Жэф деканы М. У. Зияханов 2015 жжүктеу 200.28 Kb.
Pdf просмотр
Дата29.05.2017
өлшемі200.28 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Жылуэнергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

«Бекітемін»  

                                                                   ЖЭФ деканы_________ М.У. Зияханов  

                                                                                                ___________2015 ж. 

 

 

 

 

 

 

Fiz 1202 -ФИЗИКА  

 

пәніне арналған Syllabus 5В081200 мамандығы үшін – «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамсыздандыру» 

 

Курс   


Семестр 

Кредит саны  

ECTS бойынша кредит саны 

Барлық сағат саны  

Соның ішінде: 

Дәрістер  

Машықтану сабақтары  

Зертханалық сабақтар  

ОӨЖ  

Соның ішінде: СОӨЖ   

ЕСЖ 


Емтихан  

 

135 

 

30  

30 


75 

 

30  

  

 

Алматы, 2016  Syllabusты 

 

5В081200  –  «Ауыл  шаруашылығын  энергиямен қамсыздандыру» мамандығының жұмыстық оқу бағдарламасы негізінде физика 

кафедрасының аға оқытушысы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды.  

 

Syllabus физика кафедрасының «20» маусым 2016 ж. отырысында қаралып, мақұлданды.  Хаттама №9    

      


 

Кафедра меңгерушісі________________ проф. Қарсыбаев М.Ш. 

 

Syllabus  жылу энергетика факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясының отырысында қарастырылып, бекітілді. (хаттама № 4, 22.06.16 ж.) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар:  

Наурызбаева Г.Қ. – аға оқытушы.  

каб. А317. Байланыс телефондары: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

 

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу 

сабақтарының кестесінде, СОӨЖ кеңес беру графигі физика кафедрасының 

(А309)  және  электр  энергетика  факультетінің  деканатының  (С  209) 

хабарландыру тақталарында көрсетіледі.  

 

3 Оқу пәнінің сипаттамалары 

3.1 Пәннің мақсаты - студенттерді классикалық және  қазіргі заманғы физика 

мен физика теорияларын, физиканың негізгі заңдарын, сондай-ақ физиканың әр 

саласындағы  теориялық  және  тәжірибелік-машықтану  есептерін  шешудің 

физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен  біліктерін 

қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын  қалыптастыру; 

олардың  болашақта  кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге 

көмектесетін  физикалық  құбылыстарды  ғылыми  -  тәжірибелік  зерттеудегі 

әдістерді меңгеріп,  қолдана білуін  қамтамасыз ету. 3.2  Пәннің  тапсырмалары-  классикалық    және  қазіргі  заманғы  физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының  табиғатын  және 

олардың  ішкі  байланыстарын  ашу;  студенттердің  болашақта  кәсіптік  іс-

әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін  физиканың  әр  түрлі 

салаларындағы 

пәннің 


жалпылама 

типтік 


мәселелерін 

(теориялық, 

эксперименттік және практикалық) шешуде олардың дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру  және    ары  қарай  жеке  өз  беттерімен  білім  алу    әдістерін 

меңгерту;  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекетін,  компьютер  көмегімен 

физикалық  құбылыстарды  моделдеуді    меңгеруін  және  шығармашылық  ойлау  

қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 

3.3 Пәннің сипаты 

«Физика-1»    пәні    5В081200  ––  «Ауыл  шаруашылығын  энергиямен 

қамсыздандыру» 

мамандығы 

бойынша 

техника 


және 

технология 

бакалаврларын  даярлауда    олардың  кәсіби  іс-әрекетінің  негізін  қалай  отырып 

және  ғылыми  көзқарасы  мен  құзырлығын  қалыптастыратын  базалық  курс 

болып табылады; сонымен қатар техника бакалаврларының кәсіби іс-әрекетінің  

негізін қалау. 

 «Физика-1»    курсына    келесі  бөлімдер  оқытылады:  механиканың  физикалық 

негіздері;  статистикалық  физика  және  термодинамика;  электростатика  және 

тұрақты ток; магнетизм.  

 3.4 Пәннің пререквизиттері - «Математика» және «Химия». 3.4  Пәннің  постреквизиттері  -  «Физика  2»,  «Электртехниканың  негіздері», 

«Ауыл  шаруашылығындағы  электрлік  технологиялар»,  «Электр  энергиясын 

тарату». 

 

  

4 Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1  Теориялық дайындық (30сағат) 

  

№ 

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) Әдеби

ет 


І Физиканың механикалық  негіздері  Материялық нүктенің және қатты дененің кинематикасы: 

Кіріспе.  Механикалық  қозғалыс  -  қозғалыстың  қарапайым 

формасы.  Кеңістік  пен  уақыт.  Механикадағы  модельдер. 

Материялық 

нүктенің 

кинематикасы. 

Санақ 

жүйесі. 


Қозғалыстың  кинематикалық  теңдеулері.  Траектория  теңдеуі. 

Жылдамдық және үдеу – радиус векторының уақыт бойынша 

туындысы. 

Айналмалы 

қозғалыс 

кинематикасының 

элементтері.  Бұрыштық  жылдамдық  пен  бұрыштық  үдеу.  (2 

сағат) 


Дәріс 

жинағ


ы,      

Ә. 3,4 
Материялық нүкте  мен қатты дене динамикасы: 

Динамиканың  негізгі  есебі.  Классикалық  физикадағы  күй 

түсінігі.  Ньютон  заңдары.  Абсолютті  қатты  дене  туралы 

түсінік.  Материялық  нүктелердің  жүйесі.  Сыртқы  және  ішкі 

күштер.  Механикалық  жүйенің  массалық  центрі  және  оның 

қозғалысы.  Күш  және      инерция  моменті.    Импульс  моменті.  

Материалдық нүктелер үшін моменттер теңдеуі. Механикалық 

жүйе  үшін  моменттер  теңдеуі.  Қозғалмайтын  оське  қатысты 

қатты  дененің  айналмалы  қозғалысының  динамикалық 

теңдеуі. Штейнер теоремасы. Қатты дененің жазық қозғалысы 

(2 сағат). 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 3,4 Энергия және жұмыс   

Энергия  -  қозғалыстың  және  әсерлесу  түрлерінің  әмбебап 

өлшемі.  Күштің  жұмысы  және  оларды  қисық  сызықты 

интегралмен  өрнектеу.  Қуат.  Материалды  нүктенің  және 

механикалық  жүйенің  кинетикалық  энергиясы.  Механикалық 

жүйенің  кинетикалық  энергиясы.  және  оның  жүйеге  әсер 

ететін  күштердің  жұмысымен  байланысы.  Қатты  дененің 

қозғалысы  кезіндегі  кинетикалық  энергия  және  жұмыс. 

Сыртқы  күш  өрісінде  материялық  нүктенің  потенциалдық 

энергиясы және оның материялық нүктеге әсер ететін күшпен 

байланысы.  Консервативті  және  консервативті  емес  күштер. 

Орталық күш өрісіндегі қозғалыс. (2 сағат) 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 3,4 Механикадағы сақталу заңдары   

Сақталу  заңдары  -  уақыт  пен  кеңістіктің  симметриясының 

салдары.  Импульстің  сақталу  заңы.  Импульс  моментінің 

сақталу  заңы.  Механикадағы  энергияның  сақталу  заңы.  

Арнайы салыстырмалы теория және  релятивистік динамика 

элементтері 

Галилей түрлендірулері. Арнайы салыстырмалы теория (АСТ) 

Дәріс 

жинағ


ы,      

Ә. 3,4 


постулаттары.  Лоренц  түрлендірулері.  Түрлендірулердің 

инварианттары.  Релятивистік  импульс.  Материялық  нүктенің 

релятивистік  динамикасының  негізгі  теңдеуі.  Кинетикалық 

энергияның  релятивистік  өрнегі.  Тыныштық  энергиясы. 

Толық энергия мен импульс арасындағы байланыс. (2 сағат)  

ІІ Статистикалық физика және  термодинамика Статистикалық таралулар  

Статистикалық  және  термодинамикалық  зерттеу  әдістері. 

Молекула-  кинетикалық  теория  негіздері.    Температураның 

молекула-кинетикалық 

мағынасы. 

Идеал 


газ 

молекулаларының 

орташа 

кинетикалық энергиясы. 

Флуктуациялар  және  ықтималдылық.  Максвелл  таралуы. 

Бөлшектердің  жылулық  қозғалыс  жылдамдығы.  Сыртқы 

потенциалдық  өрістегі  бөлшек  үшін    Больцман  таралуы. 

Энергияның  еркіндік  дәрежесі  бойынша  таралуы.  Идеал 

газдың ішкі энергиясы.  Термодинамика  негіздері  

Термодинамиканың 

бірінші 

бастамасы. 

Изопроцестер. 

Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі 

және  оның  ПӘК-і.  Карно  теоремасы.  Келтірілген  жылу. 

Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар (2 сағат). 

Дәріс 

жинағ


ы,      

Ә. 3,4 


Термодинамиканың 

екінші 

бастамасы және 

оның 


статистикалық 

мағынасы. 

Термодинамиканың 

екінші 


бастамасының  статистикалық  түсіндірмесі.  Ашық  сызықсыз 

жүйедегі  энтропия.  Өздігінен  ұйымдасатын  жүйелер.  Нернст 

теоремасы. 

Тепе-теңсіз 

термодинамикалық 

жүйедегі  

тасымалдау  құбылысы.  Жылуөткізгіштік,  тұтқыр  үйкеліс, 

диффузия 

тасымалдау құбылыстарының 

молекула-

кинетикалық теориясы. Тасымал коэффициенттері (2 сағат) 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 3,4 

ІІІ Электродинамика   Ваккумдегі электростатикалық өріс 

Классикалық  электродинамика  пәні.  Электростатиканың 

негізгі  есебі.    E  векторының  ағыны.  Гаусс  теоремасы.  Гаусс 

теоремасын  электр  өрістерінің  кернеуліктерін  есептеу  үшін 

қолдану.  Электр  өріс  кернеулік  векторының  циркуляциясы. 

Электростатикалық  өрістің  жасаған  жұмысы.  Потенциал.  

Электростатикалық өріс  

потенциалы 

мен 

кернеулік векторының 

байланысы. Электростатикалық 

өрістегі 

диэлектриктер 

және 

өткізгіштер 

Электр  өрісіндегі  диполь.  Электростатикалық  өрістегі 

диэлектриктер. 

Полярлану. 

Диэлектриктер 

түрлері. 

Электростатиканың  негізгі  теоремалары.  Екі  диэлектриктер 

шекарасындағы шарттар. 

Өткізгіште  зарядтардың  таралуы.  Өткізгіш  ішіндегі  және 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 3,4 

өткізгіш  бетіне  жақын  аймақтағы  электр  өрісі.  Электр 

сыйымдылығы (2 сағат). 

 

Электр  зарядтарының  өзара  әсерлесу  энергиясы.  Зарядталған конденсатор 

және 


өткізгіштер 

жүйесінің 

энергиясы. 

Электростатикалық  өріс  энергиясы.  Электростатикалық  өріс 

энергиясының көлемдік тығыздығы.  

Тұрақты электр тогы 

Электр тогының  жалпы сипаттамалары және бар болу шарты. 

Электр  өрісінің  стационарлығы.  Электр  өрісінің  үздіксіздік, 

стационарлық теңдеулері. Металдардың электр өткізгіштігінің 

классикалық  электрондық  теориясы.  Джоуль-Ленц  және  Ом 

заңының  дифференциалдық  түрі.  Металдардағы  электр  тогы. 

Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық электрондық 

теориясы.  Вакуумдегі және заттардағы магнит өрісі   

Токтардың 

әсерлесуі. 

Магнит 


индукция 

векторы. 

Суперпозиция  принципі.  Био-Савар-Лаплас  заңы.  Магнит 

индукция  векторының  циркуляциясы  туралы  теорема  (2 

сағат). 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 1-3

 Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Тогы бар 

өткізгіштің  магнит  өрісінде  орын  ауыстыру  жұмысы. 

Магнетиктің  түрлері.  Магниттеліну.  Магнит  өрісінің 

кернеулігі.  Заттардағы  магнит  өрісі  үшін  толық  ток  заңы. 

Магнитостатиканың  негізгі  теоремалары  -      магнит  өрісі 

қасиеттерінің  көрінісі.  Екі  магнетик  арасындағы  шекаралық 

шарттар.  

Максвелл теориясының негіздері (2 сағат). 

Дәріс 

жинағ


ы,      

Ә. 1-3


 

10 


Тербелістер мен толқындар физикасы  

Гармоникалық 

тербелістердің 

жалпы 


сипаттамалары. 

Гармоникалық  осцилляторлар.  Гармоникалық  тербелістерінің 

дифференциалды  теңдеулері  және  оның  шешімі.  Векторлық 

диаграмма. Гармоникалық тербелістердің энергиясы.  

Бірөлшемді  толқын  теңдеуі  және  оның  шешімі.  Толқындық 

сан. Фазалық және топтық жылдамдықтар. Серпімді ортадағы 

толқындар. 

Серпімді 

толқындардың 

энергетикалық 

сипаттамалары, Умов векторы.  

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 1-3

 

11 Электромагниттік өріс үшін толқын теңдеуі. Электромагниттік 

толқындардың 

қасиеттері. 

Электромагниттік 

энергия 

ағынының тығыздығы. Пойнтинг векторы. Диполь. 

Жарық - электромагниттік толқын. Жарық  интерференциясы. 

Уақыттық 

және 

кеңістіктік  

когеренттілік. 

Жарық 

дифракциясы.    Гюйгенс-Френель  принципі.  Френельдің аймақтық  әдісі.  Бір  және  көп  саңылаулардағы    дифракция. 

Жарықтың  затпен  әсерлесуі.  Жарық дисперсиясы.  Жарықтың 

Дәріс 

жинағ


ы,      

Ә. 1-3


 

жұтылуы. Жарық поляризациясы. (2 сағ)  

12 


Сәуле шығарудың кванттық табиғаты. 

Жылулық  сәуле  шығару.  Жылулық  сәуле  шығару  заңдары. 

Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  мәселелері.  Планктың 

кванттық  гипотезасы  және  формуласы.  Фотондар.  Жарық 

кванттарының  энергиясы  және  импульсі.    Фотоэффект. 

Комптон эффекті. 

Кванттық физика, атом және атом ядросы физикасы 

Бор бойынша сутегі атомы теориясы. Атом модельдері. Бор 

постулаттары. Бор бойынша сутегі атомының спектрі. 

Кванттық механика элементтері 

Заттардың  корпускулалық-толқындық  дуализмі.  Де  Бройль 

гипотезасы  және  оның  тәжірибеде  расталуы.  Де  Бройль 

толқынының  қасиеттері.  Микробөлшектердің  толқындық 

қасиеттері  және  Гейзенбергтің  анықталмағандық  қатынасы. 

Анықталмағандық  қатынасы  –  кванттық  механиканың  іргелі 

қағидасы.  Кванттық  механикадағы  микробөлшектердің  күйі. 

Толқындық  функция  және  оның  статистикалық  мағынасы.  (2 

сағ) 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 1-3 

13 


Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі.  

Тік бұрышты бір өлшемді потенциалды шұңқырдағы бөлшек. 

Бөлшектердің  потенциалды  тосқауыл    арқылы  өтуі. 

Туннельдік  эффект.  Кванттық  гармоникалық  осциллятор. 

Бордың сәйкестік принципі.(2 сағ) 

Кванттық теориядағы сутегі атомы 

Бор  теориясы  атомның  классикалық  физикадан  кванттық 

физикаға  ауысуы.  Сутегі  атомы  үшін  Шредингер  теңдеуі. 

Энергетикалық  деңгейлер.  Деңгейлер  ені.    Кеңістіктік 

квантталу. Электрон спині. Паули принципі. Электрмагниттік 

сәуле  шығарудың  затпен  әсерлесуінің  кванттық  теориясы. 

Тосын және еріксіз сәуле шығару. (2 сағ) 

Кванттық статистика элементтері. 

Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық.Күй тығыздығы. Ферми – 

Дирак және Бозе-Эйнштейн кванттық статистикалары туралы 

түсінік.    Бозондар  және  фермиондар.  Квазибөлшектер. 

Кристаллдық тордың жылулық қасиеттері. (2 сағ) 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 1-3 

14 


Қатты дене физикасының элементтері.  

Кристаллдағы 

электрондардың 

стационар 

күйлері. 

Кристаллдағы  электрондардың  энергетикалық  спектрінің 

аймақтық  құрылымы.  Ферми  деңгейі.  Аймақтық  теориядағы 

металдар,  өткізгіштер  мен      жартылай  өткізгіштер. 

Металлдардың  электрөткізгіштігі  (еркін  электрондардың 

кванттық  моделі).  Қоспалы    және  меншікті  жартылай 

өткізгіштердің  электр  өткізгіштігі.      Металл  мен  жартылай 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 1-3 

өткізгіштердегі түйісу құбылыстары. (2 сағ)

 

15 Атом  ядросы  

Атом  ядросының  құрылымы.  Байланыс  энергиясы.  Ядролық 

күштер. Ядролық күштердің алмасу сипаты. Ядро модельдері. 

Атом 


ядроларының 

радиоактивті 

түрленуі. 

Ядролық 


реакциялар. Ядролық бөліну және синтез реакциялары. 

Элементар бөлшектер. 

Лептондар. 

Кварктар. 

Күшті, 

электрмагниттік, әлсіз, 

гравитациялық  өзара  әсерлесулер.  Заманауи  физика  және 

астрофизиканың негізгі мәселелері туралы түсінік. (2 сағ) 

Дәріс 


жинағ

ы,      


Ә. 1-3 

 

4.2  Практикалық дайындық 

4.2.1   Зертханалық жұмыстар тізімі (30сағат) 

 

№ 

Тақырыбы Әдебиет 

Кіріспе сабақ. Өлшеу практикумы . ММФ-1 (3 сағ) Ә.12 Қатты дененің айналмалы қозғалысы: 

ММФ-5 Максвелл  маятнигінің инерция моментін анықтау. 

ММФ-6  Қатты дененің инерция моментін  бұралмалы маятник 

арқылы анықтау. 

ММФ-7      Снаряд  жылдамдығын  бұралмалы  маятник  арқылы 

анықтау 

ММФ-8        Айналмалы  қозғалыс  заңдарын    Обербек 

маятнигінде оқып үйрену. 

ММФ-9  Гироскоптық  эффекті оқып үйрену(3 сағ) 

Ә.12 Статистикалық физика және термодинамика: 

ММФ-10  Сұйықтың тұтқырлығын Стокс әдісімен анықтау. 

ММФ-11    Ауа  молекулаларының  еркін  жолының  орташа 

ұзындығын және эффективті диаметрін анықтау. 

ММФ-12 Ауа үшін адиабата көрсеткішін анықтау. 

ММФ-13  Ауаның  изобаралық  және  изохоралық  жылу 

сыйымдылықтарының    қатынасын    дыбыс  жылдамдығы 

арқылы табу. 

ММФ-17   Бірінші реттік  фазалық өтулерді  оқып үйрену   (4 

сағ) 

Ә.13 
Электрстатика. Тұрақты ток: 

ЭМК-2 Модельдеу тәсілі бойынша электр өрістерін  зерттеу.  

ЭМК–3  Конденсатордың сыйымдылығын анықтау. 

ЭМК – 6 Жалпылама Ом заңын оқып үйрену  

ЭМК-7  Тұрақты ток тізбегінде қуатты тасымалдау  (4 сағ) 

Ә.14 
Электр және магнетизм: 

ЭМК-10 Магнит өрістерін  модельдеу тәсілімен  зерттеу 

ЭМК-11    Жердің  магнит    индукциясының  горизонталь 

құраушысын анықтау. 

ЭМК-15  Электронның  меншікті  зарядын  магнетрон  тәсілі 

бойынша анықтау 

ЭМК-13    Ферромагнетиктердің  магниттік  сипаттамаларын 

және    гистерезис  тұзағын    айнымалы  магнит  өрістерінде  

анықтау. 

ЭМК-14 Темірдің магниттік  қасиеттерін оқып үйрену (4 сағ) 

Ә.15 Тербелістер мен толқындар физикасы:  ЭМК-17 Осциллограф көмегімен тербелістерді қосып үйрену. 

ЭМК-18  Тербелмелі  контурдағы  еркін  өшетін  тербелістерді 

оқып үйрену. 

 

ЭМК-19  Айнымалы  токты  қолданып  еріксіз    тербелістерді оқып үйрену. 

 ЭМК-20 


Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін өлшеу.  

 

ЭМК-21  Математикалық  маятник  көмегімен  гармоникалық тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-22 Маятниктің еркін тербелісін оқып үйрену.  

ЭМК-25 Еріксіз тербелістерді оқып  үйрену. Кернеу резонансы 

(4 сағ) 

Ә.15 ОТТ-1 Ньютон сақиналарының көмегімен   линзаның қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3 Тар саңылаудағы жарық дифракциясын оқып үйрену.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру (4 сағ) 

Ә.16 Кванттық физика және атом физикасы: ОТТ-8 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-10  Стефан-Больцман заңын тексеру 

ОТТ-11 Жұтылу спектрі бойынша Планк тұрақтысын анықтау.   

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау.  

Қатты дене, атом ядросы және элементар бөлшектер 

физикасы:   

ОТТ-13 Жартылай өткізгішті диод жұмысын оқып үйрену. 

ОТТ-14 Жартылай өткізгіштердің жарық өткізгіштік 

құбылысын оқып  үйрену.     

ОТТ-15 Жартылай өткізгіштердің кедергілерінің 

температураға тәуелділігін оқып  үйрену (4 сағ) 

Ә.16 

 

 

4.3 ОӨЖ тапсырмалары  


Пән  бойынша  келесі  тақырыптарда  үш  есептеу-сызба  жұмыстары 

орындалады (ЕСЖ тапсырмаларының нұсқалары   Ә.18  әдебиетте берілген):  

ЕСЖ  №  1  Механиканың  физикалық  негіздері.  Статистикалық  физика 

және термодинамика. 

ЕСЖ  №2 Электродинамика 

    ЕСЖ  №3 Тербелістер мен толқындар физикасы. Кванттық физика. Атом 

ядросының физикасы. 

ЕСЖ қорғау сәйкесінше 6, 10, 14 апталарда. 

Студенттер  үшін  ЕСЖ  тапсырмаларын  беру  және  қабылдау  кестесі 

кафедра мен деканаттың хабарландыру тақтасында ілінген.  

 

4.4 ОӨЖ тақырыптары 

 

№  


Тақырыбы 

 

Әдебиет       Қозғалыстың  сызықтық  және  бұрыштық  сипаттамаларының 

байланысы.    

     Күш.  Механикадағы  күш.  Гравитациялық  күш.  Бүкіләлемдік 

тартылыс күші. Гук заңы. Үйкеліс күші.  

 

Ә. 3, 4,16 

       Реактивті  қозғалыс.  Гироскоптық  эффект.  Инерциалды санақ жүйесі. Инерцияның центрден тепкіш күші.  

Ә. 3, 4,16  

      Тұтас  орта  элементтері.  Тұтас  орта  түсінігі.  Газдар  мен сұйықтардың  жалпы  қасиеттері.  Идеал  және  тұтқыр  сұйық. 

Бернулли  теңдеуі.  Сұйықтардың  ламинарлы  және  турбулентті 

қозғалыстары.Тұтқыр  үйкеліс  үшін  Ньютон  заңы.  Стокс 

формуласы.  Пуазейль  формуласы.  Серпінді  кернеу.  Серпінді 

дефформацияланған дене энергиясы.   

Ә. 3, 4,16 

         Идеал  газ  үшін  молекула-кинетикалық  теорияның  (МКТ) негіздері. МКТ-ң негізгі теңдеуі. Температураның       молекула-

кинетикалық мағынасы.   

 

Ә. 3, 4,16  

          Термодинамикалық  параметрлер.  Тепе-теңдік  күйлер  мен процесстер.  Идеал  газ  күйінің  теңдеулері.  Тепе-теңдік 

термодинамикалық 

процесстердің 

термодинамикалық  

диаграммалары. Идеал газдағы изопроцесстер.  

Ә. 3, 4,16 

         Термодинамиканың бірінші 

бастамасы 

және 

оны 


изопроцесстерге қолдану. Идеал газ жылусыйымдылғы.   

         Нақты  газдар.  Молекулалардың  эффективті  диаметрі. 

Молекулалардың  әсерлесу  күштері.  Ван-дер-Ваальс  теңдеуі.  

Ван-дер-Ваальс изотермалары. 

  Бірінші және екінші текті фазалық ауысу. Фазалық тепе-теңдік 

және 


фазалық 

ауысу. 


Клапейрон-Клаузиус 

теңдеуі. 

Метастабильді күй. Үштік нүкте. 

Ә. 3, 4,16 

       Электр  диполь және оның  өрісі. Біртекті  және біртекті  емес  Ә. 1-3,16 электр өрісіндегі диполь.   

          Электрсыйымдылық. Конденсаторлар. 

Сфералық,  

цилиндрлік және жазық конденсаторлар сыйымдылықтары.  

Ә. 1-3,16

          Бөгде күштер. Ток көздерінің электр қозғаушы күші (ЭҚК). Ток көзі бар тізбек бөлігі үшін жалпылама Ом заңы. 

  Газдардағы және плазмалардағы  электр тогы.  

Ә. 1-3,16

 

10           Тогы  бар  контурдағы  магнит  моменті.  Магнит  өрісіндегі тогы бар контур.   

Ә. 1-3,16

 

11           Қозғалыстағы бөлшектерге  және токтарға магнит өрісінің  әсері. Ампер және Лоренц күштері. 

Ә. 1-3,16

 

12    Зарядталған  бөлшектердің  магнит  және  электр    өрістеріндегі қозғалыстары. 

Ә. 1-3,16

 

13             Ферромагнетиктер  және  олардың  қасиеттері.  Магниттік  гистерезис.   Кюри температурасы. 

Ә. 1-3,16

 

 

 

5 Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар: 

 

I Механиканың физикалық негіздері 

1.  Қозғалыстың  кинематикалық  сипаттамасы.  Орын  ауыстыру.  Жол. 

Жылдамдық  және  үдеуді  радиус  векторының  уақыт  бойынша  туындысы 

ретінде.  Кинематика теңдеулері. 

2.  Қатты  дененің  айналмалы  қозғалыс  кинематикасы.  Бұрыштық  жылдамдық 

және бұрыштық үдеу. Бұрыштық және сызықтық сипаттамалардың арасындағы 

байланыс. 

3.Материялық  нүктелердің  қисық  сызықты  қозғалысы.  Қисық  сызықты 

қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Тангенциал және нормаль удеу.   

4.Материялық  нүкте  динамикасы.  Динамиканың  негізгі  есебі.  Кеңістік  пен 

уақыт.  Механикадағы  модельдер:  материялық  нүкте,  абсолют  қатты  дене. 

Қозғалыс теңдеуі. 

5.  Классикалық  физикадағы  күй  түсінігі.    Масса,  импульс,  Күш.  Ньютон 

заңдары. Материалды нүктенің қозғалыс теңдеуі.  

6.  Механикалық  жүйенің  массалық  центрі  және  оның  қозғалыс  заңы.  Қатты 

дененелердің ілгерілемелі қозғалыс теңдеуі.  

7.  Механикалық  жүйе.  Сыртқы  және  ішкі  күштер.  Ньютонның  үшінші  заңы. 

Денелердің  тұйықталған  жүйесі.  Импульстің    сақталу  заңы.  Серпімді  және 

серпімсіз соқтығысулар.  

8.  Консервативті  және  консервативті  емес  күштер.  Сыртқы  күш  өрісіндегі 

бөлшектің  потенциалды  энергиясы  және  оның  консервативті  күшпен 

байланысы. Бөлшектер жүйесінің потенциалды энергиясы. 

9.  Қатты  дененің  айналмалы  қозғалысының  динамикасы.  Күш  моменті. 

Импульс моменті. Материялық нүктелер үшін моменттер теңдеуі.  

10. Бөлшектер жүйесінің импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. 


11. Қатты дененің  бекітілген оське қатысты айналмалы қозғалысы. Айналмалы 

қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.  Дененің инерция моменті.  Штейнер 

теоремасы.  

12. Инерциялық санақ жүйелері. Салыстырмалылықтың механикалық принципі  

және  Галилейдің  салыстырмалылық  принципі.  Ньютон  механикасындағы 

жылдамдықтарды қосу заңы. 

13.  Бөлшектердің  және  бөлшектер  жүйесінің  кинетикалық  энергиялары. 

Кинетикалық энергияның жұмыспен байланысы. Айналмалы қозғалыс кезіндегі 

жұмыс және энергия. Қатты дененің жазық қозғалысы кезіндегі энергиясы. 

14.  Бөлшектердің  және  бөлшектер  жүйесінің  потенциалдық  энергиялары. 

Толық  механикалық  энергияның  өзгеру  заңы.  Механикалық  энергияның 

сақталу заңы. Энергияның жалпы физикалық сақталу және айналу заңдары. 

15.Арнайы 

салыстырмалылық 

теориясының 

постулаттары. 

Лоренц 

түрлендірулерінің салдарлары. Лоренцтік қысқару. Түрлендіру инварианттары.  16.  Релятивистік  динамика.  Релятивистік  импульс.  Релятивистік  динамиканың 

қозғалыс теңдеуі.  

 

II Статистикалық физика және  термодинамика 

17.Статистикалық 

және 

термодинамикалық зерттеу 

әдістері. 

Термодинамикалық  жүйелер,  процестер  параметрлері.  Газдардың  молекула-

кинетикалық  теориясы  (МКТ).  Қысым  үшін  МКТ  негізгі  теңдеуі. 

Температураның МКТ тұрғысынан түсіндірілуі.  

18.  Энергияның  молекулалардың  еркіндік  дәрежесі  бойынша  біркелкі  таралу 

заңы. Идеал газдың ішкі энергиясы.  

19.  Жылдамдық  және  энергия  бойынша  молекулалардың  үлестірулеріне 

арналған  Максвелл  заңы.  Молекулалардың  орташа  квадраттық,  орташа 

арифиметикалық және ең ықтимал жылдамдықтары.  

20.  Барометрлік  формула.  Сыртқы  потенциалдық  өрістегі  бөлшектердің 

таралуына арналған Больцман заңы. 

21.Термодинамикалық параметрлер. Процестер және тепе-теңдік күйлер. Идеал 

газдағы изопроцестер.Идеал газ күйінің теңдеуі.  

22. Адиабаттық процесс. Пуассон теңдеулері. Адиабаттық көрсеткіш. 

23.  Жүйенің  ішкі  энергиясы,  жұмыс  және  жылу  мөлшері.  Термодинамиканың 

бірінші бастамасы және оған изопроцесстерді қолдану. 

24.  Жылусыйымдылық.  Дененің  жылусыйымдылығы,  меншікті  және  мольдік  

жылусыйымдылық. Майер формуласы. 

25. Идеал газ жасайтын жұмыстар және оны әр түрлі процесстер үшін есептеу.  

26.  Қайтымды  және  қайтымсыз  процестер.  Термодинамиканың  екінші 

бастамасы және оның Клаузиус, Томсон тұжырымдамалары.  

27. Энтропия және оның қасиеттері. Энтропия статистикалық түсіндірмесі және 

оның термодинамикалық ықтималдылықпен байланысы.  

28.Жылу машиналары. Жылу машиналарының термиялық ПӘК-і. Карно циклі 

және оның ПӘК-і.   

III Электр және магнетизм 

29.  Электр  заряды  және  оның  қасиеттері.  Электр  зарядының  сақталу 

заңы.Электр зарядтарының әсерлесуі, Кулон заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің 

кернеулігі. 

30. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Нүктелік 

зарядтың  өріс  кернеулігі  және  потенциалы.  Электр  өрісінің  кернеулігі  мен 

потенциал арасындағы байланыс.  

31.  Электр  диполі.  Дипольдің  электр  моменті.    Электростатикалық  өріс 

жұмысы.  Е  векторының  циркуляциясы  туралы  теорема.  Потенциал  және 

потенциалдар айырмасы. 

32.  Электр  өріс  кернеулік  векторының  ағыны.  Электростаикалық  өріс  үшін  

Гаусс теоремасы және оны электростатикалық өрісті есептеуге қолдану. 

33. Электростатикалық өрістегі диэлектриктер. Диэлектриктердің түрлері және 

олардың  полярлануы.  Байланысқан  зарядтар.  Поляризация  векторы. 

Поляризация  векторы  мен  кернеулік  және  байланысқан  зарядтардың  беттік 

тығыздығы арасындағы байланыс.  

34.  Диэлектриктегі  электр  өрісі  үшін  Гаусс  теоремасының  интегралдық  және 

дифференциалдық түрлері. Электрлік ығысу векторы. Сегнетоэлектриктер және 

оның сипаттамалары. 

35.Оқшауланған  өткізгіштің  және  конденсаторлардың  электр  сыйымдылығы. 

Сфералық, цилиндрлік және жазық конденсаторлардың электр сыйымдылығын 

есептеу. 

36. Электр зарядтар жүйесінің  өзара  әсерлесу энергиясы. Зарядталған өткізгіш 

және конденстор энергиялары. Электростатикалық өріс энергиясы. Электр өріс 

энергиясының көлемдік тығыздығы. 

37. Электр тогы. Ток күші және ток тығыздығы. Тұрақты токтың болу шарты.  

38. Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясының 

негізгі  қағидалары,  оның  тәжірибелік  негіздемесі.  Ом  және  Джоуль-Ленц 

заңдарының дифференциалды түрі.   

39. Бөгде күштер. Ток көзінің Э.Қ.К. Жалпылама Ом заңы.   

40.  Тұрақты  ток    жұмысы  және  қуаты.  Джоуль-Ленц  заңының  интегралдық 

және дифференциалдық түрлері. Ток көзінің ПӘК-і.  

41. Газдардағы және плазмалардағы электр тогы. 

42.  Вакуумдегі  магнит  өрісі.  Магнит  индукция  векторы,  магнит  өрісінің  күш 

сызықтары. Токтардың магниттік әсерлесуі.  

43.  Суперпозиция  принципі.  Био-Савар-Лаплас  заңы.Осы  заңды  пайдаланып, 

түзу және дөңгелек токтардың магнит өрісін есептеу.  

44.  Магнит  ағыны.  Вакуумдегі  магнитостатиканың  негізгі  теоремалары. 

Вакуумдегі  магнит  өрісі  үшін  Гаусс  теоремасы.  Циркуляция  теоремасын 

пайдаланып шексіз ұзын түзу  токтың магнит өрісін есептеу. 

45. Магнит өріс кернеулігі. Магнит өріс кернеулігі үшін циркуляция теоремасы. 

Оны пайдаланып, соленоид пен тороидтың магнит өрісін есептеу.  

46.  Лоренц  күші  және  Ампер  күші.  Магнит  және  электр  өрістеріндегі 

зарядталған бөлшектердің қозғалысы. Холл эффектісі.  


47. Магнит өрісіндегі    тогы  бар  рамка. Магнит өрісінде  тогы  бар рамкаға  әсер 

ететін  күш  моменті.  Магнит  моменті.  Магнит  өрісінде  өткізгіш  пен  тогы  бар 

контурды орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс.  

48.  Заттардағы  магнит  өрісі.  Зат  ішіндегі  өріс  үшін  толық  ток  заңы.  Екі 

изотропты ортаның арасындағы шекаралық шарттар.  

49.  Атомдардың  магнит  моменттері.  Магнит  өрісіндегі  атом.  Диа-  және 

парамагнетиктер. 

50.  Ферромагнетиктер,  ферромагнетизм  теориясының  негіздері.  Гистерезис 

тұзағы. 

51.  Екі  изотропты  магнетиктердің  шекарасындағы  В  және  Н  векторлар  үшін 

шекаралық шарттар. 

52. Айнымалы ток тізбегіндегі токтар резонансы 

53. Дипольдің сәуле шығаруы. Толқындық зона. Дипольдің сәуле шығаруының 

полярлық диаграммасы. Сәуле шығару қуаты. 

54. Голография 

55. Жарықтың жұтылуы. Бугер-Ламберт заңы. 

55  Сутегі  тәрізді  атомдар  үшін  Бор  теориясы.  Сутегі  атомының  спектрлік 

сериялары. Ридберг формуласы 

56 Оптикалық кванттық генераторлар.  

57  Фотоэффект.  Фотоэффект  үшін  Эйнштейн  теңдеуі.  Фотоэффект  заңдары. 

Фотоэффектіні қолдану. 

58 Атомның сызықты спектрлері.  

59 Кристалдық тордың жылулық қасиеттері. Дебай теориясы. Фонондар. 

60 Асқын өткізгіштік. 

61 Жартылай өткізгіш диодтар және триодтар. 

62 Вентильді фотоэффект. Күн батареялары. 

63 альфа-, бета- және гамма- сәуле шығарулардың заңдылықтары және олардың 

затпен әсерлесуі. 

64 Тізбекті бөліну реакциясы. Ядролық реактор. 

65 Термоядролық синтез. Энергия көздерінің проблемалары.  

 

      6  Студенттердің жетістігін бағалау жөнінде ақпарат  6.1 Бағалау жүйесі 

          Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіз  кредиттік  оқыту 

технологиясында  қабылданған  қорытында  бағалар  шкаласы  бойынша 

бағаланады (кесте 1).    

Кесте 1 

Әріп бойынша 

бағалау 

жүйесі  


Баллдары 

%- 


Дәстүрлік жүйе бойынша 

бағалау          А 

95-100 Өте жақсы 

        А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы          В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


        В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


        В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


        С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.          С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық.         С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық.         D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық.         D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық.         F Қанағаттанарлықсыз 

 

Емтиханға жіберілу рейтингі бағасын Сіз семестр бойына жинайсыз. Әр оқу жұмысының түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 кестеге сәйкес 

салмақтық  коэффициентті  ескере  отырып,  емтиханға  жіберілу  рейтингіне 

кіреді.  

         

 Кесте 2. Емтиханға жіберілу рейтингі. Әр жұмыстың маңыздылығы.  

 

Параметр Салмақтық коэффициент 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,05  

ОӨЖ 


0,05  

Машықтандыру 

сабақтарындағы 

жұмыс 


0,2  

ЕСЖ  


0,2 

Аралық бақылау 

0,3 

Зертханалық жұмыстар 0,2  

Қорытынды рейтинг 

1,0 

 

Жіберілу рейтингі келесі формуламен есептеледі: 05

,

0.)

(

30,

0

.).

(

20,

0

)(

20

,0

)

(20

,

0)

(

05,

0

)(

.ООЖБ

А

ЕСЖ

З

М

Д

Ц

АБ

 

Қорытынды баға келесі түрде шығарылады: Қ = 0,6 (Ж.Р) +0,4(Е), 

мұндағы Е – емтихан бағасы.  

 

6.2 Балл қою саясаты: 

  

Ең  жоғары  бағалау  баллдары  жұмысты  уақытында  және  жоғары  сапада орындаған  жағдайда  қолданылады.  Дәрістік  және  машықтану  сабақтарға 

қатысуды  бағалау  баллдары  студенттердің  оқу-танымдық  іс-әрекеттерінің 

белсенділігіне қарай және қатысқан сабақтарының санына қарай қойылады.  

ЕСЖ  орындауды  бағалау  баллдары  қабылданған  А,  В,  С  үш  деңгейлі 

жүйеге  байланысты  келесі  түрде  қойылады:  максимал  балл  А  деңгейі  үшін  

78%, В деңгейі үшін – 88%, С деңгейі үшін – 100% құрайды. 

 

 

6.3 Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыруда бағаларды аудару  

ҚР-ғы оқушылардың оқу жетістіктерін балл-рейтингтік әріптік жүйесіне ECTS 

(трансфертті  (аудару)  және  кредиттерді  жинақтаудың  Европалық  жүйесі) 

бойынша      бағаларды  ауыстыру  және  керісінше  орындау  3  және  4  кестелерге 

сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                      

Кесте  3  -  ҚР-ғы  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  балл-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне ECTS  бойынша   бағаларды аудару  

 ECTS бойынша баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте  4  -  ҚР  балл-рейтингтік  әріптік  жүйесі  бағаларын    ECTS    бойынша   бағаларға аудару  

 

Әріптік жүйе бойынша баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны  

 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

қанағаттанарлық 

0-49 

қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу сызба жұмыстарды орындау және тапсыру; 

-  себепті  жіберілген  сабақтар  бойынша  (анықтама  мен  оқытушының  рұқсаты 

болған жағдайда) зертханалық жұмыстарды орындау; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

 

8. Академиялық этика нормалары: - ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылық  туған  жағдайлар  оқу  тобында  оқытушымен  немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

9 Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі 

1.

 Иродов И.Е. Электромагнетизм. Негізгі заңдар.-А.,2013 

2.

 Бәйімбетов Ф.Б. Электр және магнетизм.-А.: «Қазақ университеті», 

2011 


3.

 

Трофимова Т.И. Физика курсы. - М.: Академия., 2006 4.

 

Қойшыбаев  Н.,  Шарықбаев  А.О.  Механика.  Молекулалық  физика және термодинамика. – Алматы,  2001. 

5.

 Трофимова  Т.И.  Физика  курсы  бойынша  шешулері  қоса  берілген 

есептер жинағы.-М.; «Жоғары мектеп», 2010 

6.

 

Байпақбаев  Т.С.,  Қарсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсы  есептер жинағы.-А.: «Ақ Шағыл»,2014. 

7.

 Байпақбаев  Т.С.,  Майлина  Х.Қ.  Жалпы  физика  курсының  есептер 

жинағы  (Механика.  Молекулалық  физика  және  термодинамика.).-  Алматы: 

АЭЖБИ, 2003. 

8.

 Волькенштейн  В.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы.-А., 

2012 


9.

 

Байпақбаев  Т.С.,Манабаев  Х.Х.Жалпы  физика  курсының  есептер жинағы (Электростатика. Тұрақты ток. Магнетизм.).-Алматы: АЭЖБИ, 2003. 

10.


 

 Физика  1.  Физика  курсын  меңгеруге  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар  және  бақылау  тапсырмалары  (5В073100  және  5В081200 

мамандықтарының  студенттеріне  арналған).  Саламатина  А.М.,  Кенжебекова 

А.И., Сарсенбаева С.Н.-Алматы: АЭЖБУ, 2012 – 27 б. 

11.


 

Физика  1.  Дәрістер  конспектісі.  Ж.И.  Искаков.,  Р.Н.  Сыздықова., 

А.И. Кенжебекова. Алматы: АЭжБУ, 2009 ж.- 59 б. 

12.


 

Ілгерілемелі  және  айналмалы  қозғалыс  механикасы.  Зертханалық 

жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқаулар.  Байпақбаев  Т.С., 

Қарсыбаев  М.Ш., Саламатина А.М.- Алматы: АЭЖБИ, 2008 ж.-39 б. 

13.

 

 Статистикалық физика  және  термодинамика.  Зертханалық 

жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқаулар.  /Байпақбаев  Т.С., 

Қарсыбаев М.Ш., Сыздықова Р.Н. -Алматы: АЭЖБУ, 2011 ж.- 33б. 

14.


 

 Электростатика  және    тұрақты    ток.  Зертханалық  жұмыстарды 

орындауға  арналған әдістемелік нұсқаулар (Барлық мамандық пен барлық оқу 

түріне  арналған)  Т.С.  Байпақбаев,  Л.В.  Завадская,  Л.Х.  Мажитова,  Л.А. 

Тонконогая. - Алматы: АЭЖБИ, 2007.- 35 б.  


15.

 

Электр  және  магнетизм.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқаулар  (Барлық  мамандық  пен  барлық  оқу  түріне 

арналған )Т.С. Байпақбаев, Л.В. Завадская, Л.Х. Мажитова, Л.А. Тонконогая.  - 

Алматы: АЭЖБИ, 2007.- 35 б. 

Қосымша 

16.


 

Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс физики. -М.:  Высш. шк., 2002 

17.

 

Мажитова  Л.Х.,  Қарсыбаев  М.Ш.  Виртуальный  лабораторный практикум по физике.-Алматы: Алем, 2002

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


жүктеу 200.28 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет