Жэф деканы М. У. Зияханов 2016гжүктеу 124.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.03.2017
өлшемі124.19 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

«Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару» кафедрасы 

 

 

                                                          БЕКІТЕМІН 

 

ЖЭФ деканы____________М.У. Зияханов «____»_______________2016г.  

 

 

 

 

 

  

Пәннің силлабусы EE 

3217

  «ЭНЕРГЕТИКА ЭКОНОМИКАСЫ» 

5В071700 - Жылу энергетикасы  

 

  

 

  

Курс                                                                   4 

 

  Семестр                                                             7  

  Барлық кредиттер                                             3  

 

  Студенттердің оқу жұмыстарын   есепке алатын еуропалық жүйе 

  бойынша барлық кредиттер                             6  

  Жалпы сағат саны -                                          135  

Дәрістер–                                                           22  

Практикалық сабақтар –                                  15  

Зертханалық сабақтар –                                   15  

Студенттердің өзіндік жұмысы  –                   83  

Соның ішінде студенттердің оқытушымен 

 өзіндік жұмысы  –                                             30  

Курстық жұмыс –                                               1 

Бақылау түрі: емтихан –                                    7 семестр 

 

Алматы, 2016 ж.  

Курс  программасы  пәнінің  жұмыс  программасына  сүйене  отырып  

5В071700  -  Жылу  энергетикасы    мамандықтарына    арнап,  аға  оқытушы 

Тулегенова С.К. қатысуымен құрастырылған. 

 

Оқу  бағдарлама  «Экономика,  өндірісті  ұйымдастыру  және  басқару» кафедрасының отырысы  кезінде  (20.06.2016 ж.  бастап    №  10  протокол)  қаралып 

бекітілген. 

 

ЭӨҰжБ Кафедрасының меңгерушісі           А.А. Жакупов  

 

Курс  бағдарламасы  (Syllabus)  Жылу  энергетикасы  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  жиналысында  (отырысында)  қарастырылған  және 

бекітілген. 

Хаттама №4, 22.06.2016 жыл. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1. Оқытушы: 

Тулегенова  Сауле  Куанышевна  –  ЭӨҰжБ  кафедрасының  аға  оқытушысы, 

АЭжБУ, А-416. Тел: 8(727)2253841 

 

2  Аудиториялық  сабақтарды  жүргізудің  уақыты  мен  орны  оқу 

сабақтарының  кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  ақыл-кеңес  беру  графигі 

факультетет  деканатының  (Б  227)  немесе  ЭӨҰжБ  кафедрасының  (А416) 

хабарландыру тақталарында ілінеді.  

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы  

3.1  Пәннің  мақсаты  –  студенттерді  техникалық  және  экономикалық  жағынан 

да  тұтастай  үздіксіз  дайындау  және  экономикалық  амалдармен  техникалық 

есептерді шешуге үйрету.    

3.2  Пәннің  міндеті  –студенттерді  өндіріс  эканомикасын  оып  үйрену,  өндірісті 

жоспарлау  және  ұйымдастыру  саласындағы  білімдермен  қамтамасыз  ету, 

шаруашылық  жүйелерін  жетілдіру,  бағаны  ұйымдастыру,  ғылыми-техникалық 

прогресті  экономикалық  тұрғыдан  тездетіп  шешу  мәселелерін  терең  үйретуге 

білім беру болып табылады.  

3.3 Пәннің сипаттамасы 

Энергетика  экономикасы    пәні  студенттердің  теориялық  және 

практикалық  жағынан  энергетика  саласында  экономикалық  білімдерін  игеру 

және оларды нарықтық қатынас шартында қолдана білуді білдіреді. Электр мен 

жылу  энергиясын  өндірудегі  өзіндік  құнның  құраушылары,  энергетикада 

тарифті  қалыптастыру  әдістері,  энергетикалық  кәсіпорындардың  материалдық, 

қаржылық,  еңбек  ресустары  мен  басқару  негіздері  қарастырылады.  ОЭК 

кәсіпорындарында  инвестицияның  тиімділігін  экономикалық  бағалауға 

әдістемелік амалдар беріледі.    

Энергетика  экономикасы    пәні  барлық  жоғарғы  оқу  орындарының 

студенттері үшін міндетті пән болып табылады және оқу жоспарына профилді 

пән ретінде енгізіледі.    

 

     Пәнді меңгергеннен кейін студенттер төмендегі жалпы түсініктерді  

 білуі керек: 

-

 

казіргі жағдайда кәсіпорыннын материалдық базасы өндірісті дамытудың жоспары  энергетикалық  кәсіпорындардың  материалдық  қаржылық  еңбек 

ресуртары мен басқару негіздерін. істей алуы керек: 

-

 кәсіпкерлік  қызымет  пен  кәсіпорындағы  еңбек  жағдайы  еңбек  ақы  төлеу 

шығындардың  калыптасуы  өзіндік  құнды  есептеу  пайданы  бөлу 

тиімділікті анықтау; 

-

 нарықты  экономикадағы  өндірісті  инвестициялау  көрсеткіштерін  оның 

инновациялық  белсенділерін  арттырумен  байланысты  мәселелерін 

талқылау;  

-

 өндіріс  қызыметін  мемлекттік  реттеу  салық  саясаты  ниеселеу  жүйесі 

басқарушылык  дағдыларға  қатысты  сұрақтарды  анықтап  олардың 

ерекшелітерін меңгеру;   

меңгеру керек: 


-

 

өзіндік  құнды  әртүрлі  экономикалық  есептеулерді  жүргізу әдістемелерін  игеру  және  оларды  талдай  білу,  материалдық,  қаржылық  және 

еңбек  шығындары  кезінде  өндірістік-шаруашылық  қызметтің  ең  жоғарғы 

нәтижелеріне жетуді меңгере білу; 

-

 ОЭК  кәсіпорындарда  технологиялық  және  басқару  үрдістерін 

автоматтандыруды, енгізуді, экономикалық бағалауды;   

-

 

кәсіпорында  қайта  құру  мәселелерімен  танысу  және  басқармалық қызметтерді меңгеру.  

3.4  Пән пререквизиттері: Пәнді оқу кезінде «Экономикалық теория негіздері»  

пәнін білу қажет.   3.5  Пән  постреквизиттері:    Дипломның  жұмысынын  экономикалық  бөлімі 

үшін қажет. 

 

4 Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық (22 сағат) 

 

Тақыр


ып № 

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланған 

әдебиет нөмірі 

Пән және курстың мақсаттары- 2 сағат  

Конспект, 

Ә.1, 2,3,4, 5, 19, 23 

 Қазақстанның  отын-энергетикалық  ресурстары-  2 сағат 

 

Конспект, Ә.1, 2, 3, 4, 5, 23, 

24 


Кәсіпорынның  негізгі  жэне  айналым  қаражаттары- 

2 сағат 

 

Конспект, Ә.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

 Кәсіпорынның еңбек ресурстары-2 сағат  

Конспект, 

Ә.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11 


Энергия өндірудің өзіндік құны-4 сағат 

 

Конспект, Ә.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11 


Энергетикалық  есепке  алуды  ұйымдастыру-  2 

сағат 

Конспект, Ә.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Қондырғыларды  пайдалану  мен  оларды  жөндеуді ұйымдастыру-2 сағат 

Конспект, 

Ә.1, 2, 3, 4, 12, 13, 

14, 15, 16, 22 

Энергетикалық кәсіпорынды басқару- 2 сағат  

Конспект, 

Ә.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 17, 18, 19 

Энергетикадағы техника-экономикалық 

есептеулер- 4 сағат 

Конспект, 

Ә.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 20 

 


4.2

 

Тәжірибелік дайындық 

4.2.1

 

Зертханалық  жұмыстардың  үлгілік тізімдері (15 сағат) 

Тақыр


ып №

                                      Тақырыбы 

Пайдаланған  әдебиет 

нөмірі және бөлімі 

Электрлік цехтың жөндеу жұмыстары бағдарламасының құрылымы мен көлемін 

анықтау-2 сағат 

Конспект, Ә.1,2,3,27 

Электрлік цехтың жұмысшылар санын анықтау-2 сағат   

Конспект, Ә.1,2,3,27 

Электрлік цехтың кезекші мен жөндеу персоналдарының еңбекақысын жоспарлау-2 

сағат 


Конспект, Ә.1,2,3,27 

Жұмыс бригадасы мүшелерінің еңбекақысын анықтау-2 сағат 

Конспект, Ә.1,2,3,27 

Жабдықты жаңартудың экономикалық тиімділігін анықтау-2 сағат 

Конспект, Ә.1,2,3,27 

КЭС-сынан өндірілетін электр және жылу энергияларының өзіндік құндарын анықтау-2 

сағат 


Конспект, Ә.1,2,3,7 

Қазақстан қалаларындағы коммуналды-тұрғын үйлерінің жылу энергиясына қажеттілігін 

анықтау-2 сағат 

Конспект, Ә.1,2,3,7 

Қазақстан қалаларындағы коммуналды-тұрғын үйлерінің отынға қажеттілігін анықтау-1 сағат 

Конспект, Ә.1,2,3,7  

4.2.2 Тәжірибелік  сабақтардың тақырыптары (15 сағат) 

Тақыр


ып №

                                      Тақырыбы 

Пайдаланған  әдебиет 

нөмірі және бөлімі 

Амортизациялық шығындарды есептеу -  2сағат Конспект, Ә.1,2,3 

ЖЭО-нан жіберілетін 

электр 


мен 

жылу 


энергиясының өзіндік құнын анықтау - 2 сағат 

Конспект,  

Ә.1, 2, 3 

КЭС-нан жіберілетін электр энергиясының өзіндік құнын анықтау - 4 сағат 

Конспект,  

Ә.1, 2, 3 

Энергиямен  қамдаудың  әр  түрлі  сүлбелерін техника-экономикалық салыстыру – 3 сағат 

Конспект,  

Ә.1, 2, 3 

Тәжірибеде келтірілген шығындар әдісі мен инвестицияны талдау әдістерін қолдану – 

 4 сағат. 

Конспект ,Ә.1,2,3 

 

4.3 

Курстық жұмыс 

Энергетика  экономикасы  пәні  бойынша  курстық  жұмысты  әдістемелік 

нұсқаулар бойынша [27] орындалады.  

 

4.4 

 Студенттің өзіндік жұмыстарының тақырыптары (83  сағат) 

4.4.1


 

ЖЭС  -ның  экономикалық  жұмысының  негізгі  көрсеткіштерін  жіберілген электр мен жылу қуатының көлемі, отынның бағасы өзгергенде анықтау. 

4.4.2


 

Жылу энергиясын әр түрлі тәсілмен  және көздерден алуды пайдаланатын 

нысандарды  жылумен  қамдаудың  әр  түрлі  сүлбелерін  техника-

экономикалық салыстыру. 

4.4.3

 

Энергияны үнемдейтін шараларды экономикалық бағалау. 4.4.4

 

Инвестициялық жобаларды экономикалық бағалаудың әдістері.  

5

 

Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

 

1.

 Негізгі қорлардың құрамы мен құрылымы 

2.

 Негізгі қорлардың амортизациясы және оның түрлері 

3.

 Негізгі қорларды қолдану көрсеткіштері 

4.

 Кәсіпорынның айналым қорлары(қаражаттары) 

5.

 Айналым қорларының құрылымы 

6.

 Ағымдағы қорларды үнемдеу және айналымдылығы  

7.

 Кәсіпорын қаржысы 

8.

 Кәсіпорын кадрлары және оның құрамы 

9.

 Еңбек өнімділігі 

10.


 

Еңбекақы формалары 

11.

 

Кәсіпорын шығындарының құрылымы 12.

 

Өнімнің өзіндік құнының құрылымы 13.

 

Кәсіпорында бағаны белгілеу 14.

 

Кәсіпорын шығынсыздығын талдау. Шығынсыздық(критикалық) нүктесі 15.

 

Тұрақты және айнымалы шығындар 16.

 

Салық салу және салық түрлері 17.

 

 Табыс пен пайда 18.

 

Пайданы бөліп тарату. Рентабелділік 19.

 

Тарифтердің түрлері және маңызы 20.

 

Эксплуатациялық қызмет жүргізуді ұйымдастыру 21.

 

Энергетикалық жабдықтардың ЖСЖ-ін ұйымдастыру. 22.

 

Жөндеудің міндеттері мен мәні. Жөндеудің түрлері. 23.

 

Жөндеудің мерзімді қайталануы және оның құрылымы. Жөндеуді ұйымдастыру және оның тәсілдері.  

24.


 

Еңбекті ұйымдастыру және бөлу. Эксплуатация мен жөндеу персоналы 

25.

 

Еңбекті ұйымдастырудың бригадалық формасы 26.

 

Кәсіпорынның энергетикалық балансы 27.

 

Энергетикалық баланстардың мазмұны мен түрлері.  28.

 

Өндірістік шығындарды жоспарлау 29.

 

Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығы 30.

 

Энергетикалық шаруашылықтың орны мен мәні 31.

 

Жүйе ретінде энергетикалық шаруашылықтың қасиеттері 32.

 

Энергияның дәстүрлi емес көздерi.  33.

 

Күн энергиясын қолдану. Жел энергиясын қолдану.  34.

 

Кәсіпорындардағы  энергияны үнемді жұмсау (сақтау) 35.

 

Бизнес-жоспар жасау және оның маңызы 36.

 

Келісімнің мақсаты мен міндіттері 37.

 

БЖ-дың резюмесі, параметрлері және көрсеткіштері 38.

 

Нарықты талдау және бағалау 39.

 

Инвестиция мәні 40.

 

Ақшаның уақыттық құны 41.

 

NPV-ны анықтау әдістері 42.

 

Ішкі табыс нормасын (IRR) есептеу  43.

 

Инвестицияны қайтару мерзімін есептеу  44.

 

Өндірістік жоспарлау: қағидалары, әдістері. Жоспар түрлері.  45.

 

Фирма ішілік болжау және кәсіпорын қызметін жоспарлау.  46.

 

Нарықтық экономика жағдайындағы жоспарлау  47.

 

Энергетикадағы басқарудың мақсаттары. 48.

 

Энергетикадағы басқару функциялары 49.

 

Басқару әдісінің классификациясы,  әкімшілік -құқықтық, экономикалық, моральды-тәрбиелік басқару әдістері.  

50.


 

Менеджмент саясаты 

51.

 

Менеджмент мақсаты 52.

 

Басқару заңдары 53.

 

Басқару қағидалары 54.

 

Энергияны тұтынуды  болжау әдістері. 55.

 

Менеджементтегі мотивация 56.

 

Маслоу бойыша қажеттілік 57.

 

Әділдік теориясы  58.

 

Маркетинг  

6  Студенттің жетістіктерін бағалау жайында мәліметтер 

 

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған   

курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады 

(1 – кесте). 

   

  1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге  сәйкес 

коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасына 

қосылады. 

 

Кесте 2. Рейтингке жіберу. Әр жұмыс түрінің мағыналығы. Параметр 

Салмақ коэффициенті 

Зертханалық жұмысты орындау және 

қорғау. 


0,40 

Курстық жұмыс 

0,40 

Дәріс және практика сабақтарына қатынасу, белсене қатысу 

0,20 


Ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасы (Ор)  

1,0 

 

Аралық  бақылау  (БР)    семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр қайсысы  оқытушымен  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады,  ақпараттық 

жүйемен Бор бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Бағалау саясаты 

 

Жоғары бағалау балы  жұмысты сапалы, біркелкі орындағанда қойылады. 

Тест  және  лекцияға  қатынасу,  дұрыс  жауап  беруге  және    дәріске  келмеген 

жағдайларды ескеріліп, бағалау балдары қойылады. 

 

6.3  Университет    оқушыларының  академиялық    икемділігін 

ұйымдастыру кезіндегі бағаны аудару. 

 

ECTS  (Студенттердің  оқу  жұмыстарын  есепке  алатын  еуропалық  жүйе) 

бойынша, ҚР оқитындардың оқу жетістіктерін балды-рейтингті  әріпті  жүйеге 

бағалауға  аудару және 3 және 4-ші  кестелер бойынша керісінше жасалынады. 

Кесте  3  –  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  балды  –  рейтингті    әріпті  жүйе 

бағалауға аудару тәртібі. 

ECTS бағалау  Әріп 

жүйесімен 

бағалау 

Санды 


эквивалент 

балы 


%-дық 

мағынасы 

Дәстүрлі 

баға 


А 

А 

4,0 100 

өте жақсы 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


Д 

С 

2,0 65 

қанағат 


Е 

Д 

1,0 50 

FX, F 
Қанағатсыз 

 

Кесте  4-  балды  рейтигті  әріп  жүйесін  бағалауды  ECTS-ке  бағалауға  аудару 

тәртібі. 

Әріп 


жүйесімен 

бағалау 


Санды 

эквивалент 

балы 

%-тті 


мағынасы 

Дәстүрлі 

баға 

ECTS бағалау А 

4,0 


95-100 

өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

С 

В- 2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағат 


 

С 

2,0 65-69 

 

қанағат  

Д 

С- 1,67 

60-64 


Д+ 

1,33 


55-59 

Д 

1,0 50-54 

қанағат 


Е 0-49 

қанағатсыз 

FX, F 

 

7.   Курс саясаты:  

сабаққа  кешікпеу, сабақты жібермеу;  

оқытушы жүргізген сабақты ұқыпты тыңдап, белсене қатынасу;  

(бір  себептермен)  жіберіп  алған  зертханалық  жұмыстарын  (деканаттың рұқсатымен) қайтадан жасау;   

 курс жұмыстарын, семестр алдындағы аптада ерте қорғауға тапсыру; 

 ЕСЖ-1 қорғау 8-ші аптада, ал ЕСЖ-2 14-ші аптада өткізіледі. 

 кітапхана мен үйде сабаққа өз бетінше дайындалу. 

8.  Академиялық этика нормасы: 

 

тәртіптілік;  

тәрбиелік;  

адалдық;  

ақниеттілік;  

жауапкершілік;  

аудиторияда ұялы телефонды сөндіріп отыру 

Шиеленіскен    жағдайларда  оқу  топтарында    оқытушының,  эдвайзердің қатынасуымен  ашық  түрде  талқылау,  егер  мәселе  шешілмесе  деканат 

қызметкерлеріне жеткізу керек.  

8 Ұсынылатын әдебиеттер  тізімі 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Волков О., Скляренко В. Экономика прсдприятия. - М.: ИНФРА-М. 2003; 

2.

 Грузинов  В.ІІ.  Экономика  предприятия  (предпринимательская).- 

М.:ЮНИТИ,2003(795 б.); 3.

 

Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика прсдприятия.  - М.: ИНФРА-М, 2003 (133 б.); 

4.

 Жолдасбаева Г.Ө. Кәсіпорын экономикасы. - А.: Экономика, 2002 (109 б.); 

5.

 Зайцев  Н.Л.  Экономика  промышленного  предприятия.  -  М.:  Инфра-М, 

2002 (384 б.); 

6.

 

Зайцев  Н.Л.  Экономика,  организация  и  управление  предприятием.  -  М.: ИНФРА-М, 2004 (491 б.); 

7.

 Истаева А.А., Вершинина Г.С. Экономика и планирование коммерческого 

предпринимательства. - А.: Экономика, 2000 (132 б.); 

8.

 

Кейлер В.А. Экономика предприятия. Курс лекций. - М. - Новосибирск: ИНФРА-М- НГАЭиУ, 2003 (129 6.); 

9.

 Мейірбеков  А.Қ.,  Әлімбетов  Қ.Ә.  Кәсіпорын  экономикасы.  -  А.: 

Экономика, 2003 (250 б.); 

10.

 

Фатхутдинов Р.А. Организация производства. - М.: ИНФРА-М, 2000 (672 б.);  

11.


 

Экономика  предприятия  (фирмы).  /  Под  ред.  А.С.Пелиха  -  М.-Ростов-

на-Дону: Маг 2004(512 б.); 

12.


 

Экономика  предприятия.  /  под  ред.  С.Ф.Покропивного.  -  Киев:  КНЭУ, 

2003 (606 б.); 

13.


 

Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на 

предприяиях Ростов-на-Дону: МарТ, 2002 (544 б.); 

14.


 

Саймагамбетова  Г.А.  Организация  и  планирование  производства.  -  А.: 

Экономика, 2004 (138 6.); 

15.


 

Экономика  и  управление  в  энергетике:  Учеб.  Пособие  под  ред.  Н.Н. 

Кожевникова.- М.: Изд. Центр «Академия». 2003г. 

16.


 

Самсонов  В.С.,  Вяткин  М.А.  Экономика  предприятий  энергетического 

комплекса: М.: Высш школа, 2003 г. 

17.


 

Дукенбаев  К.,  Нурекен  Е.  Энергетика  Казахстана.  Технический  аспект. 

Алматы, 2001, 312 стр. 

18.


 

Дүкенбаев  К.  Қазақстан  энергетикасы.  Нарықтық  қатынастар.  Алматы: 

Ғылым, 1998. -350 б. 

Қосымша әдебиеттер: 

19.


 

Экономика электроэнергетики: рыночная политика: Сб./ Отв. Ред. Э.Хоуп 

и д.р. Сибирское отделение Российской академии наук, 2001 г. 

20.


 

Котлер Ф.Основы маркетинга. М. Экономика. 1990 г. 

21.

 

Златопольский  А.  Н.,  Прузнер  С.  Л.  и  др.  Экономика,  организация  и планирование  теплосилового  хозяйства  промышленного  предприятия.  М. 

Энергоатомиздат, 1995, 320 стр. 

22.

 

Дукенбаев К. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику.Алматы, 1996, 532 стр. 

23.


 

Волков А. Экономика предприятий. - М., 1998. – 261с. 

24.

 

К.Ш.  Дүйсенбаев,  Э.Т.  Төлегенов,  Ж.Г.  Жұмағұлова.      Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. Алматы.- Экономика, 2001, 328 бет.  

 

Кафедра материалдары: 

25.

 

Даукеев  Г.Ж.,  Жакупов  А.А.,  Тохтибакиев  К.К.,  Тузелбаев  Б.И.  Методология формирования тарифов в секторе  электроэнергетики Казахстана: 

состояние,  проблемы,  перспективы  //  Энергетика  и  топливные  ресурсы Казахстана. - 2000. - №2. – С. 26-33. 

26.


 

Ержанов    С.И.    Сала    экономикасы:    оқу    құралы.-  Алматы:      АЭжБИ, 

2001, 200 бет. 

27.


 

Парамонов  С.Г.,  Тузелбаев  Б.И.,  Саладағы  экономика  (курстық 

жұмыстарды  орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар) Алматы:АЭжБИ, 2009.- 

21 б. 


28.

 

Түзелбаев Б.И. Сала экономикасы: Оқу құралы, АЭжБИ: Алматы, 2007.    

 

  

 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> tef -> 2017 -> mip kz
mip kz -> Жұмыс бағдарламасын оқу бағдарламасы негізінде «Кәсіпкерлік және салық жүйесі» пәніне Адилбеков А. А. құрастырды
2017 -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> «Бекітем»
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
mip kz -> Пәннің силлабусы tpe 3235 -табиғатты пайдалану экономикасы

жүктеу 124.19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет