Жылына 4 рет шығадыжүктеу 10.91 Kb.
Pdf просмотр
бет28/29
Дата26.04.2017
өлшемі10.91 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

 
 
Т
Т
А
А
Р
Р
И
И
Х
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И
И
С
С
Т
Т
О
О
Р
Р
И
И
Я
Я
 
 
Рысбеков
 
Т
.
З

М
-
С

БАБАЖАНОВ
 – 
ТАЛАНТЛИВЫЙ
 
УЧЕНЫЙ
…………………….......…...3 
Шинтимирова
 
Б
.
Ғ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
 
ӘЛЕУМЕТТАНУЫНЫҢ
 
ҚАЛЫПТАСУЫ
  
МЕН
 
ДАМУЫ
…………………………………………………………….……...........6 
Мұқтар
 
Ә
.
Қ
.  
МЫҢБАЙ
 
БАТЫРДЫҢ
 
ӨМІРІ
 
МЕН
 
ҚЫЗМЕТІ
...............................................11 
Муханбеткалиев
 
Х

С

РОЛЬ
 
ПРЕЗИДЕНТА
 
РЕСПУБЛИКИ
 
КАЗАХСТАН
 
В
 
СТАНОВЛЕНИИ
                 
КАЗАХСТАНСКОЙ
 
АРМИИ
………………………………………..……………….14 
Рысбекова
 
С
.
Т

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
 
РЕАЛЬНОСТЬ
 
ФОРМИРОВАНИЯ
 
СОВЕТСКОЙ
 
ИДЕНТИЧНОСТИ
  
КАЗАХСКОГО
 
ЭТНОСА
……….………………..…………..19 
Галеев
 
Д
.
Ж
 
РЕАЛЬНЫЕ
 
И
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ
 
ПУТИ
 
СТАНОВЛЕНИЯ
 
ВООРУЖЕННЫХ
 
СИЛ
 
РЕСПУБЛИКИ
 
КАЗАХСТАН
…………………………………………….…..23 
Айбекова
 
Г
.
Ю
.  
ҚАЗАҚСТАН
  
ҚАРУЛЫ
 
КҮШТЕРІН
 
ҚҰРУДЫҢ
 
ЗАҢДЫҚ
 
НЕГІЗДЕРІ
…………………………………………………………………………….30 
Майманова
 
Н
.
Н
.  
ӘБІЛМӘМБЕТ
 
БОЛАТҰЛЫНЫҢ
 
ӨМІРІ
 
МЕН
 
ҚЫЗМЕТІ
.................................34 
Куанышбаева
 
Г
.
С

Б

ҚҰЛМАНОВ
 
ЖӘНЕ
 
АЛАШ
 
ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ
..............................................40 
 
П
П
Е
Е
Д
Д
А
А
Г
Г
О
О
Г
Г
И
И
К
К
А
А
 
Мұханбетжанова
 
Ә
.
М

КӘСІБИ
 
БІЛІМ
 
БЕРУДЕГІ
 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ
 
ДАМЫТУДЫҢ
  
ТЕОРИЯСЫ
 
МЕН
 
ТӘЖІРИБЕСІ
.......................................................................45  
Ахметов
 
А

К
., 
Калманова
 
Д

М

МЕХАНИЗМ
 
РЕАЛИЗАЦИИ
 
МЕТОДИКИ
  
ФОРМИРОВАНИЯ
 
ПОЗНАВА
-
ТЕЛЬНОГО
 
ИНТЕРЕСА
 
УЧАЩИХСЯ
 
В
 
УСЛОВИЯХ
 
ПРИМЕНЕНИЯ
 
 
ЭЛЕКТРОННЫХ
 
УЧЕБНИКОВ
…………………………………………………50 
Капичникова
 
О
.
Б
., 
Капичников
 
А
.
И

ИСТОРИКО
-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
 
АСПЕКТ
  
ИННОВАЦИОННОЙ
  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
……………………………………….....54 
Кузьмичева
 
А
.
Е
., 
Мымрина
 
Н
.
В
., 
Искалиева
 
А
.
У

СИСТЕМНЫЙ
 
ПОДХОД
 
В
 
ОРГАНИЗАЦИИ
 
ЭЛЕКТИВНЫХ
 
КУРСОВ
  
ПРИ
 
ОБУЧЕНИИ
 
БАКАЛАВРА
…………………………………………………....58 
Мымрина
 
Н
.
В
., 
Орлова
 
Л
.
Г
.  
ФОРМИРОВАНИЕ
 
КЛЮЧЕВЫХ
 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
 
НА
 
ЗАНЯТИЯХ
  
ПО
 
МАТЕМАТИКЕ
…………………………………………………………………...61 
Уланов
 
Б
.
В
.  
ВОПРОСЫ
 
МЕТОДИКИ
 
ПРЕПОДАВАНИЯ
 
ЭЛЕКТИВНОЙ
 
ДИСЦИПЛИНЫ
 
«
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
 
ГЛАВЫ
 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
 
ГЕОМЕТРИИ
 
И
 
ТОПОЛОГИИ
»....................................................................................................66 

 
                     
Вестник
 

1-2011
г

 
 
254 
 
 
Даришева
 
Т
.
М

ЖОҒАРЫ
 
ОҚУ
 
ОРНЫНДА
 
СТУДЕНТ
-
ЖАСТАРДЫ
 
ҰЛТЖАНДЫЛЫҚҚА
 
ТӘРБИЕЛЕУДІҢ
 
МАҢЫЗЫ
.............................................................................70 
Утегенова
 
К
.
Т

НООСФЕРНОЕ
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
НА
 
ЗАНЯТИЯХ
 
ПО
 
РУССКОМУ
 
ЯЗЫКУ
 
КАК
 
ФАКТОР
 
ПОВЫШЕНИЯ
 
КАЧЕСТВА
 
ЗНАНИЙ
 
СТУДЕНТОВ
………..............75 
Иргалиев
 
А
.
С
.  
КОМПЕТЕНТНОСТНО
-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
 
ПОДХОД
 
В
 
ПОДГОТОВКЕ
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
 
КАДРОВ
………………………………………….…..79 
Ергалиева
 
Г
.
А
., 
Каукеев
 
А
.
Қ

ЖАЛПЫ
 
БІЛІМ
 
БЕРЕТІН
 
МЕКТЕПТЕРДІҢ
 
ЖОҒАРҒЫ
 
СЫНЫП
 
ОҚУШЫЛАРЫНДА
 
ДЕНЕ
 
ТӘРБИЕСІН
 
СПОРТТЫҚ
 
БАҒЫТТА
 
ЖҮРГІЗУ
 
ЖОЛДАРЫ
........................................................................................................82 
Кайнбаева
 
Ж
.
С
.  
ФОРМИРОВАНИЕ
 
ТВОРЧЕСКОЙ
 
ИНИЦИАТИВЫ
 
СТУДЕНТА
 
В
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО
-
ТВОРЧЕСКОЙ
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
…………………......87 
Темиргалиева
 
М
.
Х

ФОРМИРОВАНИЕ
 
НРАВСТВЕННО
 –  
ДУХОВНЫХ
 
КАЧЕСТВ
 
СРЕДСТВАМИ
  
ФИЗИЧЕСКОГО
 
ВОСПИТАНИЯ
……………………………………………….…92 
Бекбаев
 
С

Ш
., 
Джумагалиев
 
А
.
Х

ОРГАНИЗАЦИЯ
 
И
 
ПРОВЕДЕНИЕ
 
ВНЕУРОЧНЫХ
 
ЗАНЯТИЙ
 
ПО
 
 
ФИЗИЧЕСКОЙ
 
КУЛЬТУРЕ
 «
КЛУБА
 
ВЫХОДНОГО
 
ДНЯ
» 
В
 
СЕЛЬСКОЙ
 
ШКОЛЕ
………………………………………………………………………………..96 
Темиргалиева
 
М
.
Х
., 
Демченко
 
Л
.
В
.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
 
ОСНОВЫ
 
САМОВОСПИТАНИЯ
 
БУДУЩИХ
  
СПЕЦИА
-
ЛИСТОВ
 
СРЕДСТВАМИ
 
ФИЗИЧЕСКОЙ
 
КУЛЬТУРЫ
……………………101 
Ажиева
 
А
.
С

НЕКОТОРЫЕ
 
ОСОБЕННОСТИ
 
РАЗВИТИЯ
 
СИСТЕМЫ
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
ЗА
-
ПАДНОГО
 
КАЗАХСТАНА
 
В
 
ПЕРИОД
  
С
 
СЕРЕДИНЫ
  
Х
I
Х
 – 
НАЧАЛА
 
ХХ
 
вв
………………………………………………………….…..104 
Исмагулова
 
Ж
.
С

КУРАТОР
 
ҚЫЗМЕТІНДЕГІ
 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ
 
ЖӘНЕ
  
ЖЕКЕ
 
ТҰЛҒАҒА
 
БАҒДАРЛЫ
 
ТҰРҒЫ
..............................................................109 
Зейнетова
 
Д
.
Б
.  
ОҚУШЫЛАРДЫҢ
 
СӨЙЛЕУ
 
ТІЛІН
 
ДАМЫТУ
 
ЖОЛДАРЫ
................113 
Қайырғалиев
 
Т
.
Қ
., 
Үмбетова
 
Г
.
М
. 
ҰЛТТЫҚ
 
ОЙЫНДАРДЫҢ
 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
.................116 
Жармағанбетова
 
Н
.
С

ГЕОГРАФИЯ
 
САБАҒЫНДАҒЫ
 
ЖОБАЛАУ
 
ӘДІСІНІҢ
 
ОРНЫ
 .......................118 
Ауелбаева
 
Н
.
Ж

КРЕДИТТІК
 
ОҚЫТУ
 
ЖҮЙЕСІНДЕГІ
 
СТУДЕНТТЕРДІҢ
 
ӨЗІНДІК
 
ЖҰМЫСТАРЫН
 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
 
ТҮРЛЕРІ
 
МЕН
 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
.............................................................................................121 
Ихласова
 
Ж
.
М
. 
МЕКТЕПТЕ
 
БИОЛОГИЯДАН
 
СЫНЫПТАН
 
ТЫС
 
ЖҰМЫСТАРДЫ
 
ЖҮРГІЗУ
...........................................................................................................125 
Мухамбетова
 
Ғ
.
Г

АҚПАРАТТЫҚ
 
ТЕХНОЛОГИЯНЫ
 
ҚОЛДАНЫП
 
АЛГЕБРАЛЫҚ
 
ТЕҢДЕУЛЕРДІ
 
ШЕШУДІҢ
 
ТИІМДІЛІГІ
.....................................................................................128 
Наурзалиева
 
С
.
М

ҚАЗІРГІ
 
ЗАМАНҒЫ
 
ЖОҒАРЫ
 
ОҚУ
 
ОРЫНДАРЫНЫҢ
 
ЖАҒДАЙЛАРЫНДА
 
СТУДЕНТТЕРДІ
 
ҚҰҚЫҚТЫҚ
 
ТӘРБИЕЛЕУ
 
МӘСЕЛЕЛЕРІ
..........................133 

 
                     
Вестник
 

1-2011
г

 
 
255 
Кенжегулова
 
Ә
.
А

СТУДЕНТТЕРДІ
 
ГУМАНИТАРЛЫҚ
 
БАҒЫТТА
 
ДАЙЫНДАУ
 
ЖҮЙЕСІНДЕГІ
 
ДІНТАНУ
 
ПӘНДЕРІНІҢ
 
МАҢЫЗЫ
.................................................................135 
Кусаинова
 
М
.
Г
., 
Махимова
 
А
.
Қ

ЖОҒАРЫ
 
ОҚУ
 
ОРНЫНДА
 
ИНТЕРАКТИВТІК
 
ӘДІСТЕРДІ
  
ҚОЛДАНУ
.........................................................................................................138 
Сафуллин
 
Е
.
Н

КОМПЬЮТЕРЛІК
 
МОДЕЛЬДЕУ
 
КӨМЕГІМЕН
 
МАТЕМАТИКА
 
 
ЕСЕПТЕРІН
 
ШЕШУ
………………………………………………………………..141 
Жищенко
 
А
.
Н
.  
МЕТОДИКА
 
РУЧНОГО
 
И
 
АППАРАТНОГО
 
МАССАЖА
 
ДЛЯ
 
КОРРЕКЦИИ
 
НА
-
РУШЕНИЙ
 
МЕЛКОЙ
 
МОТОРИКИ
 
ВЕРХНИХ
 
КОНЕЧНОСТЕЙ
 
 
У
 
ДЕТЕЙ
……………………………………………………………………........….147 
Власова
 
Н

А

ОСНОВЫ
 
ПРАВОВОГО
 
ВОСПИТАНИЯ
 
ЛИЧНОСТИ
 
СТУДЕНТА
……..…..153 
Молдагалиев
  
А

М

ИННОВАЦИОННЫЕ
 
ТЕХНОЛОГИИ
 
ОРГАНИЗАЦИИ
 
УЧЕБНОГО
  
ПРОЦЕССА
 
ПРИ
 
ПОДГОТОВКЕ
 
СТУДЕНТОВ
……………………..………..156 
Полянина
 
О
.
Г

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
 
ТЕХНОЛОГИИ
 
В
 
ОБУЧЕНИИ
 
ИНОСТРАННЫМ
 
ЯЗЫКАМ
………………………………………………….......159 
Айманова
 
Е

Е

ФОРМИРОВАНИЕ
 
И
 
РАЗВИТИЕ
 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
 
МЫШЛЕНИЯ
 
В
 
ПРОЦЕССЕ
 
СРАВНИТЕЛЬНОГО
 
АНАЛИЗА
 
АГРОПРИРОДНЫХ
 
ФАКТОРОВ
 
РАВНИННОЙ
 
И
 
ГОРНОЙ
 
МЕСТНОСТИ
  (
НА
 
ПРИМЕРЕ
 
ЗАПАДНО
-
КАЗАХСТАНСКОЙ
 
ОБЛАСТИ
 
И
 
РЕСПУБЛИКИ
 
АЛТАЙ
)…………………….163 
Жумагалиева
 
Г
.
Е

ПУТИ
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
 
СОЦИАЛЬНО
-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
 
ПОДГОТОВКИ
 
СТУДЕНТОВ
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
 
В
 
ВУЗАХ
 
КУЛЬТУРЫ
 
И
 
ИСКУССТВА
...........................................................168 
Габдулова
 
Ж
.
М
.  
 
К
 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ
 
ИСТОРИИ
 
РАЗВИТИЯ
 
ПРОБЛЕМЫ
  
КОМПЕТЕНТНОСТИ
 
В
 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
 
НАУКЕ
…………………….…..171 
Каукеев
 
А
.
Қ
.  
ДЗЮДОШЫЛАРДЫҢ
 
ТЕХНИКА
-
ТАКТИКАЛЫҚ
 
ДАЙЫНДЫҚТАРЫНЫҢ
  
ӘДІСТЕМЕЛІК
 
НЕГІЗДЕРІ
……………………..................................................175 
Акмуханов
 
Е
.
У

ОҚУ
 
ПРОЦЕСІНДЕ
 
ЖАҢА
 
ОҚЫТУ
 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
 
 
ҚОЛДАНУ
 
ТИІМДІЛІГІ
....................................................................................180 
Баекесова
 
Г
.
К
.  
КӘСІБИ
 
ДЕНЕ
 
ДАЙЫНДЫҒЫНЫҢ
 
ТАРИХИ
 
ДАМУ
 
АСПЕКТІЛЕРІ
.............184 
Исатаев
 
М
.
И

ҚАЗАҚ
 
ЖАСТАРЫН
 
ОҚЫТУ
 
МЕН
 
ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ
 
ХАЛЫҚТЫҚ
  
ПЕДАГОГИКАНЫҢ
 
САБАҚТАСТЫҒЫ
 .........................................................190 
Сүлейменов
 
М
.
Қ

ОТБАСЫЛЫҚ
 
МӘДЕНИ
-
ТЫНЫҒУ
 
ЖҰМЫСТАРЫН
 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
  
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
 
МЕН
 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
 …...............................................195 
 
 
Ф
Ф
И
И
Л
Л
О
О
Л
Л
О
О
Г
Г
И
И
Я
Я
 
 
Щербанов
 
Н
.
М
.                                  
СКАЗКА
 
ВТОРОЙ
 
БОЛДИНСКОЙ
 
ОСЕНИ
 
ПОЭТА

ИСТОРИКО
-  
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ
 
ИЗУЧЕНИЕ
  
ТЕКСТА
……………………………………..200 
 
 

 
                     
Вестник
 

1-2011
г

 
 
256 
Евстратов
 
А

Н

ПРОБЛЕМА
 
СООТНОШЕНИЯ
 
РАЦИОНАЛЬНОГО
 
И
 
ИРРАЦИОНАЛЬНОГО
 
В
 
ПОВЕСТИ
 
А
.
С
.
ПУШКИНА
 «
ПИКОВАЯ
 
ДАМА
»….......................................208 
Донскова
 
Г
.
А

ИМЕНА
 
ФАТИЧЕСКОГО
 
НАЗНАЧЕНИЯ
  
И
 
ШИФТЕРЫ
  
В
 
СТРУКТУРО
-
ОБРАЗОВАНИИ
  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
  
ТЕКСТА
 (
НА
 
МАТЕРИАЛЕ
  
ПОВЕСТИ
 
А
.
С
.
ПУШКИНА
 «
ГРОБОВЩИК
»)………………………….…..…….212 
Выдрина
 
И
.
С

ПУШКИНСКИЕ
 
МОТИВЫ
 
И
 
РЕМИНИСЦЕНЦИИ
 
В
 
ТВОРЧЕСТВЕ
  
РОССИЙСКИХ
 
БАРДОВ
 
ХХ
 
ВЕКА
………………………………………….…...217 
Винник
 
Р
.
Э
.                                 
ПУШКИНСКИЕ
 
РЕМИНИСЦЕНЦИИ
 
В
 
ПОЭЗИИ
 
Д
.
САМОЙЛОВА
………...222 
Ерғалиева
 
Б
.
Ж

ДҮКЕНБАЙ
 
ДОСЖАН
 – 
БАЛАЛАР
 
ЖАЗУШЫСЫ
..........................................228 
Кенжеғалиева
 
А
.
С

Н
.
Ә
.
НАЗАРБАЕВ
 
ЖӘНЕ
 
ҚАЗАҚ
 
ӘДЕБИЕТІ
.................................................232 
Имангали
  
Т
.
Б

АМЕРИКАНСКИЙ
 
ЮГ
 
В
 
РОМАНЕ
 
М

МИТЧЕЛЛ
 
 «
УНЕСЕННЫЕ
 
ВЕТРОМ
»………………………………………………..………239 
 
ҒЫЛЫМИ
 
ӨМІР
 - 
НАУЧНАЯ
 
ЖИЗНЬ
.............................................................244 
 
БІЗДІҢ
 
МЕРЕЙТОЙ

НАШИ
 
ЮБИЛЯРЫ
........................................................247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
Вестник
 

1-2011
г

 
 
257 
 
 
 
 
АВТОРЛАР
 
ҮШІН
 
МӘЛІМЕТ
 
МАҚАЛАНЫҢ
 
ДАЙЫНДАЛУ
 
ТӘРТІБІ
 
 
«
БҚМУ
 
хабаршысы
» 
жинағына
 
жариялауға
 
қазақ

орыс

ағылшын
 
тілдерінде
 
мақалалар
 
қабылдайды

ғылыми
 
және
 
ғылыми
-
әдістемелік
 
жұмыстар
 
гуманитарлық

жаратылыстану

экономикалық

өнертану

техникалық
 
ғылымдар

білім
 
мәселелері

сонымен
 
бірге
 
университеттің
 
құрылымдық
 
бөлімшелерінің
 
қызметі

аймақтың
 
әлеуметтік
-
экономикалық
  
дамуының
 
мәселелері
 
мазмұнын
 
құрайды

Журналға
 
бағытталған
 
мақала
 (
компьютерлік
 
мәтін
 
көлемі
 8 
бет
) USB-
жинағышы

CD-R 
дискімен
  (
мәтіннің
 
қолжазба
 
түрінде
,  1,0 
интервалымен
,  11 
шрифтісімен

және
 
бір
 
данасы
 
А

формат
 
қағазында

берілуі
 
керек

Суреттегі
 
берілген
 
барлық
 
әріп
 
және
 
сандық

жүктеу 10.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет