Ұжымдық келісімшарттың бірыңғай мемлекеттік стандартын әзірлеу керек пе?жүктеу 0.79 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата06.02.2017
өлшемі0.79 Mb.
#2260
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 4-бетте 

ОЙ-КӨКПАРҰжымдық келісімшарттың бірыңғай мемлекеттік стандартын әзірлеу керек пе?

Ал өзіміз өркениетті деп ат қойып, 

ай  дар тағып алған батыс елдерінде 

жыл қыға құр мет ерекше. Мысалы, ұл-

тарақтай жерге зәру Қытайдың өзінде 

11 млн жылқы бар. АҚШ-та 13 млн 

жыл қы жайылыста жүр. Қазақ стан да 

қан ша дейсіз ғой? Шамамен 1 млн 

300 мыңдай ғана. Бұл ат үстінен түс-

пе  ген көшпенділердің, қала берді, ке-

ше  гі «ере уіл атқа ер салып, ерлердің 

ісін бі тір ген» Махамбет пен Исатайдай 

ба һа дүр лердің  бүгінгі  ұрпағына  үлкен 

сын. Жылқы бол  мағасын, қазы-қар-

та ны кертіп жеп, қы мыз ға қызара бөр-

те тін күндер ертегі секілді. 

Қазақстандағы 1 миллионнан сәл 

аса  тын жылқының 120 мыңы Батыс 

Қа зақстан об лысының үлесіне тиеді. 

Жалпы, «елімізде өзге түліктің өсуіне 

зиян келтірмей, жылқы са нын 15 мил-

лионға дейін, соның ішінде Жа  йық 

өңірінде 800 мыңға дейін көбейтуге 

бо  ла ды» деп отыр мамандар. Әрине, 

за  ма на көшіне ілесу үшін жаңа тех но-

ло гия ларды да пайдаланған дұрыс. 

Құ рығын сүйретіп, күні-түні жылқы 

со ңында жүретін, биені қол мен са-

уатын бейнеті мол тірліктен құт қа ра-

тын тәсілдер бар қазір. Шетелде кең 

қол данылатын солардың бірнешеуіне 

тоқ талайық. Біріншісі – жылқышыға 

ар  нал ған жылжымалы вагон үй. Жаз-

да салқын дат қыш, қыста жылытатын 

құ 

рылғы, тамақ пі сіретін, жатын 

орын дары таза әрі ың ғайлы. Бұл үйдің 

ерек шелігі – жылдың төрт мез гілінде 

жайылған малдың соңынан еріп жү-

реді. Екіншісі – бір мезгілде 120 биені 

са уатын, көшіп жүруге ыңғайлы жи-

нал ма лы қондырғы. Мұның айыр ма-

шы лығы – бар лық малдәрігерлік және 

зо о тех ни калық  талаптарды  сақтауға 

қолайлы. 

Батыстан біз үйренетін тағы бір тә-

сіл – электромалшы деп аталады. Мұ-

ның ерек ше  лігі – 15-20 гектар жер ді 

сыммен қор шап, оған 12 вольттық 

аккумуляторды  қо     сып  қояды.  Осы 

қоршаудың ішіндегі мал өз еркімен 

ешқайда кете алмайды. Өйткені кер-

неуі төмен тоқ малды өлтірмейді. 

ОЙТҮР

ТКІ


Жалғасы 3-бетте 

«Сыр – Алаштың анасы» деп Ел ба-

сымыз Нұрсұлтан На зарбаев атаған  

ай мақ Мемлекет басшысының ұдайы 

қам  қорлығын сезініп келеді. Пре зи-

дент тапсырмасымен Қызылорда об-

лы сында өңірдің экологиялық ах уа лын 

са уықтыруға  бағытталған,  ха  лық тың 

әлеуметтік жағдайын жақ 

сартуды 


көздейтін ауқымды жобалар жү зеге 

асы 


ры 

луда. Кеңестік кезеңде эко-

номикасы аграрлық са ла мен шек теліп 

қалған өңірде мұнай өндірісі да ми 

бер 

сін деп Қарағанды облы сы 

ның 


жерін Сыр аймағына жалға беру мер-

зімін тағы да ұзартып берді. Ел ба-

сымыз осы лайша бір жағында тар-

тылған Арал теңізінің тұзды та баны, 

бер жағында Байқоңыр ғарыш ай ла-

ғы, оған қоса, уран өндірілуімен ра-

диа 

ция әсері бар аймақ халқына  

ерек ше көзқарас танытып келеді. Эко-

 логиялық апат аймағы саналған об лыс 

тұрғындарына экологиялық же-

ңілдіктер қарастыратын «Арал өңі-

ріндегі экологиялық қасірет сал 

да-

рынан зардап шеккен азаматтарды әлеу меттік қорғау туралы» Заңының 

жұ мыс істеп тұруы да – соңың бір дә-

лелі. Шынында да, жаздың 50 гра дус-

қа жақын дай тын ми қайнатар ап тап 

ыстығы, 40 градусқа жуықтайтын қыс-

 қы аязы, жылдың алты айында шаң 

боратып соғатын аңы 

зақ желі бар 

суперконтиненталды климатты өңір 

тұр ғындарына бұл жеңілдіктер – өте 

қажетті нәрсе және әжеп теуір демеу. 

Бірақ осы заңды тұрғындарға қатысты 

тең сіздік толық сақталған деп айта 

аламыз ба? Заң бо 

йынша облыста 

еңбек етіп жатқан адам дар дың бар лы-

ғының жалақысына эко 

логиялық 

коэффициент қосы 

лады. Ол Арал 

және Қазалы аудандарында 50 пайыз 

болса, қалған бөлігінде – 30 пайыз. 

Аталған екі аудан эко ло гия лық апат 

ай мағының  орталығы  са нал ған дық-

тан, бұл жағынан айтар дау жоқ. Мә-

се ле – басқада. Аталған коэ фи циент-

тер әркімнің жала қы сының көлеміне 

қарай қосылады.  Ал осы дұрыс па?  

Ойлап қараңызшы, мәселен, мем-

 лекеттік бір мекеме бас шысының жа -

лақы ставкасы  200 мың теңге де лік. 

Заң ға сәйкес, оның айлығына (30 па-

йыз дық үстемемен есеп тегенде) 60 

мың теңге қосылуы тиіс. Ал 60 мың 

теңге де ген – төмен қызметте жүр ген-

дердің айлығы. Тіптен одан да төмен, 

25-30 мың теңге шамасында алып 

жүр  ген дер жетерлік. Ал соларға эко-

логиялық коэффициент әрі кетсе 9-10 

мың теңге көлемінде ғана қо сы лады. 

Сон да жоғары қызметте жүр гендер 

экологиялық аймақта жұ 

мыс істеп, 

оның зардабын сезінгені үшін ай-

лығына қо сымша 60 мың теңгеден аса 

ақша алса, төменгі қыз мет керлердің 

ала тыны 10 мыңға жетпейді. 

Бұл қалай болғаны сонда? Бәрі бір 

өңірде, атап айтқанда, эколо гия лық 

ахуалы басқа аймақтармен са лыс-

тырғанда төмен саналатын об лыста 

тұрып, сол жердің ауасын жұ тып, суын 

ішеді. Жоғары қызметте жүр гендердің 

қоршаған ортаның зиянды әсерлерін 

азайтуға онсыз да айлық жалақысы 

жетіп-артылады. 

Олардың құнарлы азық-түлік, кө-

көніс пен жемістерді, қажетті дәру-

мен  дерді сатып алып тұруға шамасы 

мо  лынан жетеді. Денсаулығын түзей-

мін десе, ауруханалар мен ши па жай-

ларға қолжетімділігі қарапайым ха-

лық өкілдерімен са 

лыс 


тырғанда 

ан а ғұрлым жоғары емес пе? 

Бұл жерде осындай теңсіздік орын 

алып отыр деп ешкімді кінәлаудың 

реті жоқ, ешкімді жазғыруға бол май-

ды да. Өйткені заң солай қабылданған

оны тек орындау керек. Әкімдерге он-

сыз да зор жауапкершілік жүктелген. 

Мың сан проблемалардың шешімін 

та 


уып отыруы қажет. Мемлекеттік 

қыз  меткерлер мен құқық қорғау са-

ла сы өкілдерінің әрқайсысының өз 

мін деттемелері  бар. 

Алматы

+24..  +26о

+15..  +17

о

+18..  +20о

+3..  +5


о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

– Заң бойынша елімізде ұжымдық 

ке лісімшарттың бірыңғай стандарты 

бар. Мұндай шарт жыл басында кей-

бір жұ мыс беруші субъектілерде жа-

са ла ды. Дү ниежүзі де осындай шарт-

қа арқа сү йеп жұмыс істейді. Біздің 

за ңы мыз  дың  бір  кемшілігі  –  осы 

шарт 

ты жа 


сау ерікті түр 

де жүзеге 

асы  рылады  дей ді.  Сол  се кілді,  жұ-

мыс шы ны  алған  кез де  жұ мыс   бе руші 

шарт тір кемейді. Өйт кені ол мін дет-

тел меген. Айналып кел генде, ең бек 

қа рым-қатынасы  бұ зы лады.  Ең бек-

ақы  нор мативі  сақ тал май ды.  Зей-

нетақы, са лық аударымы бол майды. 

Ал бұл жұ мысшы мүддесін та за бұзу 

бо лып та былады. Демек, заң да сол-

қыл дақ тұс тар жеткілікті. Онда жұ-

мыс  шы дан  гө рі,  жұмыс  берушінің 

мәр тебесі  үс тем  тұрады. 

– Елімізде жұмыс беруші мен жұ-

мыс шы арасында ұжымдық ке лі сім-

шарт жасалса, ол бәрібір жұмыс бе ру-

ші нің мүддесіне жұмыс істейді. Сөйтіп, 

ол шартты жасаудағы басты мақсаттың 

мән-маңызы жойылады. Себебі, бі рін-

шіден, бізде еңбекке қатысты заң сол-

қыл дақ. Осы бір ұжымдық ке лісім-

шарт 

тың өзін алып қарастыралық. Ең бек кодексінің 281-бабына сәйкес, 

ұжым дық келіссөз ерікті түрде жүр гі-

зіледі. Заңның осы солқылдақ тұсын 

ұтым ды пайдаланған біздің жұмыс бе-

ру шілер осы күнге дейін ұжымдық ке-

ліс сөзге қатысты құқықтық про це ду-

раны жүзеге асыртпады. Ал бұл заң 

бо йынша жұмысшы талап қоя ал май-

ды. Себебі жұмысшы мүддесін қор ғай-

тын еліміздегі кәсіподақтардың басым 

бө лігі формалдық сипатқа ие. 

АҢДАТПА

...дедім-ай, ау!

-бетте

-бетте

3

6Гүзел Манюрова – 

ұлттық құраманың 

бас бапкері

Киім-кешектің 

ұлттық брендтері 

айқындала 

бастады

-бетте

7

ДАТ!

Ахметтануға жаңаша 

көзқарас қажет149,55

188,49

23,56

13107,50

944,06

1690,60

4,65

1,25

1410,45

115,99

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Стивен ШЕН, Тайвань Республикасының қоршаған ортаны 

қорғау министрі:

– Егер барлығы әйелдер секілді 

оты рып дәрет сындырар болса, онда 

бұл табиғатты ластамауға септігін ти-

гізер еді.

(www.itogi.ru сайтынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Экологиялық төлем түйткілін 

тек жаңа заң шеше ме?

Тоқтар ЕСІРКЕПОВ, экономика 

ғылымының докторы, 

профессор:

Ілияс ИСАЕВ, 

қаржыгер-маман:

-бетте

3

Таяуда «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қорының басқарушы директоры Дархан Қалетаев халықаралық 

тәжірибеде бар ұжымдық келісімшарттың ережелерін 

сараптап, оны осы қордың қолданысына енгізу туралы ойлары 

барын жеткізді. Жалпы, ұжымдық келісімшарттың басты 

артықшылығы – еңбек келісімшартында ұжым мүддесіне 

басымдық беріледі. Расында, елімізде еңбегіне жалақысы 

сай емес, әлеуметтік міндеттемелер мүлде 

белгіленбеген жұмыс берушінің шарты бойынша 

ешқандай таңдаусыз жұмыс істеп жатқан субъектілер 

жетерлік. Осы таптаурын шартты өзгертуге, 

жұмысшы мүддесімен санасуға мүмкіндік беретін 

ұжымдық келісімшарттың бізге бірыңғай 

стандартын әзірлеп, оны Еңбек және әлеуметтік 

қамсыздандыру министрлігімен бекітіп, ортақ 

еңбек шартын қайтадан жасайтын уақыт 

келді ме? Бұған мамандар не дейді екен...

бетте

4

ТАБИҒИ АПАТ

Алматы қалалық әкімдігі мен төтенше жағдайлар 

са ласы мамандарының айтуынша, 21 гектар жерді 

шар  пыған тілсіз жау қар көшкініне қарсы тұратын құ-

рыл 

ғыларды да қиратқан. Тау бөктерлеріне 70-жылдары тұрғызылған құрылғылар мен Азиада 

қар  саңында жаңартылған бөгеттердің барлығы жа-

рам сыз деп танылып отыр. Енді 750 шаршы метр құ-

рыл  ғыны сатып алу үшін – 145 млн, ал оның құрылыс 

жұ мыстарына 68-70 млн теңге керек. Ал сынған, жан-

ған ағаштар әлі сұлап жатыр. Бөренелер Шымбұлақ 

тау шаңғысы курортына апарар жолды бөгеп тастады. 

Ту ристер мен алматылық тұрғындар айналма жолмен 

көтерілуге мәжбүр. Мамандардың сөзіне қарағанда, 

өрт толық сөндірілгенімен, ағаш тамырлары әлі бық-

сып жатыр, оның үстіне, өрт салдарын жою жұмыстары 

тым шабан. Өрт болған жерде Ауыл шаруашылығы 

ми нистрлігінен небәрі 13 адам жұмыс істеп жүр. 

Мамандар бұл аумақта көшкін бола қалса, аспалы 

жолдар үзіліп, «Медеу» мұзайдынына да зақым келуі 

мүмкін дейді. Қазір өрттің қайта тұтану қаупіне бай-

ланысты өрт сөндірушілер, полиция қызметкерлері 

мен жедел жәрдем бригадасы «Мохнатка» тауында 

қа таң бақылау орнатты. Ал өрттің салдарынан құлап 

қал ған ағаштарды тазалау жұмыстарына 250 млн тең-

ге қа ра жат керек екен. Ауыл шаруашылығы министрі 

Асыл жан Мамытбеков құлап, қураған ағаштардың 

өз дігінен табиғатқа сіңіп кететінін айтқан еді. Алайда 

мамандар Алматының климатында мұндай жойылу 

процесінің әсте мүмкін емес екенін айтады. 

Юрий ИЛЬИН, Алматы қалалық жұмылдыру 

дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен 

дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды 

ұйымдастыру басқармасының бастығы:

– Медеу шатқалындағы өрттің қайта тұтануы 

мүм кін. Бірақ бақылап отырмыз. Десек те, жұмыс 

кү ші тым әлсіз, мамандар жетіспей жатыр. Жан-

жақ тан көмек сұрап, қала басшысы Төтенше жағ-

дай лар мен Ауыл шаруашылығы министрліктеріне 

хат жолдады. Егер қаржы жақын арада бөлінсе, екі 

ай дың ішінде қалыпқа келтіре аламыз деп үміттеніп 

отырмыз. 

Сандуғаш СҰЛТАНҚЫЗЫ

Медеуге бір емес, 

бірнеше қауіп 

төніп тұр

№155 (837) 

5 қыркүйек, сәрсенбі

2012 жыл


Абай ОМАРОВ (коллаж)

Райхан ИМАХАНБЕТ:

Жылқы десе жүгенін ала жүгіретін қазақ қазір ер-тұрманның қайда қалғанын да ұмытты

Бір кездері ойшыл ба ба-

мыз Ғұмар Қараш: «Мал бағу 

үшін кең-байтақ жер ке  рек», 

– де ген екен. Аллаға шү кір, 

Алтайдан Атырауға дейін 

ұшы-қиырсыз сайын дала 

со зылып жатыр. Бірақ сол 

даланы төрт түлікке тол ты-

рып, үріп ішіп, шайқап тө-

гіп, рахатын көріп отырған 

қа  зақтың саны аз. Сиыр мен 

қойды былай қояйық, тұл пар-

ды таңдап, сәйгүлікті сәндеп 

мінген қазақ қазір жылқы 

десе жүгенін ала жүгірмейтін 

халде. Ала жүгірмек түгіл, ер-

тұр ма ны ның  қайда  қалғанын 

да ұмыт ты.

Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өттік. Еліміз демократия-

лан дырудың жаңа белесіне көтеріліп, көппартиялы Парламент 

құрылды. Одан кейін Елбасымыз Қазақстан халқына дәстүрлі 

Жолдауын арнады. Бұл Жолдау әлемге қаржы дағдарысының 

екінші кезеңі қауіп төндіріп тұрған уақытта Қазақстан халқының 

әл-аухатын жақсартуға бағытталғанымен құнды. Иә, халықтың 

әлеуметтік жағдайын жақсарту – мәртебелі іс. Осы орайда құзырлы 

орындар назарын мына бір  өзекті мәселеге аударғым келіп отыр. 

Сайып келгенде, бұл да әлеуметтік салаға қатысты.

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Медеу шатқалындағы ахуал әбден шиеленісіп 

барады. Мұнда өткен жылы дауыл құлатқан 

ағаштар биыл жазда өртеніп жатса, енді қыста 

шатқалдың қар көшкінінің астында қалатын 

түрі бар. Жуырда жанып кеткен ағаштар қар 

бөгеттерін қиратыпты. Сөйтіп, демалыс аймағы 

бұрынғы келбетінен айырылғалы тұр. Кеше 

мамандар журналистерді шақырып, Медеудегі 

жағдайға байланысты тағы дабыл қақты.

ЖОFАЛЫП БАРА 

ЖОFАЛЫП БАРА 

ЖАТКАН ЖОК ПА?

Көркем аударманың 

Көркем аударманың 

көркемдігі

көркемдігі

КАН

КАН


К П

К П


№155 (837) 

5.09.2012 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Партия атауына тарихи тұлғалардың есімі беріле ме?Әлемдік тәжірибедегі мемлекеттік қызметтің үлгілері қандай? 

Дүниежүзілік тәжірибеде мемлекеттік қызметтің модельдері қандай болып 

келеді? Елімізде оның қандай моделі қалыптаспақ?

Абзал, 

Алматы

Халықаралық тәжірибеде мемлекеттік 

қызметтің екі үлгілік моделін бөліп қарас-

тыруға болады: баспалдақтық жә не по зи-

циялық. Біріншісі – мемлекеттік қыз мет-

шілерді  саяси  тағайындала тын дар  және 

кәсіби орындаушылар деп бөлу. Екіншісі 

– мемлекеттік қызметке кон курстық негіз-

де қабылдау, бұл мемлекеттік қыз метке 

білікті әрі құзыретті ма мандарды іріктеп 

алуға мүмкіндік береді және кадрларды 

іріктеу мен жоғары латудың пат ро наждық 

жүйесі үшін мүм 

кін 


діктерді азайтады. 

Мемлекеттік қыз мет тің жоғары беделі мен 

мәртебесі шетелдердегі мемлекеттік қыз-

мет жүйе сінің маңызды ерекшелігі болып 

табылады. Қазіргі кезде көп теген ел мем-

лекеттік басқарудың ұлт 

тық жүйесінің 

ерек шеліктерін ескеретін мемлекеттік қыз-

меттің аралас моделін құ руды жөн көреді. 

Мемлекеттік қызмет тің көптеген тиімді 

моделінде (Нидерланды, Сингапур, АҚШ, 

Италия) жоғары мем лекеттік қыз мет ин-

ституты қолданы лады, ол саяси шешімдер 

қабылдау процесін оларды іске асыру Еліміздегі партиялардың атауларына тарихи тұлғалардың есімдері мен фамилияларын 

пайдалануға бола ма?

Ерхан, 

оқушы

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі қандай?

САЯСИ БЮРО

Саяси партиялар туралы Қазақстан Республика-

сының 2002 жылғы 15 шілдедегі №344 заңының 7-ба-

бында саяси партияның атауы мен рәмiзiн қою тәртібі 

қарастырылған. 1. Саяси партияның атауында «саяси 

партия» немесе «партия» деген сөздер болуға тиiс, 

оларды саяси партиялардың атауында ғана пайда-

лануға жол берiледi. Саяси партияның толық және 

қыс 

қартылған атауы мен оның рәмiзi мемлекеттiк орган дардың, Қазақстан Республикасында тiркелген 

саяси партиялардың, сондай-ақ Қазақстан Республи-

касының заңдарын бұзушылыққа байланысты таратыл-

ған саяси партиялардың атауы мен рәмiзiн толық не-

месе олар дың елеулi бөлiгiн қайталамауға тиiс. 2. 

Саяси партия ның атауында ұлттық, этникалық, дiни, 

аймақтық, қауымдық және гендерлiк белгiлердi 

көрсетуге, оның лидерлерiнiң, тарихи тұлғалардың 

есiмдерi мен фамилияларын пайдалануға жол берiл-

мейдi. 3. Саяси пар тия ның өз рәмiзi ретiнде Қазақстан 

Республикасының және басқа мемлекеттердiң мемле-

кеттiк нышандарын пайдалануға құқығы жоқ. 4. Саяси 

партия рәмiз ретiнде эмблемаларды, туларды, әнұран-

дарды, вымпелдердi, төсбелгілерді пайдалануға құқы-

лы. 5. Саяси пар тияның рәмiзi Конституцияға қарсы 

жә не заңға қарсы мақсаттарды насихаттауға қызмет 

ет пеуге тиiс. 6. Саяси партия рәмiзiнiң сипаттамасы мен 

эскиздерi жарғыда болуы тиiс.

ҮКІМЕТ

Мемқызметке қабылдау енді 

жария түрде өткізілмек

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

мем ле кеттік  қызметтен  дәмесі  таудайлар-

ды іріктеу конкурсына жаңалық енгізді 

десе де болады. Бұған былтыр Елбасы 

бекіткен мемлекеттік қызметтің жаңа мо-

делі тұжырымдамасына сәйкес агенттіктің 

мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы, 

оның ішінде конкурстық іріктеудің ашық-

тығы мен объективтілігін арттыру мәселе-

лерін де қамтитын заңдарды жетілдіру 

бойынша жүргізген біраз әлеуметтік зерт-

теуі түрткі болған. Зерттеудің нәтиже сінде 

бос лауазымдық орындарға арнал 

ған 

конкурстарға деген сенімнің күрт төмен-де 

гені анықталыпты. Соның негізінде 

агент 

тік аталған заңға өзгертулер мен толық тырулар енгізген. Ол құжат Үкімет 

қара уында жатыр. Бұйырса, күзде Парла-

мент депутаттарының талқысына түспек. 

Әлихан Бәйменовтің айтуынша, агент-

тік конкурстық іріктеулерді ашық әрі жа-

БАСТАМА


Қыста қысылмаймыз ба?

КӘСІПОРЫН БАСШЫЛАРЫ 

ЖАУАПҚА ТАРТЫЛАДЫ

ҚР индустрия және жаңа технология-

лар министрі Әсет Исекешевтің хабарла-

уынша, биылғы жылу маусымында Қазақ-

стан ның электр желілерінің жүктемесі 5 

пайызға артты. «Соңғы сегіз айдың ішінде 

өндірілген электр қуат көздерінің жалпы 

көлемі 58 млрд киловатт сағатты құрады. 

Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 па-

йызға артық», – дейді Ә.Өрентайұлы. Қа-

зіргі кезде жылу электр стансаларында 4,6 

млн тонна көмір және 99 мың тонна мазут 

жинақталған. Әзірше бұл отын белгілі бір 

уақытқа жетеді. Бірақ биылғы жы лы ауа 

райын тиімді пайдаланып, қажетті отын 

көлемін жеткізіп алған жөн. Ә.Исекешев 

бұл жұмыста салғырттық танытқан кәсіп-

орын басшыларының әкімшілік жауапқа 

тар тылатындығын ескертті. «Негізі, «Электр 

энергетикасы туралы» заң мен Әкім шілік 

құқықбұзушылық кодексіне енгізілген өз-

ге рістерге сәйкес, осы жұмысты дер кезін-

де орындамаған электр энергетикасы кә-

сіпорындарының жетекшілері әкімші лік 

жауапқа тартылатын болады», – деп атап 

көрсетті министр. Оның айтуынша, бүгінде 

әкімдердің әсіресе моноқалалар дың жылу 

беру нысандарын күрделі жөн 

деу 

ден 


өткізу мәселесіне ерекше көңіл бөл гені 

жөн. Олардың ішінде Кентау, Теміртау, 

Се мей, Жаңатас, Қаратау, Көкше тау, Степ-

ногор және тағы басқа моно қалалар бар. 100-ГЕ ЖУЫҚ МЕКТЕП ЖЫЛУ 

МАУСЫМЫНА ДАЙЫН ЕМЕС

Құрылыс және тұрғын үй шаруашылық 

істері агенттігінің төрағасы Серік Нокин де 

алдағы жылу маусымына қажетті ресурс 

қорын жинақтау мәселесін көтеріп отыр. 

Оның сөзіне қарағанда, жалпы дайындық 

жаман емес. Бірақ республика бойынша 

190 жылу қазандығы әлі жөндеуден өтпе-

ген. Олар Жамбыл (32), Маңғыстау (17), 

Шығыс Қазақстан (15), Қарағанды (12), 

Солтүстік Қазақстан (13), Ақтөбе (10), 

Оңтүстік Қазақстан (13), Атырау (8), Ба-

тыс Қазақстан (10), Қостанай және 

Қызылорда облыстарында (7), сондай-ақ 

Алматы қаласында орналасқан. Бұдан 

басқа республика бойынша 98 білім беру курстық жүйеге деген сенімін арттыру-

ды және мем лекеттік қызмет шілердің 

білік-білі міне, қабілетіне қарай қыз-

мет тік өрле уін дұрыс жолға қою. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.79 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет