Жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына арналады. Посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войнежүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет15/44
Дата09.01.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   44

Алғаны үшін: 
Будапешті..........................................................................12
Венаны................................................................................7
Кенигсбергті.......................................................................6
Берлинді..............................................................................22
Жапонияны жеңгені үшін.................................................25
Германияны жеңгені үшін және басқа да медальдар.....370
Курск согысы........................................................................6
314 СД....................................................................................9
Хасан  көлі  жанында...........................................................1
Еңбек наградалары:
Герой Соц. Труда.................................................................1
Қызыл Ту ордені..................................................................1
Даңқ Орден...........................................................................2
Еңбектегі  ерлігі  үшін  медаль............................................2
Еңбекте  үздік  шыққан  үшін..............................................6
1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы
ерлік еңбегі үшін..................................................................6
Тың жерлерді игергені үшін...............................................1

119
СВЕДЕНия
об участниках Великой Отечественной войны 
Тимирязевского района,
вернувшихся с фронтов живыми
Всего..................................................................................395
в том числе: 
- живых.................................................................................14
- умерших..........................................................................381
По ранению.........................................................................69
Офицеры.........................................................................3
Убывших, в том числе: 
- в Российскую Федерацию.................................................9
- в бывшие республики СССР..............................................3
 
Призыв и мобилизация в красную Армию в годы
Великой Отечественной войны
Призыв 
 
количество
по мобилизации - по годам 
1900-1910 гг. ......................................................................70
1911-1918 гг. ....................................................................114
По призыву: 
1919-1923 гг. .....................................................................112
1924-1926  гг.  ...................................................................89
1927 гг. .................................................................................10
иТОГО 
395
По национальному составу:
Казахи  ..............................................................................122
Русские .............................................................................185
Украинцы ...........................................................................65
Белорусы ............................................................................14
Татары ...................................................................................6
Молдоване ............................................................................1
Евреи .....................................................................................1
Немцы ...................................................................................1
иТОГО 
395
Боевые награды
Орден Ленина.......................................................................1
Орден Красного Знамени.....................................................6
Отечественной войны 1 ст. .............................................35
Отечественной войны 2 ст. .............................................40
Красной Звезды..................................................................28
Орден  Славы  2  ст.  .............................................................4
Орден Славы 3 ст. ...........................................................18
медали 
За  Отвагу...........................................................................53
За боевые заслуги..............................................................45

0
За оборону: 
Ленинграда.........................................................................9
Москвы...........................................................................6
Сталинграда..............................................................3
Кавказа................................................................................3
Советского  Заполярья.........................................................3
За освобождение: 
Варшавы..............................................................................8
Праги.....................................................................................3
Белграда................................................................................3
За взятие: 
Будапешта..........................................................................12
Вены......................................................................................7
Кенигсберга........................................................................6
Берлина...............................................................................22
За Победу над Японией......................................................25
За Победу над Германией и другие медали..................370
Курская  битва.....................................................................6
у  озера  Хасан.....................................................................1
314 СД....................................................................................9
Трудовые награды
Герой Соц. Труда.................................................................1
Трудового Красного Знамени.............................................1
Орден  Знак  Почета.............................................................2
Медаль  за  трудовую  доблесть..........................................2
За трудовое отличие............................................................6
За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ...............6
За освоение целинных земель.............................................1


ШАЛ АқЫН 
АУДАНЫ
РАйОН 
ШАЛ АкЫНА
АБАқАЕВ Шаяхмет, 1901 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңаталап селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
264  АП,  241  АД.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені 
үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1982 ж. қайтыс болған. Жаңаталап се-
лосында жерленген. 
АБРАмОВ Прокофий, 01.03.1921 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марьевка 
селосы. 1940 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.05.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Белорусь майданы. 3 АБ. Қатардағы жауынгер. Тұтқында бол-
ды. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін» 
медалі, мерейтойлық медальдар. 2004 ж. қайтыс болған. Ақан-Барақ селосында 
жерленген.
АГАФОНОВ Всеволод Андреевич, 1925 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ма-
рьевка селосы. 09.08.1945 ж. әскер қатарына шақырылған және 03.09.1945 ж. 
Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 560 бөлек желілік байланыс 
батальоны. Ефрейтор. Жараланған. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» 
медалі, мерейтойлық медальдар. 1988 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында 
жерленген.
АГАФОНОВ  Николай  Андреевич,  19.12.1919  ж.т., 
орыс,  Пресновка  селосы.  01.01.1942  ж.  әскер  қатарына 
шақырылған  және  23.08.1944  ж.  Октябрь  АӘК  есепке 
тұрған.  194  АП.  Сержант.  Наградалары:  «Германияны 
жеңгені үшін», «Ерлігі үшін» медальдар, мерейтойлық ме-
дальдар. 22.08.1974 ж. қайтыс болған. Ступинка селосында 
жерленген.
АғАЖАНОВ Құрмантай, 1902 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Құнақ село-
сы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Орталық майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Жауынгерлік 
еңбенгі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, I дәрежелі Отан соғысы 
ордені, мерейтойлық медальдар. 27.05.1967 ж. қайтыс болған. Ақан-Барақ се-
лосында жерленген.
АДЫРБАЕВ Шабақ Адырбайұлы, 1924 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Кеңес 
селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Сержант. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық 
медальдар. 06.02.1974 ж. қайтыс болған. Кеңес селосында жерленген. 
АйБАСОВ Қабдолла Қафизұлы, 1913 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Қаратал 
селосы. 1937 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке тұрған. 45 АД, атқыш. Қатардағы жауынгер. Наградалары: I дәрежелі Отан 
соғысы ордені, «Германияны жеңгені үшін», «Тың жерлерін игергені үшін» ме-
дальдар, мерейтойлық медальдар. 1996 ж. қайтыс болған. Қаратал селосында 
жерленген. 


АйғОЖиН Зәми, 1915 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік селосы. 1941 
ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Ле-
нинград майданы. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Наградалары: «Жауын-
герлік еңбегі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1993 ж. қайтыс болған. 
Бірлік селосында жерленген. 
АйТқОЖиН  Сейітжан  Жылқайдарұлы,  11.05.1925  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Ок-
тябрь  ауданы  Жаңажол  селосы.  01.01.1943  ж.  әскер  қатарына  шақырылған 
және 1948 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 579 АП, 64 АП. Сержант. Награда-
лары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Тың жерлерді игергені үшін» медалі, 
мерейтойлық  медальдар.  01.08.1995  ж.  қайтыс  болған.  Жаңажол  селосында 
жерленген. 
АйТмАғАмБЕТОВ Қази, 1908 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Еңбек се-
лосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 37 АП. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1983 ж. қайтыс 
болған. Еңбек селосында жерленген. 
АқАНОВ Ғалымжан, 01.05.1907 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Рясинка се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есеп-
ке  тұрған.  Орталық  майданы.  858  ГАП.  Қатардағы  жауынгер.  Жауырыннан 
жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, «Берлинді алғаны 
үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1985 ж. қайтыс болған. Рясинка село-
сында жерленген. 
АқБАСОВ Бұқан Нұрғалиұлы, 01.08.1916 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы 
Балуан  селосы.  1941  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1943  ж.  Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы. 413 МД. Қатардағы жауынгер. Аяқтан 
жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық ме-
дальдар. 1979 ж. қайтыс болған. Балуан селосында жерленген. 
АққОШқАРОВ  Мамке,  03.05.1921  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Ақсу 
селосы.  20.10.1941  ж.  Петропавл  ҚӘК  әскер  қатарына  шақырылған  және 
20.10.1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 303 АД, 503 АП, 1269 ГП. Сержант. 
Наградалары: «Будапешт алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Жапо-
нияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 17.08.1984 ж. қайтыс 
болған. Ақсу селосында жерленген.
АқЫШЕВ Қабдірәшит, 1914 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Ленино селосы. 
1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
Фин соғысының қатысушы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 20.03.1979 ж. қайтыс болған. 
Ленино селосында жерленген.
АЛғАЗиН Мұрзаш, 1923 ж.т., казах, СҚО октябрь ауданы Балуан селосы. 1943 
ж. әскер қатарына шақырылған және 1943 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 960 
АП, 299 АД. Қатардағы жауынгер. Жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз 
ордені, «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 2007 ж. 
қайтыс болған. Балуан селосында жерленген.
АЛДАБЕРГЕНОВ  Қажығали,  10.10.1917  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы 
Жалтыр  селосы.  10.09.1939  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  20.03.1946 
ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған.  Ленинград  майданы.  Сержант.  Кеудеден 

125
жараланған. Наградалары: Қызыл жұлдыз ордені, «ҰОС қажырлы еңбегі үшін», 
«Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медаль-
дар. 26.03.1979 ж. қайтыс болған. Жалтыр селосында жерленген. 
АЛЕкСЕЕНкО Петр Трофимович, 1904 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Ма-
рьевка селосы. 1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 1 Украин, 2 Белорусь майдандары. Қатардағы жауынгер. Аяғы 
жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық ме-
дальдар. 1992 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
АЛПЫСБАЕВ Бағыт, 1917 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Шортай селосы. 
01.12.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. 25 бөлек МАД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германи-
яны жеңгені үшін» медалі, II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық ме-
дальдар. 1978 ж. қайтыс болған. Шортай селосында жерленген.
АЛПЫСБАЕВ Рушан, 1908 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Садовка селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
508 АП, 20 гв.АД. Қатардағы жауынгер. Оң колынан жараланған. Наградала-
ры: I дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1991 ж. қайтыс 
болған. Садовка селосында жерленген.
АНДАГУЛОВ Павел Шаяхметұлы, 1926 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бе-
логлинка селосы. 1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 1951 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  7  ТП,  бөлімшесінің  командирі.  Сержант.  Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. қайтыс 
болған. Белоглинка селосында жерленген.
АНДРиАНОВ Иван Тимофеевич, 1926 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 01.07.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 09.05.1945 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. 30 бөлек батальоны. Қатардағы 
жауынгер.  Сол  аяғы  жараланған.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін» 
медалі, мерейтойлық медальдар. 2005 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында 
жерленген.
АННЕНкОВ Петр Михайлович, 1902 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 01.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.03.1943 ж. Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Сталинград майданы. 204 дивизия. Қатардағы жауын-
гер. Жараланған. Наградалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық 
медальдар. 1985 ж. қайтыс болған. Сергеевка қаласында жерленген.
АНТОНЕНкО Абрам Тарасович, 1912 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Се-
миполка селосы. 01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 04.03.1944 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы. 314 АД, 1074 АП. Аға 
сержанты. Жамбастан жараланған. Наградалары: «Ерлігі үшін», «Германияны 
жеңгені үшін» медальдар, мерейтойлық медальдар. 1980 ж. қайтыс болған. Се-
миполка селосында жерленген. 
АНТОНОВ Михаил Федотович, 27.09.1919 ж.т., орыс, СҚО Преснов ауданы 
Архангелка селосы. 01.11.1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1946 
ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Орталық майданы. Аға сержанты. Наградалары: 
II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. Сергеевка қаласында 
түрады.

126
АРБАғҰЛОВ Ахметқали, 1916 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1942 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Ленинград майданы. 314 минометтік АП. Аға сержант. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1988 ж. қайтыс 
болған. Атырау қаласында жерленген.
АРБАғҰЛОВ Хамит, 1900 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. 
1 Украин майданы. Қатардағы жауынгер. Наградалары: «Германияны жеңгені 
үшін»,  «Ерлігі  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар.  1976  ж.  қайтыс 
болған. Жалтыр селосында жерленген. 
АРБУЗОВА Вера Степановна, 25.09.1924 ж.т., орыс, РФ. 
1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. 2 Украин майданы. 36 бөлек АП, 173 
АП,  взводтың  командирі.  Кіші  сержант.  Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медаль-
дар. 1984 ж. қайтыс болған. Арқалық қаласында жерлен-
ген. 
АРқАЕВ  Жарқын,  1915  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Шортай  селосы. 
07.08.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.11.1941 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 1074 АП, 314 АД. Қатардағы жауынгер. На-
градалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1984 
ж. қайтыс болған. Шортай селосында жерленген. 
АРСЕНьЕВ Михаил Иванович, 02.12.1924 ж.т., орыс, Калининск облысы. 1942 
ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1946  ж.  Торопецк  АӘК  есепке  тұрған. 
Калининск,  Оңтүстік  Батыс,  Украин  майдандары.  Взводтың  командирі.  Аға 
лейтенант. Жараланған. Наградалары: мерейтойлық медальдар. 2002 ж. қайтыс 
болған. Ыбырай селосында жерленген.
АРТЕмОВ  Дмитрий  Васильевич,  1920  ж.т.,  орыс,  Ресей,  Алтай  өлкесі. 
01.06.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Украин майданы. 130 жеке АБ. Қатардағы жауынгер. Арқа мен қолы 
жараланған. Наградалары: «Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық 
медальдар. 1994 ж. қайтыс болған. Новопокровка селосында жерленген. 
АРЫқОВ Малғаждар, 1904 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр селосы. 
1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 23.07.1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. Ленинград майданы. Сержант. Наградалары: «Ленинградты қорғағаны 
үшін»,  «Германияны  жеңгені  үшін»  медальдар,  мерейтойлық  медальдар. 
27.01.1960 ж. қайтыс болған. Жалтыр селосында жерленген.
АСАНОВ Қазез, 1917 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Бірлік селосы. 1941 ж. 
әскер қатарына шақырылған және 1944 ж. Октябрь АӘК есепке тұрған. Бело-
русь майданы. Қатардағы жауынгер. Ауыр жараланған. Наградалары: «Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1952 ж. қайтыс болған. 
Бірлік селосында жерленген. 

127
АСЛЕЗОВ Михаил Трофимович, 1917 ж.т., орыс, СҚО Октябрь ауданы Двой-
ники селосы. 17.07.1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь 
АӘК  есепке  тұрған.  314  АД,  858  АП.  Қатардағы  жауынгер.  Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1971 ж. қайтыс 
болған. Городецкое селосында жерленген.
АСТАНиН Федор Григорьевич, 1904 ж..т, орыс, СҚО Октябрь ауданы Марь-
евка селосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Генерал Чуйкиннің 62 армиясы. Қатардағы жауынгер. Награда-
лары: «Тың жерлерді игергені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. Тұтқында 
болған. Қорған облысында жерленген.
АСЫЛБЕкОВ  Байман,  1922  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Жаңаталап 
селосы.  1942  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  1946  ж.  Октябрь  АӘК 
есепке  тұрған.  Ефрейтор.  Наградалары:  «Германияны  жеңгені  үшін»  медалі, 
мерейтойлық медальдар. 17.02.1969 ж. қайтыс болған. Жаңаталап селосында 
жерленген. 
АТкЕЛТІРОВ Асқап, 1922 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Марьевка село-
сы. 01.01.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.04.1945 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. 29 АД. Қатардағы жауынгер. Наградалары: 
«Германияны жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1995 ж. қайтыс 
болған. Сергеевка қаласында жерленген.
АТЫмБАЕВ Нұрмағамбет, 1901 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жалтыр се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1946 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған. 787 АП, атқыш. Кіші сержант. Жараланған. Наградалары: «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1975 ж. қайтыс болған. Жалтыр 
селосында жерленген.
АхмЕДьяРОВ Жұмабек, 18.02.1923 ж.т., қазақ, СҚО Ок-
тябрь ауданы Ақсу селосы. 16.01.1942 ж. әскер қатарына 
шақырылған  және  1943  ж.  Октябрь  АӘК  есепке  тұрған. 
Волхов майданы. Минометтық ротасы. Қатардағы жауын-
гер.  Он  шынтақтан  жараланған,  2  топтағы  мүгедек.  На-
градалары: II дәрежелі Отан соғысы ордені, мерейтойлық 
медальдар. 2008 ж. қайтыс болған. Ақсу селосында жер-
ленген.
АхмЕРОВ Әдікен, 15.05.1917 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Садовка се-
лосы. 1941 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Октябрь АӘК есепке 
тұрған.  Орталық  майданы.  13  ПП.  Атқыштар  бөлімшесінің  командирі.  Сер-
жант. Сол қолдан жараланған. Екі қолы күйік шалған. Наградалары: II дәрежелі 
Отан соғысы ордені, мерейтойлық медальдар. 1985 ж. қайтыс болған. Садовка 
селосында жерленген. 
АхмЕТЖАНОВ  Ахмедьяр,  1922  ж.т.,  қазақ,  СҚО  Октябрь  ауданы  Жаңасу 
селосы. 01.05.1942 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.10.1942 ж. Октябрь 
АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы. 122 АБ, 314 АД. Қатардағы жауынгер. 
Аяқғы жаралаған. 2 топтағы мүгедек. Наградалары: I дәрежелі Отан соғысы 

128
ордені, «Жауынгерлік еңбегі үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1984 ж. 
қайтыс болған. Жаңасу селосында жерленген. 
АШАмАЕВ Абдолла, 1908 ж.т., қазақ, Октябрь ауданы Неждановка селосы. 
01.05.1944 ж. әскер қатарына шақырылған және 01.08.1944 ж. Октябрь АӘК 
есепке тұрған. Орталық майданы. Сержант. «Жауынгерлік еңбегі үшін», «Гер-
манияны жеңгені үшін» медальдары, мерейтойлық медальдар. 1976 ж. қайтыс 
болған. Неждановка селосында жерленген. 
АяЖАНОВ Галихан Аяжанұлы, 15.01.1916 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы 
Баганаты селосы. 1939 ж. әскер қатарына шақырылған және 1945 ж. Петро-
павл ҚӘК есепке тұрған. 4 Украин майданы. Взводтың командирі. Лейтенант. 
Жараланған.  Наградалары:  II  дәрежелі  Отан  соғысы  ордені,  «Германияны 
жеңгені үшін» медалі, мерейтойлық медальдар. 1993 ж. қайтыс болған. Бағанаты 
селосында жерленген. 
АяқАПОВ Дәулетбай, 01.01.1924 ж.т., қазақ, СҚО Октябрь ауданы Жаңасу 
селосы.  09.11.1942  ж.  әскер  қатарына  шақырылған  және  01.04.1947  ж.  Ок-
тябрь АӘК есепке тұрған. Ленинград майданы. Тұнық мұхит флот экипажы. 
Кіші сержант. Наградалары: «Жапонияны жеңгені үшін», «II дәрежедегі Отан 
соғысының партизанына» медальдары, мерейтойлық медальдар. 03.10.2009 ж. 
қайтыс болған. Жаңасу селосында жерленген. 

жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет