Жылдың қазан айынан шығадыжүктеу 478.59 Kb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата06.05.2017
өлшемі478.59 Kb.
1   2   3   4   5

Әбіш БАЗАРБАЕВ

Т.Бәсенов атындағы Сәулет 

және құрылыс институтының 

1-курс студенті.

Ойтүрткі

ЎЛТТЫЌ  ТƏРБИЕМІЗДІ  ЎЛЫЌТАЙЫЌКөкейтесті

Көкейтесті

Көшедегі кездесу:

–Қарындас, телефоныңызды бересіз 

бе?

–Бере алмаймын.–Бере салыңызшы енді...

–Оны қайтейін деп едің?

–Шұғыл шаруамен әйеліме хабарла-

суым керек еді...

 

 

☺☺☺Екі келіншектің әңгімесінен:

–Менің күйеуім балыққа барар кез-

де  қармақ  алмайды.  Бірақ  үйге  балық 

әкеліп тұрады.

–Сонда ол балықты қалай аулай-

ды?


–Сатып алады.

 

 ☺☺☺

Бір  жігіт  емханаға  қоңырау  шала-

ды:

–Дәрігер, көмектесіңізші, мен алтын қасық жұтып қойып едім.

–Қашан?


–Үш-төрт ай бұрын.

–Бізге  осы  уақытқа  дейін  неге 

хабарласпағансыз?

–Ол  кезде  ақшадан  қысылмап 

едім...

 

 ☺☺☺

Әйелі күйеуіне телефон шалады:

–Қайда жүрсің?

–Орманда аң аулап жүрмін.

–Арғы жақта қыңсылап жатқан кім?

–Түлкі атып алып едім.

–Әйелдің даусы сияқты ғой...

–Иә, ұрғашы түлкі екен...

ШЫНЫЌСАЅ 

 ШЫМЫР БОЛАСЫЅБАС РЕДАКТОР:  

  

Марат ӘБДІХАЛЫҚ

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Бақдәулет ҚҰМАР       -     

кафедра меңгерушісі, т.ғ.д.

Аспандияр ӨМІРБЕКОВ -  

Қазақ тілі кафедрасының

                                         аға оқытушысы

Тілшілер:                 

Бану ШАЛОВА, 

                                      Эльмира ОРАЛБАЕВА

Газет беттеуші:       

Дидар СӘРСЕНБЕКОВ

Қоғамдық негіздегі 

фототілшілер:        

Дамир ТАИРОВ, Елена ПАПЭ

Газет  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет    және  ақпарат 

министрлігінде 1359-Г куәлігімен тіркелген.

*Жарияланған мақаладағы автор пікірі  редакцияның көзқарасын 

білдірмейді.

*Редакцияға түскен қолжазба  қайтарылмайды, 3 компьютерлік  

беттен асатын  материалдар қабылданбайды. Суреттер JPEG, 

TIFF  форматтарында  ғана қабылданады.

* “РАС” газетіне  жарияланған  мақала көшіріліп басылса, сілтеме  

жасалуы міндетті.

Қ ұ р ы л т а й ш ы с ы :   Қ . И . С ә т б а е в   а т ы н д а ғ ы   Қ а з а қ   Ұ л т т ы қ   т е х н и к а л ы қ   у н и в е р с и т е т і

Газет :“ЭКОЖАН”  өндірістік кооперативінің баспаханасында басылды. Мекен-жайы: Қарағанды қ., Садоводов көшесі, 14. Тел.:+77212-44-23-60. Таралымы: 2000 дана Көлемі: 3 б.т. Тапсырыс:№    

МЕКЕН-ЖАЙЫ: 480013, Алматы қ., Қ.Сәтбаев көшесі, 22 үй

     Мұнай ғимараты, 904 бөлме. Тел./факс: 292-67-03. 

Тел.: 257-71-19. Ішкі тел.: 73-23, 71-19.

Электронды мекен-жайы: http://ras.ntu.kz;   e-mail: ras@ntu.kz

12

Рынок  труда  не  стоит  на  месте.  В процессе  эволюции  возникают  новые 

профессии, а старые отходят в небытие. 

Какие  из  ныне  существующих  профес-

сий вскоре станут анахронизмом.СЕКРЕТАРИ.  Стремительное  раз-

витие  технологий  может  полностью 

лишить рабочих мест также и офисных 

клерков.  Интернет,  голосовая  почта  и 

другие  ноу-хау  позволяют  профессио-

нальным  работникам делать всю  адми-

нистративную  работу  самостоятельно, 

обходясь без секретарей и бэк-офиса.

Европейский  центр  профессиональ-

ного  образования  прогнозирует  сокра-

щение штата офисных клерков в ЕС как 

минимум на 1 млн. человек к 2020 году.ПОЧТАЛЬОНЫ.  Широкое  рас-

пространение электронной почты стало 

лищь одной из причин медленного уми-

рания почтовой индустрии, как таковой. 

Основной  фактор  –  это  частичная  или 

полная  автоматизация  процесса  сорти-

ровки писем и посылок. Говоря простым 

языком, работников почты заменили ра-

боты. Так, бюро статистики труда США 

прогнозирует  падение  количества  ва-

кансий в данной отрасли на треть уже к 

2018 году.РАБОЧИЕ.  Во  многих  развитых 

странах  профессии,  требующие  мини-

мального набора профессиональных на-

выков  и  только  среднего  образования, 

отходят  в  прошлое.  Так,  уже  через  во-

семь  лет  в  Великобритании  станет  на 

400 000 меньше разнорабочих.

РАБОТНИКИ ТЕЛЕМАРКЕТИН-

ГА  (ПРОДАЖИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ) 

И  ПРЯМЫХ  ПРОДАЖ.    Торговые 

агенты,  изрядно  поднадоевшие  многим 

своими неожиданными визитами в дома 

и офисы, также всоре станут лишь вос-

поминанием. В США, например, к 2018 

году число вакансий в данной сфере со-

кратится на 15 и 11 процентов соответ-

ственно.


Все меньше производителей исполь-

зуют  прямые  продажи  из-за  их  малой 

эффективности, переключившись на ин-

тернет и ТВ-продажи.

      

По материалами интернет-сайтов

ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ҚазҰТУ-да  профессор-оқытушылар 

арасында    жыл  сайын  өтіп  тұратын 

дәстүрлі  «Денсаулық-2013»  Спартакиа-

дасында болатын спорттың бес түрінен 

қазір командалық төрт ойын түрі: шах-

мат,  үстел теннисі, волейбол мен баскет-

болдан  жарыстар  аяқталды.    Олардың 

ішіндегі  шахмат  пен  үстел  теннисінен 

өткен  жарыстың  қорытындысын  газеті-

мізде жариялаған болатынбыз.

11  команда  арасында  волейбол-

дан  өткен  жарыстың  командалық 

құрамы алты ойыншы қызметкерлерден  

құралған.  Командалар  реті  екі  топқа 

бөлініп,  соңғы  ойында  алға  шыққан 

командалар    жүлделі    орындарға  та-

ласты.  Барлық  ойында  ұтысқа  жеткен 

Қ.Тұрысов  атындағы  Геология  және 

мұнай-газ ісі  институтының командасы 

жеңімпаз  атанды.  Команда  құрамында 

Жасұлан  Бидасов,  Әбіш  Шарапатов,  , 

Боранбай  Ратов,  Ялкунжан  Аршамов, 

Мұрат  Молдабеков,  Нұрсұлтан  Бабаев 

және Тілекбай Қуандықов ойнаған бола-

тын.  Ө.Байқоңыров  атындағы  Тау-кен- 

металлургия  институты  екінші  орынға, 

ал  үшінші  жүлделі  орынға  Ректорат 

командасының  қолдобы  ойыншылары   

ие болды. 

Спартакиада  баскетболдан  да  уни-

верситет  командалары  арасында  сайыс 

аяқталды.  Тартысты    ойын  өрнектерін 

көрсеткен Ректорат командасы 1-орынға 

шықты.  Бұл  сында  Алмас  Әбілқайыр, 

Сержан  Хамимулдинов,  Еркін  Хидол-

да, Серік Бердібеков, Айдар Сасанбаев, 

Ернат Текішев, Дархан Ақпанбетов, Се-

рік Нұрманов ойнаған еді. Ә.Бүркітбаев 

атындағы  Өнеркәсіптік  инженерия 

институтының командасы екінші орын-

да  болса,  Инфроқұрылымдарды  дамы-

ту  департаментінің  командасы  үшінші 

орынға ие болды.  

« Д е н с а у л ы қ - 2 0 1 3 » 

Спартакиадасының    соңына  дейін 

спорттың  бір  түрі  ғана  –  минифутбол 

ойыны қалды. 

Төрт  ойын  қорытындысы  бойын-

ша  осы  уақытқа  дейін  Спартакиадаға 

қатысқан  11  команда  ішінен  Ректорат 

командасы бірінші, ал Тау-кен-металлу-

гия  институты  мен  Өнеркәсіптік  инже-

нерия институтының командалары екін-

ші  және  үшінші  орындарға  үміткерлер 

қатарында келеді.

Бақдәулет   ҚҰМАР

«ДЕНСАУЛЫЌ-2013»  

СПАРТАКИАДАСЫ ЖАЛЄАСУДА  Спорт

  Студент салған сурет

Өмір атты теңізде мойымай жүзе біл!

Нұрсұлтан  ШАКЕНОВ,

Т.Бәсенов атындағы 

Сәулет және құрылыс 

институтының 

2-курс студенті


жүктеу 478.59 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет