Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 жжүктеу 318.77 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.09.2017
өлшемі318.77 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі «Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

                                                  

 

 

 «Бекітемін» 

 

                                                                ЖЭФ деканы _________ М.У. Зияханов 

                                                                                             ___________2016_ж. 

 

 

 

 

Fiz (І) 2204 -ФИЗИКА 2  

пәніне арналған Syllabus 

5В081200 мамандығы үшін – «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамсыздандыру» 

 

 

  

Курс   


Семестр 

Кредит саны  

ECTS бойынша кредит саны 

Барлық сағат саны  

Соның ішінде: 

Дәрістер  

Машықтану сабақтары  

Зертханалық сабақтар  

ОӨЖ  

Соның ішінде: ООӨЖ   

ЕСЖ 


Емтихан  

 

135 

 

22 15 

15 


83 

 

30  

  

 

Алматы 2016   

 

Syllabusты 5В081200 

– 

«Ауыл шаруашылығын 

энергиямен 

қамсыздандыру»  мамандығының  жұмыстық  оқу  бағдарламасы  негізінде 

физика кафедрасының аға оқытушысы Кенжебекова А.И. құрастырды.  

 

Syllabus  физика  кафедрасының  «  20    »  маусым  2016  ж.  отырысында қаралып, мақұлданды.  Хаттама №     

      


 

Кафедра меңгерушісі________________ проф. Қарсыбаев М.Ш. 

 

Syllabus жылу 

энергетика 

факультетінің 

оқу-әдістемелік 

комиссиясының отырысында қарастырылып, бекітілді. (хаттама №4 ,          

22.06.2016 ж.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар:  Кенжебекова А.И. – аға оқытушы.  

каб. А317. Байланыс телефондары: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

 

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу 

сабақтарының 

кестесінде, 

СОӨЖ 

кеңес 

беру 

графигі 

физика 

кафедрасының  (А309)  және  электр  энергетика  факультетінің  деканатының 

(С 209) хабарландыру тақталарында көрсетіледі.   

3 Оқу пәнінің сипаттамалары 

3.1 Пәннің мақсаты - студенттерді классикалық және  қазіргі заманғы физика 

мен физика  теорияларын, физиканың  негізгі  заңдарын,  сондай-ақ  физиканың 

әр  саласындағы  теориялық  және  тәжірибелік-машықтану  есептерін  шешудің 

физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен  біліктерін 

қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын  қалыптастыру; 

олардың  болашақта  кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі  нақты  есептерді  шешуге 

көмектесетін  физикалық  құбылыстарды  ғылыми  -  тәжірибелік  зерттеудегі 

әдістерді меңгеріп,  қолдана білуін  қамтамасыз ету. 3.2  Пәннің  тапсырмалары-  классикалық    және  қазіргі  заманғы  физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының  табиғатын  және 

олардың  ішкі  байланыстарын  ашу;  студенттердің  болашақта  кәсіптік  іс-

әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін  физиканың  әр  түрлі 

салаларындағы  пәннің  жалпылама  типтік  мәселелерін  (теориялық, 

эксперименттік  және  практикалық)  шешуде  олардың  дағдылары  мен 

біліктерін  қалыптастыру  және    ары  қарай  жеке  өз  беттерімен  білім  алу  

әдістерін  меңгерту;  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекетін,  компьютер 

көмегімен  физикалық  құбылыстарды  моделдеуді    меңгеруін  және 

шығармашылық ойлау  қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 3.3 Пәннің сипаттамасы 

 «Физика  2»  пәні  5В081200  ––  «Ауыл  шаруашылығын  энергиямен 

қамсыздандыру» 

мамандығы 

бойынша 

техника 


және 

технология 

бакалаврларын даярлауда  олардың кәсіби іс-әрекетінің негізін қалай отырып 

және  ғылыми  көзқарасы  мен  құзырлығын  қалыптастыратын  базалық  курс 

болып табылады;  

 «Физика 2»  курсында: Тербелістер мен толқындар физикасы; кванттық 

физика  және атом физикасы; атом ядросы және  элементар  бөлшектер,  қатты 

денелер физикасы оқытылады. 

  

Пәнді оқу тапсырмалары нәтижесінде, физика 2 курсын оқып үйренуде студент: 

 

-негізгі физикалық теориялар мен принциптерін  қолдануды, зерттеудің физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолдану шектерін білу; 

 

-нақты  физикалық  есептерді  және  жағдайларды  шешуде  териялық білімді қолдануды,физикалық эксперимент нәтижелерін талдауды, компьютер 

көмегімен физикалық құбылыстарды моделдеуді үйрену;  

 

 -өлшеу  құрылғыларын  қолдануды,  алынған  мәліметтерді  өңдеуді  және 

есептеуді, физикалық эксперименттерді жүргізуді  білуі қажет. 

 

«Физика  2»  курсына  классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканың негізгі  бөлімдері  кіреді.  Қазіргі  заманғы  физикада  оның  заңдары  мен 

теориялары  мәнін жоғалтқан жоқ, олар ары қарай дамыды, жалпыланды және 

олардың  қолдану шегіне байланысты критикалық  бағаланулар алынды және 

олар техникада тура және жанама түрде қолдануда.  

3.4 Пәннің пререквизиттері: «Математика»; «Физика1»; «Химия».  

3.5  Пәннің  постреквизиттері:    «Жылыту  техникасының  теориялық 

негіздері»; «Ауыл шаруашылығындағы электрлік технологиялар»;   

4 Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1  Теориялық дайындық (22 сағ) 

№ 

Тақырыбы әдебиеттер 

 Тербелістер мен толқындар физикасы  

Гармоникалық  тербелістердің  жалпы  сипаттамалары. 

Гармоникалық 

осцилляторлар. 

Гармоникалық 

тербелістерінің дифференциалды теңдеулері.  Тербелмелі 

контур.  Векторлық  диаграмма.  Тербелістерді  қосу. 

Гармоникалық тербелістердің энергиясы.  (2 сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,14 

Өшетін және еріксіз тербелістер. Еріксіз тербеліс фазасы және  амплитудасы.  Еріксіз  тербелістер.  Резонанс. 

Резонанстық қисықтар. Айнымалы ток – еріксіз тербеліс. 

Айнымалы  токқа  арналған  Ом  заңы.Ток  және  кернеу 

резонансы. Айнымалы токтың қуаты. (2 сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,14

 Толқындық  процестер.  Толқындық  қозғалыстың  негізгі 

сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Сфералық және жазық 

толқын.  Толқындық  теңдеу.  Фазалық  жылдамдық. 

Электромагниттік  өріс  үшін    толқындық  теңдеу. 

Электромагниттік 

толқындардың 

қасиеттері. 

Электромагниттік  энергия  ағынының  тығыздығы.  Умов- 

Пойнтинг векторы. (2 сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,14

  

 Толқындық 

және 

кванттық оптика. 

Жарық 


электромагниттік  толқын.  Жарық    интерференциясы. 

Уақыттық  және  кеңістіктік    когеренттілік.  Жарық 

дифракциясы.    Гюйгенс-Френель  принципі.  Френельдің 

аймақтық  әдісі.  Бір  және  көп  саңылаулардағы  

дифракция.  

Жарықтың  затпен  әсерлесуі.  Жарық  дисперсиясы. 

Жарықтың жұтылуы. Жарық поляризациясы. (2 сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,14

 


 

 Сәуле шығарудың кванттық табиғаты. 

Жылулық  сәуле  шығару.  Жылулық  сәуле  шығару 

заңдары. Абсолют қара дененің сәуле шығару мәселелері. 

Планктың  кванттық  гипотезасы  және  формуласы. 

Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және 

импульсі.  Фотоэффект. Комптон эффекті. (2 сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,15,17 

Кванттық физика, атом және атом ядросы физикасы Бор  бойынша  сутегі  атомы  теориясы.  Атом  модельдері. 

Бор  постулаттары.  Бор  бойынша  сутегі  атомының 

спектрі. 

Кванттық механика элементтері 

Заттардың  корпускулалық-толқындық  дуализмі.  Де 

Бройль  гипотезасы  және  оның  тәжірибеде  расталуы.  Де 

Бройль  толқынының  қасиеттері.  Микробөлшектердің 

толқындық 

қасиеттері 

және 

Гейзенбергтің анықталмағандық 

қатынасы. 

Анықталмағандық 

қатынасы  –  кванттық  механиканың  іргелі  қағидасы. 

Кванттық  механикадағы  микробөлшектердің  күйі. 

Толқындық 

функция 

және 


оның 

статистикалық 

мағынасы. (2 сағ) 

Ә. 


1,3,4,7,12,

15-17 


 

 Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді  потенциалды  шұңқырдағы 

бөлшек.  Бөлшектердің  потенциалды  тосқауыл    арқылы 

өтуі.  Туннельдік  эффект.  Кванттық  гармоникалық 

осциллятор. Бордың сәйкестік принципі.(2 сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,15-17

 Кванттық теориядағы сутегі атомы 

Бор теориясы атомның классикалық физикадан кванттық 

физикаға ауысуы. Сутегі атомы үшін Шредингер теңдеуі. 

Энергетикалық  деңгейлер.  Деңгейлер  ені.    Кеңістіктік 

квантталу. 

Электрон 

спині. 

Паули 


принципі. 

Электрмагниттік  сәуле  шығарудың  затпен  әсерлесуінің 

кванттық теориясы. Тосын және еріксіз сәуле шығару. (2 

сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,15-17

 Кванттық статистика элементтері. 

Фазалық  кеңістік.  Элементар  ұяшық.Күй  тығыздығы. 

Ферми  –  Дирак  және  Бозе-Эйнштейн  кванттық 

статистикалары  туралы  түсінік.    Бозондар  және 

фермиондар.  Квазибөлшектер.  Кристаллдық  тордың 

жылулық қасиеттері. (2 сағ) 

Ә. 

1,3,4,7,12,15-17

 

10 Қатты дене физикасының элементтері.  

Кристаллдағы  электрондардың  стационар  күйлері. 

Кристаллдағы электрондардың энергетикалық спектрінің 

аймақтық  құрылымы.  Ферми  деңгейі.  Аймақтық 

теориядағы  металдар,  өткізгіштер  мен      жартылай 

Ә. 


1,3,4,7,12,

15-17


 

 

 

өткізгіштер.  Металлдардың  электрөткізгіштігі  (еркін электрондардың  кванттық  моделі).  Қоспалы    және 

меншікті  жартылай  өткізгіштердің  электр  өткізгіштігі.   

Металл 

мен 


жартылай 

өткізгіштердегі 

түйісу 

құбылыстары. (2 сағ) 11 

Атом  ядросы  

Атом  ядросының  құрылымы.  Байланыс  энергиясы. 

Ядролық  күштер.  Ядролық  күштердің  алмасу  сипаты. 

Ядро  модельдері.  Атом  ядроларының  радиоактивті 

түрленуі.  Ядролық  реакциялар.  Ядролық  бөліну  және 

синтез реакциялары. 

Элементар бөлшектер. 

Лептондар.  Кварктар.  Күшті,  электрмагниттік,  әлсіз, 

гравитациялық өзара әсерлесулер. Заманауи физика және 

астрофизиканың негізг мәселелері туралы түсінік. (2 сағ) 

Ә. 1,3, 

4,7,12,15-

17

 

 4.2  Практикалық дайындық 

4.2.1   Зертханалық жұмыстар тізімі (15 сағ) 

 

№ 

Тақырыбы Әдебиет  Тербелістер мен толқындар физикасы:  

ЭМК-17  Осциллограф  көмегімен  тербелістерді  қосып 

үйрену. 


 

ЭМК-18 Тербелмелі контурдағы еркін өшетін тербелістерді 

оқып үйрену. 

 

ЭМК-19 Айнымалы токты қолданып еріксіз  тербелістерді оқып үйрену. 

 ЭМК-20  Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін өлшеу.   

 

ЭМК-21 Математикалық маятник көмегімен гармоникалық тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-22 Маятниктің еркін тербелісін оқып үйрену.  

ЭМК-25 Еріксіз тербелістерді оқып  үйрену. Кернеу 

резонансы (4 сағ) 

Ә.8 ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен      линзаның қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3  Тар  саңылаудағы  жарық  дифракциясын  оқып 

үйрену.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру. (3 сағ) 

Ә.9 
Кванттық физика және атом физикасы: 

ОТТ-8 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

Ә.10 


 

 

ОТТ-10  Стефан-Больцман заңын тексеру ОТТ-11  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау.   

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау. (4 сағ) Қатты  дене,  атом  ядросы  және  элементар  бөлшектер физикасы:   

ОТТ-13 Жартылай өткізгішті диод жұмысын оқып үйрену. 

ОТТ-14  Жартылай  өткізгіштердің  жарық  өткізгіштік 

құбылысын оқып  үйрену.     

ОТТ-15 

Жартылай өткізгіштердің 

кедергілерінің 

температураға тәуелділігін оқып  үйрену.  (4 сағ) 

Ә.10 


 

Ескерту:  2-3  студенттерден  тұратын  студенттер  бригадасы  берілген  тарау 

бойынша,  зертханалық  жұмыстарды  орындау  сызбасына  сәйкес  өздерінің 

нұсқасы бойынша (бөлінген сағат санына байланысты) бір немесе бірнеше екі 

сағаттық зертханалық жұмысты орындайды. 

 

4.2.2 Практикалық сабақтардың тақырыптары (15 сағ) 

№ 

Тақырыбы  

Әдебиет  Еркін гармоникалық тербелістер. 

Еркін  гармоникалық  тербелістердің  дифференциалды 

теңдеулері.  Гармоникалық  осцилляторлар:  физикалық 

және  математикалық  маятниктер,  тербелмелі  контур.   

Гармоникалық 

тербелістердің 

энергиясы. 

Гармоникалық  тербелістерді  графикалық  кескіндеу. 

Векторлық  диаграмма  әдісі.  Бағыттас  және  өзара 

перпендикуляр тербелістерді қосу.  (2 сағ) 

Ә.5,6,13 Өшетін және еріксіз тербелістер. Тербеліс энергиясы 

Өшетін  және  еріксіз  тербелістердің  энергиясы. 

Амплитуда,  өшу  коэффициенті,  өшудің  логарифмдік 

декременті,  сапалылық.  Резонанс.  Айнымалы  ток  – 

еріксіз тербеліс. Айнымалы токқа арналған Ом заңы.Ток 

және  кернеу  резонансы.  Айнымалы  токтың  қуаты..  (2 

сағ) 


Ә.5,6,13

 Толқындық  процестер.  Толқындық  қозғалыстың  негізгі 

сипаттамалары.  Серпімді  толқын.  Толқын  теңдеуі. 

Сфералық  және  жазық  толқын.  Толқындық  теңдеу. 

Фазалық  жылдамдық.  Электромагниттік  өріс  үшін  

толқындық  теңдеу.  Электромагниттік  толқындардың 

қасиеттері.  Электромагниттік 

энергия 


ағынының 

тығыздығы. Умов- Пойнтинг векторы. (2 сағ) 

Ә.5,6,13

  Толқындық 

және  кванттық  оптика.  Жарық  - 

электромагниттік  толқын.  Жарық    интерференциясы. 

Ә.5,6,13


 

 

 

Уақыттық  және  кеңістіктік    когеренттілік.  Жарық дифракциясы.  Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің 

аймақтық  әдісі.  Бір  және  көп  саңылаулардағы  

дифракция.  

Жарықтың  затпен  әсерлесуі.  Жарық  дисперсиясы. 

Жарықтың жұтылуы. Жарық поляризациясы. (2 сағ) Сәуле  шығарудың  кванттық  табиғаты.  Жылулық 

сәуле  шығару.      Жылулық  сәуле  шығару  заңдары. 

Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  мәселелері. 

Планктың  кванттық  гипотезасы  және  формуласы. 

Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және 

импульсі.  Фотоэффект. Комптон эффекті. (2 сағ) 

Ә.5,6,13


  Кванттық механика элементтері 

Заттардың  корпускулалық-толқындық  дуализмі.  Де 

Бройль гипотезасы. Де Бройль толқынының қасиеттері. 

Микробөлшектердің 

толқындық 

қасиеттері 

және 


Гейзенбергтің  анықталмағандық  қатынасы.  Толқындық 

функция  және  оның  статистикалық  мағынасы.  Тік 

бұрышты  бір  өлшемді  потенциалды  шұңқырдағы 

бөлшек.  Бөлшектердің  потенциалды  тосқауыл    арқылы 

өтуі. Туннельдік эффект (2 сағ) 

Ә.5,6,13


 

 Қатты дене физикасы элементтері 

Жартылай  өткізгіштер.  Жартылай  өткізгіштердің 

меншікті және қоспалық өткізгіштігі.  

Атом  ядросы  –  оның  өлшемі,  құрамы  және 

сипаттамалары.  Массалық  ақау  және  ядроның 

байланыс энергиясы. (3 сағ) 

Ә.5,6,13

 

 4.3 ОӨЖ тапсырмалары  

Пән  бойынша  [11]  сәйкес  келесі  тақырыптарда  үш  есептеу-сызба 

жұмыстары орындалады:  

ЕСЖ № 1 «Тербелістер мен толқындар» 

ЕСЖ  №2 «Кванттық физика және атом физикасы»; 

    ЕСЖ    №3  «Қатты  дене,  атом  ядросы  және  элементар  бөлшектер 

физикасы»; 

Студенттер  үшін  ЕСЖ  тапсырмаларын  беру  және  қабылдау  кестесі 

кафедра мен деканаттың хабарландыру тақтасында ілінген.  

 

4.4 ОӨЖ тақырыптары (83 сағ)  

4.4.1   Айнымалы ток тізбегіндегі токтар резонансы 

4.4.2    Дипольдің  сәуле  шығаруы.  Толқындық  зона.  Дипольдің  сәуле 

шығаруының полярлық диаграммасы. Сәуле шығару қуаты. 

4.4.3 Голография 


 

 

4.4.4 Жарықтың жұтылуы. Бугер-Ламберт заңы. 4.4.5  Сутегі  тәрізді  атомдар  үшін  Бор  теориясы.  Сутегі  атомының 

спектрлік сериялары. Ридберг формуласы. 

4.4.6 Оптикалық кванттық генераторлар.  

4..4.7  Фотоэффект.  Фотоэффект  үшін  Эйнштейн  теңдеуі.  Фотоэффект 

заңдары. Фотоэффектіні қолдану.  

4.4.8 Атомның сызықты спектрлері.  

4.4.9 Кристалдық тордың жылулық қасиеттері. Дебай теориясы. Фонон. 

4.4.10 Асқын өткізгіштік.  

4.4.11 Жартылай өткізгіш диодтар және триодтар. 

4.4.12 Вентильді фотоэффект. Күн батареялары. 

4.4.13  альфа-,  бета-  және  гамма-  сәуле  шығарулардың  заңдылықтары 

және олардың затпен әсерлесуі. 

4.4.14 Тізбекті бөліну реакциясы. Ядролық реактор. 

4.4.15 Термоядролық синтез. Энергия көздерінің проблемалары.  

 

5 Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар: 

 

Тербелістер мен толқындар 

1.

 

Гармоникалық  тербелістердің  жалпы  сипаттамалары.  Табиғаттағы  кез келген тербелістерді түсіндіру аналогиясы. 

2.

 Векторлық диаграмма. Тербелістерді қосу.   

3.

 Гармоникалық  осцилляторлар:    маятниктер,  серіппелі  және  тербелмелі 

контур.  Осцилляторлардың  гармоникалық  тербелістерінің  дифференциалды 

теңдеулері. 

4.

 Өшетін  тербелістер  және  оның  сипаттамалары.  Өшу  коэффициенті, 

өшудің логарифмдік декременті, сапалылық. 

5.

 

Еріксіз тербелістер. Еріксіз тербеліс фазасы және амплитудасы. Резонанс. Резонанс қисықтары. 

6.

  Толқындық  процестер.  Бойлық  және  көлденең  толқындар.  Толқын 

теңдеуі. Фазалық жылдамдық, толқын ұзындығы, толқындық сан. 

7.

 

 Толқындық теңдеу. Серпінді толқын энергиясы. Умов векторы. 8.

 

 Толқындардың  суперпозиция  принципі.  Топтық  жылдамдық.  Фазалық және  топтық  жылдамдық  арасындағы  байланыс.  Қалыпты  және  аномальды 

дисперсия.  

9.

 

 Толқындардың интерференциясы. 10.

 

 Электромагниттік  толқындардың  дифференциалды  тендеулері  және оның қасиеттері. Электромагнитті өріс үшін толқындық теңдеу. Энергия және 

энергияның тығыздығы. Пойнтинг векторы. Дипольдік сәуле шығару. 

11.

 

Жарық  -  электромагниттік  толқын.  Жарық  интерференциясы. Когеренттілік. Интерференцияны бақылау әдістері. 

12.


 

   Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френель әдісі. 

13.

 

 Саңылаудағы жарық дифракциясы.  Дифракциялық және кеңістіктік тор. Голография. 

 

 

14. 

 Жарықтың  заттармен  әсерлесуінің  физикалық  негіздері.  Жарық 

дисперсиясы.  Жарық  дисперсиясының  классикалық  және  электрондық 

теориясы. 

15.

 

 Жарық  поляризациясы.  Екі  диэлектрик  орта  шекарасындағы  жарықтың шағылу, сыну кезіндегі поляризация. 

Кванттық  және атомдық физика 

16.

 

 Жылулық  сәуле  шығару  сипаттамалары.  Абсолют  қара  дене.  Абсолют қара дененің сәуле шығару заңдары. Кирхгоф заңы. 

17.


 

 Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  спектріндегі  энергия  таралуы. 

Планктың кванттық гипотезасы және формуласы. 

18.


 

 Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары мен кванттық теориясы.   

19.

 

  Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және  импульсі.  Комптон эффекті. 

20.


 

 Электромагниттік 

сәуле 

шығарудың корпускулалық-толқындық 

дуализмі. 

21.

 

 Заттардың  корпускулалық-толқындық  дуализмі.  Де  Бройль  гипотезасы және оны эксперименталды расталуы. Де Бройль толқынының қасиеттері. 

22.


 

 Гейзенбергтің 

анықталмағандық 

қатынасы. 

Гейзенбергтің 

анықталмағандық қатынасын кванттық механика есептерін шығаруға қолдану. 

23.

 

 Толқындық  функция  және  оның  статистикалық  мағынасы.  Кванттық және  классикалық  механикадағы  бөлшектің  күйін  анықтаудың  принципті 

айырмашылықтары. 

24.

 

 Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі. Қарапайым кванттық жүйе  үшін  Шредингер  теңдеуінің  шешімі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді 

потенциалды шұңқырдағы бөлшек. Бордың сәйкестік принципі.  

25.

 

 Кванттық  гармоникалық  осциллятор.  Нөлдік  энергия.  Бөлшектердің потенциалды тосқауыл  арқылы өтуі. 

26.


 

 Сутегі  атомының  энергетикалық  деңгейлері.  Кванттық  сандардың 

толық саны. Паули принципі. 

27.


 

 Спонтанды және еріксіз сәуле шығару. Лазер сәулесінің элементтері. 

 

Қатты денелер, атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы 

28.


 

 Кванттық  статистика    және  оны  қолдану.  Ферми  –  Дирак  және  Бозе-

Эйнштейн  кванттық  статистикалары  туралы  түсінік.  Бозондар  мен 

фермиондар. Ұқсас бөлшектердің ажыратылмаушылық принципі. 

29.

 

 Жүйенің  химиялық  потенциалы  (Ферми  деңгейі).  Металдардағы электронды өткізгіштік. Металдардың электр өткізгіштігі. Асқын өткізгіштік. 

Асқын өткізгіштікті ғылым мен техникада қолдану. 

30.

 

 Қатты денелердің аумақтық теориясы.  Аймақтық теориядағы металдар, өткізгіштер мен жартылай өткізгіштер. Қоспалы  және меншікті жартылай 

өткізгіштер. Фотоөткізгіштік.  

31.

 

 Металдар мен жартылай өткізгіштердегі түйіспелі құбылысы ( Зеебек, Пелтье құбылыстары). Электронды- кемтікті байланыс (p-n-ауысу). 

37.  Атом  ядросы.  Атом  ядросының  құрылысы  және  негізгі  қасиеттері.  

 

Ядролық күштер. 38.  Ядроның  байланыс  энергиясы.  Ядроның  бөліну  реакциясы.  Энергия  

көздерінің  мәселелері. 

39.  Радиоактивтілік.  Радиоактивті  ыдырау  заңы.  Ыдырау  түрлері  мен   

заңдылықтары. 

40. Элементар бөлшектер. Фундаментальды әсерлесулер. 

 

      6  Студенттердің жетістігін бағалау жөнінде ақпарат  6.1 Бағалау жүйесі 

   Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жеткен  жетістіктеріңіздің  деңгейі 

кредиттік  технологиямен  оқытуда  қабылданған  қорытынды  бағалар 

көрсеткіші бойынша бағаланады (1 кесте).  

1 кесте  

Әріп бойынша 

бағалау жүйесі  

Баллдары 

%-ы 

Дәстүрлік жүйе 

бойынша бағалау  

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы  В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.  С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық. С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық. D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық. D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық. 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

                                                                                                                                          

   Жіберілу  рейтингінің  бағасын  (ЖР)  Сіз  семестр  бойы  жинақтайсыз. 

Оқыту  жұмыстарының  түрлері  100-баллдық  қөрсеткіш  бойынша  бағаланады 

және  жіберілу  рейтингінде  2-ші  кестеге  сәйкес  көрсетілген  салмақ 

коэффициентімен есептелінеді. 

   

2 кесте. Жіберілу рейтингі. Параметр 

Салмақ коэффициенті 

Дәрістік сабақтарға қатысу  

0,05  


ОӨЖ 

0,10 


Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,25 


ЕСЖ қорғау 

0,35 


Зертханалық жұмыстар 

0,25  


Жіберілу рейтингінің қорытындысы (Орт) 

1,00 


 

 

Аралық бақылау (АБ) семестрде екі рет өткізіледі (Б1 және Б2) және әр қайсысы оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

 

 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі:  

                                        БР=(Б

12)/2*0,2+Ор*0,8 

 

Қорытынды баға келесідей шығарылады                                               Қ=0,6БР+0,4Е, 

 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Балл қою саясаты: 

Ең жоғары бағалау баллдары жұмысты уақытында және жоғары сапада 

орындаған  жағдайда  қолданылады.  Дәрістік  және  машықтану  сабақтарға 

қатысуды  бағалау  баллдары  студенттердің  оқу-танымдық  іс-әрекеттерінің 

белсенділігіне қарай және қатысқан сабақтарының санына қарай қойылады.  

ЕСЖ  орындауды  бағалау  баллдары  қабылданған  А,  В,  С  үш  деңгейлі 

жүйеге  байланысты  келесі  түрде  қойылады:  максимал  балл  А  деңгейі  үшін  

78%, В деңгейі үшін – 88%, С деңгейі үшін – 100% құрайды.  

6.3 

Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыруда бағаларды аудару  

ҚР-ғы оқушылардың оқу жетістіктерін балл-рейтингтік әріптік жүйесіне ECTS 

(трансфертті  (аудару)  және  кредиттерді  жинақтаудың  Европалық  жүйесі) 

бойынша   бағаларды ауыстыру және керісінше орындау 3 және 4 кестелерге 

сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

Кесте  3  -  ҚР-ғы  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  балл-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне ECTS  бойынша   бағаларды аудару  

 

 ECTS бойынша баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте  4  -  ҚР  балл-рейтингтік  әріптік  жүйесі  бағаларын    ECTS    бойынша   бағаларға аудару  

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны  

 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

 

 

А- 3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

қанағаттанарлық 

0-49 

қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу сызба жұмыстарды орындау және тапсыру; 

-  себепті  жіберілген  сабақтар  бойынша  (анықтама  мен  оқытушының  рұқсаты 

болған жағдайда) зертханалық жұмыстарды орындау; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

 

8. Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылық  туған  жағдайлар  оқу  тобында  оқытушымен  немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

9. Әдебиеттер тізімі 

Негізгі

 

1.

 Трофимова Т.И. Физика курсы. - М.: Академия, 2006.  

2.

 Иродов И.Е.  Кванттық физика. Негізгі заңдар. - А. : 2012. 

3.

 Қойшыбаев  Н.Физика:  Оқу  құралы    Т.2:  электродинамика 

негіздері  тербелістер  мен  толқындар  оптика  кванттық  физика  және  атом 

ядросы 

4.

 Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс физики. -М. :  Высш. шк., 2002 

5.

 Байпақбаев  Т.С.,  Қарсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсы  есептер 

жинағы.-А.: «Ақ Шағыл», 2014. 

6.

 

Волькенштейн  В.С.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы.  – А.: 2012. 

7.

 Сыздықова  Р.Н.,  Кенжебекова  А.И.  Физика2.  Дәрістер  жинағы. 

 

 

Физика  курсын  меңгеруге  арналған  әдістемелік  нұсқау  (электр  энергетика мамандығының күндізгі бөлім студенттері үшін). – Алматы: АЭжБУ, 2012. 

8.

 Тербелістер.  Барлық  мамандық  студенттері  үшін  зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2015 

9.

 

 Толқындық оптика.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2008. 

10.

 

Кванттық  физика.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған өдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2015. 

11.


 

Физика  2.  5В081200-  маман.  студ.  есептеу-сызба  жұмыс.  орынд. 

арн.  әдіст.  Нұсқаулықтар  (электрондық  нұсқа).  Р.Н.Сыздықова,  А.И. 

Кенжебекова Алматы: АЭжБУ, 2015. Қосымша 

12.


 

Дуаметұлы Б. Жалпы физика курсының негіздері. -  А. : «ҚазҰТУ» 

2012. 

13.


 

Бектенов Ә.М. Физика есептерін шығару. А.: 2013 

14.

 

Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.1 15.

 

Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.2. 16.

 

Жұманов К.Б. Атомдық физика негіздері. .-Алматы, 2000.  17.

 

Кониши, К. Кванттық механика: жаңа көзқарас. 1 кітап.- Алматы, 2013.- 427б.- (+CD).                       

 

  

 

   

Каталог: student -> sillabus -> fizika kz
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
fizika kz ->  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
fizika kz -> М.Ө. Зияханов 2016 ж
fizika kz -> М.Ө. Зияханов 2016 ж
fizika kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2015 ж
fizika kz -> Т.ғ. к, доцент Байпақбаев Т. С құрастырды
fizika kz -> Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
fizika kz -> Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
fizika kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды

жүктеу 318.77 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет