Жэф деканы М. У. Зияхановжүктеу 229.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.05.2017
өлшемі229.92 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Жылуэнергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

 

«

Бекітемін»  

ЖЭФ деканы 

                                                            ______________

М.У. Зияханов                                                    « ___» ____________2013 

ж  

 

  

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)  

Fiz 1205 - 

ФИЗИКА  

 

 

5В071700 – «Жылуэнергетика» мамандығы үшін  

Курс 


Семестр 

Барлық кредиттер саны 

Барлық ECTS кредиттер саны 

Барлық сағаттар саны 

Оның ішінде: 

Дәрістер  

Машықтандыру сабақтары 

Зертханалық сабақтар 

ОӨЖ   

Оның ішінде: ОСӨЖ  

ЕСЖ  


Емтихан  180  

30 


23 

15 


112 

 

30 2 семестр 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2013      

Курс  бағдарламасын  (Syllabus)  5В071700  –  «Жылуэнергетика» 

мамандығының 

типтік 


оқу 

бағдарламасы 

негізінде  педагогика 

ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы С.А. Биназаров құрастырды.  

 

 (Syllabus) физика кафедрасының отырысында қаралып, мақұлданды. 

 « 17» 


маусым 2013 ж. № 10 хаттама 

 

            Кафедра меңгерушісі ____________________проф. Қарсыбаев М.Ш. 

 

       Syllabus 

жылуэнергетика 

факультетінің 

оқу-әдістемелік 

комиссияларының отырысында қарастырылды және бекітілді, «26»06.2013 ж. 

 

№ 5 хаттама.  

 

  

 

  


1 

Оқытушы:  

Биназаров Сәуленбек Ахметқазыұлы, педагогика ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы, 317А бөлме.  

Байланыс телефоны: 8(727)2927923, physics@aipet.kz  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  уақыты  мен  орны  оқу 

сабақтарының 

кестесінде, 

ОСӨЖ 

сабақтарының 

кестесі 

«

Жылуэнергетика»  факультеті  деканатының  (209Б)    және  физика кафедрасының (309А) хабарландыру тақталарында көрсетілген. 

 Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері 

Пәннің  пререквизиттері - Жоғары  математика, инфорнматика. 

Пәннің  постреквизиттері  -  «Физика»  пәнін  білу    келесі  базалық  пәндерді 

оқып үйренуге мүмкіндік береді: «Электротехниканың теориялық негіздері», 

«

Механика», «Электроэнергетика», «Электроника», «Электр  аппараттары»,   «Электромагниттік 

және 


электромеханикалық 

үрдістер», 

«Электроэнергетикадағы ауысу үрдістері» және т.б. 

 Оқу пәніне сипаттама 

4.1 

Курстың  мақсаты  -  студенттерді  классикалық  және    қазіргі  заманғы 

физика  мен  физика  теорияларын,  физиканың  негізгі  заңдарын,  сондай-ақ 

физиканың  әр  саласындағы  теориялық  және  тәжірибелік-  машықтану 

есептерін  шешудің  физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен 

біліктерін  қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын 

қалыптастыру;  олардың  болашақта  кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі    нақты  

есептерді  шешуге  көмектесетін  физикалық  құбылыстарды  ғылыми  - 

тәжірибелік зерттеудегі әдістерді меңгеріп,  қолдана білуін  қамтамасыз ету. 4.2 

Курстың  міндеті  –  Студенттердің  жоғарғы  курстарда  арнайы  пәндерді 

оқып-үйренулері үшін білім негізін қалау, оларда болашақ мамандықтарымен 

байланысты  қолдану  сипатындағы  мәселелерді  шешуде  оқып-үйренген 

физикалық әдістерді пайдалануда дағды қалыптастыру. 4.3 

Курстың сипаты 

«Физика» пәні  5В071700 – жылуэнергетика мамандығының бакалаврларын 

даярлауда  олардың кәсіби  іс-әрекетінің  негізін  қалай  отырып  және  ғылыми 

көзқарасы мен құзырлығын қалыптастыратын базалық курс болып табылады. 

    

Физика курсының соңында студент нені білуі керек  

болуы керек: 

 классикалық және қазіргі кездегі физиканың нақты физикалық және 

әлемдік көзқарастағы байланысы туралы түсінігі;  

 

ғылыми  және  техникалық  ескі  көзқарастарды  қолдануда  өзінің санасында қайтадан жаңаша ойлау қабілетін қалыптастыру туралы.   

 

білуі керек: 

 негізгі физикалық теориялар мен принциптер, физикалық зерттеулер 

әдістері, негізгі заңдылықтар және олардың қолданылу шегі;  дағдысы болуы керек: 

 нақты  физикалық  есептер  мен  жағдайларды  шешу  үшін  теорялық 

білімді  қолдану,  физикалық  эксперименттің  қорытындысын  талду, 

компьютерді пайдалана отырып физикалық жағдайларды моделдеу; 

 физикалық  эксперименттерді  жасау,  өлшеу  приборларымен  жұмыс 

істеу, алынған мәліметтерді есептеу және талдау.  

5. 

Курстың мазмұны 

5.1 

Дәріс 

Реті 

Тақырыптар 

Сағ. 

саны 

Әдебиет-

тер 1.1 Кіріспе     

Физика  материя  қозғалысының  формалары  және 

оған  сәйкес  табиғаттың  көптеген  жалпылама 

заңдары туралы ғылым. Физикалық зерттеулер әдісі: 

тәжірибе, 

гипотеза

эксперимент, 

теория. 


Жылуэнергетиканың  дамуындағы  физиканың  ролі. 

Физика  және  басқа  ғылымдар.  Физикалық 

модельдеу. Физика курсының жалпы құрылымы мен 

мақсаттары.  1.2 

Механика 

    


Кинематика.  Механикалық  қозғалыс  -  материя 

қозғалысының  қарапайым  үлгісі.  Кеңістік  және 

уақыт.  Санақ  жүйесі.  Материялық  нүкте  туралы 

түсінік. 

Материялық 

нүкте 


қозғалысын 

кинематикалық  сипаттау  және  сипаттамалары. 

Айналмалы 

қозғалыстың 

кинематикасының 

элементтері. 

Ә. 1, 3, 5, 6,  10,  15, 

17 


    


Материялық 

нүкте 


мен 

қатты 


дененің 

динамикасы.  Инерциалды  санақ  жүйелері.  Ньютон 

заңдары.  Механикадағы  күштер.  Абсолют  қатты 

дене туралы түсінік. Импульс моменті. Күш моменті 

және  қатты  дененің  инерция  моменті.    Қатты 

дененің  қозғалмайтын  оське  қатысты  айналмалы 

қозғалысының 

динамикасының 

теңдеуі. 

Материялық  нүктелер  жүйесі.  Ішкі  және  сыртқы 

күштер. 

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17     Энергия  –  қозғалыс  және  әсерлесу  түрлерінің 

универсал мөлшері. Күш жұмысы және оның қисық 

сызықты 

интеграл 

арқылы 

өрнегі. 


Қуат. 

Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және 

оның жүйеге түсірілген ішкі және сыртқы күштердің 

жұмысымен  байланысы.  Сыртқы  күш  өрісіндегі 

материялық нүктенің потенциалдық энергиясы және 

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17 


оның  материялық  нүктеге  әсер  етуші  күшпен 

байланысы. Консервативті және консервативті емес 

күштер. 

    


Сақталу заңдары. Сақталу заңдары – кеңістік пен 

уақыттың  симметриясының  салдары.  Импульстің 

сақталу  заңы.  Импульс  моментінің  сақталу  заңы. 

Механикадағы энергияның сақталу заңы.  

    

Механикадағы  салыстырмалылық  принципі. Салыстырмалылықтың  механикалық  принципі. 

Галилей  түрлендірілулері.  Эйнштейн постулаттары. 

Лоренц  түрлендірулері.  Релятивистік  механика 

элементтері. 

Жылдамдықтарды 

қосудың 


релятивистік  заңы.  Импуьс  пен  энергияны 

релятивистік түрлендіру. 1.3 

Статистикалық физика және термодинамика 

    


Статистикалық  және  термодинамикалық  зерттеу 

әдістері.  Молекула-кинетикалық  теория  негіздері. 

Температураның  молекула-кинетикалық  мағнасы. 

Идеал  газ  молекулаларының  орташа  кинетикалық 

энергиясы.  Термодинамикалық  параметрлер.  Тепе-

теңдік 


күй 

және 


процестер, 

оларды 


термодинамикалық  диаграммаларда  кескіндеу.  Газ 

заңдары.  Идеал  газ  күйінің  теңдеуі.  Статистикалық 

таралулар.  Ықтималдылық  және  флуктуациялар. 

Максвелл 

таралуы.  Бөлшектердің 

жылулық 


қозғалыстарының 

жылдамдықтары. 

Сыртқы 

потенциалдық  өрістегі  бөлшек  үшін  Больцман таралуы.  Еркіндік  дәрежелерінің  саны.  Еркіндік 

дәрежесі  бойынша  энергияның  таралуы.  Идеал 

газдың  ішкі  энергиясы.  Идеал  газдың  жылу 

сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы 

және оның шектелуі.  

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17     Термодинамика  негіздері.  Термодинамиканың 

негізгі  ұғымдары.  Термодинамиканың  бірінші 

бастамасы. 

Изопроцестер. 

Қайтымды 

және 


қайтымсыз  жылулық  процестер.  Карно  циклі  және 

оның  ПӘК-і.  Карно  теоремасы.  Келтірілген  жылу. 

Клаузиус теоремасы. Энтропия. Термодинамикалық 

потенциалдар. 

Термодинамиканың 

екінші 


бастамасы  және  оның  физикалық  түсіндірмесі. 

Энтропияның  күй  ықтималдылығымен  байланысы. 

Ашық  бейсызық  жүйенің  энтропиясы.  Өздігінен 

ұйымдасатын  жүйелер.  Тасымал  құбылыстары. 

Тасымал  құбылыстарының  жалпы  сипаттамасы. 

Соқтығысулардың  орташа  саны  және  еркін  жүру 

2

 

Ә. 1, 3, 5, 6,  10, 15, 

17 


жолының  орташа  ұзындығы.  Релаксация  уақыты. 

Тепе-теңсіз 

термодинамикалық 

жүйелердегі 

тасымал  құбылыстары.  Жылуөткізгіштік,  тұтқыр 

үйкеліс,  диффузия:  тасымал  құбылыстарының 

молекула-кинетикалық 

теориясы. 

Тасымал 

коэффициенттері.  1.4 

Электродинамика 

    


Электростатика. 

Электр 


заряды. 

Электр 


зарядтарының 

өзара 


әсерлесуі. 

Электр 


зарядтарының  сақталу  заңы.  Электростатикалық 

өріс.  Кернеулік.  Суперпозиция  принципі.  Электр 

диполі.  Вектор  ағыны.  Гаусс  теоремасы  және  оны 

қолдану. 

Электр 

өрісінің жұмысы. 

Электростатикалық 

өрістің 

циркуляциясы. 

Потенциал.  Потенциалы  мен  электр  өрісі 

кернеулігінің арасындағы байланысы. 

 

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17     Электр  өрісіндегі  өткізгіштер.  Өткізгіш  ішіндегі 

және  өткізгіш  бетіне  жақын  маңдағы  электр  өрісі. 

«

Өткізгіш-вакуум»  шекарасындағы  шекаралық шарттар. Электр сыйымдылық. Конденсаторлар.  

    


Электростатикалық 

өрістегі 

диэлектриктер.  

Үйектелген зарядтар. Үйектеліну.

  

    


Диэлектриктердің  типтері.  Заттың  диэлектриктік 

қабылдағыштығы.  Электр    ығысуы  векторы. 

Электростатиканың 

негізгі 


теоремалары 

электростатикалық  өріс  қасиеттерінің  бейнесі. Электр  зарядтарының  өзара  әсерлесу  энергиясы. 

Электростатикалық 

өріс 

энергиясы. Электростатикалық  өріс  энергиясының  көлемдік 

тығыздығы.  

    

Тұрақты  электр  тогы.  Электр  тогының  бар  болу шарттары  және  оның  жалпы  сипаттамалары. 

Стационар  электр  өрісі,  үзіліссіздік  теңдеуі. 

Дифференциал  түрдегі  Ом  және  Джоуль-Ленц 

заңдары. Бөгде күштер. Гальваникалық элементі бар 

тізбек үшін жалпылама Ом заңы. 

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17     Магнит  өрісі.  Магнит  индукция  векторы

Суперпозиция  принципі. 

Био-Савар-Лаплас  заңы.

    

Магнит 


өрісінің 

токтар 


мен 

зарядталған 

бөлшектерге  әсері.  Магнит  ағыны.  Магнит  өрісі 

үшін  Гаусс  теоремасы.  Магнит  өрісіндегі  тогы  бар 

өткізгіштің орын ауыстыру жұмысы.  Зарядтардағы 

магнит өрісі. Магнетиктер. Магнетиктердің түрлері. 

Диамагнетиктер. 

Парамагнетиктер. 

Ферромагнетиктер. Заттағы магнит өрісі үшін толық 

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17 


ток  заңы.  Магнитостатиканың  негізгі  теоремасы  – 

магнит өрісі қасиеттерінің бейнесі. 

    


Электромагниттік 

индукция 

құбылысы. 

Электромагниттік  индукцияның  негізгі  заңы.  Ленц 

ережесі.  Өзара  және  өздік  индукция  құбылысы. 

Индуктивтілік.  Өзара  индукция  коэффициенті. 

Магнит  өрісінің  энергиясы.  Магнит  өрісі 

энергиясының тығыздығы. Максвелдің теңдеулері. 

 

Электромагниттік  индукция  құбылысына  Фарадей және Максвелл түсіндірмесі. Ығысу тогы. Максвелл 

теңдеулері  жүйесі.  Электр  және  магнит  өрістерінің 

салыстырмалылығы.  

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17 

10 


1.5 

Тербелістер мен толқындар физикасы 

    


Тербелістер  мен  толқындар.  Гармоникалық 

тербелістердің  жалпы  сипаттамасы.  Гармоникалық 

осцилляторлар. 

Гармоникалық 

тербелістердің 

дифференциалдық 

теңдеулері. 

Гармоникалық 

тербелістердің энергиясы. 

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17 

11 


 

    


Толқындық  процестер.  Толқындық  қозғалыстың 

негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Жазық және 

сфералық  толқын.    Толқындық  процестердің  

энергетикалық  сипаттамалары.  Умов  векторы. 

Электромагниттік  өріс  үшін  толқындық  теңдеу. 

Электромагниттік 

толқын 

қасиеттері. Электромагниттік  энергия  ағынының  тығыздығы. 

Пойнтинг  векторы.  Жарық  –  электромагниттік 

толқын.  Жарық  толқындарының  қасиеттері. 

Электромагниттік  толқындарды  қосу  эффектілері. 

Жарықтың  затпен  әсерлесуі.  Заттағы  жарықтың 

таралуы.  Жарықтың  дисперсиясы.  Жарықтың 

жұтылуы. Жарықтың поляризациясы.(үйектелуі).   

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17 

12 


1.6 

Кванттық және атом ядросының физикасы  

    


Электромагниттік  сәуле  шығарудың  кванттық 

табиғаты.  Жылулық  сәуле  шығару.  Абсолют  қара 

дененің сәуле шығаруы. Планк кванттық гипотезасы 

және  формуласы.  Фотондар.  Жарық  кванттарының 

энергиясы  мен  импульсі.  Фотоэффекті.  Комптон 

эффектісі.  Электромагниттік  сәуле  шығарудың 

корпускулалық  -  толқындық  дуализмі.    Заттың 

корпускулалық-толқындық  дуализмі.  Де  Бройль 

гипотезасы.  Де  Бройль  толқындарының  қасиеттері. 

Микробөлшектердің  толқындық  қасиеттері  және 

Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатынасы. 

2

 Ә. 1, 3, 5, 

6,  10, 15, 

17 

13 


Кванттық  күй,  толқындық  функция,  Шредингер 

теңдеуі  және  оның  шешімдері,  кванттық  сандар. 

2

 

Ә. 1, 3, 5, 6,  10, 15, 

Паули принципі.  

17 


14 

    


Электромагниттік 

өрістің 


затпен 

өзара 


әсерлесуінің кванттық теориясы. Тосын және еріксіз 

сәуле  шығару.  Кванттық  электроника  элементтері. 

Төмен өлшемді жүйелер.  

    


Кристаллдағы  электрондардың  стационарлық 

күйлері.  Кристаллдағы  электрондардың  спектрінің 

аймақтық  құрылымы.  Металдар.  Металдардың 

электр өткізгіштігі (еркін электрондардың кванттық 

моделі).  Асқын өткізгіштік. Жартылай өткізгіштегі 

ток 


тасымалдайтын 

бөлшектер. 

Жартылай 

өткізгіштердің 

меншікті 

және 


қоспалы 

өткізгіштіктері.  

2

 

Ә. 1, 3, 5, 6,  10, 15, 

17 


15 

    


Атом  ядросы.  Атом  ядросының  құрылысы. 

Ядролық күштер. Ядро моделі. Ядролық реакциялар. 

Атом  ядроларының  радиоактивті  түрленулері. 

Ядролық бөліну реакциялары. Термоядролық синтез 

реакциясы. 

Энергия 


көздерінің 

мәселелері. 

Элементар  бөлшектер.  Лептондар,  адрондар. 

Кварктар.    Күшті,  электромагниттік,  әлсіз, 

гравитациялық  әсерлесулер.  Қазіргі  физика  мен 

астрофизиканың негізгі мәселелері туралы түсінік. 

2

 

Ә. 1, 3, 5, 6,  10, 15, 

17 


 

Барлығы: 

30 

 

 5.2 

Машықтану сабақтары 

Реті 

Тақырыптар 

Сағ. 

саны 

Әдебиет-

тер 

    


Кинематика  мен  динамиканың  негізгі  есебі. 

Ілгерлемелі 

және 

айналмалы қозғалыс 

динамикасының  заңдары.  Күш  моменті.  Инерция 

моменті Импульс. Импульс моменті. 

Ә.  4,  8, 16, 20, 21, 

32 


    


Механикадағы 

жұмыс 


және 

энергия. 

Механикадағы сақталу заңдары. 

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32 


    


Статистикалық  таралулар.  Бөлшектердің  орташа 

кинетикалық энергиясы. Күй теңдеулері. 

2

 

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32     


Термодинамиканың 

бірінші 


және 

екінші 


бастамалары.  Энтропия.  Карно  циклі.  Жылу 

машиналарының ПӘК-і. 

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32 


    


Электростатикалық өріс, өріс кернеулігі Е мен φ 

потенциалын есептеу. Гаусс теоремасы және оны 

қолдану. Заттағы электр өрісі. 

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32 


    


Электр зарядының орын ауыстыруына 

байланысты электр өрісінің жұмысы. 

Электростатикалық өріс энергиясы. Электр тогы.  

Тұрақты ток заңдары. 

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32 


    


Магнит  өрісі.  Магнит  индукциясы.  Био-Савар-

Лаплас 


заңы. 

Электромагниттік 

индукция 

құбылысы. Фарадей-Максвелл заңы.  

Өздік  индукция.  Индуктивтілік.  Магнит  өрісінің 

энергиясы. 

2

 

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32 


    


Еркін  гармониялық  тербелістер.  Осцилляторлар. 

Серпімді  толқындар.  Толқынның  энергиясы.  Умов 

векторы. 

2

 Ә. 4, 8, 

16, 20, 21, 

32 

    


Электромагниттік 

толқындар 

және 

оның 


сипаттамалары.  Пойнтинг    векторы.  Жарық  – 

электромагниттік 

толқын. 

Электромагниттік 

толқындарды қосу эффектілері. 

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32 


10 

    


Сәуле шығарудың кванттық қасиеттері. Жылулық 

сәуле  шығару.  Планк  гипотезасы  мен  формуласы. 

Фотондар.  Жарық  кванттарының  импульсі  мен 

энергиясы. Фотоэффект және Комптон эффектісі.  

Ә. 4, 8, 16, 20, 21, 

32 


11 

    


Микробөлшектердің  толқындық  қасиеті.  Де 

Бройль  гипотезасы  мен  формуласы.  Гейзенбергтің 

анықталмағандық қатынасы. 

Ә. 4, 8, 20, 21 

12 

Қорытынды сабақ 

 

 Барлығы: 

23 

 

 5.3 Зертханалық жұмыстардың тізбесі 

Реті 

Тақырыптар 

Әдебиет-

тер 

Қателіктер теориясына кіріспе. Өлшеулер нәтижесін 

статистикалық өңдеу. 

ММФ-1 өлшеу практикумы 

Ә. 14 

 

 

    Қатты дененің айналмалы қозғалысының механикасы 

ММФ-5 Максвелл маятнигінің инерциия моментін 

анықтау. 

ММФ-6 Бұралу тербелістері көмегімен қатты денелердің 

инерция моментін анықтау 

ММФ-7 Баллистикалық бұралмалы маятник арқылы 

снарядтың ұшу жылдамдығын анықтау 

ММФ-8 Обербек маятнигі арқылы айналмалы қозғалыс 

динамикасын оқып үйрену 

ММФ-9 Гироскопиялық эффектіні оқып үйрену 

Ә. 14 

 


 

 10 

 

 

11 

Статистикалық физика және термодинамика 

ММФ-10 Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлығын анықтау 

ММФ-11 Ауа молекуласының эффективті диаметрін және 

еркін жүру жолының орташа ұзындығын анықтау  

ММФ-12 Ауа үшін адиабаттық көрсеткішті анықтау  

ММФ-13  Дыбыс  жылдамдығы  бойынша  ауа  үшін 

изобарлық  және  изотермиялық  жылусыйымдылықтардың 

қатынасын анықтау  

ММФ-17 Бірінші текті фазалық ауысуды оқып үйрену 

Ә. 7 


 

 

12 

13 

14 

15 

Электростатика. Тұрақты ток 

ЭМК-2 Электр өрісін модельдеу тәсілімен зерттеу 

ЭМК–3 Конденсаторлардың сыйымдығын анықтау 

ЭМК–6 Жалпыланған Ом заңын оқып үйрену  

ЭМК-7 Тұрақты ток тізбегінде қуаттың берілуі  

Ә. 13 


 

 

16 

17 

 

18 

 

 

19 

20 

Электромагнетизм 

ЭМК-10 Магнит өрісін модельдеу тәсілімен зерттеу 

ЭМК-11 Жердің магнит индукциясының горизонталь 

құраушысын өлшеу 

ЭМК-13 Ферромагнетиктердің магниттік сипаттамалары 

мен гистерезис тұзағын айнымалы магнит өрістерімен 

анықтау 

ЭМК-14 Темірдің магниттік қасиеттерін оқып үйрену 

ЭМК-15 Электронның меншікті зарядын магнетрон 

тәсілімен анықтау  

Ә. 13 

 

 21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

26 

27 

Тербелістер мен толқындар физикасы  

ЭМК-18 Тербелмелі контурдағы еркін өшетін тербелістерді 

оқып үйрену. 

ЭМК-19  Айнымалы  токты  қолданып  еріксіз  тербелістерді 

оқып үйрену. 

ЭМК-20  Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін өлшеу. 

ЭМК-21 Математикалық маятник көмегімен гармоникалық 

тербелістерді оқып үйрену. 

ЭМК-22 Маятниктің еркін тербелісін оқып үйрену. 

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау. 

ОТТ-3 Тар саңылаудағы жарық дифракциясын оқып 

үйрену. 

Ә. 9, 12 

 


 

28 

29 

30 

31 

 

32 

33 

34 

 

35 

Квантовая физика и физика твердого тела 

ОТТ-6 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу 

ОТТ-7 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-8 Стефан-Больцман заңын тексеру 

ОТТ-9  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау 


ОТТ-10 Мыс ионының дифракциясын бақылау 

ОТТ-11 Жартылай өткізгішті диод жұмысын оқып үйрену 

ОТТ-12  Жартылай  өткізгіштердің  жарық  өткізгіштік 

құбылысын оқып үйрену 

ОТТ-13 

Жартылай өткізгіштердің 

кедергілерінің 

температураға тәуелділігін оқып үйрену 

Ә. 11 


 

 

Барлығы 15 сағат7 зертханалық жұмыс жасалады. 

 

5.4 ОӨЖ тақырыптары 

   5.4.1 

Механиканың физикалық негіздері: қатты дененің және материялық 

нүктенің кинематикасы мен динамикасы. Сақталу заңдары.  

   5.4.2 

Статистикалық физика және термодинамика. Молекула-кинетикалық 

теория. Статистикалық таралулар. 

   5.4.3 

Термодинамиканың  бірінші  және  екінші  бастамасы.  Карно  циклі. 

Энтропия. Тасымал құбылыстары. 

   5.4.4 

Вакуумдегі және зат ішіндегі электростатикалық өріс. Тұрақты электр 

тогы. Вакуумдегі және зат ішіндегі магнит өрісі. Электромагниттік индукция 

құбылысы. 

5.4.5 

Тербелістер  мен  толқындар.  Тербелмелі  және  толқындық  процестер. Серпімді  және  электромагниттік  толқындардың  энергиясы  және  энергия 

тығыздығы. Жарық-электромагниттік толқын.  

   5.4.6 

Кванттық  физика.  Электромагниттік  сәуле  шығарудың  кванттық 

табиғаты (жылулық сәуле шығару, фотоэффекті, Комптон эффектісі, заттың 

корпускулалық-толқындық  дуализмі,  де  Бройль  гипотезасы,  Гейзенбергтің 

анықталмағандық қатынасы). 

   5.4.7 

Атом  ядросы  және  элементар  бөлшектер.  Металдар  өткізгіштігінің 

кванттық теориясы; қатты дененің кванттық физикасының элементтері; ядро 

физикасының негіздері, элементар бөлшектер. 

 

5.5 Өздік жұмыстар тапсырмалары: 

   5.5.1 

ЕСЖ тапсырмалары Ә. 2-де келтірілген 

   5.5.2 ОСӨЖ кестесі

Деканат және кафедраның хабарлама тақтасында ілінген.  

   5.5.3 

Аралық бақылау кестесі: 

Студенттер үшін оқу процесінің кестесі деканат және кафедраның хабарлама 

тақтасында ілінген.  

 


5В071700 – «Жылуэнергетика» мамандығының 1-ші курс студенттері үшін 

физика пәні бойынша оқу үрдісінің кестесі 2013-2014 оқу жылы Апталар  1 3  4 

9  10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ба

қыла

у т


үрі

 

ЕСЖ

  №


1

-2

 бе

рі

луі 

 

 ЕС

Ж

  №1 қ

орға


у 

 

ЕСЖ

  №


2 қ

орға


у 

А

ралық

 б

ақыл

ау

  №1

 

ЕСЖ

  №


3

-4

 бе

рі

луі 

 

 ЕС

Ж

  №3

 қ

орғау 

 

ЕСЖ

  №


4

 қ

орғау 

 

Арал

ық

 бақ

ыл

ау  

2 

 

     5.6 

Емтихан сұрақтары: 

1. 

Физика  материя  қозғалысының  формалары  және  оған  сәйкес  табиғаттың 

көптеген  жалпылама  заңдары  туралы  ғылым.  Физикалық  зерттеулер  әдісі: 

тәжірибе, гипотеза, эксперимент, теория.  

2.  Жылуэнергетиканың  дамуындағы  физиканың  ролі.  Физика  және  басқа 

ғылымдар. Физика курсының жалпы құрылымы мен мақсаттары. 

3. 


Механикалық  қозғалыс  -  материя  қозғалысының  қарапайым  үлгісі. 

Кеңістік және уақыт. Санақ жүйесі. Материялық нүкте туралы түсінік.  

4. 

Материялық  нүкте  қозғалысын  кинематикалық  сипаттау  және сипаттамалары. Айналмалы қозғалыстың кинематикасының элементтері. 

5. 


Материялық нүкте мен қатты дененің динамикасы. Инерциалды санақ 

жүйелері. Ньютон заңдары.  

6. 

Механикадағы күштер. Абсолют қатты дене туралы түсінік. Импульс моменті. Күш моменті және қатты дененің инерция моменті. 

Қатты дененің қозғалмайтын оське қатысты айналмалы қозғалысының динамикасының теңдеуі. Материялық нүктелер жүйесі. Ішкі және сыртқы 

күштер. 


8. 

Энергия  –  қозғалыс  және  әсерлесу  түрлерінің  универсал  мөлшері.  Күш 

жұмысы және оның қисық сызықты интеграл арқылы өрнегі.  

9. 


Қуат.  Механикалық  жүйенің  кинетикалық  энергиясы  және  оның  жүйеге 

түсірілген ішкі және сыртқы күштердің жұмысымен байланысы.  

10. 

Сыртқы  күш  өрісіндегі  материялық  нүктенің  потенциалдық  энергиясы және  оның  материялық  нүктеге  әсер  етуші  күшпен  байланысы. 

Консервативті және консервативті емес күштер. 

11. 

Сақталу  заңдары.  Сақталу  заңдары  –  кеңістік  пен  уақыттың симметриясының салдары.  

12. 


Импульстің  сақталу  заңы.  Импульс  моментінің  сақталу  заңы. 

Механикадағы энергияның сақталу заңы.  

13. 

Механикадағы салыстырмалылық принципі. Галилей түрлендірілулері. 14. 

Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Релятивистік механика 

элементтері.  

15. 


Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы. Импуьс пен энергияны 

релятивистік түрлендіру. 15. 

Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Молекула-

кинетикалық теория негіздері.  

16. 


Температураның молекула-кинетикалық мағнасы. Идеал газ 

молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы.  

17. 

Термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік күй және процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда кескіндеу.  

18. 


Газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі.  

19. 


Статистикалық таралулар. Ықтималдылық және флуктуациялар.  

20. 


Максвелл таралуы. Бөлшектердің жылулық қозғалыстарының 

жылдамдықтары.  

21. 

Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшек үшін Больцман таралуы. Еркіндік дәрежелерінің саны. Еркіндік дәрежесі бойынша энергияның таралуы.  

22. 


Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының 

молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі. 

23. 

Термодинамика негіздері. Термодинамиканың негізгі ұғымдары.  24. 

Термодинамиканың бірінші бастамасы. Изопроцестер.  

25. 

Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі және оның ПӘК-і. Карно теоремасы.  

26. 


Келтірілген жылу. Клаузиус теоремасы. Энтропия.  

27. 


Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық түсіндірмесі. 

28. 


Тасымал құбылыстары. Тасымал құбылыстарының жалпы сипаттамасы. 

29. 


Соқтығысулардың орташа саны және еркін жүру жолының орташа 

ұзындығы. Релаксация уақыты.  

30. 

Жылуөткізгіштік, тұтқыр үйкеліс, диффузия: тасымал құбылыстарының молекула-кинетикалық теориясы. Тасымал коэффициенттері. 

31. 


Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр сыйымдылық. Конденсаторлар.  

32. 


Электростатикалық  өрістегі  диэлектриктер.  Үйектелген  зарядтар. 

Үйектеліну.

  

33. 


Диэлектриктердің типтері. Заттың диэлектриктік қабылдағыштығы.  

34. 


Электр ығысуы векторы. Электр зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы. 

Электростатикалық  өріс  энергиясы.  Электростатикалық  өріс  энергиясының 

көлемдік тығыздығы.  

35. 


Тұрақты электр тогы. Электр тогының бар болу шарттары және оның 

жалпы сипаттамалары.  

36. 

Дифференциал түрдегі Ом және Джоуль-Ленц заңдары. Бөгде күштер. Гальваникалық элементі бар тізбек үшін жалпылама Ом заңы. 

37. 


Магнит өрісі. Магнит индукция векторы

Суперпозиция принципі. 

Био-


Савар-Лаплас заңы. 

38.


 

Магнит өрісінің токтар мен зарядталған бөлшектерге әсері. Магнит 

ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы.  

39. 


Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысы.  

Зарядтардағы магнит өрісі.  

40. 

Магнетиктер. Магнетиктердің түрлері. Диамагнетиктер. Парамагнетиктер. Ферромагнетиктер.  

41. 

Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы. Магнитостатиканың негізгі 

теоремасы – магнит өрісі қасиеттерінің бейнесі. 

42. 


Электромагниттік индукция  құбылысы.  Электромагниттік индукцияның 

негізгі заңы. Ленц ережесі.  

43. 

Өзара  және  өздік  индукция  құбылысы.  Индуктивтілік.  Өзара  индукция коэффициенті.  

44. 


Магнит  өрісінің  энергиясы.  Магнит  өрісі  энергиясының  тығыздығы. 

Максвелдің теңдеулері. 

45

. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулері жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы. 

46. 


Тербелістер мен толқындар. Гармоникалық тербелістердің жалпы 

сипаттамасы.  

47. 

Гармоникалық осцилляторлар. Гармоникалық тербелістердің дифференциалдық теңдеулері. Гармоникалық тербелістердің энергиясы. 

48. 


Толқындық процестер. Толқындық қозғалыстың негізгі сипаттамалары. 

Толқын теңдеуі. Жазық және сфералық толқын.  

49. 

Толқындық процестердің энергетикалық сипаттамалары. Умов векторы. 50. 

Электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. Электромагниттік толқын 

қасиеттері. Электромагниттік энергия ағынының тығыздығы. Пойнтинг 

векторы.  

51. 

Жарық – электромагниттік толқын. Жарық толқындарының қасиеттері. Электромагниттік толқындарды қосу эффектілері. 

52. 


Жарықтың затпен әсерлесуі. Заттағы жарықтың таралуы. Жарықтың 

дисперсиясы.  

53. 

Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациясы.(үйектелуі). 54. 

Электромагниттік сәуле шығарудың кванттық табиғаты. Жылулық сәуле 

шығару.  

55. 


Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планк кванттық гипотезасы және 

формуласы.  

56. 

Фотондар. Жарық кванттарының энергиясы мен импульсі. Фотоэффекті. 57. 

Комптон эффектісі. Электромагниттік сәуле шығарудың корпускулалық - 

толқындық дуализмі.  

58. 


Заттың корпускулалық-толқындық дуализмі. Де Бройль гипотезасы. Де 

Бройль толқындарының қасиеттері.  

59. 

Микробөлшектердің толқындық қасиеттері және Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатынасы. 

60. 


Шредингер теңдеуі және оның шешімдері, кванттық сандар. Паули 

принципі. 

61. 

Металдар. Металдардың электр өткізгіштігі (еркін электрондардың кванттық моделі). Асқын өткізгіштік.  

62. 


Жартылай өткізгіштегі ток тасымалдайтын бөлшектер. Жартылай 

өткізгіштердің меншікті және қоспалы өткізгіштіктері.  

63. 

Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядро моделі.  

64. 

Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті түрленулері. 

Энергия көздерінің мәселелері.  

65. 


Қазіргі физика мен астрофизиканың негізгі мәселелері туралы түсінік. 

 

     6 Студенттердің жетістіктерін бағалау туралы хабарлама 

6.1 

Бағалау жүйесі 

    


Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жеткен  жетістіктеріңіздің  деңгейі 

кредиттік  технологиямен  оқытуда  қабылданған  қорытынды  бағалар 

көрсеткіші бойынша бағаланады (1 кесте).  

кесте  Әріп бойынша 

бағалау жүйесі  

Баллдары 

%-

ы 

Дәстүрлік жүйе 

бойынша бағалау  

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы  В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.  С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық. С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық. Д+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық. Д- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық. 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

                                                                                                                                          

Жіберілу  рейтингінің  бағасын  (ЖД)  Сіз  семестр  бойы  жинақтайсыз. 

Оқыту жұмыстарының түрлері 100-баллдық қөрсеткіш бойынша бағаланады 

және  жіберілу  рейтингінде  2-ші  кестеге  сәйкес  көрсетілген  салмақ 

коэффициентімен есептелінеді.   

2 кесте. Жіберілу рейтингі. 

Параметр 

Салмақ коэффициенті 

Дәрістік сабақтарға қатысу  

0,05  

ОӨЖ 


0,05  

Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,20 

ЕСЖ қорғау 0,20 

Аралық бақылау 

0,30 

Зертханалық жұмыстар 0,20  

Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖД) 

1,00 

 

Жіберілу рейтингі келесі формуламен есептеледі: 

05

,

0.)

(

30,

0

.).

(

20,

0

)(

20

,0

)

(20

,

0)

(

05,

0

)(

.

.++

+++

=ОоЖ

Б

А

ЕСЖ

З

М

Д

Ц

Б

А

 

Қорытынды бағаны есептеу  Қ = 0,6ЖР+0,4Е, 

мұндағы, Е – емтихан бағасы. 6.2 

Балл қою саясаты: 

    


Жоғары  көрсеткіштегі  баллдар,  жұмыс  үнемі  уақытында  және  сапалы 

орындалған  жағдайда  ғана  қойылады.  Тестілеу  және  дәріске  қатысуды 

бағалау баллдары дұрыс жауаптар санына және  дәріске қатысу күндерімен 

есептелінеді.  6.3 ECTS 

бойынша бағаны өзгерту 

                                                                                                      

3 кесте  

 ECTS 

бойынша 

баға 

Әріп 

бойынша 

бағала 

Баллдардың 

цифрлық 

эквивалентті 

%-

дық 

қатынасы 

Дәстүрлік жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 

Қанағаттанарлық. 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

4 кесте  Әріп 

бойынша 

бағала 

Баллдардың 

цифрлық 

эквивалентті 

 

%-

дық 

қатынасы 

Дәстүрлік жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 

Жақсы С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық. 

С 

2,0 


65-69 

 

Қанағаттанарлық. С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 

Қанағаттанарлық. 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 Курс саясаты: 

сабақты жібермеу және кешікпеу; машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

кестеге сәйкес есептеу графикалық жұмыстарды орындау және тапсыру; зертханалық жұмыстарды орындау, сабақты тек себепті жіберу; 

үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

Академиялық этика нормалары: 

ұқыптылық; тәрбиелілік; қайырымдылық; 

турашылдық; жауаптылық; 

аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек.     

Қайшылық  туған  жағдайларда  оқу  тобында  оқытушымен  немесе 

эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлері  ашық  талқылану 

қажет. 


Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

1. Физика. Дәрістер жинағы. –А.,2013 

2. Физика. 5В071700-Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін 

есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар. –А., 2013 

3. 

Трофимова Т.И. Физика. - М.: «Академия», 2012 4. 

Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. -А., 2012 

5

. Физика 2. Дәрістер жинағы. –А.: АЭжБУ,2012 6. 

Трофимова Т.И. Основы физики. Молекулярная физика. Термодинамика. –

М.: «Кнорус», 2011 

7. 


Статистикалық  физика  және  термодинамика.  Барлық  мамандықтардың 

студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2011 

8. 


Трофимова Т.И. Физика курсы бойынша шешулері қоса берілген есептер 

жинағы.- М.:»Жоғары мектеп»,2010 

9. 

Тербелістер.  Барлық  мамандықтардың  барлық  оқу  түрінде  оқитын студенттер  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2009 

10

. Физика 1. Дәрістер жинағы. –А.,2009 11. 

Кванттық  физика.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқаулар (барлық мамандықтар студенттеріне арналған).  

Алматы: АЭжБУ, 2008 12. 

Толқындық оптика. Оқытудың барлық бөлімінің және барлық мамандық 

студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008 

13. 

Электр  және  магнетизм.  Барлық  мамандық  және  барлық  оқу  түрінің студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2008 

14. 

Ілгерлемелі  және  айналмалы  қозғалыс  механикасы.  Барлық  мамандық  және  барлық  оқу  түрінің  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2008 

15

. Трофимова Т.И. Физика курсы. - М.: «Академия», 2006 16

. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. - М.: Физматлит., 2006 

17. 

Савельев  И.В.  Жалпы  физика  курсы: 2–ші  кітап:  Электр.  –М.: «Издательство АСТ», 2004  

18

.  Савельев  И.В.  Жалпы  физика  курсы:  Кн.  4:Толқындар.  Оптика.  –М.: «Издательство АСТ», 2004 

19

.  Савельев  И.В.  Курс  физики:  Кн.  5:Квантовая  оптика.  Атомная  физика. 

Физика  твердого  тела.  Физика  атомного  ядра  и  элементарных  частиц.  –М.: 

«Издательство АСТ», 2004 

20

. Байпақбаев Т.С., Майлина Х.Қ. Жалпы физика курсының есептер жинағы. (Механика, статистикалық физика және термодинамика) -А., 2004 

21

.  Байпақбаев  Т.С.,  Манабаев  Х.Х.  Жалпы  физика  курсының  есептер жинағы. (Электростатика. Тұрақты ток. Магнетизм) -А., 2004 

22

. Физика. Тест сұрақтары- 2 бөлім. Тербелістер мен толқындар. – Алматы: АИЭС, 2004 

23

.  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  Кванттық  физика.  Атом  ядросының физика – Алматы: АИЭС, 2004 

24

. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов. - М.: Оникс         

21 век, 2003 

25

.  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  Механика.  Электромагнетизм.  – Алматы: АИЭС, 2002. 

26

. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. -М.: Высш. шк., 2002 27

. Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.1, 2  

28

. Савельев И.В. Жалпы физика курсы.- М.: Наука, 1989. - т. 1  29

.  Иродов  И.Е.    Электромагнетизм.  Основные  законы.  -  М.:  Лаборатория 

Базовых Знаний, 2000 

30

. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. - М.: Наука, 1988 

31

. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: Физматлит., 1988  32

.  Физика.  Задания  к  практическим  занятиям.  Под  ред.  Ж.П.  Лагутиной.– 

Мн.: Высш.шк., 1985 

33

. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1981 

Қосымша: 

1. Бектенов Ә.М. Физика есептерін шығару. –А., 2013 

2. Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері-А.: «ҚазҰТУ», 2012 

3. Жұманов К.Б. Атомдық физика. –А.: «Қазақ университеті», 2011 

4. 

Беиімбетов Ф.Б. Электр және магнетизм.-А.: «қазақ университеті», 2011 5. Коразов Т.А. Тербелістер және толқындық процестер. Акустика негіздері.  

А., 2011  6.  Бижігітов  Т.  Статистикалық  физика.  Физикалық  кинетика  негіздері.  –А.: 

«Дәуір», 2011 

7. 

Электростатика. Тұрақты ток. Барлық мамандық  және барлық оқу түрінің студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2008

 

8. Қойшыбаев Н.Қ. Физика. Т.3. Электр және магнетизм. –А., 2006 9. 

Қойшыбаев Н.Қ. Физика Т.4. Оптика, Атом, Ядро, Элементар бөлшектер.- 

А, 2006 

10. Жұманов К.Б. Оптика негіздері. .-Алматы, 2004.-т. 2 
жүктеу 229.92 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет