Жиынтық бағалауға арналған əдістемелік ұсыныстаржүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата10.09.2017
өлшемі0.5 Mb.
#13467
  1   2

Жиынтық бағалауға 

арналған əдістемелік 

ұсыныстар

Астана, 2016

Қазақ тілі 

(оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) 

1-сынып


«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» 

ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫЖиынтық бағалауға арналған 

әдістемелік

 

ұсыныстар

 

Қазақ

 

тілі 

 

(

оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін

1-

сынып

 

 

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 1-

сынып білім алушыларына «Қазақ тілі»

 (

оқыту 


қазақ  тілді  емес  мектептері  үшін

пәні  бойынша  жиынтық  бағалауды  жоспарлау, ұйымдастыру  және  өткізуге  көмек  құралы  ретінде  құрастырылған.  Әдістемелік 

ұсыныстар  (орыс  тілінде  білім  беретін)  бастауыш  сыныптың  (1

-4 

сыныптары) 

«Қазақ 


тілі»

 

(оқыту  қазақ  тілді  емес  мектептері 

үшін)


 

пәні  бойынша  оқу  бағдарламасы  (орта 

білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы)  мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 

1-

сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-

тоқсандарда өткізіледі. 

Бөлім

  / 


ортақ  тақырып  бойынша  жиынтық  бағалаудың  тапсырмалары  мұғалімге 

білім  алушылардың  тоқсан  бойынша  жоспарланған  оқу  мақсаттарына  жету  деңгейін 

анықтауға мүмкіндік береді

.   


Әдістемелік  ұсыныстарда  бөлім

  / 


ортақ  тақырып  бойынша  жиынтық  бағалауды 

өткізуге  арналған

 

бағалау  критерийлері  мен  дескрипторлары  бар  тапсырмалар ұсынылған.  Сондай

-

ақжинақта  білім  алушылардың  оқу  жетістіктерінің  мүмкін 

деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.  Дескрипторлары мен балдары  бар тапсырмалар 

ұсыныс түрінде берілген

 

Тоқсандық  жиынтық  бағалауды  өткізу  үшін  спецификация  мен  балл  қою  кестесі ұсынылған.  Спецификация  стандартталған  және  оны  тоқсандық  жиынтық  бағалауды 

өткізуде


 

басшылыққа алу міндеттелген. 

Әдістемелік ұсыныстар

 

бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру

 

бөлімінің  әдіскерлеріне,  критериалды  бағалау  бойынша 

мектеп,  өңірлік

 

үйлестірушілеріне 

және басқа да мүдделі

 

тұлғаларға арналған.  

 

  

 

  

 

Әдістемелік  ұсыныстарды 

дайындау  барысында  ресми  интернет

-

сайттағы қолжетімді 

ресурстар 

(суреттер, 

фотосуреттер, 

мәтіндер, 

аудио 


және 

бейнематериалдар) қолданылды. 

 

 

  

Шартты белгілер

 

 

 әр

 

тоқсан

 

барысында

 

2  ортақ  тақырып  қамтылатынын  ескеріп,  оқу 

мақсаттарына  қол  жеткізу  үшін  берілетін  тапсырмалар  мазмұнына  ортақ 

тақырыптарды (мүмкіндігінше) кіріктіру 

 

ұсынылады.

 

 

** бағдарламадағы оқу мақсаттарының бір бөлігі қолданылады.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны 

 

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 ....... 5 

«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

 ............................................... 6 

«Салт

-

дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы 

бойынша жиынтық бағалау

 ..... 9 

3-

тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ....................................... 13 

4-

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 ..... 21 

«Тағам және сусын»

 

ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау ........................... 22 

«Дені саудың 

жаны сау» 

ортақ тақырыбы

 

бойынша жиынтық бағалау .................. 25 

4-

тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ....................................... 29 

 

  

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

3-

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау 

 

 

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Тыңдалым


 

Айтылым


 

 

Оқу мақсаты1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдың 

кім/не туралы екенін түсіну

.  


1.2.4.1 Шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау

1.2.2.1 Сурет бойынша 2-

3 сөйлеммен өз ойын білдіру

 

  

Ойлау дағдыларының 

деңгейі

Білу және түсіну

 

Қолдану


 

Бағалау критерийі

: 

Білім алушы

 

 Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап 

береді.


 

 Тыңдаған/оқыған

 

мәтіннің мазмұнын айтады. 

 Сурет бойынша сөйлемдер құрастырып, өз ойын 

жеткізеді

 

Орындау уақыты25 


минут

 

  

Тапсырма

 

 

 

Тыңдалым

 

 

Мәтінді тыңдаңыз

.  

 

Думан  анасымен  бірге

 

аялдамаға  келді. 

Олар  автобусқа  отырды.  Автобуста 

Думанның  Әйгерім  мен

 

Елдос 

деген


 

сыныптастары

 

да

 отыр  екен.  Барлығы  мектепке

 

дейін 

бірге келді. Думан анасымен қоштасып

достарымен бірге мектепке кірді.    

 

1. 


Мәтін бойынша сұрақтарға жауап жазыңыз

 Думан мектепке кіммен бірге келді?    

  _____________________________ 

 

Мәтінде


 

қандай көлік туралы айтылған? 

____________________________ 

 

 
Айтылым

 

2.

Мәтінде Думан туралы не айтылған?

3.

Суретте не бейнеленген? 

Шағын әңгіме құрастырыңыз

.

Бағалау критерийі

 

Тапсырма

  

Дескриптор

 

Балл 

Білім алушы

 

Мәтіннің мазмұны 

бойынша сұрақтарға 

жауап береді.

 Думанның мектепке анасымен 

және/немесе достарымен

 

бірге


 

келгенін жазады;

 мәтінде айтылған  көлік түрін анықтайды;

 Тыңдаған/оқыған 

мәтіннің мазмұнын 

айтады.

 Думан мен анасы туралы сөйлем 

құрастырадыбалалар туралы сөйлем құрастырады;

 мектеп туралы сөйлем 

құрастырады

;  Сурет бойынша сөйлемдер 

құрастырып, өз 

ойын жеткізеді.

 

суретте бейнеленген заттарды атайды; 

 сурет бойынша

 

шағын әңгіме құрастырып

 

айтады

Барлығы «

Саяха

т»

 орт

а

қ т

а

қы

ры

бы

 

бой

ы

н

ш

а

 ж

и

ы

н

ты

қ б

а

ға

л

а

уд

ы

ң

 нәт

и

ж

е

с

іне 

қа

ты

с

ты

 

а

та

-

а

н

а

л

а

рға

 а

қп

ара

т ұ

с

ы

н

уға

 

а

рн

а

л

ға

н

 р

убр

и

ка

 

Бі

л

ім

 а

л

уш

ы

н

ы

ң

 а

ты

-

ж

өн

і:

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 

Ба

ғал

а

у 

критерий

і

 

О

қу

 же

ті

стіктері

н

ің

 д

ең

гей

і

 

Төм

ен

 

Орт

аш

а

 

Жоғ

ар

ы

 

Мә

тінн


ің

 м

азм

ұны


 

б

ойынша 

сұр


а

қта


р

ға

 ж

а

уап бер

е

ді.

 

Мәт

інн


ің 

кі

м 

/ не


 ту

ра

лы 

ек

енін 

анық


та

уд

а қинал

ад

ы. 

 

Мәт

ін 


б

ой

ынша 

 б

еріл

ген 


ек

і 

сұрақты

ң 

біре

уі

нің ж

ау

абынан 

қат


елеседі

 М

әт

іннің

 

кім

 

/ не ту

ра

лы 

ек

енін 

д

ұрыс 

анық


та

йд

ы

 

Т

ыңда

ға

н/оқы

ға

н мә

тінн


ің

 м

азм

ұнын


 

а

йта

д

ы. 

Т

ыңд

ағ

ан м

әт

іннің 

м

азм

ұнын


 

ай

туд

а қи


нал

ады


 

Мәт

інн


ің

 

кейіпке

рлері


 /

 

сюжет

і 

тура

л

ы м

аз

мұнд

ау

да 

 

қателік

те

р 

ж

ібер

ед

і. 

 

Тың

д

аған 

м

әтін

нің 


м

аз

мұнын

 

дұры

с 

айта

д

ы. 

 

Сур

е

т б

о

йынша 

сө

йлемд

е

р құр

а

стырып,

 

өз 

о

йын же

тк

ізе

д

і. 

С

уретте

 б

ейнел

ен

ген з

ат

тарды 

ат

ауд

а

  ж

әне 


су

ре

т б

ой

ынша 

шағ


ы

н 

әңгі

м

е 

құра


ст

ыр

уда 

 

қинал

ады
 

С

уретт

е б


ей

нел


ен

ген


 з

ат

тарды 

ат

ауд

а

 су

рет 

б

ойынш

а 

шағын

 

әңгім

е

 құра

сты


ру

д

а  

қат


елік

те

р 

ж

ібер

еді


.

 

С

уретте

 б

ейнел

ен

ген 

за

ттарды 

д

ұрыс 

ат

айд

ы 

және

 

суре

т 

бой

ынш


а

 

шағын

 әңг


ім

е

 құра

сты


ра

д

ы. 

 «Салт

-

дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

 

Сөйлеу әрекетінің 

түрлері

Оқылым


 

Жазылым


 

Оқу мақсаты

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын 

мәтіннен қажетті ақпаратты табу

.  


1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтін немесе иллюстрация 

бойынша


 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою

.  


1.4.1.1 Суретте берілген заттардың сынын білдіретін 

сөздерді жазуОйлау дағдыларының 

деңгейі

Қолдану


 

Бағалау критерийі

: 

Білім алушы

 

Иллюстрациялы  мәтіннен  қажетті  ақпараттытабады

.Мәтін/иллюстрация бойынша қарапайым

 

сұрақтарқұрастырады.

Суреттегі заттарды сипаттайтын сөздерді жазады.Орындау уақыты

20 минут


 

Тапсырма

 

Оқылым

  

1.

Мәтінді оқыңыз. Мәтін бөліктерінің ретін анықтап, нөмірлеңіз.Маса айдаһарға тәтті қан іздеп 

шығыпты. Маса кішкентай сәбиді 

шағыпты.

 

Қарлығаш 

масаны қуып жетіп, 

қанды тартып алыпты.

 

Ертеде бір айдаһар болыпты. Бірде айдаһар ауырып қалыпты. 

Айдаһарға тәтті қан керек болыпты.

 

Айдаһар ашуланып, қарлығаштың

 

құйрығын тістеп алыпты. Қарлығаштың құйрығы 

айыр болып қалыпты.

 


10 

2.

Сұрақтарға жауап беріңіз.Ертегі кейіпкерлері не істеді?  Байланыстырып сызыңыз. 

масаны қуды 

 

баланы шақты 

адамдарға көмектесті

 

тәтті қан 

іздеп шықты

 

3.

Мәтін мазмұны бойынша қарапайым  

екі сұрақ құрастырып жазыңыз.Жазылым

 

4.

Берілген сөздерді 

оқыңыз. Сөздерді 

 

пайдаланып, кейіпкерлерді сипаттап 

жазыңыз.


Тірек сөздер

мейірімді, ашулы, үлкен, кішкентай, көңілді, көңілсіз.

 


11 

Бағалау критерийі

 

Тапсырма

  

Дескриптор

 

Балл

 

Білім алушы

 

Иллюстрациялы 

мәтіннен қажетті 

ақпаратты табады. 

мәтіннің барлық бөліктерінің ретін табады;

 масаның суретін тиісті сөз 

тіркестерімен сәйкестендіреді;

 қарлығаштың

 

суретін тиісті сөз тіркестерімен сәйкестендіреді;

 Мәтін/иллюстрация 

бойынша қарапайым 

сұрақтар 

құрастырады

.   қарапайым 

бір сұрақ құрастырып 

жазады; 

 екінші қарапайым сұрақ 

құрастырып

 

жазады; 


  

Суреттегі заттарды сипаттайтын сөздерді 

жазады.


 

мәтіннің бірінші кейіпкерін сипаттайтын сөздерді жазады;

 мәтіннің екінші кейіпкерін

 

сипаттайтын 

сөздерді


 

жазады.


 Барлығы «

Сал

т

-

д

ә

с

тү

р ж

ә

н

е

 а

уы

з 

ә

д

е

би

е

ті»

 о

рт

а

қ т

а

қы

ры

бы

 

бой

ы

н

ш

а

 ж

и

ы

н

ты

қ б

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет