«ЖҮйелік программалау технологиясы»жүктеу 0.8 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата25.04.2017
өлшемі0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 

Вариант тапсырмалары 

С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова, Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по 

программированию - Москва:Наука-1988.-224 бет. 

Тапсырмалар ґґ120-135 23 бет.  - 29    бет. 

Тапсырмалар ґґ 843-910 168 бет.- 191  бет. 

 

  

     ОСӨЖ  бөлімінде  студенттермен  бірге  жұмыс  істеу,  тест  жүргізу,  мультимедиалық 

материалдарды  пайдалану,  презентация,  диспут,  дебат,  кестемен  жұмыс  істеу,  баяндама, 

студенттің  ой-  өрісін  арттыратын  ойындар  сияқты  студенттермен  жұмыс  істеу  əдістері 

қолданылады. 

8. ТИПТІК ЕСЕПТЕУ, ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫС, ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС, КУРСТЫҚ 

ЖОБА (ЖҰМЫС) ОРЫНДАЛУЫ БОЙЫНША ƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 

Бұл пəн бойынша курстық жұмыс жоспарланбаған 

9.  СТУДЕНТТЕРДІҢ  ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСЫНА  АРНАЛҒАН  МАТЕРИАЛДАР:  ҮЙГЕ 

БЕРІЛГЕН  ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ  МƏТІНІ,  ƏРБІР  ТАҚЫРЫП  БОЙЫНША  ӨЗІН-  ӨЗІ 

ТЕКСЕРУ  МАТЕРИАЛДАРЫ,  РЕФЕРАТ  ЖƏНЕ  Т.Б.  ҮЙ  ЖҰМЫСТАРЫ  БОЙЫНША 

ТАПСЫРМАЛАР, ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ЖƏНЕ АРНАЛҒАН УАҚЫТ КӨЛЕМІ 

 

Реферат тақырыптары 

1.  Си тілінің негізгі базалық түсініктері 

2.  Си программалау тіліне кіріспе 

3.  Си программалау тілінің элементар құралдары 

4.  Си программалау тілінің циклдық операторлары 

5.  Си программалау тіліндегі массивтер жəне цикл операторларымен байланысы 

6.  Си программалау тілінің функциялары 

7.  Си программалау тілінің препроцессорлық құралдары 

8.  Си программалау тіліндегі объектілер үшін көрсеткіштер 

9.  Си программалау тіліндегі массивтер жəне көрсеткіштер 

10. Си программалау тіліндегі функициялар туралы жалпы мəлімет  

11. Си программалау тіліндегі функциялардың көрсеткіштері 

12. Си программалау тіліндегі рекурсивтік функициялар 

13. Си программалау тілінің main() параметрлік функциясы 

14. Си  программалау  тіліндегі  құрылымдық  типтер,  құрылымдар,  массивтер  жəне 

көрсеткіштер 

15. Си  программалау  тілінің  құрылымдары  жəне  функциялры.  Құрылымдар  жəне 

оларды біріктіру 

16. Си программалау тілінде енгізу- шығару  

17. Си программалау тіліндегі төменгі деңгейдегі енгізу-шығару 

18. Си программалау тіліндегі жады кластарында əртүрлі объектілермен жұмыс 

19. Си программалау тілінде бинарлық ағаштарды сорттау 

20. Си программалау тілінде программаларды дайындау жəне орындау 

 

 

10.  ОҚУ,  ӨНДІРІСТІК  ЖƏНЕ  ДИПЛОМАЛДЫ  САРАМАН  ӨТКІЗУ  ЖӨНІНДЕ ƏДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУЛАР  ЖƏНЕ  ЕСЕП  ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ  ТҮРІ  (ЕГЕР  ПƏН 

БОЙЫНША ҚАЖЕТ БОЛСА) 

Бұл пəн бойынша оқу, өндірістік жəне дипломалды сарамандар жоспарланбаған 

11. 


СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ОҚУ 


ЖЕТІСТІКТЕРІН 

БАҚЫЛАУ 


ЖƏНЕ 

БАҒАЛАУ 


МАТЕРИАЛДАРЫ  (БАҚЫЛАУ  ТАПСЫРМАЛАРЫ,  ТЕСТТІК  ТАПСЫРМА,  ӨЗІН-  ӨЗІ 

ДАЯРЛАУ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ, ЕМТИХАНДЫҚ БИЛЕТТЕР ЖƏНЕ Т.Б.) 

-  білімді бағалау кестесі 

-  жазбаша бақылау жұмысы 

-  тестілік тапсырма  

-  өзін- өзі бақылау сұрақтарының тізімі 

-  емтиханға дайындық сұрақтары  

 

 Пəн бойынша студенттердің бiлiмін бағалау схемасы 

 

Бағалау түрі № 

 

Бағалау критериясы Жұмыс баллы 

Орындалатын жұмыс 

саны Дəріске қатысу белсенділігі 100 

15 


Практикалық сабақта белсенділік  

100 

15 


СОӨЖ – ның белсенділігі 

100 

15 


Жеке жұмыс (реферат)  

100 

Презентация 

100 


Бақылау жұмысы 100 Аралық бақылау (Р1, Р2) 

100 


Барлық бағалардың 

орташа қосындысы 

Ағымдағы бақылау (Р1+Р2)/2 

 Емтиханға кіру рейтингі 

Ағымдағы 

бақылау * 0,6 

 

10 Қорытынды бақылау 

100*0,4 


 

11 


Қорытынды 

Емтиханға 

кіру 

рейтингі+ қорытынды 

бақылау 


 

 

8  аптаға  жəне  15  аптада  екi  аралық    бақылаулары  семестрдiң  iшiнде  жүргiзiледi. Аралық  бақылаулар бойынша студенттiң үлгерiмiнiң максимал көрсеткiшi 60% құрайды.  

Қорытынды  емтихан  курстiң  теориялық  жəне  жаттығу  материалының  қамтитын 

негiзгi мазмұндарының 5 варианттарының 30 сұрақтары бойынша тесті түрiнде өтедi. 

 

 Студенттердің білімі, дағдылары келесідей бағаланады: 

Баға 


Əріп 

жүйесі 


бойынша 

Балл түрінде 

%-дық түрде 

Дəстүрлі 

жүйе 

бойынша 


А 

4,0 


95 – 100 

А- 


3,67 

90 – 94 


 

Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85 – 89 

В 

3,0 80 – 84 

В- 


2,67 

75 – 79 


 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70 – 74 

С 

2,0 65 – 69 

С- 


1,67 

60 – 64 


Д+ 

1,33 


55 – 59 

Д 

1,0 50 – 54 

 

 Қанағаттанарлық 0 – 49 

Нашар 


Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы) 

 

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Курсты  бағалау  бүкіл  семестрді  қамтиды,  сондықтан  студент  барлық  сабақ 

түрлерінде  беделді  түрде  қатысуы  керек.  Максимальды  балды  студент  қойған  сұраққа 

нақты, дұрыс жауап берсе, жұмыстарын мұқият, толық жағдайда жауап берсе, ғана алады. Сабаққа қатысуы: студент сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Жіберген сабақты 

міндетті түрде қайта өтеді. Аудиториядағы жағдайы:  сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. Ұялы 

телефонды айырып қоюы керек. Үй  тапсырмасы:  берілген  тапсырманы  өз  уақытында  тапсыру  керек.  Сабақ  кестесін 

бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды. Жеке  тапсырма:  семестр  бойы  жеке  жұмыстарды  орындауы  керек.  Студент  оны 

орындаған  кезде  ғана  есептелінеді.  Студент  қате  жазған  болса,  студентке 

қайтарылып,  дұрыстап  қайта  тапсыруы  керек.  Бұл  тапсырмалар  бөлек-бөлек 

бағаланады, қорытынды баға əсер етеді. Бақылау  жұмысы:  бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалады,  сабақ  аяғында 

тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды жəне бағаланбайды. 

 

 

1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары  1. Си тіліндегі операциялар қандай болады? 

2.  Int қандай типті белгілейді? 

3. Char,Float,Doubl- қандай типті белгілейді? 

4. Модификатор дегеніміз не? 

5. Айнымалыларды сипаттаудың негізгі формасы  

6. Коментарий дегеніміз не жəне не үшін қолданылады? 

7. Тұрақтылар дегеніміз не? 

8. Басқару символдарының түрлері? 

9. Символдық айнымалылар дегеніміз не? 

10. Жол дегеніміз не? 

11. Char str.-қалай түсінесіз? 

12. Айнымалыларға мəндер беру ережесі қандай? 

13.  Printf() Scanf() -функциялары. 

14. Си тіліндегі негізгі операциялар. 

15. Логикалық операция дегеніміз не жəне неше түрі бар? 

16. Қатнас операциясы дегеніміз не? 

17. Екі операцияның шындық таблицасы қандай? 

18. Меншіктеу операторы. 

19. Шарт операциясы. 

8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары 

20. Басқару операторы жғне оның түрлері. 

21. Switch операторы. 

22. Switch операторының негізгі формасы. 

23. Default операторының қызметі. 

24. Циклдар жəне оның түрлері. 

25. FOR циклының жазылу инструкциясы 

26. WHILE инструкциясы. 

27. DO-WHILE инструкциясы. 

28. Ішкі циклдар дегеніміз не? 

29. CONTINUE операторы. 

30. GOTO операторының жазылу инструкциясы. 

31. RETURN операторының инструкциясы. 

32. BREAK операторы 

33. Функцияларды жариялау формасы қандай 

34. Функцияны шақыру формасы. 

35. RETURN операторы жғне оның формалары 

36. Айнымалылар облысының əрекеті қандай? 

37. Формальды параметірлерді жариялау. 

38. Массивтерді ң сипатталуы. 

39. Көрсеткіш дегеніміз не? 

40. Корсеткіштердің программада берілуі. 41. Экранның графикалық режимі. 

42. Кесінді сызу функциясы. 

43. Графикалық экранды шақыру модулі. 

 

Емтиханға дайындық сұрақтары 

1. 

Си тілінің даму тарихы,  С/С++ тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері  2. 

Си тілінде графиктік режимді жүзеге асыру 

3. 

С/С++ тілінде программамен жұмыс кезеңдері 4. 

Ағымды енгізу - шығару. Файлдарды форматты алмастыру. 

5. 

Программа құрылымы  6. 

Ағымдағы енгізу -шығару. Мəліметтер блогын оқу жəне жазу. 

7. 

  С/С++ тілінің алфавиті 8. 

Ағымдағы енгізу -шығару. Оң сандарды жазу жəне оқу. 

9. 

С/С++ тіліндегі қызметші (кілттік) сөздер 10. 

Ағымдағы енгізу -шығару. Оң сандарды жазу жəне оқу. 

11. 

С/С++ тіліндегі мəліметтер типі.  12. 

Ағымдағы енгізу -шығару. Символдарды жазу жəне оқу. 

13. 

С/С++ программалау тілінде айнымалыларды сипаттау ережесі 14. 

Дискіде файлдармен жұмыс. 

15. 

С/С++ тіліндегі тұрақтылар.  Бүтін тұрақтылар.  16. 

Си тілінің стандартындағы ағымды енгізу- шығару. 

17. 

С/С++ тіліндегі тұрақтылар.  Символдық тұрақтылар.  18. 

Құрылымдар мен бірігулер. Бірігу типтері. 

19. 

С/С++ тіліндегі тұрақтылар.  Заттық  тұрақтылар.  20. Биттік өріс типінің құрылымдық элементі. 

21. 


С/С++тіліндегі тұрақтылар.  Саналатын типтегі тұрақтылар. 

22. 


Құрылымдар мен бірігулер. Құрылым типтері. 

23. 


С/С++тіліндегі операциялар жəне өрнектер. Арифметикалық операциялар.  

24. 


Қатар - функция параметрі. 

25. 


С/С++  тіліндегі  операциялар  жəне  өрнектер.  Қатынас  операциялары.  Логикалық 

операциялар. 

26. 

Символдық қатарлар. 27. 

С/С++ тіліндегі операциялар мен өрнектер. Разрядты логикалық операциялар.  

28. 

Көрсеткіштер жəне массивтер 29. 

С/С++ тіліндегі операциялар мен өрнектер. Меншіктеу операциясы. Анық түрлендіру 

типінің  операциясы  ( операция “тип” ).  

30. 


Функция параметрлерін беруге арналған көрсеткіштерді қолдану.  

31. 


С/С++ тіліндегі операциялар мен өрнектер. sizeof операциясы. «Үтір» операциясы. 

32. 


Көрсеткіштер. Көрсеткіштерге қолданылатын операциялар.  

33. 


С/С++  тіліндегі  операциялар  мен  өрнектер.  «Шарт»  операциясы.  ()  жəне  [] 

операциялары. 

34. 

Көрсеткіштер жəне объектілер. 35. 

С/С++  тіліндегі  операциялар  мен  өрнектер.  Өрнектерді  есептеу  кезінде  типтерді 

келтіру. 

36. 


Ауқымды жəне жергілікті айнымалылар 

37. 


Экранға форматты  шығару.  

38. 


Жады кластары. Статикалық жəне регистрлік жады.  

39. 


Пернетақтадан форматты енгізу. 

40. 

Жады кластары. Сыртқы жады. 

41. 

Си++ тіліндегі ағымды енгізу – шығару.  42. 

Жады кластары. Автоматты жады.  

43. 

Тармақталу алгоритмдерін программалау. Шартты оператор. 44. 

Глобальды жəне локальды айнымалылар. 

45. 

Тармақталу алгоритмдерін программалау Таңдау операторы.  46. 

С/С++ тіліндегі функциялар. Функциялардың рекурсивті анықтамасы. 

47. 

Циклдық алгоритмдерді программалау. «Дейін» циклі. «Кейін» циклі.  48. 

 С/С++ тіліндегі массивтер. Массивтерді жүзеге асыру.  

49. 

Циклдық алгоритмдерді программалау.  continue операторы, goto операторы. 50. 

Циклдық алгоритмдерді программалау. Параметрі бар цикл.  

 

 

 12. ОҚУ  САБАҚТАРЫНЫҢ  БАҒДАРЛАМАЛЫҚ  ЖƏНЕ  МУЛЬТИМЕДИЙЛІК 

ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ  (ПƏННІҢ  МАЗМҰНЫНА  ҚАРАЙ).  ПОƏК  ШЫҒЫС МƏЛІМЕТТЕРДІ  ЖƏНЕ  МЕКЕНЖАЙЫ  КӨРСЕТІЛУІ  ҚАЖЕТ-  КІТАПХАНА, 

КАФЕДРА ЖƏНЕ Т.Б. 

№ 2-шi корпус, ауди, 203, 210, 211, 213, 402 - ДЭЕМ, проектор, электрондық тақта, 

Жүйелік ПҚ: Windows 7 

 

13. АРНАУЛЫ АУДИТОРИЯ, КАБИНЕТ ЖƏНЕ ЛАБОРАТОРИЯЛАР ТІЗІМІ  

№ 2-шi корпус, № 203, 210, 211, 213, 402-шi дəрiсхана  

 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.8 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет