісі ______________ Қ.М. Алдабергенов

ГПФ оқу-әдістемелік кеңесінде құпталды. «__» _______ 20 _ж. №__  хаттама

ӘК төрайымы  ______________ Е.Н.ЖуманкуловаКЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ______________ Ж.Т. Сарбалаев «__» _________20 _ж.ЖжӘҚБ ҚҰПТАДЫ

ЖжӘҚБ төрағасы _____________ А.А.Варакута «__»    _________20 _ж.1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Этика,заңнама және БАҚ» пәнінде  оқытылатын дәрістердің  бойында

әрбір   журналистің   жүріс-тұрыс,   яғни   жеке   басының   әдебі,   қызымет   бабы

немесе кәсіптік әдебі жүріп отырады. Сонымен қатар студенттер әдеп әлемі

тарихынан да жан-жақты мағлұмат алып, теориялық білімдерін практикада

ұштастырып,   Республикалық   басылымдар   беттерінде   кемі   екі-үш

материалдармен көрінеді.

Мәдениет көп мағыналы ұғым. Қайсыбір мәліметтерге қарағанда, оның

ағылшын   тілінде   160,   Батыс   Еуропа   елдері   тілдерінде   250-ден   астам

анықтамасы   барға   ұқсайды.   Этика   сол   сан-салалы   мәдениеттің   құрамдас

бөлігі, жаратылысы айырықша әлем. 

Осы   тұрғыдан   алғанда,   аталмыш   бағдарламаның   мақсаты:   кәсіби

шеберліктерін шыңдау барысында   болашақ   журналистерді   тар   шеңберде

қалдырмай, оларға жан-жақты, кең ауқымды мағлұмат беру болып табылады.

Этика   –   философиялық   категория.   Ол   педагогика,   психология,

филология және заң   ережелерімен сабақтас, салалас, құрамдас. Журналист

әдебі   курсында   және   газет   –   журналдар   редакцияларындағы   өндірістік

тәжірибиеден   өту   барысында   студенттер   одан   да   көп   тапсырмалар

орындайды.   Ол   тапсырмалардың   дені   –   моральдық-этикалық   талаптар.

Оларды   қайталамаудың   ретімен   бұл   бағдарламада   журналистік   кәсіп

этикасының басқа қырларына көбірек назар аударылды.

Негізінен этика теориялық жағынан заң – ережелерден тұратын ғылым.

Объектісі-мораль,адамгершілік,ізгілік,кішіпейілдік,инабаттылық. Табиғатына

формальдылық жат  болып келеді.  Ол қоғамның жалпы адамзат  дамуының

қозғаушы күші, нормасы.

Журналистік   жауапкершілік   –   этикалық   жауапкершілік.   Бұл   жердегі

тағы   бір   мақсат:   болашақ   журналистерге   жауапкершілікті   және   этика

ғылымының   әлеуметтік   процестерді   басқаруда   пәрменді   құрал   екендігін

сезіндіру.   Этика   –   термин.   Салт-дәстүр,   жөн-жоралғы,   үрдіс   мағынасын

беретін грек сөзі. Яғни ұлттық-халықтық салт-дәстүрлер ережесі. Этикет –

тәртіп мағынасын беретін француз сөзі. Этика,этикет, этикетка, дипломатика,

эстетика, нюанс, тактика, маневр – мағыналары жақын сөздер. Жиынтығы -

әдеп әлемі. 

Этика – заң ереже. Бұл тұста студенттер журналистік кәсіптің әлемдік этика

тарихынан бірсыпыра мағлұмат алады. Әр халықтың әр мамандық – кәсіптің

жаратылыс   табиғатына   қарай   өз   заңдылықтары,   өз   заң   ережелері,   тыйым

сөздері нормалары бар. Бұл мәселелер бірер дәрісте жан-жақты ескеріледі.

Курс бойынша оқылатын дәрістерде студенттер диалогқа өздері қатысы, бұл

сауал-сұрақтардың жауабын іздейді. Журналистік кәсіптің бір қайырылысы –

тілдік этикет.           

Тематический план                                                                                                  Форма                       

                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/07

3 Пәннің мазмұны

 3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптың атауыСағаттар саны

Дәріс Тәжіри

бе

Студ


СӨЖ

1

Кіріспе. БАҚ заңдары және этика1

1

1,510

2

Қазақстан   Конституциясы   жәнеБАҚ пен этика

2

23

10

3БАҚ қызметін уймдастру этикасы

2

23

10

4Журналистың   құқықтары   мен

міндеттері

2

2

310

5

Авторлық құқықтар2

2

310

6

БАҚ және тіл туралы заң этикасы2

2

310

7

БАҚ және жарнама этикасы2

2

310

8

Элемдік   БАҚ   заңдылықтары   менэтика туралы

2

23

20

Барлығы15

15

22,590

3.2 Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. БАҚ заңдары және этика. Негізгі ұғымдар 

құрылымы. Категориялар мен міндеттер.

2 тақырып. Қазақстан Конституциясы және БАҚ пен этика

Осы   тұрғыдан   студенттерге   жан-жақты   мағлұмат   беру.   Ұғым-түсінік

көкжиегін кеңейту.  

3 тақырып. БАҚ қызметін уймдастру этикасы

Журналистикаға   қатысты   этика   ұғымы.   Журналистің   моралдік-

этикалық   принциптерінің   жалпы   сипаттамасы.   Журналистік   мораль   заң

ретінде.


4 тақырып. Журналистың құқықтары мен міндеттері 

Журналистік   мораль   заң     ретінде.   Ұлттық-халықтық   салт-дәстүр   және

журналистика.

5 тақырып.Авторлық құқықтар.

Авторлар мен тілшілердің өзара байланысы, жұмысы. Заң нормаларын сақтау.

6 тақырып. БАҚ және тіл туралы заң этикасы.

 Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң. 

7 тақырып. БАҚ және жарнама этикасы

Нарықтық коғамдағы жарнаманың орыны.

8 тақырып. Элемдік БАҚ заңдылықтары мен этика туралы

Демократиялық қоғамдағы журналистика және ақпараттық тәртіп 


3.4  Студиялық сабақтардың мазмұны мен орындау кестесі

№ Тақырыптар атауы

Мазмұны

1

«Журналист 

әдебі»


курсының пәні

Мақала. Берілген тақырыпқа жазу

2

Этика. Этикет. Этикет

 

және 

журналист

тақырыбына     БАҚ-тың   жетекші

роліне жоспар құру

3

Журналистің   моральдық   –этикалық принциптері

Материалдарда

 

дәлелдейтінфункцияларды анықтау

4

Ұлттық-халықтық 

салт-


дәстүр және журналистика

Журналист   принциптері   мен

ұлттық-халықтық

 

салт-дәстүрарасындағы байланысын анықту

5

Баспасөз 

бостандығы.

Журналистік құқықтары мен

міндеттері.

Журналистиканың   құқықтары   мен

міндеттерін   әлеуметтік   институт

ретінде талқылау

6

Редакция   почтасы.   Хат   –қолжазбалармен     жұмыс

әдебі.


Дәлелдейтін   ақпаратты   табу,

таңдау, мақала, сценарий жазу

7

Журналист және оның жүріс-тұрыс әдебі.

Даулы   материалдарды   табу,   өз

қорытындыларын шығару

8

Журналистік   сұхбат   немесеәңгіме дүкен әдебі. 

Берілген   тақырыпқа   мақала   жазу

(бағдарлама жасау)

9

Журналистікшығармашылық   және   сөз

әдебі.


Матриалды   жазу   және   дайындау

ерекшелігі

10 Эстетика

 

жәнежурналистика.

Нақты аудиторияға  материалдарды

дайындау

11 Журналистика

шығармашылық   қызметтің

түріне этиканың әсері.

Берілген   тақырыпқа   материал

дайындау


12 Өндіріс   ішіндегі   этика

принциптері.

Ең   тиімді   нәтиже   көрсететін

материалдарды таңдау3.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

СӨЖ мазмұны мен орындау кестесі

СӨЖ түрі


Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат

көлемі


1

Дәріс


сабақтарына

дайындалу

Сабаққа

қатысу


30*1=30

2

Тәжірибеліксабаққа

дайындық


Жұмыс дәптері

Сабаққа


қатысу

6

3Берілген

тақырыпқа

материал

дайындау


конспект

Ауызша сұрау

6

4

Тәжірибеліксабаққа

дайындық


Ауызша сұрау

6

5Бақылау

жұмысына


дайындық

Р1

66

Аудиторлық

сабақтар

мазмұнына

енбеген

материалдардызерттеу

есеп


Жазбаша

апсыру


6

7

Тәжірибеліксабақтарға

дайындық


Дәріс дәптері

Ауызша сұрау

6

8

Семестрліктапсырмаларды

орындау


реферат

Семестрлік

тапсырманы

қорғау


6

9

Тақырыпқақосымша

ақпарат жинау

Материалдарды

тапсыру


Ауызша,

жазбаша сұрау

6

10

Бақылаужұмысына

дайындық


Р2

12

Барлығы:90

3.6 Өздік жұмысқа ұсынылатын тақырыптар тізімі

 Этиканың негізгі нормалары

1. БАҚ типтері

2. Қазіргі БАҚ-та этика  әдістерінің көрініс табуы

3. Телехабарларды жасауда этика заңдылықтарының сақталуы.

4. БАҚ тілі мен стилі, моральдық-этикалық нормалар.

5. Журналистің халықаралық құқықтары мен  этикалық міндеттері

      6. Баспасөз бостандығы. Журналистік құқықтары мен міндеттері.

      7.Баспасөз бостандығының әлеуметтік-шығармашылық факторлары.

            8.Журналистика   –   «төртінші   билік».   Демократиялық   қоғамдағы

журналистика және ақпараттық тәртіп. 

        9.Заң шеңберіндегі журналистің әректтері. БАҚ саласында ақпараттық

қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Заң нормаларын сақтау.

       10. Редакция почтасы. Хат-қолжазбалармен жұмыс әдебі. 

             11. Редакция қызметкерлері. Моральдық-этикалық нормаларды сақтау

және   іс   жүзінде   қолдану.   "Хат   жазу   мәдениеті"     тіркесіне   түсінік   беру.

Авторлар мен тілшілердің өзара байланысы, жұмысы.


            

Выписка из рабочего                                                                                              Форма    

                  учебного плана                                                                                          Ф СО ПГУ 7.18.1/10

                специальности Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

050504 «Журналистика»

Этика, зңнама жэне БАҚ

Оқу түрі


Бақылау

түрі


Сағат саны

Курс   пен   семестр   бойынша   сағат   санын

бөлу

ем

т.сы

на

қК

Ж барлығы

лек

пз сту


д

СӨЖ лек


студ

СОБЖ


бар

ауд


СӨ

Ж

4 семестрОБН

күндізгі


4

135


52

90

1515 22,5 90

-

--

Қолданылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1  В.В. Ворошилов «Журналистика», базовый курс, 312 стр. 

2  Б. Жақып «Қазақ публицистикасының қалыптасуы, даму жолдары». А.,    

   2004, 420 стр.

3  Е.П. Прохоров «Введение в теорию журналистики». М., 2001, 220 стр.

4. Қазақстан Республикасының конституциясы.  -  Алматы, 1995

5 БАҚ  туралы Қазақстан Республикасының Заңы // Заң газеті, 11.08.99

6. Қызмет этикасы ережелері // Егемен Қазақстан, 4.08.92

7. Этика және идеология. – М., 1983

Қосымша:

1  Ғ.Мүсірепов- Журналистік этика жайлы // Егемен Қазақстан, 31.10.97 

2  В.В. Кихтан «Информационные технологии в журналистике». Ростов на  

    Дону, 2004, 231 стр.

3  Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. – Алматы, 1971.


3.3 Тәжрибелік сабақтардың мазмұны

1.«Журналист әдебі» курсының пәні.Мақала.Берілген тақырыпқа жазу

2.Этикет және журналист тақырыбына БАҚ-тың жетекші роліне жоспар құру

3.Материалдарда дәлелдейтін функцияларды анықтау

Журналистің моральдық – этикалық принциптері

5.Журналист   принциптері   мен   ұлттық-халықтық   салт-дәстүр   арасындағы

байланысын анықту

6.Журналистиканың құқықтары мен міндеттерін әлеуметтік институт ретінде

талқылау

7.Редакция почтасы. Хат – қолжазбалармен  жұмыс әдебі.

Журналист және оның жүріс-тұрыс әдебі.

8.Журналистік сұхбат немесе әңгіме дүкен әдебі. Журналистік шығармашылық және сөз әдебі.

 

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 70.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет