Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 жжүктеу 164.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.04.2017
өлшемі164.31 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

                                                  

 

 

 «Бекітемін» 

 

                                                                ЖЭФ деканы _________ М.У. Зияханов 

                                                                                          «_» ___________2016_ж. 

 

 

 

 

Fiz (ІІ) 2206 -ФИЗИКА 2  

пәніне арналған Syllabus 

5В073100 мамандығы үшін – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» 

 

 

  

Курс   


Семестр 

Кредит саны  

ECTS бойынша кредит саны 

Барлық сағат саны  

Соның ішінде: 

Дәрістер  

Машықтану сабақтары  

Зертханалық сабақтар  

ОӨЖ  

Соның ішінде: ООӨЖ   

ЕСЖ 


Емтихан  

 

135 

 

30 15 


83 

 

30  

  

 

Алматы 2016  Syllabusты  5В073100–«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі»  мамандығының  типтік  оқу  бағдарламасы  негізінде  физика 

кафедрасының аға оқытушысы Кенжебекова А.И. құрастырды.  

 

Syllabus  физика  кафедрасының  «20»  маусым  2016  ж.  отырысында қаралып, мақұлданды.  Хаттама № 9   

      


 

Кафедра меңгерушісі________________ проф. Қарсыбаев М.Ш. 

 

Syllabus жылу 

энергетика 

факультетінің 

оқу-әдістемелік 

комиссиясының  отырысында  қарастырылып,  бекітілді.  (хаттама  №4, 

22.06.2016 ж.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар:  

Кенжебекова А.И. – аға оқытушы.  

каб. А317. Байланыс телефондары: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

 

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу 

сабақтарының  кестесінде,  СОӨЖ  кеңес  беру  графигі  физика кафедрасының  (А309)  және  электр  энергетика  факультетінің  деканатының 

(С 209) хабарландыру тақталарында көрсетіледі.   

3 Оқу пәнінің сипаттамалары 

3.1  Курстың  мақсаты  -  студенттерді  классикалық  және    қазіргі  заманғы 

физика  мен  физика  теорияларын,  физиканың  негізгі  заңдарын,  сондай-ақ 

физиканың  әр  саласындағы  теориялық  және  тәжірибелік-машықтану 

есептерін  шешудің  физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен 

біліктерін  қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын 

қалыптастыру;  олардың  болашақта  кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі  нақты 

есептерді  шешуге  көмектесетін  физикалық  құбылыстарды  ғылыми  - 

тәжірибелік зерттеудегі әдістерді меңгеріп,  қолдана білуін  қамтамасыз ету. 3.2 Курстың тапсырмалары- классикалық  және қазіргі заманғы физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын және  тұжырымдамаларының  табиғатын  және 

олардың  ішкі  байланыстарын  ашу;  студенттердің  болашақта  кәсіптік  іс-

әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін  физиканың  әр  түрлі 

салаларындағы  пәннің  жалпылама  типтік  мәселелерін  (теориялық, 

эксперименттік  және  практикалық)  шешуде  олардың  дағдылары  мен 

біліктерін  қалыптастыру  және    ары  қарай  жеке  өз  беттерімен  білім  алу  

әдістерін меңгерту; студенттердің өзіндік, танымдық іс-әрекетін, компьютер 

көмегімен  физикалық  құбылыстарды  моделдеуді    меңгеруін  және 

шығармашылық ойлау  қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 3.3 Курстың сипаттамасы 

 «Физика  2»  пәні  5В073100  ––  «Қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір 

тіршілігінің  қауіпсіздігі»  мамандығы  бойынша  техника  және  технология 

бакалаврларын даярлауда  олардың кәсіби іс-әрекетінің негізін қалай отырып 

және  ғылыми  көзқарасы  мен  құзырлығын  қалыптастыратын  базалық  курс 

болып табылады;  

 «Физика  2»    курсында:  Максвелл  теңдеулері;  тербелістер  мен 

толқындар  физикасы;  кванттық  физика  және  атом  физикасы;  атом  ядросы 

және элементар бөлшектер, қатты денелер физикасы оқытылады. 

  

Пәнді оқу тапсырмалары нәтижесінде, физика 2 курсын оқып үйренуде студент: 

 

-негізгі физикалық теориялар мен принциптерін  қолдануды, зерттеудің физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолдану шектерін білу; 

 

-нақты  физикалық  есептерді  және  жағдайларды  шешуде  териялық білімді 

қолдануды,физикалық 

эксперимент 

нәтижелерін 

талдауды, 

компьютер көмегімен физикалық құбылыстарды моделдеуді үйрену; 

 

-өлшеу  құрылғыларын  қолдануды, алынған  мәліметтерді  өңдеуді  және есептеуді, физикалық эксперименттерді жүргізуді  білуі қажет. 

«Физика  2»  курсына  классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканың 

негізгі  бөлімдері  кіреді.  Қазіргі  заманғы  физикада  оның  заңдары  мен 

теориялары    мәнін  жоғалтқан  жоқ,  олар  ары  қарай  дамыды,  жалпыланды 

және олардың  қолдану шегіне байланысты критикалық  бағаланулар алынды 

және олар техникада тура және жанама түрде қолдануда. 

 

3.4 Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері  

Пререквизиттер – Математика1, Математика2, Физика1, Химия 

Постреквизиттер  –  «Радиотарату  құрылғысы»,  «Тіршілік  қауіпсіздігі  және 

қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша  сертификациялау,  стандарттау  және 

метрология» 

 

4 Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1  Теориялық дайындық (30 сағат):  

 

Дәріс 


 

Тақырыбы 

әдебиеттер   

 Электромагниттік индукция құбылыстары  

Электромагниттік  индукцияның  негізгі  заңдары.  Ленц 

ережесі.  Өздік  және  өзара  индукция  құбылыстары 

Индуктивтілік.  Электр  тізбегін  тұйықтау  және  ажырату 

экстратоктары.  Токтың  магнит  энергиясы.  Магнит 

өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы. (2сағат) 

 

Ә.  1,  2,  5, 9, 12,15,16 Максвелл теориясының негіздері  

Электромагниттік  индукция  құбылысының      максвелдік 

және  фарадейлік  тұжырымдаулары.  Құйынды  электр 

өрісі.  Ығысу  тогы.  Максвелл  теңдеулер  жүйесі.  Электр 

және магнит өрістерінің салыстырмалылығы.(2сағат) 

 

Ә.  1,  2,  5, 

9, 12,15,16 Электромагниттік толқындар.

 

Тербелмелі контур. Еркін 

және  еріксіз  электромагниттік  тербелістер.  Резонанс. 

Еріксіз  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы.  Айнымалы 

электр тогы. Айнымалы токка арналған Ом заңы. Кернеу 

және ток резонансы.

  

 (2сағат) Ә.    2,  5,  9, 

13,15,16 Толқындық  теңдеу.  Электомагниттік  толқынның  таралу 

жылдамдығы.  Электромагниттік  энергия  ағынының 

тығыздығы.  Умов-Пойтинг  векторы.    Дипольдің  сәуле 

шығаруы.(2сағат) 

Ә.    2,  5,  9, 

13,15,16 

Жарық  толқындарының  қасиеттері.  Толқын  пакеті.  

Топтық 

жылдамдық. Жарық 

толқындарының 

интерференциясы. 

Когеренттілік. 

Толқындар 

дифракциясы.  Гюйгенс  –Френель  принципі.    Френель 

Ә.    2,  5,  9, 

13,15,16 аймақтар  әдісі.  Бір  саңылаудағы  және  көп  саңылаудағы 

дифракция. 

Заттағы 

электромагниттік 

толқындар. 

Жарықтың 

затта 

таралуы. Жарық 

дисперсиясы. 

Жарықтың полярлануы.(2сағат) 

Жылулық  сәуле  шығару,  оның  қасиеттері  мен  негізгі 

сипаттамалары.  Жылулық  сәуле  шығару  заңдары. 

Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  мәселелері. 

Планктың  кванттық  гипотезасы  және  формуласы. 

Стефан-Больцман заңы. Фотондар. Жарық кванттарының 

энергиясы және импульсі.(2сағат)

 

 

Ә.    2,  5,  9, 

13,15,16 

7 

Кванттық  теорияның  негізгі  идеяларын  эксперименттік 

негіздеу. 

Фотоэффект. 

Комптон 

эффектісі.Электромагниттік 

сәуле 

шығарудың корпускулалық-толқындық дуализмі.

 (2сағат)

 

Ә.    2,  5,  9, 13 

Корпускулалық-  толқындық  екіжақтылық.

 

Де  Бройль гипотезасы  және  оның  тәжірибеде  расталуы.  Де  Бройль 

толқынының қасиеттері.  Микробөлшектердің толқындық 

қасиеттері 

және 


Гейзенбергтің 

анықталмағандық 

қатынасы.  Кванттық  механикадағы  микробөлшектердің 

күйі.  Толқындық  функция  және  оның  статистикалық 

мағынасы. 

  

(2сағат) Ә. 2, 3, 5, 9 

Шредингердің  уақыттық  және  стационар  теңдеуі. 

Қарапайым  кванттық  жүйе  үшін  Шредингер  теңдеуінің 

шешімі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді  потенциалды 

шұңқырдағы  бөлшек.  Бордың  сәйкестік  принципі. 

Бөлшектердің 

потенциалды 

тосқауыл 

 

арқылы 


өтуі.Туннельдік 

эффект. 


Кванттық 

гармоникалық 

осциллятор.  (2сағат) 

Ә. 2, 3, 5, 9 10 

Сутегі  атомының  энергетикалық  деңгейлері.  Деңгейлер 

ені.    Кеңістіктік  квантталу.  Электрон  спині.  Бірдей 

кванттық  бөлшектердің  ажыратылмаушылығы . (2сағат) 

 

Ә. 2, 3, 5, 9 11 

Кванттық  статистика    және  қатты  денелер  физикасының 

элементтері.    Ферми  –  Дирак  және  Бозе-Эйнштейн 

кванттық статистикалары туралы түсінік.  Бозондар және 

фермиондар.  Металдардағы  айныған  электронды  газ. 

Ферми деңгейі. (2сағат) 

Ә.    2,  5,  9, 

13 


12 

 Қатты 

денелердің 

аумақтық 

теориясы. 

Кристалдардардағы  энергетикалық  аймақтар.  Аймақтық 

теориядағы  металдар,  өткізгіштер  мен    шалаөткізгіштер. 

Қоспалы    және  меншікті  шала  өткізгіштердің  электр 

өткізгіштігі.   Фотоөткізгіштік. (2сағат) 

Ә.    2,  5,  9, 

13 


13 

Түйісу  құбылыстары.  Металл  бетінен  электрондардың 

шығу  жұмысы.  Түйісудің  потенциалдар  айырымы. 

Ә.    2,  5,  9, 

13 


Электронды  және  кемтікті  шала  өткізгіштердегі  түйісу. 

Шалаөткізгішті диод. (2сағат) 14 

Атом  ядросы.  Атом  ядросының  құрылымы  және 

сипаттамалары. 

Массалық 

ақау 

және 


байланыс 

энергиясы. Ядролық күштер. Ядролық күштердің алмасу 

сипаты. Ядро модельдері. (2сағат) 

Ә.    2,  5,  9, 

13 

15 

 

Элементар бөлшектер. Фундаменталды әсерлесулер. 

Күшті, 

әлсіз, 


электромагниттік, 

гравитациялық 

байланыстар.  Қазіргі  физика  мен  астрофизиканың  өзекті 

мәселелері жөнінде түсінік. (2сағат) 

Ә.    2,  5,  9, 

13 


 

4.2  Практикалық дайындық 

4.2.1 Практикалық сабақтардың тақырыптары  (7сағат) 

 

 

 Машық. 

саб. 


 

Тақырыбы 

 

Әдебиеттер  Электромагниттік индукция. 

1.Электромагниттік 

индукцияның  негізгі  заңдары. 

Фарадей  -  Максвелл  заңы.  2.Өзіндік  және  өзара 

индукция.  Индуктивтілік  және  өзара  индуктивтілік.  3. 

Электр тізбегін тұйықтау және ажырату экстратоктары. 

4. Магнит өрісінің энергиясы және тығыздығы. (2 сағат) 

 

Ә.    4,  10, 14 

Электромагниттік 

толқындар 

және 


оның 

сипаттамалары.  Электромагниттік    толқындардың 

энергиясы  және  энергия  тығыздығы.  Пойтинг  векторы.  

Толқынның 

 

интерференциясы. Толқынның 

дифракциясы. (2сағат) 

Ә.    4,  11, 

14 


Сәуле шығарудың кванттық табиғаты.  Жылулық сәуле 

шығару және оның сипаттамалары.  Абсолют қара дене, 

оның  моделі.  Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару 

заңдары.    Планк  формуласы  және  гипотезасы.  

Фотондар. Фотон энергиясы және импульсі 

Фотондар. 

Фотон 


энергиясы 

және 


импульсі.  

Фотоэффект. Эйнштейн теңдеулері.  Комптон эффектісі. 

Электромагнитті  сәуле  шығарудың  корпускулалы-

толқындық дуализмі. (3сағат) 

Ә.    4,  11, 

14  

4.2.2

 

Зертханалық жұмыстар тізімі (15 сағат)  : 

 

Зерт. 

жұм. 

Тақырыбы 

 

Әдебиет   

Максвелл теңдеулері 

ЭМК-23 Құйынды электр өрісін оқып үйрену  

ЭМК-24 Катушканың индуктивтілігін анықтау 

Ә. 1,2 


 

      

Тербелістер мен толқындар физикасы.  

ЭМК-17 Осциллограф көмегімен тербелістерді қосып 

үйрену. 

 

ЭМК-18 Тербелмелі 

контурдағы 

еркін 

өшетін 


тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-19 


Айнымалы 

токты 


қолданып 

еріксіз  

тербелістерді оқып үйрену. 

 ЭМК-20  Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін өлшеу.  

 

ЭМК-21 Математикалық 

маятник 


көмегімен 

гармоникалық тербелістерді оқып үйрену. 

 

ЭМК-22 Маятниктің еркін тербелісін оқып үйрену.  ЭМК-25 Еріксіз тербелістерді оқып  үйрену. Кернеу 

резонансы  

Ә. 6 

10 

 

11 

12 

 

13 

ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен      линзаның 

қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3 Тар саңылаудағы жарық дифракциясын  

 

оқып үйрену.  ОТТ-6 Малюс заңын тексеру.  

Ә. 8 


 

14 

15 

16 

17 

 

18 

Кванттық физика және атом физикасы 

ОТТ-8 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-10  Стефан-Больцман заңын тексеру 

ОТТ-11  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау.   

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау.  

Ә. 7 


 

 

 

19 

 

20 

 

21 

Қатты дене, атом ядросы және элементар бөлшектер 

физикасы   

ОТТ-13  Жартылай  өткізгішті  диод  жұмысын  оқып 

үйрену. 

ОТТ-14  Жартылай  өткізгіштердің  жарық  өткізгіштік 

құбылысын оқып  үйрену.     

ОТТ-15 


Жартылай 

өткізгіштердің 

кедергілерінің 

температураға тәуелділігін оқып  үйрену.   

Ә. 7 

 

Ескерту: 2-3 студенттерден тұратын студенттер бригадасы берілген тарау бойынша, зертханалық жұмыстарды орындау сызбасына  сәйкес өздерінің 

нұсқасы бойынша  бір немесе бірнешет  зертханалық жұмыстарды 

орындайды.  

 


 

4.3 ОӨЖ тақырыптары мен тапсырмалары 

4.3.1 ОӨЖ тақырыптар (83 сағат) 

 

1  Электр тізбегін тұйықтау және ажырату экстратоктары. 

2

   


Шағылысу және сыну заңдары. Толық шағылысу құбылысы. 

3  Интерферометрлер. Жарық интерференциясын қолдану. 

Френель және Фраунгофер дифракциясы. Голография. 

Полярланған жарықты алу тәсілдері. 

Оптикалық пирометрия. 

7  Кванттық электроникаи элементтері. Еріксіз және спонтанды сәуле 

шығару. Лазерлер. 8  Құрылымдық кристаллография элементтері. Кристалл құрылымдарды 

зерттеу әдістері. Металдардың электр өткізгіштігінің кванттық теориясы. Асқын өткізгіштік.     

10

 

Күннің сәуле шығаруы. Иондаушы сәуле шығару дозиметриясы. Дозиметрлер. 

 

4.3.2  Өзіндік жұмыс тапсырмалары 

1  Пән  бойынша  келесі  тақырыптарда  үш  есептеу-сызба  жұмыстары 

орындалады:  

ЕСЖ № 1 «Максвелл теңдеулері»; 

ЕСЖ  №2 «Толқындар мен тербелістер физикасы. Электромагниттік 

толқындар»; 

    ЕСЖ  №3 «Кванттық  және атомдық  физика. Атом ядросы»; 

ЕСЖ тапсырмаларының нұсқаларын оқытушы береді. 

2 ООӨЖ кестесі кафедра мен деканаттың хабарландыру тақтасында 

ілінген.   

3 Машықтандыру сабағында ағымдық бақылауды «қысқа бақылау» мына 

тақырыптар бойынша өткізу: Электродинамика; Тербелістер мен толқындар; 

Кванттық физика. 

4 Студенттер үшін оқу үдерісінің кестесі кафедра мен деканаттың 

хабарландыру тақтасында ілінген.  

 

5 Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар:  

 Максвелл теңдеулері 

1.

 Электромагниттік 

индукция 

құбылысы. 

 

Электромагниттік индукцияның негізгі заңдары. Ленц ережесі. 

2.

 Өздік  және  өзара  индукция  құбылыстары.  Индуктивтілік.  Ұзын 

соленоид индуктивтілігі. 

3.

 

Электр тізбегін тұйықтау және ажырату экстратоктары.  4.

 

Токтың  магнит  энергиясы.  Магнит  өрісінің  энергиясының  көлемдік тығыздығы. 

5.

 

Электромагниттік  индукция  құбылысының  максвеллдік  және фарадейлік тұжырымдаулары. Құйынды электр өрісі. Ығысу тогы. Максвелл 

теңдеулер жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы  

Толқындар мен тербелістер 

 

6.

 Гармоникалық  тебелістердің  жалпы  сипаттамалары.  Табиғаттағы  кез 

келген тербелістерді түсіндіру аналогиясы. 

7.

 

Векторлық диаграмма. Тербелістерді қосу.   8.

 

Гармоникалық осцилляторлар:  маятниктер, серіппелі және тербелмелі контур.  Осцилляторлардың  гармоникалық  тербелістерінің  дифференциалды 

теңдеулері. 

9.

 

 Өшетін  тербелістер  және  оның  сипаттамалары.  Өшу  коэффициенті, өшудің логарифмдік декременті, сапалылық. 

10.


 

 Еріксіз  тербелістер.  Еріксіз  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы. 

Резонанс. Резонанс қисықтары. 

11.


 

 Толқындық  процестер.  Бойлық  және  көлденең  толқындар.  Толқын 

теңдеуі. Фазалық жылдамдық, толқын ұзындығы, толқындық сан. 

12.


 

 Толқындық теңдеу. Серпінді толқын энергиясы. Умов векторы. 

13.

 

 Толқындардың суперпозиция принципі.  Топтық жылдамдық. Фазалық және  топтық  жылдамдық  арасындағы  байланыс.  Қалыпты  және  аномальды 

дисперсия.  

14.

 

 Толқындардың интерференциясы. 15.

 

 Электромагниттік  толқындардың  дифференциалды  тендеулері  және оның  қасиеттері.  Электромагнитті  өріс  үшін  толқындық  теңдеу.  Энергия 

және энергияның тығыздығы. Пойнтинг векторы. Дипольдік сәуле шығару. 

16.

 

 Жарық  -  электромагниттік  толқын.  Жарық  интерференциясы. Когеренттілік. Интерференцияны бақылау әдістері. 

17.


 

 Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френель әдісі. 

18.

 

 Саңылаудағы  жарық  дифракциясы.    Дифракциялық  және  кеңістіктік тор. Голография. 

19.


 

 Жарықтың  заттармен  әсерлесуінің  физикалық  негіздері.  Жарық 

дисперсиясы.  Жарық  дисперсиясының  классикалық  және  электрондық 

теориясы. 

20.

 

 Жарық поляризациясы. Екі диэлектрик орта шекарасындағы жарықтың шағылу, сыну кезіндегі поляризация. 

Кванттық  және атомдық физика 

21.


 

 Жылулық сәуле шығару сипаттамалары. Абсолют қара дене. Абсолют 

қара дененің сәуле шығару заңдары. Кирхгоф заңы. 

22.


 

 Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  спектріндегі  энергия  таралуы. 

Планктың кванттық гипотезасы және формуласы. 

23.


 

 Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары мен кванттық теориясы.   

24.

 

  Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және  импульсі.  Комптон эффекті. 

25.

 

 Электромагниттік сәуле  шығарудың  корпускулалық-толқындық 

дуализмі. 

26.

 

 Заттардың корпускулалық-толқындық дуализмі. Де Бройль гипотезасы және оны эксперименталды расталуы. Де Бройль толқынының қасиеттері. 

27.


 

 Гейзенбергтің 

анықталмағандық 

қатынасы. 

Гейзенбергтің 

анықталмағандық  қатынасын  кванттық  механика  есептерін  шығаруға 

қолдану. 

28.


 

 Толқындық  функция  және  оның  статистикалық  мағынасы.  Кванттық 

және  классикалық  механикадағы  бөлшектің  күйін  анықтаудың  принципті 

айырмашылықтары. 

29.

 

 Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі. Қарапайым кванттық жүйе  үшін  Шредингер  теңдеуінің  шешімі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді 

потенциалды шұңқырдағы бөлшек. Бордың сәйкестік принципі.  

30.

 

 Кванттық  гармоникалық  осциллятор.  Нөлдік  энергия.  Бөлшектердің потенциалды тосқауыл  арқылы өтуі. 

31.


 

 Сутегі  атомының  энергетикалық  деңгейлері.  Кванттық  сандардың 

толық саны. Паули принципі. 

32.


 

 Спонтанды және еріксіз сәуле шығару. Лазер сәулесінің элементтері. 

 

Қатты денелер, атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы 

 

33.


 

 Кванттық  статистика    және  оны  қолдану.  Ферми  –  Дирак  және  Бозе-

Эйнштейн  кванттық  статистикалары  туралы  түсінік.  Бозондар  мен 

фермиондар. Ұқсас бөлшектердің ажыратылмаушылық принципі. 

34.

 

 Жүйенің  химиялық  потенциалы  (Ферми  деңгейі).  Металдардағы электронды өткізгіштік. Металдардың электр өткізгіштігі. Асқын өткізгіштік. 

Асқын өткізгіштікті ғылым мен техникада қолдану. 

35.

 

 Қатты  денелердің  аумақтық  теориясы.    Аймақтық  теориядағы металдар,  өткізгіштер  мен  жартылай  өткізгіштер.  Қоспалы    және  меншікті 

жартылай 

өткізгіштер. Фотоөткізгіштік.  

36.


 

 Металдар мен жартылай өткізгіштердегі түйіспелі құбылысы 

( Зеебек, Пелтье құбылыстары). Электронды- кемтікті байланыс (p-n-ауысу). 

37.  Атом  ядросы.  Атом  ядросының  құрылысы  және  негізгі  қасиеттері. 

Ядролық күштер. 

38.  Ядроның  байланыс  энергиясы.  Ядроның  бөліну  реакциясы.  Энергия  

көздерінің  мәселелері. 

39.  Радиоактивтілік.  Радиоактивті  ыдырау  заңы.  Ыдырау  түрлері  мен   

заңдылықтары. 

40. Элементар бөлшектер. Фундаментальды әсерлесулер. 

 

     6  Студенттердің жетістігін бағалау жөнінде ақпарат  6.1 Бағалау жүйесі 

          Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіз  кредиттік  оқыту 

технологиясында  қабылданған  қорытында  бағалар  шкаласы  бойынша 

бағаланады (кесте 1).    

Кесте 1 


Әріп бойынша 

бағалау 


жүйесі  

Баллдары 

%- 

Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау  

        А 

95-100 Өте жақсы 

        А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы          В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


        В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


        В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


        С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.          С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық.         С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық.         D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық.         D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық.         F Қанағаттанарлықсыз 

 

Емтиханға  жіберілу  рейтингі  бағасын  Сіз  семестр  бойына  жинайсыз. Әр оқу жұмысының түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 кестеге 

сәйкес  салмақтық  коэффициентті  ескере  отырып,  емтиханға  жіберілу 

рейтингіне кіреді.  

         Кесте 2. Емтиханға жіберілу рейтингі. Әр жұмыстың маңыздылығы.  

 

Параметр Салмақтық коэффициент 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,05  

ОӨЖ 


0,05  

Машықтандыру 

сабақтарындағы 

жұмыс 


0,2  

ЕСЖ қорғау 

0,2 

Аралық бақылау 0,3 

Зертханалық жұмыстар 

0,2  

Қорытынды рейтинг 1,0 

 

Жіберілу рейтингі келесі формуламен есептеледі: 05

,

0.)

(

30,

0

.).

(

20,

0

)(

20

,0

)

(20

,

0)

(

05,

0

)(

.ООЖБ

А

ЕСЖ

З

М

Д

Ц

АБ

 

Қорытынды баға келесі түрде шығарылады:      Қ = 0,6 (ЖР) +0,4(Е),   мұндағы Е – емтихан бағасы.  

 

6.2 Балл қою саясаты:      Ең  жоғары  бағалау  баллдары  жұмысты  уақытында  және  жоғары  сапада 

орындаған  жағдайда  қолданылады.  Тестілеу  және  дәрістік  сабақтарға 

қатысуды  бғалау  баллдары  дұрыс  жауаптардың  санына  және  жіберілген 

дәрістердің санына сәйкес қойылады.   6.3 

Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыруда бағаларды аудару  

ҚР-ғы  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  балл-рейтингтік  әріптік  жүйесіне 

ECTS  (трансфертті  (аудару)  және  кредиттерді  жинақтаудың  Европалық 

жүйесі)  бойынша      бағаларды  ауыстыру  және  керісінше  орындау  3  және  4 

кестелерге сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

Кесте  3  - 

ҚР-ғы  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  балл-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне ECTS  бойынша   бағаларды аудару  

 

 ECTS бойынша баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте  4  - ҚР

 

балл-рейтингтік  әріптік  жүйесі  бағаларын  

ECTS    бойынша   

бағаларға аудару 

 

Әріптік жүйе бойынша баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны  

 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

қанағаттанарлық 

0-49 

қанағаттанарлықсыз FX, F 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу сызба жұмыстарды орындау және тапсыру; - себепті жіберілген сабақтар бойынша (анықтама мен оқытушының рұқсаты 

болған жағдайда) зертханалық жұмыстарды орындау; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

8. Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылық  туған  жағдайлар  оқу  тобында  оқытушымен  немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

9. Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі:

 

1.

 Қойшыбаев  Н.  Физика:  Оқу  құралы  Т.2  :электродинамика 

негіздері  тербелістер  мен  толқындар  оптика  кванттық  физика  және  атом 

ядросы. А 2001 

2.

 Қойшыбаев  Н.  Физика  Т.4.  Оптика,  Атом,  Ядро,  Элементар 

бөлшектер.А. -2006 

3.

 

Трофимова Т.И. Физика курсы. - М. : Академия, 2006.  4.

 

Иродов И.Е.  Кванттық физика. Негізгі заңдар. - А. : 2012. 5.

 

Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. 

– А.: 2012. 

6.

 Байпақбаев  Т.С.,Қарсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсының 

есептер  жинағы.Тербелістер  мен  толқындар.Кванттық  механика  атомдық 

және ядролық физика.-А., 2002 

7.

 Байпақбаев  Т.С.,Қарсыбаев  М.Ш.Жалпы  физика  курсының 

есептер жинағы. –А.: «Ақ Шағыл», 2014 

8.

 

Байпақбаев Т.С.Манабаев Х.Х. Жалпы физика курсының есептер жинағы.  ( Электростатика.Тұрақты ток.Магнетизм).-А., 2004 

9.

 Тербелістер.  Барлық  мамандық  студенттері  үшін  зертханалық 

жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқау.  -  Алматы:  АЭжБУ, 

2015 

10.


 

Кванттық физика. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

өдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2015 

11.


 

Толқындық  оптика.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2008 

12.


 

Физика2.5В073100-  Қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір 

тіршілігінің  қауіпсіздігі  мамандығы  студенттеріне  арналған  есептеу-сызба 

жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар. Сыздықова Р.Н., 

Кенжебекова А.И.Г.А. Мамырбаева. Алматы.: АЭжБУ, 2014.-23 б. 

 


13.

 

Трофимова Т.И. Физика курсы. - М. : Академия, 2006.  14.

 

Байпақбаев Т.С.Манабаев Х.Х. Жалпы физика курсының есептер жинағы.  ( Электростатика.Тұрақты ток.Магнетизм).-А., 2004 

15.


 

Байпақбаев  Т.С.,Қарсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсының 

есептер  жинағы.Тербелістер  мен  толқындар.Кванттық  механика  атомдық 

және ядролық физика.-А., 2002 

 

Қосымша: 

1.

 Иродов И.Е.  Электромагнетизм. Негізгі заңдар. - А. : 2013. 

2.

 Бәйімбетов  Ф.Б,  Электр  және  магнетизм.    А.:  «Қазақ 

университеті».-2011 

3.

 

Бектенов Ә.М. Физика есептерін шығару. А.: 2013 4.

 

Кониши.К.  Кванттық  механика:  жаңа  көзқарас.  1  Кітап.  А.-2013.-427б. 

5.

 Қоразов  Т.А.  Тербелмелі  және  толқындық  процестер. 

Акустика негіздері.А.-2011 

6.

 

Мартин  Б.Р.  Ядролық  физика  және  элементар  бөлшектер физикасы. Кіріспе 1.-A.-2013. 

7.

 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы.-1991 

8.

 Бектенов Ә.М. Физика есептерін шығару. А.-2013 

9.

 Трофимова  Т.И.  Физика  курсы  бойынша  шешулері  қоса 

берілген есептер жинағы. М.: «Жоғары мектеп».-2010.   


жүктеу 164.31 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет