Жеделбүйрекжетіспеушілігіндиагностикалаукритерийлері? сағаттықдиурезжүктеу 1.58 Mb.
бет1/286
Дата23.09.2022
өлшемі1.58 Mb.
#21419
түріҚұрамы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   286
Æåäåëá?éðåêæåò³ñïåóø³ë³ã³íäèàãíîñòèêàëàóêðèòåðèéëåð³? ñà?àòòû?äè
Жеделбүйрекжетіспеушілігіндиагностикалаукритерийлері?
сағаттықдиурез
АҚҚөзгеруі
үдемеліісінулер
гематурия
азоталмасуөнімдерініңқанқұрамындаболуыФимоз–бұл?
соңғыжыныстінініңтарылуы
соңғыжыныстінініңқабынуы
ерадамдардыңжынысмүшесініңбасыныңқысылыпқалуы
соңғыжыныстінініңзақымдануы
барлықаталғандарАнтисептика - бұлісәрекеттержиынтығы
жарадамикроорганизмдердіжоюғабағытталған, организмдепатологиялықошақтардыжоюғабағытталғаншаралар
жарадаинфекцияменкүрес
жарағаинфекцияныңенуініңалдыналу
құралжабдықтардыдезинфекциялау
құралжабдықтардызарарсыздандыруУретраныңтолықүзіліпқалуыныңбелгісі?
етжуындысытәріздізәр
шапарасындаауырсыну
зәрдіңболмауы
гематурия
сыратүстізәр"Жеделіш" кезіндефельдшердіңтактикасы?
ішаймағынасуықбасу
анальгетикенгізу
асқазандышаю
тамақпенсуберу
науқастыгоспитализациялауБуынтаютүрлерінкөрсет:
туабіткен, патологиялық, жарақаттық, үйреншікті, ескі
жарқаншақты, жаншылулы
қиғаш, бойлық
диафизарлы
көлденең, винттәрізді

Аппендициттіңдәлелдісимптомы:
Щеткин-блюмбергсимптомы
іштежайылғанауырсыну
жүрекайну
ішкебуі
дененіңмәжбүрлікқалпыАсқазанжарасыперфорациясындаауырсынусипатыменорны?
"пышақсұққандай" эпигастрийде
үнемі, оңжақбүйірбөлімдеқаттыауырады
үнемі, оңжақбүйірбөлімдекенеттенауырады
белдемелік, тұйықсипатта
оңжаққабырғаастындакенеттенауырадыАртқытесіктіңжарықшағыпайдаболуы?
ұзақішқатуда
проктит
геморрой
парапроктит
тікішекжәнеартқытесікпенөтеқаттынәжістіңжылжуыЖеделхолециститсимптомы?
ортнер
ситковский
жүрекайну, құсужәнеденетемпературасыныңжоғарылауы
құлаушытамшы
пастернацкийПеритонитпеннауқастытасымалдайды?
зембілдежатқызып
қалалықтранспортпен
отырғызып
тақтайдажатқызып
жартылайбүгілгенаяқпенжатқызыпҚысылғанжарықүшінтәнемессимптом?
оңжөтелтүрткісібелгісі
кернелгенжарықісігі
өткірауырсыну
ішекөтімсіздігі
жарықтыңорнынатүспеуіМеханикалықішекөтімсіздігінетәнемес?
бауыртұйықтығыныңжоғалуы
іштіңкебуі
ұстаматәріздіауырсыну
нәжіспенауаныңбөгелуі
жүрекайнуқұсуменНервтініненқатерліобыр?
нейросаркома
аденома
саркома
миосаркома
фибромаЖұмсақтіндердіңсыртқыжыланкөзібайланыстырады-?
сыртқыортаменинфекцияошағы
сыртқыортаменмүше
мүшеқуыстымүшемен
мүшелербірбірімен
байланыстырмайдыТромбофлебитеміндеқолданылатынпрепарат
троксевазин
но-шпа
никотинқышқылы
тромбин
антикоагулияциялықпрепараттарПаранихия - бұлқабыну
сіңірлікқынап
саусақтыңбарлықтіні
фалангааралықклетчатка
тырнақорамасының
терітініГангренағақарсысарысудыенгізугекөрсеткіш
жұмсақтіндердіңүлкенкөлемдежаншылумензақымдануы
тізесүйектерініңжабықсынығы
пандактилит
өкпеабсцессі
газдыгангренаалдыналуЖаңатуғанбалалардатілмелікқабынудыемдеудеқолданылмайды
Вишневский майымен тараулар мен таңулар салу
консервативті ем
УКС
антибиотиктердің бұлшықетке салу
аутогемотерапия

Жедел гематогенді остеомиелиттің хирургиялық емі – бұл
остеоперфорация
остеосинтез
сүйектік тарту
ампутация
барлықаталғандарСепсистіңасқынуы:
септикалықшок
анафилактикалықшок
септицемия
септикопиемия
аталғандардыңбарлығыКөршиқан - бұлқабыну
бірнешешашқабының
лимфабездерінің
біршаштүбінің
тербездерінің
майбездерініңГаздыгангренаүшінтәнсимптом
"тығызтаңу" симптомы
опистонус
көлденеңсалалыбұлшықеттердіңұстамалыжиырылуы
жарадаауырсынудыңбасылуы
зақымданғантіндердіңжергіліктіісінуіТризмтән:
сіреспе
фурункулезға
газдыгангренаға
тілмелікқабынуға
аллергиялықреакцияғаЖеделгематогендіостеомиелит - бұлқабыну
сүйекмиыменсүйектің
саусақтың
тізебуынының
көктамырдың
сүйектінініңАбцестіашқансоңқандайтаңусалынады?
натрийхлоридініңгипертониялықерітіндісі
Вишневскиймайы
преднизолонмайы
3% сутегітотығыныңерітіндісі
антибактериалдымайларШендеуішсалудыңнегізгіережесі
сынғанжерденжоғарыжәнетөменорналасқан, кемдегендеекібуындысалу
сынғанжергеғана
сынғанжерденжоғарыорналасқанбуынменқосып
сынғанжердентөменорналасқанбуынменқосып
кемдегендеүшбуындыалу, сынғанжерденжоғарыекібуынды, төменбірбуындықосаСоғукезіндежергіліктімұздықаншауақытқасалады?
30 мин.
6 сағ.
2 күн
7 күн
10 күнЕмдеу барысында іріңдеген жара аталады?
екіншілік инфицирленген
барлық аталғандар
асептикалық
біріншілік инфицирленген
микробты-залалданған"Көзілдіріксимптомы" байқалады
бассүйегінегізісынғанда
басмиыныңшайқалуында
басмиыныңсоғуында
басмиыжаншылғанда
көзмаңыклетчаткағақанқұйылғандаЖараныбіріншілікхирургиялықөңдеудегеніміз-?
салуарқылыжарашеттерін, түбін, жарақабырғаларынсаутінгедейінтігіссалуарқылыкесу
жаранышаю
жараданбөгдезаттарменқанұйындысыналу
жарағаекіншіліктігіссалу
барқалталарменқуыстардыдренаждауІріңдіжарағадренаждықояды
бөліндініңағуынқамтамасызету
эпителизацияныжылдамдатуүшін
қанкетудітоқтатуүшін
тампонадажасау
ісінуменэкссудацияныазайтуБассүйегініңсубдуралдыгематомасындаістеукерек?
бассүйегініңтрепанациясынжасау
наркотиктеренгізу
зондарқылықоректендірутағайындау
қанқұю
кортикостероидтарменемдеуБассүйегінегізініңсынуыкезіндемұрыннанқанкетукезіндежүргізіледі
мұрынжолдарынанқандысорыпалу
артқыжәнеалдыңғытампонадажүргізу
алдыңғытампонадажүргізу
артқытампонадажүргізу
артқыжәнеалдыңғытампонадажүргізу

Сіреспеніңалдыналудыжүргізукерек
табанныңшабылғанжарасында
иықтыңжабықсынығында
білезікбуыныңзақымдалуында
барлықаталғанжағдайларда
білезіктіңжұмсақтіндерініңсоғылуындаАшықпневмоторакс – бұл
демалғанкездежараарқылыауаныңплеврақуысынакіріпқайташығуы, "жарадемалыптұр"
теріастыклетчаткадаауаныңжиналуы
жараланусалдарынанплеврақуысынатүскенауа
плеврақуысындақанныңжиналуы
сыртқыортаменқатынасуыҮсудәрежесінанықтауғаболады
бірнешекүнөткенсоң
жылытқаннанкейінбірден
екіншікүні
реактивалдыкезеңде
реактивсоңыкезеңдеБасмиыныңшайқалуыбасмиыныңсоғылуынанажыратылады
ошақтықсимптоматиканыңболмауымен
"ашықаралықтың" болуымен
жоғарыАҚҚболуымен
ұйқыбұзылысымен
алынғанжарақатныелемейді

Балаларда көбінесе қандай сынық анықталады?
"жасыл шыбық" типі бойынша
қисық
компрессиялық
қуысты
жылжусызЖабық шығу кезінде бірінші көмек-?
транспортты иммобилизация
басып тұратын таңғыш салу
зақымдалған жерге жылы басу
асептикалық таңу
ауырсынуды басуТістелген жаралар немен қауіпті?
құтырмамен залалдану
туберкулезбен залалдану
үлкен қанкетумен
сүйек сынуымен
инфицирленуменОперациядан кейінгі кезеңде пневмонияның алдын алу үшін істеу қажет?
тынысалугимнастикасынжасау, кеудеторынақышақағазынқою
жөтелгеқарсызаттартағайындау
қатаңтөсектіктәртіптісақтауынқадағалау
шылымшекпеу
кеудеторынақышақағазынқоюДДСҰбойыншасозылмалыбронхиттажөтелұзақтығықанша?
2 жылбойыжылына 3 айданкемемес
2 жылбойыжылына 6 айданкемемес
аталғанжылда 4 айданартықемес
3 жылбойыжылына 2 айданкемемес
3 жылбойыжылына 1 айданкемемесБХӨқұралдарынакіреді
хирургиялықпинцет
хирургиялықинелержиынтығы
Джиглидіңсымдықарасы
ауызажыратқыш
РеверденніңқалақшасыАстаушалысүңгініқолданады
кездейсоқзақымдануданқорғау
жұмсақтіндердікесу
жұмсақтіндердітесу
таңуматериалдарыныңшеті
қуықтантастыжоғалтуТіндердіқосуғаарналғанқұрал
инеұстағыш
қайшылар
скальпель
Люэрқысқыштары
спиральтәріздіинеЖедел операция жасалатын науқастарда анестезия жасаған кезде пайда болатын проблема
толық асқазан
жедел жүрек жетіспеушілігі
жедел тыныс жеткіліксіздігі
айқын интоксикация
гемостаздың айқын бұзылысыЖоспарлы операция алдында жасалатын санитарлық өңдеу
толық санитарлық өңдеу
теріні сүрту және киімді ауыстыру
жартылай санитарлық өңдеу
санитарлық өңдеу жасалмайды
киімді ауыстыруКрест тәрізді таңуды қолданады
білезік буынына
иық буынына
III саусақ
мойын
тізебуынынаОкклюзиялықтаңғыштысалады
ашықпневмоторакста
кеудеторыныңөтпеліжарасында
артериялыққанкетуде
қабырғасынығында
клапандыпневмоторакстаТөменгіжақсынғандасалынатынтаңу
жалпақтәрізді
кресттәрізді
қайтымды
сегізтәрізді
барлықаталғандарГемостатикалыққасиеткеиеқанкомпонеті
плазма
лейкоцитарлымасса
эритроцитарлымасса
эритроцитарлытұнба
фибриногенҚанқұюданкейінфлакондақалғанқандысақтаууақыты
24 сағат
6 сағат
12 сағат
48 сағат
48 сағаттанартықФлакондағықанныңинфицирленубелгісі
плазмалайлы, үлпектермен
плазмаашыққызылтүскебоялған
плазматүссіз
қанүшқабатты, плазматүссіз
плазмаүстіндеқабықтыңболуыДонор мен реципиент қанын топтық сәйкестікке тексергенде агглютинация болмады. Бұл дегеніміз –
топтық белгісі бойынша сәйкес
резус-фактор бойынша сәйкес
резус-фактор бойынша сәйкес емес
топтық белгісі бойынша сәйкес емес
резус-фактор бойынша және топтық белгісі бойынша сәйкесҰйқы артериясынан қан кеткенде ол басылады
VI мойын омыртқасының көлденең өсіндісіне
самай сүйегіне
төменгі жақ бұрышына
төбе сүйегіне
жарадан төмен сүйектергеХимиялық әдіспен соңғы қан тоқтатуды алу үшін кальций хлордың қанша мөлшері қолданылады?
10%-10,0
1%-30,0
2%-20,0
variant>5%-15,0
20% - 5,0

Өкпелікқанкеткендебөлінетінқан
қызылжәнекөпіршікті
кофеқортпағытәрізді
қоюқошқыл, ұйындымен
қоңыр-қошқылтүсті
ұйындыменҚанкетудітоқтатуүшінқолданылатынжалпыәсерібарбиологиялықпрепарат
нативтіплазма
дицинон
гемостатикалықгубка
тромбин
фибриногенАсқазаннанқанкеткендезерттеукерек
шұғылФГДС
асқазандызондтау
барийменасқазанрентгенографиясы
нәжістіжасырынқанғатексеру
тікішектісаусақтықтексеруКорнцангтықолданады
таңуматериалдарынәперуүшін
тігіссалуүшін
қанкетудітоқтатуүшін
операциялықшүберектіфиксация
жаранықосуМеханикалыққантоқтатутәсілі
тамырдылегирлеу
жаратампонадасы
бұрамасалу
мұзбасу
тамырдықысуАуалықэмболиядамуқаупібарқанкетутүрі
мойынныңірітамырларынан
тізекөктамырынан
өңештен
иықартериясынан
митамырларынанИнгаляциялықнаркозғақолданады
азоттотығы
натрийоксибутираты
совкаин
калипсол
эфирПаранефралдыблокадаүшінновокаинконцентрациясы
0,25%
5%
1%
10%
2%Құрғақкүйдірушкафындазарарсыздандырады
металл
резина
текстиль
полимер
шыныЗарарсыздандыруалдындақұралдардыжуғышертінідігеқаншаминутсалады?
15 мин.
45 мин.
60 мин.
60 минартық
5 мин.Биологиялықантисептикақолданылады
гипериммундыплазма
жараныбіріншілікхирургиялықөңдеу
жараныдренаждау
сутегітотығыныңерітіндісі
йодерітіндісіЖалпытәжірибелікдәрігердіңнегізгіерекшелігі
терапиябойыншатәжірибелікжәнетеориялықбілімгеиеболу, жәнебасқасалалардыдажақсыбілу
акушериябойыншатәжірибелікжәнетеориялықбілімгеиеболу, жәнегинекологияменпедиатрияныбілу
білімінауқастыңжасына, жынысынажәнеауруыныңсебебінебайланыстыболукерек
педиатриябойыншатәжірибелікжәнетеориялықбілімгеиеболу
хирургиябойыншатәжірибелікжәнетеориялықбілімгеиеболуЗарарсыздандыру – бұл
барлықмикроорганизмдердіжою
жарағамикробтардыңтүсуініңалдыналатыншараларжиынтығы
патогендімикробтардыжою
медициналыққолданыстағызаттардыңүстіненмикробтардыжою
споратүзетіндердіжою65 жасарнауқас, эссенциалдыгипертензияменауырады, клофелинменмонотерапияфонында, бірнешесағатбұрынАҚҚ 225/115 мм-гедейінжоғарылады, басыауырып, айналып, қолындаәлсіздік, құсупайдаболды. Жағдайынесебептінашарлады
инсульт.
терапияжеткіліксізболуынан (диуретиктертағайындалмаған) - натрийреабсорбциясыкүшейген
егдеадамдардағыгипертензияағымыныңерекшелігі
басмиыныңкөктамырлықжетіспеушлігігі
жеделмиокардинфарктыТуберкулездіплевриткетән
а), в) жәнег) тармақтарындааталғандар
Мантусынамасынавираж
плеврасұйықтығындалимфоциттердіңболуы
экссудаттыңсерозды-фибриноздытипі
экссудаттыңгеморрагиялықтипі, нейтрофилдерменэозинофилдердіңэкссудатабасымболуыӨтжолыныңгипотониясыбарнауқасқатағайындалады
а) және в) тармақтарында аталғандар
сорбит, ксилит, холагол, никодин
но-шпа, папаверин
жоғары минерализациясы бар минералды сулар, суық, газдалған
төмен минерализациясы бар минералды сулар, жылы, газдалмаған50 жасар әйел адам, семіздіктен зардап шегеді, кенет оң жақ қабырға астында ұстама тәрізді интенсивті ауырсыну пайда болды, ауырсыну оң жақ бұғана астына беріледі. Науқас, мазасыз, төсекте орын таба алмайды. Қараған кезде: терісі қалыпты түсті, өт қабы нүктесінде пальпацияда ауырсынады, Ортнер симптомы оң, дене қызуы қалыпты, қан анализі өзгеріссіз. Науқаста болуы мүмкін
өт тас ауруы, өт қабының коликасы
жедел холецисто-холангит
созылмалы холециститтің өршуі
созылмалы калькулезді холециститтің өршуі
асқазан ойық жарасының бауырдың домалақ байламына пенетрациясыІш сүзегі кезінде қолданылатын антибиотик
б), в) және г) тармақтарында аталғандар
левомицетин
тетрациклин
пенициллин
ампициллинИерсиниоз кезінде болатын гематологиялық өзгерістерді көрсетіңіз
б), в) және г) тармақтарында аталғандар
нейтрофилді лейкоцитоз
эозинофилия
ЭТЖ жоғарылауы
лейкопения, анемияЛямблиоз кезінде қандай зерттеу тәсілдері нақты мәлімет береді
б) және в) тармақтарында аталғандар
дуоденалды сұйықтықтың микроскопиясы
эндоскопиялық зерттеу
нәжісті себу, бактериоскопия
нәжіс микроскопиясыДДСҰ бойынша созылмалы бронхита жөтел ұзақтығы қанша?
2 жыл бойы жылына 3 айдан кем емес
2 жыл бойы жылына 6 айдан кем емес
аталған жылда 4 айдан артық емес
3 жыл бойы жылына 2 айдан кем емес
3 жыл бойы жылына 1 айдан кем емесБета -адреноблокаторлармен қосып беру тиімді дәрілік зат
верапамил
гипотиазид
каптоприл
аспирин
мевакорЕгдежастағынауқастабронхдемікпесіменқуықастыбезініңаденомасыбар, ұстаманынеменқайтарамыз?
б) жәнег) аталғандар
астмопент
платифиллин
беродуал, сальбутамол
ипратропиумбромидЖүктіліктің 1-шітриместріндепневмониянынеменемдейміз?
б) жәнев) аталғандар
тетрациклин
пенициллин
эритромицин
левомицетинФеохромоцитомасыбарартериялықгипертензияменауыратыннауқастыемдейміз
альфатағайындау
бетатағайындау
гамматағайындау
ганглиоблокаторлартағайындау
холиномиметиктертағайындау62 жасарнауқас, миокардинфарктынбастанкешірген, дәрігергебасайналу, басауырушағымдарыменкелген. Қарағанда : пульс - 86 ретминутына, артериялыққанқысымы - 200/100 ммсын. бағ., жүрекжетіспеушлігібелгілеріжоқ, аяққантамырларыныңоблитерирлеушіатеросклерозбелгілерібар. Науқастыңқанқысымынреттеуүшінқайпрепаратытағайындағандұрыс
финоптин
анаприлин
коринфар
гипотиазид
папаверин65 жасарерадам, санаторлы-курортқакартатолтырғандаЭКГжасалды, ондаатрио-вентрикулярлыблокада II дәреже 2-шітип (Мобитц-2), өткізу 2:1, қарыншаларжиырылужиілігі - 44 ретминутына. Сұрастырғандашағымдарыжоқ. Науқасқанеістеукерек?
жоспарлызерттеумендинамикадабақылау
үнеміжұмысжасайтынкардиостимуляторимплантациисы
қажеткездежұмысжасайтынкардиостимуляторимплантациисы
кардиология бөліміне шұғыл госпитализация
операция жасауАрнайы емес жаралық колиті бар науқаста клиникалық қан анализіне тән:
а) және в) аталғандар
гипохромды анемия
гиперхромды макроцитарлы анемия
лейкоцитоз, лейкоцитарлы формуланың солға жылжуы
лейкопенияМикронодулярлы (порталды) бауыр циррозына тән:
б) және г) аталғандар
бауыр жетіспеушілігі және аурудың ерте кезеңдерінде сарғаюдың пайда болуы
порталды гипертензия бауырдың функционалды жетіспеушілігінен бұрын болады
бауыр ұлғайған, ауырсынусыз, беті тегіс, жылтыр, шеті өткір
жұлдызшалы телеангиоэктазияларды болуы, алақанды эритемалар10 жасар баланы обьективті зерттеу кезінде екі жақ қабырға астын пальпациялағанда ауыратын, кедірлі тығыз эластикалық масса анықталды. Созылмалы бүйрек жетіспеушлігінінің лабораторлы мәліметтері бар. Баллада не болуы мүмкін?
бүйрек поликистозы
екі еселенген бүйрек
бүйрек мультикистозы
созылмалы пиелонефрит
бүйрек эхинококкозы30 жасар науқас, қант диабеті I тип бар, инсулин енгізген соң 3 сағаттан кейін комаға түскен. Бірінші кезекте қандай шараны жүргізу керек:
20 мл 40% глюкоза ерітіндісін енгізу
ЭКГ түсіру
5% глюкоза ерітінідісін енгізу
инсулин (10-20 БІР) енгізу
қанда креатинин, электролиттер және глюкоза мөлшерін тексеруТиреотоксикозды емдеуде мерказолилдің жанама әсері
нейтрофилдер санының азаюы және агранулоцитоздың дамуы
гипокалиемия
қанда креатинин және зәр қышқылы мөлшерінің артуы
гипергликемия
гипокальциемия47 жасарәйеладамжалпытәжірибедікдәрігергежүрекмаңындафизикалықжүктемегебайланыстыемес, нақтыемессұғыпауыратындайсезімге, эпигастрийдаауырсыну, тітіркену, жылағыштыққашағымданыпкелді. Анамнезінде - жиісуықтиіпауырады. Соңғыкездердешаршағыштық, тырнақтарыныңсыну, шашыныңтүсуіпайдаболған. Объективтіқарағандатерісіқұрғақ, боз, шырыштықабаттарыбозарған. ЭКГ-дареполяризацияныңарнайыемесөзгерістері. Қан анализі - гемоглобин 100 г/л. Гинекологиялық зерттеу - жатыр фибромиомасы 6-7 апта. Науқастың жағдайы немен байланысты?
меноррагия нәтижесінде анемия
климакс
иммунодефицит
миокардит
гипотиреозбен8 жасарұлбаладатісінжұлғанойықтанұзақуақытбойықанкетуде. Соңғы 4 жылдаарасындабуындарынақанқұйылу, қызылиегініңқанауыболған. Осығанұқсассимптомдаратасындабайқалған. Объективті: жұлынғантісойығынанқанағу, тізебуыныңаздапдеформациясы, бауырыменкөкбауырыұлғаймаған, манжеттісынаматеріс. Лабораторлыкөрсеткіштер: НЬ 135 г/л, лейкоциттер 5,0 х 10 9 /л, тромбоциттер 250 х 109/л, қанұйығыштығы: басталуы 10 мин, аяқталуы 19 мин, аутокоагуляциялықтест 15 с, қанағуұзақтығы 3 мин., протромбининдексі 90%
гемофилия
жеделлейкоз
протромбинкомплексініңфакторыдефициті
тромбоцитопатия
геморрагиялықваскулит (Шенлейн-Генохауруы)Иерсиниозкезіндеболатынгематологиялықөзгерістердікөрсетіңіз:
б), в) және г) тармақтарында аталғандар
лейкопения, анемия
нейтрофилді лейкоцитоз
эозинофилия
ЭТЖжоғарылауыЛямблиозкезіндеқандайзерттеутәсілдерінақтымәліметбереді
б) және в) тармақтарында аталғандар
нәжісті себу, бактериоскопия
нәжіс микроскопиясы
дуоденалды сұйықтықтың микроскопиясы
эндоскопиялық зерттеу42-жасар аңшы сол жақ білезік буынында түлкі қапқан. Науқасқа не істеу керек?
барлығы
жануардың бас миын гистологиялық және вирусологиялық зерттеу
жараны біріншілік өңдеу
алдын алу үшін сіреспеге қарсы сары су енгізу
антирабикалық вакцинация және антирабикалық иммуноглобулин енгізу10 класс оқушысы кенет пайда болатын қалтырауға, шыдатпайтын бас ауыруға, шөлдеуге шағымданады. Ауырғанына бір күн болды. Дене температурасы 40,0° С. Есі шатасқан. Терісі цианозды, жамбасы, санында геморрагиялық бөртпелер, ұсақ нүктелі петехиялар 3-4 см-ге дейін. Бірен саран розеолалар және розеолезды-папулезді элементтер іште, арқада, қолда. Желке бұлшықеттерінің ригидтілігі, Керниг симптомы күмәнді, пульс 120 рет/ мин, әлсіз толымды, жүрек тондары тұйықталған, АҚҚ 85/55 мм сын. бағ., ТАЖ 28 рет/ мин. Қанда : лейкоцитоз 22 х 10 9 /л солға жылжыған, ЭТЖ 26 мм/сағ. Науқаста болуы мүмкін
менингококкцемия
тұмау
септицемия
тромбоцитопениялық пурпура
Шенлейна-Генох ауруы (геморрагиялық васкулит)Нематодоздарда қолданылатын препараттар
барлығы
фенасал
левамизол
мебендазол (вермокс)
медаминНауқас дәрігерге стационардан шыққан соң келді, аппендикулярлы инфильтрат бойынша емделген, аппендикс алынбаған. Не істеу керек?
науқасқа хирургиялық стационарда берілген нұсқауларды орындау
науқасты жұмысқа шығару, 1 жылдан соң бақылау
науқасты 2 аптадан соң стационарға жолдау
емді жалғастыру
санаторийға жолдау50 жасар науқас ұзақ уақыт бойы оң жақ табанының I саусағының өсіп кеткен тырнағымен ауырады, уақытылы түрде консервативті ем алады. Қазіргі кезде тырнақтың жұмсақ тіндерге өсуімен дөрекі деформация бар, гиперемия, гипергрануляция және тырнақ орамасы маңынан іріңді бөліністер шығады. Бұл жағдайда не істеу керек?
консервативті шаралармен жедел қабынуды басқан соң, хирургиялық ем жасау - амбулаторлы жағдайда
жедел хирургиялық ем
консервативті емдеу
хирургиялық стационарға жолдау
ары қарай емдеуПневмоторакс кезінде ауаны шығару үшін пункция жасау нүктесін көрсетіңіз:
2-ші қабырға аралық орталық бұғана сызығы бойынша
7-ші қабырға аралық орталық қолтық асты сызық бойынша
7-ші қабырға аралық артқы қолтық асты сызық бойынша
4-ші қабырға аралық
барлығы

МИН
1.Іш қату, тазалау клизмасы:


А) қырымен
Б) жанымен
В) етбетінен
Г)шалқасынан
Д) отырған
2. Бұлшық етке ине егу, иненің ұзындығы 20мм,2,0 шприц: ине егуден кейінгі асқынуы:
А)инфильтрат
В) ине егуден кейінгі абцесс
Б) тромбофлефит
Г)гематома
Д) эмболия
3.Фаулер қалпы:
А)кеудені 45-60гр көтеріп жатқызу
Б) кеудені 60-70гр көтеріп жатқызу
В) кеудені 70-80гр көтеріп жатқызу
Г)кеудені 80-85гр көтеріп жатқызу
Д)кеудені 85-90гр көтеріп жатқызу
4.Өкпе ісігі, қан араласқан көбікті қақырық:
А)этиловый спиртпен оттегі беру
Б) оттегіні жастықшасын беру
В) ылғалды оттегін беру
Г)құрғақ ауаны тікелей беру
Д) этиловый спиртін искету
5.Күре тамырға дәріні тамшылатып жіберу, 2сағат өтті:
А)дәрігерге хабар беру
Б) туыстарына хабар беру
В) аға мейірбикеге хабар беру
Г) кезекші мейірбикеге хабар беру
Д) науқастың өзіне ескеру
6.Ойылуды алдын алу:
А)камфора спирті
Б) камфора спирті
В) фурацелин
Г) этиль спирті
Д)нашатр спирті
7.Ойылуды емдеу:
А)Н2 О2, фурациллин
Б) камфора спирті
В) этиль спирті
Г) брилянт жасылы
Д) сықпалар
8.Аға мейіргер қай топқа жатады:
А)орта звенодағы басшылар
Б) төменгі звенодағы басшылар
В) жоғарғы звенодағы басшылар
Г)ең жоғарғы звенодағы басшылар
Д)ен төменгі звенодағы басшылар
9. Жараға инфекцияның түсуінің алдын алу:
А) ПХО
Б) СХО
В) ЖХО
Г) ДХО
Д) ШХО
10. Хоспистағы пациент тамақтан және судан бас тартты :
А) ернін сулау, ылғандандыру
Б) бетін сулау, ылғандандыру
В) кеудесін сулау, ылғандандыру
Г) басын сулау, ылғандандыру
Д) маңдайын сулау, ылғандандыру
11. Желкесі ауырса,құлағы шуылдаса, көзі қарауытса мейіргердің әрекеті:
А) АД өлшеу
Б) тамыр соғуды өлшеу
В) дене қызуын өлшеу
Г) диурезді өлшеу
Д) тыныс ауды анықтау
12. Ентікпенің анықтамасы:
А) ағзаның физикалық жүктемеге жауабы
Б) ағзаның биологиялық жүктемеге жауабы
В) ағзаның физиологиялық жүктемеге жауабы
Г) ағзаның анатомиялық жүктемеге жауабы
Д) ағзаның психикалық жүктемеге жауабы
13. Бір реттік жүйе арқылы дәрілік ерітіндіні енгізу барыснда науқастың жағдайы нашарлады, мейіргердің тәуелсіз араласуы:
А) реттеуішті (вентиль)жабу
Б) бір қырымен жатқызу
В) дәріні тоқтату
Г) дәрігер шақыру
Д) реттеуішті ашу
14. Тауысылған флакондағы ерітінді мейіргер ауыстырды ауыстыру барысында қандай асқыну болды:
А) ауалы эмболия
Б) майлы эмболия
В) гемотома
Г)сепсис
Д) тромбофлебит
15. Калииге бай:
А) жүзім,кепкен өрік
Б) аскөк, жүзім
В) бал,кепкен өрік
Г) алма, жүзім
Д) жаңғақ,кепкен өрік
16. Көк тамырға контрасты ерітіндіні енгізуде нені ескеру керек:
А) котере алмауы және сынама жүргізу
Б) сынама жүргізуді және қорқуы
В) көтере алмауы және жылытылуы
Г) көтере алмауы және аш қарын
Д) көтере алмауы және тоқтықты
17. Сынама жүргізу барысында:
А) дәрілік затты ағзаның қабылдауына көңіл бөлу
Б) науқастың физиологиялық күйіне көңіл бөлу
В) ине егетін орынға көңіл бөлу
Г) науқастың психологиясына көңіл бөлу
Д) дәрілік заттың бүтіндігіне көңіл бөлу
18. Науқаста жұқпа анықталғанда жүргізіледі:
А) ошақты зарарсыздандыру
Б) емдік зарарсыздандыру
В) физикалық зарарсыздандыру
Г) химиялық зарарсыздандыру
Д) механикалық зарарсыздандыру
19. Бұлшық еттің күшін зерттеу-
А) миография
Б) электрокардиография
В) спирография
Г) рентгенография
Д) ректомоноскопия
20. Көк тамырды катетрлеу кезінде қолына қан тамып кетті –
А) қолды сумен жуу
Б) фурациллинмен жуу
В) мақтамен сүрту
Г) хирургиялық деңгейде өңдеу
Д) спирттелген мақтаны басып ұстап тұру
21. Мейіргердің тәуелсіз араласуы-
А) науқасқа ыңғайлы қалып беру
Б) науқастан рұқсат сұрау
В) нек арқасымен жатқызу
Г) науқасқа дөрекі сөйлеу
Д) рұқсатсыз дәрі беру
22.Су балансы-
А) ағзаға енген су мен шыққан суды есептеу
Б) ағзаға енген суды есептеу
В) ағзадан шыққан суды есептеу
Г) тәуліктік диурезді есептеу
Д) ағзаға енген су мен шыққан судың айырмасы
23. Катетерді енгізу барысындағы кедергі-
А) дәрігер шақыру
Б) кезекші мейірбикені шақыру
В) посттағы мейірбикені шақыру
Г) емшара бөлмесінің мейірбикесін шақыру
Д) көмекке шақыру
24. Қантқа зәрді жинау техникасы-
А) тәулік бойы жинау, араластырып 200мл жіберу
Б) тәулік бойы жинау, араластырып 500мл жіберу
В) тәулік бойы жинау, араластырып 1000мл жіберу
Г) танғы зәрді жинау, 50мл жіберу
Д) кешкі зәрден 100 мл
25. Зимницкий әдісі бойынша зәрді жинау-
А) әр 3сағат сайын 1тәулік бойы
Б) әр 4сағат сайын 1тәулік бойы
В) әр 5сағат сайын 1тәулік бойы
Г) әр 6сағат сайын 1тәулік бойы
Д) әр 1сағат сайын 1тәулік бойы
26. Вакутайнермен коаулограммаға қан алу-
А) көк қақпақ
Б) сары қақпақ
В) қызыл қақпақ
Г) жасыл қақпақ
Д) қара қақпақ
27. Фаулер қалпы бұл қалып
А) Жартылай жатып жартылай отыру қалпынды аралық қалып
Б) Арқада
в) Іш пен бүйір қалпына аралық қалып
Г) Арқада жартылай жату
Д) Іште
28."Кез келген медициналық манипуляциялар медицина қыметкері қажет мәлімет бергеннен кейін, тек пациенттің саналы түрде және өз еркімен келісімін алғаннан кейін жүргізілуі тиіс" қағидасы биоэтиканың қай ережесіне сәйкес келеді:
А) Ақпараттық келісім
Б) Әріптесіңеқолұшынбер
В) Дәрігертікқұпиянысақта
Г) Шыншылдық
Д) Құпиялылық
29. Дәрігердің еш айтуынсыз және тағайындауысыз мейірбикенің өз еркімен жасайтын іс әрекеті:
А) Тәуелсіз
Б) Өз - ара тәуелді
В) Тәуелді
Г) Ынтымақтасты
Д) Белсенді
30. Науқастың нәжісі 48 сағат бойы жоқ: Бұл мәселе:
А) Нақты
Б) Әлеуетті
В) Эмоциональды
Г) Қайталама
Д) Доминантты
31. Пациентте құсу пайда болғанда бірінші медбикенің іс-әрекеті:
А) аспирацияның алдын алу
Б)сұйықтыққабылдаудыазайту
В) асқазантазалау
Г) құсуғақарсыдәрі-дәрмектердіеңгізу
Д) ылғалдыауаныжіберу
32.Пациентке өткізілетін санитарлық өңдеудің қажеттілік көлемін тағайындайды:
А)дәрігер
Б)мейіргер
В) аға мейіргер
Г)ем-шара бөлмесінің мейіргері
Д)бас мейіргер
33. Аурухананыңқабылдаубөлімінденауқастыңбасынан бит табылған. Бастыңшашбөлігінөңдеуүшінсізқолдануғаболатынерітіндінітаңдаңыз:
А) Медифокс
Б) Сабындыерітінді
В) Натрий гидрокарбонаты
Г) Фурациллин
Д) ДП-2Т
34. Медбикеніңтәуелсізараласутәртібінатаңыз:
А) Науқастыыңғайынабайланыстыжатқызу
Б) Инструментальдідиагностикағадайындаужәнетексеру
В) Науқасқанебулайзерарқылы ингаляция жасау
Г) ЭКГ регистрациясы
Д) Дәрілікпрепараттарды к/т енгізу

35. Қозғалуактивтілігінің «палаталық» режимінтүсіндіріңіз


А) тек қанапалатаныңішіндежүружәнеөзін-өзікүтугерұқсатетілген
Б) тек қанатөсектеқозғалуғаұсынылған
В) өзін-өзікүтудегішектеуліқимылдаржасауғаболады
Г) тек қақнамедбикеніңқарамағындажүругеболады
Д) палатаныңішіндешектеуліуақытішіндежүругерұқсатетілген

36.Инъекция жасағанда асептика мен антисептика ережелерін бұзу салдарынан дамитын асқыну:


А)абсцесс
Б)ауалы эмболия
В)аллергиялық реакция
Г)А гепатиті
Д)дерматит
37.Мұрыннан қан кеткен науқасқа көмек көрсету кезінде мейірбикенің қолына науқастың қаны тамды. Мейірбикенің осы кездегі дұрыс тактикасы:
а. 70% этил спиртімен 2 рет өңдеу
б. ағымды сумен жуу
в. 5% калий перменганаты ерітіндісімен өңдеу
г. Бриллиант көгінің 1% ерітіндісімен өңдеу
д. 4% матрий гидрокарбонатымен өңдеу
38.Біріншілік профилактика деген ұғымға кіреді:
а. Аурудың себебін және аурға әкелетін факторларды жою арқылы алдын алу
б. Организмнің резистенттілігі зерттеу
в. Ауруларды және функционалдық бұзылытарды ерте анықтау
г. Созылмалы аурулары бар науқастарды бақылау
д. Жедел аурулары бар науқастарды бақылау
39.25% магний сульфаты ерітіндісінің 5 мл бұлшықет ішілік енгізгеннен 3 күннен кейін науқасты инъекция орнында сыздап ауырсыну мазалайды. Медбике қарау кезінде инъекция орны гиперемияланған, пальпацияда тығыздану және жергілікті температураның жоғарлауы анықталды. Науқаста дамыған асқынуды көрсетіңіз:
а. инфильтрат
б. анафилкатикалық шок
в. гематома
г. абсцесс
д. некроз
40.Науқасқа ішке қабылдауға антибиотиктерді тағайындалған. Медбике антибиотиктің концетрациясын бірқалыпты ұстау үшін не жасау қажет:
а. Препаратты қабылдауда дұрыс уақыт ара-қашықтығын сақтау
б. Дәріні тамаққа дейін қабылдау
в. Науқастың қолына жеткілікті мөлшерде дәріні беру
г. Препаратты жоғары дозада тағайындау
д. Енгізу жолын дұрыс қадағалау
41.Сіз хирургия бөлімшесінде мейірбике болып жұмыс істейсіз. Сіз ВГВ және ВГС маркерлеріне тексеруден қаншалықты жиі өтуге міндеттісіз:
а. Әр 6 ай сайын
б. Әр 3 сайын
в. Әр 8 ай сайын
г. Әр 10 ай сайын
д. Әр 12 ай сайын
42.Сіз ОСБ стерильденген материалдар бар биксті алдыңыз. Фильтрсіз жабық бикстің стерильдігінің сақталу мерзімін көрсетіңіз.
а. 3 тәулік
б. 21 тәулік
в. 1 тәулік
г. 20 тәулік
д. 7 тәулік
43.Тромбофлебиттің алдын алу үшін тамыр ішілік иньекция жүргізуде медбике мына ережеге сүйену керек;
а. Асептика антисептика ережелерін сақтау
б. Аллергологиялық анамнезді мұқият жинау
в. Иньекция алдында шприцтен ауаны шығару
г. Венепункция орындарын ауыстыру
д. Шприцта бірнеше миллилитр ерітінді қалдыру
44.Өкпеден қан кетуде госпитализацияға дейінгі кезеңде гемостатикалық мақсатта қолданатын тәуелді медбикелік көмекті көрсетіңіз:
а. мұз бөліктерін жұту
б. 12,5 % дицинон ертіндісін тамыр ішілік енгізу
в. оттегі ингаляциясын қолдану
г. 5 % аминокапрон қышқылын тамыр ішілік енгізу
д. Физиологиялық ерітіндіні тамыр ішілік енгізу
45.Стационардың қабылдау бөлімінің мейіргері толтырады:
а. медициналық картаның бастапқы бетін
б. температуралық парақты
в. еңбекке жарамсыздық парақшасын
г. дәрігерлік тағайындау парағын
д. ауру тарихын
46.Түстік белгіленуі сары түсті перифериялық венозды катетер қойылатын науқастардың жас санатын көрсетіңіз:
а. Онкологиялық аурумен ауыратындарға
б. Ересектерге
в. Жаңа туылған нәрестелерге
г. Қан компоненттерін құю қажеттілігі бар науқастарға
д. Ұзақ уақыт дәрілік препараттар енгізу қажет науқастар
47.Науқастың сегізкөз аймағында ойылу пайда болған, жара суланған. Қарағанда терісі, тері асты май қабаты ойылып, бұлшықет қабаты көрінеді. Науқас терісінің зақымдану түрін анықтаңыз:
а. Ойылудың 3-ші сатысы
б. Базданудың 2-ші дәрежесі
в. Ойылудың 1-ші сатысы
г. Мацерация
д. Дерматит
48.Отадан шыққан пациент қуықтың толып тұрғанына, несептің шықпауына шағымданады. Мұндай жағдайда мейіргердің тәуелсіз іс әрекеті қандай болу керек?
а. Шат аралығын жылы сумен жуу
б. Қуықты Фоллей катетерімен катетерлеу
в. Қасаға үстіне жылытқыш қою
г. Нелатон катетерімен катетерлеу
д. Зәр айдайтын дәрі беру
49.ЕПҰ дезинфекцияның қай тәсілі кеңінен қолданылады?
а. механикалық
б. биологиялық
в. химиялық
г. термиялық
д. физикалық
50.Медбике аллергологиялық анамнезді жинау барысында анықтау керек:
а. Дәрілік заттарды көтере алмаушылық
б. Патциент темекі шегеді ме
в. Инфекциялық аурулармен ауырады ма
г. Қызбадағы пациенттермен жанасу
д. Алкогольді қолданама
51.Бір рет қолданылатын медициналық бұйымдарды утилизациялау тәртібі:
а. Бөлшектелмей және дезинфекцияламай
б. Бөлшектелгеннен кейін
в. Ағынды суға шайылғаннан кейін
г. Дезинфекцияланған кейін
д. Жуғыш ерітіндіге шайылғаннан кейін
52.Участкелік медбике төсек тартып жатқан науқастың сегізкөз , жамбас аймағының терісінде қызыл қоңыр дақтар :
а. Ұзақ уақыт төсек тартып жатқан әлсіз науқастарда пайда болатын тері зақымдануы
б. Химиялық заттардың әсерінен пайда болатын тері зақымдануы
в. Химиялық және механикалық әсерлерден пайда болатын тері зақымдануы
г. Ыстықтың әсерінен пайда болатын тері зақымдануы
д. Механикалық және термиялық әсерлерден пайда болатын тері зақымдануы
53. Науқасқа тері астына В6 дәруменін егу тағайындалды. Тері астына егуде инені қандай бұрыш жасап және қандай тереңдікке енгізу керек:
А) 45 гр бұрыш жасап иненің 2/3 бөлігін
Б) 90гр бұрыш жасап тұтасымен
В) 15 гр бұрышпен, иненің 3/1 бөлігін
Г) 5 гр бұрышпен тек иненің ұшын
Д) 90гр бұрышпен, иненің 2/1 бөлігін
54.Қимыл қозғалыссыз қалған науқастың басты мәселесі:
А) ойылудың пайда болуы
Б) психологиялық адаптация
В) тыныс алуының бұзылуы
Г) бұлшық ет салмағының төмендеуі
Д) туыстардың қолдауынсыз қалуы
55. Ас қорыту мүшелерінің мүмкін болатын ауруларын диогностикалау мақсатында адамның нәжісін (микроскопиялық, макроскопиялық, химиялық) зертханалық зерттеу әдісін көрсетіңіз:
А) копрологияға нәжіс
Б) бактериялық тексеруге нәжіс
В) құрттар жұмыртқасына нәжіс
Г) жасырын қанға нәжіс
Д) дизбактериозға нәжіс

1. Сізге 1 жасар баланың анасы баласының тәбетінің нашарлауына, әлжуаздығына шағымдана келді. Қарап тексергенде тері жамылғысы мен кілегейлі қабаттары айтарлыќтай бозарған. Жүрек ұшы аймағында систолалыќ шу естіледі. Ќанның жалпы анализінде гемоглобин -72 г/л, эритроциттер -3,1*1012/л , түсті көрсеткіші 0,7. Сіздің баланың диагнозы туралы ең дәлірек тұжырымыңыз:


-В 12 тапшылыќ анемиясы
-Аќуызтапшылыќ анемиясы
-Гемолитикалыќ анемия
+Теміртапшылыќ анемия
-Гипопластикалыќ анемия
2.Қақпақшалы пневмоторакс кезінде жасау керек
- Микротрахеостома
- Кеңірдек интубациясын
- Ќабырғаны орнына келтіру
- Жасанды өкпе вентилияциясы
+ Окклюзивті таңғышты салу
3.Ұлпалардың жедел жайылған іріңді ќабыну процесі ќалай аталады
- Абсцесс
+ Флегмона
- Фурункул
- Эмпиема
- Эритема
4.Жұлын заќымдалуының тұраќты көрінісі
+ Жамбас ағзаларының функцияларының бўзылысы
- Буындаєы пружиндік фикцация
- Жүрек ќан тамыр жүйесінің бўзылысы
-Тыныс алудың бұзылуы
-Бет нервісінің парезі
5. 3 курс студенті медицинадлыќ пунктте табандарымен аяќ саусаќтарының аралығындағы бөртпелерге ,ќышынуға шағымданды.Шамамен бір ай бўрын,аяғыныѕ саусаќ араларында терісі түлей бастаған кейін терісі жарылып ,ќышыну болған.Соңғы аптада табандарда көпіршіктер пайда болды.Ќарап тексергенде аяќтың саусаќ аралыќ терісі түлеген.4- 5 саусаќтардың арасы ісінген және ќызарған жерінде эпидермистің сыдырылғаны байќалады.
+Табан микозы
-Кебек тјрізді теміретке
- Псориаз
-Онихомитоз
-Ќант диабеті
6. Бірінші курс студенті үш апта бұрын денесінде тіземен шынтағының терісіне ќызарған ќышыма түйіндердің пайда болу шағымдарымен дәрігерге ќаралды.Ќарап тексергенде терісінде шектелген беті аќшыл ќабыршыќпен ќапталған ќызғылт түсті даќтар.Бөртпелер аяќ ќолдарының беттерінде симметриялды түрде орналасќан.Денесінде ретсіз орналасќан ќызғылт түлеген папулалар
-Экзема
+Кәдімгі псориаз
-Атопиялыќ дерматит
-Рубромикоз
-Сифилис
7.Ойылудың алдын алу үшін уќалау ќай аймаќќа жүргізіледі.
-Сүйектердіңүзінділеріне
+5 см сүйек үзінділерінен жоғары
-Тек жаќсы кґрсетілген б.е. ќабаты
-Тек жоєарєы жјне тґменгі бґліктер
-Белмен мойынныѕ авймаєы
8.Пациентке бел аймағына физиотерапиялыќ емшара электрофарез тағайындалды.Медбике жастыќшаларды ќоятын жерде тырналған ізді аныќтады.Медбикенің әрекеті.
-Дәрігерге хабарласып емшараны жїргізу
-Тырналған жерді иодпен өңдеп емшараны жїргізу
+Тырналған жерді кленкамен орап емшара жїргізу
-Енгізілетін дјріні мґлшерімен канцентрациясын азайтып емшара жїргізу4
-Емшараны ўзаќтыєын азайтып емшара жїргізу
9.53 см ўзындығы ,салмағы 3500 тірі сау ўл баланы 28 жастаєы босанушы дүниеге алып келді.Сәби туылғанда жүрек соғысының жиілігі минутына 120 рет, терісі ќызғылт, дем алуы ырғаќты минутына 16 рет , гипертонус жаңа туылған сәбиге Апгар шкаласы бойынша ќанша балл беруге болады.
-2-3 балл
-4-5 балл
-5-7 балл
-8-9 балл
+9-10 балл
10.Перкуссия түрлерін атаңыз.
-Үстірт
-Жылжымалы
-Бимануальды
+Салыстырмалы
-Терең
11.Миокард инфарктындиагностикалау үшін негізгі анализді таңдаңыз
+қандағы КФК, АСТ,тропониндер
-тимол, сулема сынамасы
-қандағы креатинин,несепнәр
-қандағы қант, холестерин
-қандағы билирубин, ақуыз
12.35 жастаєы 1 щі босанущы әйелге акущерді шаќыртты.Жїктілік 35 апта.Күні бойы бас ауруы мазалайды,соңғы сағаттарда күшейді, лоќсу пайда болды.Обьективті ќарау барысында беттің аяқ ќолдың ісінуі аныќталды,ЌЌ 170-110 мм.Ўрыќтың жүрек соғысы минутына 140.Магнезиалды терапия ќолданып акушер ауыр преэклампсия диагнозын ќойып шўғыл көмек көрсете бастады.Сульфат магнезиясының старттыќ дозасын көрсетіңіз.
+10-15 минут бойы 20 мл 25 % Mg SO4 баяу енгізу
-10-15 минут бойы 5 мл 25% Mg SO4 баяу енгізу
-10-15 минут бойы 10 мл 25 % Mg SO4 баяу енгізу
-10-15 минут бойы 20 мл 20% MgSO4 баяу енгізу
-10-15минут бойы 20мл 15 % Mg SO4 баяу енгізу
13.Науќаста тік ішігенің ампулярлы аймағында ісік аныќталған.Саусаќпен тексергенде ісікке жетпейді.Ќандай диагностика деп аталады.
-Колоноскопия
-Иригоскопия
+Ректороманоскопия
-Лапараскопия
-УДЗ іш куысы
14.Жедел холициститтің негізгі клиникасы
+Оң жаќ ќабырға астындағы тұраќты ауырсыну,жүрек айну ќўсу
-Іш аймаєындаєы ауырсыну іш ґту
-Іш кебуі,іш ќату,температураныѕ жоєарлауы
-Бел аймаєында жауырынєа иррадиация беретін ауырсыну,іштіѕ кебуі
-Белді айналдыратын ауырсыну,кґп ретті ќўсу
15.Пацент 30 жаста ауруханаға түсті.Тексеріс кезінде медбике терінің бозаруы, ЌЌ күрт түсуін, жиі пульсті аныќтады.Осы мәліметтер аныќтайды.
-Токсикалыќ шок
+Іштен ќан кету
-Өкпенің ісінуі
-Ауырсыну шогі
-жгу
16.Ер адамда супермаркеттің парфюм бөліміне барған соң мұрынның ќышуы, түшкіру мазасыздану болды.Ауруды аныќтаңыз.
-Бактериялды ринит
-Вирусты ринит
-Саңырауқұлаќты ринит
+Аллергиялыќ ринит
-Токсикалыќ ринит
17.Күйік бөлімшесіне келесі медициналыќ диагнозбен науќас түсті.Кеуде торының алдыңғы беткейімен екі аяќтың термиялыќ күйігі. Күйік алаңын аныќта.
+0,54
-0,18
-0,27
-0,09
-0,72
18.Стационардың ќабылдау бөлімінің мейіргері толтырады.
+Мед картаның бастапќы беті
-Температура парағын
-Еңбекке жарамсыздыќ парағын
-Дәрігердің тағайындау парағын
-Ауру тарихы
19.Асќазан ойыќ жарасының перфорациясының белгісі
-Кофе түсті ќўсыќ
-Өт ќышќылы мен ќўсу
-Ќарамай тәрізді нәжіс
+Эпигастрияда пышаќ сўќќандай ауырсыну
-Тұншығу
20.Бронхоэктаз ауруының клиникалыќ көрінісі
+Таңертеңгі ауыз тола іріңді ќаќырыќтың болуы.
-Ќызғылт көпіршікті ќаќырыќ
-Әйнек тәрізді ќаќырыќ
-Плевра үйкеліс шуы
-Везикулярлы тыныс
21.Ќұрғаќ плеврит кезінде аскультацияда естіледі:
-Үзілген тыныс
+Плевра үйкеліс шуы
-Ќатаң дыбыс
-Амфора тыныс
-Сырылдар
22.Ревматизмдегі теріде болатын өзгерістер
-Квинке ісігі
-Есек жем
+Сакиналы эритема
-Ќышымалы бґртпе
-Тері гиперемиясы
23.Житстің жұғуы болуы мүмкін
-Кол алмасу арқылы
-Тұрмыстыќ заттарды ортаќ ќолдану
-Ауа тамшылы жолмен
-Кұшаќтасу арқылы
+Ќан ќўю арқылы
24.Артќы ќолтыќ асты сызығы бойында өкпенің төменгі шегі аныќталады.
-7 ќабырға аралыќ
-8 ќабырєа аралыќ
+9 ќабырєа аралыќ
-10 ќабырєа аралыќ
-11 ќабырєа аралыќ
25.АИТВ инфекциясына күдік тудыратын симтомдарды белгілеѕіз
-Лимфоаденопатия 1 айдан артыќ суффебрильді дене ќызуы
+Лимфоаденопатия 3 айдан артыќ ќайталанбалы ќызба
-Ќызба ,әлсіздік ўзаќ жөтел,дўрыс типті ќызба
-Әлжуаздыќ,бас ауру,суффебрильді температура
-Тері ќышымасы ,даќты папулалалы бґртпе жоєарєы ќызба
26.45 жастағы әйел гинекологтың ќабылдауында «жатыр мойын рагы» болжамалы диагнозы ќойылды. Диагнозды дәлелдеу үшін ќажет зерттеу әдісін көрсетіңіз
-Артќы күмбезді пункциялау
-Бактерияскопиялы зерттеу
-Кольпоскопия
-Жатыр мойны өзегін ќыру
+Жатыр мойнынан биопсия алу
27.26 апта аяғы ауыр әйел аминотикалыќ сұйыќтыќтың төгілу шағымына байланысты медицина қызметкеріне келді. Медицина қызметкерінің іс әрекеті қандай болу керек?
-Терапиялыќ бөлімшеге
-Гинекологиялыќ бөлімшеге жіберу
+Перзентханаға жіберу
-Уаќытша үйде баќылау
-Хирургиялыќ бөлімшеге жіберу
28.Акушер портограммада 10 мин ішіндегі толғақ санында 5 торды бояды.
-Аз күшпен 5 толғақ
-Орта күшпен 5 толғақ
+Жақсы күшпен 5 толғақ
-Жақсы күшпен 2 толғақ
-Ретсіз толғақ
29.Жамбас өлшемін аныќтау үшін акушер әйел адамнан бір ќырына жатуын өтінді. Төменгі аяғын бүгіп, жоғарғы аяғын жазып жатыр.Акушер жамбастың ќандай өлшемін аныќтайды.
+Conjugata exterma
-conjugata lateralis
-Conugata vera
-dіstancia spinarum
-distancia cristarum
30.Тәулікбойы 3 сағатсайынзәрдіжинайтынтексерутәсілі
-Нечипоренко
+Зимницкий
-Зәрдің жалпы анализі
-Аддис Каковский
-Амбурже
31.Экспираторлы ентікпе дегеніміз не
-Ауаны алудың ќиындауы
+Ауаны шығарудың ќиындауы
-Ауаны алу және шығару ќиындауы
-Жатќанда дем алу ќиындауы
-5.Отырғанда дем алу ќиындауы
32.Босану үрдісінің 1 ші кезеңін тездету үшін ўрыќ ќабығындағы акушерлік ота аталады.
+Амниотомия
-Крамиотомия
-Эпизиотомия
-Клидотомия
-Лапаротомия
33.Дауыс дірілінің күшеюі ќай кезде байќалады.
-Өкпенің серпімділігі жойылғанда
-Сұйыќтыќ жиналғанда
+Өкпе тіні тығыздалғанда немесе қуыс үстінде
-Ќуыс үстінде
-Семіздікте
34.Медбикенің тәуелсіз араласу тәртібін аныќта
-Дәрілік препараттарда к/т енгізу
-Инструменталды диагностикаєа дайындау жјне тексеру
-Науќасќа нейбулайзер арќылы энгаляция жасау
-ЭКГ регистрациясы
+Науќасты ыңғайына байланысты жатќызу
35.Қозғалыстың, Жүріп тұруының ,сөйлеуінің дененің бір бөлігінің сезімталдылыќтың бұзылуы қандай зақымданумен байланысты
+Ошаќты
-Жалпы милыќ
-Шешім ќабылдайтын
-Реттелген
-Реттелмейтін
36.Терінің бозғылт түсі байланысты
+Тамырлардың түйілуінен
-Тамырлардыѕ кеңеюімен
-Ќанныѕ оттегімен ќаныєуы азайғанда
-Ќанда өт пигменттерініѕ шамандан тыс көбеюі
-Ќанда ќалдыќ азоттыѕ көбеюі
37.Науќасќа 1 күнде (3 л ќўмыр жиналып таңертен ағаш таяќшасымен араластыру) ќандай зерттеулерді көздейтінін аныќта
-Жалпы зәр анализі
+Зәрді ќантќа тексеру
-Нечипоренко бойынша зјр анализі
-Зимницкий бойынша зјр анализі
-Адис-Каковский әдісі бойынша
38.Дененің барлыќ жеріне таралған ісік аталады.
-Асцит
+Анасарка
-Гидроперикардит
-Гидроторакс
-Пиопневмоторакс
39.Электрокардиографиялыќ зерттеу
+Жүрек бұлшыќеттерінің ишемиясы
-Жүрек клапандарының жетіспеушілігі
-Жүрек ќуыстарыныѕ гипертропиясын
-Жүректегі ќабыну ошағын анықтайды
-Перикартдың жағдайын анықтайды
40.Пульстіңжиілігі дене температурасыныѕ 1 градус жоғарлауынан ќалай өзгереді
-1-2 тербелісте көбейеді
-10-12 тербеліске азаяды
-Өзгермейді
+10-12 тербелісте көбейеді
-100 минутына көбейеді
41.Ќозғалу активтілігінің палаталыќ режімін түсіндіріңіз:
-палатаның ішінде шектеулі уаќыт ішінде жїруге рўќсат етілген
-тек ќана төсекте ќозғалуға ўсынылған
-Өзін өзі күтудегі шектеулі ќимылдар жасауға болады
-тек ќана медбикенің ќарамағында жүруге болады
+тек ќана палатаның ішінде жүру және өзін өзі күтуге рўќсат етілген
43.Кез келген медициналыќ манупуляциялар медицина ќызметкері ќажет мәлімет беріп алғаннан кейін жүргізілуі тиіс ќағидасы биоэтиканың ќай ережесіне сәйкес келеді.
-Дәрігерлік ќўпияны саќтау
-Әріптесіне ќол ўшын бер
+Аќпараттыќ келісім
-Шыншылдыќ
-Ќўпиялыќ
44.Депрессияға шалдыќќан науќастарға жиі ќойылатын мейірбике диагноздары
+Суицид ќаупі,патологиялыќ ќайғы реакциясы
-Ашушаңдыќ
-Ўйќының бўзылуы
-Ойлау ќабілетінің бўзылуы
-Әлеуметтік шектелуі
45.Инсульттан кейінгі жедел кезеңінде медбике паценттің санасын көз ќарашығын ќарайды.
-1 күннен кейін
-1 күнде 1 рет
-Әр 8 сағатта
-Әр 5 сағатта
+Әр 2 сағат
46.БЦЖ ревакцинациясы алдында балаға манту сынағы жүргізілген нәтижесін ќарау
-2 сағаттан кейін
-12сағаттан кейін
-24 сағаттан кейін
-48 сағаттан кейін
+72 сағаттан кейін
47.Алғашќы медико санитарлыќ көмек деңгейінде ауру ќаупы жоғары тұрғындар зерттеледі.
-Ќаќырыќты бактериологиялыќ зерттеу
+Флюорография
-Ќаќырыќтың бактерияскопиясы
-Компьютерлік томография
-Диаскинтест
48.Жөтеліұзаќќа созылған науќасќа туберкулез микобактериясын аныќтауға қақырық алудың ретін белгіле.
+2 тәулік ішінде 2 ќаќырыќ үлгісін тәуліктің кез келген мезгілінде
-Таңертеңгі мезгілде екі тәулік ішінде 3ќаќырыќ үлгісін
-Кез келген уаќытта тәулік бойы 2 ќаќырыќ үлгісін
-Тәуліктің 2 жартысында 3 тәулікте 3 ќаќырыќ үлгісін
-1 апта ішінде
49.Ларинготрахеитке тән үш белгі
-Жөтел,мұрын бітелуі дене ќызуының көтерілуі
+Үрген жөтел, ентігу,дауыстыңүнсіз болуы
-Тамаќ ауырсынуы,жөтел,дауыстыңүнсіз болуы
-Дисфагия,дисфония мўрын бітелуі
-Мўрын бітелуі,жөтел
50.Көру өткірлігін аныќтауда науќаспен головин-сивцев кестесі аралындаєы ќашыќтыќ тең
+5 м
-4 м
-3 м
-2 м
-1 м
51.Сенбілікте оң көзіне әк түскен жўмысшы медициналыќ пунктте ќаралды.Сіз медбикесіз, әрекетіңіз.
+Көзді көп мөлшерде ќысыммен краннан аќќан сумен жуу
-калий перманганатыныѕ әлсіз ерітіндісімен кґзді шаю, ауруханаєа жеткізу
-екі кґзге байлам салып, «жедел жјрдем» бригадасын шаќыру
-көзді ќысыммен ќайнаєан сумен жуу, ауруханаєа жеткізу
-бір көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шаќыру
52.Стрептококкты пиодермияларға жатады
+тілме
-шикан
-сыздауыќ
-гидраденид
-цикоз
53.Ќаќпаќшалы пневмоторакс кезінде жасау керек
-Микротрахиостома
-Кеңірдек интубациясы
-Ќабырғаны орнына келтіру
-Жасанды өкпе вентиляциясы
+Оклюзивті таңғышты салу
54.Физиотерапия жалпы кері көрсеткіштер
-Бронхлы демікпе
-Тілме ауруы
+Ќатерлі ісіктер
-Гангивит
-Түтікшелі сүйектердің сынулары
55.Пациентке өткізілетін санитарлыќ өңдеудің ќажетті көлемін тағайындайды.
-Мейіргер
+Дәрігер
-Аға мейіргер
-Емшара бөлмесінің мейіргері
-Бас мейіргер
56.Тыныс алу жүйесін функционалдыќ зерттеу әдісін көрсет
+Спирография
-Пикфлометрия
-Велоэргометрия
-Пульсоксиметрия
-Капнография
57. 2 Айдан 5 жас аралығында балалардың ќауіптілік жалпы белгілеріне жатады
-Жиі,әрі ќиындатылған демалу
-Іш өту,ќан аралас іш өту
+Естен тану,летаргиялыќ
-Сўйыќты борпылдатып ішу
-Дене ќызуының көтерілуі
58. Дәрілік заттарды көк тамыр арќылы енгізудің ең негізгі артыќшылығы
-Әр түрлі препатарттарды енгізу мүмкіндігі
-Тек арнайы бір препаратты енгізу мїмкіндігі
+Жедел көмек кезіндегі тиімділігі
-Бауыр арќылы өтудің жоќтығы
-Дәрілік комплексті енгізу мүмкіндігі
59.Ќаќырыќты сапалы жинауға ең маңызды болып табылады
-Ќаќырыќ жинау ережелерінің саќталуын ќадағалау
-Ќаќырыќ жинау бөлмесінің болуы
-Арнайы контейнерлердің болуы
+Тек таңғы уаќыттарда ќаќырыќты жинау
-Тек кешкі уаќыттарда ќаќырыќты жинау
60. 70 жастағы науќасты ќарау барысында.Сіз іштің кебуін жиырылудың күшейген дыбысын және «аплып шуын» байќадыңыз. Клиникалыќ белгі ќандау ауруға тән?
-Орны толтырылған ойыќ жаралы стеноз
-Бауыр шаншуы
+Жіті ішек тїйілуі
-Ішек инфарктісі
-Перитонит
61 Ќанды толыќ тоќтатуға жатады
-Ќысым салу
-Тампонды таѕу салу
+Гемостатикалыќ губка салу
-Мўзды ќап салу
-Саусаќпен басу
62. Науќас 24 жаста мейірбике,ертіндімен ќатынастан кейін пайда болған ќышитын бөртпелерге шағыммен жүгінді.Бўл препаратпен ќатынастан кейін бөртпе және ќышу жойылды.Ќайталанған ќатынаста таралған гиперемия және ісіну пайда болды. Болжалды диагноз ќойыңыз.
-Шынайы экзема
-микробты экзема
+аллергиялыќ дерматит
-фотодерматоз
-дәрілік токсидермия
63. Ќабылдау кезінде науќас ќынаптағы ќышуға,жағымсыз иісі бар көпіршікті бөлінділерге шағымданды бўндай өзгерістерге тән.
+трихомонадалыќ,кольпитке
-гонореялыќ кольпитке
-хламидиялыќ кольпитке
-микоплазмалыќ кольпитке
-вирусты кольпитке
64. Стационарға түскен ќыз 18 жаста келесі шағымдармен:дене ќызуының 39 С күшті бас ауруы жарыќтан ќорќу ,ќўсу және бөртпе денесінде .Ќараған кезде байќалады,желке бұлшыќ етінің ригидтілігі,Кернинга симптомы,ќимыл ауырсынулыќ,гиперемия тўлғалар,ыстыќ сезіледі кері геморрагиялыќ бөртпе денесінде .Алдын ала диагноз:
+Менингокок инфекциясы
-Тўмау
-энцефалит
-ќызамыќ
65.Ауыл халќына медициналыќ көмек көрсетудің біріккен кезеңін жүзеге асыратын денсаулыќ саќтау ќўрылымын аныќтау :
-ќалалыќ емхана
-ОАА
-ќалалыќ аурухана
+ФАП
-облыстыќ аурухана
66. Жүрек-ќан тамырларының ауруы бар науќастарға жартылай отыру ќалпын ќабылдау мына маќсатпен тағайындалады
-тыныс кезіндегі ыѕєайлылыќ
+кіші ќан айналым жүйесіндегі іркілісті азайту
-ойылудың пайда болуын азайту
-киімін ауыстыру ыңғайлылыєы
-асќорыту жолыныѕ жўмысын жаќсарту
67. Науќас Н ,30 жас, іштің төменгі жағындағы ауырсынуларға және жыныс жолдарынан жағушы ќанды бөлінділерге шағымдарымен стационарға түсті.Анамнезінде соңғы етеккір 2 ай бўрын болды,2 өздігінен болған түсік.Ќынаптыќ зерттеу барысында жатыр мойны цианозды «ќарашыќ» симптомы теріс,сыртќы саңылау саусаќ ўшын өткізеді ,жатыр жўмсаќ консистенциялы ,8 апталыќ жїктілікке дейін ўлғайған ,ќосалќылар аныќталмады,күмбездер терең.Сіздің болжам диагнозыңыз:
-аналыќ бездер дисфункциясы
-ќатерлі їсік
+толыќ емес түсік
-өздігімен жасалєан аборт
-жатырдан тыс жүктілік
68. Жедел жәрдем фелдьшерін жүкті әйелге шаќырды.Жүктілік 40 апта іштің төменгі жағындағы толғаќ тәрізді 5-6 минут сайын 20 секундќа созылатын ауырсынуларға шағымданады.Диагноз ќойыңыз және ґз іс-әрекетіѕізді дәлелдеңіз
-аралыќтың ажырауы
-жатыр мойнының ажырауы
-жатыр ажырауының ќаупі
-жатыр ажырауы
+шамадан тыс ќатты толғаќтықәрекеттер
69. Эпилепсиялыќ талмаға тән:
-Мәнерлеп ќимылдардың массасы бар жаяу ќозғалыстар
-Жағдайды реттеу
+Ауыр жараќаттар, тілдің тістелуі
-Тўтылу кезеңі їшін толыќ амнезия болмауы
-Оќушылар реакцияларын саќтау
70. 7 жастағы балаға сираќ табан буынының шығуына байланысты салынған гипсті алғаннан кейін массаж
-сипау, сылау, ўрғылау тәсілі
+сипау, сылау
-сылау, сипау, үздіксіз діріл
-сипау, үздіксіз діріл
-сипау, ұрғылау тәсілі
71. Сауда орталығына келушілер кенеттен бір орында ќатып ќалған адамға назар аударды. Беттің көрінісі жоќ. Бұл көрініс неге тән?
+кататониялыќ ступорға
-кататониялыќ ќозуға
-ипохондриялыќ синдромға
-астениялыќ синдромға
-аментивті синдромға
72. 15 ж жасөспірім шынымен білегін кесіп алған. Ќан атќылып жатыр. Медициналыќ пункт мейірбикесі ќан тоќтатады:
-20 мин
-30 мин
-40 мин
-10 мин
+ 60 мин
73. Стационарға оң табанның түйрелген жараќатымен науќас түсті. Анамнезінен 5 күн бўрын тот басќан шегеге басып кетті, жағдайы орташа ауырлыќта, тахикардия, дене температурасы 40С , ентікпе, аузын ќиналып ашады, жўту ќиындаған
-Тілмелік ќабыну
-абсцесс
-сепсис
+сіреспе
-бет нервінің невриті
74. Жедел паракпроктитті туындадатын жиі кездесетін факторы:
-геморрой
-Медициналыќ манипуляциялар кезіндегі тік ішектіѕ шырышты ќабатыныѕ заќымдалуы
-тік ішектіѕ атылған (оќ) жарасы
+тік ішектің шырышты ќабатының микрожараќаттары
-тік ішек маңындағы ағзалардың ќабынуы
75. Ќант диабеті кезінде емдік дене шыныќтыру келесі маќсатпен тағайындалады:
+Ангиопатияныѕ алдын алу
-Бўлшыќ ет кїшін жаттыќтыру
-Толыќ тыныс алуєа їйрету
-Ќўрсаќ кќуысындаєы микроциркуляцияны жаќсарту
-Ішектіѕ моторлы функциясыныѕ ќалпына келуі
76. Ќант диабетін ерте аныќтау маќсатында кезекті скрининг кезінде 50 ж әйел адамда аш ќарын гликемиясыныѕ бўзылысы аныќталған. Эндокринологќа кеңеске жолдама берілген, глюкозаға толеранттыќ тесті тағайындалған. Тексерудің мәнін түсіндіріңіз:
-Аш ќарынға ќандағы ќантты тапсыру және глюкоза ќабылдағаннан 4 сағ кейін ќайталап тапсыру
-Аш ќарынға ќандаєы ќантты аныќтау жјне глюкоза ќабылдаєаннан 4,12 сағ кейін ќайталап тапсыру
+Аш ќарынға ќандағы ќантты тапсыру және глюкоза ќабылдағаннан 2 сағ кейін ќайталап тапсыру
-Аш ќарынға ќандаєы ќантты тапсыру жјне глюкоза ќабылдаєаннан 6 сає кейін ќайталап тапсыру
-Аш ќарынға ќандаєы ќантты аныќтауєа жјне несепті тапсыру
77. Науќаста ректороманоскопия болады. Сапалы зерттеу жүргізу үшін науќасќа сіз, жасайсыз:
-Тік ішек температурасын ќадаєалау
+Таңертең және кешке тазалау клизмасын
-Науќастың мінезін ќадағалау
-Премедикация
-Контрасты затты енгізу
78. Дәрілік электрофорездіңәсер ету ерекшілігі негізделеді:
+Дәрілік препараттың әсер ету аймағында жинаќталуымен
-Әсер ету аймағындағы жылудың түзілуімен
-Дәрілік препараттың көп мөлшерінің түсуімен
-Бўлшыќ еттердің электрлі ынталануымен
-Терінің заќымдануымен
79. Бронходренажды гимнастиканы өткізуге ең ќолайлы рациональды уаќыт:
-Күндізгі ўйќы алдында
+Түнгі ўйќы алдында
-Мукалитикалыќ препараттарды ќабылдаған соң
-Дозаланған жүрістен кейін
-Тамаќ ќабылдаған соң
80. Ќаќпаќшалы пневмоторакс кезінде жасау керек:
-Микротрахеостома
-Жасанды өкпе вентиляциясын
-Кеңірдек интубациясын
+Плевральды ќуыс пункциясын
-Ќабырғаны орнына келтіру
81. 9 жасар ќыз ќант диабетімен ауырады. Таңертең 20 бірлік инсулин егеді. Инсулин енгізілгеннен кейін мектепке асығып таңғы ас ішпеді. Бірінші сабаќта кенеттен конвульсиялар пайда болып, санасынан айрылды. Тері ылғалды, беткей тыныс алу, көзінің ќарашығы кеңейтілген, клонико-тоникалыќ конвульсиялар, сіздің болжамды диагнозыңыз:
+Гипогликемиялыќ кома
-Конвульсиялыќ синдром
-Гипергликемиялыќ кома
-Ацетонемиялыќ кома
-Кетоацидотикалыќ кома
82. 1 мл несептегі ќан элементтерінің санын аныќтау маќсатында жүргізілетін несепті зерттеу әдісін көрсетіңіз:
-Амбюрже бойынша
-Бактериологиялыќ зерттеуге
-Аддис-Каковский
+Нечипоренко бойынша
-Зимницки бойынша
83. Перифериялыќ венозды катетер енгізгенде шиыршыќты салу орнын белгілеңіз:
-Катететер ќоятын жерден 10-15 см төменге
-Катететер ќоятын жерден 1-2 см жоғары
+Катететер ќоятын жерден 10-15 см жоғары
-Шиыршыќ салу міндетті емес
-Катететер ќоятын жерден 2-3 см жоєары
84. Экспираторлыќ ентікпе дегеніміз?:
-Жатќанда дем алу ќиын
+Ауаны шыєару ќиын
-Отырєанда дем алу ќиын
-Ауаны алу жјне шыєару ќиын
-Ауаны алу ќиын
85 Сіз хирургия бөлімшесінде мейірбике болып жўмыс істейсіз. Сіз ВГВ және ВГС маркерлеріне тексеруден ќаншалыќты жиі өтуге міндеттісіз:
-Әр 3 сайын
-Әр 10 ай сайын
+Әр 6 ай сайын
-Әр 12 сайын
-Әр 8 ай сайын
86. Физиологиялыќ жїктілікті баќылау барысында әр ќабылдау кезінде жүргізілетін зерттеуді белгілеңіз:
+Несептіѕ жалпы анализі
-Антиденелер титрін аныќтау
-Ќанды RW алу
-Несеп ќўрамындаєы аќуызды аныќтау
-Ќанныѕ жалпы анализі
87. АМСК деңгейінде аурудың күдікті белгілері бар адамдар арасындаєы туберкулезді ерте аныќтау әдісін атаңыз:
-Бактериологический
+Флюрография
-Общий анализ крови
-Бактериоскопия
-Компьютерная томография
88. Жүректің жоғары шегі неден ќұралады:
-Оң жаќ жүрекше
-Аорта
+Сол жақ жүрекше
-Оң жаќ ќарынша
-Сол жаќ ќарынша
89. АИТВ инфекциясымен ауратын пациенттер конфиденциалды түрде медициналыќ тексеріске міндетті:
-Репродуктивті жастағы әйел адамдар
+Донор
-21 жастан асќан ер адамдар
-12 жастан кіші балалар
-Мектептегі жоғары сыныптағы оќушылар
90. Науќасќа тері астына В-6 дәруменін 1 мл егу тағайындалды. Тері астына егуде инені ќандай бўрыш жасап және ќандай тереңдікке енгізеді:
-5 гр бұрышпен тек иненің ұшын
-90 гр бұрыш жасап инені тұтасымен
-90 гр бұрышпен иненің 2/1 бөлігін
+45 гр бұрышпен иненің 3/1 бөлігін
91. Ќалыпты жағдайда жүрек ұшы соќќысы аныќталады:
+5 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығынан 1-2 см ішке ќарай
-6 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығы бойында
-5 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығынан 1-2 см сыртќа ќарай
-5 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығынан 3-4 см сыртќа ќарай
-5 ќабырға аралыќта бўғана ортсы сызығы бойында
92. Тәулік бойы 3 сағат сайын зәрді жинайтын тексеру тәсілі:
-Зәрдіѕ жалпы анализі
-Аддиса –Каковский
-Нечипоренко
-Амбюрже
+Зимницский
93. Бронхоэктаз ауруының клиникалыќ көрінісі:
-Плевра үйкеліс шуы
-Ќызғылт көпіршікті ќаќырыќ
-Везикулярлы тыныс
-Әйнек тәрізді ќаќырыќ
+Таңертеңгі ауыз тола іріңді қақырық
94. Кенеттен ќұлау, есін жоғалту, сезімталдыќтың болмауы, жарты дененің сал болуы ( табан айналымы, ерін бўрышының төмен түсуі, мўрын-ерін үшбўрыштарының тегістелуі келесі жағдайы туғызады:
+Гемморагиялыќ инсульт
-Миокард инфарктісі
-Мазасыздыќ
-Эпилепсия
-Транзиторлы ишемия
95. Бас сүйек негізі сынуының типтік көрсеткіші:
-Ќабаќтардың ісінуі
-Тері астындаєы эмфизема
-Көзге ќос көріну
+мўрыннанқан кету және ќўлағынанми сўйыќтығы бөлінуі
-Көз алдындағы ќарауыту
96. Асќазан жарасыныѕ перфорациясы кезінде науқастың қалпы:
-ортоноэ қалпы
-шалқасынан жатқан қалыпта
-«поза легавой собаки»
+ «Калаш» қалпы (бүктетілген)
-поза какая то
97. Науќаста тік ішектің ампулярлы аймағында ісік аныќталған. Саусаќпен тексергенде ісікке жетпейді. Ќандай диагностикалыќ әдіс ќолданылады:
-Лапароскопия
-Колоноскопия
-Ирригоскопия
-Іш ќуысы УДЗ
+Ректороманоскопия
98. Стрептококкты пиодермияларға жатады:
-Сыздауыќ
-Гидраденит
+Тілме
-Сикоз
-Шиќан
99. Ер адам супермаркеттің парфюм бөліміне барған соң мўрынның ќышуы, түшкіру, мўрынның бітелуі, мўрынмен тыныс алудың ќиындауына шағымданды. Дўрыс жауап вариантын таңдаңыз:
+Аллергиялыќ ринит
-Вирусты ринит
-Токсикалыќ ринит
-Саѕырауќўлаќты ринит
-Бактериялы ринит
100. Ультра дыбыста әсер етуші фактор болып саналады:
+Механикалыќ энергия
-Электрлімагнитті аймаќ
-Тўраќты тоќ
-Электрлі аймаќ
-Импульсті тоќ
101. Дәрілік электрофорездіңәсер ету ерекшілігі негізделеді:
+Дәрілік препараттың әсер ету аймағында жинаќталуымен
-Әсер ету аймағында жылудың түзілуімен
-Дәјрілік препараттың көп мөлшерінің түсуімен
-Бўлшыќ еттердің электрлі ынталанумыен
-Терінің заќымдануымен
102.Балалардағы ойыќ жаралы аурудың патогенезінде маңызды:
-Ќышќыл пептидті агрессияның жоғарлауы
+Helicobacter мен індеттену
-Гастрино-гистамин тїзуші клеткалардыѕ тґмендеуі
-Шырышты ќабыќтыѕ муцин тїзу интенсивтілігініѕ жоєарылауы
-Асќазанныѕ антарльды бґлігінде биокарбонаттар секрециясыныѕ жоєарылауы
103.А вирусті гепатиттіѕ сарєаюсыз түріне биохимиялыќ кґрсеткіштердің ќандай өзгерістері тән:
-Холестерин деѕгейініѕ жоєарылауы
-Гиербилирубинемия
+Трансаминазалар деңгейінің жоғарылауы
-Барлыќ жауаптар дўрыс
-Сілтілі фосфатазаныѕ жоєарылауы
104.Сальмоналлездің клиникалыќ көрінісіне жатады:
-Нәжіс «күріш ќайнатпасы» сияќты
-Өте жоғары улану белгілері мен нейротоксикоз
-Іштің ауырсынуы болмауы
+Нәжісі жасыл түсті «балдыр» тәрізді, мөлшері көп
-Тенезмдер
105.Жўлын заќымдалуының тұраќты көрінісі:
-Тыныс алудың бўзылысы
+Жамбас аєзаларының функцияларының бўзылысы
-Буындағы пружиндік фиксация
-Бет нервісінің парезі
-Жүрек ќантамыр жүйесінің бўзылысы
106.3 айлыќ бала омырау емеді. Анасына ќанша жасќа дейін тек омырау сүтімен тамаќтандыру керегі туралы кеңес беріңіз:
+6 айға дейін
-9 айға дейін
-3 айға дейін
-1 жасќа дейін
-4 айға дейін
107.Шеткейлі көк тамырға катетер енгізу кезінде абайсызда ќолыңыздың терісіне ќан жўғып кетті. Сіздіңәрекетіңіз:
+Ағынды сумен ќолды сабындап жуу
-Антисептикпен өңдеп, ағынды сумен шаю
-Терін 3% сутегі тотығы ерітіндісімен өңдеу
-Теріні 0,5 % калий перманганатымен өңдеу
-Ќанды сүртіп тастап, дезинфектантпен өңдеу
108.Өнеркәсіптік кәсіпорынның медициналыќ пунктіне бетінің ассиметриясына, көздің жасаурауы, ќабаќтың жабылмауы, ќасын жоғары көтерілуіне ќатысты шағымдарымен әйел ќаралды. Нервтің ќайсысының заќымдалуы байқалады?:
-Көру нерв
-Көз ќозғалтќыш нерв
+Бет нерві
-Үштік нерв
-Иіс сезу нерв
109.ЖИТС-тіѕ ең жиі клиникалыќ белгісі:
-Педжега ауруы
-Фиброма
-Базальды жасушалы эпителиома
-Аденома
+Капоши саркомасы
110.ЭКО-ның жанўяны жоспарлаудағы тиімді кґрсеткіші:
+Түсік саны/1000 фертильді жастағы әйелдер санына ќатынасы
-Босанған әйелдердің саны
-Гинекологиялыќ
-Асќынулардыѕ саны
-Есепте тўрєандардыѕ саны
111.Диагональды конъюгата – бўл ќандай ќўрылымдар арасындағы араќашыќтыќ:
-Шонданай сүйегі ќырлары арасы
-Мыќын сүйектің айдарларының арасы
-Ќасаға буынынығ жоғары жиегі мен мүйісінің ортасы
-Симфиз мен мүйістің ішке шығыңќы нүктелері арасында
+Симфиздің төменгі жиегі мен ќўйымшаќтың шығыңќы мүйіс нїктесі арасында
112.43 жастаєы ер адамда себепсіз түсіріңкі көңілкүй, жабырќаулы сезімді сезінеді. Әлем сўр, түнеріңкі жабырќаулы ќабылдайды. Мотрикасы тежелген, ойлау ќабілеті баяуланєан, өзін-өзі кемсіту идеясы және суицидтік ойларды айтады. Бет әлпеті терең ќайғыны және уайымды бейнелейді. Синдромды атаңыз:
-Апато-абулиялыќ
+Депрессивті
-Катоникалыќ
-Маниакальды
-Астеникалыќ
113.Инфекциялыќ ауру аныќталған немесе оған күдік туған жағдайда жүргізілетін дезинфекция түрін көрсетіңіз:
-Профилактикалыќ
+Ошаќты
-Ауќымды
-Аралас
-Уаќытша
114.Ларинготрахеитке тән үш белгілер:
-Дисфагия, дисфония, мўрын бітелуі
-Жґтел, мўрын бітелуі, дене ќызуыныѕ кґтерілуі
-Мўрын бітелуі, жґтел
+Үрген жөтел, ентігу, дауыстыңүнсіз болуы
-Тамаќ ауырсынулары, жґтел, дауыстыѕ їнсіз болуы
115.Бронходренажды гимнастиканы өткізуге ең ќолайлы рациональды уаќыт:
-Күндізгі ўйќы алдында
+Түнгі ўйќыдан кейін
-Мукалитикалыќ препараттарды ќабылдаєан соң
-Дозаланған жүрістен кейін
-Тамаќ ќабылдаєан соң
116. Бірінші курс студенті 3 апта бўрын денесінде, тізе мен шынтаєыныѕ терісіне ќызарєан ќышыма тїйіндердіѕ пайда болу шаєымдарымен дјрігерге ќаралды. Ќарап тексергенде терісінде шектелген беті аќшылт ќабыршыќпен ќапталєан ќызєылт тїсті даќтар. Бґртпелер аяќ ќолдардыѕ бїгілетін беттерінде симметриялы тїрде орналасќан. Денесінде ретсіз орналасќан ќызєылт тїлеген папулалар:
-Экзема
-Рубромикоз
+Кјдімгі псориаз
-Сифилис
-Атопиялыќ дерматит
117.Ўзаќ уаќыт бойы он екі елі ішектіѕ буылтыєында орналасќан ойыќ жара ауруымен зардап шегетін 54 жастаєы ер адамда соѕєы кездері эпигастрий аймаєында тамаќтанудан кейінгі ауырсыну, жїрек айну, кїнніѕ екінші бґлігінде тамаќ ќалдыќтарын кґп мґлшерде ќўсу, ауыздан шыєатын жаєымсыз иіс, салмаќ жоєалту туындады. Болжамдауєа болады:
-Ойыќ жара аќауыныѕ малегнизациясын
-Ќан кетуді
-Ойыќ жара аќауыныѕ перфорациясын
+Пилорудуоденальді аймаќтыѕ стенозын
-Ойыќ жара аќауыныѕ пенетрациясын
118.ЖКС науќасќа кґммек кґрсете отырып, Сіз:
-Ќысатын киімін босатып, басына жылытќыш, аяєына суыќ басыѕыз
-Ќысатын киімін босатып кеуде торына суыќ басыѕыз
-Ќысатын киімін босатып, эпигастрий аймаєына жылытќыш басыѕыз
+Ќысатын киімін босатып, клопидогрель, нитроглицерин беріѕіз
-Басына суыќ басып, ќысатын киімін босатып ќараѕєы бґлмеге жатќызыѕыз
119.Бала 6 жаста, медициналыќ көмекке жүгінді. Жіті ауырды, ангинадан кейін дене ќызуы 39 дейін кґтерілді, ісінулер пайда болды. Баланыѕ жалпы жаєдайы ауыр, терісі бозарєан, жалпы ісінулер. Ќан анализі: лейкоцитоз, ЭТЖ 44 мм саєатына. Зјр анализі аќуыз -3,8%. ,эритроциттер -10-15, лейкоциттер -6-8. Ќандай ауру туралы айтылєан?
+Жедел гломерулонефрит
-Жедел пиелонефрит
-Созылмалы пиелонефрит
-Несеп тас ауруы
-Созылмалы гломерулонефрит
120.ЖИТС-тіѕ еѕ жиі клиникалыќ белгісі:
-Педжега ауруы
-Фиброма
-Базальды жасушалы эпителиома
-Аденома
+Капоши саркомасы
121.6 жасар бала. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ 38,00 дейін кґтерілуі, жўтынєанда тамаєыныѕ ауруы, јлсіздік. Аранын(тамаєын) ќараєанда ќызарєан, ўлєайєан бадамша бездерінде аќшыл жўќпа бар. Ішкі мїшелер тарапынан ґзгеріссіз. Дифтериямен дифференциалды диагностикалыќ маќсатпен жїргізілетін ќосымшазерттеу јдісін кґрсетіѕіз:
-Ќанныѕ жалпы анализі
+Леффлер бацилласына жўќпа алу
-Ќаќырыќтыѕ микроскописы
-Несептіѕ жалпы анализі
-Ќаќырыќты бактериологиялыќ зерттеу
122.7 жастаєы балаєа сираќ-табан буыныныѕ шыєуына байланысты салынєан гипсті алєаннан кейін массаж таєайындалды. Массаждыѕ ќандай тјсілдерін ќолданасыз:
-Сылау,сипау,їздіксіз діріл
-Сипау, їздіксіз діріл
-Сипау, сылау, ўрєылау тјсілі
+Сипау, сылау
-Сипау, ўрєылау тјсілі
123.Ауруханада емделіп жатќан науќастыѕ дене ќызуы кїнделікті біртіндеп жоєарылап, біртіндеп ќалыпты болєанша тґмендейді. Ќызбаныѕ тїрін аныќтаѕыз:
-Бўрыс
-Гектикалыќ
-Толќын тјріздес
-Тўраќты
+Ќайталанбалы
124.2 жасар балада тїнде кенеттен їрмелі жґтел, дауысыныѕ ќарєыєуы жјне стридорозды тыныс пайда болды. Бўл белгілер ќандай ауруєа тјн:
-Бронх демікпесі
+Жедел стеноздаушы ларингитке
-Жедел тонзиллитке
-Жедел пневмонияєа
-Жедел бронхитке
125.Ортаѕєы ќўлаќтыѕ ќабынуы бар науќаста беттіѕ ассиметриясы байќалды, яєни ерін бўрышыныѕ тґмен тїсуі , мўрын ерін ўшбўрышы ќатпарыныѕ тегістелуі, ауырсынєан жаќта кґз саѕылауыныѕ жабылмауы. Ќандай асќыну туралы айтуєа болады:
+Бет нервісі салдануы
-Їштік нерв салдануы
-Ќайтарушы нерв салдану
-Кґзќозєалтќыш нервісі салдануы
-Шыєыршыќ нервісі салдануы
126.Ќабырєа аралыќ бет, їштік жїйкелер бойында кґпіршіктердіѕ орналасуы тјн:
-Папилломалар мен ќарапайым кґпіршікті теміреткіге
-Ќарапайым кґпршікті теміреткіге
-Кґпіршіктерге
-Контагиозды моллюскага
+Белдемелік теміреткіге
127.Пациенттіѕ мјселелері: стрептококты инфекциядан соѕ 1-3 аптадан кейін дамыєан ќабаќтыѕ ісінуі, артериальды ќан ќысымыныѕ жоєарылауы, олигурия, гематурия, протеинурия – тјн:
-Созылмалы бїйрек жетіспеушілігіне
+Жедел гломерулонефритке
-Жедел циститке
-Жедел пиелонефритке
-Бїйрек тас ауруына
128.Пациенттіѕ ґзекті мјселесі: психо-эмоционалдыќ кїйзелістен соѕ, 20 минуттан артыќ тґс артыныѕ ќарќынды батып ауырсынуы, оныѕ сол жауырынєа, ќолєа берілуі байќалады:
+Миокард инфарктысында
-Кернеулі стенокардияда
-Кардионеврозда
-Артериальды гипертензияда
-Гастроэзофагеальды рефлюкс ауруында
129.Пациенттіѕ ќант диабетіндегі потенциалды мјселесі:
-Уремиялыќ кома
+Кетоацидоздыќ кома
-Анафилактикалыќ шок
-Пенетрация
-Квинке ісінігі
130.Біріншілік профилактика деген ўғымға кіреді:
-Созылмалы аурулары бар науќастарды баќылау
-Аурудыѕ себебін жјне ауруєа јкелетін факторларды жою арќылы алдын алу
-Жедел аурулары бар науќастарды баќылау
+Ауруларды жјне функционалдыќ бўзылыстарды ерте аныќтау
-Организмніѕ резистенттілігін зерттеу
131. 45 ж науќаста сол жаќ жамбасына инъекциядан кейін ќатаю мен ауыру пайда болєан. Дене ќызуы – 37,3 С, Объективті сол жаќ жамбасыныѕ жоєарєы сыртќы квадрантында ауырсынатын инфильтрат бар, терісі ќызарєан, ўстаєанда ыстыќ. Бўл жаєдайдыѕ себебін тїсіндіріѕіз:
-Инъекция орнын дўрыс таѕдамау
-Дјрініѕ дозасын саќтамау
-Еккен жерде ќан тамырларыныѕ заќымдануы
+Асептика ережелерін саќтамау
-Иненіѕ егу бўрышын саќтамау
132. Эпигастрий аймаєындаєы, бел айналдыратын ауырсыну, жеңілдік әкелмейтін көпретті ќўсу ќандай клиникаєа сјйкес?
-Жедел холециститке
+Жедел панкреатитке
-Жара перфорациясына
-Жедел ішек ґтімсіздігі
-Жедел аппендицитке
133.48 жасар ер адам жґндеу жўмыстары кезінде биіктіктен ќўлаєан. Жамбас аймаєыныѕ кез келген ќимылдан ауыратынына шаєымданады. Аяќтары аздап сыртќа ќарай бўрылєан. Зардап шегушіні тасымалдау тјсілін кґрсетіѕіз:
-Бір жаќ бїйрелеп жатќан кїйі
-Бас жаєын биіктетіп жатќызєан кїйі
-Тізелі-шынтаќты ќалыпта жатќан кїй
-Кресло арбаєа отырєызып
+«Баќа» денесі тўрлы тјрізді жатќан кїй
134.28 ж науќас эпигастрий аймаєыныѕ ќатты кесіп ауыратынына шаєымданады. Ауыры астан 3-4 саєаттан кейін, жиі тїнде болады. Сонымен ќоса ќыжыл, ќышќыл кекірік, аш ќатпа болады, жїдеген. Тјбеті бўзылмаєан. Жўмысы жїйке кїйзелісімен байланысты, темекі кґп шегеді. Бўл жаєдайда еѕ мјліметті ќосымша тексеру јдісін белгілеѕіз:
-Ќўрсаќ ќуысынын УДЗ
-Экскреторлы урография
-Ўлтабарды сїѕгілеу
+ФЭГДС
-Холецистография
135. Ќалыпты жаєдайда жїрек ўшы соќќысы аныќталады:
+5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєынан 1-2 см ішке ќарай
-6 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєы бойында
-5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєынан
-5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєынан 3-4 см сыртќа ќарай
-5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєы бойында
136.Пациент 30 жаста, ауруханаға тїсті. Тексеріс кезінде медбике терініѕ бозаруын, ЌЌ кїрт тїсуін, жиі пульсті аныќтады. Осы мәліметтер аныќтайды:
-Ґкпеніѕ ісінуі
-Ауырсыну шогі
-Токсикалыќ шок
+Іштен ќан кету
-Жўту
137. Дауыс дірілінің күшеюі ќай кезде байќалады:
-Ґкпеніѕ сергінділігі жойылєанда
-Сўйыќтыќ жиналєанда
+Ґкпе тыєыздалєанда немесе ќуыс їстінде
-Ќуыс їстінде
-Семіздікте
138.Кардиология бґлімшесінде 70 ж Жїректіѕ ишемия ауруы, созылмалы жїрек жетіспеушілігі ІІІ сатысы диагнозымен ем ќабылдап жатыр. Шаєымдары ісік, јлсіздік, ентікпе, жїрек ќызметініѕ ретсіздігі. Жаєдайы ауыр. Аздап тежелген, біраќ аќыл есі дўрыс. Терісі ќўрєаќ, цианозды. Аяќтары ісінген. Тыныс алу жиілігі минутына 24 рет тамыр соєысы минутына 90 рет., ырєаќсыз, ќан ќысымы 120/80 мм с.б. Ішініѕ кґлемі ўлєайєан. Пациентке су балансын аныќтау таєайындалєан. Науќастыѕ туыстарына тексеру ретін тїсіндіріѕіз:
+Тјулік бойы ішілген сўйыќ таєамдармен ќоса, ішілген сўйыќтыќтыѕ мґлшерін жјне бґлінген несептіѕ мґлшерін ґлшеу.
-Тјулік бойы ішілген сўйќтыќты, сўйыќ таєамдарды ќоса отырып есептеу
-Тјулік бойы ішілген су мен бґлінген несептіѕ мґлшерін белгілеу
-Тек тјулік бойы ішілген сўйыќтыќтар (су,шай, шырындар) мґлшері мен бґлінген несептіѕ мґлшерін белгілеу
-Тјулік бойы белінген несеп мґлшерін аныќтау
139. Науќастыѕ сегізкґз аймаєында ойыќ жара пайда болєан, жара сулаєан. Ќараєанда терісі, тері асты май ќабаты ойылып, бўлшыќ ет ќабаты кґрінеді.Науќас терісініѕ заќымдану тїрін аныќтаѕыз:
-Базданудыѕ 2-ші дјрежесі
+Ойыќ жараныѕ 3-ші сатысы
-Базданудыѕ 1-ші дјрежесі
-Ойыќ жараныѕ 1-ші сатысы
-Мацерация
140.Пациент ќолымен тґсеккесїйеніп, аяєын тґмен тїсіріп отыр. Пациенттіѕ отырєан ќалпы ќалайаталады:
-Пассивті
-Шынтаќ тізе ќалпы
+Ортопноэ
-Ауырєан жаєына жату
-Белсенді (активті)
141.Пациентке тїнде кенеттен ауа жетіспеушілігі пайда болып, тыныс алудыѕ ќиындауымен тўншыєуєа алмасќан. Сонымен ќоса ќўрєаќ жґтел, кейін ќызєылт тїсті кґпіршікті ќаќырыќ пайда болєан. Объективті аяќтарын тґмен тїсіріп отыр, мазасы кеткен, мойны шодырайєан. Осы жаєдайда кґрсетілетін шўєыл жјрдем:
+Оттегі спирт арќылы ингаляциялау
-Кґк тамырєа эуфиллин егу
-Вентолинмен ингаляция жасау
-Амбробенемен ингаляция жасау
-Бумен ингаляция жасау
142. Жедел коронарлыќ синдромына тјн белгілер:
-Жүрек аймағындағы тұраќты сыздап ауырсыну
+бірнеше сағат бойы тґс артындаєы кїйдіріп батып ауырсынуы
-Жґтел, ќозєалыс, безгек, ентікпе кезінде кїшеетін кеуде торы
-Тґс артындаєы ќысќамерзімді ауырсыну, ќысатын сипатта
-Жїрек ўшында шаншитын сипатталы ауырсыну
143.Жедел холециститтіѕ негізгі клиникасы:
-Іштіѕ кебуі, іш ќату, температураныѕ жоєарлауы
-Бел аймаєында, жауырынєа иррадиация беретін ауырсыну, іштіѕ кебуі
+Оѕ жаќ ґабырєа астындаєы тўраќты ауырсыну, жїрек айну, ќўсу
-Белді айналдыратын ауырсыну, кґп ретті ќўсу
-Іш аймаєындаєы ауырсыну, іш ґту
144.Сенбілікте оѕ кґзіне јк тїскен жўмысшы медициналыќ пунктке ќаралды. Сіз медбикесіз, сіздіѕ јрекеттеріѕіз:
+Кґзді кґп мґлшерде ќысыммен краннан аќќан сумен жуу, ауруханаєа жеткізу
-Калий перманганатыныѕ јлсіз ерітіндісімен кґзді шаю, ауруханаєа жеткізу
-Бір кґзге байлам салып, жедел жјрдем бригадасын шаќыру
-Екі кґзге байлам салып, жедел жјрдем бригадасын шаќыру
-Кґзді ќысыммен ќайнаєан сумен жуу ауруханаєа жеткізу
145.Ќою шие тїстес ќанныѕ їздіксіз аєуы ќан кетуге тјн:
-Артериальды
-Капиллярлы
-Аралас
-Тамырлыќ
+Венозды
146.Сіз ОСБ стерильденген таѕєыш материалдар бар биксті алдыѕыз. Фильтрсіз жабыќ бикстіѕ стерильдігініѕ саќтау мерзімін кґрсетіѕіз:
-1 тјулік
-21 тјулік
-20 тјулік
+3 суток
-7 тјулік
147.Аурухананыѕ ќабылдау бґлімінде науќастыѕ басынан бит табылєан. Бастыѕ шаш бґлігін ґѕдеу їшін сіз ќолдануєа болатын ерітіндіні таѕдаѕыз:
-Натрий гидрокарбонаты
+Медифокс
-Фурациллин
-ДП-2Т
-Сабынды ерітінді
148.АИТВ инфекциясымен ауратын пациенттер конфиденциалды тїрде медициналыќ тексеріске міндетті:
-Репродуктивті жастаєы јйел адамдар
+Донор
-21 жастан асќан ер адамдар
-12 жастан кіші балалар
-Мектептегі жоєарєы сыныптаєы оќушылар
149.Бір рет ќолданылатын медициналыќ бўйымдарды утилизациялау тјртібі:
-Дезинфекцияланєаннан кейін
+Бөлшектелмей және дезинфекцияламай
-Бґлшектенгеннен кейін
-Жуєыш ерітіндіге шайылєаннан кейін
-Аєынды суєа шайылєаннан кейін
150.Екпе жасаєанда асептика мен антисептика ережелерін бўзу салдарынан дамитын асќыну:
-А гепатиті
+Абсцесс
-Аллергиялыќ реакция
-Дерматит
-Ауалы эмболия
151.«Кез келген медициналыќ манипуляциялар медицина ќызметкері ќажет мјлімет бергеннен кейін, тек пациенттіѕ саналы тїрде жјне ґз еркімен келісімін алєаннан кейін жїргізілуі тиіс» ќаєидасы биоэтиканыѕ ќай ережесіне сйјкес келеді:
-Шыншылдыќ
-Дјрігерлік ќўпияны саќта
-Јріптесіѕе ќол ўшын бер
-Ќўпиялыќ
+Аќпараттыќ келісім
152.Ќимыл – ќозєалыссыз ќалєан науќастыѕ басты мјселесі:
-Психологиялыќ адаптация
-Туысќандардыѕ ќолдауынсыз ќалуы
-Тыныс алуыныѕ бўзылысы
-Бўлшыќет салмаєыныѕ тґмендеуі
+Ойыќтардыѕ пайда болуы
153.Дененіѕ барлыќ жеріне таралєан ісік аталады:
-Гидроперикардит
-Гидроторакс
-Асцит
-Пиопневмоторакс
+Анасарка
154.Науќасќа нјжісті жасырын ќанєа зерттеуге алу таєайындалды. Науќасќа анализ тапсыруєа дайындыќ барысында диетадан ќандай таєамдарды алып тастау керек:
- Жарма ботќаларын
-Алма, анар
-Ќышќыл сїт ґнімдерді
-Кондитерлік ґнімдерді
+Ет, балыќ ґнімдерін
155.Бойы 168 см, салмағы 92 кг әйел адамның дене салмақ индексін анықтаңыз:
+ 38
-26
-40
-42
-44
156.Поезд рельстен шығып, жол апаты орын алды. Көпетеген жарақат алғандар бар. Алғашқы болып кімге көмек көрсетесіз?
-Иығы шыққан жүкті әйелге
-Білек сүйек сынығы бар балаға
+кеуде клеткасы жараланған, жарақаттан ауа шығып жатқан 36ж науқас
-Бас ми шайқалуы бар ер адамға
-Сан сүйегінің жабық сынығы бар әйел адамға
157.Балалардағы энтероколит кезінде қолданылатын диета
-5
+4
-7
-8
-9
158.Тәуліктік рационаға 3-6 гр тұз қосуға болатын диеталық стол:
-5
-4
+7
-8
-9
159. Тәуелсіз мейіргерлік күтімге төмендегілердің қайсысы жатады?
-бұлшықетке иньекция жасау
- инструменталды тексеруге жолдама беру
- лабораторлы тексеруге жолдама беру
+ науқастың төсектегі қалпын өзгеру
-көк тамыр ішіне ерітінді құю
160.Жүректің оң жақ шекарасы орналасады:
+төстің оң қырында
-Төстің оң қырынан 2см шығыңқы
-Оң жақ ортаңғы сызықтан 5 см ішке
- Оң жақ ортаңғы сызықтан 5 см сыртқа
-Оң жақ ортаңғы сызық бойымен
161. Қант диабеті емінің патогенезінде не жатыр?
+ұйқы безі аралшықтары қызметінің бұзылысы
-ағзаға инсулин сіңуінің бұзылысы
-қанның құрамындағы қант деңгейінің көтерілуі
-ағзаның глюкозаны байланыстыратын қызметі жоғарылауы
- ағзаның глюкозаны байланыстыратын қызметі төмендеуі
162. Аурухананың қабылдау бөліміне далалы жерден ересек бала келді.баланың үстінен тәтті, жағымды иіс шығады. Бала эмоционалды тұрақсыз, себепсіз күледі, көңілі түсіп, жылайды, склералары қызаруы байқалады. Сіздің болжам бойынша бала немен уланған?
+наша
-опиоидтар
-желім
-саңырауқұлақ
-машина майы
163.Қызылша кезінде бөртпе алғаш пайда болады:
-қолда
-аяқтарда
+бетте
-кеудеде
-арқада
164.Қызамық кезінде қайсы лимфа түйіндер үлкейеді?
-мойын
-қолтық
-жақасты
+шүйде
-шап
165.БШАЫЖ бағдарламасы бойынша 0-2айға дейінгі балаларда тыныс алудың жоғарғы шегі қандай?
-1мин 30 және одан жоғары
-1мин 40 және одан жоғары
-1мин 50 және одан жоғары
+1мин 60 және одан жоғары
-1мин 70 және одан жоғары
166. БШАЫЖ бағдарламасы бойынша 2-12айға дейінгі балаларда тыныс алудың жоғарғы шегі қандай?
-1мин 30 және одан жоғары
-1мин 40 және одан жоғары
+1мин 50 және одан жоғары
-1мин 60 және одан жоғары
-1мин 70 және одан жоғары
167.4 айлық балаға патронаж кезінде анасы баласының ішінің сұйық болып өтіп тұрғанына шағымданды. Балада сусыздану белгілері жоқ. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Күнтізбеге сәйкес баланың қабылдайтын екпелерін атаңыз:
-АбКДС+ИПВ+ККП
+АбКДС+ИПВ
-АбКДС+ОПВ+БЦЖ
-БЦЖ+ККП+АбКДС
-АбКДС+ККП+БЦЖ+ПКВ
168.2 айлық баланың күнтізбе бойынша қабылдайтын екпесі:
-АбКДС+ИПВ+ККП
+АбКДС+ИПВ
-АбКДС+ОПВ
-БЦЖ+ККП+АбКДС
-АбКДС+ККП+БЦЖ+ПКВ
169.Бала қараған кезде затты қолына ұстайды, затты бір қолдан екінші қолға ауыстырады, кубиктерді құрастырады. Балада қандай даму аймағы сипатталған?
-физикалық
-коммуникативтік
+когнитивтік
-әлеуметтік
-нервтік психикалық
170.Бала жеке буын сөздерді айтады, атына қарайды, қарап ойнатқанда күліп жауап береді. Балада қандай даму аймағы сипатталған?
-физикалық
-коммуникативтік
-когнитивтік
-әлеуметтік
+нервтік психикалық
171.Балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра емдеу бағдарламасы бойынша тек ана сүтімен тамақтанатын 6 айлық баланың қосымша тамақ қабылдау жиілігі қандай?
+3 рет
-4 рет
-5 рет
-6 рет
-7 рет
172.Тек ана сүтімен тамақтанатын 8 айлық баланың қосымша тамақ қабылдау жиілігі қандай?
+3 рет
-4 рет
-5 рет
-6 рет
-7 рет
173.Жеңіл дәрежелі темір тапшылық анемияда тағайындалатын темірге бай тағамдарды атаңыз
-макарон өнімдері, картоп
+ет, субөнімдер,көкөністер
-өрік, мейіз, банан
-жеміс жидектер, консервілер
-көкөністер, макарондар
174.Науқастың ауырғанына 15 күн болған. 7 күннен бастап іріңді қақырық бөліне бастады, дене қызуы көтеріліп, жағдайы нашарлады. Пневмония немен асқынды?
-өкпе туберкулезі
-крупозды пневмония
+пиопневмоторакс
-плеврит
-бөліктік пневмония
175.Кесілген жарақаттан соң шапшып,алқызыл қан кетуде. Қан кету түрін анықтаңыз
-венозды қан
+артериалды қан
-капиллярлы қан
-аралас қан
176.Қан кету кезінде жаздық мезгілде бұрауды салу ұзақтығы қандай?
-30 мин
-40 мин
-50 мин
+60 мин
-90 мин
177.Торакоцентез кезінде науқастың қалпы қандай болу керек?
+үстел арқалығына кеудесін тигізіп, аяқтарын төмен түсіріп
-үстел арқалығына арқасын тигізіп, аяқтарын төмен түсіріп
-сол қырымен кушеткаға жатып, аяқтарын бүгіп
-шалқасымен жатып, аяқтарын жазып
-сау жағына, аяқтарын жартылай бүгіп
178.Науқаста Валя, Скляр симптомдары оң мәнді.Қандай ауру жайында ойлауға болады?
-жедел ішек
-асқазан перфорациясы
-ішектен қан кету
+ішек өтімсіздігі
-жаралы колит
179.Аймақтық мейіргерге патронаж барысында қыз баланың анасы баланың дене қызуы көтерілгеніне, жалпы мазасыздыққа шағымданды. Денесінде, бастың шашты бөлігінде сулы көпіршіктер анықталады,қышынады.болжам диагноз қандай?
-қызылша
-қызамық
-аллергиялық дерматит
+желшешек
-менингококкты инфекция
180.Баланың дене салмағымен қатар бойдың данормадантөмен болуы қалай аталады?
-гипотрофия
+гипостатура
-паратрофия
-дистрофия
-гиповитаминоз
181.Манту сынамасының оң нәтижесі қандай?
-2см
-3см
-4см
+5см
6см
182.Жаңа туған нәрестені жасанды тамақтандыруда тамақтану жиілігі
-6 рет 40 мл
-5 рет 40 мл
+8 рет 60 мл
-4 рет 60мл
-3 рет 40 мл
183.Нәрестеге12 ай бұрын босану үйінде БЦЖ вакцинасы жасалған. Вакцинация жасалғандағын және ағзаның туберкулез микобактериясынан спецификалық қорғалғанынқандай белгінің болуына қарап бағалаймын:
-папула
-пустула
-жара
+тыртық
-везикула
184.Мұрыннан қан кету кезінде алғашқы көмек қандай?
+басын алдыға еңкейтіп, 3 %сутегі асқын тотығымен тампонада жасау
-басын артқа шалқайтып, мұрынды мақтамен томпанада жасау
-басын алдыға еңкейтіп, қан тоқтағанша осы қалыпта ұстау
-басын артқа шалқайтып, салқын сумен жуу
- басын алдыға шалқеңкейтіп, салқын сумен жуу
185. Жамбас сүйегі сынуы кезінде науқас қалпы:
+ «Бақа» қалпы
-ортопноэ
-қалыпты сақтау қажеттілігі жоқ
-шалқасынан жатқызып
186.Глаукома кезінде көз қарашықтары:
+ жіңішкерген, жарыққа реакциясы жоқ
-жіңішкерген, жарыққа реакция сақталған
-кеңейген, жарыққа реакциясы жоқ
-кеңейген, жарыққа реакция сақталған
187.Ер адам биіктен құлап, жарақат алды. Кез келген қозғалыс ауырсынумен. Алғашқы көмекті көрсетіп, ауруханаға жеткізуде науқас қалпы:
+промедол, «бақа» қалпы
-но-шпа, шалқасынан жатқан қалыпта
-етпетінен жатқызып, ауырсынуға қарсы препарат салу
-бір қырынан жатқызып, ауырсынуға қарсы препарат салу
188.Дифтерия кезінде ажырату диагностикасын жүргізу үшін қандай тексеру жүргізіледі?
+Леффлер бацилласына мазок
- қаның бактериологиялық анализі
-ИФА
-ПЦР
189.Бетінде көбелек пішінді бөртпе:
+Жүйелі қызыл жегі
-Склеродермия
-Дерматомиозит
-Ревматоидты артрит
190.Пискачек белгісі
+ассиметрия матки
-жатыр көлемінің үлкеюі
-жатыр көлемінің кішіреюі
-жатыр аномалиясы
191.Жалған круптағы үштік белгі:
-дауысшықпай қалуы, дене қызуы көтерілуі, ентігу
+үрмелі жөтел, ентігу, дауыс шықпай қалуы
-дене қызуының көтерілуі, жөтел, мұрыннан бөлініс болуы
-полиурия, полифагия, полидипсия
192.Бұлшықетке жасалған иньекциядан кейін науқас жағдайы нашарлады,өзін қолайсыз сезініп, ентігу, салқын тер пайда болды. АД 80\40ммсбб түсіп кетті орын алған жағдайға анықтама беріңіз:
+ анафилактикалық шок
-геморрагиялық шок
-гемотрансфузионды шок
-гипотония
193.Балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра емдеу бағдарлама бойынша жалпы қауіп белгілерін анықтағанда 2 сұралатын сұрақ
-құрысу болды ма?
+сұйықтық ішкен соң құсу бар ма?
-емшек емеді ма, сұйықтық ішеді ма?
-ауырғанына неше күн болды?
194.Жаңа туған нәресте асфиксиясы кезінде көрсетілетін алғашқы көмек:
-Өкпені жасанды желдендіру
-Жүрекке жабық массаж жасау
+ауыз қуысынан шырышты сорып алу
-адреналин ерітіндісін көктамырға жіберу
195.Холецистоэктомиядан кейінгі кезеңде науқаста іштің кебуі байқалды. Мейірбике іс әрекеті қандай болу керек?
+ішек перистальтикасын симуляциялау
-қуықты катетеризациялау
-клизма жасау
-жел шығарғыш түтік қою
196.Панкреатитке тән клиникалық көрініс
+жеңілдік әкелмейтін құсу, белді айналдыра ауырсыну
-дене қызуы көтерілуі, іш ауруы, құсу
-құсу, лоқсу, асқа тәбті болмауы
-тәбет болмауы, майлы тамақтан соң лоқсу, құсу
197.Серная пробка кезіндегі көмек:
+36-37С жылытылған жылы сумен, 30% сутегі асқын тотығын тамызу
-жылытылған қызыл май тамызу
-жақпамен турунда орнату, жібіген соң тазалау
-20-22С сумен, 30% сутегі асқын тотығын тамызу
198.Ірі моториканы бағалаған кезде қауіпті болып саналады
-4айлық бала ішінен арқасына аунамайды
-5 айлық бала өздігінен отырмайды
+9 айлық бала сүйеніп тұрмайды
-12 айлық бала өздігінен жүрмейді
-1 айлық бала мойнын ұстамайды
199.Көзді тексеруде негізгі информативті әдіс
+ортаңғы көруді анықтау
-көз өткірлігін анықтау
-шеткі көруді анықтау
-алыстан көруді анықтау
200. Баланың табиғи қыртыстары аймағында, арқасында мономорфты, қабыну белгісі жоқ бөртпе анықталады. Сіздің болжамыңыз:
-аллергиялық дерматит
+ыстықтық
-баздану
-везикулопустулез
-көпіршік
201. Мерезбен ауырып, есептен шыққанына 1 жыл болған әйел жүкті болды. Сіздің іс әрекетіңіз қандай болады?
-жүктілікті үзуге кеңес беру
-мерезге қарсы ем беру
-емді жүктілік аяқталған соң бастау
+ешқандай емді қажет етпейді
-Д есепке алу
202. работник бани
+ табан эпидермофитиясы
203. Ортаңғы құлақ қабынуы қалай аталады?
+отит
-евстахиит
-мастоидит
-аденоид
204. Медицина қызметкеріне 18 жасар қыз бала дене қызуының көтерілуі, асқа тәбеті болмауына, жұтынғанда тамағының ауырсынуына шағымданып келді. Қарау кезінде бадамша бездері іскен, ұсақ, сары жамылғы анықталады. Сіздің болжам диагнозыңыз:
+фолликулялы баспа
-некрозды ангина
-лакунарлы баспа
-созылмалы тонзиллит
-афтозды стоматит
205. Мұрын сынығы кезінде қолданылатын байлам қалай аталады?
+ пращевидная повязка (Сақпан тәрізді байлам)
-спираль тәрізді байлам
-циркулярлы байлам
-кресттәрізді байлам
206. инсульттен кейінгі кезеңде қолданылатын ЕДШ түрі
+пассивті қозғалыстар
-белсенді қозғалыстар
-аралас
-қолданылмайды
207.Жүйке аурулар бөлімінде ем алып жатқан науқасқа медицина қызметкері иньекция жасау мақсатында бұрау салғанда, науқас бұрауды жылан деп қабылдап, үрейленді. Науқастағы бұзылыс аталады:
-галлюцинация
+иллюзия
-деменция
-маньякалды синдром
-психогенді депрессия
208. Науқас басының ауыратындығын, терезінің арғы жағынан шығатын дауыстарды еститінін айтты. Науқастағы бұзылыс аталады:
+галлюцинация
-иллюзия
-деменция
-маньякалды синдром
-психогенді депрессия
209.интеллект бұзылысы аталады:
-галлюцинация
-иллюзия
+деменция
-маньякалды синдром
-психогенді депрессия
210.Науқастың көңіл күйі көтеріңкі, гиперактивті,көп сөйлейді, өзін басқалардан артықпын деп бағалайды.
-галлюцинация
-иллюзия
-деменция
+маньякалды синдром
211. Больной 54 лет обратился к дерматологу с жалобами на высыпные элементы, локализующиеся в межпальцевых промежутках стоп и сопровождающиеся зудом и жжением. Считает себя больным в течение 2-х месяцев. Не лечился. Больной работает банщиком. Ваш предполагаемый диагноз?
-екіншілік сифилис
-экзема
-ихтиоз
+табан эпидермофитиясы
-алақан табан кератодермиясы
212. Бұлшықеттің күшін зерттеу қалай аталады?
-спирография
+миография
-эргометрия
-пикфлуометрия
-пульсоксиметрия
213.Тыныс алуды функционалды зерттеу әдісі қалай аталады?
+спирография
-миография
-эргометрия
-пикфлуометрия
-пульсоксиметрия
214.Пульсоксиметрия көмегімен анықталады
+қанның оттегімен қанығу дәрежесі
- Бұлшықет күшінің көрсеткіші
-Тыныс алудың функционалды жағдайы
-жүректің қызметі
215.Қалыпты жағдайда қанның оттегімен қанығу көрсеткіші қандай?
+95-100%
-85-90%
-75-80%
-80-85%
-90-95%
216. Балада спазмофилия фонында тырысу байқалуда. Алғашқы көмекті көрсетіңіз:
-магний сульфат 20%
+10 мг диазепам
-хлорлы кальций
-фенобарбитал
217. баланың анасы баланың таңертеңгілік 1 рет құсқанына, ішінің сұйық болып өткеніне шағымданады. 1 рет тырысу ұстамасы болған. Сіздің іс әрекетіңіз:
-баланы активті бақылауға алу
-дәрігер қабылдауына тіркеу
+шұғыл госпитализациялау
-невропатолог кеңесін алу
218.Дифтерия патогенезі кезінде орын алады:
+фиброзды қабатының ісінуі
-бұлшықет қабатының ісінуі
-көршілес мүшелер ісінуі
-лимфа түйіндерінің ісінуі
219.Қант диабеті кезінде массаж ұзақтығы қандай?
-1 сағат
-90 минут
+20-30 мин
-5-10 мин
-10-15 мин
220. әйел адам 30 жаста.Медицина қызметкері сөйлесу барысында әйелдің көңіл күйі түсіңкі екенін байқады. Әйел көп жылайтынын, ұйқысының бұзылғанынайтты. Тіпті өзіне қол жұмсау ойларының мазалайтынына шағымданды. Пациентте орын алған жағдай қалай аталады?
-галлюцинация
-иллюзия
-деменция
-маньякалды синдром
+психогенді депрессия
221. Патронаж жүргізу барысында әйелде босанудан кейінгі депрессия орын алғанын анықтадыңыз. Сіздің іс әрекетіңіз:
-психолог кеңесіне жолдау
-Әйелге жеке жоспар құру
+дәрігерді хабардар ету
-ешқандай қауіпу жоқ
222. Резус фактор анықталады:
-1 мин ішінде
-2 мин ішінде
+3 3 минут ішінде
-5 мин ішінде
223.Әкесі баласын жоғары лақтырып ойнатып тұрғанда байқаусызда баланы жерге құлатып алды. Бала бірнеше жарақат алды.Оң жақ қолын ауырсынады,бір рет құсып, мұрны қанаған.сіздің тактикаңыз:
+білек сүйек рентгенографисы, бас сүйек КТ
-Кеуде клеткасы рентгенографиясы
-аяқ қолдарының рентгенографиясы
-Кеуде клеткасы КТ
-ФГДС жүргізу
224. Аурухананың хирургия және ана мен бала бөлімшелерінен жұғындының алыну жиілігі қандай?
+айына 1 рет
-2 айда 1 рет
-кварталына 1 рет
-4 айда 1 рет
-Жылына 1 рет
225. Емдеу алдын алу мекемелерінде жиі қолданылатын дезинфекция түрі қандай?
-физикалық
+химиялық
-механикалық
-аралас
226. Тұншығу ұстамасымен өтетін миокард инфарктысының формасы:
-абдоминалды
-церебралды
+астматикалық
-ауырсынусыз
-аритмиялық
227.Йодтқа бай тағамдар:
-ет,бауыр
+теңіз өнімдері
-алма, анар
-лимон, мандарин
228.Науқас 25жаста. антибиотик қабылдағаннан кейін соң дем алуы қиындап, «ауа жетпеу» сезіміне, ентігуге шағымданады. ТАЖ 28 рет минутына, ЖСЖ-100 рет. Пациентте орын алған өзгерісті атаңыз:
-брадикардия, брадипноэ
-апноэ
+тахикардия, тахипноэ
-физиологиялық жауап
229.Қалқанша без гормондарын атаңыз:
+тироксин,трийодтиронин
-паратгормон
-пролактин
-соматотропин
-инсулин
230. Пациент желке аймағының тартып ауруына, құлақтар шулауына, көз алдында «шіркейлер ұшуына» шағымданса қандай тексреу әдісін жүргізесіз?
-ЭхоЭГ
-бас миы КТ
+АҚҚ өлшеу
-бас сүйегін R-гр
231. Лимфогрануломатоз кезінде лимфа түйіндерінде қандай өзгеріс байқалады:
-улкеймеген, ауырсынумен
+үлкейген, ауырсынусыз
-кішірейген, ауырсынумен
-кішірейген, ауырсынусыз
-өзгермеген
232.Инспираторлы ентікпе дегеніміз не
+1.Ауаны алу ќиын
-2.Ауаны шығару ќиын
-3.Ауаны алу жјне шығару ќиын
-4.Жатќанда дем алу ќиын
-5.Отырєанда дем алу ќиын
233.І тон қай қақпашалардан түзіледі?
-үшжармалы
-жарты ай тәрізді
+қосжармалы
-аорта қақпақшасы
-өкпе бағаны қақпақшасы
234.Пациент су мен тамақ қабылдаудан бас тартқанда хоспис мейіргерінің тактикасы:
-зонд арқылы тамақтандыру
+еріндерін ылғалдандыру
-суды күштеп беру
-ешқандай шара қолданбау
235.Ересектерде қалыпты Тыныс Жиілігі қандай?
-10-15
+16-20
-20-24
-25-30
-30-35
236. Балада қарау кезінде мелена анықтадыңыз. Сіздің тактикаңыз:
-ЖҚА жасауға жолдама беру
-Нәжісті қанға тексеруге жолдама беру
+Дәрігерге хабарлау, жүргекті сақтау
-ешқандай шара қолданбау
237. жараның инфицирленуінің алдын алуда ең тиімді әдіс
+Жараға алғаш хирургиялық өңдеу жүргізу
-ерте антисептиктер қолдану
-антисептикалық байлам салу
-неғұрлым ерте жақпалар қолдану
238.Риниттың 2 сатысында мұрыннан бөліндінің сипаты:
-кілегейлі
-іріңді
+серозды
-аралас
239.Катаралды отит кезінде пациент шағымданады:
+ауырсыну, есту қабілетінің төмендеуі
-құлақтан іріңді бөлініс болуы, ауырсыну
-ауырсыну жоқ, есту қабілеті сақталған
-құлақтан серозды бөлініс болуы.
240. 30 жастағы әйелде созылмалы бронхиттің өршу сатысы. Әйелдің жағдайы орташа. 2 жасар баласы болуына байланысты шұғыл госпитализациядан бас тартуда. Сіздің іс әрекетіңіз:
-қол хат жаздырып алып, үйден емдау
+күндізгі стационарға жолдау
-күштеп госпитализациялау
-емді үй жағдайында тағайындау
241. 8 жасар қыз балада қимыл қозғалысы координациясының бұзылысы байқалады. Ұсақ заттарды қолына ұстай алмайды, жазуы өзгерген. Баладағы бұзылысты сипаттаңыз:
+кіші хорея
-тиреотоксикоз
-гипопаратиреоз
-гипонатриемия
-гипокальциемия
242. 25% магнезий ерітіндінісін енгізгеннен кейінгі 3 тәулікте жергілікті инфильтрат пайда болған. Жергілікті температура көтерілген, пальпацияда ауырсынулы. Орын алған жағдай қалай аталады?
-фурункул
-фурункулез
-карбункул
+иньекциядан кейінгі абсцесс
243. Асќазан жарасының перфорациясы кезінде нақты клиникалыќ белгісі:
-Ќұсу
-Асќазаннан ќан кету
-Ыќылыќтау
+Қанжар сұққандай ауырсыну
-Жиі сўйыќ нәжіс
244.Инсульттан кейінгі ерте кезеңде науқастың ҚҚ мен ЖСЖ қандай жиілікте өлшенеді?
- 30 мин сайын
-1 сағат сайын
+2 сағат сайын
-3 сағат сайын
-тәулігіне 2 рет
245.21 күндік нәрестенің терісінде іріңдіктер байқалады. Үлкен дәреті жасыл түсті, сұйық. Емуі белсенді. Құсу, лоқсу жоқ. Сіздің тактикаңыз:
-амбулаторлы емдеу, іріңдікті өңдеу
+госпитализация, стафилакокке тексеру
-жергілікті бактериалды инфекция, ішуге антибиотик беру
-баланың күтімі, тамақтануы бойынша кеңес беру
246. 10 күндік нәрестенің склерасы сарғайған.Тек ана сүтін емеді, емуі белсенді. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Қимыл қозғалысы белсенді. Балада орын алған жағдай:
-патологиялық сарғаю
+физиологиялық сарғаю
-механикалық сарғаю
-Нәрестенің гемолитикалық ауруы
247.Терінің бозаруы немен байланысты:
+қанның оттегімен қанығу төмендеуімен
-Шеткі тамырлардың кеңеюімен
-қанның көмірқышқыл газымен қанығуының артуымен
-айналымдағы қанның азаюымен
248.Балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра жүргізу бағдарламасы бойынша жалпы қауіп белгісіне жатады:
-дене қызуының түспеуі
-дем алудың қиындауы
+осы ауырғанда құрысудың болуы
-дәретінде қан болуы
249. Баланың анасы медицина қызметкеріне баласын құрғақ, үрмелі жөтел, мазалайтынына шағымданды. Қарау кезінде баланың дауысы шықпай қалған. Мазасыз. Медицина қызметкері балаға «Жалған круп» диагнозын қойды. Мейіргердің қате, дұрыс емес әрекетін көрсетіңіз:
-балаға алғашқы көмек көрсету
-баланы дәрігерге жолдау
-шұғыл госпитализациялау
+баланы үйде қалдыру
250. инфекцияны алдын алудың әдеттегі (рутинная) әдісі:
-күнделікті дез.ерітіндімен бөлмені өңдеу
+қолды гигиеналық ережелермен өңдеу
-үнемі резеңке қолғаппен жұмыс жасау
-санитарлы ағарту жұмыстарын жүргізу
251.наркотикалық препараттарды пациентке енгізгенде мейіргердің іс әрекеті:
+дәрігердің қатысуымен енгізіп,ампуланы аға мейіргер өткізу
-аға мейіргер қатысуымен енгізіп, ампуланы жою
-өз бетінше енгізіп, ампуланы аға мейіргерге өткізу
-дәрігер қатысуымен енгізіп, ампуланы В тобына тастау
252. Өкпе туберкулезімен ауыратын науқаста қан кету кезінде мейіргердің іс әрекеті:
-қан тоқтатқыш препараттар құю
-науқасқа ыңғайлы қалып беру
+науқастың сөйлеуін және қимылдауын болдырмау
-науқастан қан кету себебін анықтау
253.Қолмен және арнайы құралдармен механикалық әсер етумен сипатталатын емдеу әдісі:
+массаж
-физиоем
-УД емдеу
-сумен емдеу
254. Науқастың кеуде клеткасы «бөшке» тәрізді болып өзгерген. Перкуторлы қандай дыбыс естіледі?
-өкпелік
-амфоралық
+қораптық
-тынықталған
255.Спираль тәрізді байлам қалай салынады?
+алдыңғы орамды 2\3 бөлігін қиғашынан жауып орау
-алдыңғы орамды 1\3 бөлігін қиғашынан жауып орау
-алдыңғы орамды толығымен жауып орау
-алдыңғы орамды Х тәрізді жауып орау
256. «Галитоз» термині қандай мағына білдіреді?
-көздің жасаурауы
+ауыздан жағымсыз иіс шығуы
-шаштың түсуі
-тырнақтың сынғыштығы
257. Жүктіліктің 25-26 апталығындағы жүкті әйелдің АҚҚ жоғарылаған. Перифериялық ісіктер анықталмайды.Сіздің болжам диагнозыңыз:
-преэклампсия жеңіл дәрежесі
-преэклампсия ауыр дәрежесі
+гестациялық гипертензия
-эклампсия
258. Жүктіліктің 31-32 апталығындағы жүкті әйелдің АҚҚ 170\100 дейін жоғарылаған, аяқтарында ісік анықталады. Протеинурия 1-2г\л.Сіздің болжам диагнозыңыз:
-преэклампсия жеңіл дәрежесі
+преэклампсия ауыр дәрежесі
-гестациялық гипертензия
-эклампсия
259.Физиологиялыќ жүктілікті баќылау барысында әр қабылдау кезінде жїргізілетін зерттеуді белгілеңіз:
+Несептің жалпы анализі
-Антиденелер титрін аныќтау
-Ќанды RW алу
-Несеп құрамындағы аќуызды аныќтау
-Қанның жалпы анализі
260. 39-40 аптасында босанудың 1 кезеңінде болашақ ана перзентханаға түсті. 5 сағаттан кейін сау қыз баланы дүниеге алып келді. Сәби туылғаннан кейін акушер құрсақта екінші бала болуы болмауына көзі анық жеткенде акушер қан кетудің алдын алу шараларына кірісті. Акушер қандай дәрі дәрмек қолданды?
-бала жолдасын кіндік бауынан тарту
+ бұлшықетке 2 мл окситоцин енгізу
-көктамырға 2 мл окситоцин енгізу
-жатырға ішкі, сыртқы массаж жасау
261. Мерзімі жеткен жүкті әйелді вагиналды қараған кезде жатыр мойны 10 см ашылған. Сіздің болжам диагнозыңыз:
-босанудың І кезеңі
-босану алды кезең
+босанудың ІІ кезеңі
-босанудың ІІІ кезеңі
262. Жүкті әйелдің толғағы тырыспалы ауырсынумен өтуде. Контракциялық сақина кіндік деңгейінде.Сіздің болжамды диагнозыңыз:
+жатырдың жыртылу қаупі
-бала жолдасының ажырауы
-қасаға буындасуының ажырау
-құрсақта егіз ұрықтың болуы
263. 19 жастағы 1 босанушы әйел күшену күшімен перзентханаға түсті. шат аралығы жоғары орналасқан, терісі күшену кезінде бозарып, шытынап жыртыла бастады.Сіздің іс әрекетіңіз:
- Амниотомия
-Краниотомия
+Эпизиотомия
- Клеидотомия
264. жатырдан дисфункционалды қан кету себебі:
+ аналыќ бездер дисфункциясы
-қатерлі їсік
-толыќ емес түсік
-өздігімен жасалған аборт
-жатырдан тыс жүктілік
265.Медициналық түсік қай мерзімге дейін жүргізіледі?
-4 апта
-8 апта
+12 апта
-16 апта
266.Жаңа туылған нәрестеге БЦЖ вакцинасы қай тәулікте жасалады?
-туыла сала
-1 тәулік
-2 тәулік
+3 тәулік
267.Жүктілікті ерте есепке алу мерзімі:
-4 апта
-8 апта
+12 апта
-16 апта
268.Акушер әйелдің мықын сүйектерінің қырларының арасындағы өлшемді алды. Бұлөлшемқалайаталады?
-Conjugata exterma
-conjugata lateralis
-Conugata vera
-dіstancia spinarym
+distancia cristarum
269.Жүктіліктің 11 аптасындаәйелдеіштіңтөменгібөлігіндетолғақтәріздіауырсыну, жынысжолдарынанқандыбөлініспайдаболды.Әйелдеорыналғанжағдайдықалайтүсіндіресіз?
-аналыќбездердисфункциясы
-қатерліїсік
+басталғантүсік
-өздігіменжасалғанаборт
-жатырдантысжүктілік
270 Аурудыңдренаждықжағдайдықабылдауыкелесіжағдайғаықпалетеді
-Қызбанытөмендетуге
-Ентігудіжоюға
-Бронхтардыңкеңеюіне
+Қақырықтыңбөлінуінжеңілдетуге
-Жөтелдіазайтуға
271 Ерітіндінікөктамырғажылдаменгізудеқандайасқынудамуымүмкін
-Тромбоэмболия
+Ауаэмболиясы
-Тромбофлебит
-Гематома
-Жүрек-тамырқызметініңбұзылысы
272 Жеделжәрдемкаретасыменөкпеденқанкетугекүдікпенауружеткізілген. Қандайбелгілерөкпеденқанкетудіңбелгісіболыпсаналады
+Алқызылтүсті, көпіршікті, сілтілі
-Қоңыртүсті, «кофеқоюы» тәріздесұйыған
-Бөлінгенқанныңреакциясықышқыл
-Қақырықтағықанқоңыртүсті, ақтүстіқосындыаралас
-Қоңыртүсті, көпіршікті
273 Эндоскопиялықзерттеудіңқайтүріндеалдыналадайындықретіндетазартуклизмасытағайындалмайды
+Цистоскопия
-Колоноскопия
- Ирригоскопия
-Ректороманоскопия
-Лапороскопия
274 Нәжістегіжасырынқандыанықтауқандйзертханадаөтізіледі
-Бактериологиялық
-Цитологиялық
Биохимиялық
+Клиникалық
-Кезкелгенжақынорналасқан
275 «Пульсттікқысым» мәнінанықтаңыз
- пульстіңжиілеуі
+систолалықжәнедиастолалыққысымдарыныңайырмашылығы
-ақкөтерілгендепульстіңжиілеуі
-магистральдітамырлардыңпульсациясы
-перифериялықтамырлардыңпульсациясы
276 «Подиатрикалықкүтімге» кіретінісшаралардыатаңыз
-баланыңпатронажы, анасыныңконсультациясы
+табаныныңтексерілуі, табандыкүту, дұрысаяқкиімдітағайындау
-табантерісніңкүтімі, инсулиндіенгізугеүйрету
-қантдиабеттікнауқастардыүйішілікпатронажы
-қандағықұрамдыреттеу
277 Анафилактикалықшоккезінде, дәрігердіңайтуыбойыншаәрекеттер
+ к/т глюкокортикоидты гормондарының үлкен дозаларын енгізу
-тері астына кофеин
-б/е аминофиллин
-бронхоспазмға қарсы трахея интубациясы
-дегидратациялық терапия жасау
278 Науқасты колоноскопияға дайындағанда істейтін әрекеттер
-3 күн бойы диета, процедура алдында тазартқыш клизма
-3 күн бойы диета, күні бұрын кешке тазартқыш клизма қою
процедура алдында іш айдағвш заттар беру
+3 күн бойы шлаксыз диета ұстап, таңертең және кешке процедура алдында тазартқыш 2 клизмасын жасау
-3 күн бойы шлаксыз диета ұстап, таңертең және кешке процедура алдында тазартқыш клизмасын жасау
279 Кенеттен құлдырау, сананың жоғалуы, сезімталдықтың жоқтығы, дене жарақатынан параличтің болуы (аяқтың тырысуы, ауыздың бұрышын төмендеуі, назолабиальды үшбұрыштың тегістігі) науқастың жағдайы
-миокард инфарктісі
- эпилепсия
-геморрагиялық инсульт
+ ишемиялық инсульт
- бас миының шайқалуы
280 Аурудың басталуынан бастап алғашқы 4-6 сағатта келетін миокард инфарктісі бар науқастарды патогенетикалық терапия әдісін таңдаңыз
-адекватты жансыздандыру
+тромболитикалық терапия
- аортокоронарлы шунтирлеу
-к/т нитраттарды енгізу
-электрокардиостимуляция
281 Анафилактикалық шоктың симптомдарын көрсетіңіз
-ақ кенеттен көтерілуі, дене дірілдеуі, мазасыздық
-дөрекі жөтел, дауысының қарлығуы
-тыныс шығаруы мен алудың қиындауы, стридорлы тыныс
+есінің төмен болуы, «мәрмәр» тәрізді терісі, ақ кенеттен төмендеуі
-демігу, лихорадка, «қоңыр» қақырықтың бөлінуі, төс артындағы ауырсыну
282 Д. есімді пациентке дәрілік препаратты тамыр ішіне енгізген соң, анафилаксиялық шок дамыды. Шұғыл жағдайда көрсетілетін таңдаулы препарат:
+эпинефрин
-преднизолон
- мезатон
-димедрол
-супрастин
283 Пациентке бұлшық етке антибиотик енгізген соң жағдайы бірден нашарлады: ентігу пайда болды, суық тер басты, науқас есін жоғалтты. АҚ 70/40 мм.с.б. Пациентте дамыған асқынудың түрі:
-естен тану
+анафилактикалық шок
- коллапс
-өкпе артериясының тробоэмболиясы
-инфекциялы-токсикалық шок
284 Гипогликемиялық комада медбикенің тәуелді араласуы:
-мезатон енгізу
- инсулин енгізу
+40% глюкоза ерітіндісін тамыр ішіне
-физиологиялық ерітінді енгізу
-тәтті шай ішкізу
285 Қабылдау бөлімшесіне пациент өт коликасы ұстамасымен қаралды. Медбикенің тәуелді араласуында енгізіледі:
- новокаин, димедрол
+но-шпа, платифиллин
-но-шпа, промедол
- палин, цистон
морфин гидрохлориді, лазикс
286 Миокард инфаркты диагностикасындағы экспресс-тест:
-ревматоидты факторды анықтау
-қандағы билирубин көлемін анықтау
+тропонин көлемін анықтау
-қандағы креатинин көлемін анықтау
-қандағы глюкоза көлемін анықтау
287 Кернеулі стенокардия ұстамасында медбикенің тәуелсіз араласуы:
+ оксигенді терапия
-гепарин енгізу
-морфин гидрохлорид енгізу
-нитроминт-спрей тіл астына
-клопидогрель ішке қабылдау
288 Жалпы тәжірибе дәрігерінің қабылдауында 2,5 жастағы балада «Инфекциялық емес диарея. 2 дәрежелі сусыздану» диагнозы анықталып, ем тактикасы тағайындалды. Диарея кезінде, сусызданудың орта дәрежесінде балаға сұйықтық енгізу әдісі қандай болады
Парентеральды, стационар жағдайында
Ауыз арқылы, үй жағдайында 4 сағат көлемінде
+Пероральды, медқызметкердің бақылауымен 4 сағат көлемінде
Пероральды, тек нәжістен кейін
Баланың қалауы бойынша
289 ҚР-ның егу кестесіне сәйкес қызылшаға қарсы вакцинация және ревакцинация өткізу мерзімі
+12 ай және 6 жас
2 ай және 18 ай
Туылған кезде және 6 жас
12 ай және 18 ай
2 ай және 12 ай
290 Төмен салмақтағы баланың күтіміне арналған бөлімде, жасы 3 күндік, салмағы 1850 гр нәрестенің дәрігердің тағайындау парағында 25 мл сауылған ана сүтімен зонд арқылы тамақтандыру жазылған. Салмағы төмен нәрестелерді зонд арқылы тамақтандырудың абсолюттік көрсеткіші болып саналады
Дене салмағы 2500 г төмен
Гипогалактия
Физиологиялық сарғаю
+Сору және жұту рефлекстерінің жеткіліксіздігі
Сору рефлексінің болмауы
291 Апгар шкаласы бойынша 8-9 баллмен қалыпты жүктіліктен туылған бала.Туғандағы салмағы 3200 г. Өмірінің 3-ші күнінде терісінің сарғаюы пайда болды. Баланың жағдайын анықтаңыз.
+физиологиялық сарғаю
туа болған гепатит
вирусті гепатит
токсикалық гепатит
токсикалық сарғаю
292 4 айлық нәрестеге «Мешел, жеңіл дәрежесі, бастапқы кезең, жедел үсті ағымы» диагнозы қойылған. Аурудың осы кезеңіне тән орталық жүйке жүйесінің зақымдану белгілері
+Тершеңдік, шошу
Құрысулар
Есін жоғалту
Ұйқысыздық
Әлсіздік, ұйқышылдық
293 Дәрігердің қабылдауына келген 2 айлық балада дене салмағының 10%-ға төмендеуі анықталған. Осы жағдайдағы мейіргердің бастапқы әрекеті қандай болады
Стационарға жолдама беру
+Тамақтану тәртібін бағалау
Үстеме тамақ тағайындау
Қосымша тамақ тағайындау
Зертханалық зерттеулер тағайындау
294 Бірінші жастағы баланың физикалық дамуының бағалауы мен мониторингінің көптігін көрсетіңіз
+ай сайын
әр 3 ай сайын
жылына1 рет
әр6 ай сайын
тек қана көрсетілім бойынша
295 6-12 айға дейінгі баланы қосымша тамақтандыру жиілігін көрсетіңіз
1 рет
2 рет
4 рет
+3 рет
5 рет
296 Егер балада кеуде торы ішке қарай ығысса
+бала дем алғанда, төменгі кеуде торы ішке кіреді
бала дем шығарғанда, төменгі кеуде торы ішке қарай ығысады
бала дем алғанда барлық іш пердесі және кеудесі кеңееді
бала дем шығарғанда барлық іш пердесі және кеудесі кеңееді
кеуде торы толады, іш төмен қарай ығысады
297 Егер балада диарея болса, медбикенің А жоспары бойынша емдеу қағидаларын түсіндіреді
науқастың дене массасын сақтау
+сусыздануды ескерту
коллапстың пайда болуын ескерту
гипоксияны болдырмау
даму ақаулықтарын ескерту
298 Жіті бронхиті бар балада медбике қақырықтың жақсы шығуды қамтамасыз ету үшін қолданады
оксигенотерапия
оксигенотерапия көпіршік-басқыш арқылы
кеуде торына қыша қағаз салу
+ вибрациялық массаж
муколитиктер
299 Жіті пневмониясы бар балада демігу пайда болғанда, медбикенің бірінші іс-әрекеті
балағажылы, тәтті шай беру
кеуде торына жылыту компрессін қою
баланы төсекте денесін жоғары қарай жатқызу
постуральді массаж
+небулайзерді қолдануды қамтамасыз ету
300 ҚР №2295 30.12.2009ж қаулысы, 12.02.2013жылғы өзгерістермен толықтыруларға байланысты ҚР Ұлттық алдын-алу күнтізбесіне сәйкес балаларға жоспарлы алдын-алу екпелері жүргізіліеді. Вакцина салушы орындаған екпелерді мына құжатқа жазады:
+063у үлгісіне
086/у үлгісіне
074у үлгісіне
058у үлгісіне
004у үлгісіне
301 Апгар шкаласы бойынша 8-9 баллмен қалыпты жүктіліктен туылған бала.Туғандағы салмағы 3200 г. Өмірінің 3-ші күнінде терісінің сарғаюы пайда болды. Баланың жағдайын анықтаңыз.
+физиологиялық сарғаю
туа болған гепатит
вирусті гепатит
токсикалық гепатит
токсикалық сарғаю
302 Қатты тағамды қабылдаған кезде, кенеттен 12 жастағы балада ұстама тәрізді жөтел пайда болды, тыныс алуы қиындап, терісі көгере бастады да, кейін есін жоғалтты. Медбике тыныс жолдарында бөгде затқа күдіктенді. Медбикенің әрекеті:
+Геймлих қалпын қолданыңыз
Квинке қалпын жасаңыз
Тренделенбург қалпын жасаңыз
Сафар үштігін қолданыңыз
Кер симптомын анықтаңыз
303 Апгар шкаласы бойынша 8-9 баллмен қалыпты жүктіліктен туылған бала. Перзентханада жаңа туған бала егулер алады:
ОПВ, АбКДС
КПК, ИПВ
АДС, БЦЖ
+БЦЖ, ВГ"В"
АДС-М, ОПВ
304 Мектептің медициналық пунктіне екінші сыныптың оқушысы қиын бөлінетін қақырықты жөтелге, қиналып дем шығару ұстамасы, арақашықтықта естілетін ысқырықты сырылдырға шағымданды. Жағдайының нашарлауын бояудың өткір иісімен байланыстырады. Аталған симтомдар тән:
+бронх демікпесіне
жедел бронхиолитке
жедел стенозды ларинготрахеитке
жедел респираторлы вирусты инфекцияға
бөгде затпен аспирацияланғанда
305 2 айдан 12 айға дейінгі балалардағы, балалар ауруларын кешенді енгізу бағдарламасы бойынша тыныс алу қозғалысының жиілігі:
20 және одан көп
30 және одан көп
40 және одан көп
+50 және одан көп
60 және одан көп
306 Хирургиялық құралдарды залалсыздандырудың негізгі әдісі
Күйдіру
Қайнату
Булау
+Құрғақ ыстық
Сәулелі стерилизация
307 Қабылдау бөліміне белгісіз сұйықтықпен химиялық күю алған пациент жеткізілді. Осы жағдайда алғашқы көмек ретінде өткізіледі
Шокқа қарсы ем
+Ағынды сумен мұқият жуу
Антисептикпен өңдеу
Тырысқаққа қарсы сарысу енгізу
Майлы байлам таңу
308 Мойынның ірі тамырлары жарақатының асқынуы
+Көлемді қан кетулер
Инфекцияның дамуы
Тері асты эмфиземасы
Ауа эмболиясы
Абсцесс
309 Алақанның көлемі дене беткейінің қанша бөлігін құрайды
+1%
9%
3%
6%
5%
310 Аяқ-қолдарды шұғыл түрде ампутациялаудың көрсеткіші болып табылады
Құрғақ гангрена
+Тез жайылатын ылғалды гангрена
Ауқымды венозды ойық жара
Атеросклероздың бастапқы кезеңі
2 дәрежелі үсік
302 Балтыр артериясынан қан кетуде саусақпен басу нүктесі болып саналады
Ортан жілік
+Ортан жіліктің айдаршықтары
Шат (қасағ сүйегі
Шонданай сүйегі
Мықын сүйегінің қырлары
303 БХӨ кезінде керек
жараны стерильді матамен жабу, хирург дәрігерді шақыру
қан тоқтату, зақымданған тіндерді кесу
жара айналасында химиялық антисептика жасау
+жара айналасын өңдеу, жараныжуу, өлиеттенген тіндерді алу, гемостаз, тігіс, асептикалық таңғыш қою
қысқыш қою, қан тоқтату, гемостаз, тігіс салу, асептикалық таңғыш
304 Көктамырлық қан кетуге тән
пульсациялы қан кетуі, бозарланған қан ағумен
+жарадан бозарланған қан ағу
интенсивті қан кету
фонтан тәрізді ал-қызыл қан кету
өздік коагуляциялы қан кетулер
305 Периоперативтік процесстің дұрыс өтуін көрсетіңіз
интраоперациялық, предоперациялық, операцияданкейінгі
+предоперациялық, интраоперациялық, посстоперациялық
диагностикалық, операциялық, постоперациялық
диагностикалық, интраоперациялық, предоперациялық
промедикациялық, опреациялық, постоперациялық
306 Құюдан кейін науқас төменгі және артқы жағында ауырсыну, бас ауруы, бас айналу, жалпы әлсіздік болды. Бұл көрсетеді
геморрагиялық шок
цитраттік шок
анафилактикалық реакция
+ гемотрансфузиондік реакция
пирогендік реакция
307 Жамбас сүйектері сынғанда, науқасты транспортирлеу
жартылай отыра, мүгедектер арбасында
+зеңбілде жартылай жатқызып, тізе астына мақта жастықшасын қою
зеңбілде жартылай жатқызып, жастықсыз
зеңбілде іште жатып, астына жастықша қою
зеңбілде жатқызу, бел астына жастықша немесе валик қою
308 Флебэктомиядан кейінгі науқасқа бірінші күні медбике қолданады
-жоғары көтерілу позициясын береді, компрессорлық шұлықтар кигізеді
- аяқтарын жоғары көтеріп, компрессионды шұлықтар кигізеді
-алғашқы сағаттарда суық қолданады, аяқтарын көтеріңкі қояды
+ таңғыштарды ауыстырып, аяқтарына көтеріңкі позициясын береді науқасты компрессионды шұлықтарды киюге үйретеді
-алғашқы сағаттарда суық қолданады, компрессионды шұлықтарды кигізеді, аяқтарын жоғары көтереді
309 Қуықасты безінің аденомасы салдарынан зәрдің жедел тоқтауы кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек:
Нитрофуран препараттары
Мұзды мұйық қою
Зәр айдағыш заттар
Жансыздандыру
+ Катетерлеу
310 «Тоғыздық ережесі» бойынша екі аяқтың күйік аумағының пайызын анықтаңыз:
+36%
9%
18%
27%
45%
311 Науқасқа аяқ пен қолдың 2-ші дәрежелі үсігінде шұғыл көмек көрсетудегі медбикенің әрекеті:
дененің зардап шеккен бөліктерін қармен ысқылап, жылыту байламдарын қойып, ыстық шай беріп, ауруханаға жеткізеді
зардап шегушіні орап, алкоголь беріп, ауруханаға жеткізу
+дененің зардап шеккен бөліктерін спиртпен ысқылап, жылыту байламдарын салып, ыстық шай беріп, ауруханаға жеткізу
ештеңе жасамай, ауруханаға жеткізу
зардап шегушіні жылытып, новокаинге малынған дәкені байлап, ауруханаға жеткізу.
312 Консервіленген қанның температурасы мен сақтау мерзімі:
-4-6°С, 5 күн
+4+6°С, 7 күн
-5-10°С, 15 күн ,
+18+20°С, 11 күн ,
++4+6°С, 21 күн
313 Қақпақшалы пневмоторакс кезінде жасау керек:
Микротрахеостома
Кеңірдек интубациюсын
Қабырғаны орнына келтіру
Жасанды өкпе вентиляциясын
+ Плевральды қуыс пункциясын
314 Патронаж кезінде медбике жаңа туған нәрестені тексеріп, мойнының бір жағында төс-бұғана-емізік бұлшықеттің қысқарғанын, тығыздалғанын байқады, бұлшықеттің ортасында диаметрі 2 см-ге дейін көлденеңінен қалқан тәрізді қалыңдау анықталды. Болжауға болады:
+ туа біткен қисық мойын
Гризель ауруы
туудағы жарақат
мойын аймағындағы гематома
мойын аймағындағы лимфаденит
315 Босану кезіндегі табиғи босану жолдарынан кеткен қанның келесі мөлшері физиологиялық болып есептеледі
400 мл-ге дейін
+500 мл-ге дейін
600 мл-ге дейін
800 мл-ге дейін
1000 мл-ге дейін
316 Жатырдың босанудан кейінгі тиімді жиырылуына ықпал ететін фактор
+Нәрестені жиі ана төсіне салу
Босанған әйел ішек жолдарының қалыпты қызметі
Босанған әйел қуығының қалыпты қызметі
Босанған әйелдің гигиенасы
Босанған әйелдің дұрыс тамақтануы
317 Жоғары саламқты ұрықтың тууының негізгі себептерінің біріне жатады
Резус-сенсибилизация
Кеш гестоздар
Артериальды гипотония
+Қант диабеті
Жүкті әйел жасының үлкен болуы
318 Гемоглобин мөлшерінің келесі көрсеткіштен төмен болуы жүкті әйелдің теміржетіспеушілік анемиясының нақты белгісі болып саналады
80 г/л
90 г/л
100 г/л
120 г/л
+ 110 г/л
319 Сізге жүкті әйел келесі шағымдармен келді: басының ауыруы, көзінің қарауытуы, эпигастрий аймағының ауырсынуы. Пульсі минутына 80 рет. ҚҚ 170/100 мм с.б., ісіктер жоқ. Жатыр көлемі мерзіміне жетілген жүктілік мерзіміне сәйкес, ұрықтың жүрек соғысы минутына 140 рет, тұншыққан, ырғақты. болжамды диагнозыңыз
Созылмалы артериальды гипертензия, ауыр дәрежесі
+Преэклампсия, ауыр дәрежесі
Преэклампсия, жеңіл дәрежесі
Гестациялық артериальды гипертензия, ауыр дәрежесі
Гломерулонефрит, гипертониялық түрі
320 Жүктіліктің қай мерзімінен бастап Леопольд-Левицкий әдісі бойынша сыртқы акушерлік тексеру өткізіледі
+24 аптасынан
28 аптасынан
32 аптасынан
34 аптасынан
36 аптасынан
321 Плацента бөлігінің жатыр қуысында қалып қоюында немесе плацента бұтіндігіне күдіктенсек жасайтын іс қимыл -
УДЗ
Окситоцин енгізу
Жатырға сырттай массаж жасау
Шыдамдылықпен күту
+Жатыр қуысын қолмен тексеру
322 Әйел іштің өткір, толықсу тәріздес ауырсынуына, әлсіздікке, АҚ 90/60 мм сын. бағ., пульс-100 минутына, терінің бозарғанына, Щеткин-Блюмберг симптомы оң, төрт апта бойы етеккір кезеңінің кешігуін белгілейді, PV: Жатыр мен қосылыстар өткір аурудың салдарынан анықталмайды, артқы қабырғасы ілулі, ауырады. Сіздің ұсынысыңыз
+жатырдан тыс жүктілік, түтіктік жыртылу типі
аналық бездің кистасының аударылуы
аналық бездің апоплексиясы
көкбауырдың жыртылуы
жатырдан тыс жүктілік, мойынның аборттық типі
323 Науқасты кіші жамбас мүшелерініңТРУДЗ-на (трансвагинальді ультрадыбыстық зерттеу) дайындау
3 күн диета, өту күнінде толық қуық
3 күн диета, кешкісі проц. алдында тазартқыш клизма
тексеріс алдында 1,5-2 литр су ішу
диета 3 күн, қуықты босатып өту
+арнайы дайындықты меңгермейді
324 Физиологиялық босанудың бірінші кезегінде әйелге қандай позаны тағайындайсыз
швед қабырғасын қолданып тұру
+ әйелдің қалауынша
ауалы доптың үстінде
қолмен тізеге тіреле отыру (тізе-шынтақ)
арқасына жатып
325 Босанатын әйелді босану бөлімшесіне тіркеу үшін қажет
тазартқыш клизма және шат аймағының депиляциясы
гигиеналық душты қолдануға көмектесу
босанатын әйелді жуу
+ауысу картасының және әйелдер кеңесінің барлық тағайындаған шарттарының бар екенін қадағалау
тазартқыш клизма, жартылай гигиеналық өңдеу
326 Созылмалы соз диагностикасының әдістері болып саналады
Вассерман реакциясы
Бактериоскопиялық зерттеу әдісі
Тері-алергиялық сынама
Бактериологиялық зерттеу әдісі
+Келесі бактериоскапиялық және бактериологиялық зерттеулермен өршітуді әдістерді
327 Пациент саңырауқұлақты ауруы бойынша емделген соң, дәрігердің бақылауына келді. Медбикенің тәуелсіз медбикелік араласуын таңдаңыз:
бақылау анализі үшін жолдама жазу
+ медбикелік тексеріс жүргізу
пациенттің ем жоспарын жасау
микологтың кеңесіне жіберу
емдеуге ақпаратттандырылған келісім алу
328 Үшінші курс студенті медициналық пунктте табандары мен аяқ саусақтарының аралығындағы бөртпелерге, қышынуға шағымданды.
Шамамен бір ай бұрын, аяғының саусақ араларында терісі түлей бастаған, кейін терісі жарылып, қышыну болған. Соңғы аптада табандарда көпіршіктер пайда болды.
Қарап тексергенде: аяқтың саусақ аралық терісі түлеген. Төртінші және бесінші саусақтардың арасы ісінген және қызарған жерінде эпидермистің сыдырылғаны байқалады.
+аяқтың микозы
кебек тәрізді теміретке
псориаз
онихомикоз
қант диабеті (диабеттік табан)
329
Сауда орталығына келушілер кенеттен бір орында қатып қалған адамға назар аударды.
Беттің көрінісі жоқ, көз қарасы бір нүктеге қадалған, сөзге мән бермейді. Аталған симптомдар тән
+кататоникалық ступорға
кататоникалық қозуға
ипохондриялық синдромға
астениялық синдромға
аментивті синдромға
330 «Психикалық денсаулық медициналық орталығы» ауруханасының медбикесі дәрі-дәрмек таратқан кезде науқастарды бірінен соң бірін шақырып, қолдарына таблеткаларын берді. Медбикенің қатесі:
+дәрінің ішуін және жұтылуын бақыламады
дәрілік заттарды дәрігерсіз таратты
дәрінің жарамдылық мерзімін тексерді
басқа науқастардың көзінше дәрілерді таратты
дәрігердің тағайындау парағына байланысты дәрілерді таратты.
331 Психиатриялық стационарда медициналық бике жұмысының ерекшелігі:
науқастарға дәрі тарату
зерттеудің инструментальды әдісіне дайындау
зерттеудің зертханалық әдісіне дайындау
медициналық құжаттарды толтыру
+науқасты үнемі қарау
332 Емханаға әйел адам жәндіктер денесін жыбырлатып, ауыру сезімін тудыратынын айтып, шағымданды. Қарап тексеру кезінде шағымы расталмады. Симптомды анықтаңыз:
+тактильді галлюцинацисы
көру галлюцинациясы
висцеральды галлюцинациясы
дәм сезу галлюцинациясы
функциональді галлюцинациясы
333 Екінші курс студенті қалшылдау, дене температурасының 40С жоғарлауы, қатты басының ауруы, лоқсу, жеңілдік әкелмейтін құсық шағымдары бойыша колледждің жатаханасына медбикені шақырды.Анамнезінде 2 күн бұрын ауырған. Қарағанда:науқас тежелген, басы артқа шалқайған,аяқтарын тізеде бүгіп,ішіне қарай жинап алған. Мойын-шүйде бұлшық еттері қатайған.Студентте болған жағдайды анықтаңыз және медбикенің іс-әрекеті:
менингококкты назофарингит, ұжымнан оқшауламау
менингококкты назофарингит, науқасты оқшаулау, дәрігер шақыру
менингококкемия, науқасты оқшаулау, бригада шақыру
+менингококкты менингит, науқасты оқшаулау, жедел көмек бригадасын шақыру, №058 үлгісін толтыру
менингококкты менингит, науқасты оқшаулау, жедел көмек шақыру
334 Науқас инсульт алғаннан кейін, басқалардың сөзін түсіну қабілетін жоғалтты. Науқас көп сөйлейді, сөзінде көп мөлшерде ауызша парафазия. Науқастағы бұзылыстың түрі:
дизартрия
амнестиялық афазия
моторлық афазия
семансиялық афазия
+сенсорлық афазия
335 Өнеркәсіптік кәсіпорынның медициналық пунктіне бетінің асимметриясына, көздің жасаурауы, қабақтың жабылмауы, қасын жоғары көтере алмауына қатысты шағымдармен әйел қаралды. Нервтің қайсысының зақымдалуы:
көру нерв
+ бет нерв
үштік нерв
иіс сезу нерв
көз қозғалтқыш нерв
336 Көп профильді стационардың қабылдау бөлімінде 15 жастағы жасөспірімде құрысу басталып, тілін тістеп, еріксіз зәр жіберді.
5-10 минут аралық сайын құрысу бірінен соң бірі қайталанып, науқас есін жимады. Жағдайын анықтаңыз:
эпилепсия ұстамасы
+эпилепсиялық статус
вазодепрессорлы синкоп
каротидты синус синдромы
вегетативті криз
337 Колледждің мединалық пунктіне екінші курс студенті көздің жасаурауына, көздің ауыруы, кілегейлі-іріңді бөлініс, таңертең кірпіктердің жабысуына шағымданды. Бір күн бұрын суға түсуге жарамайтын тоғанда шомылған. Тексеру барысында медбике: қабақтың ісінуі, коньюктиваның ісінуі және коньюктиваның қызарғанын анықтады. Аурудың қандай түріне күдіктенуге болады:
+коньюктивит
глаукома
теріскен
блефарит
ирит
338 Сенбілікте оң көзіне әк түскен жұмысшы медициналық пунктке қаралды. Сіз медбикесіз, сіздің әрекеттеріңіз:
+көзді көп мөлшерде қысыммен краннан аққан сумен жуу, ауруханаға жеткізу
калий перманганатының әлсіз ерітіндісімен көзді шаю, ауруханаға жеткізу
екі көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шақыру
көзді қысыммен қайнаған сумен жуу, ауруханаға жеткізу
бір көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шақыру
339 Мектептің медициналық пунктіне төбелестен кейін мұрны қанағаннан кейін 2 сынып оқуышысы келді. Медбикелік көмекті көрсетіңіз:
+кеңсірікке суық дәке қою
викасолдың 1% ерітіндісін 2,0 мл бұлшықет ішіне енгізу
кальций хлоридінің 10% ерітіндісін 5,0 көктамырға енгізу
12,5% дицинон 2,0 мл физиологиялық ерітіндімен қоса көктамырға енгізу
басын шалқайту
340 Теміржол вокзалының медициналық пунктіне мұрнының бітелуіне, оң құлақтағы шуға және төбе-самай амағына берілетін атпалы ауырсынуға,естуінің төмендеуіне, дене температурасының жоғарлауына шағымданып жолаушы келді. Бір апта бұрын жедел респираторлы вирусты инфекциямен ауырған. Жолаушыда дамыған ауруды көрсетіңіз:
+жедел оң жақ отит
оң құлақ өтісінің фурункулы
оң жақты жедел іріңді отит
оң жақты созылмалы отит
мезотимпанит
341 Пацент медициналық көмек алу, ал қызметкер – кәсіби қызметінің барысында жұқтырған жұқпалы аурулар қалай аталады
Карантиндік
Аса қауіпті
+Ауруханаішілік
Ішек
Парентеральды
342 Туберкулездің арнайы алдын алу әдісі:
науқасты оқшаулау
+вакцинация
тұрғындар арасында санитарлы-ағартушы жұмыстар
туберкулезге қарсы дәрілер тағайындау
ағымдық және қорытынды дезинфекция
343 АИВ қасиетінің бірі
Сыртқы ортада төзімді
Жоғары температураға төзімді
Радиациялық сәулеге төзімсіз
Төменгі температураға төзімсіз
+Құрамында хлор бар дезерітінділерге төзімсіз
344 Инъекцияның қай түрінде АИВ таралу қауіпі жоғары
Тері астына
Бұлшық етке
Тері ішіне
+Көк тамырға
Буын ішіне
345 АИВ/ЖИТС-ның алдын алудың негізгі бағытының бірі
АИВ жұқпасы бар адамдарды оқшаулау
Ауа-тамшы жолы арқылы таралатын жұқпалардың алдын алу
+Тұрғындарға АИВ/ЖИТС туралы толық мәлімет беру
Вакцинация
Иммунизация
346 Медбике паравертебралды аймаққа ультрадыбыспен әсер еткенде, омыртқаның қылқанды өсіндісінен кейінгі арақашықтықты қадағалау керек:
+кемінде 1 см
кемінде 2 см
кемінде 3 см
кемінде 4 см
кемінде 5 см
347 ЖИА ауыратын науқастарда физикалық жаттығудың қай түрі қолданылмайды?
топпен жаттығу
жеке жаттығу
+ұзақ қашықтыққа марафон
таңертеңгі гимнастика
мөлшерленген жүру
348 Медициналық этика терминінің түсінігіне жатады
+Медициналық қызметкер, пациент, қоғам және қоршаған ортаның қарым қатынасы
Медициналық қызметкердің өз жұмысына жауапкешілікпен қарауы
Басқа адамды дұрыс қабылдау және түсіну
Медициналық қызметкердің қызметінде адамгершілік, мораль, гуманизм принциптерін көрсету
Пациент пен медициналық қызметкер арасындағы тиімді қарым-қатынас әдісі
349 Мейіргерге пациентпен әңгіме сұхбат өткізу қажет. Науқаспен сөйлескенде мейіргер келесі қашықтықты ұстануы қажет
Жұптық
Жеке
Әлеуметтік
Қоғамдық
+Шартты
350 Сіз пациентті бұлшық етке инъекция салу үшін ем шара бөлмесіне шақырдыңыз. Манипуляцияны орындау барысында сіз коммуникативті дағдының қайсысын алдымен қолданасыз
Эмпатияны
Қортындылау
Екі жақты байланыс
Белсенді тыңдау
+Түсініктеме
351 Қан кетудің қандай сипаты сыртқы артериальды қан кетудің белгісі
Қан кету баяу
Қан тамшылап ағады
Баяу және созылмалы қан ағу
Қан қоңыр-қызыл түсті
+Жылдам және атқылаған қан ағу
352 Клиникалық өлімнің нақты белгісі болып саналады
+Ұйқы артериясында пульстің болмауы
Көз қарашығының тарылуы
Тері қабатының бозаруы
Өлілік тағбалардың пайда болуы
Қан қысымының төмендеуі
353 Өкпе ісіну кезіндегі эффективті көмек көрсету
+науқасты фаулер позициясына отырғызу, санына қысқыш тар қойып, пульстің жоғалуын күтеміз
науқастың аяқтарын жоғары көтеріп жатқызу
небулайзер арқылы тыныстық аналептиктерді беру
наркотикалық анальгетиктерді қолдану
науқасты ортопноэ позициясына келтіру, санға және 1 қолдыға қысқыштарды пульстің жоғалуына дейін қою
354 Ересектің эффективті компрессиясын жасау үшін, минутына жиілігі
60-80 мин
100-120 мин
120 мин көп
80-120 мин
+90 мин көп емес
355 Науқастың жөтелген кезінде алқызыл қақырықтың бөлінуі қандай жағдайда болады
өкпе ісінуі
+ өкпеден қан кету
асқазаннан қан кету
өкпео быры
бронхоэктазды ауру
356 Дифференциалды диагноз қоюға мүмкіндік беретін диагностикалық зерттеуді анықтаңыз. Баланың 6 жыл бойы ауырғаны, әлсіздігі, іштің ауырсынуы, жүрек айнуы, құсу, шулы тыныс алу, ацетонның иісі:
Жалпы қан анализі
Жалпы зәр анализі
+ Қандағы қант мөлшерін анықтау
УДЗ
КТ
357 Глазго шкаласы бағалауға қолданылады:
+жабырқаулы ес деңгейін
шок ауырлығының дәрежесін
кома кезіндегі тыныс алу бұзылыстарының айқындылығын
жаңа туған нәрестенің жағдайын
кома түрін
358 Жүрек бұлшық етінің некрозының негізгі ЭКГ белгісі болып табылады:
ST сегментінің төмендеуі
+ кең және терең Q тісшесі
ST сегментінің жоғарылауы
R тісшесінің кішіреюі
теріс T тісшесі
359 Егде жастағы науқаста кенеттен төс артында өткір ауырсыну, кейін құрғақ жөтел, бас айналуы туындады. Сәл кейін инспираторлы ентігу және терінің бозаруымен үлескен диффузды цианоз туындады. Визуалды түрде эпигастралды аймағында патологиялық пульсация анықталды. Перкуторлы анықталады – жүректің оң жақ шекарасының кеңеюі, аускультативті- ІІ үн екпіні және өкпе артериясының үстінде екіге бөлінуі. Науқаста туындаған жағдайды теңестіруге болады:
кенеттен болған пневмоторакс
өкпе артериясының тромбоэмболиясы
қақпақшалы пневмоторакс
+жіті коронарлы синдром
құрғақ плеврит
360. Анемия кезінде қандай өзгерістер болады?
-лейкоцит санының көбеюі
-ЭТЖ жылдамдауы
+гемоглобин деңгейінің төмендеуі
-бластты жасушаның пайда болуы
-тромбоциттер санының азаюы
361. Эритроциттер мен гемоглобиндер ағзада қандай қызмет атқарады?
-қалыпты гемостазды қалыптастырады
-қан кетуді тоқтатады және алдын алады
-микроциркуляцияны жақсартады
-ағзаның қорғаныс қызметін атқарады
+тіндерге оттегін тасымалдайды
362. Ревматизмде теріде болатын өзгерістер
-квинке ісігі
-есекжем
+сақиналы эритема
-қышымалы бөртпе
-тері гиперемиясы
363.Асқорыту мүшелерінің мүмкін болатын ауруларын диагностикалау мақсатында адамның нәжісін (микроскопиялық, макроскопиялық,химиялық) зерттеу қалай аталады?
+копрологияға нәжіс
-бактериологиялық тексеруге нәжіс
-құрттар жұмыртқасына нәжіс
-жасырын қанға нәжіс
-дисбактериозға нәжіс
364. Реанимация бөлімшесіндегі науқаста тыныс амплитудасының жоғарылауы, кейін төмендеуімен және 25-60 секундтық апноэ паузаларымен кенеттен тыныс тоқтауы пайда болды. Тыныс алу типін атаңыз.
-Биот тынысы
-Куссмауль тынысы
-Грокк тынысы
+Чейн Сток тынысы
-Гаспинг тынысы
365. Өкпеден қан кету кезінде госпитализацияға дейінгі кезеңде гемостатикалық мақсатта қолданылатын тәуелді медбикелік көмекті көрсетіңіз.
-мұз бөліктерін жұту
-12,5% дицинон ерітіндісін тамырішілік енгізу
-оттегі ингаляциясын қолдану
+5% аминокапрон қышқылын тамырішілік енгізу
-физиологиялық ерітіндіні тамырішілік енгізу
366. Науқастың сегізкөз аймағында ойылу пайда болған, жара суланған. Қарағанда терісі, тері асты май қабаты ойылып, бұлшықет қабаты көрінеді. Ойылудың қай сатысына сәйкес келеді?
-Базданудың 2-ші дәрежесі
-Ойылудың 1-ші дәрежесі
+Ойылудың 3-ші сатысы
-Мацерация
-Дерматит
367. Қабылдау бөліміне науқас ес түссіз түсті. Қарау кезінде терісі салқындаған, науқас бозарған, енемнезінде І типті қант диабеті. Терең шулы, сирек тыныспен сипатталған тыныс типін анықта
+Куссмауль
-Биот
-Грок-Фрутони
-Чейн-Сток
-Гаспинг
368. Дәрілік препаратты тамырішілік енгізу кезінде науқаста мазасыздық, бет тері жамылғыларының бозаруы, құсу,ішінде толғақ тәрізді ауырсыну пайда болды. Медбике тактикасы
-тәуелді медбикелік кірісу
+тәуелсіз медбикелік кірісу
-өзара тәуелді медбикелік кірісу
-жоспарланған медбике кірісуі
-интуициялық медбикелік кірісу
369. Пациенттің қай қалпында талаққа пальпация жүргізіледі?
+оң қырында
-сол қырында
-шалқасынан жатқанда
-отырғанда
-тұрғанда
370.Балалардағы ойық жаралы аурудың патогенезінде маңызды:
-шырышты қабықтың муцин түзу интенсивтілігінің жоғарылауы
-қышқыл-пептидтік агрессияның жоғарылауы
+Нelicobacter мен індеттену
-гастрино-гистамин түзуші клеткалардың төмендеуі
-асқазанның антральді бөлігінде бикарбонаттар секрециясының жоғарылауы
371. А гепатиті бар науқастан қорғану мақсатында қандай шаралар жүргізу керек?
-байланыс кезінде қолғап кию
-бөлмеге кірер алдында зарарсыздандырған киім кию
-қатаң бетперделік тәртіп
+бокс бөлмеге жатқызу
-бөлімшеде вирусқа қарсы терапия жүргізу
372. Қанның резус фактор анықтауда медбике анти-Д супер цоликлонын қолданды, планшетте 0,1 млцоликлон 0,01мл қанды араластырды. Нәтижесін қанша уақыттан кейін бағалау қажет?
-араластырғаннан кейін
-1 минуттан кейін
+3 минуттан кейін
-5 минуттан кейін
-10 минуттан кейін
373. Түстік белгіленуі сары түсті перифериялық венозды катетр қойылатын науқастардың жас санатын көрсетіңіз
-ересектерге
-онкологиялық аурумен ауыратындарға
+жаңа туылған нәрестелерге
-қан компоненттерін құю қажеттілігі бар науқастарға
-ұзақ уақыт дәрілік препараттар енгізу қажет науқастар
374. Қабылдау бөліміне іштің тұйық жарақатын алған науқас перитонит белгілерімен келді. АҚ 70/40ммсбб дейін төмендеген. Қан құюға көрсеткіш
-жедел ревматикалық қызба
-өкпе ісінуі
+массивті қан кету
-созылмалы жүрек жеткіліксіздігі
-бүйрек жеткіліксіздігі
375. Мейіргер дәрігердің тағайындауымен пациентке Нелатон катетрін енгізу кезінде енгізу жолында айтарлықтай кедергіге кездесті. Мейіргердің әрі қарай іс әрекеті қалай болуы керек?
-катетрді қайтадан енгізу
-Фоллей катетрне ауыстыру
-30 мин дем алып енгізу
-катетрді жәймен әрі қарай енгізу
+дәрігерге хабарлау қажет
376. Тромбофлебиттің алдын алу үшін тамырішілік иньекция жүргізуде мадбике мына ережеге сүйену керек
-аллергологиялық анамнезді мұқият жинау
-асептика және антисептика ережелерін сақтау
-иньекция алдында шприцтан ауаны шағару
+венепукция орындарын ауыстыру
-шприцта бірнеше милилитр ерітінді қалдыру
377. Таңу кабинетінің медбикесі науқасқа үш айналмалы таңу салды, кейін бинттің басын жоғарыдан төмен қиғаш бағытта алдыңғы жүрістің 2/3 жаба жүргізді. Байлам түрін анықтаңыз.
-циркулярлы
+спиральді
-масақ тәрізді
-крест тәрізді
-тасбақа тәрізді қиылысатын
378.Күйзелістен кейін кенет басталатын шүйде аймағындағы интенсивті ауырсыну, жүрек айну, көзінің алдында «шіркей» ұшу түріндегі көрудің бұзылысы, систолалық АҚ жоғарылауы қай ауруға тән?
+гипертонялық криз
-геморрагиялық инсульт
-ишемиялық инсульт
-аорта қақпақшасының жеткіліксіздігі
379. Хирургиялық бейіндегі бөлімшелердегі, ана мен баланы қорғау ұйымдарындағы сыртқы ортаның эпидемиологиялық маңызы бар обьектілерінен алынған жұғындылардың әдісімен жоспарлы тексеру мерзімі:
-3 айда 1 рет
+айына 1 рет
-аптасына 1 рет
-6 айда 1 рет
-айына 2 рет
380. Қыз баланың үйіне кезекті келген медбике бетінің және аяғының ісінуін байқаған. Анасының айтуынша зәрінің түсі «ет жуындысы» тәрізді. Сирек зәр шығарады. Медбикенің тактикасы
+госпитализация үшін жедел жәрдем шақыру
-шұғыл госпитализация себебін анасына түсіндіру
-анасына ауруханаға не алу қажеттігін түсіндіру
-анасына тәуліктік зәр жинауды түсіндіру
-анасына үйде қалуды айту
381.Науқасқа ішке қабылдауға антибиотиктер тағайындалды. Медбике антибиотиктің концентрациясын бірқалыпты ұстау үшін не жасау қажет?
-дәріні тамаққа дейін қабылдау
-науқастың қолына дәріні жеткілікті мөлшерде беру
-препаратты жоғары дозада тағайындау
+препаратты қабылдауда дұрыс уақыт арақашықтығын сақтау
-енгізу жолын дұрыс қадағалау
382.Науқас К, 40 жас ауруханаға қан жоғалтумен және тонико- клоникалық тырысулармен әкелді. Ең тиімді зерттеу әдісін таңдаңыз.
+электроэнцефалография
-резонансоэнцефалография
-ультрадыбыстық, доплерография
-эхо-энцефалография
-электромиография
383. Өкпені кескіндеп, қабаттап суретке түсіру аталады.
-рентгеноскопия
-рентгенография
+томография
-бронхография
-флюорография
384.Отбасын жоспарлау бойынша әйелдер кеңесінің тиімді жұмысының негізгі көрсеткіші болып табылады.
-аймақтағы әйелдер саны
-бір жыл ішінде абортқа жіберілген әйелдердің абсолютті саны
-аборттан кейінгі асқынулардың саны
+түсік саны фертильді жастағы 1000 әйелдің санына қатынасы
-гинекологиялық аурулар саны
385. ЕПҰ дезинфекцияның қай тәсілі кеңінен қолданылады?
-биологиялық
+химиялық
-термиялық
-механикалық
-физикалық
386. Эксудативті плевритте өкпені тыңдағанда естілетін тыныс:
-везикулярлы
-қатаң
-бронхиалды
-амфоралық
+тыныс естілмейді
387. Науқасқа жүрек ырғағын мониторлау мақсатында құрылғы қойылған. Сіз бөлмеге кірген кезде құрылғы ырғақтың мына көрсеткіштерін(суретке қара) көрсетуде. Осы жағдайда не істеу керек?
-дәрігер шақыру
-науқасты сол жағымен жатқызу
+қатты дауыспен көмекке шақыру және жүрекке тікелей емес массаж жасау
-ырғақты 10 мин соң қайта тексеру
-науқасты оң жағымен жатқызу, аяқтарын ішіне жинау
388.Науқас торакальді хирургия бөлімшесінде өкпе бөлігінің резекциясы опарециясына дайындалуда. Хирург науқасқа арнайы қалыпты таңдады.
-Тренделенбург
-Квинк
-Ватерлоу
+Фаулер
-Симс
389. Көзді күту үшін қолданады:
-3% сутегі асқын тотығы
+ағынды су
-хлорамин ерітіндісі 3%
-1:5000 фурациллин ерітіндісі
-спирт ерітіндісі
390. АИТВ мен ауыратын пациентте антиретровирусты препаратты 3 аптада қабылдағаннан кейін лоқсу, әлсіздік, бас ауруы пайда болды. Сіздің тактикаңыз?
- дәрі дәрмек қабылдауды тоқтату
-терапияда үзіліс жасау
+дәрі дәрмектерді қабылдауды жалғастыру, дәрігерді ескерту
-емді ауыстыру
-дәрі дәрмектер дозасын азайту
391. Ағза гипоксиясының алғашқы белгісі
-ықылық
-бозару
-мидриаз
+есінеу
-пароксизмалды тахикардия
392. Анафилактикалық шокта жедел көмек:
+адреналин
-диуретиктер
-антибиотиктер
-мегнезия енгізу
-тіл астына нитроглицирин
393. Пациентте құсу пайда болғанда бірінші медбикелік іс әрекет
-сұйықтық қабылдауды азайту
+аспирацияның алдын алу
-асқазан тазалау
-құсуға қарсы дәрі дәрмектерді енгізу
-ылғалды ауа жіберу
394. 40 ж В есімді науқас ревматология бөлімшесіне аяқ қолдың ұсақ буындарының ісінуімен ауырсынуына, таңертең өз бетімен жуыну, тарану, түймесін салу қиындаған. Қарағанда аяқ қол саусақтары ісінген, олардың деформациясы байқалады.қандай ауруға күмәнданасыз?
-остеоартрозға
+ревматоидты артитке
-Бехтерев ауруына
-жүйелі қызыл жегіге
-бруцеллезге
395.Ақпарат жинау барысында медбикеге науқас мазасыздық, бас ауруы, ұйқының бұзылуы, жүрек айну, құсуға шағымданады. Берілген симптоматика қай жүйенің зақымдануына жатады?
-сүйек бұлшықет жүйесі
-асқорыту жүйесі
+жүйке жүйесі
-қан жасау жүйесі
-тыныс алу жүйесі
396. ең көп мөлшерде калий бар өнім
-кәмпит,шоколад
-сүт, ірімшік,
+мейіз, өрік
-ет, балық
-картоп,ақжелкен
397.Науқасқа скриниг жүргізу барысында диагноз қойылды. Семіздік. Осы ауруда Кетле индексі қандай болу керек?
+30-35
-18,5-24,9
-25-25,9
-18.5-15
-19-25
398. Қабылдау бөліміне АҚ 180/130мм с.б.б дейін жоғарылаған, басының ауруына, есінің есеңгіреуімен науқас түсті. Гипертензиялық кризге қандай қосымша бұзылыс тән?
-ретинопатия
-зәрдің тоқтауы
+құсу
-брадикардия
-естудің төмендеуі
399. Электрокардиограммада QRS комплексі нені сипаттайды?
-Гис аяқшаларының және Пуркинье талшықтарының реполяризациясы
+қарыншалар деполяризациясы және жүрекшелер реполяризациясы
-оң және сол жақ қарынша реполяризациясы
-жүрекшелер деполяризациясы және АV түйіннің стимуляциясы
-жүрекшелер деполяризациясы және жүрекшелер реполяризациясы

400. Пантопрозол келесі дәрі дәрмектер тобына жатады.


-адреноблокаторлар
-М-холиноблокатор
-Н1 гистамин рецепторларының блокаторлары
-Н2 гистамин рецепторларының блокаторлары
+протондық насос блокаторлары
401.Сол жақ қабырға омыртқалық бұрышының пальпациясы кезінде ауырсыну келесі белгіге тән
-Воскресенский
+Мейо Робсон
-Гренвальд
-Мондер
-Грей Тернер
402. Операция алаңын өңдеу үшін қолданылатын ерітіндіні көрсетіңіз
+1% йодонат ерітіндісі
-1%хлорамин ерітіндісі
-6% сутегі асқын тотығы
-0,1% күміс нитраты ерітіндісі
-0,1% фуразидин ерітіндісі
403.Егер соңғы етеккірдің 1 ші күні 10 қаңтар болса, босанудың болжамды мерзімін анықтаңыз
-6 қыркүйек
+17 қазан
-11 қараша
-21 желтоксан
-3 қазан
404. ФАП фельдшеріне әйел жиі және ауырсынбалы етеккірге шағымдармен жүгінді. Қалыпты етеккір циклының ұзақытығы жайлы сұраққа не деп жауап беру қажет?
+21-35 күн
-18-20 күн
-15-20 күн
-36-40 күн
-41-45 күн
405. Жедел жјрдем фелдьшерін жїкті јйелге шаќырды.Жїктілік 40 апта іштіѕ тґменгі жаєындаєы толєаќ тјрізді 5-6 минут сайын 20 секундќа созылатын ауырсынуларєа шаєымданады.Диагноз ќойыѕыз жјне ґз іс-әрекетіңізді дәлелдеңіз
+жүктілік 40 апта, босанудың І кезеңі, стационарға жатқызу
-жүктілік 40 апта, прелеменарлық кезең
-жүктілік 40 апта, босанудың ІІ кезеңі стационарға жатқызу
-жүктілік 40 апта, айтолғақ
-жүктілік 40 апта, босанудың ІІІ кезеңі стационарға жатқызу
406. 22 жасар науқас іштің төменгі бөлігінің, әсіресе оң жағы ауырсынуына, сондай ақ тік ішекке берілуіне шағымданып түсті. Анамнезінде екі мед.аборт. Диагноз:
-жедел аппендицит
-басталған түсік
-эндометриоз
+жатырдан тыс жүктілік
-эндометрит
407. Жедел жәрдем фельдшерін қатты ауырсынбалы толғақтарға шағымданатын босанушыға шақырды.Қарау барысында мазасыз,контракциялық сақина кіндік деңгейінде.Сіздің болжамды диагнозыңыз:
+жатырдың жыртылу қаупі
-бала жолдасының ажырауы
-қасаға буындасуының ажырау
-құрсақта егіз ұрықтың болуы
408.Жыныс серіктестерін жиі ауыстыратын және жыныстық қатынаста жиі болатын 19 жастағы жас қызға контрацепция әдісін таңдаңыз:
+мүшеқап
-жатыр ішілік спираль
-оральдік контрацептив
-пластырь
-хирургиялық әдіс
409. Науқас әйел іштің төменгі жағындағы кенеттен бүріп ауруға, есінен танған күйге шағымданады. АҚҚ 90/60 мм с.б.б. тамыр соғысы 102рет. Ішінің төменгі бөлігі ауырғандықтан жатыр және қосалқылары анықталмайды, артқы күмбезі керіліп тұр. Нені болжауға болады?
+түтіктің жыртылу типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
-аналық без киста аяқшасының бұралып қалуы
-аналық без апоплексиясы
-көкбауыр жарылуы
-жатыр мойнындағы түсік бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
410.геморрагиялық шок патогенезі негізінде не жатады
-қанайналымының орталықтануы
-тіндік ацидоз
-тіндік гипоксия
+айналымдағы қан көлемінің тапшылығы
-артериялық қысымның түсуі
411.Мүйіспен және қасаға симфизінің төменгі шеті арасындағы арақашықтық
-11см
-13,5 см
-20-21 см
+12,5-13 см
-25-26 см
412. АИТВ инфекциясының таралуында ең жиі таралған берілу жолы
-жыныстық
-жұқтырылған анасынан баласына
-қан және оның препараттарын құю кезінде
+ортақ ине мен шприцтерді пайдалану кезінде дәрілік препараттарды парентеральдік жолмен енгізу
-артифициалдық берілу жолы
413. операция жасалған науқасты ауруханадан шығарды. 10 күннен кейін операциядан кейінгі тыртықтың орнында іріңді бөлінді бар жыланкөз пайда болған. Осы жағдайды қалай бағалауға болады?
-иммунитеттің төмендеуі
-ауруханадан шыққаннан кейінгі жұқтырылуы
-аутоиммунды процесс
-эндогенді инфекция
+операциядан кейінгі асқыну
414. Бөртпе сүзек ауруында сырқаттанушылықтың сипаты
-эндемия
-шұғыл індеттер
+эпидемия
-пандемия
-кездейсоқ сырқаттанушылық
415. Естен тану кезінде мейіргердің тәуелсіз араласуы
-басын көтеріп қою
-жүрек аймағына қыша қою
-жүрек аймағына қыша қою
+мүсәтір спирті буымен демалдыру
-преднизолон енгізу
-басқа мұз қапшығын қою
416. Науқас әр жөтелген сайын алқызыл, көбікті қанның бөлінуі бойынша мейірбикені палатаға шақырды. Қандай шүғыл жағдай дамыды?
+өкпеден қан кету
-асқазаннан қан кету
-өңештен қан кету
-ауыз қуысынан қан кету
-мұрыннан қан кету
417. паренхиматозды сарғаюдың патогенетикалық механизмі
-эритроциттердің жоғары гемолизі
+билирубин қармалануының коньюгациясының және экскрециясының бұзылуы
-сілтілі фосфатаза экскрециясының азаюы
-билирубин түзілуінің азаюы
-стеркобилин түзілуінің азаюы
418. Ревматоидты артритты анықтау кезіндегі маңызды тексеру әдісі қандай?
-УДЗ
-ФГДС
-Холецистография
+рентгеография
-урография
419. подагра кезінде ауырсыну орналасады
-шынтақ буынында
-жамбас буынында
-табан буынында
+бірінші табан сүйек-бақайшақтар буынында
-кәрі жілік-білезік буынында
420.Фебрильді қалтырау, тамақтағы ауырсыну, петехиалар мен терінің бозаруы, қандағы гиперлейкоцитоз, дифференциалданбаған жасушалар(лейкемиялық ойық) келесі аурудың белгілері
-созылмалы миелолейкоз
-созылмалы лимфолейкоз
-В12 дәрумені тапшылықты анемия
+жіті лейкоз
-темір тапшылықты анемия
421.кез келген этиологиялық шокпен күресу үшін неліктен АҚ ұстап тұру өте маңызды?
-қысымның төмендеуі шок дамуының негізгі патогенетикалық факторы болып табылады
-қысымның төмендеуі кез келген шок дамуының этиологиялық факторы болып табылады
-қысымның төмендеуі липидтердің асқын тотығы механизмін және тіндер зақымдануын іске қосады
+қысымның төмендеуі шырғалаң шеңберді туындатады: гипоксия-миокард жұмысының бұзылуы-қысымның төмендеуі
-қысымның төмендеуі диссиминациялық тамыр ішілік ұюының дамуына септігін тигізеді
422.Оң манту сынамасы нені білдіреді?
-науқаста өкпе абсцессі бар екендігін
-ағзаның ұзақ инфекциямен әлсізденуін
+ағзаның туберкулез микобактериясымен инфициреленуін
-науқаста өкпе обыры бар екендігін
-науқаста пневмония бар екендігін
423. Нитраттарға төзімділіктің даму қаупін азайту үшін
+тәулік бойы қандағы препараттар концентрациясының біркелкілігін қамтамасыз ету керек
-препараттар қабылдау арасында үзілістер жасау керек
-препараттардың аз мөлшерін қолдану
-препараттардың барынша мөлшерін қолдану керек
-препараттардың ингаляциялық түрлерін қолдану керек
424.Оң қарыншалық жеткіліксіздікке тән
+мойын веналарының ісінуі
-ортопное қалпы
-горизонтальды қалыпта болатын жөтел
-қашықтық сырылдар
-өкпенің төмен бүйір бөлімдерінде везикулярлы тыныстың әлсіреуі
425.Науқас Б, 45 жаста, түнгі 1-де төс астындағы ауырсынудан оянып кетті, ауырсыну құсумен, ентігумен,салқын термен қосарланған. АҚ 70/40мм.с.б. Іші жұмсақ, ауырсынбайды. Перитонеальды симптомдар жоқ.Әйелінің айтуы бойынша ұйықтар алдында жұмысында болған мәселені естіп,уайымдаған. Науқаста қандай жағдайды болжауға болады
+миокард инфаркті
-жедел панкреотит
-жедел холецистит
-жедел гастрит
-перекардит
426. кардиогенді шокпен асқынған жіті коронарлы синдром кезіндегі тиімді препарат болып табылады
-нитроглицирин
+допамин
-гепарин
-клопидогрель
-метопролол
427.Науқас М, 52 жаста, ентігуге, тез шаршағыштыққа, еңбекке қабілетінің төмендеуіне шағымданады. Қарау кезінде жағдайы орташа қанағаттанарлық, тері қалыпты түсте, тері асты май қабаты артық дамыған. Ішкі мүшелерінде патология анықталған жоқ.салмағы 92 кг, бойы 168 см.
-28,9
-32,8
+35,8
-36,9
-38,8
428.Науқас М 63жаста, соңғы айда ішінің ұлғайғанына, аяқтарында ісінудің және ентігудің пайда болуына шағымданады. Осы науқастың іш аймағын тексеруді шештіңіз. Іштегі патологиялық сұйықтықты анықтау үшін төменде көрсетілген әдістердің қайсысын таңдайсыз?
-іштің беткей пальпациясы
-іштің терең пальпациясы
+іштің перкуссиясы
-ішті қарау
-іштің аускультациясы
429. Миокард некрозының спецификалық зертханалық маркері болып табылады.
-АСТ
-ЛДГ
-АЛТ
+Тропонин
-КФК
430. Науқас Б28 жаста, басының ауруына, дененің барлық бөлігінде ісінуге шағымданады. Баспамен ауырғаннан 10 күннен кейін алғаш рет ауырған. Бетінің ісінуі пайда болды, ісіну тез жайылуда, ентігу, диурездің азаюы қосылды. Обьективті беті боз, ісінген. АҚ 210/120 мм с.б.б. зәрі ет жуындылары түсті. М.с 1035, ақуыз -3г/л, тұнбада көп мөлшерде эритроциттер, цилиндрлер. Сіздің болжам диагнозыңыз
+жедел гломерулонефрит
-жедел пиелонефрит
-артериалды гипертензия
-жедел цистит
-несептас ауруы
431. тері жамылғыларының бозаруымен, сілекей ағуымен, бас айналу сезімімен жүретін, асқазан тұсындағы жағымсыз сезім
-қыжыл
+жүрек айну
-кекіру
-құсу
-лоқсу
432. гломерулонефрит кезіндегі триада белгісіне тән симптомдарды атаңыз:
-тершеңдік, боз, бас ауруы
-дисфагия, дене салмағы төмендеуі, ауырсыну
-шөлдеу, полиурия, ацидоз
-дизурия, поллакиурия, ауырсыну
+ісіну, гипертония, гематурия
433. асқазанды шаю үшін зондты енгізу қажет арақашықтық формула бойынша анықталады.бойы(см)-х, мұндағы х тең
+100
-80
-50
-бойдың1/2 қатынасы
-бойдың 1/3 қатынасы
434 бронхиалды астма ұстамасына күдіктенесіз, егер науқаста анықталса:
-стридор, тұншұғу, қанды бөліністі шырышты қақырық шығу
-ентігу, кеуде тұсындағы жедел ауру, жөтел,қан түкіру
-тұншығу, ентігу қиындаған дем алумен, бет гиперемиясы, қозу
-ентігу, бет гиперемиясы, Куссмауль демі, құсу
+ентігу қиындаған дем шығарумен, дистанционды сырыл
435.Науқаста асқазаннан қан кетуге күмәнданасыз егер,
-алқызыл түсті, көпіршікті жөтел,
-«татты» қақырық бөліндісімен жөтел
+«қара қошқылданған нәжіс» және «кофе тұнбасындай» құсық
-алқызыл қан аралас нәжіс
-«ет жуындысы» түсті зәр
436. мейірбике қолданылған материалдарды қалдықтар класына сәйкес бөлуі қажет. Ол сарғыш Б класстағы пакетке қандай материалдарды салуы қажет
-бір рет қолданылған пакет, ескірген дәрілерін
-шприцтер, рентген пленкасы, дезерітінде контейнері
+шприцтерді, процедуралық кабинетте қолданылған системаларды
-туберкулезбен ауырған науқас маскасын, градусникті
-тамақтың қалдығын, катетрді, дезерітінді контейнері
437.Жүректің ишемия ауруына шалдыққан науқасқа №10 емдік диета тағайындалды. Науқасқа тамақтану бойынша кеңес беріңіз
-көмірсуларды шектеу
+ас тұзы мен жануарлар майын шектеу
-ақуыздар мен кальцийге бай өнімдерді
-өсімдік талшықтарына бай өнімдерді
-өсімдік майын шектеу
438.Науқасқа диастазаға зәр анализі тағайындалды. Зәрді жинау ерекшелігін түсіндіріңіз
-несептің ортаңғы бөлігі
-тәуліктік несепті
-8 үлес жинау
+жаңа бөлінген несепті жылы күйінде
-3 сағат ішінде жинау
439.Науқасты ректороманоскопия зерттеуіне дайындау кезіндегі сіздің іс шараңыз
+тазалық клизмасын қою
-асқазанын жуу
-қуықты босату
-зерттеудің мақсатын түсіндіру
-туыстарына болатын талдауды хабарлау
440. пациентте дене температурасы 1 сағат ішінде 41С тан 36С дейін төмендеді. Пациенттің терісі бозарған, ұстағанда мұздай, суық тер анықталады. Ерні көгерген.
-І кезең - басталуы
-ІІ кезең –өршу
+І кезең криз
-ІІІ кезең лизис
-ІІІ кезең криз
441. АІИ-ның жасанды берілу жолын көрсетіңіз
-ауа тамшы
-тұрмыстық қатынас
+артифициалды
-ауа шаңды
-фекальді оралды
442. Жағдайы ауыр науқастарды ойылудың алдын алу үшін теріні өңдеу қажет
+камфорлы спиртпен
-жылы сумен
-жасыл бриллиантпен
-фурациллин ерітіндісімен
-5% бор қышқылымен
443. 17 жастағы жасөспірім реанимация бөліміне түсті. Есі шатасқан. АҚҚ 70/40 мм с.б.б, шеткері артериаларда пульс анықталмайды. Тынысы жиі. Осы жағдай өлімнің қай сатысына сәйкес келеді?
+предагония
-ақтық үзіліс
-агония
-клиникалық өлім
-биологиялық өлім
444. келесі қашықтықта жаңа туылғандардың дыбыстарға реакциясын тексеру қажет (метрмен)
-0,25
-2
-5
-3
-3,5
445.микроциркуляцияның қандай бұзылысы қабынудың екі классикалық көрінісін – қызару және температураның жоғарылауын туындатады.
-артериолалардағы қысқа уақыттық спазм
-веноздық гиперемия
+артериялық гиперемия
-қабыну ошағындағы сұйықтар эксудациясы
-артериялық спазм
446.Стенокардия ұстамасынан кейін миокардта жасушалар зақымдануының қандай түрі пайда болады?
+қайтымды
-қайтымсыз
-созылмалы
-митозды
-біріншілікті
447. Балалар ықпалдастыра жүргізу бағдарламасы бойынша ауыр анемия белгілері
+алақанның айқын бозаруы
-екі табанның ісінуі
-айқын көрінген ауыр арықтау
-кілегей қабаттарының бозаруы
-тамақтан бас тарту
448. Табиғи тамақтанатын дені сау балаларға қоспаны келесі жаста енгізе бастайды(айлар)
-3
+6
-4
-4,5
-5
449.егер бала емшекке қате салынған болса сіз байқайсыз:
-иегі анасының емшегіне тигенін
-нәресте аузының кең ашылғандығын
+астыңғы ернінің ішіне бүрілгенін
-астыңғы ернінің сыртына бүрілгенін
-ареоланың көп бөлігі үстінен көрінетіні
450. Балаға 2 ай. Барлық екпелерін ҚР мемлекеттік күнтізбеге сай алған. 1 айдан соң 3 айлығында екпе салуға шақырылған. 3 айлық бала қандай екпелерді алуы керек:
-АбКДС
-АбКДС, ВГВ,ИПВ
+АбКДС,ИПВ
-БЦЖ,ВГВ
- ККП,ОПВ
451. Ауыр сусызданумен болатын диареяда егер бала су іше алмаса, сұйықтықты тамыр ішілік енгізу тағайындалады. Ауыр сусызданумен болатын диареяда қандай ерітінді тамыр ішілік енгізіледі?
-глюкоза 5%
-глюкоза 40%
-регидрон
-реополиглюкин
+рингер лактат
452.Науқас қабылдайтын ауру мен жағдай арасындағы сәйкессіздікті көрсетіңіз
-бүйрек ұстамасында- қозғалмай жату
-плеврит кезінде- зақымданған бүйірімен жату
-кома кезінде-пассивті қалып
-сол қарыншалық жеткіліксіздікте-жартылай отыру
+эксудативті перикардитте- алдыға еңкейіп отыру
453. Берілген суретте қай аурудың бастапқы кезеңіне тән белгі көрсетілген?(Бала басының желке тұсы)
+рахит
-Бехтерев ауруы
-гипертрихоз
-атопиялық дерматит
-метаболикалық синдром
454.Қабылдауға 34жастағы еркек келді, түнгі клубта диджей, екі күн бойы дене температурасының 39С дейін жоғарылауы, дизурия, зәр шығару кезінде ашиды, ауырады, іріңді бөлінді бөлінеді.ретсіз жыныс қатынаста болады. Қарауда:жыныс мүшесі басының гиперемиясы мен ісінуі. Клиникалық сурет қай ауруға тән
+жедел гонорея
-урогенитальді хламидиоз
-урогенетальді кандидоз
-урогинетальді трихоманиаз
-гарденерелез
455.іш сүзегімен ауыратын науқастың потенциалды спецификалық мәселесі
-пневмония
-паротит
-менингит
-миокардтың диффузды зақымдануы
+ішек ойық жарасының перфорациясы
456. Ұрықтың көлденең орналасуында болатын асқыну
+қағанақ суының ерте кетуі
-ұрықтың гипотрофиясы
-ерте токсикоз
-қағанақ суының көп болуы
-қағанақ суының аз болуы
457. денсаулық сақтауда маркетингтің ерекшелігі мен мазмұны келесі жағдайды қамтиды
-медициналық қызметтерге сұранысты білу
-мекеменің жұмыс түрін анықтау
-денсаулық сақтаудағы қажеттілікті таңдау
+медициналық қызметтердің бағасын анықтау
-сұранысты қанағаттандыру
458. Көп ұрықты жүктіліктің диагностикалық белгісін анықтаңыз
+жатыр көлемі үлкен және жүктілік мерзіміне сай емес
-жүктілердің айқын жүрек айнуы және құсуы
-жатыр көлемі кіші және жүктілік мерзіміне сай емес
-жатыр көлемі жүктілік мерзіміне сай
-ерте токсикоз белгілері жоқ
459. Күлдіреуік(пузырчатька) патогенезінде жатыр:
-аутоиммунды реакция
-некрозды қабыну
-атрофиялық үрдіс
+лимфа айналымының бұзылысы
-қан айналымының бұзылысы
460. Эндемия термині нені білдіреді?
+сырттан әкелінген жағдайлармен байланыссыз, осы аймаққа тән инфекциялық аурулармен ауыру
-осы аймаққа тән кез келген инфекциялық аурумен ауыру
-сырттан әкелінген жағдайлармен байланысты, осы аймаққа тән инфекциялық аурулармен ауыру
-осы аймаққа тән кез келген зоонозды аурумен ауыру
-осы аймаққа тән емес кез келген инфекциялық аурумен ауыру
461.Қабылдау бөліміне 8 жастағы ер бала келді. Футбол ойнау кезінде мұрнынан жарақат алған. Мұрын аймағындағы ауырсынуға және мұрыннан қан кетуге шағымданады. Сіз қандай алғашқы көмек көрсетесіз?
-мұрын аймағына суық қою
+алдыңғы тампонада
-артқы тампонада
-сақпан байламын салу
-мұрынды жансыздандыру
462.23 жастағы А есімді неуқас екі көзінің бірдей айқын қышуына, жас ағуға, ісінуге шағымданып ауруханаға келді.Анамнезінен науқас 1 күн бұрын үй тазалығымен айналысқан, сіздің болжам диагнозыңыз
-серозды иридоциклит
-глаукоманың жедел ұстамасы
+аллергиялық коньюктивит
-тұқым қуалаушылық катаракта
-бактериалық кератит
463. Катарактаның туындауына жатқызады
-көру өткірлігінің тез төмендеуі
+көру өткірлігінің бертіндеп төмендеуі
-жарықтан қорқу
-көз рефракциясының өзгеруі
-блефароспазм
464. Қабылдау бөліміне даладан ересек бала келді, көп сөйлейді, көңілді, тежеусіз күлкі ұстамалары қорқынышпен кезектескен. Ымдауы жанданған. Бетінің гиперемиясы,көзі жылтыр, склера тамырлары иньекциялануы, қарашығы үлкейген. Аузынан және киімінен тәтті иіс, аузы құрғақ. Иньекция орны жоқ, гипертензия, тахикардия. Улану себебін көрсетіңіз.
+гашишты
-тағамдық
-алкоголь
-психостимулятор
-ұйықтататын дәрі
465.Глаукома ұстамасы кезінде көрсетілетін алғашқы көмек
-10% альбуцид ерітіндісі
+көзге 1% пилокарпин ерітіндісі
-2% гидрокортизон ерітіндісі
-0,1% дексаметазон ерітіндісі
-0,25%левомицетин ерітіндісі
466. Бас миы жарақаты кезінде «жарық» аралықтан кейін неврологиялық симптомдардың күшеюі пайда болуы мүмкін.
-бас миы ісігінде
-транзиторлы ишемия шабуылында
-бас миы шайқалуында
-менингитте
+бас миы қысылуында
467.40 жастағы сырқатта АҚҚ 210/130мм сбб көтерілгенде бас айналу, жүрісінің бұзылысы байқалды. Обьективті нистагм, координаторлық сынақты орындауда атаксия байқалды. 3 сағаттан соң аталған симптомдар жойылды. Сіздің болжамды диагнозыңыз.
+транзиторлы ишемиялық шабуыл
-кіші ошақты инсульт
-геморрагиялық инсульт
-субдуральді гематома
-паренхиматозды қан құйылу
468. Балалар саны 0-4 жасқа дейінгі 8 мың, 0-4 балалар арасында 320 қызылша жағдай тіркелеген. Таралу көрсеткіші қандай?
+интенсивті көрсеткіш
-қатынастар көрсеткіші
-көру көрсеткіші
-экстенсивті көрсеткіш
-орта арифметикалық шама
469. Бұлшық ет жүйенің даму сатысын бағалайды
-буындағы қозғалыс көлемімен
-бұлшықет топтарындағы бұлшықет санымен
-бұлшықет бедерінің айқындалағымен
+бұлшықет күшімен
-омыртқа формасымен
470. Науқас Е 50 жаста, Қант диабетінің орта дәрежесімен сырқаттанады. Шағымдары аяқтарының сыздап ауырсынуы, әлсіздік, жиі шөлдегіштік, ентікпе. Емдік жаттығулардың әсері тиімді болу үшін жаттығулар келесі уақытқа созылу керек
-30-40 мин
+10-15 мин
-20-30 мин
-25-35 мин
-15.20 мин
471. Мүгедектердің мүмкіндігі үшін жағдай жасау, олардың әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіру, олардың әлеуметтік және
-қалпына келтіру операциялары
-медициналық және әлеуметтік сараптама
-кәсіби бағдарлау
+мүгедектерді әлеуметтік оңалту
-реформалау
472.Іш сүзекпен ауыратын науқаста өршу кезеңінде байқалады.
-тежелу және адинамия
+сүзек статусы
-ұйқының қалыптасуы
-астеновегетативті синдром
-жалпы жағдайы өзгермейді
473. Қабылдау бөліміне түскен науқаста педикулез белгілері анықталғанда мейірбикенің іс әрекеті
+педикулезға қарсы тазалауды санитарлық өткізу бөлмесінде жүргізу
-науқасты дезинфекциялық станцияға жолдау
-педикулезға қарсы тазалауды емдеу бөлімінде өткізу
-педикулез анықталған жағдайда бас дәрігерге хабарлау
-науқасты инфекциялық ауруханаға жатқызу
474. Нөмері 058/у форма бойынша шұғыл хабарлама санитарлы эпидемиологиялық саладағы мемлекеттік мекеменің аймақтық бөлімшесіне ауру тіркелгеннен кейін неше сағатта жіберілу керек?
-1 сағат
3 сағат
+12 сағат
-24 сағат
-48 сағат
475.АИВ инфекциясы кезінде инкубациялық кезеңнің аяқталуы немен сипатталады?
-дене температурасының жоғарылауы
-лимфа түйіндерінің ұлғаюы
-шырышты қабаттар мен тері жамылғыларда кандидоздың болуы
-АИВ қарсы антиденелердің пайда болуы
-бірден салмақ тастау
476.Геморрагиялыќ инсульті бар науќасты тасымалдау кезінде ќажет
-басын жоғарлатќан ќалыпќа келтіру
-аяќтарын көтеру
-бос ќалпын жай өзгерту
-дененің ќалпын жиі өзгерту
+басының ќалпын өзгертуді болдыртпау
478. 60 ж науқаста АҚ қысым жоғарылауы аясында дизартрия, аяқ қолының дистальді бөлігінің әлсіздігі мен парестезиялар пайда болды. Сіздің әрекетіңіз
-нифидепин,эуфиллин, магний сульфаты
-нифидепин, фуросемид, нитроглицерин
-нитроглицирин, аспирин,гепарин, морфин
+морфин,добутамин, аспирин,гепарин, физиологиялық ерітінді
-сальбутамол, эуфиллин, будесонид
479. Резонерлік тән:
-эпилепсияға
-тамырлы деменцияға
-параноялық тұлға дамуына
+шизофренияға
-жабысқақ жағдайлар неврозына
480 психиатриялық клиникаға 25 жастағы әйел босанудан 1 аптадан кейін түсті. Бала дені сау болып туылып, босану асқынусыз өтті. Көңіл куій төмен, енжар, қызығушылық танытпайды, бір нүктеге қарап отырады. Болжам диагноз
-шизофрения
-депрессия
+босанудан кейін психоз
-неврастения
-деменция
481.Алыс аймақта белгілерімен науқас анықталды. Көмей дифтериясына тән белгі
-тұншығу ұстамасы
-байламастылық кеңістіктің шырышты қабатының ісінуі
+тығыз кірлі-сұр жағындылар
-үрмелі жөтел
-қызба
482. 33 жастағы науқас Б, оң жақ көзде пленк түріндеісіктің пайда болуына, көру өткірлігінің төмендеуіне, жиі қызаруына, бөгде дене тұрган сезім...
-глаукоманың жедел ұстамасы
-онкологиялық ауру
-орбита флегмонасы
-теріскен
+аллергиялық конъюктивит

Физиотерапия мейірбике


1.Дәрілік электрофорездің әсер ету ерекшелігі негізделеді:
А. Дәрілік препараттың әсер ету аймағында жинақталуымен
Б.Дәрілік препараттың көп мөлшерінің түсуімен
В. Терінің зақымдануымен
Г. Әсер ету аймағында жылудың түзілуімен
Д. Бұлшық еттердың тітіркендіруімен
2. Ультрадыбыста әсер етуші фактор:
А. Механикалық энергия
Б. Турақты тоқ
В. Импульсты тоқ
Г. Электромагнитті алаң
Д .Электрлік аймақ
3.Дәрілік электрофорез кері көрсеткіштері:
А.Терінің зақымдануы,тырнақ іздері
Б.Неврит
В.Гингивит
Г.Ринит
Д.Бірінші сатылы гипертониялық ауру
4. Инсульттан кейінгі ЕДШ:
А. Пассивтік қозғалыс
Б. Активтік қозғалыс
В.Шынығу
Г.Қозғалу
Д. Терренкур
5. Инсультан кейінгі оңалту:
А.Емхана,санатория
Б.Санаторий,курорт
В.Емхана
Г.Диспансерлік-емханалық
Д.Амбулаторлық
6. ЕДШ-да дене белсенділігінің түрлері:
А.Нормотоникалық
Б.Дистоникалық
В. Атоникалық
Г. гипертоникалық
Д. гипотоникалық
7. Электроұйқының әсер ету механизмі:
а)Лимбикалық системада эндорфиннің түзілуі
б) орталық жүйке жүйесінде доминантты қалыптастыру
в) жүйке рецепторларын бұғаттау
г) жүйкеге рефлекторлы әсер ету
д) электр тогының бас миға әсер етуі
8. Инсульт ауруынан кейінгі жаттығулардың ұзақтығы:
А) 20-30 минут
Б) 5-10
В)10-15
Г)15-20
Д)20-25

9. Физиотерапияға жалпы кері көрсеткіштері:


А) қатерлі ісіктер
Б) бронхиалды демікпе
В) тілме ауруы
Г) гингивит
Д) түтікшелі сүйектердің сынулары
10. Науқасқа бел аймағына физиотерапиялық емшара, электрофорез тағайындалды. Медбике жастықшаларды қоятын жерде тырнақ ізді анықтады : Медбикенін әрекеті
А) дәрігерге хабарлап , емшараны жүргізбеу
Б) тырналғанды йодпен өңдеп, емшараны жүргізу
В) тырналғанды клеенкамен орап , емшараны жүргізу
Б) емшараны енгізілетін дәрінін мөлшерімен концентрациясын азайтып емшараны жүргізу
Д ) емшаранын узақтығын азайтып емшараны жүргізу
11. Аз интенсивті жаттығуға жатады :
А)Білектің гранациясы мен супинациясы
Б)Динамикалық жаттығулар
В)Велотренажорде жаттығу
Г) Координацияға жаттығу
Д) Гантелмен жаттығу
12. Бронходренажды жаттығуларды жүргізу үшін тиімді уақыты:
А) түнгі ұйқыдан кейін
Б) егулерден кейін
В) күндізгі ұйқылардан кейін
Г) таңғы астан кейін
Д) жаттығудан кейін
13..... 7 жас, тобық шығуынан кейін гипсті шешкенде массаж тағайындалады.............
А) сипау сылау
Б) сипау, ысқылау
В) сипау, сылау , үздіксіз діріл
Г) сипау, үздіксіз діріл
Д) сипау, ұрғылау тәсілі
14 Ойылудың алдын алу үшін уқалау қай аймаққа жүргізіледі
А) Сүйектердің үзінділеріне
Б) 5 см сүйек үзінділеріне
В ) тек жақсы көрсетілген б.е. қабаты
Г) тек жоғарғы және төменгі бөліктер
Д) белмен мойынын аймағы

«А» ЖАУАП


ТЕРАПИЯ ТЕСТ ТӘУЕЛСІЗ МЕЙІРБИКЕ БӨЛІМІ
1.Тыныс алу жүйесін функционалдық зерттеру әдісін көрсетіңіз:
а. спирография
б. пикфлоуметрия
в. велоэргометрия
г. пульсоксиметрия
д. капнография
2.Анафилактикалық шокта жедел көмек:
а. адреналин
б. диуретиктерді енгізу
в. антибиотиктер
г. магнезия енгізу
д. тіл астына интроглицерин
3.Пациенттің өзекті мәселесі: психо-эмоционалдық күйзелістен соң 20 минуттан артық төс артының қарқынды батыл ауырсынуы, оның сол жауырынға қолға берілуі байқалады:
а. миокард инфарктасында
б. кернеулі стенокардия
в. артелиальды гипертензияда
г. бактериалды эндокардит
д. кардионекрозда
4.35 жастағы гематология бөлімшесіне теміртапшылық анемия диагнозымен түсті. Осы анемия емінде қолдынылатын дәрілерді таңдаңыз:
а. сорбифер дурулес, тотема космофер
б. цианобаламин, фолий қышқылы
в. адреналин, мезатон
г. гепарин,полиглюкин
д. дицимон, аминокапрон қышқылы
5.40 жастағы В есімді науқас ревматология бөлімшесіне аяқ –қолдың ұсақ буындарының ісінуі мен ауырсынуы, 1 сағатта жақын таңертеңгілік буындардың сіресуі мен ұимылының шектеулі, субфебрильді температура шағымдарымен түсті. Өзін-өзі күтуі қиын, әсіресе таңертең өз бетімен жуыну, тарану, түймесін салу. Қарағанда аяқ-қол саусақтары ісінген, олардың деформацияланғанына байланысты қимылы шектелген. Аталған сипатомдар тан:
а. ревматоидты артритке
б. остеоартрозға
в. Бектерев ауруына
г. жүйелі қызыл жиегіне
д. бурцеллезге
6.Ағза гипоксиясының алғашқы белгісі:
а. есіну
б. ықылық
в. бозару
г. мадриаз
д. пароксизмалды тахмкардия
7 .Эндокринология бөлімшесіне 56 ж науқас қан диабеті 1 типі, орташа ауырлық дәрежесі диагнозымен келіп түсті. Шағымдары: тәбеттің артуы, шөлдеу, түнімен ұйықтатпай мазалайтын тері қышымасы. Көбіне диета сақтамайды. Тері қышымасына салдарынан мазасы кеткен, ашушаң. Терісі құрғақ, көптеген қасынған іздері бар. Науқастың ең басым (приоритетті) мәселесін анықтаңыз:
а. тері қышымасы
б. шөлдеу
в. ұйқысыздық
г. беймазалық
д. терінің құрғауы
8.Төсекте жатқан пациент тұрған кезде бас айналуға, құлақтарының шуылдауы, жүректің қатты соғуына шағымданды. Бұл жағдай қалай аталады?:
а. постуралды рефлекс
б. вальсальва әсері
в. патологиялық тахикардия
г. постуральды гипертензия
д. жедел тамыр жетіспеушілігі
9.Қабылдау бөліміне науқас ес түссіз түсті. Қарау кезінде терісі салқындаған науқас бозарған. Анамнезінде: 1 типті қант диабеті. Терең шулы сирек тыныспен сипатталатын тыныс түрін көрсетіңіз:
а. куосмауль
б. биот
в. Грок-Фругони
г. Чейна-Стокс
д. Гаспинг
10.Құрғақ плеварит аускультацияда:
а. Плевера күйзеліс шуы
б. Үзілген тыныс
в. Қатаң тыныс
г. Амфорикалық тыныс
д. сырылдар
11.Науқас М, 63 жаста соңғы айда ішінің ұлғайғанына аяқтарында ісінудің және ентігудің пайда болуына шағымданады. Осы науқастың іш аймағын тексеруді шештіңіз. Іштегі патологиялық сұйықтықты анықтау үшін төменде көрсетілген әдістердің қайсысын таңдайсыз:
а. Іштің перкуссиясы
б. Іштің беткей пальпациясы
в. Іштің терең пальпациясы
г. Іштің қарау
д. Іштің аускультациясы
12.Науқас К, 42 жаста мейіргерге қиын және жиі, ауырсыну мен зәр шығаруға дене температурасының жоғарлануына жалпы әлсіздікке бас ауруына, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуіне шағымданады. Зәр шығарудың қай бұзылысы жайлы ойлайсыз:
а. странтурия
б. диаурия
в. ишурмия
г. прялакиурия
д. полиурия
13.Науқас М. 52 жаста, ентігу тез шаршағыштыққа,еңбекке қабілетінің төмендеуіне шағымданады. Қарау кезінде жағдайы орташа қанағаттанарлық, терісі қалыпты түсті, тамақтануы жоғары. Ішкі мүшелерінде патология анықталған жоқ. Салмағы -92 кг, бойы-168 см. Осы науқастың дене салмағы индексін анықтаңыз:
а. 32,8
б. 28,9
в. 35,8
г. 36,9
д. 38,8
14.Қан айналым жеткіліксіздігінің келесі түрінде асцит болады.
а. Оң қарыншалық
б. Сол қарыншалық
в. Тамырлы
г. Коронарлық
д. Сол жүрекшелік
15. Миокард инфаркты кезіндегі медбикенің тәуелсіз әрекетін көрсетіңіз.
a. АҚ бақылаумен тілдің астына нитроглицерни, аспирин шайнату
б. Ауырсыну синдромы басылғанша интервалы 3-5 минуттан тілдің астында
в. Небулайзер арқылы будесснид теміршілік предизолон
г. Но-шпа баралгин бұлшықет ішінде
д. Тілдің астында кафейин беру
16.Ренанимация бөлімшесіндегі науқаста тыныс амплитудасының жоғарлауы, кейін төмендеуімен және 25-60 секундтық апноэ паузаларымен кенеттен дамыған паталогиялық тыныс алу дамиды.Науқаста қандай тыныс анықталады?
а. Биот тынысы
б. Куссмауль тынысы
в. Грокк тынысы
г. Чейна-Стокс тынысы
д. Гаспинг тынысы
17.Пациенттің мәселелері: Стрептакокты инфекциядан соң 1-3 аптадан кейін дамыған қабақтың ісуі, артериялық қысым қан қысымының жоғарлауы, олигурия, гематурия,протеинурия –тән;
а. Жедел гломерулонфритке
б. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігіне
в. Жедел циститке
г. Жедел пиелонефритке
д. Бұйрек тасы ауруына
18.Жедел холециститтің негізгі клиникасы:
а. Оң жақ қабырға астындағы тұрақты ауырсыну, жүрек айну, құсу
б. Іш аймағындағы ауырсыну, іш өту
в. Іштің кебуі,іш қату, теиператураның жоғарлауы
г. Бел аймағында, жауырынға иррадиация беретін ауырсыну,іштің кебуі
д. Бел айналдыратын ауырсыну, көп ретті құсу
19.Бұлшық ет ішілік инфекциядан кейін науқастың жағдайы нашарлады: ентігу, салқын тер пайда болды. АҚ 80-40мм. с.б.б. науқаста дамыған асқыну:
а. Анафилактикалық шок
б. Квинке ісігі
в. Инфекциялы-токсикалық шок
г. Кардиогенді шок
д. Есекжем
20.Өкпе туберкулезімен ауырған науқаста қан кету пайда болды. Жөтелген кезде қақырықпен қан араласып шығады, науқастың терісі көгеріп, денесін суық тер басты, тамыр соғу сирек. Қан қысымы төмендеген. Кезекші дәрігер келгенше, мейірбикенің іс-әрекеті:
а. Науқасты тыныштандыру, сөйлеуге және қимылдауға тиым салу
б. Науқасты кереуетке оң қырымен жатқызып, басынан жастықты алып тастау
в. S тәрізді түтікшені енгізу
г. Жүрекке жабық массаж жасау жасанды дем беру
д. Науқасқа ыстық тәтті шәй беру, сол жақ қырына жатқызу
21.Перкуссия түрлерін атаңыз:
а. салыстырмалы
б. үстірт
в. жылжымалы
г. бимануальды
д. терең
22.Экспираторлық ентікпе дегеніміз?
а. Ауаны шығару қиын
б. Ауаны алу қиын
в. Ауаны алу және шығару қиын
г. Жатқанда дем алу қиын
д. Отырғанда дем алу қиын
23.Дауыс дірілінің күшеюі қай кезде байқалады:
а. Өкпе тіні тығыздалғанда
б. Өкпенің серпімділігі жойылғанда
в. Сұйықтық жиналғанда
г. Қуыс үстінде
д. Семіздікте
24.Созылмалы бронхитпен сырқаттанатын 65 жастағы пациентте кеудесі (бөшке) тәрізді. Бұл пациентте қандай перкуторлы дыбыс анықталуы мүмкін:
а. қорап тәрізді
б. тимпанды
в. анық өкпелік
г. тұйықталған
д. тұйық
25.Пациенттің қай қалпында талаққа пальпация жүргізіледі:
а. оң қырында
б. сол қырында
в. шалқасынан жатқанда
г. отырғанда
д. тұрғанда
26.Анемия кезінде қанда қандай өзгерістер болады?
а. Гемоглобин деңгейінің төмендеуі
б. Лейкоциттер санының көбеюі
в. ЭТЖ жылдамдауы
г. Бластты жасушалардың пайда болуы
д. Тромбоциттер санының азаюы

27.Бронхоэхтаз ауруының клиникалық көрінісі:


а. Таңертеңгі ауыз тола іріңді қақырық болу
б. Қызғылт көпіршікті қақырық
в. Әйнек тәрізді қақырық
г. Плевра үйкеліс шуылы
д. Визикулярлы тыныс
28.Ревматизмде теріде болатын өзгерістер:
а. сақиналы эритема
б. Квинке ісігі
в. есекжем
г. қышымалы бөртпе
д. тері гиперемиясы
29.Гастроэнтерология бөлімшесіне науқас төменгі өңештік сфинктердің жеткіліксіздігі белгілерімен түсті. Асқазанды зонд арқылы жуу керек. (Галитоз) терминіне түсінік беріңіз:
а. Аузынан тұрақты жағымсыз иіс
б. Шығарған демде ацетон иісі
в. Шығарған демде тәтті бауырлық иіс
г. Зонд өту кезінде жұтыну актінің бұзылуы
д. Шүйде аймағында қызыл дақтардың пайда болуы
30.Артқы қолтық асты сызығы бойында өкпенің төменгі шегі анықталады:
а. 9 қабырғалық
б. 7 қабырғалық
в. 8 қабырғалық
г. 10 қабырғалық
д. 11 қабырғалық
31.Науқас 15 күн бойы төменгі бөліктік пневмониямен ауырған. 7 күн бұрын іріңді қақырық пайда болды. Соңғы 5 күн ішінде кенеттен кеуде клеткасында қатты ауыру сезімі , ентігу байқалады. Физикалық тексеруде: оң өкпе тұсында тынысы өте әлсіз естіледі, перкуторлы дыбысы қысқарған. Қандай асқыну пайда болды?
а. пиопневмоторакс
фибриозды плеврит
б. спонтанды пневмоторакс
в. экссудативті плеврит
г. өкпе абцессі
32.Гемоглобин қасиетінің өзгеруі қай гипоксияны тудырады
а. тканьдік
б. аралас
в. экзогенді
г. тыныстық
д. қандық
33. Тыныс жеткіліксіздігінің обструкциялық түрі дамиды
а. Өкпе эмфиземасында
б. өкпе ісінуінде
в. Көк еттің бұлшықеттерінің құрысуында
г. Пневмосклерозда
д. тыныс алу орталығы тежелгенде
34.Гипоксия
а. организмде оттегінің жетіспеушілі
б. қанның ұйып қалуы
в. калийдің жетіспеушілігі
г. организмде СО2 жетіспеушілігі
д. кальцийдің жетіспеушілігі
35.Миокард инфарктісінің даму себебі
а. тромб,эмбол
б. инфекция
в. тамақтану режимінің бұзылуы
г. көңіл күйзелісі
д. канцероген
36.Өкпе тканінің ауалылығы көбейетін патологиялық процесс
а. өкпе эмфиземасы
б. бронхит
в. плеврит
г. өкпе демікпесі
д. пневмония
37. Диурез азаюы
а. олигоурия
б. поллакиурия
в. анурия
г. пиурия
д. никтурия
38. Медбике аллергологиялық анамнезді жинау барысында анықтау керек:
а. Дәрілік заттарды көтере алмаушылық
б. Инфекциялық аурулармен ауырады ма
в. Пациент темекі шегеді ме
г. Қызбадағы пациенттермен жанасу
д. Алкогольді қолданама
39. Пациенттің қант диабетіндегі потенциалды мәселесі:
а. кетоацидоздық кома
б. пенетрация
в. уремиялық кома
г. анафилактикалық шок
д. Квинке ісігі
40. Асқазан ойық жарасының перфорациясының белгісі:
а. Эпигастрияда «пышақ сұққандай» ауырсыну
б. «Кофе түстес құсық»
в. Өт қышқылымен құсу
г. Қара май тәрізді нәжіс
д. тұншығу
41. Жедел коронарлық синдромның белгілері:
а. жарты сағат бойынша төс артындағы күйдіретін батып ауырсыну
б. Төс артындағы қысқа мерзімді ауырсыну, қысатын сипатта
в. Жүрек ұшында шаншитын сипаттағы ауырсыну
г. Жүрек аймағындағы тұрақты сыздап ауырсыну
д. Жедел кезінде күшеиетін кеуде торының сол жақ жартысындағы шаншып ауырсыну қызба
42. Қай мақсатта науқасқа дренажды қалып беріледі?
а. Қақырық шығуын жеңілдету
б. Температурасын зайту
в. Ентігуді азайту
г. Ауырсынуды азайту
д. Қан кетуді тоқтату
43. Зәрдің салыстырмалы тығыздығын анықтау үшін қандай анализ жүргізіледі?
а. Зимницкий бойынша анализ
б. Нечипоренко бойынша анализ
в. Зәрдің тәуліктік биохимялық анализі
г. Амбурже анализі
д. Зәрдің биохимиялық анализі
44. Іштің жоғарғы бөлігінде айналмалы сипаттағы интенсивті ауырсыну жүрек айну жеңілдік әкелмейтін құсу , диарея стеатрорея ,қандағы амилаза мөлшерінің жоғарылауы қай ауруға тән:
а. панкреатит
б. энтероколит
в. он екі елі ішектің ойық жарасы
г. асқазанның ойық жарасы
д. созылмалы гострид
45. Науқас 25 жаста антибиотик қабылдағаннан кейін ауа жетіспеу сезіміне тыныс шығарудың қиындауына және ентігуге шағымданады .Қарағанда тері жабындылары бозарған, акрацияноз,т.ж. 28рет минутына ,пульс 100 рет минутына , АҚҚ 120/80 мм.сын.бағ.Тыныс алудағы мәселені көрсетеді :
а. Тахипное , тахикардия
б. Брадипноэ,тахикардия
в. Апноэ,брадикардия
г. Инспираторлы ентігу,брадикардия
д. Тахикардия ,апноэ
46. Төменде көрсетілген өнімдердің қайсысында йодтың ең жоғары мөлшері болады :
а. Теңіз өнімдері
б. Ет өнімдері
в. Көкөністерде
г. сүтте
д. тәттілерде
47. Дененің барлық жеріне таралған ісік аталады :
а. Анасарка
б. Асцит
в. Гидроперикардит
г. Гидроторакс
д. Пиопневмоторакс
48. Қабылдау бөліміне АҚ 180/130мм.с б.б. Дейін жоғарлаған басының ауруына , есінің есенгітеуімен науқас түсті .Гпиртензиялық кризге қандай қосымша бұзылыс тән :
а. Ретиноптия
б. құсу
в. Зәрің тоқтауы
г. брадикардия
д. естудің төмендеуі
49. Бөлімшеге 1 типті қант диабетімен науқас түсті .Төменде көрсетілгендердің қайсысы осы аурудың потогенетикалық механизмі болып табылады :
а. Ұйқы безінің бетта жасушаларының бұзылысы
б. Инсулинге деген жасушалық резистенттілік
в. Бауырда глуконеогенездің жоғарылауы
г. Ұйқы безінің альфа жасушаларының атрофиясы
д. Бауырда гепарин синтезінің төмендеуі
50. Кіші қан айналымдағы қан іркілісінде науқасқа қандай қалып беру керек.
а. жартылай отырған
б. Аяқтарды көтерумен горизонталды
в. тізе шынтақ
г. Горизонталды
д. тұрғанда
51.Қалқанша безінде түзілетін гормондар:
а. тироксин және трийодтиронин
б. вазопрессин және окситоцин
в. соматотропиндер
г. кортизол және кортикотропин
д. инсулин және глюкагон
52. 59 жастағы науқас П. 2 типті қант диабеті, аяқтардың ангиопатиясы диагнозымен тационарлы емді қабылдауда. Қарағанда терісі бозарған, құрғақ, сипағанда табандары мұздай, қасыған іздері анықталады «Диабеттік табанда» жүргізілетін мейіргерлік іс әрекетке қарсы көрсеткіштерді табыңыз:
а. жылытқыштар қолданбау
б. аяқты күнделікті жуу
в. жүн шұлық кигізіп қою
г. аяқ терісіне күнде крем жағу
д.табанды сылау
53. Іштің жоғары бөлігінде айналмалы сипаттағы интенсивті ауырсыну, жүрек айну, жеңілдік акелмейтін құсу, диарея, стеаторея, қандағы амилаза мөлшерінің жоғарлауы қай ауруға тән?
а. панкреатит
б. оң екі елі ішектің ойық жарасы
в. асқазанның ойық жарасы
г. энтероколит
д. созылмалы гастрит
54.Бронхолитик тобына жатады
а. эуфиллин
б. цефазолин
в. ампициллин
г. амброксол
д. гентамицин
55. Науқасқа бір күнде (3 литрлік құмыр жиналып, таңертең ағаш таяқшасымен араластырып, зертханаға 150-200 мл-ге берілетіндігі туралы хабардар болсаңыз, қандай зерттеулерді көздейтінін анықтаңыз
а. Жалпы зәр анализін глюкозаға алу
б. Жалпы зәр анализі
в.Нечипоренко бойыншазәранализі
г.Зимницкий бойыншазәранализі
д.Аддис-Каковский әдісібойыншаотыр
56. Дене температурасының 10 С жоғарылағанда пульстің тербеліс жиілігі қалай өзгереді
а. 10-12 тербеліске көбейеді
б. 10-12 тербеліске азаяды
в. өзгермейді
г. 1-2 тербеліске көбейеді
д. 100 рет минутына күшейеді
57. Терінің бозғылт түсі байланысты
а. тамырлардың тарылуымен
б. тамырлардың кеңеюімен
в. қанның оттегімен қанығуы азайғанда
г. қанда өт пигменттерінің шамадан тыс көбеюі
д. қанда қалдық азоттың көбеюі

58.Электрокардиографиялық зерттеу науқаста:


а.Жүрек бұлшықет терінің ишемиясын
б.Жүрек клапандарының жетіспеушілігі
в.Жүрек қуыстарының гипертрофиясы
г.Жүректегі қабынуошағы.
д.Перикардтыңжағдайы
59. Терапия бөлімшесіне ессіз жағдайда науқас жеткізілді. Туыстардың сөзімен – науқас қант диабетімен ауырады. Объективті: есі жоқ, беті гиперемияланған, тері жабындылары ылғалды, бұлшық еттер тонусы жоғары, қол-аяқ бұлшықеттерінің тониалық тырысулары анықталады. Шұғыл көмек көрсетуге арналған препарат дайындаңыз.
а) 40% глюкоза ерітіндісі к/т тамшылатып
б) дротаверин, метамизол натрия
в) диазепам, симбутармин
г) 10% глюкоза ерітіндісі к/т тамшылатып
д) сибутрамин, кеторалак
60. Науқасқа скриниг жүргізу барысында диагноз қойылды: Семіздік. Осы ауруда Кетле инндексі қандай болуы керек?
а) 30-35
б) 18,5-24,9
в) 25-25,9
г) 18,5-15
д) 19-25
61. Алғашшқы медико санитарлық көмек денгейінде ауру қауіпі жоғары тұрғындар арасындағы туберкулезді ерте анықтау әдісін атаңыз:
а) флюорогоафия
б) қақырықты бактериологиялық зерттеу
в) қақырықтың бактериоскопиясы
г) компютерлік томография
д) диогностика
62. Эритроциттер мен гемоглабин ағзада қандай негізгі қызмет атқарады?
а) тіндерге оттегі тасмалдайды
б) қан кетуді тоқталды және алдын алады
в) микроцеркуляцияны жақсартады
г) ағзанның қорғаныс қызметі
д) қалыпты гемостазды қалыптастырады
63. Қант диабеті ерте анықтау мақсатында кезекті скрининг кезінде 50 ж әйел адамда аш қарын гликемиясының бұзылысы анықталған. Эндокринологқа кеңеске жолдама берілген глюкозаға толеранттықтесті тағайындалған.тексерудің мәнін түсіндіріңіз:
а) аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қабылдағаннан 2 сағ, кейін қайталап тастау
б) аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қабылдағаннан 2 сағ, 4,12 сағ кейін қайталап тастау
в) аш қарынға қандағы қантты тапсыру және глюкоза қабылдағаннан 4 сағ, кейін қайталап тастау
г) аш қарынға қандағы қанттыанықтау және глюкоза қабылдағаннан 6 сағ, кейін қайталап тастау
д) аш қарынға қандағы қанттыанықтау және несепті тапсыру
64. Сіз ЭКГ жазуға кірістіңіз. Стандарттың электродттарды бекітіп болып, кеуде электрон орналастыруға кірістіңіз. Бірінші кеуде электрондын қою орынын белгілеңіз:
а) төстің оң жақ қыры бойымен 4 қабырға аралығына
б) төстің сол жақ қыры бойымен 4 қабырға аралығы
в) сол жақ бұғана орта сызығы бойымен 5 қабырға аралығы
г) сол жақ алдыңғы қолдың асты сызығы бойымен 5 қабырға аралығына
д) сол жақ ортаңғы қолтық асты сызығы бойымен 5 қабырға аралығына
65. Кенеттен құлау, есін жоғалту, сезімталдықтың болмауы, жарты дененің сал болуы (табан айналымы, ерін бұрышының төмен түсуі, мұрын ерін үшбұрышының тегістелуі) келесі жағдайға тән
а. геморрагиялық инсульт
б. эпилепсия
в. миокард инфарктісі
г. истерин
д. транзиторлы ишемия
66. Ауырсыну сезімінің сол қолға және жауырынға иррадиациясы қау ауруға тән:
а. Амиокард инфаркты
б. перикардит
в. аортаның коартациясы
г. миокардит
д. атеросклероз
67. Жүрек қан тамыр жүйесі ауруы бар науқас велоэргометриядан кейін бас ауруына шағымданады. Жүрек қан тамыр жүйесін тексергеннен соң медбике анықтады. ЖСЖ минутына. АҚҚ 150/100 мм.с.б. Табылған көрсеткіштерді талдаңыз.
А) тахткардия артериалды гипертензия
Б) брадикардия артериалдық гипотензия
В) брадикардия артериалдық гипертензия
Г) тахикардия артериалды гипотензия
Д) брдакардия, коллапс
68. Өкпені кескіндеп, қабаттап рентген суретке түсіру аталады:
А) томаграфия
Б) рентгенография
В) рентгеноскопия
Г) бронхография
69.Төменде көрсетілгендерден қайсысы жедел гломерулонефриттің дамуына алып келеді?
А. анамнезінде екі апта болған баспа
Б. бүйректің созылмалы вирустық зақымдалуы
В. бүйрек босауының туа пайда болған ақауы
С.бүйрек жеткіліксіздігінің терминальды сатысы
Д.созылмалы цистит
70 .Жөтелі ұзаққа созылған науқасқа туберкулез микобактериясын анықтауға микроскопиялық зерттеуге қақырық алу тағайындалған.Зерттеуге қақырық алудың ретін белгілеңіз:
А. Кез-келген уақытта тәлік бойы 2 қақырық үлгісін кез-келген мезгілінде
Б.Таңертеңгі мезгілде 2 тәулік ішінде 3 қақырық үлгісін
В. 2 тәулік іщінде 2 қақырық үлгісін тәуліктің
С.Тәуліктің екінші жартысында 3 тәулікте 3 қақырық үлгісін
Д.1 апта ішінде 3 қақырық үлгісін
71.Посттағы медбикені кезекшілік уақытында өкпеден қан кетіп жатқан пациентке шақырды. Қан кеткен жағдайда қолданылатын дәріні таңдаңыз:
А. дицинон
Б.инсулин
В. гепарин
С.дротамерин
Д.цефураксим
72.Энтерит.Колит қай диеталық стол тағайындалады
а) № 4
б) № 5
в) №7
г) 9
д) 10
73.Қай емдік диетада тағаммен тұзды шектейді 3-6 г/тәу
а) № 7
б) №6
в) №5
г) №4
д) №1
Педиатрия пәні бойынша тесттер МБ-га
1. БЦЖ ревакцинациясы алдында балаға Манту сынағы жүргізілген. Нәтижесін қашан бағалайды:
А) 72 сағаттан кейін
Б)12 сағаттан кейін
С)24 сағаттан кейін
Д)48 сағаттан кейін
Е)2 сағаттан кейін
2.Балалардағы ойық жаралы аурудың патогенезінде маңызды:
А)Қышқыл-пептидті агерессияның жоғарлауы
Б)Асқазанның антралды бөлігінде бикарбонаттар секрециясының жоғарлауы
С)Helicobacter мен індеттену
Д)Гастрино-гистамин түзуші клеткалардың төмендеуі
Е Шырышты қабықтың муцин түзу интенсивтілігінің жоғарлауы
3.Нәрестеде ортақ 4 қауіпті белгілерінің бірі болса, оны тездетіп ауруханаға жіберу керек.Соны белгілеңіз:
А)Осы ауыру кезінде тырысу болса
Б)Қатты жөтеледі
С)Нәресте нашар емеді
Д)Мазасыздану
Е)Қатты жылайды
4.3 айлық бала, омырау емеді. Анасына қанша жасқа дейін тек омырау сүтімен тамақтандыру керегі туралы кеңес беріңіз:
А)6 айға дейін.
Б)4 айға дейін.
С)3 айға дейін.
Д)9 айға дейін.
Е)1 жасқа дейін
5.9 жасар қыз қант диабетімен ауырады. Таңертең 20 бірлік инсулин егеді. Инсулин енгізілгеннен кейін мектепке асығып таңғы ас ішпеді. Бірінші сабақта кенеттен конвульсиялар пайда болып, санасынан айрылды. Тері ылғалды, беткей тыныс алу, көзінің қарашығы кеңейтілген, клонико-тоникалық конвульсиялар. Сіздің болжамды диагнозыңыз?
А)Гипогликемиялық кома
Б)Гипергликемиялық кома
С)Кетоацидотикалық кома
Д)Конвульсиялық синдром
Е)Ацетонемиялық кома
6.Бала 6 жаста, медициналық көмекке жүгінді. Жіті аурды, ангинадан кейін дене қызуы 39 дейін көтерілді, ісінулер пайда болды. Баланын жалпы жағдайы ауыр, терісі бозарған, жалпы ісінулер. Қан анализі: лейкоцитоз,ЭТЖ -44 мм сағатына. Зәр анализі: ақуыз -3,8%, эритроциттер -10-15, лейкоциттер -6-8. Қандай ауру туралы айтылған?
А)Жедел гломерулонефрит
Б)Жедел пиелонефриті
С)Несеп-тас ауруы
Д)Созылмалы гломерулонефрит
Е)Созылмалы пиелонефрит
7.9 айлық бала жедел ауырды. Жалпы жағдайының нәшәрләп, дене ыстығы 38,2º дейін көтеріліп, дауыстың қарлығуы, тыныс қиындықтар «үрген» дөрекі жөтел пайда болды. Тынысы шулы, кеуде үйлесімді орын шамалы кері кетіп, мазасызданғанда өсіп отырып, бар. Тыныс алуы минутына 50. Жұтқыншақтың артқы қабырғасының жарқын гиперемиясы бар. Өкпесінде - қатты тыныс алу. Басқа ішкі органдардан- ерекшеліктері жоқ. Балалар ауруларын кешенді басқару бағдарламасы бойынша сұрыптау
А)Сары жол
Б)Жасыл жол
С)Қызғылт жол
Д)Тоқ сары жол
Е)Көк жол
8.Сізге 1 жасар баланың анасы баласының тәбетінің нашарлығына, әлжуаздығына шағымдана келді. Қарап тексергенде: тері жамылғысы мен кілегейлі қабаттары айтарлықтай бозарған. Жүрек ұшы аймағында систолалық шу естіледі. Қанның жалпы анализінде: гемоглобин - 72 г/л; эритроциттер- 3,1х1012/л; түсті көрсеткіші 0,7. Сіздің баланың диагнозы туралы ең дәлірек тұжырымыңыз:
А)Теміртапшылық анемиясы
Б)Ақуыз тапшылық анемиясы
С)Гемолитикалық анемия
Д) В-12 тапшылық анемиясы
Е)Гипопластикалық анемия
9. 6 жасар бала. Шағымдары: дене қызуының 38,60 дейін көтерілуі, жұтынғанда тамағының ауыруы, әлсіздік. Аранын (тамағын) қарағанда: қызарған, ұлғайған бадамша бездерінде ақшыл жұқпа бар. Ішкі мүшелер тарапынан өзгеріссіз. Дифтериямен дифференциалды диагностикалық мақсатпен жүргізілетін қосымша зерттеу әдісін көрсетіңіз
А)Леффлер бацилласына -жұқпа алу
Б) Қанның жалпы анализі
С)Несептің жалпы анализі
Д)Қақырықты бактериологиялық зерттеу
Е)Қақырықтың микроскопиясы
10.Ларинготрахеитке тән үш белгілер:
А)Үрген жөтел, ентігу, дауыстың үнсіз болуы
Б) Жөтел, мұрын бітелуі, дене қызуының көтерілуі
С)Тамақ ауырсынулары, жөтел, дауыстың үнсіз болуы
Д)Дисфагия, дисфония, мұрын бітелуі
Е)Мұрын бітелуі, жөтел
11.5 жасар балада дене қызуының 40оС-қа көтерлуі, көп реттік құсу, басының басының ауырсыныуы, аурудың басталуынан 10 сағаттан кейін денесінде, басымырақ жамбас, сан, балтыр аймақтарында жұлдызшалы, геморрагиялық бөртпе пайда болды. Ықтимал диагноз.
а. Менингоккты инфекция
б. Стрептококкты инфекция
в. Геморрагиялық аскулит
г. Тромбоцитопениялық пурпура
д. Мерсиниозды инекция
12. ҚР-ның егу кестесіне сәйкес қызылшаға қарсы вакцинация және ревакцинация өткізу мерзімі?
А) 12 ай және 6 жас
Б) 2 ай және 18 ай
В) туылған кезде және 6 жас
Г) 12 ай және 18 ай
Д) 2 ай және 12 ай
13. Төмен салмақтағы баланың күтіміне арналған бөлімде жасы 3 күндік, салмағы 1850 гр нәрестенің дәрігердің тағайындау парағында 25мл сауылған ана сүтімен зонд арқылы тамақтандыру жазылған. Салмағы төмен нәрестелерді зонд арқылы тамақтандырудың абсалюттік көрсеткіші болып саналады?
А) сору және жұту рефлекстерінің жеткіліксіздігі
Б) дене салмағы 2500гр
В) физиологиялық сарғаю
Г) сору рефлестерінің болмауы
Д) гипогалактия
14. Апгар бағанасы бойынша 8-9 баллмен қалыпты жүктіліктен туылған бала. Туғандағы салмағы 3200гр. Өмірінің 3-ші күнінде терісінің сарғаюы пайда болды. Баланың жағдайын анықтаңыз:
А) Физиологиялық сарғаю
Б) туа біткен гепатит
В) токсикалық гепатит
Г) токсикалық сарғаю
Д)вирусты гепатит
15. 4 айлық нәрестеге «Мешел, жеңіл дәрежесі, бастапқы кезең,жедел үсті ағымы,»диагнозы қойылған. Аурудың осы кезеңіне тән орталық жүйке жүйесінің зақымдану белгілері
А) тершеңдік, шошу
Б) құрысулар
В) есін жоғалту
Г) ұйқысыздық
Д) әлсіздік, ұйқышылдық
16. Дәрігердің қабылдауына келген 2 айлық балада дене салмағының 10% -ға төмендеуі анықталған. Осы жағдайдағы мейіргердің бастапқы әрекеті қандай болады?
А) Тамақтану тәртібін бағалау
Б) Стационарға жолдама беру
В) Қосымша тамақ тағайындау
Г) Зертханалақ зерттеу тағайындау
Д) Үстеме тамақ тағайындау
17. Бірінші жастағы баланың физикалық дамуының бағалауы мен мониторингінің көптігін көрсетіңіз?
А) Ай сайын
Б) әр 3 ай сайын
В) жылына бір рет
Г) әр 6 ай сайын
Д) тек қана көрсетілім бойынша
18.6-12 айға дейінгі баланы қосымша тамақтандыру жиілігін көрсетіңіз?
А) 5рет
Б) 3 рет
В) 4рет
Г) 2рет
Д) 1 рет
19. Егер балада диарея болса медбикенің А жоспары бойынша емдеу қағидаларын түсіндіреді
А) сусыздануды ескерту
Б) науқастың дене массасын сақтау
В) коллапстың пайда болуын ескерту
Г) гипоксияны болдырмау
Д) даму ақаулықтарын ескерту
20. Жіті бронхиті бар балада медбике қақырықтың жақсы шығуды қамтамасыз ету үшін қолданады
А) вибрациялық массаж
Б) оксигенотерапия
В) оксигенотерапия көпіршік-басқыш арқылы
Г) кеуде торына қыша қағаз салу
Д) муколитиктер
21. ҚР № 2295 30.12. 2009ж қаулысы,12.02.2013жылғы өзгерістермен толықтыруларға байланысты ҚР Ұлттық алдын –алу күнтізбесіне сәйкес балаларға жоспарлы алдын-алу екпелері жүргізіледі. Вакцина салушы орындаған екпелерді мына құжатқа жазады:
А) 063у үлгісіне
Б) 086 у үлгісіне
В) 074у үлгісіне
Г) 058 у үлгісіне
Д) 004у үлгісіне
22. Апгар шкаласы бойынша 8-9т баллмаен қалыпты жүктіліктен туылған бала. Перзентханада жаңа туған бала егулер алады?
А) БЦЖ,ВГВ
Б) ОПВ,АбКДС
В) АДС,БЦЖ
Г) КПК,ИПВ
Д) АДС-М,ОПВ
23.2 айдан 12 айға дейінгі балалардағы, балалар ауруларын кешенді енгізу бағдарламасы бойынша тыныс алу қозғалысының жиілігі
А) 30және одан көп
Б) 20және одан көп
В) 40және одан көп
Г) 50және одан көп
Д) 60және одан көп
24. Бала былдыры, өз есіміне қарау, дауысты дыбыстар, Бөлек сөздерді түсіну, Баланың қай дамуы жайлы ойлауға болады?
А) нерв-псикихалық
Б) адаптивті
В) физикалық
Г) эмоциялық
Д) комуникативті
25. Жиі тыныс алудың ектік маңызын анықтау үшін ерте жастағы балалар жасы 3 кезеңге бөлінеді, 2 айға дейінгі нәрестелер, 2 айдан12 айға дейінгі нәрестелер, 12 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 2 айға дейінгі нәрестелердің тыныстың шектік маңызын көрсетіңіз?
А) 1минутта 60 рет
Б) 1минутта 50 рет
В) 1минутта 40 рет
Г) 1минутта 30 рет
Д) 1минутта 20 рет
26. Ауыр сусызданумен болатын диареяда,егер бала су іше алмаса, сұйықтықты тамырішілік тағайындалады. Ауыр сусызданумен болатын диареяда қандай ерітінді тамірішілік тағайындалады?
А) Рингер лактат
Б) глюкоза 40%
В) глюкоза 5%
Г) реполиглюкин
Д) Регидрон ерітіндісі
27. 4 жасар балаға Жедел ішек инфекциясы,энтероколит синдромы диагнозы қойылды. Қандай диета туралы ойлауға болады?
А) Диета № 4
Б) Диета № 5
В) Диета № 3
Г) Диета № 2
Д) Диета № 1
28. Қызылша кезінде бөртпелер қай жерде бірінші орналасады?
А) бетте
Б) мойында
В) денесінде
Г) қолдарында
Д) арқасында
29. Көкжөтел кезінде терең, ысқырықты тыныс алу мен үзілмелі жөтелдің болуы тән---
А) реприз
Б) апноэ
В) брадипноэ
Г) асфиксия
Д) тахипноэ
30. Жаңа туылған нәрестеде перзентханадан шыққаннан кейін 10-шы күні дене қызуы 39-40С көтерілген, терісінде іріңдіктер бар, Нәресте әлжуаз, емуі нашар, іші кепкен. Үлкен дәреті сұйық 2-3 рет, сары, жасыл түсті. Медицина қызметкерінің тактикасы;
А) нәрестені балалар бөліміне стафилоркокк инфекциясына тексеруге және емдеу үшін жатқызу
Б) ваннаға түсіру
В) терісіндегі іріңдіктерді 1% брилиант ерітіндісімен өңдеу
Г) нәрестені амбулаториялық емдеу үшін хирурга жолдау
Д) нәрестені күнделікті шомылдыру және тері қатпарларына стирильді өсімдік майын жағу
31. Қызамық кезінде қай лимфа түйіндері ұлғаяды?
А) мойын
Б) жақасты
В) желке
Г) шат
Д) қолтықасты
32. 2 жасар балада кенеттен түнде үрмелі жөтел дауыстың қарлығуымен және стридорозды тыныс пайда болды. Бұл белгілер қай ауруға тән?
А) жедел стенозды ларинготрахеитке
Б) жедел бронхитке
В) бронх демікпесіне
Г) жедел тонзилитке
Д) жедел пневмонияға
33. Нәресте өмірінің 8-күні табиғи қатпарларында қабыну белгісі жоқ, мономорфты дақты бөртпелер шықты. Сіздің болжамыңыз?
А) тершеңдік (потница)
Б) стрептодермия
В) визикулопастулез
Г) терінің тілмесі
Д) нәрестенің флегмонасы
34. А вирусты гепатиттің сарғаюсыз түріне биохимиялық көрсеткіштердің қандай өзгерістері тән?
А) трансаминаза деңгейінің жоғарлауы
Б) гипербилирубинемия
В) сілтілі фосфатазаның жоғарлауы
Г) холестеріннің жоғарлауы
Д) трансаминаза деңгейінің төмендеуі
35. Баланың дене салмағы мен бойының бірдей артта қалуы аталады?
А) гипотрафия
Б)дистрофия
В) гипостатура
Г) паратрофия
Д) авитаминоз
36. Фебрильді тырысуларды басу үшін бірінші кезектегі таңдаулы препарат?
А) 0,5% седуксен, ерітіндісі, диазепам,реланиум
Б) 5% глюкоза ерітіндісі
В) 10% глюкоза ерітіндісі
Г) 25% магний ерітіндісі
Д) 10% кальций глюконат ерітіндісі
37. БШАЫЕ (ИВБДВ)бағдарламасы бойынша бір айға дейінгі баланың тамақтандыру жиілігі мен сүт қоспа көлемінің қатынасын көрсетіңіз?
А) 8 рет 60мл
Б) 9 рет 40мл
В) 7рет 90мл
Г) 6рет 120мл
Д) 6рет 150мл
38. Нәрестеге 20күн. Анасвының айтуы бойынша балада таңертең емізгеннен кейін бір рет құсу болған. 1 сағаттан кейін құсу қайталанды және анасы жедел жәрдемшақырды. Бір рет тырысу болған. Дене температурасы қалыпты. Баланың есі анық. Анамнезінен: бала бірнші жүктілік,бірнші босанудан, 38 апта мерзімінде туылды. Жүктілік тыныш өткен,гестоздар болмаған, Инфекциялық аурулармен байланыс болмаған, 20күн ішінде ауырмаған, Сіздің іс-әретіңіз?
А) шұғыл госпитализациялау
Б) бақылауды ұсыну және қайтадан шақырту
В) емшекпен емізу боынша кеңес беру
Г) күтім бойынша ұсыныс жасау
Д) антибиотик тағайындау
1.Науқаста ректороманоскопия болады. Сапалы зерттеу жүргізу үшін науқасқа сіз, жасайсыз:
А.Таңертең және кешке тазалағыш клизмасын
Б.Тамақтану мінездемесін қадағалау
В.Тік ішек температурасын қадағалау
С.Премедикация
Д.Контрасты заттты енгізу

2. Жүректің ишемия ауруына шалдыққан науқасқа №10 емдік диета тағайындалған. Науқасқа тамақтану бойынша кеңес беріңіз: *


А.Ақуыздар мен кальцийге бай өнімдерді
Б.Өсімдік талшықтарына бай өнімдерді
В.Көмірсуларды шектеу
С.Өсімдік майын шектеу
Д.Ас тұзы мен жануарлар майын шектеу

3. Науқаста күнделікті диурез 350 мл болса, қандай симптом бар? *


А.Полиурия
Б.Олигурия
В.Протеинурия
С.Никтурия
Д.Анурия

4. Науқасты плевралды пункцияға дайындау кезіндегі сіздің ісшараңыз: *


А.Тазалық клизмасын қою
Б.Қуықты босату
В.Асқазанын жуу
С.Талдаудың мақсатын түсіндіру
Д.Туыстарына болатын талдауды хабарлау

5. Науқасқа несептің құрамындағы диастазаны анықтау тағайындалған. Науқасқа несепті дұрыс алу туралы кеңес беріңіз: *


А.Жаңа бөлінген несепті жылы күйінде
Б.3 сағат ішінде жинау
В.Несептің ортаңғы бөлігін
С.8 үлес жинау
Д.Тәуліктік несепті

6. Жүрек қан тамырларының ауруы, ентігу бар науқастарға жартылай отыру қалпын қабылдау, мына мақсатпен тағайындалады: *


А.Киімін ауыстыру ыңғайлығы
Б.Кіші қан айналым жүйесіндегі кептелуді азайту
В.Асқорту жолының жұмысын жақсарту
С.Ойылудың пайда болу қаупін азайту
Д.Емізу кезіндегі ыңғайлылық

7. Дәрілік заттарды көктамыр арқылы енгізудің ең негізгі артықшылығы: *


А.Жедел көмек кезіндегі тиімділігі
Б.Тек арнайы бір препаратты енгізу мүмкіндігі
В.Дәрілік комплексті енгізу мүмкіндігі
С.Әртүрлі препараттарды енгізу мүмкіндігі
Д.Бауыр арқылы өтудің жоқтығы

8. Аналар өлімін есептеу үшін қажет көрсеткіштер: *


А.Өлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 7 тәулік) әйелдер саны, барлық босанғандар саны
Б.Өлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 42 тәулік) әйелдер саны, тірі туғандар саны
В.Өлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 30 тәулік) әйелдер саны
С.Жалпы есепте тұрған жүктілердің саны, өлген жүктілердің саны
ДӨлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 42 тәулік) әйелдер саны, жалпы туғандар саны

9. Науқата асқазаннан қан кетуіне күмәнданасыз, егер: *


А.Ол алқызыл тісті көпіршікті қанды бөлінісімен жөтеледі
Б.Алқызыл қан аралас нәжіс
В.«Татты қақырық» бқлінісімен жөтеледі
С.«ет жуындысы» тәрізді зәр
Д.Бұл әйелде «қабыршық табанды » дәрет және құсығы «кофе тұнбасы » тәріздес

10.Дуоденальды зондтау кезіндегі порция Б дегеніміз: *


А.Тоқ ішектің құрамы
Б.Он екі елі ішіліктегі сөл
В.Асқазанның құрамы
С.Өт қабығындағы сөл
Д.Өт қабының ішіндегі

11. Науқасқа диагностикалық мақсатпен құрсақ қуысы мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеуі тағайындалған. Тамақтану бойынша қандай кеңес беру керек: *


А.3 тәулік бұрын сүт, көкөністерді, қара нанды қолданбау
Б.2 тәулік бойы тез сіңетін көмірсуларды қолданбау
В.7 тәулік бұрын сүт, жеміс- жидектерді қолданбау және суды шектеу
С.Еш шектеуді қажет етпейді
Д.3 тәулік ішінде ет пен ет өнімдерін қолданбау

12. Жылағыштық, жазуының бұзылуы, қозғалу кезіндегі мазасыздық, сөйлеу мәнері баяу – тән: *


А.Полиартритқа
Б.Остеомиелитқа
В.Гастритқа
С.Хореяға
Д.Миокардитқа

13.Ауыл халқына медициналық көмек көрсетудің бірінші кезеңін жүзеге асыратын денсаулық сақтау құрылымын анықтау: *


А.Қалалық емхана
Б.Облыстық аурухана
В.Қалалық аурухана
С.ОАА
Д.ФАП

14. Ұсынылған жағдайлардың қайсысы «әдеттегіс түсік» деп ойлауға болады? *


А.Жақын арадағы медициналық түсік тастауда
Б.Анамнезде екі немесе оданда көп түсік кезінде
В.Анамнезде бір түсік кезінде
С.Әйелдер желісіндегі келесі ұрпақтың тарихындағы түсік болған кезде
Д.Жиі жасалатын медициналық түсік тастауда

15. Нитраттарға төзімділіктің даму қаупін азайту үшін: *


А.препараттардың аз мөлшерін қолдану
Б.препараттардың ингалациялық түрлерін қолдану керек
В.препараттар қабылдау арасында үзілістер жасау керек
С.тәулік бойы қандағы препараттар концентрациясының біркелкілігін қамтамасыз ету керек
Д.препараттардың барынша мөлшерін қолдану кереК

16. Апластикалық анемиясы бар науқастарда зертханалық зерттеулерді саралап, сіз қорытынды жасайсыз: *


А.жұлында қан туындауының төмендеуі
Б.қан туындауының мегалоцитарлы түрі
В.сарысулық темір деңгейінің жоғарылауы
С.жұлынның жасушалық құрамының сақталуы
Д.жұлында бластты жасушалар санының ұлғаюы

17. Науқаста физикалық жүктемеден кейін тұншығу ұстамасы, қызғылт көпіршікті қақырық бөліндісі бар жөтел туындады. Тексеру барысында: барлық өкпе аумақтарында әр түрлі калибрлі ылғалды сырылдар, жыпылық аритмия, бауырдың үлкеюі, аяқтардың ісінуі. Көрсетілген белгілер қандай симндромға тән? *


А.плевралық қуыста сұйықтықтың жиналуы
Б.оң жақ қарыншалық жетіспеушілік
В.бронхты обструкциялар
С.плевралық қуыста ауаның жиналуы
Д.жіті сол жақ қарыншалық жетіспеушілік

18. Подагра кезінде ауырсыну орналасады: *


А.кәрі жілік-білезік буынында
Б.табан буынында
В.бірінші табан сүйек-бақайшақтар буынында
С.шынтақ буынында
Д.жамбас буынында

19. 25 жастағы ер адам электро жарақат алды. Қарау кезінде: зардап шегуші ессіз, АҚ 65/30 мм с. б., аритмия, пострадавший без сознания, АД-65/30 мм.рт.ст., аритмия, тыныс жетіспеушілігі. Сіздің алғашқы іс әрекетіңіз: *


А.Медициналық ұйымдарға жеткізу
Б.Жасанды тыныс жасау
В.Кеуде торына компрессия жасау
С.Ошақ орнынына залалсызданған дәке салу
Д.Жүрек - өкпе реанимациясын жүргізу

20. Жіті диарея деп есептеледі, егер: *


А.диарея 30 күннен артық жалғасса
Б.диарея 18 күннен артық жалғасса
В.диарея 14 күннен кем жалғасса
С.диарея 16 күннен артық жалғасса
Д.диарея 17 күннен артық жалғасса

22. Жартылай бақыланатын бронхты демікпенің клиникалық белгілері болып табылады: *


А.демікпенің күндізгі белгілерінің болмауы
Б.түнде тұншығудан ояну
В.«шұғыл көмек» дәрі- дәрмектеріне қажеттіліктерінің болмауы
С.дем шығару шыңының қалыпты көрсеткіштері
Д.қажетті физикалық белсенділік

23. Анафилактикалық шокқа көмек *


А.Система құюын тоқтату, көктамырдан инені шығармай физиологиялық ерітінді адреналин, гормондар енгізу
Б.Ауруға қарсы преппараттар енгізу
В.Смазмолитиктер енгізу
С.Құюды жалғастырып дәрігерге хабар беру
Д.Ауруға қарсы преппараттар енгізу, гормондар енгізу

24. Миокард некрозының спецификалық зертханалық маркері болып табылады: *


А.АСТ
Б.КФК
В.тропонин
С.АЛТ
Д.ЛДГ

25.70 жастағы науқасты қарау барысында, Сіз іштің кебуін, жиырылудың күшейген дыбысын және «алпыл шуын» байқадыңыз. Клиникалық бейне қандай ауруға тән? *


А.орны толтырылған ойық жаралы стеноз
Б.бауыр шаншуы
В.жіті ішек түйілуі
С.перитонит
Д.ішек инфарктісі

26. Балаға 1 жас 7 ай. Кенеттен туындаған жөтел, 15 минуттан кейін жоғалған ентігуге шағымданды. 11Жалпы қарауда: дене қызуы қалыпты, бала белсенді, аускультация кезінде өкпенің сол жақ жоғарғы бөлігінде дем шығарғанда ысқырықты сырылдар, перкуторлы қорапты дыбыс. Сіздің болжамды диагнозыңыз: *


А.бронхиолит
Б.бронхтың бөгде заты
В.бронхты демікпе
С.обструктивті бронхит
Д.көкжөтел

27. Егер бала емшекке қате салынған болса, онда сіз байқайсыз: *


А.нәрестенің аузының кең ашылғандығын
Б.ареолдың көп бөлігі үстінен көрінетінін
В.иегі анасының емшегіне тигенін
С.астыңғы ернінің ішіне бүрілгенін
Д.астыңғы ернінің сыртқа бүрілгенін

28. Балалар ауруын ықпалдастыра жүргізу (БАЫЖ) бойынша ауыр анемия белгілері: *


А.Айқын көрінген ауыр арықтау
Б.Екі табанның ісінуі
В.тамақтан бас тарту
С.алақанның айқын бозаруы
Д.кілегей қабаттарының бозаруы

29. Табиғи тамақтануда орналасқан дені сау балаларға қоспаны келесі жаста енгізе бастайды (айлар): *


А.5
Б.4
В.3
С.4,5
Д.6

30. ДСДҰ сай 2 жасқа дейінгі балалардың жиі тыныс алуы саналады, егер тыныс алу жиілігі : *


А.40 және одан көп
Б.60 және одан көп
В.50 және одан көп
С.30 және одан көп
Д.70 және одан көп

31. Тамақтану күнделігін жүргізу көмектеседі: *


А.тамақтану режимін орнатуға
Б.баланың тамақтануын қалпына келтіруге
В.баланың тамақтануын құрастыруға
С.желінген тағам санын орнатуға
Д.тағам аллергендерін анықтауға

32. Жарақаттары бар науқастардың шокқа қарсы негізгі профилактикалық іс-шаралар: *


А.тамыр тарылтатн препараттар енгізу
Б.оттегі ингаляциясы
В.сынуларды иммобилизациялау, оттегімен ингаляция
С.жансыздандыру, сыртқы қан кетуді тоқтату, сынықтарды иммобилизациялау
Д.сынықтарды иммобилизациялау, оттегі ингаляциясы
33. Құрсақ қуысындағы мүшелерге араласулардан кейін отадан кейінгі кезеңде жүрек- қан тамыр жүйесі жағынан жиі туындайтын асқынулардың бірі: *
А.аритмиялар
Б.тромбоэмболиялық асқынулар
В.кардиогенді өкпе ісінуі
С.миокард инфарктісі
Д.жіті жүрек жетіспеушілігі

34.25 жастағы пациенттің шағымдары: қақырықты жөтел екі аптадан бері мазалайды, кеуде тұсында ауырсыну әлсіздік, түнде дене температурасының 37,5 дейін жоғарылауы, жүдеу. Объективті тексергенде: өкпенің жоғарғы бөлігінде бәсең везикулярлық дыбыс, қүрғақ сырылдар, тыныс алу жиілігі 24 рет 1 мин. Қандай ауру деп ойлайсыз?


A.бронхоэктаз ауруы
Б.өкпеабсцессі
В.жеделбронхит
С.созылмалы бронхит
Д.өкпе туберкулезі

35.Жаңа туылған нәрестелер сары ауруын емдеу негізіне жатады:


А.антибиотиктермен емдеу
Б.глюкозаны ішу, фенобарбитал
В.глюкозаны тамырішілік құю
С.өт айдағыш препараттар және гепатопротекторлар
Д.фототерапия, ана сүтімен тамақтандыру

36.ҚР ұлттық егу күнтізбесі бойынша қандай жастағы балаларға эпидемиялогиялық паротитқа қарсы тірі вакцинация жасалады:


А.Өмірінің 0-4 күні, 2 ай,4 ай
Б.О 2,3,4және8ай
В.Өмірінің 0-4 күні, бай
С.12-15 ай және 6 жас
Д.О 2, Зжәне4айжәне12-15ай

37.Аралықтың II дәрежелі жыртылуы сипатталады:


А.аралық терісі мен бұлшық етінің жыртылуы
Б.қынап қабырғаларыныңжыртылуы
В.тері мен артқы күмбез жыртылуы
С.жамбастүбі бұлшықеттерінің жыртылуы
Д.тік ішек қабырғаларыныңжыртылуы

38. Мейірбике таңу жүргізу үшін стерильді үстелді дайындауы қажет. Қолын залалсыздандырудың қандай деңгейін орындауы қажет:


А.гигиеналық
Б.әлеуметтік
В.қолды өңдеу қажет емес
С.хирургиялық
Д.спиртті салфеткамен сүрту

39.Туберкулин сынамасының виражы деген не?


А.қақырықта Кох микобакетрияларының табылуы
Б.теріс Манту сынамасы
В.алғаш рет болған оң Манту сынамасы
С.гиперергиялық Манту сынамасы
Д.күдікті Манту сынамасы

40 Егер баланың тамағы ауырып және сұйықтық мүлдем іше алмаса, науқас баланы емдеудің кешенді әдісін ауру бойынша классификациялаңыз:


А.Мүмкін болатын бактериялық инфекция
Б.Жұтқыншақ абсцессі
В.Стрептококксыз фарингит
С.Стрептококкты фарингит
Д.Мастоидит

41. Босанғаннан кейінгі әйел 7 тәулік бойы үлкен дәретінің болмауына шағымданады, мейірбикенің қажетті іс-әрекеті:


А.тазарту клизмасын жасау, диетаны сақтауға ұсыныс
Б.газ шығаратын түтікшені қою, тыныштандыру
В.асқазанды шаю.тыныштандыру
С.АҚҚ өлшеу, ұйықтататын дәрі беру
Д.дене қызуын өлшеу, ауырсынуды басатын дәрі беру

42. Жедел жәрдем фельдшерін қатты ауырсынбалы толғақтарға шағымданатын босанушыға шақырды. Қарау барысында: мазасыз, контракциялық сақина жоғары және қиғаш орналасқан, жатыры құмсағат пішіндес, сыртқы жыныс мүшелері ісінген.


Қандай асқынуды күмәндәнуға болады?
A. аралықтың ажырауы
B. жатыр мойныныңажырауы
C. жатыр жыртылуының қауіпі
D. жатырдыңжыртылуы
E. шамадан тыс қатты толғақ

43. Науқас мұрын арқылы тыныс алудың қиындағанына шағымданды.Қарау кезінде: бет терілері кей жерлерде гематомалармен жабылған.Мұрын қалқасының гематомасы диагнозы қойылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай диагностикалық зерттеу әдісін қолданады


A. эндоназальды риноскопия
B. алдыңғы риноскопия
C. ортаңғы риноскопия
D. артқы риноскопия
E. м¥Рын айнасымен қарау

44. Үйдің төбесін бояу кезінде жұмыскер жерге құлап түсті, оң жақ санын тіліп алды. Жарадан алқызыл қан бөлінуде. Қан кету түрін және уақытша қан тоқтату әдісін көрсетіңіз:


A. артериялық, жгут салу
B. капиллярлы, қысып байлау
C. венозды, тығыз байлау
D. аралас, суық басу
E. паренхиматозды, жедел жәрдем келгенше ештеңе жасамау

45. Көпұрықты жұктіліктің диагностикалық белгісін анықтаңыз


A. жатыр көлемі үлкен және жүктілік мерзіміне сай емес
B. жүктілердің айқын жүрек айнуы және құсуы
C. жатыр көлемі кіші және жүктілік мерзіміне сай емес
D. жатыр көлемі жүктілік мерзіміне сай
E. ерте токсикоз белгілері жоқ

46 Босану үйіне 22 жастағы Ф.түсті, жүктілік мерзімі 38-39 апта. Бойы 150 см, салмағы— 58 кг. Жамбас өлшемдері: 22-24-26-16,5 см, іш айналымы — 103 см, жатыр түбі биіктігі— 40 см. Үрықтың қалпы узынша, басымен келіп тұр, ұрықтың жүрек қағысы анық, ырғақты, 140 соққы/мин, басының тік өлшемі— 12 см. Қынаптық зерттеу: жатыр мойны жетілген, ұрық басымен келіп тұр, кіші жамбасқа кіреберісте қозғалмалы. Болжамды диагнозды көрсетіңіз:


A. оЖүктілік 38-39 апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас I дәрежесі.


B. Жүктілік 38-39 апта.Жай жалпақ жамбас.
C. Жүктілік 38-39 апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас II дәрежесі. Ірі ұрық.
D. Жүктілік 38-39 апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас I дәрежесі. Көп сулы жүктілік.
E. Жүктілік 39-40 апта. Ірі ұрық.

47. Науқас С.,22 жаста, 10 шілде етеккірінің болмауына, таңғы уақытта жүрек айну мен құсуға шағымданып келді. Анамнез: соңғы етеккірі 10 мамырда, жыныстық қосылу күнделікті. Объективті: жағдайы қанағаттанарлық, АҚ 110/70 мм.с.б.б. Айнамен қарағанда қынаптың шырышты қабаты көгілдір. Бимануальды зерттеуде: жатыры қаз жұмыртқасындай ұлғайған, ауырсынбайды, консистенциясы жұмсақ, пальпацияда қатаяды. Жүктіліктің және босанудың болжамды мезгілін анықтаңыз:


A. Жүктілік 5 апта, босану мерзімі 7 ақпан
B. Жүктілік 8 апта, босану мерзімі 17 ақпан
C. Жүктілік 12 апта, босану мерзімі 27 ақпан
D. Жүктілік 14 апта, босану мерзімі 7 ақпан
E. Жүктілік 16 апта, босану мерзімі 17 ақпан

48. Науқас әйел іштің төменгі жағындағы кенеттен бүріп ауыруға, есінен танған күйге шағымданады, АҚ 90/60 мм с.б., Тамыр соғу - минутына 100 соққы, терісі бозарыңқы, Щеткин-Блюмберг симптомы оң, төрт аптаға етеккірдің кідіруі, РУ: кенеттен ауырғандықтан жатыр және қосалқылары анықталмайды, артқы күмбезі керіліп тұр. Нені болжауға болады?


A. түтіктің жыртылу типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік


B. аналық без киста аяқшасының буралып қалуы
C. аналық бездің апоплексиясы
D. көкбауырдың жарылуы
E. жатыр мойнағындағы түсік типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік

48. Үрықтың жедел гипоксиясы дамитын жағдайды көрсетіңіз:


A. фетоплацентарлы жеткіліксіздік


B. жүктілер анемиясы
C. плацентаның мерзімінен бұрын ажырауы
D. жүктілік кезінде темекі шегу
E. жүкті әйел жүрегінің туа пайда болған ақауы

49. Жүкті әйел бас ауруға, көз алдында шіркейлердің пайда болуына, эпигастрий аймағындағы ауырсынуға шағымданады. Тамыр соғу минутына 80 рет, АҚ 170/100 мм с.б., ісіктер жоқ. Жатырдың көлемі мерзімі жеткен жүктіліктің мерзіміне сәйкес келеді,


жүрек соғысы минутына 140 рет, тұйықталған, ырғақты. Сіз нені болжайсыз?

A. Ауыр дәрежедегі созылмалы артериялық гипертензия


B. Ауыр дәрежедегі преэклампсия
C. Жеңіл дәрежедегі преэклампсия
D. Ауыр дәрежедегі гестациондық артериялық гипертензия
E. Гломерулонефрит, гипертониялық формасы

50.Мүйіспен және қасаға симфизініңтөменгі шеті арасындағы арақашықтық:


A. 11см
B. 13-5см
C. 20-21 см
D. 12.5-1 Зсм
E. 25-26см

51. Ауруханаішілік сальмонеллездің қоздырғышы болып табылады:


А.Salmonella typhi
Б.Salmonella enteritidis
В.Salmonella cholerae suis
С.Salmonella potsdam
Д.Salmonella typhimirium
52.Іш сүзекпен ауыратын науқаста өршу кезеңінде байқалады?
A. тежелу және адинамия
B. сүзек статусы
C. үйқының қалыптасуы
D. астеновегетативті синдром
E. жалпы жағдайы өзгермейді
53. Жұқпалы ауруханаға ауыз жұтқыншағының дифтериясы, жамылғы формасы диагнозымен науқас түсті.Науқасты тексергеннен кейін қандай бөлімшеге жібереді ?
A. бокс
B. диагностикалық
C. сары ауру
D. тифоздық
E. ішек

54 .Патогенді қоздырғыштардың макроорганизмге ену жолы:


A. инфекцияның резервуары
B. инфекцияның кіретін жері
C. суперинфекция
D. эпидемиялық процесс
E. диссеминация

55. Науқасқа ботулизм болжамды диагнозы қойылды. Медбикеге асқазанды жуу керек. Асқазан-ішек жолдарындағы ботулотоксинді белсенсіздендіруде қолданатын ерітіндіні көрсетіңіз:


A. натрий гидрокарбонатының2% ерітіндісі
B. натрий гидрокарбонатының 5% ерітіндісі
C. су құбырындағы су
D. калий перманганатының әлсіз ерітіндісі
E. смекта ерітіндісі

56. Токсикодермияның патогенетикалық ем үшін қолданылатын дәрілік заттарды көрсетіңіз:


A. анаболитикалық гормондар
B. антибиотиктер
C. кортикостероидтар
D. цитостатиктер
E. седативті препараттар

57. Іш сүзегімен ауыратын науқастың потенциальды спецификалық мәселесі:


A. пневмония
B. паротит
C. менингит
D. миокардтың диффузды зақымдануы
E. ішек ойық жарасының перфорациясы

58. Науқаста 12 елі ішектің ойық жарасынан қан кетті,әлсіздік ,бас айналу, ентігу жүрек соққысы минутына 120, АҚҚ төмен. Шұғыл көмек көрсетіңіз;


А.Дицинон ,аминокапрон қышқылы, физиологиялық ерітінді
Б.Сальбутамол, хлоропирамин, преднизалон
В.Дротоверин, кеторолок, триме
С.Дицинон ,окситоцин, физиологиялық ерітінді
Д.Морфин ,гепарин, аспирин ,физиологиялық ерітінді.

59. 79 Науқас 24 жаста, мейірбике, ерітіндімен қатынастан кейін пайда болған қышитын бөтрпелерге шағымымен келді. Бул препаратпен қатынасты тоқтатқаннан кейін бөртпе және қышу жойылды. Қайталанған қатынаста таралған гиперемия және ісіну, папуловезикулалы элементтер пайда болды. Болжамды диагноз қойыңыз:


A. шынайы экзема
B. микробты экзема
C. аллергиялық дерматит
D. фотодерматоз
E. дәріліктоксидермия

60. Глазго шкаласы бойынша бағалауда 15 балл сәйкес келеді:


A. комаға
B. сопорға
C. клиникалық өлімге
D. анық еске
E. ступорға

61. Қабылдауға 34 жастағы еркек келді, түнгі клубта ди-джей, екі күн бойы дене температурасының 38°С дейін жоғарлауы, дизурия, зәр шығару кезінде қышу және ашу, уретрадан жағымсыз иісті ақшыл-сары бөліністің бөлінуіне шағымданады. Науқас ретсіз жыныстық қатынаста болады. Қарауда: жаныс мүшесі басының гиперемиясы мен ісінуі. Берілген клиникалық сурет қай ауруға тән?


A. жедел гонорея
B. урогенитальды хламидиоз
C. урогенитальды трихомониаз
D. урогенитальды кандидоз
E. гарднереллез
62. 54-жасар науқас дерматологқа башпай арасында орналасқан бөртпеге, қышу және күйдіру сезіміне шағымданды. Ауырғанына 2 ай. Емделмеген. Моншада жұмыс істейді. Болжамды диагноз:
A. екіншілік мерез
B. табан эпидермофитиясы
C. дисгидротикалық экзема
D. ихтиоз
E. алақан-табан кератодермиясы

63. Күлдіреуік (пузырчатка езінде жатыр:) патоген


А.аутоиммунды реакция
Б. некрозды қабыну
В. атрофиялық үрдіс
С.лимфа айналымыныңбұзылысы
Д. қан айналымның бұзылысы
64. Стационарға түскен қыз 18 жаста келесі шағымдармен: дене қызуының 39 С. басының қатты ауыруы, жарықтан қорқу, спонтанды құсу және денесінде бөртпе пайда болуымен келді. Қараған кезде байқалады: желке бұлшықетінің ригидтілігі, Керниг симптомы оң, көп қимылдағыш, беттің гиперемиясы, терісі ыстық, денесінде геморрагиялық бөртпе анықталды. Болжам диагноз:
A. менингококк инфекциясы
B. тұмау
C. энцефалит
D. желшешек
E. қызамық
65. 60 жастағы науқаста артериялық қысым жоғарылауы аясында дизартрия, аяқ қолының дистальды бөлімдерінің әлсіздігі мен парастезиялар пайда болды. Сіздің әрекетіңіз:
A. нифедипин, эуфиллин, магний сульфаты
B. нифедипин, фуросемид, нитроглицерин
C. нитроглицерин, аспирин, гепарин, морфин
D. морфин, добутамин, аспирин, гепарин, физиологиялық ерітінді
E. сальбутамол, эуфиллин, будесонид

66. Өз істерінің мәнін түсінбейтін және олармен басқара алмайтын психикалық бұзылысы бар адамның сотпен анықталады:


A. әрекеттілігі
B. құқық қабілеттілігі
C. ақыл-есі дұрыстылығы
D. әлеуметтік қауіптілігінің дәрежесі
E. сыншылдығы

67. 18 жастағы ересек бала бас- ми жарақатынан кейін есте сақтаудың нашарлауына, сөйлеудің қиындауына, сөз тауып сөйлеудің нашарлауына, қиын тапсырмаларды орындай алмайтынына шағымданады. Қандай синдром жайлы ойлауға болады?


A. дементивті
B. онейроидты
C. ақымақтық
D. психоорганикалық
E. астениялық

68. 23 жастағы А. есімді науқас екі көзінің бірдей айқын қышуына, жас ағуға, ісінуге шағымданып ауруханаға келді. Анамнезінен: науқас 1 күн бұрын үй тазалығымен айналысқан. Сіздің болжамды диагнозыңыз


A. серозды иридоцикилит
B. глаукоманың жедел ұстамасы
C. аллергиялық конъюнктивит
D. тұқымқуалаушылық катаракта
E. бактериялық кератит

69. Науқас 2 күн бұрын суық сыра ішкеннен кейін даусыныың қарлығуына, жөтелге, дене қызуының жоғарылауына шағымданады.Объективті: жағдайы қанағаттанарлық, дене температурасы 37,5 С. Ларингоскопияда: көмейдің шырышты қабығы


гиперемияланған,дауыс саңылауы кең.Тыныс алуы еркін. Сіздің болжамды диагнозыңыз
A. жедел фарингит
B. жедел ларингит
C. лакунарлық ангина
D. паратонзиллит
E. жедел аденоидит

70. Балалар саны 0-4 жасқа дейінгі 8000,0-4жасқа дейінгі балалар арасында 320 қызылша жағдай тіркелген. Таралуы қоршаған ортада 40%. Бұл көрсеткіш:


A. Интенсивті көрсеткіш
B. Қатынастар көрсеткіші
C. Көру көрсеткіші
D. Экстенсивті көрсеткіш
E. Орта арифметикалық шама

71. Ифекциялық аурушаңдықты зерттеу үшін қолданылатын құжат


А. Амбулоториялық науқастың талоны
Б. Науқастың амбулоториялық картасы
В. Ауру тарихы
С. Шұғыл хабарлама
Д. Стацтонардан шыққан науқастың статистикалық картасы

72. Бронхтық демікпе кезінде физикалық жаттығулар бағытталған


А. Тепе-теңдікке
Б. Дем шығару екпініне
В. жылдамдыққа
С. күшіне
Д. Координацияға

73. Кеңсірік деформациясы кезінде отаға көрсетілім болып табылады


А. Мұрын тыныс алуының бұзылысы
Б. Атрофиялық ринит
В. Жіті ринит
С. Созылмалы тонзиллит
Д. Созылмалы гайморит

74. Қан кету кезіндегі мұрын қуысының алдыңғы тампондамасы жүргізіледі


А. Пролонмен
Б. Мақтамен
В. Дәкелі салфеткамен
С. Пневматикалық тампонмен
Д. Матамен

75. Халязион- бұл


А. Туа біткен қабақ ақауы
Б. Қабақтың паразиттік ауруы
В. Созылмалы мейбомеит
С. Жіті мейбомеит
Д. Қабақтың қатерлі ісігі

76. Жіті иридоциклит кезінде алғашқы көмек көрсету келесі ерітіндіні тамшылауды қамтиды


А. Пилокарпит
Б. Атропин
В. Тимолол
С. Гентамицин
Д. Дикаин

77. Эпилепсиялық статустың 1сатысында шұғыл көмек көрсету кезеңінде енгізілетін дәрілік препаратты көрсетіңіз


А. 10мг диазепам т/і
Б. 40% глюкоза ерітіндісі т/і
В. Дәрумен В1-5мл т/і
С. Дексаметазон4мг т/і
Д. 2,0-4,0 фуросемид т/і

78. Жұқпалы ауруға шұғыл хабарламаны қашан толтырады


А. Дереу ауруға күдіктену кезінде
Б. Қорытынды диагноз қойғаннан кейін
В. Науқасты ауруханаға жатқызғаннан кейін
С. Қорытынды дезинфекцияны өткізгеннен кейін
Д. Емдеуді тағайындау кейін

79. АИТВ жұқтырған ағзада орналасқан


А. Бұлшық етінің
Б. Лимфа тіндерінде
В. Эпителиалдық жасушаларында
С. Тері мен тері асты клечаткасында
Д. Шаш жамылғысында

80. Денсаулық сақтауда маркетингтің маңызы мен ерекшелігі келесі жағдайды қамтиды


А. денсаулық сақтаудыағы қажеттілікті талдау
Б. мекеменің жұмыс түрін анықтау
В.сұранысты қанағаттандыру
С.медтциналық қызметтерге сұранысты білу
Д.медиәиналық қызметтердің бағасын анықтау

81. Құрсақ қуысындағы мүшелерінің (өт қапшығы, ішек және т.б.) гангренасы бар науқасқа бірінші кезекте көрсетілген


А. Көп мөлшерде антибиотиктарды енгізу
Б. Ауырсынуды басатын препараттар енгізу
В. Лапаратомия арқылы шұғыл түрде зақымданған мүшені алып тастау
С. Спазмолитиктерді енгізу
Д. Антикоагулянттарды енгізу

82. 43 жастағы ер адамда себепсіз түсіріңкі көңіл-күй, жабырқаулы сезімді сезінеді. Әлем сұр, түнеріңкі жабырқаулы қабылдайды. Моторикасы тежелген, ойлау қабілеті баяуланған, өзін-өзі кемсіту идеясы және суицидтік ойларды айтады. Бет әлпеті терең қайғыны және уайымды бейнелейді. Синдромды атаңыз:


А. Депрессивті
Б. Апатр-абулиялық
В. Катоникалық
С. Маникальды
Д. Астеникалық

83. Науқас В., 28 жаста, 2 сағат бұрын ЖТА іш жарақатын алды. Ота барысында құрсақ қуысында көкбауырдың зақымдануынан 1500 мл қан анықталды. Бұл жағдайда гемотрансфузияның келесі түрін қолдануға болады:


А. Реинфузия
Б. Тура емес қан құю
В. Тура қан құю
С. Аутотрансфузия
Д. Алмастырушы трансфузия

84. Жергілікті анестезияның артықшылығын анықтаңыз


А. орындалуының салыстырмалы қауіпсіздігі және қарапайымдылығы


Б. науқаспен сөйлесу мүмкіншілігі
В.науқас ұйықтап қалу және өліп кетуден қорықпайды
С. науқас ауырсынуды сезбейді, өйткені ота кезінде ұйықтайды
Д.ми қыртысы деңгейінде ауырсыну сезімталдығының болмауы
.
85. Науқас Т. Хирургпен қаралды, 42 жаста. Диагноз: он жақ білек сыздауығы, іріңді-некротикалық кезеңі. Сыздауықты ашу өткізілді. Гидратация фазасында таңғышты келесі препаратпен салу қажет:
А.гипертониялық ерітінді
Б. Вишневский жақпа майы
В.ихтиол жақпа майы
С..хлораминмен таңғыш
Д.мексидпен таңғыш

86. Қабылдауға емханаға 36 жастағы қасапшы болып жұмыс істейтін, он жақ білек «сыздауығына» шағымдары бар науқас С. келді. Оң жақ білегінде тығыз негізде орналасқан, айқын қабыну валигымен және везикулалардан құралған тәжбен қоршалған, серозды сұйықтығы бар және ортасында қысып жабылатын диаметрі 5 мм некротикалық ойық жара анықталады. Қоршаған жұмсақ тіндердің айқын ісінуі. Көрсетілген туынды- бұл:


А. тілменің буллезды түрі
Б.жара дифтериясы
В.инфицирлеген жара
С.сібір жарасының карбункулы
Д.білек флегмонасы

87. Хирургиялық бөлімшеде науқасқа плазма алмастырғыш ерітінділер мен қан тобына сәйкес қан құйылған. 3 сағаттан кейін арқасында ауыру, қалтырау, бас ауыруы, қан қысымының төмендеуі пайда болған. Бұл жағдайдың даму себебі:


А.Гемотрансфузиялық шок
Б.Екіншілік пиелонефрит
В.Гемолитикалық анемия
С.Анафилактикалық шок
Д.Геморрагиялық шок

88. Мына нормативті-құқықтық акт қан және қаналмастырғыштарды құюды реттейді


А.Бұйрық ҚР ДСМ 07.08.2017ж № 591,
Б.Бұйрық ҚР ДСМ 22.08.2017ж № 631
В.Бұйрық ҚР ДСМ 18.09.2009 ж № 666
С.Бұйрық ҚР ДСМ 27.09.2015ж № 106
Д.Бұйрық ҚР ДСМ 07.06.2017 № 397
89. Жалпы жансыздандырудың асқынуы салдарынан циркуляторлы гипоксия дамиды:
А.гемолиздің
Б.гемоглобин блокадасының
В.артериялық гипертензияның
С.трахеяда интубациялвқ түтікшенің болуының
Д.қышқыл-сілтілі жағдайдың бұзылысының

90.Алғашқы жүктіліктің қандай мезгілінде ұрықтың алғашқы қозғалуын сезеді:


А.20 апта
Б.18 апта
В.16 апта
С.32 апта
Д.24 апта

91. Сыртқы акушерлік зерттеулердің (Леополь үшінші тәсілі анықтайды:


А.жатыр түбінің биіктігін
Б.жатыр түбіндегі ұрықтың ірі бөлігін
В.позициясын, ұрық түрін
С.кіші жамбас қуысы кіребесіне ұрықтың келу бөлігінің қатынасын
Д.ұрықтың келу бөлігін
92. Жедел жәрдем фелдшерін қатты ауырсынбалы толғақтарға шағымданатын босанушыға шақырды. Қарау барысында: мазасыз, кантракциялық сақина жоғары және ққиғаш орналасқан, жатыры құмсағат пішіндес, сыртқы жыныс мүшелері ісінген. Қандай асқынуды күмәндәнуға болады?
А. аралықтың ажырауы
Б. жатыр мойнының ажырауы
В. жатыр ажырауының қаупі
С. жатырм ажырауы
Д. шамадан тыс қатты толғақтық әрекеттер

93. Науқас Н., 30 жас, іштің төменгі жағындағы ауырсынуларға және жыныс жолдарынан жағушы қанды бөлінділерге шағымдарымен стационарға түсті. Анамнезде соңғы етеккір 2 ай бұрын болды; 2 өздігінен болған түсік. Қынаптық зерттеу барысында жатыр мойны цианозды, «қарашық» симптомы теріс, сыртқы саңылау саусақ ұшын өткізеді.; жатыр жұмсақ консистенциялы, 8 апталық жүктілікке дейін ұлғайған; қосалқылар анықталмайды; күмбездер терең.Сіздің болжамды диагнозыңыз:


А. аналық бездер дисфункциясы
Б. қатерлі түсік
В.толық емес түсік
С.өздігінен жасаған аборт
Д.жатырдан тыс жүктілік

94. 22 жастағы науқас іштің төменгі бөлігінің, әсіресе оң жағы ауырсуына, сондай-ақ тік ішекке берілуіне шағымданып түсті. Анамнезінде 2 медициналық түсік, соңғысы эндометритпен асқынған. Сондай-ақ, 3 аптаға етеккірі кешігіп жатыр. Болжам диагноз?


А. жедел аппендицит
Б. басталған түсік
В. Эндометриоз
С. жатырдан тыс жүктілік
Д.эндометрит

95. Операциядан жасалынған науқасты ауруханадан шығарды. 10 күннінен кейін операциядан кейінгі тыртықтың орнында іріңді бөлінді бар жыланкөз пайда болған. Осы жағдайды қалай бағалауға болады?


А. Ауруханаішілікіріңді-септикалық инфекция
Б. Ауруханадан шығарғаннан кейінгі жұқтырылуы а
В. Аутоиммунный процесс
С. Эндогендік инфекция
Д. Операциядан кейінгі асқыну

96. Науқас 24 жаста, мейірбике, ерітіндімен қатынастан кейін пайда болған қышитын бөтрпелерге шағымымен жүгінді. Бұл препаратпен қатынастан кейін бөртпе және қышу жойылды. Қайталанған қатынаста таралған гиперемия және ісіну, папуловезикулалы элементтер пайда болды. Болжамалы диагноз қойыңыз?


А.Шынайы экзема
Б.Микробты экзема
В.Аллергиялық дерматит
С.Фотодерматоз
Д.Дәрілік токсидермия

97. Гломерулонефрит кезіндегі трида белгісінге тән сиптомдарды атаңыз:


А. Тершеңдік, боз, бас ауыру
Б. Ісіну, гипертония, гематурия
В. Дизурия, поллакиурия, ауырсыну
С. Дисфагия, дене салмағының төмендеуі, ауырсыну
Д.Шөлдеу, полиурия, ацидоз

98. Фебрильді қалтырау, тамақтағы ауырсыну, петехиялармен терінің бозаруы, қандағы гиперлейкоцитоз, дифференциалданбаған жасушалар, лейкемиялық шұқыр келесі аурудың белгілері: *


А.созылмалы лимфолейкоз
Б.жіті лейкоз
В.темір тапшылықты анемия
С.созылмалы миелолейкоз
Д.В12 дәрумені тапшылықты анемия

99. Әйелді дене температурасы 37,9 дейін жоғарылауы, ішінің төменгі бөлігінде толғақ тәрізді ауырсыну, шырыш пен қан аралас 15 ретке дейін нәжіс, тенезм, жалпы әлсіздік, жүрек айну, құсу мазалайды. Қарау: терісі бозарған, тілі құрғақ. Пальпация кезінде сигма тәрізді ішек спазмдалған, қатты ауырсынады. Пульс 98 соққы/мин, АҚ 110/70 мм.с.б.б. қай ауру жайлы болжауға болады?


А. Жедел шигеллез


Б. Сальмоноллез
В. Іш сүзегі
С. Жедел эшерихиоз
Д. Холера

100. Бала 11 айлық, балалар ауруханасына жөтелге дене температурасының жоғарылауына, тамақттан бас тартуына, әлсіздікке шағымданып түсті. Объективті қарауда тыныс жиілеген, кеуде клеткасының төменгі бөлігі ішке кірген , аускультацияда әлсірген тыныс. Осы жасқа сай жиіліген тыныс ұғымына келетін тыныс жиілігін көрсетіңіз:


А. Минутына 70


Б. Минутына 60
В. Минутына 50
С. Минутына 40
Д. Минутына 28

Неврология, психиатрия МБ (а жауабымен)


1. Зияткерлік мүгедектіктің бұзылуы:
а) деменция
б) естің бұзылуы
в) естің жоғалуы
г) бас ауруы
д) бас айналу
2. Маниакальды синдромы:
а) көңіл-күй мен ақыл-ойды жақсарту
Б) көңіл күйдің түсуі
В) көңіл күйдің мүлдем болмауы
Г) мазасыздық
Д) бас ауруы
3. Психогендік депрессия:
а) бұл бұзылулар сыртқы теріс факторлардың ықпалымен туындайды
Б) психикасының бұзылуы
В) естің бұзылуы
г) бас ауруы
д) бас айналу
4. Демменция себептері:
а) ми клеткаларының гипоклиникалық зақымдануы
Б) ми клеткасының қан айналымының бұзылуы
В) ми клеткасының қан айналымының ауытқуы
Г) естің бұзылуы
Д) естің жоғалуы
5. Эпилепсия ұстамалары:
а) көгерулер, тілін тістеп алу
Б) бас ауруы
В) бас айналу
Г) естің жоғалуы
Д) судорог ұстамасы
6. Өнеркәсіптік кәсіпорынның медициналық пунктіне бетінің асимметриясына, көздің жасаурауы, қабақтың жабылмауы, қасын жоғары көтере алмауына қатысты шағымдармен әйел қаралды. Нервтің қайсысының зақымдалуы.
А) бет нерв
Б) аяқ нерві
В) қол нерві
Г) жақ нерві
Д) қабырға аралық нерві
7. Көп профильді стационардың қабылдау бөлімінде 15 жастағы жасөспірімде құрысу басталып, тілін тістеп, еріксіз зәр жіберді. 5-10 минут аралық сайын құрысу бірінен соң бірі қайталанып, науқас есін жимады. Жағдайын анықтаңыз.
А) эпилепсия ұстамасы
Б) жүрек ұстамасы
В) өкпе ұстамасы
Г) бронхо ұстамасы
Д) ентікпе

ХИРУРГИЯ-МБ -А- вариант

1. Лапаротомиялық холецистэктомиядан кейін ішектің кебуі:
а) Ішек перистальтиканың стимуляциясы.
б) Спазмолитиктер енгізу
в) Наркотикалық заттарды енгізу
г) Реанимация бөліміне жатқызу
д) Үйіне қайтару
2. Құлақтың « тығынын» тазалау кезінде қандай қателіктер;

а) 3% - сутегі тотығын жылытпаған


б)7 % - сутегі тотығын қайнатқан
в) 2% - сутегі тотығын
г) 6% - сутегі тотығын жылытпаған
д) 4% - сутегі тотығын жылытпаған
3. Глаукома кезінде көз қарашығының реакциясы;
а) көз қарашығы тар, жарыққа реакция жоқ
б) көз қарашығы тар, жарыққа реакция бар
в) көз қарашығы кең, жарыққа реакция жоқ
г) көз қарашығы кең, жарыққа реакция бар
д) көз қарашығы өзгермейді
4. Иньекциядан кейінгі асқынулар; инфильтрат, дене қызуының жоғарылауы:
а) асептиканың бұзылуы
б) асептиканың сақталуы
в) антисептиканың бұзылуы
г) антисептиканың сақталуы
д) барлығы дұрыс
5. Отиттің асқынуы:
а) бет нервінің невриті
б) бет нервінің салдануы
в) үштік нервінің невриті
г) астыңғы жақ нервінің невриті
д) үстіңгі жақ нервінің невриті
6. Дәнекерлеу(сварка) кезінде:
а) ауырсынуды басу, Прокаин тамшыларын көзге тамызу,
б) ауырсынуды басу, Пилокарпин тамшыларын көзге тамызу,
в) ауырсынуды басу, Альбуцид тамшыларын көзге тамызу,
г) ауырсынуды басу, Левомицитин тамшыларын көзге тамызу,
д) ауырсынуды басу, Тетрациклин тамшыларын көзге тамызу,
7. Темір жаңқасы көзге түсті:
а) көздің мөлдір қабығындағы бөгде зат
б) көздің мөлдір қабығының қабынуы
в) көздің мөлдір қабығының ісігі
г) көздің мөлдір қабығындағы ауырсыну
д) барлығы дұрыс
8. Құлақтың ортаңғы бөлігінің қабынуы:
а) отит
б) құлақ өтісінің фурункулы
в) мезотимпанит
г) жедел іріңді тимпанит
д) созылмалы тимпанит
9. Көздің орталық көруі:
а) негізгі ақпараттық әдіс
б) қосалқы ақпараттық әдісі
в) негізгі сезім әдісі
г) негізгі тактильдік әдісі
д) негізгі есту әдісі
10. Құлақтың пробкасын жуу:
а) 360-370 .жылылықтағы -3% сутегі асқын тотығы ерітіндісімен
б) 300-270 .жылылықтағы -3% сутегі асқын тотығы ерітіндісімен
в) 260-270 .жылылықтағы -3% сутегі асқын тотығы ерітіндісімен
г) 460-470 .жылылықтағы -3% сутегі асқын тотығы ерітіндісімен
д) 160-170 .жылылықтағы -3% сутегі асқын тотығы ерітіндісімен
11. Қан тоқтататын препарат:
а) Дицинон-12,5%
б) Но-шпа
в) Диклофенак
г) Глюкоза 5 %
д) Димедрол 1%
12. . Резус факторын анықтау уақыты:
а) 3 мин.
б) 4 мин.
в) 5 мин.
г) 6 мин.
д) 2 мин.
13. а) Ал қызыл қан кетеді:
б) артериялық қан кету кезінде
в) веналық қан кету кезінде
г) капилярлық қан кетукезінде
д) паренхиматоздық қан кетукезінде
е) сүйектен қан кету кезінде
14.

Шие түсті қан кетеді:


а) көктамырдан қан кету кезінде
б) артериялық қан кету кезінде
в) капилярлық қан кетукезінде
г) паренхиматоздық қан кетукезінде
д) сүйектен қан кету кезінде
15. Шаншылған (тесілген) жарасының асқынуы;
а) Сіреспе
б) Сепсис
в) остеомиелит
г) туберкулез
д) артрит
16. "Валь", « Скляров» және "Шланге" симптомдары қай ауруда кездеседі :
а) ішектің өтпеуі(түйнелуі)кезінде болады
б) ішектің тесілуі кезінде болады
в) энтерит кезінде болады
г) колит кезінде болады
д) парапроктит кезінде болады
17. Мұрыннан қан кету кезінде қандай дәрі қолданады
а) 3% сутегін асқын тотығын қолданады
б) фурациллин қолданады
в) 5% глюкоза қолданады
г) но-шпа қолданады
д) 50% анальгин қолданады
18. Кіші жамбас қуысының мүшелерінің функцияларының бұзылуы :
а)омыртқаның және жұлынның зақымдануы кезінде
б)тік және көлденең өсінділер
в)крест зақымдалуымен сынулар
г) омыртқа денелерінің сынықтары
д)омыртқа аралық дискінің зақымдануымен сынулары
19. Бас сүйегінің негізі сынуы кезінде;
а)құлақтан, мұрыннан, жұлын сұйығы аралас( ликворея) қан кету
б)амнезия,
в)жүрек айну, құсу,
г)мидың қызметінің бұзылуы,
д)бас ауруы,
20 Сақпаншалап( пращевидная) таңғыш салынады:
а) мұрынға
б) қолға
в) аяққа
г) кеудеге
д) тізеге
21. Жамбас сүйегінің сынығында,науқасты тасымалдау, көмек;
а) Промедол- ауырсынуды басу үшін,» бақа» қалпында жатқызу
б) жартылай отыра, мүгедектер арбасында
в) зеңбілде жартылай жатқызып, жастықсыз
г) зеңбілде іште жатып, астына жастықша қою
д) зеңбілде жатқызу, бел астына жастықша немесе валик қою
22.

Мұрыннан қан кету кезінде:


а) алдыңғы тампонада жасалады.
б) артқы т ампонада жасалады.
в) ішкі тампонада жасалады.
г) астыңғы тампонада жасалады.
д) жоғарғы тампонада жасалады.
23. Асқазанның перфоративтік жарасы кезінде науқас қандай жағдайда болады:
а) « Калачи « жағдайы (Қалашы).
б) жартылай отыру жағдайы
в) жату жағдайында
г) отыру жағдайында
д) бүйір жағдайында жату
24. Жамбас сүйегінің сынығында,науқасты транспортилеу(тасымалдау);
а)зеңбілге жартылай жатқызып, тізе астына мақта жастықшасын қою
б)жартылай отыра, мүгедектер арбасында
в)зеңбілде жартылай жатқызып, жастықсыз
г)зеңбілде іште жатып, астына жастықша қою
д)зеңбілде жатқызу, бел астына жастықша немесе валик қою
25. Асептика мен антисептиканы сақтамағанда болатын асқыну;
а) абсцесс
б) қан кету
в) нерв талшығын зақымдау
г) мүшенің функциясының бұзылуы
д) ісіктің пайда болуы
26.

Хирургия бөлімінде ВГ «В» маркерін алады;


а) 6-айда , 1 рет
б) 5-айда , 1 рет
в) 4-айда , 1 рет
г) 3-айда , 1 рет
д) 2-айда , 1 рет
27. Папасы баласын ойнатып отырып құлатып алды;
а) Білек сүйектерінің рентенографиясы және бас сүйегінің КТ
б) сан сүйектерінің рентенографиясы және бас сүйегінің КТ
в) балтыр сүйектерінің рентенографиясы және бас сүйегінің КТ
г) иық сүйектерінің рентенографиясы және бас сүйегінің КТ
д) бұғана сүйегінің рентенографиясы және бас сүйегінің КТ
28. Птеригиум ІІІ дәрежелі- асқынуы;
а) көзде пленка түзеген қабық,
б) көзде ісік
в) глаукома
г) иридоциклит,
д) блефорея
29. Ұлпалардың жайылған қабынуы;
а) Флегмона
б) Абсцесс
в) Тілме
г) Фурункул
д) Карбункул
30.
Катаральді отит белгілері:
а) Ауырсыну, естудің төмендеуі
б) Ауырсыну, естуі өзгеріссіз
в) Құлақтан іріңді бөліністің болуы
г) Өзгеріссіз
д) Ауырсыну, естудің жоғарлауы
31. Жараға инфекция түспеудің алдын алу іс шаралары;
а) Жараны бірішілік хирургиялық өңдеуден өткізу
б) Жараны ашық ұстау
в) Жараны кешіктіріп өңдеу
д) Жараны екіншілік хирургиялық өңдеуден өткізу
32. Мұрыннан серозды бөліндінің бөлінуі;
а) Риниттің ІІ дәрежесі (сатысы)
б) Риниттің І дәрежесі (сатысы)
в) Риниттің ІІІ дәрежесі (сатысы)
г) Риниттің І Vдәрежесі (сатысы)
д) Ринит
33. Мойынның ірі тамырлары жарақатының асқынуы
а) Ауа эмболиясы
б) Көлемді қан кетулер
в) Инфекцияның дамуы
г) Тері асты эмфиземасы
д) Абсцесс
34. Қабылдау бөліміне белгісіз сұйықтықпен химиялық күю алған пациент жеткізілді. Осы жағдайда алғашқы көмек ретінде өткізіледі:
а) Ағынды сумен мұқият жуу
б) Шокқа қарсы ем
в) Антисептикпен өңдеу
г) Тырысқаққа қарсы сарысу енгізу
д) Майлы байлам таңу
35. Алақанның көлемі дене беткейінің қанша бөлігін құрайды:
а) 1%
б) 9%
в) 3%
г) 6%
д) 5%
36. Аяқ-қолдарды шұғыл түрде ампутациялаудың көрсеткіші болып табылады
Тез жайылатын ылғалды гангрена
Құрғақ гангрена
Ауқымды венозды ойық жара
Атеросклероздың бастапқы кезеңі
2 дәрежелі үсік
37. Балтыр артериясынан қан кетуде саусақпен басу нүктесі болып саналады
Шат (қасаға сүйегі)
Ортан жіліктің айдаршықтары
Ортан жілік
Шонданай сүйегі
Мықын сүйегінің қырлары
38. БХӨ кезінде керек
а) жара айналасын өңдеу, жараны жуу, өлиеттенген тіндерді алу, гемостаз, тігіс, асептикалық таңғыш қою
б) қан тоқтату, зақымданған тіндерді кесу
в) жара айналасында химиялық антисептика жасау
г) жараны стерильді матамен жабу, хирург дәрігерді шақыру
д) қысқыш қою, қан тоқтату, гемостаз, тігіс салу, асептикалық таңғыш
39. Көктамырлық қан кетуге тән
а) жарадан бозарланған қан ағу
б) пульсациялы қан кетуі, бозарланған қан ағумен
в) интенсивті қан кету
г) фонтан тәрізді ал-қызыл қан кету
д) өздік коагуляциялы қан кетулер
40. Периоперативтік процесстің дұрыс өтуін көрсетіңіз
а) предоперациялық, интраоперациялық, посстоперациялық
б) интраоперациялық, предоперациялық, операцияданкейінгі
в) диагностикалық, операциялық, постоперациялық
г) диагностикалық, интраоперациялық, предоперациялық
д) промедикациялық, опреациялық, постоперациялық
41. Құюдан кейін науқас төменгі және артқы жағында ауырсыну, бас ауруы, бас айналу, жалпы әлсіздік болды. Бұл көрсетеді
а) гемотрансфузиондік реакция
б) цитраттік шок
в) анафилактикалық реакция
г) геморрагиялық шок
д) пирогендік реакция
42. «Тоғыздық ережесі» бойынша екі аяқтың күйік аумағының пайызын анықтаңыз:
а) 36% (0,36)
б) 9%
в) 18%
г) 27%
д) 45%
43. Науқасқа аяқ пен қолдың 2-ші дәрежелі үсігінде шұғыл көмек көрсетудегі медбикенің әрекеті:
а) зардап шегушіні жылытып, новокаинге малынған дәкені байлап, ауруханаға жет жеткізу.
б) зардап шегушіні орап, алкоголь беріп, ауруханаға жеткізу
в) дененің зардап шеккен бөліктерін спиртпен ысқылап, жылыту байламдарын сал салып, ыстық шай беріп, ауруханаға жеткізу
г) ештеңе жасамай, ауруханаға жеткізу
д) дененің зардап шеккен бөліктерін қармен ысқылап, жылыту байламдарын қойып, ыстық шай беріп, ауруханаға жеткізеді
44. Қақпақшалы( клапанды ,қақпалы) пневмоторакс кезінде жасау керек:
а) Плевра қуысының пункциясын жасау
б) Кеңірдек интубациясын
в) Қабырғаны орнына келтіру
г) Жасанды өкпе вентиляциясын
45.Көзді күту үшін қолданады
а) 1:5000 фурациллин ерітіндісі
б) ағынды су
в) хлорамин ерітіндісі 3 %
г) су асқан тотығы 3 %
д) спирт ерітіндісі
46.Асқазан ойық жарасының перфорациясының белгісі:
а) Эпигастрияда «пышақ сұққандай» ауырсыну
б) Өт қыщқылымен құсу
в) Қара май тәрізді нәжіс
г) «Кофе түстес құсық»
д) Тұншығу
47.Пациент 30 жаста, ауруханаға түсті. Тексеріс кезінде медбике терінің бозаруын, ҚҚ күрт түсуін, жиі пульсті анықтады. Осы мәлеметтер анықтайды:
а) іштен қан кету
б) токсикалық шок
в) өкпенің ісінуі
г) ауырсыну шогі
д) жұгу
48.Субдуральды гематоманың жиі кездесетін себебі:
а) бас сүйегінің зақымдануы
б) инфекциялық ауру
в) тамырдың тромбозы
г) артериалды гипертензия
д) артериалды гипотензия
49.Стационарға оң табанның түйрелген жарақатымен науқас түсті. Анамнезінен: 5 күн бұрын тот басқан шегеге басып кетті, жараны йодпен өңдеп, таңғыш салды. Бірақ жағдайы нашарлап, жара аймағында ауырсыну, гиперемия, ісіну пайда болды. Жалпы жағдайы орташа ауырлықта, тахикардия, дене температурасы 40° С, ентікпе, аузын қиналып ашады, жұту қиындаған, бет бұлшықеттерінің тырысулары анықталады. Сіздің болжам диагнозыңыз:
а) Сіреспе
б) Абсцесс
в) Сепсис
г) Тілмелік қабыну
д) Бет нервісінің невриті
50.Қақпақшалы пневмоторакс кезінде жасау керек:
а) Окклюзивті танғышты салу
б) Кеңірдек интубациюсын
в) Қабырғаны орнына келтіру
г) Жасанды өкпе вентиляциясын
д) Микротрахеостома
51.Жұлын зақымдалуының тұрақты көрінісі:
а) Жамбас ағзаларының функцияларының бұзылысы
б) Буындағы пружиндік фиксация
в) Жүрек-қантамыр жүйесінің бұзылысы
г) Тыныс алудың бұзылысы
д) Бет нервісінің парезі
52.Күйік бөлімшесіне келесі медициналық диагнозбен науқас түсті: кеуде торының алдыңғы беткейі мен екі аяқтың термиялық күйігі. Күйік алаңын анықтаңыз:
а) 54%
б) 18%
в) 27%
г) 9%
д) 72%
53.Науқаста тік ішектің ампулярлы аймағында ісік анықталған. Саусақпен тексергенде ісікке жетпейді. Қандай диагностикалық әдіс қолданылады:
а) Ректороманоскопия
б) Ирригоскопия
в) Колоноскопия
г) Лапароскопия
д) Іш қуысы УДЗ
54.Жараны инфекциядан қорғаудың эффективті алдын алу шарасы:
а) Жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
б) Көктамыр ішіне антибиотик енгізу
в) Жараға протеолитикалық ферменттер енгізу
г) Жараға антибиотиктер енгізу
д) Асептикалық таңғыш салу
55.Жедел парапроктитті туындататын жиі кездесетін факторы:
а) Тік ішектің шырышты қабатының микрожарақаттары
б) Медициналық манипуляциялар кезіндегі тік ішіектің шырышты қабатының зақымдалуы
в) Тік ішектің атылған (оқ) жарасы
г) Геморрой
д) Тік ішек маңындағы ағзалардың қабынуы
56. 15 ж жасөспірім шынымен білегін кесіп алған. Қан атқылап ағып жатыр. Медициналық пункт мейірбикесі қан тоқтататын шиыршық салған. Жазғы мезгілде артериялық шиыршықты қанша уақытқа қалдыруға болатынын көрсетіңіз:
а) 60 мин.
б) 30 мин
в) 40 мин.
г) 10 мин.
д) 20 мин.
57.Клетчаткадағы жедел жайылған іріңді қабыну процесі қалай аталады:
а) Флегмона
б) Абсцесс
в) Фурункул
г) Эмпиема
д) Эритема
58.Қою шие түстес қанның ұздіксіз ағуы қандай қан кетуге тән:
а) Венозды
б) Аралас
в) Капиллярлы
г) Артериальды
д) Тамырлық
59.Көру өткірлігін анықтауда науқас пен Головин-Сивцев кестесі аралығындағы қашықтық тең:
а) 5 м
б) 4 м
в) 3 м
г) 2 м
д) 1 м
60.Сенбілікте оң көзіне әк түскен жұмысшы медициналық пунктке қаралды. Сіз медбикесіз, сіздің әрекеттеріңіз:
а) көзді көп мөлшерде қысыммен краннан аққан сумен жуу, ауруханаға жеткізу
б) калий перманганатының әлсіз ерітіндісімен көзді шаю, ауруханаға жеткізу
в) екі көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шақыру
г) көзді қысыммен қайнаған сумен жуу, ауруханаға жеткізу
д) бір көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шақыру
61.Ларинготрахеитке тән үш белгілер:
а) Үрген жөтел, ентігу, дауыстың үнсіз болуы
б) Жөтел, мұрын бітелуі, дене қызуының көтерілуі
в) Тамақ ауырсынулары, жөтел, дауыстың үнсіз болуы
г) Дисфагия, дисфония, мұрын бітелуі
д) Мұрын бітелуі, жөтел
62.Ер адам супермаркеттің парфюм бөліміне барған соң, мұрынның қышуы, түшкіру, мұрынның бітелуі, мұрынмен тыныс алудың қиындауына шағымданды. Ауруды анықтаңыз. Дұрыс жауап вариантын таңдаңыз:
а) аллергиялық ринит
б) вирусты ринит
в) саңырауқұлақты ринит
г) бактериялы ринит
д) токсикалық ринит

63.Мұрын сүйегі сынуында, репозициялау кезінде сүйекті бекіту түрі және мерзімі:


А) Алдыңғы тампонада 48 сағ.
Б)лдыңғы тампонада 24 сағ.
В) гипстік лонгета 48 сағ.

Г) пелот көмегімен 50 сағ.


Д) Алдыңғы тампонада 72 сағ.
64.Науқасты торакоцентез шарасын жасауға дайындаудасыз. Науқасты қандай қалыпта жатқызу керек:
А) кеудесін орындыққа тіреп, аяғын жерге тіреп отырғызу
Б) керуеттің бас жағын 45 градусқа көтеру, науқасты зақымданған бүйірімен жатқызу
В) науқасты тегі жерге,ззақымданған бүйірімен жатқызу
Г) зақымданған жақтың қолын жоғары көтеріп, ішімен жатқызу
Д) екі қолын көтеріп, арқасымен жатқызу
65. Науқас төбелес кезінде, ауыр затпен басынан соққы алды, есінен таныпқұлады. Қарау кезінде мұрынмен құлақтан ликвор ағуда. С іздің болжам диагноз
А)бас сүйегінің негізінің сынуы
Б)бас ми соғылуы
В) бас ми шайқалуы
Г) бас ми жаншылуы
Д) субдуральды гематома
66.Үй төбесінен бояушы жұмыскер құлады, оң санының жарақатын алды. Жарадан алқызыл қан кетуде. Қанкетудің түрін және тоқтату тәсілін көрсет:
А)Артериядан, жгут салу
Б) капиллярдан, қысып байлап

В) венадан, қатты байлап


Г) аралас, суық қою
Д) паренхиматозды
67.Мектеп . медпунктіне оң қолының ауырсыну шағымымен ұлбала келді. Футбол ойнап жүріп құлаға. Көру кезінде қолы ісінген, деформация, патологиялық қозғалыс, ауырсыну, қимылы шектелгенСіздің болжам диагнозыңыз:
А) білек сүйектерінің жабық сынығы
Б) білек жарақаты
В) білек сүйектерінің ашық сынығы
Г)кәрі жіліктің сынуы
Д) шынтақ буынының сынуы
68.Науқасқа торакальды хирургтар өкпесіне ота жасауға дайындауда. Науқастың басы дене денгейінен төмен, арқасымен жататын қалыптың аты қандай:
А)Тренделенбург
Б) Квинк
В)Ватерлоу
Г)Фаулер
Д) Симс
69.Электродәнекерлеу кезінде көздің, Ультрокүлгін сәлемен күйуі кезінде мейіргердің алғашқы көмек алгоритімі:
А)ауыру сезімін басу үшін 0,5%- тетрокаин немесе 1%-2%- прокаин ерітін тамыз
Б) көзді сумен жуу
В) тетрациклин майын жағу
Г) көзге 0,3%- ципролет ерітіндісін тамызу
Д) көзге 0,5%- левомицетин немесе тетроциклин ерітіндісін тамызу ерітіндісін тамызу
0302000 «Мейіргер ісі» 0302033 «Жалпы тәжірибедегі мейіргер» біліктілігімен

1. Науқаста түнде кенеттен ауа жетіспеушілік сезім пайда болып,тыныс алудың қиындауымен тұншығуға алмасқан. Сонымен қоса әлсіздік,алғашында құрғақ жөтел,кейін қызғылт түсті көпіршікті қақырықпайда болған. Обьективті: аяқтарын төмен түсіріп отыр,мазасы кеткен,мойын көк тамырларышодырайған. Осы жағдайда көрсетілетін шұғыл жәрдем:


1.оттегін спирт арқылы ингаляциялау
2.бумен ингаляция жасау
3.вентолинмен ингаляция жасау
4.көк тамырға эуфеллин егу
5.амбробенемен ингаляция жасау
2. Тері жамылығыларының бозаруымен, сілекей ағумен,бас айналу сезімімен жүретін төс астындағы жағымсыз сезім:
1. Лоқсу
2. Қыжыл
3. Жүрек айну
4. Кекіру
5. Құсу
3. Пневмониямен ауыратын науқастың туыстары жөтелдің күшеюіне, мол көлмді,қан аралас іріңді қақырықтың бөлінуіне байланысты «Жедел жәрдем» шақырды. Өкпе аускультациясында амфорлы тыныс, ылғалды орта және ірі көпіршіккті сырылдар. Науқаста дамыған синдромды көрсетіңіз:

1. Бронх обструкциялық


2. Өкпе тінінің тығыздануы
3. Ателектаз
4. Өкпедегі қуыс
5. Өкпе тінінің жоғары ауалығы
4. Миокард инфаркті диагнозын қою үшін қанда келесі зааттарды анықтау керек:
1. Тропонин
2. Холестерин
3. Билирубин
4. Азот қалдықтары
5. Сілтілі фосфотаза
5.Бес жасар балада дене қызуының 40оС- қа көтерілуі, көп реттік
құсу,басының ауырсынуы, аурудың басталуынан 10сағаттан кейін
денесінде,басымырақ жамбас,сан,балтыр аймақтарында
жұлдызшалы, геморагиялық бөртпе пайда болды. Ықтимал диагноз:
1. Менингококкты инфекция
2. Стрептококкты инфекция
3. Геморрагиялық васкулит
4. Тромбоцитопениялық пурпура
5. Иерсиниозды инфекция

6.Дауыс дірілінің күшеюі қай кезде байқалады:


1. Өкпе тіні тығыздалғанда немесе қуыс үстінде


2. Өкпенің серпінділігі жойылғанда
3. Сұйықтық жиналғанда
4. Қуыс үстінде
5. Семіздікте
7.Ойық жарасы бар науқаста эпигастрийда ауырлық сезімі, жүрек айну, «шіріген иісті» кекіру, таңғы уақытта мол құсу, құсық массасында кешегі жеген тамағы. Науқаста не болуы мүмкін:
1. қақпа (привратник) стенозы
2.ойық жараның тесілуі
3. ойық жара пенетрациясы
4. малигинизация
5. профузды қан кету

8.38 жастағы әйел босанды. Босануы ойдағыдай өтті.Бала жолдасы туылды. Қарау барысында бала жолдасының түгелдігіне күмән туды. Сіздің тактикаңыз:


1. жатыр қуысына қол салып тексеру
2. жатыр қуысын қыру
3.жатырға сыртқы массаж
4.бимануальды компрессия
5. құрсақ аортасын қысу

9.Іштің жоғарғы бөлігінде айнымалы сипаттағы интенсивті ауырсыну,жүрек айну,жеңілдік әкелмейтін құсу, диарея, стеаторея,қандағы амилаза мөлшерінің жоғарылауы қай ауруға тән?


1. Панкреатит


2. Энтероколит
3. Он екі елі ішектің ойық жарасы
4. Асқазанның ойық жарасы
5. Созылмалы гастритна

10.Науқас К –на, 40жас ауруханаға есін жоғалтумен және тонико –клоникалық тырысулармен әкелінді. Ең тиімді зерттеу әдісін таңдаңыз:


1. Электроэнцефалография


2. Электромиография
3. Реоэнцефалография
4. Ультрадыбыстық допплерограия
5. Эхо- энцефалография
11.Жеңіл дәрежелі анемия диагностикаланған баланың тамақтану рационы бойынша анасына беретін ұсынысты көрсетіңіз:
1. ет,балық,субөнімдер,қарақұмық және сұлы жармасын қолдану
2.сүт, қышқыл –сүт өнімдері
3.жемістер,көкөніс салаты,винегрет,көкөніс консервілерін қолдану
4.көкөніс сорпасн,емдәмдік шұжықтар,ботқалар,макорон
қолдану,тұзды шектеу
5.ет,балқ,субөнімдер,саңырауқұлақтар,бұршақ дақылдарын шектеу
12. Мейірбике босанудан кейінгі патронажды нешінші тәулікте жүргізеді?
1. алғашқы 3күн
2. 7 күн
3.14 күн
4. 21 күн
5. алғашқы айдың кез келген күні
13. Инсульт кезіндегі бастың ауыруы, жүрек айнуы, құсу естен тану симтомына жатады;
1. жалпы милық
2. ошақты
3.шешім қабылдайтын
4.реттелетін
5. реттелмейтін
14. 6 жасар бала. Шағымдары: дене қызуының 38,60 дейін көтерілуі,жұтынғанда тамағының ауыруы,әлсіздік.Аранын (тамағын) қарағанда: қызарған, ұлғайған бадамша бездерінде ақшыл жұқпа бар. Ішкі мүшелер тарапынан өзгеріссіз. Дифтериямен дифференциялды диагностикалық мақсатпен жүргізілетін қосымша зерттеу әдісін көрсетіңіз:
1. леффлер бацилласына –жұқпа алу
2. қанның жалпы анализі
3.несептің жалпы анализі
4.қақырықты бактериологиялық зерттеу
5.қақырықтың микроскопиясы
15. Сальмоноллездің клиникалық көрінісіне жатады:
1. нәжісі жасыл түсті, «балдыр» тәрізді,мөлшері көп
2. өте жоғары улану белгілері мен нейротоксикоз
3.нәжісі «күріш қайнатпасы» сияқты
4.іштің ауырсынуы болмауы
5. тенезмдер
16. Төбелесте 22 жастағы пациенттің сол иығының орта бөлігіне пышақ тиді. Пациенттің есі анық, терісі бозарған. Жарадан шапшып ашық-қызыл түсті қан ағып жатыр. Осы симптомдар қандай жағдайға тән?
1. артериалды қан кету
2. венозды қан кету
3.капиллярлы қан кету
4. паренхиматозды қан кету
5. ішкі қан кету
17. Қанның резус-фактор анықтауда медбике анти-Д –супер цоликлонын қолданды,планшетте 0,1 мл цоликлон және 0,01мл қанды араластырды. Нәтижесін қанша уақыттан кейін бағалау қажет?
1. минуттан кейін
2. 1 минуттан кейін
3. араластырғаннан кейін3
4. 5 минуттан кейін
5. 10 минуттан кейін
18. Балалардағы ойық жаралы аурудың патогенезінде маңызды:
1. қышқыл-пепидті агрессияның жоғарылауы
2. шырышты қабықтың муцин түзу интенсивтілігінің жоғарылауы
3. Helicobacter мен індеттену
4. гастрино –гистамин түзуші клеткалардың төмендеуі
5. асқазанның антралды бөлігінде бикарбонаттар секрециясының жоғарылауы
19. Қабылдау бөліміне іштің тұйық жарақатын алған науқас перитонит белгілірімен келді. АҚ 70/40 мм.с.б.б. дейін төмендеген.Қан құюға көрсеткіш:
1. массивті қан жоғалту
2. өкпе ісінуі
3. жедел рватикалық қызба
4. созылмалы жүрек жеткіліксіздігі
5. бүйрек жеткіліксіздігі
19. Науқас құсқан кезде құсық қалдықтары тыныс алу жолына түсті, науқас көгеріп, жөтеле бастады, тыныс алуы қиындады. Мейіргердің іс-әрекеті:
1. ауыз қуысын тазарту, тыныс алуды ынтааландыру
2. дрігер реаниматологты шақыру
3.жедел түрде трахеостомия жасау керек
4.асқазанға сүнгі слу, фонендоскоппен тыңдау
5. сырт кйімдерін шешу, тез арада емханаға жеткізу
20. 32 жастағы героиндік наркоманиямен зардап шегетін науқас Х., соңғы 3күнде еріксіз наркотик қабылдауды тоқтатқан. Нарколог қарауы кезінде бүкіл денесіндегі күшті ауру сезіміне, жүрегі мен асқазанындағы жағымсыз сезімге, жүрек айну және іш өтуіне шағымданады. Қозғалыс мазасыздығы жағдайында, сұрақтарға тітіркеніп жауап береді, үнемі наркотик немесе қандай да бір дәрі беруді сұрайды. Осы жағдайда емдеуді бастау керек:

1. Психотерапиядан


2. Инелік рефлексотерапиядан
3. Психофармакотерапиядан
4. Электро-тырысулы терапиядан
5. Психоактивті заттарға мүлдем тиым салудан

21.Интеллект бұзылыстарына жатады:


1. Деменция
2. Ұйқының бұзылысы
3. Эйфория
4. Астания
5. Конфабуляция
22. Науқас айналаға қарап тұрып, терезеден оны біреу шақырып тұрғанын айтады және оған жауап қайтарады. Дәл осы жағдай басқалардың да бірдей еститініне сенімді.Бұзылуды анықтаңыз:

1. Псевдогаллюцинация


2. Рефлекторлы галлюцинация
3. Шынайы галлюцинация
4. Психосенсорлық бұзылулар
5. Парейдолиялық иллюзия
23. Дене температурасының 38-39 С дейін жоғарылауына, басының ауыруына, жұтыну кезінде тамағының ауыруына, жоғары саливацияға шағымданған студент келді. Фарингоскопиялық бадамша бездерінің ұлғаюы және гиперемия, көлемі 1-3 мм, беткейінде көптеген домалақ сарғыш нүктелер. Аймақтық лимфа түйіндері ұлғайған, пальпацияда ауырсынады. Болжамалы диагноз қойыңыз:
1. Лакунарлы баспа
2. Катаральды баспа
3. Фолликулалы баспа
4. Фибринозды баспа
5. Ойық жаралы –қабыршақтық баспа
24. 55 жастағы ер адам көңіл-күйдің төмендеуіне, ұйқысыздыққа шағымданады. Науқаста барлығына пессимистік көзқарас анықталады. Жанұясында өзінен басқа ешкім үй жұмыстарымен айналыспайтындығын айтады. Жағдайы көршілермен арасында соттық дау-дамай шыққаннан кейін нашарлаған.Болжам диагноз?
1. Психогенді депрессия
2. Эндогенді депрессия
3. Атипті депрессия
4. Маникальді депрессия
5. Циклотимия
25. Науқас тез ашуланады,басқалардан тыныш сөйлеуді сұрайды, перделерді жабуды сұрайды, себебі «күндізгі жарық көзін шағылыстырады». Бұзылу түрін анықтаңыз:
1. Депресонализация
2. Парестезия
3. Дереализация
4. Гипостезия
5. Гиперстезия
26. Жоғары көңіл-күймен, айқын мимика және ыммен, жылдам сөйлеумен, жоғары әрекетпен сипатталатын қозу:
1. Маниакальды
2. Аутестикалық
3. Катотоникалық
4. Гебефрениялық
5. Астениялы

27. Аз интенсивті жаттығуларға жатады:


1. Иықтың пронациясы менсупинациясы
2. Ортанғы темпте отырып тұру
3. Минутына жылдамдығы 90 адым жүру
4. Минутына жылдамдығы 100 адым жүру
5. 200 метрге жүгіру
28. Физикаалық жүктемеге жауаптың (реакцияның) рациональды типіне жатқызуға болады:

1. Нормотоникалық


2. Гипотоникаалық
3. Гипертоникалық
4. Сатылы
5. Дистониялық
29. Арнайы құрылғылар және қол арқылы адамның дене беткейі аймақтарына мөлшерленген механикалық әсер көрсету жиынтығын сипаттайтын емдеу және алдын-алу әдісі:
1. Массаж
2. ЛФК
3. Физиоем
4. Еңбекті ем
5. Гидро ем
30. Сауда орталығына келушілер кенеттен бір орында қатып қалған адамға назар аударды. Беттің көрінісі жоқ, көз қарасы бір нүктеге қадалған, сөзге мән бермейді. Аталған симптомдар тән:
1. Кататоникалық ступорға
2. Кататоникалық қозуға
3. Ипохондриялық синдромға
4. Астениялық синдромға
5. Аментивті синдромға
31. Аускультацияда өкпеде ысқырықты сырыл анықталады. ЖҚА-да :лейкоцитоз, эозинофилия анықталады.Қақырық анализінде- Крушман спиральдары,иШарко-Лейден кристалдары анықталады. Физиотерапиялық емнің түр:
1. Ингаляциялық терапиясы
2. Ультрадыбыс терапиясы
3. Гальванизация
4. Флюктуоризация
5. Дарсонвализация
32. Науқас А.55-жаста. Науқас құрғақ қиналмалы жөтелге, ентігуге, тұншығу ұстамасына, жалпы әлсіздікке шағымданады. Жалпы қарауда ционоз байқалады, тері қабаты бозғылттанған. Аускультацияда өкпеде ысқырықты сырыл анықталады. ЖҚА-да :лейкоцитоз, эозинофилия анықталады.Қақырық анализінде- Крушман спиральдары,иШарко-Лейден кристалдары анықталады. Физиотерапиялық емнің түр:
1. Ингаляциялық терапиясы
2. Ультрадыбыс терапиясы
3. Гальванизация
4. Флюктуоризация
5. Дарсонвализация

33.Асқазан ойық жарасы перфорацияланғанда науқастың қалпын анықтаңыз.


1. «қалаш» (бүрісу,эмбрион) қалпы
2. ортопноэ
3. дене қалпын үнемі ауыстыру
4. ішпен жату
5. тыңшы ит қалпы
34. Науқастың нәжісі 48 сағат бойы жоқ. Бұл мәселе
1. Нақты
2. Әлеуетті
3.Эмоциональды
4. Қайталама
5.Доминантты
35.Ас қортыту мүшелерінің мүмкін болатын ауруларын диагностикалау мақсатында адамның нәжісін (микроскопиялық, макроскопиялық, химиялық) зертханалық зерттеу әдісін көрсетіңіз
1. Копрлогияға нәжіс
2. Бактериялық тексеруге нәжіс
3. Құрттар жұмыртқасына нәжіс
4. Дисбактериозға нәжіс
5. Жасырын қанға нәжіс
36. Тромбофлебиттің алдын алу үшін тамырішілік иньекция жүргізуде медбике мына ережеге сүйену керек.
1. асептика және антисептика ережелерін сақтау
2. аллергиялық анамнезінде мұқият жинау
3.иньекция алдында шприцтан ауаны шығару
4.венепукция орындарын ауыстыру
5.шприцта бірнеше миллилитр ертінді қалдыру
37. Қан диабетін ерте анықтау мақсатында кезекті скрининг кезінде 50 жастағы әйел адамда аш қарын гликемиясының бұзылысы анықталған . Эндокринологқа кеңеске жолдама берілген глюкозаға толеранттық тестті тағайындалған, тексерудің мәнін түсіндіріңіз
1. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қабылдағаннан 2 сағ.кейін қайталап тастау
2. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қөабылдағаннан кейін 2,4,12 сағ.кейін қайталап тастау
3. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қөабылдағаннан кейін 4 сағ.кейін қайталап тастау
4. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қөабылдағаннан кейін 6 сағ.кейін қайталап тастау
5. . Аш қарынға қандағы қантты анықтау және несепті тапсыру
38.Бұлшық ет ішілік инфекциядан кейін науқастың жағдайы нашарлады: ентігу, салқын тер пайда болды. АҚ 80-40мм. с.б.б. науқаста дамыған асқыну:
а. Анафилактикалық шок
б. Квинке ісігі
в. Инфекциялы-токсикалық шок
г. Кардиогенді шок
д. Есекжем
39.Өкпе туберкулезімен ауырған науқаста қан кету пайда болды. Жөтелген кезде қақырықпен қан араласып шығады, науқастың терісі көгеріп, денесін суық тер басты, тамыр соғу сирек. Қан қысымы төмендеген. Кезекші дәрігер келгенше, мейірбикенің іс-әрекеті:
а. Науқасты тыныштандыру, сөйлеуге және қимылдауға тиым салу
б. Науқасты кереуетке оң қырымен жатқызып, басынан жастықты алып тастау
в. S тәрізді түтікшені енгізу
г. Жүрекке жабық массаж жасау жасанды дем беру
д. Науқасқа ыстық тәтті шәй беру, сол жақ қырына жатқызу
40. Электроұйқының әсер ету механизмі:
а) Лимбикалық системада эндорфиннің түзілуі
б) орталық жүйке жүйесінде доминантты қалыптастыру
в) жүйке рецепторларын бұғаттау
г) жүйкеге рефлекторлы әсер ету
д) электр тогының бас миға әсер етуі
0302000 «Мейіргер ісі» 0302033 «Жалпы тәжірибедегі мейіргер» біліктілігімен

1. Науқаста түнде кенеттен ауа жетіспеушілік сезім пайда болып,тыныс алудың қиындауымен тұншығуға алмасқан. Сонымен қоса әлсіздік,алғашында құрғақ жөтел,кейін қызғылт түсті көпіршікті қақырықпайда болған. Обьективті: аяқтарын төмен түсіріп отыр,мазасы кеткен,мойын көк тамырларышодырайған. Осы жағдайда көрсетілетін шұғыл жәрдем:


1.оттегін спирт арқылы ингаляциялау
2.бумен ингаляция жасау
3.вентолинмен ингаляция жасау
4.көк тамырға эуфеллин егу
5.амбробенемен ингаляция жасау
2. Тері жамылығыларының бозаруымен, сілекей ағумен,бас айналу сезімімен жүретін төс астындағы жағымсыз сезім:
1. Лоқсу
2. Қыжыл
3. Жүрек айну
4. Кекіру
5. Құсу
3. Пневмониямен ауыратын науқастың туыстары жөтелдің күшеюіне, мол көлмді,қан аралас іріңді қақырықтың бөлінуіне байланысты «Жедел жәрдем» шақырды. Өкпе аускультациясында амфорлы тыныс, ылғалды орта және ірі көпіршіккті сырылдар. Науқаста дамыған синдромды көрсетіңіз:

1. Бронх обструкциялық


2. Өкпе тінінің тығыздануы
3. Ателектаз
4. Өкпедегі қуыс
5. Өкпе тінінің жоғары ауалығы
4. Миокард инфаркті диагнозын қою үшін қанда келесі зааттарды анықтау керек:
1. Тропонин
2. Холестерин
3. Билирубин
4. Азот қалдықтары
5. Сілтілі фосфотаза
5.Бес жасар балада дене қызуының 40оС- қа көтерілуі, көп реттік
құсу,басының ауырсынуы, аурудың басталуынан 10сағаттан кейін
денесінде,басымырақ жамбас,сан,балтыр аймақтарында
жұлдызшалы, геморагиялық бөртпе пайда болды. Ықтимал диагноз:
1. Менингококкты инфекция
2. Стрептококкты инфекция
3. Геморрагиялық васкулит
4. Тромбоцитопениялық пурпура
5. Иерсиниозды инфекция

6.Дауыс дірілінің күшеюі қай кезде байқалады:


1. Өкпе тіні тығыздалғанда немесе қуыс үстінде


2. Өкпенің серпінділігі жойылғанда
3. Сұйықтық жиналғанда
4. Қуыс үстінде
5. Семіздікте
7.Ойық жарасы бар науқаста эпигастрийда ауырлық сезімі, жүрек айну, «шіріген иісті» кекіру, таңғы уақытта мол құсу, құсық массасында кешегі жеген тамағы. Науқаста не болуы мүмкін:
1. қақпа (привратник) стенозы
2.ойық жараның тесілуі
3. ойық жара пенетрациясы
4. малигинизация
5. профузды қан кету

8.38 жастағы әйел босанды. Босануы ойдағыдай өтті.Бала жолдасы туылды. Қарау барысында бала жолдасының түгелдігіне күмән туды. Сіздің тактикаңыз:


1. жатыр қуысына қол салып тексеру
2. жатыр қуысын қыру
3.жатырға сыртқы массаж
4.бимануальды компрессия
5. құрсақ аортасын қысу

9.Іштің жоғарғы бөлігінде айнымалы сипаттағы интенсивті ауырсыну,жүрек айну,жеңілдік әкелмейтін құсу, диарея, стеаторея,қандағы амилаза мөлшерінің жоғарылауы қай ауруға тән?


1. Панкреатит


2. Энтероколит
3. Он екі елі ішектің ойық жарасы
4. Асқазанның ойық жарасы
5. Созылмалы гастритна

10.Науқас К –на, 40жас ауруханаға есін жоғалтумен және тонико –клоникалық тырысулармен әкелінді. Ең тиімді зерттеу әдісін таңдаңыз:


1. Электроэнцефалография


2. Электромиография
3. Реоэнцефалография
4. Ультрадыбыстық допплерограия
5. Эхо- энцефалография
11.Жеңіл дәрежелі анемия диагностикаланған баланың тамақтану рационы бойынша анасына беретін ұсынысты көрсетіңіз:
1. ет,балық,субөнімдер,қарақұмық және сұлы жармасын қолдану
2.сүт, қышқыл –сүт өнімдері
3.жемістер,көкөніс салаты,винегрет,көкөніс консервілерін қолдану
4.көкөніс сорпасн,емдәмдік шұжықтар,ботқалар,макорон
қолдану,тұзды шектеу
5.ет,балқ,субөнімдер,саңырауқұлақтар,бұршақ дақылдарын шектеу
12. Мейірбике босанудан кейінгі патронажды нешінші тәулікте жүргізеді?
1. алғашқы 3күн
2. 7 күн
3.14 күн
4. 21 күн
5. алғашқы айдың кез келген күні
13. Инсульт кезіндегі бастың ауыруы, жүрек айнуы, құсу естен тану симтомына жатады;
1. жалпы милық
2. ошақты
3.шешім қабылдайтын
4.реттелетін
5. реттелмейтін
14. 6 жасар бала. Шағымдары: дене қызуының 38,60 дейін көтерілуі,жұтынғанда тамағының ауыруы,әлсіздік.Аранын (тамағын) қарағанда: қызарған, ұлғайған бадамша бездерінде ақшыл жұқпа бар. Ішкі мүшелер тарапынан өзгеріссіз. Дифтериямен дифференциялды диагностикалық мақсатпен жүргізілетін қосымша зерттеу әдісін көрсетіңіз:
1. леффлер бацилласына –жұқпа алу
2. қанның жалпы анализі
3.несептің жалпы анализі
4.қақырықты бактериологиялық зерттеу
5.қақырықтың микроскопиясы
15. Сальмоноллездің клиникалық көрінісіне жатады:
1. нәжісі жасыл түсті, «балдыр» тәрізді,мөлшері көп
2. өте жоғары улану белгілері мен нейротоксикоз
3.нәжісі «күріш қайнатпасы» сияқты
4.іштің ауырсынуы болмауы
5. тенезмдер
16. Төбелесте 22 жастағы пациенттің сол иығының орта бөлігіне пышақ тиді. Пациенттің есі анық, терісі бозарған. Жарадан шапшып ашық-қызыл түсті қан ағып жатыр. Осы симптомдар қандай жағдайға тән?
1. артериалды қан кету
2. венозды қан кету
3.капиллярлы қан кету
4. паренхиматозды қан кету
5. ішкі қан кету
17. Қанның резус-фактор анықтауда медбике анти-Д –супер цоликлонын қолданды,планшетте 0,1 мл цоликлон және 0,01мл қанды араластырды. Нәтижесін қанша уақыттан кейін бағалау қажет?
1. минуттан кейін
2. 1 минуттан кейін
3. араластырғаннан кейін3
4. 5 минуттан кейін
5. 10 минуттан кейін
18. Балалардағы ойық жаралы аурудың патогенезінде маңызды:
1. қышқыл-пепидті агрессияның жоғарылауы
2. шырышты қабықтың муцин түзу интенсивтілігінің жоғарылауы
3. Helicobacter мен індеттену
4. гастрино –гистамин түзуші клеткалардың төмендеуі
5. асқазанның антралды бөлігінде бикарбонаттар секрециясының жоғарылауы
19. Қабылдау бөліміне іштің тұйық жарақатын алған науқас перитонит белгілірімен келді. АҚ 70/40 мм.с.б.б. дейін төмендеген.Қан құюға көрсеткіш:
1. массивті қан жоғалту
2. өкпе ісінуі
3. жедел рватикалық қызба
4. созылмалы жүрек жеткіліксіздігі
5. бүйрек жеткіліксіздігі
19. Науқас құсқан кезде құсық қалдықтары тыныс алу жолына түсті, науқас көгеріп, жөтеле бастады, тыныс алуы қиындады. Мейіргердің іс-әрекеті:
1. ауыз қуысын тазарту, тыныс алуды ынтааландыру
2. дрігер реаниматологты шақыру
3.жедел түрде трахеостомия жасау керек
4.асқазанға сүнгі слу, фонендоскоппен тыңдау
5. сырт кйімдерін шешу, тез арада емханаға жеткізу
20. 32 жастағы героиндік наркоманиямен зардап шегетін науқас Х., соңғы 3күнде еріксіз наркотик қабылдауды тоқтатқан. Нарколог қарауы кезінде бүкіл денесіндегі күшті ауру сезіміне, жүрегі мен асқазанындағы жағымсыз сезімге, жүрек айну және іш өтуіне шағымданады. Қозғалыс мазасыздығы жағдайында, сұрақтарға тітіркеніп жауап береді, үнемі наркотик немесе қандай да бір дәрі беруді сұрайды. Осы жағдайда емдеуді бастау керек:

1. Психотерапиядан


2. Инелік рефлексотерапиядан
3. Психофармакотерапиядан
4. Электро-тырысулы терапиядан
5. Психоактивті заттарға мүлдем тиым салудан

21.Интеллект бұзылыстарына жатады:


1. Деменция
2. Ұйқының бұзылысы
3. Эйфория
4. Астания
5. Конфабуляция
22. Науқас айналаға қарап тұрып, терезеден оны біреу шақырып тұрғанын айтады және оған жауап қайтарады. Дәл осы жағдай басқалардың да бірдей еститініне сенімді.Бұзылуды анықтаңыз:

1. Псевдогаллюцинация


2. Рефлекторлы галлюцинация
3. Шынайы галлюцинация
4. Психосенсорлық бұзылулар
5. Парейдолиялық иллюзия
23. Дене температурасының 38-39 С дейін жоғарылауына, басының ауыруына, жұтыну кезінде тамағының ауыруына, жоғары саливацияға шағымданған студент келді. Фарингоскопиялық бадамша бездерінің ұлғаюы және гиперемия, көлемі 1-3 мм, беткейінде көптеген домалақ сарғыш нүктелер. Аймақтық лимфа түйіндері ұлғайған, пальпацияда ауырсынады. Болжамалы диагноз қойыңыз:
1. Лакунарлы баспа
2. Катаральды баспа
3. Фолликулалы баспа
4. Фибринозды баспа
5. Ойық жаралы –қабыршақтық баспа
24. 55 жастағы ер адам көңіл-күйдің төмендеуіне, ұйқысыздыққа шағымданады. Науқаста барлығына пессимистік көзқарас анықталады. Жанұясында өзінен басқа ешкім үй жұмыстарымен айналыспайтындығын айтады. Жағдайы көршілермен арасында соттық дау-дамай шыққаннан кейін нашарлаған.Болжам диагноз?
1. Психогенді депрессия
2. Эндогенді депрессия
3. Атипті депрессия
4. Маникальді депрессия
5. Циклотимия
25. Науқас тез ашуланады,басқалардан тыныш сөйлеуді сұрайды, перделерді жабуды сұрайды, себебі «күндізгі жарық көзін шағылыстырады». Бұзылу түрін анықтаңыз:
1. Депресонализация
2. Парестезия
3. Дереализация
4. Гипостезия
5. Гиперстезия
26. Жоғары көңіл-күймен, айқын мимика және ыммен, жылдам сөйлеумен, жоғары әрекетпен сипатталатын қозу:
1. Маниакальды
2. Аутестикалық
3. Катотоникалық
4. Гебефрениялық
5. Астениялы

27. Аз интенсивті жаттығуларға жатады:


1. Иықтың пронациясы менсупинациясы
2. Ортанғы темпте отырып тұру
3. Минутына жылдамдығы 90 адым жүру
4. Минутына жылдамдығы 100 адым жүру
5. 200 метрге жүгіру
28. Физикаалық жүктемеге жауаптың (реакцияның) рациональды типіне жатқызуға болады:

1. Нормотоникалық


2. Гипотоникаалық
3. Гипертоникалық
4. Сатылы
5. Дистониялық
29. Арнайы құрылғылар және қол арқылы адамның дене беткейі аймақтарына мөлшерленген механикалық әсер көрсету жиынтығын сипаттайтын емдеу және алдын-алу әдісі:
1. Массаж
2. ЛФК
3. Физиоем
4. Еңбекті ем
5. Гидро ем
30. Сауда орталығына келушілер кенеттен бір орында қатып қалған адамға назар аударды. Беттің көрінісі жоқ, көз қарасы бір нүктеге қадалған, сөзге мән бермейді. Аталған симптомдар тән:
1. Кататоникалық ступорға
2. Кататоникалық қозуға
3. Ипохондриялық синдромға
4. Астениялық синдромға
5. Аментивті синдромға
31. Аускультацияда өкпеде ысқырықты сырыл анықталады. ЖҚА-да :лейкоцитоз, эозинофилия анықталады.Қақырық анализінде- Крушман спиральдары,иШарко-Лейден кристалдары анықталады. Физиотерапиялық емнің түр:
1. Ингаляциялық терапиясы
2. Ультрадыбыс терапиясы
3. Гальванизация
4. Флюктуоризация
5. Дарсонвализация
32. Науқас А.55-жаста. Науқас құрғақ қиналмалы жөтелге, ентігуге, тұншығу ұстамасына, жалпы әлсіздікке шағымданады. Жалпы қарауда ционоз байқалады, тері қабаты бозғылттанған. Аускультацияда өкпеде ысқырықты сырыл анықталады. ЖҚА-да :лейкоцитоз, эозинофилия анықталады.Қақырық анализінде- Крушман спиральдары,иШарко-Лейден кристалдары анықталады. Физиотерапиялық емнің түр:
1. Ингаляциялық терапиясы
2. Ультрадыбыс терапиясы
3. Гальванизация
4. Флюктуоризация
5. Дарсонвализация

33.Асқазан ойық жарасы перфорацияланғанда науқастың қалпын анықтаңыз.


1. «қалаш» (бүрісу,эмбрион) қалпы
2. ортопноэ
3. дене қалпын үнемі ауыстыру
4. ішпен жату
5. тыңшы ит қалпы
34. Науқастың нәжісі 48 сағат бойы жоқ. Бұл мәселе
1. Нақты
2. Әлеуетті
3.Эмоциональды
4. Қайталама
5.Доминантты
35.Ас қортыту мүшелерінің мүмкін болатын ауруларын диагностикалау мақсатында адамның нәжісін (микроскопиялық, макроскопиялық, химиялық) зертханалық зерттеу әдісін көрсетіңіз
1. Копрлогияға нәжіс
2. Бактериялық тексеруге нәжіс
3. Құрттар жұмыртқасына нәжіс
4. Дисбактериозға нәжіс
5. Жасырын қанға нәжіс
36. Тромбофлебиттің алдын алу үшін тамырішілік иньекция жүргізуде медбике мына ережеге сүйену керек.
1. асептика және антисептика ережелерін сақтау
2. аллергиялық анамнезінде мұқият жинау
3.иньекция алдында шприцтан ауаны шығару
4.венепукция орындарын ауыстыру
5.шприцта бірнеше миллилитр ертінді қалдыру
37. Қан диабетін ерте анықтау мақсатында кезекті скрининг кезінде 50 жастағы әйел адамда аш қарын гликемиясының бұзылысы анықталған . Эндокринологқа кеңеске жолдама берілген глюкозаға толеранттық тестті тағайындалған, тексерудің мәнін түсіндіріңіз
1. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қабылдағаннан 2 сағ.кейін қайталап тастау
2. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қөабылдағаннан кейін 2,4,12 сағ.кейін қайталап тастау
3. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қөабылдағаннан кейін 4 сағ.кейін қайталап тастау
4. Аш қарынға қандағы қантты анықтау және глюкоза қөабылдағаннан кейін 6 сағ.кейін қайталап тастау
5. . Аш қарынға қандағы қантты анықтау және несепті тапсыру
38.Бұлшық ет ішілік инфекциядан кейін науқастың жағдайы нашарлады: ентігу, салқын тер пайда болды. АҚ 80-40мм. с.б.б. науқаста дамыған асқыну:
а. Анафилактикалық шок
б. Квинке ісігі
в. Инфекциялы-токсикалық шок
г. Кардиогенді шок
д. Есекжем
39.Өкпе туберкулезімен ауырған науқаста қан кету пайда болды. Жөтелген кезде қақырықпен қан араласып шығады, науқастың терісі көгеріп, денесін суық тер басты, тамыр соғу сирек. Қан қысымы төмендеген. Кезекші дәрігер келгенше, мейірбикенің іс-әрекеті:
а. Науқасты тыныштандыру, сөйлеуге және қимылдауға тиым салу
б. Науқасты кереуетке оң қырымен жатқызып, басынан жастықты алып тастау
в. S тәрізді түтікшені енгізу
г. Жүрекке жабық массаж жасау жасанды дем беру
д. Науқасқа ыстық тәтті шәй беру, сол жақ қырына жатқызу
40. Электроұйқының әсер ету механизмі:
а) Лимбикалық системада эндорфиннің түзілуі
б) орталық жүйке жүйесінде доминантты қалыптастыру
в) жүйке рецепторларын бұғаттау
г) жүйкеге рефлекторлы әсер ету
д) электр тогының бас миға әсер етуі
1. Жаңа туылған нәрестелер сары ауруын емдеу негізіне жатады
a) Антибиотиктермен емдеу
b) Глюкозаны ішу, фенобарбитал
c) Глюказаны тамырішілік құю
d) Өт айдағыш препараттар мен гепатопротекторлар
e) Фототерапия, ана сүтімен тамақтандыру
2. Жаңа туылған нәрестенің бірінші патронажы. Анасына төспен емізудің маңыздылығы жайлы айтылды. Тек табиғи тамақтандыруда болатын тамақтандырудың негізгі үрдісін көрсетіңіз
a) Тиімді сапа және негізгі нутриенттердің саны
b) Ана мен баланың терілік-тактикалық байланысы
c) Анасының тамақ үлесінің антигендеріне иммунологиялық толеранттылықты дамыту
d) Иммунологиялық қорғаныс
e) Тиімді тамақ тәртібін қалыптастыру
3. Жедел жәрдем фелдшерін қатты ауырсынбалы толғақтарға шағымданатын босанушыға шақырды. Қарау барысында мазасыз, контракциялық сақина жоғары және қиғаш орналасқан, жатыры құмсағат пішіндес, сыртқы жыныс мүшелері ісінген. Қандай асқынуды күмәндануға болады?
a) Аралықтың ажырауы
b) Жатыр мойнының ажырауы
c) Жатыр жыртылуының қаупі
d) Жатырдың жыртылуы
e) Шамадан тыс қатты толғақ
4. Босану үйіне 22 жастағы Ф. Түсті, жүктілік мерзімі 38-39апта. Бойы 150 см, салмағы58кг. Жамбас өлшемдері: 22-24-26-16,5см, іш айналымы-103см, жатыр түбі биіктігі 40см. Ұрықтың қалпы ұзынша, басымен келіп тұр, ұрықтың жүрек қағысы анық, ырғақты, 140 соққы/мин, басының тік өлшемі 12см. Қынаптық зерттеу жатыр мойны жетілген, ұрық басымен келіп тұр, кіші жамбасқа кіреберісте қозғалмалы. Болжамды диагнозды көрсетіңіз
a) Жүктілік 38-39апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас І дәрежесі
b) Жүктілік 38-39 апта. Жай жалпақ жамбас
c) Жүктілік 38-39апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас ІІ дәрежесі. Ірі ұрық
d) Жүктілік 38-39апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас І дәрежесі. Көп сулы жүктілік
e) Жүктілік 39-40апта. Ірі ұрық
5. Науқас әйел іштің төменгі жақындағы кенеттен бүріп ауыруға, есінен танған күйге шағымданады. АҚ 90/60 мм.с.б, тамыр соғу-мин100соққы, терісі бозарыңқы, Щеткин-Блюмберг симптомы оң, төрт аптаға етеккірдің кідіруі, РV: кенеттен ауырғандықтан жатыр және қосалқылары анықталмайды, артқы күмбезі керіліп тұр. Нені болжауға болады?
a) Түтіктің жыртылу типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
b) Аналық без киста аяқшасының бұралып қалуы
c) Аналық бездің апоплексиясы
d) Көкбауырдың жарылуы
e) Жатыр мойнағындағы түсік типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
6. Көпұрықты жүктіліктің диагностикалық белгісін анықтаңыз
a) Жатыр көлемі үлкен және жүктілік мерзіміне сай емес
b) Жүктіліктің айқын жүрек айнуы және құсуы
c) Жатыр көлемі кіші және жүктілік мерзіміне сай емес
d) Жатыр көлемі жүктілік мерзіміне сай
e) Ерте токсикоз белгілері жоқ
7. Науқас С, 22жаста 10шілде етеккірінің болмауына , таңғы уақытта жүрек айну мен құсуға шағымданып келді. Анамнез соңғы етеккірі 10 мамырда, жыныстық қосылу күнделікті. Обьективті жағдайы қанағаттарлық. АҚ 110/70 мм.с.б. айнамен қарағанда қынаптың шырышты қабаты көгілдір. Бимануальды зерттеуде жатыры қаз жұмыртқасындай ұлғайған, ауырсынбайды, консистенциясы жұмсақ, пальпациясы жұмсақ, пальпацияда қатаяды. Жүктіліктің және босанудың болжамды мезгілін анықтаныз
a) Жүктілік 5 апта, босану мерзімі 7 ақпан
b) Жүктілік 8 апта, босану мерзімі 17ақпан
c) Жүктілік 12 апта, босану мерзімі 27 ақпан
d) Жүктілік 14 апта, босану мерзімі 7 ақпан
e) Жүктілік 16 апта, босану мерзімі 17 ақпан
8. Жаңа туылған нәрестелер асфиксиясы дамуының антенатальды қауіп факторын көрсетіңіз
a) Прэклампсия, көп сулы жүктілік
b) Плацентаның мерзімінен бұрын ажырауы, иық дистоциясы
c) Инструментальды босану
d) Босану әрекетінің ауытқуы, аз сулы жүктілік
e) Көп сулы жүктілік, мерщімінен кеш босану
9. Ауруды ең үлкен жыныс еріннің аймағындағы ауыру сезімі мазалайды. Жыныс ерін ісінген, қатты ауырады, оның үстіндегі терісі қызарған, қатты ісік білінеді. Сіздің диагнозыныз
a) Жедел вульвит
b) Бартолин безінің кистасы
c) Жедел лимфоаденит
d) Бартолин безінің абцесі
e) Қысылған шап жарығы
10. Әйелді дене температурасының 37,9С дейін жоғарылауы, ішінің төменгі бөлігінде толғақ тәрізді ауырсыну, шырыш пен қан аралас 15 ретке дейін нәжіс, тенезм, жалпы әлсіздік, жүрек айну, құсу мазалайды. Қарау терісі бозарған. Тілі құрғақ. Пальпация кезінде сигма тәрізді ішек спазмдалған, қатты ауырсынады. Пульс 98 соққы/мин, АҚ 110/70 мм,с,б Қай ауру жайлы болжауға болады?
a) Жедел шигеллез
b) Сальмоноллез
c) Іш сүзегі
d) Жедел эшерихиоз
e) Холера
11. Бөртпе сүзек ауруында сырқаттанушылықтың сипаты
a) Эндемиялар
b) Шұғыл індеттер
c) Эпидемиялар
d) Пандемиялар
e) Кездейсоқ сырқаттанушылық
12. Күлдіреуік (пузырчатка) патогенезінде жатыр
a) Аутоиммунды реакция
b) Некрозды қабыну
c) Атрофиялық үрдіс
d) Лимфа айналымының бұзылысы
e) Қан айналымының бұзылысы
13. Қабылдауға 34 жастағы еркек келді, түнгі клубта ди-джей, екі күн бойы дене температурасының 38С дейін жоғарылауы, дизурия, зәр шығару кезіндегі қышу және ашу, уретрадан жағымсыз иісті ақшыл-сары бөліністің бөлінуіне шағымданады. Науқас ретсіз жыныстық қатынаста болады. Қарауда жыныс мүшесі басының гиперемиясы мен ісінуі. Берілген клиникалық сурет қай ауруға тән?
a) Жедел гонорея
b) Урогенитальды хламидтоз
c) Урогенитальды трихомониаз
d) Урогенитальды кандидоз
e) Гарднереллез
14. Әйелдер кеңесі жұмысының тиімділігін бағалайтын көрсеткішті көрсетіңіз
a) Фертильлді жастағы 1000 әйелде өздігінен болатын түсік
b) Фертильлді жастағы 1000 әйелде босану саны
c) Фертильлді жастағы 1000 әйелде түсік саны
d) Фертильлді жастағы 1000 әйелдеқабыну аурулары саны
e) Фертильлді жастағы 1000 әйелде қылмыстық түсік саны
15. Бозғылт трепонема қандай антибактериялық препараттарға сезімтал?
a) Пенициллиндер
b) Макролидтер
c) Фторхинолондар
d) Тетрациклиндер
e) Стрептомициндер
16. Төменде көрсетілгендердің қайсысы шашыранды склероздың клиникалық сипаттамасы болып табылады?
a) Деменция
b) Көрудің нашарлауы
c) Клоникалық тырысулар
d) Бұлшықет атрофиясы
e) Алопеция
17. 18 жастағы ересек бала бас ми жарақатынан кейін есте сақтаудың нашарлауына, сөйлеудің қиындауына, сөз тауып сөйлеудің нашарлауына, қиын тапсырмаларды орындай алмайтынына шағымданады. Қандай синдром жайлы ойлауға болады?
a) Дементивті
b) Онейроидты
c) Ақымақтық
d) Психоорганикалық
e) Астениялық
18. 33 жастағы науқас Б, оң жақ көзде пленка түрінде ісіктің пайда болуына, көру өткірлігінің төмендеуіне, жиі қызаруына, бөгде дененің сезіміне шағымданады. Офтальмолог науқасты қарап тексеруден кейін птеригиумның үшінші сатысы диагнозын қойды. Аурудың осындай сатысында қандай асқынуды болжауға болады
a) Глаукоманың жедел ұстамасы
b) Онкологиялық ауру
c) Орбита флегмонасы
d) Теріскен
e) Аллергиялық коньюктивит
19. Науқас Е 50жаста. Қант диабетінің орташа дәрежесімен сырқаттанады. Шағымы аяқтарында сыздап ауырсыну, әлсіздік, жиі шөлдегіштік, ентікпе. Емдік жаттығулардың әсері тиімді болу үшін жаттығулар келесі уақытқа созылу керек
a) 30-40 минут
b) 10-15минут
c) 20-30минут
d) 25-35минут
e) 15-20минут
20. Денсаулық сақтауда маркетингтің маңызы мен ерекшелігі келесі жағдайды қамтиды
a) Медициналық қызметтерге сұранысты білу
b) Мекеменің жұмыс түрін анықтау
c) Сұранысты қанағаттандыру
d) Денсаулық сақтау ұйымын қажетсінудің
e) Медициналық қызметтерін бвғвсын анықтау
21. 32 жастағы героиндік наркоманиямен зардап шегетін Х, соңғы 3 күнде еріксіз накотик қабылдауды тоқтатқтан
a) Психофармакотерапия
b) Инелік рефлекстротерапиядан
c) Психотерапиядан
d) Электро сулы терапиядан
e) Психоактивті заттарға мүлдем тыйым салудан
22. Науқас мұрын арқылы тыныс алудың қиындығына шағымданады. Қарау кезінде бет терілері кей жерлерде гематомалармен жабылған. Мұрын қалқасының гематомасы диагнозы қойылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай диагностикалық зерттеу әдісін қолданады.
a) Эндоназальды риноскопия
b) Алдыңғы риноскопия
c) Ортаңғы риноскопия
d) Артқы риноскопия
e) Мұрын айнасымен қарау
23. Үйдің төбесін бояу кезінде жұмыскер жерге құлап түсті, оң жақ санын тіліп алды. Жарадан алқызыл қан бөлінуде. Қан кету түрін және уақытша қан тоқтату әдісін көрсетіңіз
a) Артериялық, жгут салу
b) Капиллярлы,қысып байлау
c) Венозды, тығыз байлау
d) Аралас, суық басу
e) Паренхиматозды, жедел жәрдем келгенше ештене жасамау
24. Жаңа туылған нәрестеге алғашқы патронаж жүргізілуде. Дәрігер анасына төспен емізудің маңыздылығы жайлы, төспен тамақтандыру негіздері мен бос тамақтандыру жайлы түсіндіруде. Бір жасқа дейінгі балаларда еркін тамақтандыру деген ұғымға не жатады?
a) Түнгі үзіліссіз әр 3 сағат сайын
b) Түнгі үзіліспен әр 3 сағат сайын
c) Баланың тамақ көлемі мен уақытын анықтау
d) Белгілі уақыттарда тамақтандыру, көлемін бала анықтайды
e) Әр 4 сағат сайын, көлемін анасы анықтайды
25. Сіз оқиға орнына келген Жедел Жәрдем фельдшері. Пациент 32 жастағы ер адам салынып жатқан үйдің екінші қабатынан құлаған. Ол сол жақ санының қатты ауырсынуына, қимылдың шектелуіне шағымданады. Пациент қозып, тұруға әрекеттенеді. Қарағанда сол жақ санының ортаңғы 1/3 бөлігінде гематома байқалады, сол аймақтың пальпациясы кезінде ісіну мен пішінінің өзгеруі(деформация) анықталады. Пациент, тұрамын деп әрекет жасағанда, патологиялық қозғалыс пен крепетация байқалады. Бұл жағдайда фельдшердің тактикасын анықтаңыз:
a) Ауырсынуды басу, транспорттық иммобилизация, жарақаттық шоктың алдын алу
b) Зақымдану аймағына суық басу, тығыз таңғыш, оттегі ингаляциясы
c) Жай анальгетикпен ауырсынуды басу, санга гипстік лонгетаны салу
d) Наркотикпен ауырсынуды басу, сан-жамбас буынына масақ таңғышы
e) Наркотикпен ауырсынуды басу, бақа калпында ағаш қалқанда тасымалдау

26. Эпилепсиялық статустың 1 сатысында шұғыл көмек көрсету кезеңінде енгізілетін дәрілік препаратты көрсетіңіз


a) 10мг диазепам т/і
b) 40% глюкоза ерітіндісі т/і
c) Дәрумен В1-5мл т/і
d) Дексаметазон 4мг, т/і
e) 2,0-4,0 мл фуросемид т/і
27. Науқаста айқын атаксия, бұлшықет әлсіздігі, үзілмелі сөйлеу, тремор байқалады. Сіздің болжамды диагнозыңыз?
a) Миастения
b) Рейно ауруы
c) Мишық ісігі
d) Маңдай бөлігінің ісігі
e) Самай бөлігінің ісігі
28. Мерездің біріншілік белгісі
a) Лимфаденопатия
b) Аллопеция
c) Лейкодерма
d) Қатты шанкр
e) Гумма
29. 54-жасар науқас дерматологқа башпай арасында орналасқан бөртпеге, қышу және күйдіру сезіміне шағымданды. Ауырғанына 2 ай. Емделмеген. Моншада жұмыс істейді. Болжамды диагноз
a) Екіншілік мерез
b) Табан эпидермофитиясы
c) Дисгидротикалық экзема
d) Ихтиоз
e) Алақан-табан кератодермиясы
30. 23 жастағы А. есімді науқас екі көзінің айқын қышуына, жас ағуға, ісінуге шағымданып ауруханаға келді. Анамнезінен науқас 1 күн бұрын үй тазалығымен айналысқан. Сіздің болжамды диагнозыныз.
a) Серозды иридоциклит
b) Глаукоманың жедел ұстамасы
c) Аллергиялық коньюктивит
d) Тұқымқуалаушылық катаракта
e) Бактериялық кератит
31. 33 жастағы науқас Б оң жақ көзде пленка түрінде ісіктің пайда болуына, көру өткірлігінің төмендеуіне, жиі қызаруына, бөгде дененің сезіміне шағымданады. Офтальмолог науқасты қарап тексеруден кейін птеригиумның үшінші сатысы диагнозын қойды. Аурудың осы сатысында қандай асқынуды болжауға болады
a) Глаукоманың жедел ұстамасы
b) Онкологиялық ауру
c) Орбита флегмонасы
d) Теріскен
e) Аллергиялық коньктивит
32. Науқас 2 күн бұрын суық сыра ішкеннен кейін даусының қарлығуына, жөтелге, дене қызуының жоғарлауына шағымданады. Обьективті жағдайы қанағаттарлық, дене температурасы 37,5С. Ларингоскопияда көмейдің шырышты қабығы гиперемияланған, дауыс саңылауы кең. Тыныс алуы еркін. Сіздің болжамды диагнозыңыз
a) Жедел фарингит
b) Жедел ларингит
c) Лакунарлық ангина
d) Паратонзиллит
e) Жедел аденоидит
33. Көп босанған әйел, бала жолдасы туылды, қарау барысында түгел. Жатырдың жиырылу қабілетінің төмендігіне байланысты жатыр қуысын қолмен тексерді. Әйел 1000мл қан жоғалтты және қан кету жалғасуда. Қанды тоқтату мақсатында қандай іс-әрекет жасалады?
a) Қайталап жатыр қуысын қолмен тексеру
b) Көктамырға метилэргометрин салу
c) Бала жолдасын қолмен ажыратып шығару
d) Жатырға сыртқы массаж жасау
e) Жатыр ампутациясы, экстирпациясы
34. Бала 4 жаста. Аймақтық дәрігер үйге шақырылған. Жөтелге, дене температурасының жоғарлауы, тамақтан және судан бас тартуға шағымданады. 3 күн бойы симптоматикалық ем қабылдаған, ем нәтижесіз. Қарау барысында тері жамылғылары боз, мұрын-ерін үшбұрышы цианозы. Өкпеде тыныс әлсіреген, оң жақ төменгі бөлігінде ұсақ көпіршікті сырылдар. Ауруханадан тыс пневмонияға күдікпен бала ауруханаға жіберілген. Шұғыл госпитализация көрсеткішін көрсетіңіз
a) Жасы 5 жасқа дейін
b) Тамақ пен судан бас тарту
c) Өкпедегі жергілікті симптомдар
d) 3 күн бойы фебрильді температура
e) Емнің әсерінің болмауы
35. Науқас мұрын арқылы тыныс алудың қиындығына шағымданады. Қарау кезінде бет терілері кей жерлерде гематомалармен жабылған. Мұрын қалқасының гематомасы диагнозы қойылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай диагностикалық зерттеу әдісін қолданады
a) Эндоназальды риноскопия
b) Алдыңғы риноскопия
c) Ортаңғы риноскопия
d) Артқы риноскопия
e) Мұрын айнасымен қарау
36. Науқас Е. 50 жаста. Қант диабетінің орташа дәрежесімен сырқаттанады. Шағымы аяқтарында сыздап ауырсынуы, әлсіздік, жиі шөлдегіштік, ентікпе. Емдік жаттығулардың әсері тиімді болу үшін жаттығулар келесі уақытқа созылу керек
a) 20-30 минут
b) 10-15 минут
c) 30-40 минут
d) 25-35 минут
e) 15-20 минут
37. ДСҰ анықтамасы: “ Мақсаты ауру немесе жарақат салдарынан бұзылған қызметтерін толық қалпына келтіру болып табылатын белсенді үрдіс, егер ол мүмкін болмаса мүгедектің физикалық, психикалық және әлеуметтік потенциалын тиімді орындау, оның қоғамдағы адекватты интеграциясы” сай келеді
a) Медициналық реабилитация
b) Паллиативті көмек
c) Гериатриялық көмек
d) Санитарлы-шипажайлық ем
e) Гериартриялық реабилитация
38. Пациент медициналық көмек алу, ал қызметкер-кәсіби қызметінің барысында жұқтырған жұқпалы аурулар қалай аталады
a) Карантиндік
b) Аса қауіпті
c) Ауруханаішілк
d) Ішек
e) Парентеральды
39. Жыныс серіктестерін жиі ауыстыратын және жыныстық қатынаста жиі болатын 19 жастағы жас қызға контрацепция әдісін таңдаңыз
a) Мүшеқап
b) Жатырішілік спираль
c) Оральды контрацептивтер
d) Пластырь
e) Спермицидтер
40. Босанушыда меконий аралас қағанақ суы кеткеннен кейін мерзімі жетілген нәресте туылды. Нәрестенің жағдайы ауыр, пульс 80 соққы/мин, бұлшықеттер атониялы, терісі боз, бала жыламайды. Акушердің ақырғы әрекеті
a) Нәрестені құрғату және анасының кеудесіне жатқызу
b) Реанимациялық шаралар үшін нәрестені неонатологқа беру
c) Құрғату, жылыту және динамикада жағдайын бағалау
d) Өздігінен адреналин ерітіндісін енгізу
e) Тыныс жолдарын босату үшін арқасынан қағу
41. Бала 11 айлық, балалар ауруханасына жөтелге, дене температурасының жоғарлауына, тамақтан бас тартуына, әлсіздікке шағымданып түсті. Обьективті қарауда тынысы жиілеген, кеуде клеткасының төменгі бөлігі ішке кірген, аускультацияда әлсіреген тыныс. Осы жасқа сай “ жиілеген тыныс” ұғымына келетін тыныс жиілігін көрсетіңіз
a) Минутына ≥ 70
b) Минутына ≥ 60
c) Минутына ≥ 50
d) Минутына ≥ 40
e) Минутына ≥ 28
42. Гинекологиядағы шұғыл жағдайларға жатады
a) Жатырдан тыс жүктілік, мерзімнен бұрын босану
b) Миоматозды түйіннің некрозы, аналық без кистасы
c) Аналық без апоплексиясы жатырдан тыс жүктілік
d) Сальпингоофарит, эндометрит
43. 24 жастағы жүкті С, босану үйіне 4 сағат бұрын басталған толғаққа шағымданып келді. Обьективті жағдайы қанағаттарлық, АҚ 120/80 мм.с.бб , ұрықтың жүрек қағысы анық, минутына 130 соққы, толғақ 30 секудтан 7-8 минут сайын. Бимануальды тексеруде жатыр мойны 6 см ашылған, қағанақ қапшығы бүтін. Диагноз жүктілік 39 апта. Босану кезенің анықтаңыз
a) Босану хабаршылар кезеңі
b) Жатыр мойнының ашылу кезеңі
c) Айдау кезеңі
d) Бала жолдасылық кезеңі
e) Босанудан кейінгі ерте кезең
44. Терапия бөліміне А атты 27 жастағы пациент мынадай шағымдармен келді жөтелмен қиын бөлінетін тұтқырлы қақырық, ентігу, әр күні бірнеше рет тұншіғу ұстамасы мазалайды. Қарағанда тыныс алу жиілігі минутына 32 рет, өкпеде ысқырықты құрғақ сырылдар естіледі. Пациентте анықталған өзгерістер қайсы ауруға тән?
a) Бронх деміпесі
b) Жедел бронхит
c) Созылмалы бронхит
d) Пневмония
e) Бронхоэктаз ауруы
45. Босанғаннан кейінгі әйел 7 тәулік бойы үлкен дәретінің болмауына шағымданады, мейірбикенің қажетті іс-әрекеті
a) Тазарту клизмасын жасау, диетаны сақтауға ұсыныс
b) Газ шығаратын түтікшені қою, тыныштандыру
c) Асқазанды шаю, тыныштандыру
d) АҚҚ өлшеу, ұйықтататын дәрі беру
e) Дене қызуын өлшеу, ауырсынуды басатын дәрі беру
46. Науқас айналаға қарап тұрып, терезеден тыс біреу оны шақырып тұрғанын айтады және оған жауап қайтарады. Дәл осы жағдай басқалардың да бірдей еститініне сенімді. Бұзылушылықты аңықтаңыз
a) Рефлекторлы галлюцинация
b) Шынайы галлюцинация
c) Психосенсорлық бұзылулар
d) Парейдолық иллюзия
e) Псевдогаллюцинация
47. 25 жастағы пациенттің шағымдары қақырықты жөтел екі аптадан бері мазалайды, кеуде тұсында ауырсыну, әлсіздік, түнде дене температурасының 37,5 дейін жоғарылауы, жүдеу. Обьективті тексергенде өкпенің жоғарғы бөлігінде бәсең везикулярлық дыбыс, құрғақ сырылдар, тыныс алу жиілігі 24 рет 1 мин. Қандай ауру деп ойлайсыз?
a) Өкпе туберкулезі
b) Бронхоэктаз ауруы
c) Өкпе абцессі
d) Жедел бронхит
e) Созылмалы бронхит
48. Мүйіспен және қасаға симфизінің төменгі шеті арасындағы арақашықтық
a) 11 см
b) 13,5 см
c) 20-21 см
d) 12,5-13 см
e) 25-26 см
49. Сальмонеллез анықталған науқасты соматикалық бөлімшесінен ауыстырғаннан кейін қандай шаралар орындау қажет
a) Дегельментизацияны
b) Қорытынды дезинфекция жүргізуді
c) Ағымды дезинфекцины
d) Жалпы тазартуды
e) Дезинсекцияны
50. Туберкулин сынамасының виражы деген не?
a) Қақырықты Кох микобактерияларының табылуы
b) Теріс Манту сынамасы
c) Алғаш рет болған оң Манту сынамасы
d) Гиперергиялық Манту сынамасы
e) Күдікті Манту сынамасы
51. Науқасқа көктамырға дәрі енгізу кезінде ентігу, АҚ төмендеуі, жүрек айнуы, бас айналу пайда болады. Осы жағдайдағы мейірбикенің тактикасын аңықтаңыз
a) Енгізуді жалғастыру, дәрігерді шақырмау
b) Енгізуді жалғастыру және дәрігерді шақыру
c) Енгізуді тоқтату және дәрігерді шақыру
d) Көктамырдан шығу және дәрігерді шақыру
e) Қан қысымын өлшеу, дәрігерді шақырмау
52. Науқаста он екі елі ішектің ойық жарасынан қан кетті, науқаста кенет әлсіздік, бас айналу, ентігу, минутына 120 жүрек соққысы, АҚ төмендеуі дамыды. Шұғыл көмек көлемін көрсетіңіз
a) Дицинон , аминкапрон қышқылы, физиологиялық ерітінді
b) Сальбутамол, хлоропирамин, преднизолон
c) Дротаверин, кеторолак, триме
d) Дицинон, окситоцин, физиологиялық ерітінді
e) Морфин, гепарин, аспирин, физиологиялық ерітінді
53. Науқаста кетоацидозды кома дамыды. Шүғыл көмек көрсету көлемін анықтаңыз
a) Алғашқы сағатта 1литрден кем емес физиологиялық ерітінді инфузиясы
b) 40% глюкоза ерітіндісі 4-60 мл т/і
c) Морфин, нитроглицерин, гепарин
d) Дротверин, атропин, платифиллин т/і
e) Морфин, фуросемид, нитроглицерин, оксигенотерапия
54. 2 айдан 5жас аралығында балалардың қауіптілік жалпы белгілеріне жатады
a) Жиі, әрі қиындатылған дем алу
b) Іш өту, қан аралас іш өту
c) Естен тану, летаргиялық
d) Сұйықты борпылдатып ішу
e) Дене қызуының көтерілуі
55. Адамның иммундық тапшылығының вирусы жұқтырған ағзада орналасқан
a) Бұлшық етінің
b) Лимфа тіндерінде
c) Эпителиалдық жасушаларында
d) Тері мен тері асты клетчаткасында
e) Шаш жамылғысында
56. Мейірбике таңу жүргізу үшін стерильді үстелді дайындауы қажет. Қолын залалсыздандырудың қандай деңгейін орындауы қажет
a) Гигиеналық
b) Әлеуметтік
c) Қолды өңдеу қажет емес
d) Хирургиялық
e) Спиртті салфеткамен сүрту
1. Жаңа туылған нәрестелер сары ауруын емдеу негізіне жатады
a) Антибиотиктермен емдеу
b) Глюкозаны ішу, фенобарбитал
c) Глюказаны тамырішілік құю
d) Өт айдағыш препараттар мен гепатопротекторлар
e) Фототерапия, ана сүтімен тамақтандыру
2. Жаңа туылған нәрестенің бірінші патронажы. Анасына төспен емізудің маңыздылығы жайлы айтылды. Тек табиғи тамақтандыруда болатын тамақтандырудың негізгі үрдісін көрсетіңіз
a) Тиімді сапа және негізгі нутриенттердің саны
b) Ана мен баланың терілік-тактикалық байланысы
c) Анасының тамақ үлесінің антигендеріне иммунологиялық толеранттылықты дамыту
d) Иммунологиялық қорғаныс
e) Тиімді тамақ тәртібін қалыптастыру
3. Жедел жәрдем фелдшерін қатты ауырсынбалы толғақтарға шағымданатын босанушыға шақырды. Қарау барысында мазасыз, контракциялық сақина жоғары және қиғаш орналасқан, жатыры құмсағат пішіндес, сыртқы жыныс мүшелері ісінген. Қандай асқынуды күмәндануға болады?
a) Аралықтың ажырауы
b) Жатыр мойнының ажырауы
c) Жатыр жыртылуының қаупі
d) Жатырдың жыртылуы
e) Шамадан тыс қатты толғақ
4. Босану үйіне 22 жастағы Ф. Түсті, жүктілік мерзімі 38-39апта. Бойы 150 см, салмағы58кг. Жамбас өлшемдері: 22-24-26-16,5см, іш айналымы-103см, жатыр түбі биіктігі 40см. Ұрықтың қалпы ұзынша, басымен келіп тұр, ұрықтың жүрек қағысы анық, ырғақты, 140 соққы/мин, басының тік өлшемі 12см. Қынаптық зерттеу жатыр мойны жетілген, ұрық басымен келіп тұр, кіші жамбасқа кіреберісте қозғалмалы. Болжамды диагнозды көрсетіңіз
a) Жүктілік 38-39апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас І дәрежесі
b) Жүктілік 38-39 апта. Жай жалпақ жамбас
c) Жүктілік 38-39апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас ІІ дәрежесі. Ірі ұрық
d) Жүктілік 38-39апта. Жалпы бірқалыпты тарылған жамбас І дәрежесі. Көп сулы жүктілік
e) Жүктілік 39-40апта. Ірі ұрық
5. Науқас әйел іштің төменгі жақындағы кенеттен бүріп ауыруға, есінен танған күйге шағымданады. АҚ 90/60 мм.с.б, тамыр соғу-мин100соққы, терісі бозарыңқы, Щеткин-Блюмберг симптомы оң, төрт аптаға етеккірдің кідіруі, РV: кенеттен ауырғандықтан жатыр және қосалқылары анықталмайды, артқы күмбезі керіліп тұр. Нені болжауға болады?
a) Түтіктің жыртылу типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
b) Аналық без киста аяқшасының бұралып қалуы
c) Аналық бездің апоплексиясы
d) Көкбауырдың жарылуы
e) Жатыр мойнағындағы түсік типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
6. Көпұрықты жүктіліктің диагностикалық белгісін анықтаңыз
a) Жатыр көлемі үлкен және жүктілік мерзіміне сай емес
b) Жүктіліктің айқын жүрек айнуы және құсуы
c) Жатыр көлемі кіші және жүктілік мерзіміне сай емес
d) Жатыр көлемі жүктілік мерзіміне сай
e) Ерте токсикоз белгілері жоқ
7. Науқас С, 22жаста 10шілде етеккірінің болмауына , таңғы уақытта жүрек айну мен құсуға шағымданып келді. Анамнез соңғы етеккірі 10 мамырда, жыныстық қосылу күнделікті. Обьективті жағдайы қанағаттарлық. АҚ 110/70 мм.с.б. айнамен қарағанда қынаптың шырышты қабаты көгілдір. Бимануальды зерттеуде жатыры қаз жұмыртқасындай ұлғайған, ауырсынбайды, консистенциясы жұмсақ, пальпациясы жұмсақ, пальпацияда қатаяды. Жүктіліктің және босанудың болжамды мезгілін анықтаныз
a) Жүктілік 5 апта, босану мерзімі 7 ақпан
b) Жүктілік 8 апта, босану мерзімі 17ақпан
c) Жүктілік 12 апта, босану мерзімі 27 ақпан
d) Жүктілік 14 апта, босану мерзімі 7 ақпан
e) Жүктілік 16 апта, босану мерзімі 17 ақпан
8. Жаңа туылған нәрестелер асфиксиясы дамуының антенатальды қауіп факторын көрсетіңіз
a) Прэклампсия, көп сулы жүктілік
b) Плацентаның мерзімінен бұрын ажырауы, иық дистоциясы
c) Инструментальды босану
d) Босану әрекетінің ауытқуы, аз сулы жүктілік
e) Көп сулы жүктілік, мерщімінен кеш босану
9. Ауруды ең үлкен жыныс еріннің аймағындағы ауыру сезімі мазалайды. Жыныс ерін ісінген, қатты ауырады, оның үстіндегі терісі қызарған, қатты ісік білінеді. Сіздің диагнозыныз
a) Жедел вульвит
b) Бартолин безінің кистасы
c) Жедел лимфоаденит
d) Бартолин безінің абцесі
e) Қысылған шап жарығы
10. Әйелді дене температурасының 37,9С дейін жоғарылауы, ішінің төменгі бөлігінде толғақ тәрізді ауырсыну, шырыш пен қан аралас 15 ретке дейін нәжіс, тенезм, жалпы әлсіздік, жүрек айну, құсу мазалайды. Қарау терісі бозарған. Тілі құрғақ. Пальпация кезінде сигма тәрізді ішек спазмдалған, қатты ауырсынады. Пульс 98 соққы/мин, АҚ 110/70 мм,с,б Қай ауру жайлы болжауға болады?
a) Жедел шигеллез
b) Сальмоноллез
c) Іш сүзегі
d) Жедел эшерихиоз
e) Холера
11. Бөртпе сүзек ауруында сырқаттанушылықтың сипаты
a) Эндемиялар
b) Шұғыл індеттер
c) Эпидемиялар
d) Пандемиялар
e) Кездейсоқ сырқаттанушылық
12. Күлдіреуік (пузырчатка) патогенезінде жатыр
a) Аутоиммунды реакция
b) Некрозды қабыну
c) Атрофиялық үрдіс
d) Лимфа айналымының бұзылысы
e) Қан айналымының бұзылысы
13. Қабылдауға 34 жастағы еркек келді, түнгі клубта ди-джей, екі күн бойы дене температурасының 38С дейін жоғарылауы, дизурия, зәр шығару кезіндегі қышу және ашу, уретрадан жағымсыз иісті ақшыл-сары бөліністің бөлінуіне шағымданады. Науқас ретсіз жыныстық қатынаста болады. Қарауда жыныс мүшесі басының гиперемиясы мен ісінуі. Берілген клиникалық сурет қай ауруға тән?
a) Жедел гонорея
b) Урогенитальды хламидтоз
c) Урогенитальды трихомониаз
d) Урогенитальды кандидоз
e) Гарднереллез
14. Әйелдер кеңесі жұмысының тиімділігін бағалайтын көрсеткішті көрсетіңіз
a) Фертильлді жастағы 1000 әйелде өздігінен болатын түсік
b) Фертильлді жастағы 1000 әйелде босану саны
c) Фертильлді жастағы 1000 әйелде түсік саны
d) Фертильлді жастағы 1000 әйелдеқабыну аурулары саны
e) Фертильлді жастағы 1000 әйелде қылмыстық түсік саны
15. Бозғылт трепонема қандай антибактериялық препараттарға сезімтал?
a) Пенициллиндер
b) Макролидтер
c) Фторхинолондар
d) Тетрациклиндер
e) Стрептомициндер
16. Төменде көрсетілгендердің қайсысы шашыранды склероздың клиникалық сипаттамасы болып табылады?
a) Деменция
b) Көрудің нашарлауы
c) Клоникалық тырысулар
d) Бұлшықет атрофиясы
e) Алопеция
17. 18 жастағы ересек бала бас ми жарақатынан кейін есте сақтаудың нашарлауына, сөйлеудің қиындауына, сөз тауып сөйлеудің нашарлауына, қиын тапсырмаларды орындай алмайтынына шағымданады. Қандай синдром жайлы ойлауға болады?
a) Дементивті
b) Онейроидты
c) Ақымақтық
d) Психоорганикалық
e) Астениялық
18. 33 жастағы науқас Б, оң жақ көзде пленка түрінде ісіктің пайда болуына, көру өткірлігінің төмендеуіне, жиі қызаруына, бөгде дененің сезіміне шағымданады. Офтальмолог науқасты қарап тексеруден кейін птеригиумның үшінші сатысы диагнозын қойды. Аурудың осындай сатысында қандай асқынуды болжауға болады
a) Глаукоманың жедел ұстамасы
b) Онкологиялық ауру
c) Орбита флегмонасы
d) Теріскен
e) Аллергиялық коньюктивит
19. Науқас Е 50жаста. Қант диабетінің орташа дәрежесімен сырқаттанады. Шағымы аяқтарында сыздап ауырсыну, әлсіздік, жиі шөлдегіштік, ентікпе. Емдік жаттығулардың әсері тиімді болу үшін жаттығулар келесі уақытқа созылу керек
a) 30-40 минут
b) 10-15минут
c) 20-30минут
d) 25-35минут
e) 15-20минут
20. Денсаулық сақтауда маркетингтің маңызы мен ерекшелігі келесі жағдайды қамтиды
a) Медициналық қызметтерге сұранысты білу
b) Мекеменің жұмыс түрін анықтау
c) Сұранысты қанағаттандыру
d) Денсаулық сақтау ұйымын қажетсінудің
e) Медициналық қызметтерін бвғвсын анықтау
21. 32 жастағы героиндік наркоманиямен зардап шегетін Х, соңғы 3 күнде еріксіз накотик қабылдауды тоқтатқтан
a) Психофармакотерапия
b) Инелік рефлекстротерапиядан
c) Психотерапиядан
d) Электро сулы терапиядан
e) Психоактивті заттарға мүлдем тыйым салудан
22. Науқас мұрын арқылы тыныс алудың қиындығына шағымданады. Қарау кезінде бет терілері кей жерлерде гематомалармен жабылған. Мұрын қалқасының гематомасы диагнозы қойылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай диагностикалық зерттеу әдісін қолданады.
a) Эндоназальды риноскопия
b) Алдыңғы риноскопия
c) Ортаңғы риноскопия
d) Артқы риноскопия
e) Мұрын айнасымен қарау
23. Үйдің төбесін бояу кезінде жұмыскер жерге құлап түсті, оң жақ санын тіліп алды. Жарадан алқызыл қан бөлінуде. Қан кету түрін және уақытша қан тоқтату әдісін көрсетіңіз
a) Артериялық, жгут салу
b) Капиллярлы,қысып байлау
c) Венозды, тығыз байлау
d) Аралас, суық басу
e) Паренхиматозды, жедел жәрдем келгенше ештене жасамау
24. Жаңа туылған нәрестеге алғашқы патронаж жүргізілуде. Дәрігер анасына төспен емізудің маңыздылығы жайлы, төспен тамақтандыру негіздері мен бос тамақтандыру жайлы түсіндіруде. Бір жасқа дейінгі балаларда еркін тамақтандыру деген ұғымға не жатады?
a) Түнгі үзіліссіз әр 3 сағат сайын
b) Түнгі үзіліспен әр 3 сағат сайын
c) Баланың тамақ көлемі мен уақытын анықтау
d) Белгілі уақыттарда тамақтандыру, көлемін бала анықтайды
e) Әр 4 сағат сайын, көлемін анасы анықтайды
25. Сіз оқиға орнына келген Жедел Жәрдем фельдшері. Пациент 32 жастағы ер адам салынып жатқан үйдің екінші қабатынан құлаған. Ол сол жақ санының қатты ауырсынуына, қимылдың шектелуіне шағымданады. Пациент қозып, тұруға әрекеттенеді. Қарағанда сол жақ санының ортаңғы 1/3 бөлігінде гематома байқалады, сол аймақтың пальпациясы кезінде ісіну мен пішінінің өзгеруі(деформация) анықталады. Пациент, тұрамын деп әрекет жасағанда, патологиялық қозғалыс пен крепетация байқалады. Бұл жағдайда фельдшердің тактикасын анықтаңыз:
a) Ауырсынуды басу, транспорттық иммобилизация, жарақаттық шоктың алдын алу
b) Зақымдану аймағына суық басу, тығыз таңғыш, оттегі ингаляциясы
c) Жай анальгетикпен ауырсынуды басу, санга гипстік лонгетаны салу
d) Наркотикпен ауырсынуды басу, сан-жамбас буынына масақ таңғышы
e) Наркотикпен ауырсынуды басу, бақа калпында ағаш қалқанда тасымалдау

26. Эпилепсиялық статустың 1 сатысында шұғыл көмек көрсету кезеңінде енгізілетін дәрілік препаратты көрсетіңіз


a) 10мг диазепам т/і
b) 40% глюкоза ерітіндісі т/і
c) Дәрумен В1-5мл т/і
d) Дексаметазон 4мг, т/і
e) 2,0-4,0 мл фуросемид т/і
27. Науқаста айқын атаксия, бұлшықет әлсіздігі, үзілмелі сөйлеу, тремор байқалады. Сіздің болжамды диагнозыңыз?
a) Миастения
b) Рейно ауруы
c) Мишық ісігі
d) Маңдай бөлігінің ісігі
e) Самай бөлігінің ісігі
28. Мерездің біріншілік белгісі
a) Лимфаденопатия
b) Аллопеция
c) Лейкодерма
d) Қатты шанкр
e) Гумма
29. 54-жасар науқас дерматологқа башпай арасында орналасқан бөртпеге, қышу және күйдіру сезіміне шағымданды. Ауырғанына 2 ай. Емделмеген. Моншада жұмыс істейді. Болжамды диагноз
a) Екіншілік мерез
b) Табан эпидермофитиясы
c) Дисгидротикалық экзема
d) Ихтиоз
e) Алақан-табан кератодермиясы
30. 23 жастағы А. есімді науқас екі көзінің айқын қышуына, жас ағуға, ісінуге шағымданып ауруханаға келді. Анамнезінен науқас 1 күн бұрын үй тазалығымен айналысқан. Сіздің болжамды диагнозыныз.
a) Серозды иридоциклит
b) Глаукоманың жедел ұстамасы
c) Аллергиялық коньюктивит
d) Тұқымқуалаушылық катаракта
e) Бактериялық кератит
31. 33 жастағы науқас Б оң жақ көзде пленка түрінде ісіктің пайда болуына, көру өткірлігінің төмендеуіне, жиі қызаруына, бөгде дененің сезіміне шағымданады. Офтальмолог науқасты қарап тексеруден кейін птеригиумның үшінші сатысы диагнозын қойды. Аурудың осы сатысында қандай асқынуды болжауға болады
a) Глаукоманың жедел ұстамасы
b) Онкологиялық ауру
c) Орбита флегмонасы
d) Теріскен
e) Аллергиялық коньктивит
32. Науқас 2 күн бұрын суық сыра ішкеннен кейін даусының қарлығуына, жөтелге, дене қызуының жоғарлауына шағымданады. Обьективті жағдайы қанағаттарлық, дене температурасы 37,5С. Ларингоскопияда көмейдің шырышты қабығы гиперемияланған, дауыс саңылауы кең. Тыныс алуы еркін. Сіздің болжамды диагнозыңыз
a) Жедел фарингит
b) Жедел ларингит
c) Лакунарлық ангина
d) Паратонзиллит
e) Жедел аденоидит
33. Көп босанған әйел, бала жолдасы туылды, қарау барысында түгел. Жатырдың жиырылу қабілетінің төмендігіне байланысты жатыр қуысын қолмен тексерді. Әйел 1000мл қан жоғалтты және қан кету жалғасуда. Қанды тоқтату мақсатында қандай іс-әрекет жасалады?
a) Қайталап жатыр қуысын қолмен тексеру
b) Көктамырға метилэргометрин салу
c) Бала жолдасын қолмен ажыратып шығару
d) Жатырға сыртқы массаж жасау
e) Жатыр ампутациясы, экстирпациясы
34. Бала 4 жаста. Аймақтық дәрігер үйге шақырылған. Жөтелге, дене температурасының жоғарлауы, тамақтан және судан бас тартуға шағымданады. 3 күн бойы симптоматикалық ем қабылдаған, ем нәтижесіз. Қарау барысында тері жамылғылары боз, мұрын-ерін үшбұрышы цианозы. Өкпеде тыныс әлсіреген, оң жақ төменгі бөлігінде ұсақ көпіршікті сырылдар. Ауруханадан тыс пневмонияға күдікпен бала ауруханаға жіберілген. Шұғыл госпитализация көрсеткішін көрсетіңіз
a) Жасы 5 жасқа дейін
b) Тамақ пен судан бас тарту
c) Өкпедегі жергілікті симптомдар
d) 3 күн бойы фебрильді температура
e) Емнің әсерінің болмауы
35. Науқас мұрын арқылы тыныс алудың қиындығына шағымданады. Қарау кезінде бет терілері кей жерлерде гематомалармен жабылған. Мұрын қалқасының гематомасы диагнозы қойылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай диагностикалық зерттеу әдісін қолданады
a) Эндоназальды риноскопия
b) Алдыңғы риноскопия
c) Ортаңғы риноскопия
d) Артқы риноскопия
e) Мұрын айнасымен қарау
36. Науқас Е. 50 жаста. Қант диабетінің орташа дәрежесімен сырқаттанады. Шағымы аяқтарында сыздап ауырсынуы, әлсіздік, жиі шөлдегіштік, ентікпе. Емдік жаттығулардың әсері тиімді болу үшін жаттығулар келесі уақытқа созылу керек
a) 20-30 минут
b) 10-15 минут
c) 30-40 минут
d) 25-35 минут
e) 15-20 минут
37. ДСҰ анықтамасы: “ Мақсаты ауру немесе жарақат салдарынан бұзылған қызметтерін толық қалпына келтіру болып табылатын белсенді үрдіс, егер ол мүмкін болмаса мүгедектің физикалық, психикалық және әлеуметтік потенциалын тиімді орындау, оның қоғамдағы адекватты интеграциясы” сай келеді
a) Медициналық реабилитация
b) Паллиативті көмек
c) Гериатриялық көмек
d) Санитарлы-шипажайлық ем
e) Гериартриялық реабилитация
38. Пациент медициналық көмек алу, ал қызметкер-кәсіби қызметінің барысында жұқтырған жұқпалы аурулар қалай аталады
a) Карантиндік
b) Аса қауіпті
c) Ауруханаішілк
d) Ішек
e) Парентеральды
39. Жыныс серіктестерін жиі ауыстыратын және жыныстық қатынаста жиі болатын 19 жастағы жас қызға контрацепция әдісін таңдаңыз
a) Мүшеқап
b) Жатырішілік спираль
c) Оральды контрацептивтер
d) Пластырь
e) Спермицидтер
40. Босанушыда меконий аралас қағанақ суы кеткеннен кейін мерзімі жетілген нәресте туылды. Нәрестенің жағдайы ауыр, пульс 80 соққы/мин, бұлшықеттер атониялы, терісі боз, бала жыламайды. Акушердің ақырғы әрекеті
a) Нәрестені құрғату және анасының кеудесіне жатқызу
b) Реанимациялық шаралар үшін нәрестені неонатологқа беру
c) Құрғату, жылыту және динамикада жағдайын бағалау
d) Өздігінен адреналин ерітіндісін енгізу
e) Тыныс жолдарын босату үшін арқасынан қағу
41. Бала 11 айлық, балалар ауруханасына жөтелге, дене температурасының жоғарлауына, тамақтан бас тартуына, әлсіздікке шағымданып түсті. Обьективті қарауда тынысы жиілеген, кеуде клеткасының төменгі бөлігі ішке кірген, аускультацияда әлсіреген тыныс. Осы жасқа сай “ жиілеген тыныс” ұғымына келетін тыныс жиілігін көрсетіңіз
a) Минутына ≥ 70
b) Минутына ≥ 60
c) Минутына ≥ 50
d) Минутына ≥ 40
e) Минутына ≥ 28
42. Гинекологиядағы шұғыл жағдайларға жатады
a) Жатырдан тыс жүктілік, мерзімнен бұрын босану
b) Миоматозды түйіннің некрозы, аналық без кистасы
c) Аналық без апоплексиясы жатырдан тыс жүктілік
d) Сальпингоофарит, эндометрит
43. 24 жастағы жүкті С, босану үйіне 4 сағат бұрын басталған толғаққа шағымданып келді. Обьективті жағдайы қанағаттарлық, АҚ 120/80 мм.с.бб , ұрықтың жүрек қағысы анық, минутына 130 соққы, толғақ 30 секудтан 7-8 минут сайын. Бимануальды тексеруде жатыр мойны 6 см ашылған, қағанақ қапшығы бүтін. Диагноз жүктілік 39 апта. Босану кезенің анықтаңыз
a) Босану хабаршылар кезеңі
b) Жатыр мойнының ашылу кезеңі
c) Айдау кезеңі
d) Бала жолдасылық кезеңі
e) Босанудан кейінгі ерте кезең
44. Терапия бөліміне А атты 27 жастағы пациент мынадай шағымдармен келді жөтелмен қиын бөлінетін тұтқырлы қақырық, ентігу, әр күні бірнеше рет тұншіғу ұстамасы мазалайды. Қарағанда тыныс алу жиілігі минутына 32 рет, өкпеде ысқырықты құрғақ сырылдар естіледі. Пациентте анықталған өзгерістер қайсы ауруға тән?
a) Бронх деміпесі
b) Жедел бронхит
c) Созылмалы бронхит
d) Пневмония
e) Бронхоэктаз ауруы
45. Босанғаннан кейінгі әйел 7 тәулік бойы үлкен дәретінің болмауына шағымданады, мейірбикенің қажетті іс-әрекеті
a) Тазарту клизмасын жасау, диетаны сақтауға ұсыныс
b) Газ шығаратын түтікшені қою, тыныштандыру
c) Асқазанды шаю, тыныштандыру
d) АҚҚ өлшеу, ұйықтататын дәрі беру
e) Дене қызуын өлшеу, ауырсынуды басатын дәрі беру
46. Науқас айналаға қарап тұрып, терезеден тыс біреу оны шақырып тұрғанын айтады және оған жауап қайтарады. Дәл осы жағдай басқалардың да бірдей еститініне сенімді. Бұзылушылықты аңықтаңыз
a) Рефлекторлы галлюцинация
b) Шынайы галлюцинация
c) Психосенсорлық бұзылулар
d) Парейдолық иллюзия
e) Псевдогаллюцинация
47. 25 жастағы пациенттің шағымдары қақырықты жөтел екі аптадан бері мазалайды, кеуде тұсында ауырсыну, әлсіздік, түнде дене температурасының 37,5 дейін жоғарылауы, жүдеу. Обьективті тексергенде өкпенің жоғарғы бөлігінде бәсең везикулярлық дыбыс, құрғақ сырылдар, тыныс алу жиілігі 24 рет 1 мин. Қандай ауру деп ойлайсыз?
a) Өкпе туберкулезі
b) Бронхоэктаз ауруы
c) Өкпе абцессі
d) Жедел бронхит
e) Созылмалы бронхит
48. Мүйіспен және қасаға симфизінің төменгі шеті арасындағы арақашықтық
a) 11 см
b) 13,5 см
c) 20-21 см
d) 12,5-13 см
e) 25-26 см
49. Сальмонеллез анықталған науқасты соматикалық бөлімшесінен ауыстырғаннан кейін қандай шаралар орындау қажет
a) Дегельментизацияны
b) Қорытынды дезинфекция жүргізуді
c) Ағымды дезинфекцины
d) Жалпы тазартуды
e) Дезинсекцияны
50. Туберкулин сынамасының виражы деген не?
a) Қақырықты Кох микобактерияларының табылуы
b) Теріс Манту сынамасы
c) Алғаш рет болған оң Манту сынамасы
d) Гиперергиялық Манту сынамасы
e) Күдікті Манту сынамасы
51. Науқасқа көктамырға дәрі енгізу кезінде ентігу, АҚ төмендеуі, жүрек айнуы, бас айналу пайда болады. Осы жағдайдағы мейірбикенің тактикасын аңықтаңыз
a) Енгізуді жалғастыру, дәрігерді шақырмау
b) Енгізуді жалғастыру және дәрігерді шақыру
c) Енгізуді тоқтату және дәрігерді шақыру
d) Көктамырдан шығу және дәрігерді шақыру
e) Қан қысымын өлшеу, дәрігерді шақырмау
52. Науқаста он екі елі ішектің ойық жарасынан қан кетті, науқаста кенет әлсіздік, бас айналу, ентігу, минутына 120 жүрек соққысы, АҚ төмендеуі дамыды. Шұғыл көмек көлемін көрсетіңіз
a) Дицинон , аминкапрон қышқылы, физиологиялық ерітінді
b) Сальбутамол, хлоропирамин, преднизолон
c) Дротаверин, кеторолак, триме
d) Дицинон, окситоцин, физиологиялық ерітінді
e) Морфин, гепарин, аспирин, физиологиялық ерітінді
53. Науқаста кетоацидозды кома дамыды. Шүғыл көмек көрсету көлемін анықтаңыз
a) Алғашқы сағатта 1литрден кем емес физиологиялық ерітінді инфузиясы
b) 40% глюкоза ерітіндісі 4-60 мл т/і
c) Морфин, нитроглицерин, гепарин
d) Дротверин, атропин, платифиллин т/і
e) Морфин, фуросемид, нитроглицерин, оксигенотерапия
54. 2 айдан 5жас аралығында балалардың қауіптілік жалпы белгілеріне жатады
a) Жиі, әрі қиындатылған дем алу
b) Іш өту, қан аралас іш өту
c) Естен тану, летаргиялық
d) Сұйықты борпылдатып ішу
e) Дене қызуының көтерілуі
55. Адамның иммундық тапшылығының вирусы жұқтырған ағзада орналасқан
a) Бұлшық етінің
b) Лимфа тіндерінде
c) Эпителиалдық жасушаларында
d) Тері мен тері асты клетчаткасында
e) Шаш жамылғысында
56. Мейірбике таңу жүргізу үшін стерильді үстелді дайындауы қажет. Қолын залалсыздандырудың қандай деңгейін орындауы қажет
a) Гигиеналық
b) Әлеуметтік
c) Қолды өңдеу қажет емес
d) Хирургиялық
e) Спиртті салфеткамен сүрту
1. Жүрек қан тамырларының ауруы, ентігу бар науқастарға жартылай отыру қалпын қабылдау, мына мақсатпен тағайындалады:
А)Кіші қан айналым жүйесіндегі кептелуді азайту
Б)Емізу кезіндегі ыңғайлылық
В)Ойылудың пайда болу қаупін азайту
Г)Киімін ауыстыру ыңғайлығы
Д)Асқорту жолының жұмысын жақсарту
2. Науқаста күнделікті диурез 350 мл болса, қандай симптом бар?
А)Олигурия
Б)Никтурия
В)Анурия
Г)Полиурия
Д)Протеинурия
3. Дәрілік заттарды көктамыр арқылы енгізудің ең негізгі артықшылығы:
А)Жедел көмек кезіндегі тиімділігі
Б)Әртүрлі препараттарды енгізу мүмкіндігі
В)Тек арнайы бір препаратты енгізу мүмкіндігі
Г)Бауыр арқылы өтудің жоқтығы
Д)Дәрілік комплексті енгізу мүмкіндігі
4. Науқасты плевралды пункцияға дайындау кезіндегі сіздің ісшараңыз:
А)Талдаудың мақсатын түсіндіру
Б)Тазалық клизмасын қою
В)Асқазанын жуу
Г)Қуықты босату
Д)Туыстарына болатын талдауды хабарлау
5. Науқаста ректороманоскопия болады. Сапалы зерттеу жүргізу үшін науқасқа сіз, жасайсыз:
А)Таңертең жіне кешке тазалағыш клизмасын
Б)Премедикация
В)Тік ішек температурасын қадағалау
Г)Контрасты заттты енгізу
Д)Тамақтану мінездемесін қадағалау
6. Науқасты тексеру барысында жүрек қағу жиілігі минутына 96 болса, тамыр соғысының жиілігі 86 болды. Бұл жағдайға анықтама беріңіз:
А)Пульс тапшылығы
Б)Брадикардия
В)Тахикардия
Г)Пульс диссоциациясы
Д)Экстрасистолия
7. Жүректің ишемия ауруына шалдыққан науқасқа №10 емдік диета тағайындалған. Науқасқа тамақтану бойынша кеңес беріңіз:
А)Ас тұзы мен жануарлар майын шектеу
Б)Көмірсуларды шектеу
В)Ақуыздар мен кальцийге бай өнімдерді
Г)Өсімдік талшықтарына бай өнімдерді
Д)Өсімдік майын шектеу
8. Науқасқа несептің құрамындағы диастазаны анықтау тағайындалған. Науқасқа несепті дұрыс алу туралы кеңес беріңіз:
А)Несептің ортаңғы бөлігін
Б)Тәуліктік несепті
В)8 үлес жинау
Г)Жаңа бөлінген несепті жылы күйінде
Д)3 сағат ішінде жинау
9. Гломерулонефрит кезіндегі трида белгісінге тән сиптомдарды атаңыз:
А)Ісіну, гипертония, гематурия
Б)Тершеңдік, боз, бас ауыру
В)Дисфагия, дене салмағының төмендеуі, ауырсыну
Г)Шөлдеу, полиурия, ацидоз
Д)Дизурия, поллакиурия, ауырсыну
10. Науқата асқазаннан қан кетуіне күмәнданасыз, егер:
А)Бұл әйелде «қабыршық табанды » дәрет және құсығы «кофе тұнбасы » тәріздес
Б)Ол алқызыл тісті көпіршікті қанды бөлінісімен жөтеледі
В) «Татты қақырық» бқлінісімен жөтеледі
Г)Алқызыл қан аралас нәжіс
Д) «ет жуындысы» тәрізді зәр
11. Бронхиалды астма ұстамасына күдіктенесіз, егер науқаста анықталса:
А)Ентігу қиындаған дем шығарумен, дистанционды сырыл
Б)Стридор, тұншығу, қанды бөліністі шырыты қақырық шығуы
В)Ентігу, кеуде торындағы жедел ауыру, жөтел, қан түкіру
Г)Тұншығу, ентігу қиындаған дем алумен, бет гиперемиясы, қозу
Д)Ентігу, бет гиперемиясы, куссмауль демі, құсу
12. Науқасқа диагностикалық мақсатпен құрсақ қуысы мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеуі тағайындалған. Тамақтану бойынша қандай кеңес беру керек:
А)3 тәулік бұрын сүт, көкөністерді, қара нанды қолданбау
Б)7 тәулік бұрын сүт, жеміс- жидектерді қолданбау және суды шектеу
В)3 тәулік ішінде ет пен ет өнімдерін қолданбау
Г)2 тәулік бойы тез сіңетін көмірсуларды қолданбау
Д)Еш шектеуді қажет етпейді
13. Шаю үшін зондты енгізу қажет ара қашықтық формула бойынша анықталады: бойы (см-мен) – х, мұндағы х тең:
А)100
Б)80
В)50
Г) 1/2
Д) 1/3
14. Қақырықты сапалы жинауға ең маңызды болып табылады:
А) қақырық жинау ережелерінің сақталуын қадағалау
Б) арнайы контейнерлердің болуы
В)қақырық жинау бөлмесінің болуы
Г)тек таңғы уақыттарда қақырықты жинау
Д)тек кешкі уақыттарда қақырықты жинау
15. Дуоденальды зондтау кезіндегі порция Б дегеніміз:
А) Өт қабының ішіндегі өт
Б)Асқазанның құрамы
В)Өт қабығындағы сөл
Г)Тоқ ішектің құрамы
Д) Он екі елі ішіліктегі сөл
16. Ауыл халқына медициналық көмек көрсетудің бірінші кезеңін жүзеге асыратын денсаулық сақтау құрылымын анықтау:
А)ФАП
Б)Қалалық емхана
В)ОАА
Г)Қалалық аурухана
Д)Облыстық аурухана
17. Жылағыштық, жазуының бұзылуы, қозғалу кезіндегі мазасыздық, сөйлеу мәнері баяу – тән:
А)Хореяға
Б)Гастритқа
В)Миокардитқа
Г)Полиартритқа
Д)Остеомиелитқа
18. Подагра кезінде ауырсыну орналасады:
А)бірінші табан сүйек-бақайшақтар буынында
Б)шынтақ буынында
В)жамбас буынында
Г)табан буынында
Д)кәрі жілік-білезік буынында
19. Жартылай бақыланатын бронхты демікпенің клиникалық белгілері болып табылады:
А)түнде тұншығудан ояну
Б)қажетті физикалық белсенділік
В)дем шығару шыңының қалыпты көрсеткіштері
Г) «шұғыл көмек» дәрі- дәрмектеріне қажеттіліктерінің болмауы
Д)демікпенің күндізгі белгілерінің болмауы
20. Миокард некрозының спецификалық зертханалық маркері болып табылады:
А)тропонин
Б)АСТ
В)ЛДГ
Г)АЛТ
Д)КФК
21. Пропранозол келесі дәрі-дәрмектер тобына жатады:
А) насос блокаторлары
Б)адреноблокаторлар
В)м-холиноблокаторлар
Г)Н1- гистамин рецепторларының блокаторлары
Д)Н2- гистамин рецепторларының блокаторлары
22. Нитраттарға төзімділіктің даму қаупін азайту үшін:
А)препараттар қабылдау арасында үзілістер жасау керек
Б)тәулік бойы қандағы препараттар концентрациясының біркелкілігін қамтамасыз ету керек
В)препараттардың аз мөлшерін қолдану
Г)препараттардың барынша мөлшерін қолдану керек
Д)препараттардың ингалациялық түрлерін қолдану керек
23. Темір тапшылықты анемияны емдеу үшін темір препараттары Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының келесі талаптарына сай болуы қажет:
А) темір үшвалетті болуы керек
Б) темір сіңіру катализаторын қамтуы керек
В)темір жоғары бағалануы керек
Г)темір жылдам бөлініп шығуы керек
Д)темір тоқ ішектің дистальді бөліктерінде сіңірілуі керек
24. Фебрильді қалтырау, тамақтағы ауырсыну, петехиялармен терінің бозаруы, қандағы гиперлейкоцитоз, дифференциалданбаған жасушалар, лейкемиялық шұқыр келесі аурудың белгілері:
А)жіті лейкоз
Б)созылмалы миелолейкоз
В)созылмалы лимфолейкоз
Г)В12 дәрумені тапшылықты анемия
Д)темір тапшылықты анемия
25. Науқаста физикалық жүктемеден кейін тұншығу ұстамасы, қызғылт көпіршікті қақырық бөліндісі бар жөтел туындады. Тексеру барысында: барлық өкпе аумақтарында әр түрлі калибрлі ылғалды сырылдар, жыпылық аритмия, бауырдың үлкеюі, аяқтардың ісінуі. Көрсетілген белгілер қандай симндромға тән?
А)жіті сол жақ қарыншалық жетіспеушілік
Б)бронхты обструкциялар
В)оң жақ қарыншалық жетіспеушілік
Г)плевралық қуыста ауаның жиналуы
Д)плевралық қуыста сұйықтықтың жиналуы
26. Кардиогенді шокпен асқынған жіті коронарлы синдром кезіндегі тиімді препарат болып табылады:
А)допамин
Б)нитроглицерин
В)гепарин
Г)клопидогрель
Д)метопролол
27. Науқас У., 44 жаста, отбасылық дәрігерге белді ораушы қасиеті бар іштің жоғарғы бөлігіндегі ауырсынуларға, іш өтуіне, жүдеуіне шағымданды. Анамнезден: 10 жыл бойы ішімдік қолданады. Объективті: дене салмағының дефициті, тері жамылғысы құрғақ, басқанда жоғалмайтын кеуде және іш терісінде ұсақ қызыл дақтар. Пальпация кезінде сол жақ қабырға астында ауырсыну. Нәжісі майлы жылтырлаған ботқа тәріздес, тәулігіне 3 ретке дейін. Болжамалы диагноз:
А)созылмалы панкреатит
Б)созылмалы гепатит
В)созылмалы холецистит
Г)созылмалы гастрит
Д)созылмалы колит
28. Апластикалық анемиясы бар науқастарда зертханалық зерттеулерді саралап, сіз қорытынды жасайсыз:
А)жұлында қан туындауының төмендеуі
Б)сарысулық темір деңгейінің жоғарылауы
В)қан туындауының мегалоцитарлы түрі
Г)жұлында бластты жасушалар санының ұлғаюы
Д)жұлынның жасушалық құрамының сақталуы
29. Жүректің туа біткен ауруларына жатады:
А)Тетрада фалло
Б)Митральды клапан стенозы
В)Аорталы клапан жетіспеушілігі
Г)Аорта коарктациясы
Д)Аорталы клапан стенозы
30. Жіті диарея деп есептеледі, егер:
А)диарея 14 күннен кем жалғасса
Б)диарея 30 күннен артық жалғасса
В)диарея 17 күннен артық жалғасса
Г)диарея 16 күннен артық жалғасса
Д)диарея 18 күннен артық жалғасса
31. Анафилактикалық шокқа көмек
А)Система құюын тоқтату, көктамырдан инені шығармай физиологиялық ерітінді адреналин, гормондар енгізу
Б)Құюды жалғастырып дәрігерге хабар беру
В)Смазмолитиктер енгізу
Г)Ауруға қарсы преппараттар енгізу
Д)Ауруға қарсы преппараттар енгізу, гормондар енгізу
33. Бронх демікпесі кезінде жартылай бақыланбайды:
А) ылғалды жөтел
Б) күндізгі ұстама
В) тұрақты ұстама
Г) құрғақ жөтел
Д) түнгі ұстама
34. Анемия кезінде қан анализінде:
А) гемоглобин төмендейді
Б) гемоглобин жоғарылайды
В) лейкоцит төмендейді
Г) лейкоцит жоғарылайды
Д) жоғарылайды
66. Ревматоидты артрит симптомы қандай:
А) буындардың таңертеңгі құрысуы
Б) буындардың ауыспалы ауырсынуы
В) буындардың түнде құрысуы
Г) буындарда ауырсыну болмайды
Д) бұлшықеттердің әлсіздігі
67. Пульс дефициті деген:
А) жүрек соғу жиілігі мен пульс айырмашылығы
Б) жүрек соғу жиілігі мен АҚ айырмашылығы
В) АҚ және тыныс айырмашылығы
Г) тыныс алу жиілігі мен пульс айырмашылығы
Д) тыныс алу жиілігі мен жүрек соғу жиілігі айырмашылығы
68. Оң қарынша жетіспеушілігі симптомы:
А) үлкен қан айналымда іркіліс, ісіктер
Б) кіші қан айналымда іркіліс, ентігу
В) көпіршікті қақырық
Г) жүрек демікпесі
Д) жүрек ритмінің бұзылысы
69. Сол қарынша жетіспеушілігі симптомы:
А) жүрек демікпесі
Б) цианоз
В) ісінулер
Г) жүрек ритмінің бұзылысы
Д) жөтел
70. Квинке ісігінде Ісінудің пайда болу себебі:
А)Аллерген
Б)Инфекция
В)Бактерия
Г)Паразит
Д)гильменттер
71. Миокард инфаркті диагнозын қою үшін қанда келесі заттарды анықтау керек:
А)Тропонин
Б)Холестерин
В)Билирубин
Г)Азот қалдықтары
Д)Сілтілі фосфоттаза
72. Асқазан ойық жарасының перфорациясының белгісі
А) эпигастрияда «пышық сұққандай» ауырсыну
В)Әйнек тәрізді қақырық
Г)Плевра үйкеліс шуылы
Д)Везикулярлы тыныс
75. Жөтелі ұзаққа созылған науқасқа туберкулез микобактериясын анықтауға микроскопиялық зерттеуге қақырық алу тағайындалған .Зерттеуге қақырық алудың ретін белгілеңіз:
А)2 тәулік ішінде 2 қақырық үлгісін тәуліктің кез келген мезгілінде
Б)Таңертеңгі мезгілде 2 тәулік ішінде 3 қақырық үлгісін
В)Кез келген уақытта тәулік бойы 2 қақырық үлгісін
Г)Тәуліктің екінші жартсында 3 тәулікте 3 қақырық үлгісін
Д)1 апта ішінде 3 қақырық үлгісін
77. Тәулік бойы 3 сағат сайын зәрді жинайтын тексеру тәсілі:
А)Зимницкий
Б)Нечипоренко
В)Зәрдің жалпы анализі
Г)Аддиса-Каковский
Д)Амбюрже
117. Жүрек демікпесінде науқас ортопноэлық қалыпты таңдауға мәжбүрлігі:
А) ентігу азайту үшін
Б) ауру сезімін азайту үшін
В) жүрек соғуының жиілігін
Г) бронх түйілуін азайту үшін
Д) дем алуды жеңiлдету үшін
119. «Стенокардия ұтамасы» деп ... аталады.
А) жүрек ауырсынуының ұстамасы
Б) тұншығу ұстамасы
В) жүрек соғу ұстамасы
Г) жөтел ұстамасы
Д) іштің ұстама ауруы
120. Миокард инфарктісі кезіндегі ауырсыну сезімінің стенокардиядан айырмашылығы:
А) ұзақтығында және қаттылығында
Б) орналасуында және таралуында
В) сипатында және көлемінде
Г) механизмінде және орналасуында
Д) тарауында /иррадиациясында/, сипатында
198. Жедел жәрдем фельдшерін жүкті әйел шақырды. Жүктілік 40 апта іштің төменгі жағындағы толғақ тәрізді 5-6 минут сайын 20 секундқа созылатын ауырсынуға шағымданды.Диагноз қойыңыз және өз іс-әрекетіңізді дәлелдеңіз
А)Жүктілік 40 апта. Босанудың І кезеңі. Стационарға жатқызу
Б)Жүктілік 40 апта.прелиминарлы кезең
В)Жүктілік 40 апта. Босанудың ІІ кезеңі.Стационарға жатқызу.
Г)Жүктілік 40 апта. Айтолғақ
Д)Жүктліік 40 апта. Босанудың ІІІ кезеңі.Стационарға жатызу.
199.ФАБ-дегі фельдшерге әйел жиі және ауырсынба лы еттеккірге шағымдарымен жүгінді. Қалыпты етеккір циклының ұзақтығы жайлы сұраққа не деп жауап беру қажет?
А)21-35 күн
Б)18-20 күн
В)15-20 күн
Г)36-40 күн
Д)41-45 күн
200.Психиятриялық клиникаға 25 жастағы әйел босанудан 1 аптадан кейін түсті бала дені сау болып туылып босану асқынусыз өткен әйел қозулы, айқайлайды киімдерін шешіп жүгіруге тырысады. Іштей баланың жылаған дауысын есітеді. Сұраққа жауап бермейді, ұзақ уақыт бір нүктеге қарап отырады болжам диагноз қойыңыз?
А) Босанудан кейінгі психоз
Б)Депрессия
В) Шизофрения
Г)Невростения
Д)Деменция
201.Жамбастын сыртқы өлшемін анықтау ушін акушер әйел адамнан бір қырына жатуына өтінеді,үстінгі аягын созып,ал астынгы аяғын тізе буыннан бүгіп жатуын өтігеді.Акушер жамбастын қандай өлшемин анықтайды.
А) Conjuqata externa
Б) Conjuqata IateraIis
В) Conjuqata vera
Г) Conjuqata spinarum
Д) Distancia cristarum
202. Аушер партограммада «10 минут ішінде толғақ санында» 5 торды бояды.Босану қандай жиілігімен және толғақ түрімен өтуде?
А) Жаксы күшпен 5 толғақ
Б) Орта күшпен 5 толғақ
В) Аз күшпен 5 толғақ
Г) Жаксы күшпен 2 толғақ
Д) Ретсіз толғақ
203. 6 сағат толғақ басталғаннан кейін 39 жастағы қайта босанатын әйел адам перзентханаға түсті. Жағдайы қанағаттанарлық .Ұрық бойымен орналасқан,басымен шығуда, жүрек соққысы анық, ырғақты.PV: Құрсақ мойыны тегіс,жатыр безінің ашылуы 10 см ұрық қабы тұтас. Басымен шығуда. Босанудыңқандай кезеңі?
А) Босанудың ІІ кезеңі
Б)Латентті фаза, босанудың І кезеңі.
В)Белсенді фаза, босанудың І кезеңі
Г) Дайындалу кезеңі
Д)> Босанудың ІІІ кезеңі.
207. Аналар өлімін есептеу үшін қажет көрсеткіштер:
А) Өлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 42 тәулік) әйелдер саны, тірі туғандар саны
Б) Өлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 42 тәулік) әйелдер саны, жалпы туғандар саны
В) Өлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 30 тәулік) әйелдер саны
Г) Өлген жүкті, босанатын, босанған (жүктілік аяқталғаннан кейін 7 тәулік) әйелдер саны, барлық босанғандар саны
Д) Жалпы есепте тұрған жүктілердің саны, өлген жүктілердің саны
208.Ұсынылған жағдайлардың қайсысы «әдеттегіс түсік» деп ойлауға болады?
А) Анамнезде екі немесе оданда көп түсік кезінде
Б) Жиі жасалатын медициналық түсік тастауда
В) Әйелдер желісіндегі келесі ұрпақтың тарихындағы түсік болған кезде
Г) Жақын арадағы медициналық түсік тастауда
Д) Анамнезде бір түсік кезінде
209. ҚР қазіргі заманғы акушерия стратегиясы көрсетілді:
А) ЭКО дамуымен
Б) Трансплантологияның дамуымен
В) Қауіпсіз жүктілікпен
Г) Диабетке шалдыққандардың мектебінің ашылуымен
Д) Кадио орталықтардың ашылуымен
210.Алғашқы жүктіліктің қандай мезгілінде ұрықтың алғашқы қозғалуын сезеді:
А) 20 апта
Б) 18 апта
В) 16 апта
Г) 32 апта
Д) 24 апта
211. Сыртқы акушерлік зерттеулердің (Леополь үшінші тәсілі анықтайды:
А) Ұрықтың келу бөлігін
Б) Жатыр түбінің биіктігін
В) Жатыр түбіндегі ұрықтың ірі бөлігін
Г) Позициясын, ұрық түрін
Д) Кіші жамбас қуысы кіребесіне ұрықтың келу бөлігінің қатынасын
212. Егер соңғы етеккірдің бірінші күні – 10 қаңтар болса, онда босанудың болжамалы мерзімін анықтаңыз:
А) 17 қазан
Б) 6 қыркүйек
В) 11 қараша
Г) 21 желтоқсан
Д) 3 қазан
213. Жедел жәрдем фельдшерін жүкті әйелге шақырды. Жүктілік 40 апта. Іштің төменгі жағындағы толғақ тәрізді 5- 6 минут сайын 20 секундқа созылатын ауырсынуларға шағымданады. Диагноз қойыңыз және өз іс- әрекетіңізді дәлелдеңіз:
А) Жүктілік 40 апта. Босанудың I кезеңі. Стационарға жатқызу.
Б) Жүктілік 40 апта. Преламернарлы кезең.
В)Жүктілік 40 апта. Босанудың ІІ кезеңі. Стационарға жатқызу.
Г) Жүктілік 40 апта. Айтолғақ.
Д) Жүктілік 40 апта. Босанудың ІІІ кезеңі. Стацонарға жатқызу.
214. Жедел жәрдем фелдшерін қатты ауырсынбалы толғақтарға шағымданатын босанушыға шақырды. Қарау барысында: мазасыз, кантракциялық сақина жоғары және қиғаш орналасқан, жатыры құмсағат пішіндес, сыртқы жыныс мүшелері ісінген. Қандай асқынуды күмәндәнуға болады?
А) Жатыр ажырауының қаупі
Б) Аралықтың ажырауы
В) Жатыр мойнының ажырауы
Г) Жатыр ажырауы
Д) Шамадан тыс қатты толғақтық әрекеттер
215. Науқас Н., 30 жас, іштің төменгі жағындағы ауырсынуларға және жыныс жолдарынан жағушы қанды бөлінділерге шағымдарымен стационарға түсті. Анамнезде соңғы етеккір 2 ай бұрын болды; 2 өздігінен болған түсік. Қынаптық зерттеу барысында жатыр мойны цианозды, «қарашық» симптомы теріс, сыртқы саңылау саусақ ұшын өткізеді.; жатыр жұмсақ консистенциялы, 8 апталық жүктілікке дейін ұлғайған; қосалқылар анықталмайды; күмбездер терең.Сіздің болжамды диагнозыңыз:
А) Қатерлі түсік
Б) Аналық бездер дисфункциясы
В) Толық емес түсік
Г)Өздігінен жасаған аборт
Д)Жатырдан тыс жүктілік
216.Жастағы науқас іштің төменгі бөлігінің, әсіресе оң жағы ауырсуына, сондай-ақ тік ішекке берілуіне шағымданып түсті. Анамнезінде 2 медициналық түсік, соңғысы эндометритпен асқынған. Сондай-ақ, 3 аптаға етеккірі кешігіп жатыр. Болжам диагноз?
А) Жатырдан тыс жүктілік
Б) Жедел аппендицит
В) Басталған түсік
Г) Эндометриоз
Д) Эндометрит
217.Үдемелі жатырдан тыс жүктіліктің клиникалық көрінісін атаңыз:
А) Етеккірдің кідіруі,жүктіліктің күмәнсіз белгілері, толғақ тәрізді іштің төменгі жағы ауырсынуы
Б) Дене қызуының жоғарлауы, жыныс жолдарынан қан кету
В) Етеккірдің кідіруі және жүктіліктің анық белгілері
Г) Жүктіліктің күмәнді белгілері, көп қанды бөліністер мен ішінің ауырсынуы
Д) Толғақ тәрізді іштің төменгі жағы ауырсынуы, салмағының қосылуы
218. Қабылдау кезінде науқас қынаптағы қышуға, жағымсыз иісі бар көпіршікті бөлінділерге шағымданады. Бұндай өзгерістер тән:
А) Трихомонадалық кольпитке
Б) Гонореялық кольпитке
В) Хламидиялық кольпитке
Г) Микоплазмалық кольпитке
Д) Вирусты кольпитке
219. Психиатриялық клиникаға 25 жастағы әйел босанудан 1 аптадан кейін түсті бала дені сау болып туылып босану асқынусыз өткен әйел қозулы айқайлайды киімдерін шешіп жүгіруге тырысады.Іштей баланың жылаған дауысын есітеді . Сұраққа жауап бермейді ұзақ уақыт бір нүктеге қарап отырады болжам диагноз:
А) Босанудан кейінгі психоз
Б) Шизофрения
В)Ддепрессия
Г) Невростения
Д) Деменция
293. 30 жасар ауыр жағдайдағы науқас келіп түсті. Пульсі 100/с/м қан қысымы 90/40 м.с.б іші аздап кепкен, жқұмсақ, төменгі жағы аздап ауырсынады, қынаптан аздаған қоңыр қызыл бөлінділер бар. Дені сау кезде 6 аптаға етеккірдің кідіруімен бірден толғақ тәрізді және тік ішекке берілетін ауырсыну пайда болған, қысқа естен танулар болған. Анамнезінде 1 босану, 2 медициналық аборт, соңғысынан кейін жатыр қосалқыларының қабынуы болған. Болжам диагнозы:
А) Жатырдан тыс жүктілік
Б) Аналық юез апоплексиясы
В) Аналық без кистасының жарылуы
Г) Аналық без абцесінің жарылуы
Д) Тубоовариалды түзілістің жарылуы

299. Сізге жүкті әйел келесі шағымдармен келді: басының ауыруы, көзінің қарауытуы, эпигастрий аймағының ауырсынуы. Пульсі минутына 80 рет.ҚҚ 170/100 мм с.б., ісіктер жоқ. Жатыр көлемі мерзіміне жетілген жүктілік мерзіміне сәйкес, ұрықтың жүрек соғысы минутына 140 рет, тұншыққан, ырғақты. болжамды диагнозыңыз
А) Преэклампсия, ауыр дәрежесі
Б) Созылмалы артериальды гипертензия, ауыр дәрежесі
В) Преэклампсия, жеңіл дәрежесі
Г) Гестациялық артериальды гипертензия, ауыр дәрежесі
Д) Гломерулонефрит, гипертониялық түрі

302. Әйел іштің өткір, толықсу тәріздес ауырсынуына, әлсіздікке, АҚ 90/60 мм сын. бағ., пульс-100 минутына, терінің бозарғанына, Щеткин-Блюмберг симптомы оң, төрт апта бойы етеккір кезеңінің кешігуін белгілейді, PV: Жатыр мен қосылыстар өткір аурудың салдарынан анықталмайды, артқықабырғасы ілулі, ауырады. Сіздің ұсынысыңыз
А) жатырдан тыс жүктілік, түтіктік жыртылу тип
Б) аналық бездің кистасының аударылу
В) аналық бездің апоплексиясы
Г) көкбауырдың жыртылуы
Д) жатырдан тыс жүктілік, мойынның аборттық типі
395.Денсаулық сақтауда маркетингтің маңызы мен ерекшелігі келесі жағдайды қамтиды:
А)медициналық қызметтерге сұранысты білу
Б)мекеменің жұмыс түрін анықтау
В)денсаулық сақтау ұйымын қажетсінуді сарамалдау
Г)медициналық қызметтердің бағасын анықтау
Д)сұранысты қанағаттандыру
397.Инфекциялық аурушаңдықты зерттеу үшін қолданылатын құжат:
А)Шұғыл хабарлама
Б)Науқастың амбулатоиялық картасы
В)Ауру тарихы
Г)Амбулоториялық науқастың талоны
Д)Стационардан шыққан науқастың статистикалық картасы
398.ВБИ жасанды берілу жолын көрсетіңіз:
А) Артифициалды
Б) Ауа-тамшылы
В) Тұрмыстық қатынастық
Г)Ауа-шаңды
Д)Фекалиялы-оральді
399.Жіті диарея деп есептеледі, егер:
А) Диарея 14 күннен кем жалғасса
Б) Диарея 30 күннен артық жалғасса
В) Диарея 17 күннен артық жалғасса
Г) Диарея 16 күннен артық жалғасса
Д) Диарея 18 күннен артық жалғасса
400.Емхананың қабылдау бөлімшесіне 36 жасар қасапшы болып жұмыс істейтін науқас келді,шағымы оң білегінің «сыздауығына». Оң жақ білегінде диаметрі 5 мм некроздық жара серозды сұйықтықпен, ортасында басылуымен, жан жағында айқын қабынулық білікпен және везикулалық тәжбен, қатты негізде орналасқан. Қоршаған жұмсақ тіндердің айқын ісінуі. Көрсетілген өзгеріс жара-бұл:
А) Сібір жарасының карбункулы
Б) Тілменің буллезді түрі
В) Жара дифтериясы
Г) Инфицирленген жара
Д) Білек флегмонасы
401.Аурухана ішілік салмонеллездің қоздырғышы болып табылады
А)Salmonella tiphimirium
Б)Salmonella enteritidis
В)Salmonella cholerae suis
Г)Salmonella potsdam
Д) Salmonella typhi
402.Балалар жұқпалы ауруханасына 7 жасар бала түсті.Клиникалық симптомдарына сәйкес дәрігер «менингит» диагнозын қойды. Инфекция көзін атаңыз:
А)Ауру жұқтырған адамдар
Б)Ауру жұқтырған жануарлар
В)Ауру жұқтырған құстар
Г)Ауру жұқтырған су
Д)Ауру жұқтырған тағамдар
403.Бөртпе сүзек ауруында сырқаттанушылық сипаты:
А)Эпидемия
Б)Эндемия
В)Пандемия
Г)Шұғыл індет
Д)Кездейсоқ сырқаттанушылық
404.Жұқпалы ауруға шұғыл хабарламаны қашан толтырады?
А)Тез арада ауруга күдіктенген жағдайда
Б)Қорытынды диагноз қойылған соң
В)Науқасты ауруханаға жатқызған соң
Г)Қорытынды дезинфекция өткізгеннен соң
Д)Емдеуді тағайындаудан кейін
405.АИТВ инфекциясының таралуында ең жиі аурудың берілу жолы:
А)Жыныстық
Б)Жұқтырылған анадан балаға
В)Қан және оның препараттарын құю кезінде
Г)Ортақ ине мен шприцтерді пайдалана отырып дәрілік препараттарды парентеральдік жолмен енгізу кезінде
Д)Артифициялық берілу жолы
406.Стационарға 15 жасар қыз т.сті, шағымдары: дене қызуының 39 С жоғарылауы, күшті бас ауруы, жарықтан қорқу, фонтан тәрізді құсу және денесінде бөртпе пайда болуы. Қарауда: шүйде бұлшықеттерінің ригидтілігі, Керниг симптомы, қозғалыстың ретсіздігі,бет гиперемиясы, ұстағанда терісінің ыстық болуы, денесінде геморрагиялық бөртпе. Алдын ала қойылған диагноз:
А)Менингококты инфекция
Б)Тұмау
В)Энцефалит
Г)Жел шешек
Д)Қызамық
407.Сальмонелла қоздырғышының ауруханаішілік түрі:
А)тифи муриум
Б)вибрио холера
В)иерсиния пестис
Г)клостридиум тетани
Д)клостридиум ботулинум
408.Іш сүзегі ауруында арнайы, спецификалық асқынуы:
А)ішектің перфорациясы (тесілуі)
Б)дисбактериоз
В)отит
Г)ДВС синдромы
Д)пневмония
409.Іш сүзегімен ауырған науқаста өршу кезеңінде анықталады:
А)тежелу, адинамия
Б)әлсіздік
В)қарақшылық сезімі
Г)бас ауруы, қалтырау
Д)дисбактериоз
410.15 ретке дейін сұйық нәжіс, сигма тәрізді ішектің ауырсынуы, түйілуі:
А)шигеллез
Б)менингит
В)тырысқақ
Г)амебиаз
Д)безгек
411.Ботулизм ауруына фельдшердің алғашқы іс-әрекеті:
А)асқазанды жуу, сифонды клизма
Б)жүрекке тікелей емес массаж
В)асептикалық таңғыштарды салу
Г)Дәріні жасанды желдету техникасы
Д)АҚ өлшеу
412.Шұғыл хабарламаны беру мерзімі
А)12 сағат ішінде
Б)48 сағат ішінде
В)24 сағат ішінде
Г)45 сағат ішінде
Д)15 сағат ішінде
413.Жұқпалы ауруларға күдікті науқас анықталғанда беріледі:
А)шұғыл хабарлама
Б)еңбекке жарамсыздық парағын толтыру
В)кәсіби ауруларды есепке алу журналын толтыру
Г)жұмыс істеушінің жеке картасын толтыру
Д)созылмалы кәсіптік ауру туралы хабарлама
414.Патогенді қоздырғыштардың макроорганизмге ену жолдары:
А)кіру қақпасы
Б)тек су жолы
В) тек ауа-тамшы жолы
Г) тек алименттік жол
Д)тері микротравмасы арқылы ғана
415.АИТВ инфекциясының негізгі берілу жолы:
А)парентералды (ортақ ине қолдану)
Б)тамақарқылы
В)су арқылы
Г)тұрмыстық-қарым-қатынас арқылы
Д)ауа-тамшы арқылы
416.Эндемия дегеніміз:
А)белгілі аймақта таралуы, сырттан әкелінбеген
Б)осы жерге тән емес аурушаңдық
В)аурудың қысқа мерзімді көтерілуі
Г)бір-бірімен байланысты емес ауру жағдайлары
Д)бұл аурушаңдық қалыпты деңгейден әлдеқайда жоғары
аумағы
418.Жұтқыншақ дифтериясы, жабынды формасын:
А)боксқа жатқызу
Б) науқасты үйде оқшаулау
В) екпе егу
Г) антибиотиктерді тағайындау
Д) 5 күнішіндебақылау
419.18 жасар науқас бас ауыру, дене қызуының көтеріліуне, желке бұлшық еттерінің тартылуына (регидтілігі) шағымданады:
А)менингит
Б)тырысқақ
В)іш сүзегі
Г)ботулиз
Д)амебиаз
477.Науқас К,20 жаста, жедел ауырған, дене температурасы 40 С-қа дейін жоғары, бас ауруы, тамаққа тәбеттің төмендеуі, әлсіздік, арқа және аяқ-қол бұлшықеттерінің ауырсынуы болған. Келесі күні геморрагиялық бөрітпе табанда, балтырда және белде пайда болған. Тері жамылғысы бозғылт. Шүйде бұлшықеттерінің ригидтілігі анықталады. АҚҚ 90/60 мм.сын.бағ. тамыр соғысы 100 соққы минутына. Сіздің болжам диагнозыныз:
А)менингококты инфекция
Б)лептоспироз
В)геморрагиялық қызба
Г)васкулит
Д)кенелік энцефалит
478.Менингит диагностикасында шешуші мағынаны көрсетеді:
А) менингеальді синдроммен жүретін аурудың жіті бастамасы
Б)қызудың жоғарылауымеен жүретін аурудың жіті бастамасы
В) Жұлын сұйықтығының өзерісі
Г) инфекция- токсикалық сұйықтықтың өзгерісі
Д)анамнез
479.Инфекциялық аурушаңдықты зерттеу үшін қолданылатын құжат:
А) Шұғыл хабарлама
Б)Амбулоториялық науқастың талоны
В)Науқастың амбулатоиялық картасы
Г) Ауру тарихы
Д)Стационардан шыққан науқастың статистикалық картасы
533. Жергілікті анестезияның артықшылығын анықтаңыз:
А) орындалуының салыстармалы қауіпсіздігі және қарапайымдылығы
Б) науқаспен сөйлесу мүмкіншілігі
В) науқас ұйықтап қалу және өліп кетуден қорықпайды
Г) науқас ауырсынуды сезбейді, өйткені ота кезінде ұйықтайды
Д) ми қыртысы деңгейінде ауырсыну сезімталдығының болма
534. Жарақаттары бар науқастардың шкқа қарсы негізгі профилактикалық іс- шаралар:
А) жансыздандыру, сыртқы қан кетуді тоқтату, сынықтарды иммобилизациялау
Б) оттегі ингализациясы
В) тамыр тарылтатын препараттар енгізу
Г) сынықтарды иммобилизациялау, оттегі ингализациясы
Д) сынауларды иммобилизациялау, оттегімен ингализация
Науқас Т. Хирургпен қаралды, 42 жаста. Диагноз: оң жақ білек
сыздауығы, іріңді-некротикалық кезеңі. Сыздауықты ашу
өткізілді. Гидратация фазасында таңғышты келесі препаратпен салу қажет:
гипертониялық ерітінді
Вишневский жақпа майы
ихтиол жақпа майы
хлораминмен таңғыш
димексидпен т
535. Қабылдауға емханаға 36жастағы қасапшы болып жұмыс істейтін, оң жақ білек «сыздауығына» шағымдары бар науқас С. келді. Оң жақ білегінде тығыз негізде орналасқан, айқын қабыну валигымен және
везикулалардан құралған тәжбен қоршалған, серозды сұйықтығы бар және ортасында қысып жабылатын диаметрі 5мм некротикалық ойық жара анықталады. Қоршаған жұмсақ тіндердің айқын ісінуі. Көрстілген туынды – бұл:
А) сібір жарасының карбункалы
Б)жара дифтериясы
В) инфицирленген жара
Г) тілменің буллезды түрі
Д) білек флегмонасы
535. Хирургиялық бөлімшеде науқасқа плазма алмастырғыш ерітінділер мен қан тобына сәйкес қан құйылған. 3 сағаттан кейін арқасында ауыру, қалтырау, бас ауыруы, қан қысымының төмендеуі пайда болған. Бұл жағдайдың даму себебі:
А) гемотрансфузиялық шок
Б) екіншілік пиелонефрит
В) гемотикалық анемия
Г) анафилактикалық шок
Д) геморрагиялық шок
536. Қанды толық тоқтатуға жатады:
А) гемостатикалық губка салу
Б) тампонды таңу салу
В) қысым салу
Г) мұзды қап басу
Д) саусақпен басу
537. Мына нормативті-құқықтық акт қан және қаналмастырғыштары құюды реттейді:
А) бұйрық ҚР ДСМ 18.09.2009ж №666
Б) бұйрық ҚР ДСМ 22.08.2017ж №631
В) бұйрық ҚР ДСМ 07.08.2017ж №591
Г) бұйрық ҚР ДСМ 27.09.2015ж №106
Д) бұйрық ҚР ДСМ 07.06.2017ж №397
538. Құрсақ қуысындағы мүшелерге араласулардан кейін отадан кейінгі кезеңде жүрек-қан тамыр жүйесі жағынан жиі туындайтын асқынулардың бірі:
А) тромбоэмболиялық асқынулар
Б) миокард инфарктісі
В) аритмиялар
Г) жіті жүрек жетіспеушілігі
Д) кардиогенді өкпе ісінуі
539.Жалпы жансыздандырудың асқынуы салдарынан циркуляторлы гипоксия дамиды:
А) артериялық гипертензияның
Б) гемоглобин блокадасының
В) гемолиздің
Г) трахеяда интубациялық түтікшенің болуының
Д) қышқыл-сілтілі жағдайдың бұзылысының
540. Менингит диагностикасында шешуші мағынаны икемденеді:
А) қызудың жоғарылауымен жүретін аурудың жіті бастамасы
Б) менингеальді синдроммен жүретін аурудың жіті бастамасы
В) жұлын сұйықтығының өзгерісі
Г) инфекция-токсикалық сұйықтықтың өзгерісі
Д) анамнез
541. Науқас Д, 35 жаста. Жоғары дене қызбасына, 3 тәулік бойы ауырады. Бұл жерде тері гиперемиясы, ортасында жұмсарған ауырсынбалы инфильтрат. Қойылған диагноз: мастит. Хирургтың келесі тактикасы:
А) абсцессті ашу, сауықтыру және қуысты дренаждау
Б) антисептиктерді енгізумен жалғасатын абсцесс пункциясы
В) ауруханаға жатқызу, антибиотиктар тағайындау, ультра жоғары жиілік
Г) төменқарқынды лазерлі сәулелендіру безге 10-15 минут
Д) қызбаны төмендетуші препараттар, массаж және құрғақ жылы оң жақ безге
542. Құрсақ қуысындағы мүшелерінің (өт қапшығы, ішек және т,б,) гангренасы бар науқасқа бірінші кезекте көрсетіледі:
А) зақымдалған мүшені жоюмен бірге шұғыл лапоратомия
Б) спазмолитиктерді енгізу
В) жансыздандыратындарды енгізу
Г) антикоагулянттарды енгізу
Д) көп мөлшерде антибиотиктарды енгізу
543. Жіті аппендицит кезінде аппендэктомия кері көрсетілген:
А) аппендикулярлы инфильтрат кезінде
Б) жіті коронарлы синдром кезінде
В) 36-40 апта жүкітлік кезінде
Г) новокаин көтере алмаушылық кезінде
Д) қанның ұюы бұзылыстары кезінде
544. 78 жастағы А. Науқасты үйінде қарау кезінде фельдшер жіті аппендицитті күдіктенді, бірақ диагноз толық сенімді емес. Аурудың басталу уақытынан бар болғаны алты сағат өтті. Қандай шара қолдану керек?
А) хирургиялық стационарға шұғыл тасымалдау
Б) қосымша зертханалық тексерістер үшін емханаға жолдау
В) консервативті емді кеңес ету
Г) динамикалық бақылауды өткізуді
Д) хирург консультациясын кеңес беру
731.Геморрагиялық инсульті бар науқасты тасымалдау кезінде қажет:
А)басын жоғарылатқан қалыпқа келтіру
Б)аяқтарын көтеру
В)бас қалпын жиі өзгерту
Г)денесінің қалпын жиі өзгерту
Д)басының қалпын өзгертуді болдырмау

743.Менингит диагностикасында шешуші мағынаны икемденеді:


А) жұлын сұйықтығының өзгерісі
Б)менингеальді синдроммен жүретін аурудың жіті бастамасы
В) қызудың жоғарылауымеен жүретін аурудың жіті бастамасы
Г)инфекция- токсикалық сұйықтықтың өзгерісі
Д) анамнез
744.Геморрагиялық инсульті бар науқасты тасымалдау кезінде қажет:
А)басын жоғарылатқан қалыпқа келтіру
Б)аяқтарын көтеру
В)бас қалпын жиі өзгерту
Г)денесінің қалпын жиі өзгерту
Д)басының қалпын өзгертуді болдырмау
745. Стационарға түскен қыз 18 жаста келесі шағымдармен: дене қызуының 39 С, күшті бас ауыруы, жарықтан қорқу, спонтанную құсу және бөртпе денесінде. Қараған кезде байқалады, желке бұлшық етінің ригидтілігі, Кернига симптомы, қимыл алаңдаушылық, гиперемия тұлғалар, ыстық сезіледі, тері, геморрагиялық бөртпе денесінде. Алдын ала диагноз:
А)менингокок инфекциясы
Б)тұмау
В)энцефалит
Г)желшешек
Д)қызамық
746.Психиатриялық клиникаға 25 жастағы әйел босанудан 1 аптадан кейін түсті бала дені сау болып туылып босану асқынусыз өткен әйел қозулы айқайлайды киімдерін шешіп жүгіруге тырысады.Іштей баланың жылаған дауысын есітеді. Сұраққа жауап бермейді ұзақ уақыт бір нүктеге қарап отырады болжам диагноз:
А) босанудан кейінгі психоз
Б)депрессия
В) шизофрения
Г)невростения
Д)деменция
747.Эпилепсияны емдеу қағидаларының бірі - ... .
А)бірнеше жылдар бойы үздіксіз емдеу
Б)курстық терапия
В)камфораны қолдану
Г)қанның ұюын бақылау
Д)калиминді үнемі тағайындау
749. Менингеалды симптомдарға ... симптомы жатады.
А)шүйде бұлшықеттерінің сіресу
Б)Оппенгейм
В)Гордон
Г)Бауэр
Д)Бабинский
888.Апластикалық анемиясы бар науқастарда зертханалық зерттеулерді саралап, сіз қорытынды жасайсыз:
А)жұлында қан туындауының төмендеуі
Б)сарысулық темір деңгейінің жоғарылауы
В)қан туындауының мегалоцитарлы түрі
Г)жұлында бластты жасушалар санының ұлғаюы
Д)жұлынның жасушалық құрамының сақталуы
889.Жүректің туа біткен ауруларына жатады:
А)Тетрада фалло
Б)Митральды клапан стенозы
В)Аорталы клапан жетіспеушілігі
Г)Аорта коарктациясы
Д)Аорталы клапан стенозы
890.Келесі қашықтықта жаңа туылғандардың дыбыстарға реакциясын тексеру қажет (метрмен):
А)0,25
Б)2
В)5
Г)3
Д)3,5
891.ДСДҰ сай балалар ауруын ықпалдастыра жүргізу (БАЫЖ) нұсқаулығы бойынша көз инфекциясын емдеу жүргізіледі:
А)Тетрациклин жақпасымен
Б)ампициллинмен
В)Гентамицинмен
Г)эритромицин жақпасымен
д)Д мырыш жақпасымен
892.2 айдан 5 жас аралығында балалардың қауіптілік жалпы белгілеріне жатады:
А)Естен тану, летаргиялық
Б)жиі, әрі қиындатылған дем алу
В)Іш өту, қан аралас іш өту
Г)сұйықты борпылдатып ішу
Д)дене қызуының көтерлуі
893.Табиғи тамақтануда орналасқан дені сау балаларға қоспаны келесі жаста енгізе бастайды (айлар):
А)6
Б)3
В)4
Г)4,5
Д)5
894.Егер бала емшекке қате салынған болса, онда сіз байқайсыз:
А)астыңғы ернінің ішіне бүрілгенін
Б)иегі анасының емшегіне тигенін
В)нәрестенің аузының кең ашылғандығын
Г)астыңғы ернінің сыртқа бүрілгенін
Д)ареолдың көп бөлігі үстінен көрінетінін
895.Қабылдауға 3 айлық баласымен анасы келді. Мешелдің арнайы алдын алу мақсатымен балаға аквадетрим тағайындалған. Оның күнделікті профилактикалық дозасын көрсетіңіз:
А)500 ХБ
Б)200 ХБ
В)800 ХБ
Г)1250 ХБ
Д)1500 ХБ
896.Кеуде жастағы бала рационына жеміс шырындары және алма пюресін қамтамасыз ету үшін енгізеді:
А)микроэлементтермен
Б)ақуыздармен
В)суда еритін дәрумендермен
Г)Майлармен
Д)майда еритін дәрумендермен
897.Балалар ауруын ықпалдастыра жүргізу (БАЫЖ) бойынша ауыр анемия белгілері:
А)алақанның айқын бозаруы
Б)Екі табанның ісінуі
В)Айқын көрінген ауыр арықтау
Г)кілегей қабаттарының бозаруы
Д)тамақтан бас тарту
898.Тамақтану күнделігін жүргізу көмектеседі:
А)тағам аллергендерін анықтауға
Б)баланың тамақтануын қалпына келтіруге
В)желінген тағам санын орнатуға
Г)тамақтану режимін орнатуға
Д)баланың тамақтануын құрастыруға
899.Балаға 1 жас 7 ай. Кенеттен туындаған жөтел, 15 минуттан кейін жоғалған ентігуге шағымданды. Жалпы қарауда: дене қызуы қалыпты, бала белсенді, аускультация кезінде өкпенің сол жақ жоғарғы бөлігінде дем шығарғанда ысқырықты сырылдар, перкуторлы қорапты дыбыс. Сіздің болжамды диагнозыңыз:
А)бронхтың бөгде заты
Б)бронхты демікпе
В)обструктивті бронхит
Г)бронхиолит
Д)көкжөтел
904.Жаңа туылған және 2 айлық баланың өмірінің қауіп қатер факторы болып табылады:
А)Ынталандыру арқылы ғана қозғалады
Б)Дене қызуы 36,6° С
В)Бала белсенді қозғалады
Г)Тыныс жиілігі минутына 40 р
Д)Тері жамылғысы қызғылт
906.ҚР ұлттық егу күнтізбесі бойынша қандай жастағы балаларға эпидемиологиялық паротитке қарсы тірі вакцинация жасалады:
А)12-15 айында, 6 жаста
Б)2 айында
В)3- 18 айында
Г)16 жаста
Д)12-18 айында
907.Егер баланың тамағы ауырып және сұйықтық мүлдем іше алмаса,науқас баланы емдеудің кешенді әдісін ауру бойынша классификациялаңыз:
А)Жұтқыншақ абсцессі
Б)Мүмкін болатын бактериялық инфекция
В)Стрептококксыз фарингит
Г)Стрептококкты фарингит
Д)Мастоидит
910.Кеудежастағыбаларационынажемісшырындарыжәнеалмапюресінқамтамасызетуүшін.Егербаладақұлағыныңартындаауырсынбалыісінуболса,онданауқасбаланыжүргізудегіинтеграциланғантәсілбойыншааурудыанықтаңыз:
А)құлақтың жіті инфекциясы
Б)құлақ ауруы жоқ
В)мастоидит
Г)жұтқыншақ абсцесі
Д)жіті стоматит
914.Бронхиалдыастмаұстамасынакүдіктенесіз,егернауқастаанықталса:
А)Ентігу қиындаған дем шығарумен, дистанционды сырыл
Б)Ентігу, кеуде торындағы жедел ауыру, жөтел, қан түкіру
В)Тұншығу, ентігу қиындаған дем алумен, бет гиперемиясы, қозу
Г)Ентігу, бет гиперемиясы, куссмауль демі, құсу
Д)Стридор, тұншығу, қанды бөліністі шырыты қақырық шығуы
920.Жаңа туылған және 2 айлық баланың өмірінің қауіп – қатер факторы болып табылады:
А) Ынталандыру арқылы ғана қозғалады
Б)Бала белсенді қозғалады
В) Дене қызуы 36,6° С
Г)Тыныс жиілігі минутына 40 р
Д)Тері жамылғысы қызғылт
921.7 айлық балаға шақыру түсті. Шағымдары: "үрме" жөтел, дауысының қарлығуы. Ауырғанына 3 тәулік болған, дене қызуының 380 дейін көтерілуі мен жөтелден басталған. Қарап тексергенде: бала мазасыз, мұрын қанаттарының желбезденуі байқалады, мазасызданғанда ауыз маңайы аздап көгереді. Өкпесінде қатты тыныс, тыныс жиілігі минутына 46 рет. Жедел жәрдем:
А)Ингаляция арқылы Будесонид қолдану
Б)Цефазолин бұлшық етке
В)Эуфиллин көк тамырға
Г)Преднизолон бұлшық етке
Д)Амоксициллин ішке
922.ҚР ұлттық егу күнтізбесі бойынша қандай жастағы балаларға эпидемиялогиялық паротитқа қарсы тірі вакцинация жасалады:
А)12-15 ай және 6 жас
Б)2, 3,4 және 8 ай
В)Өмірінің 0 -4 күні, 6 ай
Г)Өмірінің 0 -4 күні, 2 ай,4 ай
Д)2, 3 және 4 ай және 12-15 ай
923.Егер балада құлағының артында ауырсынбалы ісіну болса, онда науқас баланы жүргізудегі интеграцияланған тәсіл бойынша ауруды анықтаңыз:
А) құлақтың жіті инфекциясы
Б)құлақтың созылмалы инфекциясы
В) жұтқыншақ абсцессі
Г)құлан инфекциясы жоқ
Д)мастоидит
924.8 жасар бала іш және қол дарының терсісінде 2 апта бұрын кейде жеңіл қышумен ұласатын бөртпелер пайда болды. Объективті: қалыпты тері түсіндей ортасында кіндік тәрізді басылған жылтыр байламы бар, сипағанда тығыз, көптеген бөртпелер көрсетілген. Сіздің болжамды диагнозыңыз:
А) контагиозды ұлу
Б) тегіс теміреткі
В)сүйел
Г)өткір ұшты кондиломалар
Д)қышыма
925.Менингит диагностикасында шешуші мағынаны икемденеді:
А)жұлын сұйықтығының өзгерісі
Б)менингеальді синдроммен жүретін аурудың жіті бастамасы
В)қызудың жоғарылауымеен жүретін аурудың жіті бастамасы
Г)инфекция- токсикалық сұйықтықтың өзгерісі
Д)анамнез
926.Глазго шкаласы бойынша бағалауда 15 балл сәйкес келеді:
А)анық еске
Б)сопорға
В)клиникалық өлімге
Г)комаға
Д)ступорға
927. Жұтқыншақ дифтериясына тән белгілер:
А)қиындықпен алынатын және эрозиялы беткейді қалдыратын, таңдай бадамшаларының кір-күңгірт жабындысы
Б)таңдай бадамшаларының бір жақты үлкеюі
В)ісіну, гиперемия, сары жабынды, шпателмен оңай алынатын
Г)таңдай бадамшаларының мен таңдай доғаларының бір жақты ісінуі
Д)субфебрильді температура және жұтынудың қиындауы
928.2 жасар балада дене температурасы 38 С, әлсіздік, тәбетінің төмендеуі,құлақ ауырады алдынан пальпация кезінде. Болжам диагноз:
А)жедел сыртқы отит
Б)ортаңғы катаральді отит
В)ортаңғы іріңді отит
Г)жедел мастоидит
Д)күкірт тығыны
929.Бронхты демікпе кезінде физикалық жаттығулар бағытталған:
А)дем шығару екпініне
Б)тепе-теңдікке
В)жылдамдыққа
Г)күшіне
Д)координацияға
930.Дәрілік заттарды көктамыр арқылы енгізудің ең негізгі артықшылығы:
А)Жедел көмек кезіндегі тиімділігі
Б)Тек арнайы бір препаратты енгізу мүмкіндігі
В)Әртүрлі препараттарды енгізу мүмкіндігі
Г)Бауыр арқылы өтудің жоқтығы
Д)Дәрілік комплексті енгізу мүмкіндігі
932.Асқазанды шаю үшін зондты енгізу қажет ара қашықтық формула бойынша анықталады: бойы (см-мен) – х, мұндағы х тең:
А)100
Б)80
В)50
Г)бойдың 1/2
Д)бойдың 1/3
934.Анафилактикалық шокқа көмек
А)Система құюын тоқтату, көктамырдан инені шығармай физиологиялық ерітінді адреналин, гормондар енгізу
Б)Смазмолитиктер енгізу
В)Құюды жалғастырып дәрігерге хабар беру
Г)Ауруға қарсы преппараттар енгізу
Д)Ауруға қарсы преппараттар енгізу, гормондар енгізу
935.Жарақаттары бар науқастардың шокқа қарсы негізгі профилактикалық іс-шаралар:
А)жансыздандыру, сыртқы қан кетуді тоқтату, сынықтарды иммобилизациялау
Б)оттегі ингаляциясы
В)тамыр тарылтатн препараттар енгізу
Г)сынықтарды иммобилизациялау, оттегі ингаляциясы
Д)сынуларды иммобилизациялау, оттегімен ингаляция
937.Балалар жұқпалы ауруханасына 7 жастағы бала түсті. Клиникалық симптомдарына сәйкес дәрігер "Менингит" диагнозын қойды. Инфекция көзін атаңыз:
А)Жұқтырылған адамдар
Б)Жұқтырылған құстар
В)Жұқтырылған су
Г)Жұқтырылған тағамдар
Д)Жұқтырылған жануарлар
942.Психиатриялық клиникаға 25 жастағы әйел босанудан 1 аптадан кейін түсті бала дені сау болып туылып босану асқынусыз өткен әйел қозулы айқайлайды киімдерін шешіп жүгіруге тырысады.Іштей баланың жылаған дауысын есітеді . Сұраққа жауап бермейді ұзақ уақыт бір нүктеге қарап отырады болжам диагноз:
А) босанудан кейінгі психоз
Б)депрессия
В) шизофрения
Г)невростения
Д)деменция
943.Өз істерінің мәнін түсінбейтін және олармен басқара алмайтын психикалық бұзылысы бар адамның сотпен анықталады:
А) ақыл-есі дұрыстылығы
Б)құқық қабілеттілігі
В) әрекеттілігі
Г)әлеуметтік қауіптілігінің дәрежесі
Д)сыншылдығы
944.43 жастағы ер адамда себепсіз түсіріңкі көңіл-күй, жабырқаулы сезімді сезінеді. Әлем сұр, түнеріңкі жабырқаулы қабылдайды. Моторикасы тежелген, ойлау қабілеті баяуланған, өзін-өзі кемсіту идеясы және суицидтк ойларды айтады. Бет әлпеті терең қайғыны және уайымды бейнелейді. Синдромды атаңыз:
А) депрессивті
Б) катоникалық
В)апато-абулиялық
Г)астеникалық
Д)маниакальды
Тест 2-Этап
1.Жара айналасындағы теріні өңдеудің дұрыс техникасын көрсетіңіз;
А)Жарадан шетке қарай
2.Алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде қан кетуді тоқтату үшін не дайындау қажет;
А)Эсмарх резеңке қан тоқтататын Жгут, пинцет дез.құрал, зарарсыздандырылған майлықтар, таңу материалы
3.Артериялық қан кету кезінде қан тоқтататын резиналық жгут салар алдында бірінші қажетті қадам болып табылады ;
А)Зақымдалған қолды көтеру
4.Қан кетуді тоқтатқан кезде медицина қызметкері жгут салғаннан кейін жарақатқа асептикалық таңғыш салады
А)Құрғақ стерильді таңғыш
5.қан кетуді тоқтату кезінде жараның шеттерін өңдеу үшін стерильді салфетканы қандай ерітіндімен суландыру қажет
А)Йод повидон ерітіндісімен
6.Бұл медициналық қызметкерге қолданылғаннан кейін кровоостанавливающего жгут
А)Қан тоқтататын жгут салынған уақытты көрсете отырып, жгут астына жазу
7.Иық аймағында қан ағатын пациентке алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде медицина қызметкері қан тоқтататын жгут салынғаннан және жараны өңдегеннен кейін зақымданған аяқ-қолдың қозғалмауын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл қалай жүзеге асыру қажет
А)Зақымдалған аяқ-қолдың физиологиялық жағдайын беру және Қиғаш таңғышты қою
8.Жараның айналасындағы теріні қалай дұрыс өңдеу техникасын көрсетіңіз
А)жараның ортасынан жараның шетіне қарай
9.құрылыс жұмыстарын орындау кезінде зардап шеккен адам қолының ашық жарақатын алды. Артериялық қан кету кезінде жгут қою орнын анықтаңыз
А)Жарадан жоғары
10.ПХО жараның мерзімін көрсетіңіз
А) бірінші 48 сағат
11.Жараны ПХО жүргізу кезінде жараны қандай ерітіндімен жуу қажет
А)Сутегі тотығымен
12.Жараның ПХО аяқталғаннан кейін кәдеге жаратылған материалдар қалдықтардың қай тобына жатады?
А)Класс Б
13.Төменде көрсетілген жарақаттың айналасындағы теріні өңдеуден кейінгі келесі кезең болып табылады
А)Жарадан ластануды жою
14.ПХО жара кезінде тесу арқылы стерильді майлықты қалай дұрыс бекіту керек
А)Бинтті төменнен жоғары қарай
15.Жараны ПХО өткізу үшін қандай құралдар мен шығыс материалдарын дайындау қажет
А)Корнцанг. Хирургиялық пинцет, бинт, мақта тампондары
16.30 жастағы ер адам сол жақ балтыр аймағында жараның болуына шағымданды. Бір тәулік бұрын үйде терезе жақтауын алып, шыны сынған. Кішкентай сынық сирақ матасына кірді .Жаралар өткізілді. Бұл жағдайда жараның ПХО мерзімін көрсетіңіз.
А)ерте жара ПХО
17.жарадан кзфсөрінетін ластануларды жоюға арналған құралды көрсетіңіз
А)Хирургиялық пинцет
18.төменде көрсетілген ерітінділердің қайсысы жараның айналасындағы теріні өңдегенде стерильді майлықты суландыру қажет
А)Йод повидон ерітіндісімен
19.жараның ПХО аяқталғаннан кейін пайдаланылған материалдарды қандай түсті контейнерге кәдеге жарату қажет
А)Сары түсті Контейнер
20.тері қабаттарының бүтіндігі бұзылған кезде бірінші медициналық көмек көрсете отырып, бірінші кезекте не істеу керек
А)Стерильді қолғап кию
21.пациентке дәрілік препаратты көктамыр ішіне енгізер алдында мейірбике жгут пайдалану қажет. Біраз уақыттан кейін жгут әлсірету керек. Көктамырішілік инъекция кезінде иықтың орта үштен біріндегі бұрауды әлсірету қажет болған кезде
А)Иненің Венаға түсуін тексергеннен кейін
22.емхана емшара бөлмесінің мейірбикесі дәрігердің тағайындауына қарай бұлшықетішілік инъекциялар пациентке антибиотик осы емшара жүргізуге қолдарды дайындау алгоритмінің дұрыс дәйектілігін таңдаңыз.
А)қолды ағынды сумен сабынмен жуу, қолды антисептикпен өңдеу, медициналық қолғапты кию
23.Ішкі инъекция кезінде шприцте ауа болған кезде қандай асқынулар туындауы мүмкін
А)Тромбофлебит және ауа эмболиясы
24.неге қолданылған инені өзгерту және ампуладан дәрілік препаратты жинағаннан кейін басқа стерильді кию ұсынылады
А)Ине тығылып, манипуляция ауыр болады
25.дәрілік препаратты көктамыр ішіне енгізген кезде медицина қызметкері иненің көктамыр ішіне түсуінің сенімді белгісі болуы тиіс
А)Поршеньді өзіне тарту кезінде шприцте қанның пайда болуы
26.дәрілік препаратты көктамыр ішіне енгізудің дұрыс техникасын анықтаңыз
А)Инені жоғары кесіп, теріге параллель және инені көктамырға 1/3 ұзындыққа енгізу
27.бұлшықет ішіне инъекция үшін стерильді иненің параметрлері
А)Ұзындығы 40мм, диаметрі 0,8 см
28.Парентеральді емшаралар мен манипуляцияларды жүргізу кезінде медбике қолдарды өңдеуді жүргізуі тиіс.
А)Басында әрбір рәсімнің соңында
29.Дәрілік препаратты тері астына енгізгенде инъекция орнын анықтаңыз
А)Иықтың сыртқы бетінің жоғарғы үштен бірі, санның алдыңғы-бүйір беті, қабырғаның алдыңғы-бүйір беті
30.Дәрілік препаратты бұлшықет ішіне енгізу үшін ең қолайлы орын шығарыңыз
А)Жамбастың жоғарғы сыртқы квадранты, санның кең бұлшық еті иық бұлшық еті
31.Көктамырішілік иньекция кезінде шынтақ бойынша клеенкалы Білікше қандай мақсаттар үшін қою қажет
А)Аяқ-қолды барынша жазу үшін
32.Тері асты иньекциясы техникасы кезінде дәрілік препаратты қандай тереңдікке енгізу қажет
А)Ине ұзындығының 2/3
33.Буманың қай жағынан парентеральды манипуляция үшін шприцті дұрыс ашу және алу
А)Поршень тұтқасы жағынан
34.Жамбас сынған кезде зардап шегушіге медициналық көмек көрсету кезінде зақымданған аяқ-қолға Шина салар алдында не істеу қажет
А)Зақымдалған аяқ-қолдың өлшеміне шинаны айналдыру
35.Қолдың сынуы кезінде Шина салу кезінде қолтық асты ойпатын және бұта аймағын салу үшін қандай таңу материалын пайдалану ең орынды
А)Мақта-дәке білікшелер
36.Неге шинаны сау аяқ-қолға келтіру керек
А)Шинаның өлшемін дұрыс анықтау үшін
37.Дәрілік препаратты бұлшық етке енгізу техникасы кезінде инені қандай бұрышпен енгізу қажет
А)90 градус бұрышында
38.Жамбастың жоғарғы сыртқы квадрантына инъекция кезінде қандай анатомиялық түзімді зақымдауға болады
А)Сең нерві(шонданай)
39.Санның жабық сынуы кезінде аяқ-қолдың ішкі жағы бойынша пішімдеу қажет шинаның салынған қысқа планкасында қандай ұзындық болуы тиіс
А)Шап қатпарларынан және 10-15 см аяқ-қолдың ұзындығына
40.Аяқтың төменгі шинасын бинт арқылы бекітудің дұрыс нұсқасын таңдаңыз
А)Перифериядан ортасына дейін, әрбір соңғы қабат жартылай тығыз жабылмайды
41.Жіліншік сынған кезде шина қандай буындарда үлгілеуі керек
А)Сирақ-табан және тізе буындарында
42.Зақымдалған аяқ-қолдың /жамбастың жабық сынуы/ шинаның алдыңғы сынуы кезінде қандай жағдай жасау керек
А)Орта-физиологиялық жағдайы
43.Жол-көлік оқиғасы /ЖКО / нәтижесінде жүргізуші көптеген жұмсақ тіндердің соғылып, тексеру кезінде жамбастың жабық сынығы табылды. Осы пациент үшін иммобилизацияның қандай түрін пайдалану қажет
А)Дитерихс Шинасы
44.Жамбас сынығы жабық болған кезде аяқ-қол мен дененің сыртқы жағы бойынша пішімдеу қажет болатын ұзын планкада қандай ұзындық болуы керек
А)Қолтық қатпарларынан және қолдың ұзындығына 10-15 см
45.Жамбас сынған кезде алғашқы көмек көрсету кезінде шинаның ұзын планкасын қандай бетіне пішімдеу керек?
А)Аяқ-қол мен дененің сыртқы беті бойынша
46.Апат орнында жедел жәрдем бригадасы келді. Зардап шегуші, 35 жастағы жас ер адам жарақат алды. Жамбастың жабық сынығы анықталды. Медициналық көмек көрсетуге кірісті. Медициналық қолғап киюдің белгілі бір ережелері бар. Қолғапты оң қол үшін, әрі қарай сол жақтағы қақпадан соң , қаптаманы жайып алу қажет.
А)Саусақтар қолғаптың ішкі бетіне тимеген
47.Аяқ-қол жарақаттары медициналық көмек көрсету кезінде шинаның ұзын және қысқа планкалары аяқ-қолдың қанша см ұзындықтарына кию керек
А)10-15 см
48.Ұсынымдарды түсіндіргеннен кейін пациент медицина қызметкеріне былай дейді: "Мен маған айтқанын ештеңе түсінбедім". Медициналық қызметкер қалай әрекет етуі керек
А)Пациенттен не түсінгенін сұраңыз
49.Зақымданған аяқ-қолдарға Шина салғаннан кейін жарақат алған кезде медициналық көмек көрсету бойынша әрекеттер алгоритмінде соңғы кезеңді көрсетіңіз
А)Шиналарды бинтпен бекіту
50.Жіліншік сынған кезде алғашқы көмек көрсету кезінде шинаның қысқа планкасын қандай бетіне пішімдеу керек?
А)Аяқ-қолдың ішкі беті
51.Жарақат алған аяқ-қолдың сүйек шығыңқы астына (тобық,тізе буыны, мықын сүйегінің үлкен ұшы) төсем қандай мақсаттар үшін салу қажет?
А)Тіндердің қысылуының алдын алу үшін
52.Пациенттерді ингаляторды пайдалану ережелеріне үйрете отырып, медбике ингаляторды қалай дұрыс пайдалану туралы әңгімесі бар бейнежазбаны қосты. Содан кейін ол ингаляторды дұрыс пайдаланудың артықшылықтары туралы қысқаша дәріс оқыды. Содан кейін ол емделушілерден қандай сұрақтар бар екенін сұрады. Пациентті оқыту кезінде мейірбикенің осы іс-қимыл алгоритміне не қосу керек?
А)Оларға ингаляторды беріңіз және пайдалануын сұраңыз.
53.Сіз-емшара кабинетінің медбикесі .Пациент сізге процедураға 10 минутқа кешіккен . сіз контактіні қалай орната бастайсыз
А)Сәлеметсіз бе, өтіңіз, өтінеміз*
54.Бөлімшедегі медбикелер осы аптада екінші рет науқасқа уақытылы қысымнан таблетка беруді ұмытады. Конструктивті сын ережесіне сәйкес, оның мінез-құлқына қатысты бас мейірбикенің ескертуі қалай көрінуі мүмкін
А)Еске салуға жазыңыз, сағат 7-де Ивановқа таблетка беріп, көз алдында ұстаңыз
55.Пациент емшара кабинетіне кіріп, мейірбикеден оның жұмыс өтілі бойынша қандай екенін сұрайды,ол жас медицинаға сенім білдірмейді. Пациентпен психологиялық байланысқа жету үшін мейірбикенің ең қолайлы жауабы қандай
А)Жас мамандарға неге сенбейсіз?
56.Медбикемен сөйлескен кезде емделуші шаршау үстінде қарайды. Медициналық бике тиімді коммуникация үшін дағдыны пайдалану керек
А)Көру байланысын орнату және қолдау
57.Жас қыз 2 жыл бойы темекі шегеді. мен жүктілік туралы білдім. Босанғаннан кейін 6 айдан кейін қайтадан темекі шегуді бастады. Медициналық қызметкер қандай сөзден өмір салтын өзгерту туралы әңгіме бастауға болады
А)Маған шылым шегу туралы біраз айтып беріңізші-сіз қандай темекі шегесіз. Сіз қалайсыз және т. б.
58.Пациент үйде қандай дәрі-дәрмектерді қабылдауды есте сақтаған жоқ. Медициналық бике не істеу керек
А)Препараттардың атауын қайталау және оны қайталауды сұраңыз
59.Қандай қосымша ингаляциялық препаратты анафилактикалық шок емдеуде сақтаулы бронхооо құрылымдық синдромда қолдану керек
А)Аминофиллин
60.Науқас жоғары көңіл-күймен шыққан күні мейірбикемен ауа райы туралы айтады, әзілдейді. Мейірбикенің эмпатикалық жауабы былай көрінеді
А)қалай?сізде керемет көңіл-күйме ?
61.Монитор болмаған жағдайда анафилактикалық шок бар пациентке шұғыл көмек көрсету кезінде пульсті қандай аралықпен өлшеу қажет
А)Әрбір 2-5 минут сайын
62.Анафилактикалық шоктың қан тамырына қызмет ететін емі кезінде эпинефринді қай уақыт аралығында қайталауға болады?
А)5-10 минут
63.Анафилактикалық шокты емдеуде қандай антигистаминді препарат қолданылады
А) Клемастин
64.Анафилактикалық шок бар пациентке шұғыл көмек көрсету кезіндегі ең бірінші кезектегі әрекеттер
А)Ауаның немесе оттегінің кіруін қамтамасыз ету
65.Анафилактикалық шок бар пациентке көмек көрсету мақсатында қандай препарат қолданылады
А) Эпинефрин
66.Анафилактикалық шок кезінде гиповалемияны жою кезінде криссталоидты ретінде қандай ерітінді қолданылады
А)Натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %
67.Анафилактикалық шокты емдеу кезінде ингаляциялық бронхолитикалық ем қандай көрсеткішті бақылаумен жүргізіледі
А)Бақылауымен SpO2
68.Қандай жағдайда, анафилактикалық шок кезінде науқасты салу қажет емес
А)Тренделенбургтің Ережесі
69.Анафилактикалық шокты тоқтату кезінде дексаметазонмен гормональды емді қандай дозада жүргізеді
А)8-32 мг к/т тамшылатып
70.Анафилактикалық шок кезінде антигистаминді препараттарды қандай жағдайда қолдануға болады?
А)Гемодинамиканы тұрақтандырғанда
71.Сіз стационардағы медициналық бикесіз. Сізге алдағы ректороманоскопия процедурасы бойынша пациентке түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Жайлы тұлғааралық қашықтықты сақтау үшін пациент арасындағы максималды қашықтық қандай болуы тиіс
А)1,20 м артық емес
72.Сіз күндізгі стационарда емделушіге дәрігер жүйені толтырдыңыз. 10 мин препаратты құюдан кейін адам жаман болды. Емделушіде тері қабаттарының қышуы, гиперемия және препаратты енгізу орнының ісінуі,сондай-ақ лицаюдың үдемелі ісінуі пайда болды. Жалпы бауыр ауыр. Тері қабаттары цианотикалық-бозғылт, ылғалды, суық. АД 70 / 40мм РТ ст, әлсіз толтырылу мен кернеудің пульсі, ТЖС 114 уд мин, сағ
А)Дәрілік препараттарды енгізуді тоқтату
73.Анафилактикалық шокты емдеу кезінде допамин енгізудің бастапқы жылдамдығы қандай
А)2-20мкг/кг / мин
74.Қандай глюкокортикостероидты препарат және оны енгізудің қандай тәсілі анафилактикалық шокты емдеуде қолданылады
А)Преднизолон 90-120мг в\в струйно
75.Сіз терапиялық бөлімшенің медбикесі. Дәрігер пациентке фиброгастроскопия жүргізуді тағайындады. Сіз алдағы рәсім бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізесіз. Пациент осы емшара жүргізгенге дейін қанша сағат бұрын тамақ ішпеуі тиіс
А)12С
76.Сіз гинекологиялық бөлімшеде медбике болып табыласыз. Науқас қынап пен жатыр мойнынан онкоцитологияға жағынды тапсыруды белгіледі. Сіз алдағы процедура бойынша пациентпен түсіндіру жұмыстарын жүргізесіз. Пациент сізден сұрайды * менструалды циклдің қай күні қынап пен жатыр мойнынан жағынды тапсыруға болады.
А)5-6 күні
77.Алдағы фиброгастроскопия процедурасы бойынша пациентпен түсіндіру жұмысы аяқталғаннан кейін мейірбике пациентпен диалогты қалай аяқтау қажет.
А)Науқастың көңіл-күйін сұраңыз
78.Сіз терапиялық бөлімшенің медбикесі. Дәрігер пациентке фиброгастроскопия жүргізуді тағайындады. сіз бен пациент арасындағы ең төменгі қашықтық қандай болуы керек
А)45см
79.Бір кезеңде қанша цикл қажет
А)5 цикл
80.Пациентпен фиброгастроскопия жүргізу процедурасы бойынша түсіндірме әңгіме жүргізу кезінде мейірбикенің алғашқы тұлғааралық байланысын орнату үшін қажет
А)Көру байланысын орнату
81.СІЖ жүргізу кезінде компрессия ( жүрек массажы) мен дем алу ( өкпе вентиляциясы) арақатынасын қатаң сақтау қажет, бұл арақатынас қандай?
А) 30 к 2
82.Зардап шегушіге ЖР жүргізді . ТЖЖ екі кезең өткеннен кейін барлық іс-шаралар тоқтатылды, өйткені зардап шегуші есіне келе бастады. АЖЖ тиімділігінің критерийлерін атаңыз
А)Сананы қалпына келтіру, тыныс алу белгілері, ұйқы артериясында тамыр соғуының пайда болуы
83.ӨЖЖ кезінде зардап шеккен адамға тыныс алу жолдарына дем шығару дұрыс екенін анықтаңыз
А)Мұрынды қысып, кеудеге көтерілу үшін күрт дем шығару
84.Сафарды үш рет қабылдау кезінде дұрыс әрекет алгоритмін таңдаңыз
А) басты көтеру төменгі жағын көтеру науқастың аузын ашу
85.Зардап шеккен адамға жүрек өкпе реанимациясын жүргізу кезінде жүрек сыртына массаж жасау үшін алақанды
А)Төстің төменгі бөлігіне
86.Зардап шегушіге жүрек-өкпе реанимациясын жүргізер алдында оның есін тыныс алу жағдайы мен науқастың жағдайын бағалау, мұндай жағдайда пульсацияны қандай артерияда анықтау керек
А)Ұйқы артериясында
87.Зардап шегушіге 35 жыл СЛР жүргізеді. Жүректің жабық массажында кеуденің ығысуы қандай тереңдікке болуы тиіс
А)5-6см
88.Медициналық бике қандай себеппен науқасты фиброгастродуоденоскопия жүргізгенге дейін шылым шегуді болдырмайды.
А)Мүмкін құсық рефлекс
89.Онкоцитологияға жағынды алу процедурасы бойынша пациент түсіндіру жұмыстарын жүргізу кезінде пациент медициналық қызметкерден Қазақстанда профилактикалық тексерулерге сәйкес әйелдердің қай жаста маммографиядан өтуі керектігі туралы сұрады. Медициналық бике не жауап беруі керек
А)50 жас
90.СЖ өткізудің негізгі көрсеткіші қандай
А) жүрек тоқтауы
91.Қанша уақыт қажет бір толық кезеңінде СЛР
А)2 минуттан артық емес
92.Зардап шегушіге жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу қажет. Қандай іс-шарадан бастау керек
А)Жүрек массажынан
2. ЖӨР жүргізу кезінде кеуде компрессияның жиілігі
1 мин 120дан кем емес.
2.мин 60тан кем емес
3.мин 80нен кем емес
4.мин 100ден кем емес
5. мин 30дан кем емес
3. Зардап шегушіне ЖӨР жүргізген кезде жүрекке сыртқы массаж жасау үшін алақанды төмендегідей орналастыру керек
1. төстің ортаңғы және төменгі үштен бір бөлігіне
2.төстің ортаңғы үштен бір бөлігіне
3.төстің төменгі бөлігіне
4. төстің жоғарғы үштен бір бөлігіне
5.төстің жоғарғы және ортаңғы үштен бір бөлігіне
4.ЖӨР жүргізудің негізгі көрсеткіші қандай?
А) жүректің тоқтауы
Б) тыныс алудың тоқтауы
В) естің болмауы
Г) жүрек аритмиясы
Д) көздің қарашығының жарықты сезбеуі
5.ЖӨР жүргізу кезінде компрессия мен вентиляция арақатынасын қатаң сақтау қажет. Бұл қатынас
1. 1ге 10
2. 1ге 15
3. 2ге 10
4. 1ге 30
5. 2ге 30
6. Зардап Шегуші адамға ЖӨР жасау қажет.Қандай іс шарадан бастау керек
6. Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету
7. Жүрекке массаж жасаудан
8. Өкпені жасанды вентиляциялаудан
9. Ауызға ауызбен жасанды дем беруден
10. Дәрі дәрмек бер

7. Сафардың үш рет қабылдау әдісін жүргізу кезінде дұрыс әрекет алгоритмін таңдаңыз


1. Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету
2. Пациентті бүйіріне бұрі, төменгі жақсүйегін жылжыту
3. Пациенттің аузын ашу, басын шалқайту, төменгі жақсүйекті
4. Басын шалқайту, төменгі жақсүйегін жылжыту, аузын ашу
5. Пациент аузын ашу,мұрындф қысып......
8. ӨЖР базалық комплексіне кірмейді.
А) жүрекке электрлі дефибилизация
Б) Орал қуысын санитарлық тазарту
В) «ауыздан-ауызға» өкпені жасанды желдету
Г) Жанама жүрек массажы
Д) Сафарды үш рет қабылдау
9. Механикалық вентиляциясы бар зардап шеккен адамға тыныс алу жолына дем шығару әдісінің дұрыстығын анықтаңыз.
А) Мұрынды қысып, кеудеге көтерілу үшін күрт дем шығару
Б) екінші дем шығару біріншіден кейін
В) каротид артериясында пульсациядан кейін екінші дем шығару
Г) Мұрныңызды қысып, дем шығарыңыз.
Д)
10. ЖӨР құрбанын өткізбестен бұрын оның сана-сезімін, тыныс алу және жүрек-қан тамырлары қызметін бағалау қажет. Мұндай жағдайда пациенттің жағдайын бағалау кезінде пульсация қай артерияға жақсырақ?
А) ұйқы артериясында
Б) иық артериясында
В) мықын артериясында
Г) табан артериясында
Д) самай артериясында
11. Бір толық ЖӨР кезеңін өткізу қанша уақытты алады?
А) 2 минуттан аспайды
Б) 1 минуттан аспайды
В) 5 минуттан аспайды
Г) 3минуттан аспайды
Д) 4 минуттан аспайды
12. Зардап шегушіге 35 жыл ЖӨР жүргізеді. Жүректің жабық массажында кеуденің ығысуы қандай тереңдікке болуы тиіс
А) 5-6см
Б) 2-3 см
В) 7-8см
Г) 6-8см
Д) 3-5см
13. Зардап шегушіге жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу қажет. Қандай іс-шарадан бастау керек
а) Жүрек массажынан
б) Тыныс беруден
в) Ауыз қуысын тазалаудан
г) Дәрі- дәрмек салудан
д) Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін тексеруден
14. ЖРА-да жасанды қан айналымы жүректің қысылуымен қамтамасыз етіледі
А) жұлын және омыртқа арасында
Б) жұлын мен қабырға арасында
В) жұлын меен өкпе арасында
Г) жұлын мен кеуде арасында
Д) жұлын мен бел арасында
15.ЖӨР қарсы көрсетілімдері қандай?
А) Мидың травматикалық зақымдануы
Б) естің болмауы
В) жүрек жұмысының тоқтауы
Г) ұйқы артериясында тамыр соғуының сезілмеуі
Д) арефлекция
16. . Сіз терапиялық бөлімшенің медбикесі. Дәрігер пациентке фиброгастроскопия жүргізуді тағайындады. Сіз алдағы рәсім бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізесіз. Пациент осы емшара жүргізгенге дейін қанша сағат бұрын тамақ ішпеуі тиіс
А)12С
Б)24С
В)36С
Г)48С
Д)72С
17. Онкоцитологияға жағынды алу процедурасы бойынша пациент түсіндіру жұмыстарын жүргізу кезінде пациент медициналық қызметкерден Қазақстанда профилактикалық тексерулерге сәйкес әйелдердің қай жаста маммографиядан өтуі керектігі туралы сұрады. Медициналық бике не жауап беруі керек
А)50 жас
Б) 40 жас
В)30жас
Г)20жас
Д)25жас
18. Алдағы фиброгастроскопия процедурасы туралы пациентпен түсіндіру әңгімесін жүргізген кезде, алғашқы тұлға аралық байланыс орнату үшін мейірбике
А) қарым-қатынастың вербалды және вербальды емес әдістерін белсенді қолданыңыз
Б) вербалды қарым-қатынас әдістерін белсенді қолданыңыз
В) ауызша қарым-қатынас әдістерін белсенді қолданыңыз
Г) көз байланысын орнату
Д) Өзіңіз бен пациенттің арасындағы қашықтықты қатаң сақтаңыз
19. Сіз ауруханада медбикесіз. Сіз алдағы ректоромоноскопия процедурасы туралы пациентке түсіндірме жүргізуіңіз керек. Жеке тұлға аралық қашықтықты сақтау үшін сіз бен пациенттің арақашықтығы қандай болуы керек
А) 1,20м артық емес
Б) 50см артық емес
В) 100см артық емес
Г) 2,30см артық емес
Д)3,60 см артық емес
20. Сіз гинекологиялық бөлімде мейірбикесіз Науқасқа онкоцитология үшін қынап пен жатыр мойнынан жағынды тағайындалды. Сіз науқаспен алдағы процедура бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізесіз. Науқас сізден «етеккір циклінің қай күні қынаптан және жатыр мойнынан тампон алуға болатындығын» сұрайды. Сіздің жауабыңыз
А) маңызды емес
Б) өте маңызды
В) 5-6 күні
Г) овуляцияда
Д) 20-22 күні
21. Медбике науқастан түсіндірме әңгіме барысында эндоскопия алдында темекіні тастауды сұрайды:
А) асқазан секрециясының шырыны төмендеуі.
Б) асқазандағы шырышты шығаруды азайтады
В) газ өндірісі артып келеді.
Г) құсқысын келтіреді
Д) орнынан тұрғысын келтіреді
22. Сіз терапевтік бөліммен айналысасыз. Дәрігер науқасқа ФГС тағайындады. Сіз алдағы процедурамен байланысты жүргізесіз. Сіз науқасты сендіріп, оған ФГС процедурасының қалай өтетінін түсіндіресіз. Сізге және пациенттерге минималды м / с қашықтық қандай болуы керек:
А) 45см
Б) 60см
В) 75см
Г) 80см
Д) 90см
23. Алдағы ФГС процедурасы туралы пациентпен жүргізілген түсіндіру жұмыстарының соңында пациентпен м / с диалогты аяқтау қажет
А) науқастың көңіл күйін сұраңыз
Б) науқаспен қоштасудың керегі оқ
В) науқаспен дөрекі қоштасу
Г) сау болыңыз сөзін қолданбау
Д) ештеңе айтпастан кетіп қалу
24. Анафилактикалық шокты .емдеуде қандай антигистаминді препарат қолданылады
А) клемастин
Б)терфендин
В) эбастин
Г) цетиризин
Д) лоратадин
25. Глюкокортикостероидты препарат дегеніміз не және оның әдісі қандай
а) дексаметазон 8-32 мг тікелей
Б) преднизалон 90-120 мг көк тамырға
В) метилпреднизалон 50-120 мг пульстерапия
Г) бетаметазон 8-32 мг бұлшық етке
Д) будесонид 100мг ингаляция арқылы
26. Монитор болмаған жағдайда шұғыл медициналық көмек көрсету импульсін қандай аралықта өлшеу керек?
А) әрбір 2-5 мин.
Б) әрбір 1-2мин.
В) әрбір 5-7 мин.
Г) әрбір 4-6 мин.
Д) әрбір 2-5 мин.
27. Сіз дәрігерсіз, күндізгі стационардағы пациенттің жүйесі бар. Есірткі енгізгеннен кейін 10 минуттан кейін ер адам ауырып қалды. Науқаста терінің қышуы, гиперемия, инъекция жасайтын аймақтың ісінуі, сондай-ақ беттің ісінуі жоғарылаған. Жалпы жағдайы ауыр. Терісі цианотикалық бозғылт, дымқыл, жанасуға салқын. AD70 / 40, әлсіз толтыру мен кернеудің импульсі, жүрек соғу жиілігі минутына 114 соққы, минутына NPV 22. Науқаста анафилактикалық шок дамиды. Науқасқа шұғыл көмек көрсету үшін ең алдымен не істеу керек?
А) Trendelenburg позициясын беріңіз
Б) оттегі келуін қамтамасыз ету
В) дәрілік затты енгізуді тоқтату
Г) көк тамырға перифериялық катетер енгізу
Д) витальды мониторнг көрсеткіші
28. Анафилактикалық шокпен гиповолемияны жою кезінде кристаллоид ретінде қандай ерітінді қолданылады:
А) 0,9% натрий хлориді ерітіндісі.
Б) декстран
В) желатиноль
Г) ацесоль
Д) 10% натрия хлорид ерітіндісі
29. Анафилактикалық шокты емдеу кезінде ингаляциялық бронхолитикалық ем қандай көрсеткішті бақылаумен жүргізіледі
А)Бақылауымен SpO2
Б) Ра 02 бақылауымен
В) АҚҚ Бақылауымен
Г) РаСО2 Бақылауымен
Д) тыныс алу жиілігін Бақылауымен
30. Анафилактикалық шок бар пациентке көмек көрсету мақсатында қандай препарат қолданылады
А) Эпинефрин
Б) допамин
В) норэпинефрин
Г) допутамин
Д) фенелэфрин
31. Анафилактикалық шоктың қан тамырына қызмет ететін емі кезінде эпинефринді қай уақыт аралығында қайталауға болады?
А)5-10 минут
Б) 3-5 мин
В) 10-15 мин
Г) 5-15 мин
Д) 8-12 мин
32. Тұрақты обструктивті синдромы бар анафилактикалық шокты емдеуде қандай қосымша ингаляциялық препарат қолданған жөн
А) сальбутамол
Б) аминофиллин
В) теофиллин
Г) флутиказон
Д) ипратропий бромид
33. Науқасты анафилактикалық шокпен қандай күйде ұстау керек
А) Тренделенбург қалпында
Б) Фаулер қалпында
В) Симс қалпында
Г) ішімен жату қалпында
Д) қырымен жату қалпында
34. Анафилактикалық шокты емдеу кезінде допамин енгізудің бастапқы жылдамдығы қандай
А) 2-20 мкг/кг/мин
Б) 1-10 мкг/кг/мин
В) 2-12 мкг/кг/мин
Г) 1-20 мкг/кг/мин
Д) 2-22 мкг/кг/мин
35. Қандай қосымша ингаляциялық препаратты анафилактикалық шок емдеуде сақтаулы бронхооо құрылымдық синдромда қолдану керек
А)Аминофиллин
Б) Теофилин
В) Бетаметазон
Г) Флутиказон
Д) Ипратропий бромид
36. Анафилактикалық шокты басқан кезде дексаметазонмен бірге гормондық терапия қандай дозада тағайындалады?
А) 8-32мг көк тамырға тамшылатып
Б) 2-4 мг көк тамырға
В) 3-5мг көк тамырға тамшылатып
Г) 6-8 мг көк тамырға тамшылатып
Д) 2-3 мг болюсті
37. анафилактикалық шок үшін антигистаминдерді қандай жағдайда қолдануға болады
А) гемодинамикалық тұрақтандыру
Б) эозинофилдердің тұрақтануымен
В) ПА02 төмендеуімен
Г) шығарылу фракциясын азайту кезінде
Д) ЭКГ тұрақтандырумен
38. Науқасқа ингаляторды қолдану ережелерін үйрете отырып, медбике ингаляторды қолдану туралы бейнефильм көрсетті. Содан кейін ол ингаляторды дұрыс қолдану туралы қысқаша дәріс оқыды. Содан кейін ол науқастарға қандай сұрақтар қойғандарын сұрады. Науқасты оқыту кезінде мейірбике іс-әрекетінің алгоритміне не қосу керек
А) Ингаляторларды таратып, оны өзі қолданып көруін өтіну
Б) пациенттерді қызықтыратын сұрақтар жаза алатын парақтарды тарату
В)1-рет 1-шоу, содан кейін оларды үйге жіберіңіз
Г) ингаляторды пайдалану туралы егжей-тегжейлі нұсқаулықтары бар брошюраларды таратыңыз
Д) бейнені қайтадан ойнату
39. Жас қыз шамамен 2 жыл темекі тартты. Ол жүктілік туралы білгенде оны лақтырды. Ол босанғаннан кейін 1 айдан кейін қайтадан темекі шегуді бастады. Медицина қызметкері өмір салтын өзгерту туралы қандай сөздермен сөйлесе алады:
а) Темекі шегудің бала үшін қаншалықты зиянды екенін білесіз бе?
б) сіз темекіні әртүрлі жолмен тастай аласыз, менің кітабым бар
в) темекі шегу туралы біраз айтып беріңіз, қанша уақыт темекі шегесіз, қандай темекі шегесіз
г) кітапша алыңыз, үйде оқыңыз
д) сіз үшін неғұрлым маңызды - сіздің жаман әдетіңіз немесе сау бала
40. медбикемен сөйлескенде пациент шашыраңқы болып, айналасына қарайды. Тиімді қарым-қатынас жасау үшін мейірбике шеберлікті қолдануы керек.
а) көзге түсіру және жүргізу
Б) жинақтау және қорытынды
В) сұхбатты жоспарлау және аяқтау
Г)) жабық және ашық сұрақтарды қолдану
Д) өзін-өзі таныстыру және сәлемдесу

41. Ұсынысты түсіндіргеннен кейін пациент медқызметкерге: «Мен сіз айтқан нәрселерден ештеңе түсінбедім», - дейді. Медициналық қызметкер қалай әрекет етуі керек?


1) пациенттен нақты не түсінбегенін сұраңыз
2) пациенттен оның білім деңгейі қандай екенін сұраңыз
3) одан жазбаша ұсыныстарды дауыстап оқуды сұраңыз
4) тоқтап, қайтадан түсіндіруге уақыт жұмсаудың қажеті бар-жоғын ойлаңыз
5) әрі қарай түсіндіруді жалғастырыңыз
42. емшара қабылдау бөліміне кірген науқас медбикеден оның жұмыс тәжірибесінің ұзақтығы туралы сұрайды, науқаспен ақыл-ой байланысын жасау мейірбикенің жауабында дұрыс деп айтады.
А) кіріңіз. Неліктен жас мамандарға сенбейтіндігіңізді айтыңыз.
Б) жас болса, бірден сенбеңіз. Өйткені, ерекше жағдайлар бар
В) сіз жай ғана тоқтадыңыз, неге сіз бірден қақтығысқа кірісуіңіз керек
Г) сіз жас маман болдыңыз, бізді түсіну керек
Д) 2 жыл тәжірибем, және қандай сұрақтар
43. Сіз емшара бөлмесінің медбикесіз. Науқас сіздің процедураңызға 10 минут кешігіп келді. Сіз қандай сөйлемдерді жасай бастайсыз.
А) сізді қарсы алғаныма өте қуаныштымын
Б)тезірек кіріңіз
В) неге кешігіп қалдың?
Г)ақыры сен келдің
44. Постыдағы кезекші медбике науқасқа уақытылы қысым жасайтын таблетка беруді екінші мәрте ұмытып кетеді. Сындарлы сын ережелеріне сәйкес бас мед бике оның мінез-құлқына қатысты қандай ескерту болуы мүмкін
1) Өз ісіңді дұрыс орындау үшін, тәртіпке үйренгеніңіз жөн
2) өзіңізге сағат 19.00-де Ивановқа таблетка беріп, оны көз алдында ұстау туралы ескерту жазыңыз
3) Сізге қалаған кезде таблетка беруге болмайды, тағы бір мұндай жіберіп алушылық және мен сізге есеп жазамын.
4) сіз қанша рет ұмыта аласыз. Сіз қанша жыл жұмыс істедіңіз, түсінбейсіз бе? Оның қан қысымы тағы көтерілді
5) өз міндеттеріңді тиісінше орындау керек, неге әрдайым ештеңе істемейсің?
45. Медбикенің пациентке жүргізген түсіндірулерінен кейін пациент медбикеге оның сөзінен ештеңе түсінбегенін айтады? Медбике қалай әрекет ету керек?
А)- пациент нені дұрыс түрінбегенін сұрауы керек
Б) пациенттің білім деңгейінің қандай екеніңді сұраңыз
В) Одан ұсыныстарды жазбаша жазуын сұрау
Г) тоқтап, түсіндіруге уақыт жмсаудың қажеті жақ қой деп ойлаңыз
Д) ары -қарай түсіндіруді жалғастыру
47. Науқас үйде қандай препараттарды қабылдау керектігін есіне алмады.
Медбике не істеуі керек
А). Дәрілердің атауын қайталаңыз және оны қайталауды сұраңыз.
Б) «Сізде тағы қандай сұрақтар бар» деп айтыңыз, басыңызды қалдырыңыз және
үйге жібер.
В) «Үйде бәрін оқы» деп айтыңыз және ұсыныстар жазыңыз.
Г) Күліп, «жарайды, болады» деп айтыңыз
оған ұсыныстарын беріп, үйіне жіберіңіз.
Д) «Тағы да ойлан, кенеттен есте сақта» деп айтыңыз
48.Ауруханадан шығарылған күні науқас мейірбикемен ауа-райы туралы әзілдеседі, медбикенің эмпатикалық реакциясы келесідей көрінеді
1. Бәрі жақсы болады деп үміттенемін
2. Сіздің көңіл-күйіңіз қандай?
3.Менде көп қуаныш болар еді
4. Барлығы сіз сияқты жазылады
5. Дұрыс, жаман ойламаңыз.

49. Науқас пен медициналық қызметкер арасындағы қарым-қатынастағы кедергілердің ең ықтимал себебі неде?


А) медициналық қызметкер өзінің түсініксіз шарттарын науқасқа медициналық белгілеген кезде.
Б) Науқас дәрігерге диагнозы туралы көптеген сұрақтар қояды
В) медициналық көмек пациентке оның міндеттеріне сәйкес келген кезде
Г) фельдшер науқаспен ұзақ уақыт сөйлескен кезде
оны сезбестен шаршайтын күйде болуы мүмкін
ұсыныстар.
Д) науқас дабыл қағып, медицина қызметкері тыныш болған кезде
50. Жіліншік сынған кезде алғашқы көмек көрсету кезінде шинаның қысқа планкасын қандай бетіне пішімдеу керек?
А)Аяқ-қолдың ішкі беті
Б) Аяқ-қолдың сыртқы беті
В) Аяқ-қолдың астыңғы беті
Г) Аяқ-қол өлшенбейді
Д) барлығы дұрыс

51. Апат салдарынан жүргізуші жұмсақ тіндердің көптеген жарақаттарын алды, тексеру кезінде жамбас сүйегі сынған. Бұл науқас үшін иммобилизацияның қандай түрін қолдану керек.


1. Детерикс шинасы

А) Анықтамалық автобус


Б)пневматикалық манжеттер
В)Виленский шинасы
Г) тығыз таңғышты таңу
52. аяқтың төменгі бөлігі сынған кезде таңғышпен бекітудің дұрыс нұсқасын таңдаңыз.
1. перифериядан орталыққа дейін, әрбір келесі қабатты жартысына тығыз жабыстырмай
2. дөңгелек бинт, перифериядан орталыққа қарай жылжиды
3. дөңгелек таңғыш орталықтан шеткеріге ауысады
4. дөңгелек таңғыш шинаның ортасынан шетіне қарай жылжиды
53. Аяқтың ішкі бетіне жабық жамбас сынуы бар максималды түрде жасалған шинаның қысқа жолағының ұзындығы қандай болуы керек?
1. аяқтың ішінен 10-15 см ұзын
2. қолтықтан және аяқтан 10-15 см ұзын
3. қолтықтан және аяқтан 5-10 см ұзын
4. ішек бүктемесінен және аяқтан 5-10 см ұзынырақ
5. ішек бүктемесінен және аяқтан 10-20 см ұзын.
54. Төменгі аяғының сынуы үшін қандай буындарды модельдеу керек?
1. білек және тізе буындары
2. тек білек буынында
3. білек, тізе және жамбас буындары
4. тізе және жамбас буындары.
5. тізе буынына жетпей, білек буыны
55. Неліктен шиналарды бекіту сау аяқ-қолдарда жасалуы керек
1. Аяқтың зақымдалуынсыз шинаның мөлшерін дұрыс анықтау
2. жарақат алған аяқтың жағдайын бұзбау
3. денсаулығына байланысты зақымдалған аяқтың ұзындығын анықтау.
Шинаның ұзындығын мүмкіндігінше тез өлшеу.
5. зақымдалған аяқтың ластануын болдырмау
56. жамбас сынған кезде алғашқы көмек көрсету үшін ұзын жолақты шинаны қандай бетте модельдеу керек?
1. аяқ пен магистральдың сыртқы бетінде
2. аяқтың сыртқы бетінде
3. аяқтың ішкі бетінде
4. аяқтың алдыңғы бетінде
5. аяқтың және магистральдың артқы бетінде.
57. Жамбастың сынуы кезінде зардап шеккен адамға медициналық көмек көрсету кезінде шинаны зақымдалған аяққа қолданбас бұрын не істеу керек:
1. Мақта жастықшасын аяқтың сүйектерінің астына салыңыз
2. Мақта-дәке роликтерін қолтыққа салыңыз
3. Шинаны зақымдалған аяқтың мөлшеріне сәйкес келтіріңіз
4. Аяғыңызды қатты таңғышпен байлаңыз
5. Аяқтың зақымдануын көтеріңіз
58. Аяқтың жарақатына медициналық көмек көрсету кезінде аяқтың ұзындығынан неше см ұзын және қысқа шиналарды модельдеу керек.
1. 10-15 см
2. 5-10 см
3. 5 см-ге дейін
4. 15-20 см
5. 20см-де
59. Шинаны қолданар алдында зақымдалған аяқ-қолды қандай күйде ұстау керек (жамбас жабық сынуы бар)?
1. Орташа физиологиялық жағдай
2. пациентке мейірімді позиция
3. зақымдалған аяқ-қолды дене деңгейінен жоғары қойыңыз
4. жарақаттанған аяқты төмендетіңіз
5. Зақымдалған аяқты сау жаққа жеткізуді ұмытпаңыз.
60. Аяқтың сынуы кезінде қолтық пен перинэумға жатқызу үшін қандай таңғышты қолданған тиімді?
1. мақта-дәке роликтері
2. кең таңғыш
3. мақта
4. медициналық клеенка
5. лейкопластырь
61. Зақымдалған аяқ-қолдың сүйектерінің астына жастықшаларды қандай мақсаттарда қою керек?
1. ұлпалардың қысылуын болдырмау үшін
2. тығызырақ иммобилизация үшін
3. Зақымдалған буынның қозғалғыштығын құру
4. қысымның пайда болуын болдырмау
5. Ісінуді азайту үшін
62. Жол-көлік оқиғасы болған жерге жедел жәрдем бригадасы келді. Зардап шеккен бозбала, 35 жаста. Жабық жамбас сынуы диагнозы қойылды. Біз медициналық көмек көрсете бастадық. Бал қолғаптарын киюдің белгілі бір ережелері бар. Қолғапты пакетті оң қолыңызға, солдан солға (кезекпен) орау арқылы алу керек:
1. Саусақтар қолғаптың сыртқы бетіне тигізбеді
2. Саусақтар қолғаптың ішіне тигізбеді
3. саусақтар оның төсегіне тигізбеді
4. Саусақтар бір-біріне тигізбеді
63. Аяқтың және магистральдың сыртқы жағында жабық жамбас сынуы бар модельдеу керек шинаның ұзын жолағы қанша болуы керек?
1. қолтықтан және аяқтан 10-15 см ұзын
2. қолтықтан және аяқтан 10-15 см қысқа
3. қолтықтан және аяқтан 5-10 см қысқа
4. қолтықтан және аяқтан 10-20 қысқа.

64. Зақымдалған аяққа шиналар қолданғаннан кейін жарақаттарға медициналық көмек көрсету бойынша әрекеттер алгоритміндегі соңғы кезеңді көрсетіңіз.


1. Шиналарды таңғышпен бекітіңіз.
2. Мақта-дәке роликтерін аяқ-қол сүйектерінің астына салыңыз
Ісінудің алдын алу үшін зақымдалған аяқ-қолды көтеріңіз
4. Зақымдалған аяқтың физиологиялық жағдайын бекіту
65. Көктамырға дәрілік затты енгізу техникасын анықтаңыз:
1. инені теріге параллель етіп жоғары көтеріп, тамырға ұзындығының 1/3 бөлігіне салыңыз
2. инені теріге параллель етіп қиып, тамырға ұзындығының 1/3 бөлігіне салыңыз
3. инені теріге параллель жағына кесіп, тамырға ұзындықтың 1/3 бөлігіне салыңыз
4. Инені теріге параллель етіп кесіп, оны ұзындығының 2/3 бөлігіне енгізіңіз
66. тері астына дәрілік затты енгізу кезінде инені қандай тереңдікте қолданылуы керек
1. иненің ұзындығының 2/3 бөлігінде
2. иненің ұзындығы кемінде 0,5 см
3. Ине ұзындығының 1/3 бөлігі
4. Ине каннуласынан 0,5 см қашықтықта
5. иненің ұшы
67. Көктамыр ішіне енгізілетін шприцте ауа болған кезде қандай асқынулар туындауы мүмкін:
1. Тромбофлебит және ауа эмболиясы
2. Сиатикалық жүйке невриті және ауа эмболиясы
3. некроз және sciatic жүйке невриті
4.Абсцесс және тромбофлебит
5. Эмболия және анафилактикалық шок
68. Парентеральды манипуляцияға арналған шприц қай қаптамада дұрыс ашылған және шығарылған?
1. поршень тұтқасының бүйірінде
2. орау бұрышымен
3. ине қақпағының бүйірінде
4. ине каннула жағында
5. қаптаманың алдыңғы жағында
69. Көк тамырға ине егу кезінде клеенкалы валик қандай мақсаттар үшін шынтақ астына қою керек?
1. қол жазықтыққа тегіс жазылуы үшін
2. Науқасқа ыңғайлы болу үшін
3. Инъекция аймағын ластамау үшін
4. Медициналық қызметкерлерге ыңғайлы болу үшін
5. жұмыс бетінің ластануына жол бермеу

70. Жамбастың жоғарғы сыртқы квадрантына инъекция жасау арқылы қандай анатомиялық түзіліс зақымдалуы мүмкін?


А)Сең нерві(седалищный нерв)
Б) тік ішектің зақымдануы;
В) копчиктің зақымдануы;
Г) мықын тамырларының зақымдануы;
Д) сүйектің зақымдануы.
71. Неліктен ампуладан дәрі сорып алғаннан кейін қолданылған инені ауыстырып, тағы бір стерильді инені кигізу ұсынылады?
1- ине микроорганизмдермен ластанған және инфекция қаупі жоғарылайды
2- иненің патенттілігі бұзылған
3- ине түтіккен, ал манипуляция ауыр болады
4 - ине аз қызмет етеді және сынуы мүмкін
5- зарарсыздандырылған инені ауыстырудың қажеті жоқ
72. Препаратты бұлшық етке енгізу үшін ең қолайлы орынды таңдаңыз
1 - бөксенің жоғарғы сыртқы квадранты, жамбастың алдыңғы-бүйір беті, иықтың deltoid бұлшықеті
Иықтың сыртқы бетінің 2-жоғарғы үштен бір бөлігі, алдыңғы беті, иықтың deltoid бұлшықеті
3 жақты жамбас, бөксенің жоғарғы ішкі квадранты
4 - бөкселердің жоғарғы сыртқы квадранты, кең жамбас бұлшықеті, иықтың deltoid бұлшықеті
5- бөкселердің жоғарғы сыртқы квадранты, кең жамбас бұлшықеті, иықтың deltoid бұлшықеті
73. Бұлшықет ішіне енгізу техникасын қолдану кезінде инені қай бұрышта енгізу керек?
1-бұрышы 90 градус
2-бұрышы 45 градус
35 градус бұрышта 3
4 15 градус бұрышта
5-теріге параллель
74. Препаратты тері астына енгізу үшін инъекция жасайтын жерлерді анықтаңыз
1- иықтың сыртқы бетінің ортаңғы үштен бірі, жамбастың алдыңғы беті, іш қабырғасының бүйір беті
Иықтың сыртқы бетінің
2-жоғарғы үштен бір бөлігі, жамбас кең бұлшықеті, алдыңғы бүйір беті, құрсақ қабырғасының алдыңғы беті
Иықтың сыртқы бетінің
3-жоғарғы, жамбастың антеро-бүйір беті, құрсақ қабырғасының алдыңғы беті
4- жамбастың алдыңғы-бүйір беті, іш қабырғасының алдыңғы-бүйір беті, жамбастың бүйірлік кең бұлшықеті
5.Иықтың ортаңғы 5/3 бөлігі, құрсақ қабырғасының беті
75. Бұлшықет ішіне енгізуге арналған зарарсыздандырылған иненің параметрлері
1- ұзындығы 40 мм, диаметрі 0,8 см
2 ұзындығы 20 мм, диаметрі 1,0 см
3- ұзындығы 20 мм, диаметрі 0,8 см
4 - ұзындығы 60 мм, диаметрі 1,5 см
5 ұзындығы 40 мм, диаметрі 2,0 см
76. Парентеральді процедуралар мен манипуляциялар кезінде медбике қолды емдеуі керек
1- әр рәсімнің басында
2- әр рәсімнің басында және соңында
3-әр рәсімнен кейін
4-жұмыс күнінің басында
5 - барлық процедуралардан кейін
77. Препаратты көктамыр ішіне енгізген кезде медициналық маман инъекциялық иненің науқастың тамырына енуіне көз жеткізуі керек. Иненің тамырға енуінің сенімді белгісі дегеніміз не
1- поршеньді өзіңізге қарай тарту кезінде шприцте қанның пайда болуы
2-каннулаға инені басу арқылы оның пайда болуы
3-пальпацияда тамырдағы ине сезіледі
4- препарат енгізумен науқаста ыдысты толтыру сезімі туралы
78. Клиникадағы емдеу бөлмесінің мейірбикесі дәрігердің пациентке антибиотикке бұлшықет ішіне инъекциясын жасауы керек. Қолыңызды осы рәсімге дайындаудың алгоритмінің дұрыс тізбегін таңдаңыз
1-қолыңызды сабынды сумен жуыңыз, қолыңызды антисептикпен емдеңіз, медициналық қолғап киіңіз
2-қолды дезинфекциялық ерітіндімен тазалап, стерильді қолғап киіңіз
3-қолды антисептикпен емдеңіз, қолыңызды сабынды сумен жуыңыз, медициналық қолғап киіңіз
4-қолды сумен жуыңыз, бір реттік қағаз сүлгімен құрғатыңыз, зарарсызданған қолғапқа салыңыз
5-қолды тазартылған сумен жуыңыз, бір реттік қағаз сүлгімен құрғатыңыз, зарарсызданған қолғап киіңіз
79. Препаратты пациентке көктамыр ішіне енгізер алдында медбике турникетті қолдануы керек. Біраз уақыт өткен соң, турникетті босату керек, тамыр ішіне енгізу кезінде иықтың ортаңғы үштен бірінде орналасқан турникетті босату керек.
1- тамырдағы инені тексергеннен кейін
2- инені ішке енгізгеннен кейін бірден енгізу
3-дәріні қабылдағаннан кейін
4-инені алғаннан кейін
5- дәрілік заттарды қабылдау кезінде
80. ПХО жарасы аяқталғаннан кейін пайдаланылған материалдарды қандай түсті контейнерге тастау керек
1- сары контейнер
2- қызыл түсті контейнер
3- ақ ыдыс
4 контейнер қара
5 контейнер жасыл
81. Жарадан көрінетін ластағыштарды кетіретін құралды көрсетіңіз
1- хирургиялық пинцет
2- форсапс
3-анатомиялық пинцет
4-қысқыш москит
5-қысқыш Кочер
82. Кешіктірілген ПХО жарасының шарттарын көрсетіңіз
1- алғашқы 48 сағат
2 алғашқы 36 сағат
3- алғашқы 24 сағат
4-72 сағат
5-72 сағаттан кейін
83. Жараны жуғаннан кейін медициналық көмек көрсетудің келесі қадамы қандай?
1- өңделген жараға стерильді ұлпаны жағыңыз
2- жараны сауықтыру
3 -өңделген жараға стерильді мақта тампонын жағыңыз
4 -өңделген жараға таңғышты жағыңыз
5-дренажды түтікті жараға салыңыз
84. Жараның айналасындағы теріні емдеу кезінде төмендегі ерітінділердің қайсысын зарарсыздандырылған шүберекпен ылғалдандыру керек
1-ерітінді повидон йод
2- сутегі асқын тотығы
3- хлоргексидин ерітіндісі
4-40% алкоголь ерітіндісі
5-калий пермаганатының ерітіндісі
85. Жараның ПХО жүргізу кезінде жараны жуу үшін қандай шешім қажет?
1- сутегі асқын тотығы
2-70% этил спирті
3-хлоргексегсидин ерітіндісі
4-ерітінді повидон йод
5-калий перманганатының ерітіндісі
86. Жараның айналасындағы теріні емдеудің келесі қадамы қайсысы?
1- жарадан ластаушы заттарды шығару
2-жараны жуу
3- стерильді таңу
4-майлық майлықтар
5 қайта өңдеу
87. Пайдаланылған материалдар ПХО аяқталғаннан кейін қалдықтардың қандай класына жатады
1- сыныпB
2- А класы
3 - В класы
4 - G класы
5 - D класы
88. Стерильді сүртуді PHO жараларымен таңу арқылы қалай дұрыс бекіту керек
1 жолақты төменнен жоғары қарай
2-таңғышты жоғарыдан төменге қарай
Жараның ортасынан
3 таңғыш
4- жараның ортасынан таңу
5 - еркін таңу
89. ПХО жараларын өткізуге қандай құралдар мен материалдар дайындалуы керек
1- форсункалар, хирургиялық пинцет, таңғыш, мақта тампондары
2 - хирургиялық қайшы, форсапс, таңғыш, мақта тампондары
3- форсапс, шприц, стептикалық қысқыш, мақта тампондары
4 - форсапс, пинцет, Фарабеф ілмектері, таңғыш
5 - форсапс, хирургиялық пинцет, Фарабеф ілмектері, таңғыш
90. Гемостатикалық турникет қолданғаннан кейін және жараны емдегеннен кейін иық аймағында қан кететін науқасқа алғашқы көмек көрсеткенде, ол зақымдалған аяқтың қозғалғыштығын қамтамасыз етуі керек. Мұны қалай істеуге болады
1 шарфты байлау үшін зақымдалған аяқтың физиологиялық жағдайын беру
2- зақымдалған аяқ-қолды тігінен қойып, шиналармен бекітіңіз
3 зақымдалған аяқ-қолды көлденең күйге келтіріп, шиналармен бекітіңіз
4 зақымдалған аяқтың физиологиялық жағдайын беріп, шиналармен бекітіңіз
5 зақымдалған аяққа тік қалып беріп, бинтпен бекітіңіз
91. Құрылыс кезінде жәбірленуші аяқ-қолының ашық жарақатын алды. Артериялық қан кетуімен турникетті қай жерге қою керектігін анықтаңыз
1- жараның үстінде
2 - жараның астында
3 - жараның тікелей жанында
4- маңызды емес
5- артерияны сүйекке басатын саусақ аймағында
92. Алғашқы көмек көрсету кезінде қан кетуді тоқтату үшін не істеу керек?
1 Эсмарх резеңке турникет, киім материалы, резеңке қолғап
2 Эсмарх резеңке трафикалық турникеті, пинцет, кию
3 Эсмарх гемостатикалық резеңке турникеті, пинцет, дезинфекциялық, стерильді майлықтар
4 Эсмарх резеңке турникет, кочер қысқышы, стерильді майлықтар
5 Эсмарх резеңке турникет, москит қысқышы, таңу
93. Жараның айналасындағы теріні емдеудің дұрыс әдісін көрсетіңіз
1 - шетінен шеткеріге дейін
2 - перифериядан жараның шетіне дейін
3 - жараның шеттері
4 - нүкте
5 - жараға параллель
94. Қан кетуді тоқтатқан кезде жараның шеттерін емдеу үшін қандай ерітінді стерильді майлықпен суланған жөн
1- повидон йодының ерітіндісі
2 - 70% алкоголь ерітіндісі
3 - 0,05% хлоргексидин ерітіндісі
4 - 40% алкоголь ерітіндісі
5 - сутегі асқын тотығы
95. Гемостатикалық турникетті қолданғаннан кейін медициналық қызметкерге не істеу керек
1 - турникеттің астына гемостатикалық турникетті қолдану уақытын көрсететін белгі қойыңыз
2 - көмек көрсеткен медициналық қызметкердің деректері бар турникеттің астына белгі қойыңыз
3 - турнирдің астына осы науқасқа арналған ұсыныстарды жазып алыңыз
4 - турникеттегі науқастың жағдайы туралы егжей-тегжейлі жазба жасаңыз
5 - турникеттің астына пациент туралы мәліметтер жазылған жазбаны қойыңыз
96. Артериялық қан кету кезінде, бұл гемостатикалық резеңке турникетті қолданар алдында бірінші қажет қадам
1- зақымдалған аяқ-қолды көтеру
2- зақымдалған аяқ-қолды көлденең бетке шығарыңыз
3 - зақымдалған аяқ-қолды төмендетіңіз
4 - зақымдалған аяқтың физиологиялық жағдайын беріңіз
5- гемостатикалық турникетті қолдану күнін көрсететін жазбаны дайындаңыз
97. Қан тоқтаған кезде, бал қызметкері турникетті қолданғаннан кейін, жараға асептикалық байлам қояды
1- құрғақ стерильді таңу
2 - 96% спирт ерітіндісімен суланған
3- повидон йодымен малынған
4 - сутегі асқынымен суланған
5 - 70% алкоголь ерітіндісімен суланған
SD_NEW
1. Сізге 1 жасар баланың анасы баласының тәбетінің нашарлауына, әлжуаздығына шағымдана келді. Қарап тексергенде тері жамылғысы мен кілегейлі қабаттары айтарлыќтай бозарған. Жүрек ұшы аймағында систолалыќ шу естіледі. Ќанның жалпы анализінде гемоглобин -72 г/л, эритроциттер -3,1*1012/л , түсті көрсеткіші 0,7. Сіздің баланың диагнозы туралы ең дәлірек тұжырымыңыз:
-В 12 тапшылыќ анемиясы
-Аќуызтапшылыќ анемиясы
-Гемолитикалыќ анемия
+Теміртапшылыќ анемия
-Гипопластикалыќ анемия
2.Қақпақшалы пневмоторакс кезінде жасау керек
- Микротрахеостома
- Кеңірдек интубациясын
- Ќабырғаны орнына келтіру
- Жасанды өкпе вентилияциясы
+ Окклюзивті таңғышты салу
3.Ұлпалардың жедел жайылған іріңді ќабыну процесі ќалай аталады
- Абсцесс
+ Флегмона
- Фурункул
- Эмпиема
- Эритема
4.Жұлын заќымдалуының тұраќты көрінісі
+ Жамбас ағзаларының функцияларының бўзылысы
- Буындаєы пружиндік фикцация
- Жүрек ќан тамыр жүйесінің бўзылысы
-Тыныс алудың бұзылуы
-Бет нервісінің парезі
5. 3 курс студенті медицинадлыќ пунктте табандарымен аяќ саусаќтарының аралығындағы бөртпелерге ,ќышынуға шағымданды.Шамамен бір ай бўрын,аяғыныѕ саусаќ араларында терісі түлей бастаған кейін терісі жарылып ,ќышыну болған.Соңғы аптада табандарда көпіршіктер пайда болды.Ќарап тексергенде аяќтың саусаќ аралыќ терісі түлеген.4- 5 саусаќтардың арасы ісінген және ќызарған жерінде эпидермистің сыдырылғаны байќалады.
+Табан микозы
- Кебек тјрізді теміретке
- Псориаз
- Онихомитоз
- Ќант диабеті
6. Бірінші курс студенті үш апта бұрын денесінде тіземен шынтағының терісіне ќызарған ќышыма түйіндердің пайда болу шағымдарымен дәрігерге ќаралды.Ќарап тексергенде терісінде шектелген беті аќшыл ќабыршыќпен ќапталған ќызғылт түсті даќтар.Бөртпелер аяќ ќолдарының беттерінде симметриялды түрде орналасќан.Денесінде ретсіз орналасќан ќызғылт түлеген папулалар
-Экзема
+Кәдімгі псориаз
-Атопиялыќ дерматит
-Рубромикоз
-Сифилис
7.Ойылудың алдын алу үшін уќалау ќай аймаќќа жүргізіледі.
-Сүйектердің үзінділеріне
+5 см сүйек үзінділерінен жоғары
-Тек жаќсы кґрсетілген б.е. ќабаты
-Тек жоєарєы жјне тґменгі бґліктер
-Белмен мойынныѕ авймаєы
8.Пациентке бел аймағына физиотерапиялыќ емшара электрофарез тағайындалды.Медбике жастыќшаларды ќоятын жерде тырналған ізді аныќтады.Медбикенің әрекеті.
-Дәрігерге хабарласып емшараны жїргізу
-Тырналған жерді иодпен өңдеп емшараны жїргізу
+Тырналған жерді кленкамен орап емшара жїргізу
-Енгізілетін дјріні мґлшерімен канцентрациясын азайтып емшара жїргізу4
-Емшараны ўзаќтыєын азайтып емшара жїргізу
9.53 см ўзындығы ,салмағы 3500 тірі сау ўл баланы 28 жастаєы босанушы дүниеге алып келді.Сәби туылғанда жүрек соғысының жиілігі минутына 120 рет, терісі ќызғылт, дем алуы ырғаќты минутына 16 рет , гипертонус жаңа туылған сәбиге Апгар шкаласы бойынша ќанша балл беруге болады.
-2-3 балл
-4-5 балл
-5-7 балл
-8-9 балл
+9-10 балл
10.Перкуссия түрлерін атаңыз.
-Үстірт
-Жылжымалы
-Бимануальды
+Салыстырмалы
-Терең
11.Миокард инфарктын диагностикалау үшін негізгі анализді таңдаңыз
+қандағы КФК, АСТ,тропониндер
-тимол, сулема сынамасы
-қандағы креатинин,несепнәр
-қандағы қант, холестерин
-қандағы билирубин, ақуыз
12.35 жастаєы 1 щі босанущы әйелге акущерді шаќыртты.Жїктілік 35 апта.Күні бойы бас ауруы мазалайды,соңғы сағаттарда күшейді, лоќсу пайда болды.Обьективті ќарау барысында беттің аяқ ќолдың ісінуі аныќталды,ЌЌ 170-110 мм.Ўрыќтың жүрек соғысы минутына 140. Магнезиалды терапия ќолданып акушер ауыр преэклампсия диагнозын ќойып шўғыл көмек көрсете бастады.Сульфат магнезиясының старттыќ дозасын көрсетіңіз.
+10-15 минут бойы 20 мл 25 % Mg SO4 баяу енгізу
-10-15 минут бойы 5 мл 25% Mg SO4 баяу енгізу
-10-15 минут бойы 10 мл 25 % Mg SO4 баяу енгізу
-10-15 минут бойы 20 мл 20% MgSO4 баяу енгізу
-10-15минут бойы 20мл 15 % Mg SO4 баяу енгізу
13.Науќаста тік ішігенің ампулярлы аймағында ісік аныќталған.Саусаќпен тексергенде ісікке жетпейді.Ќандай диагностика деп аталады.
-Колоноскопия
-Иригоскопия
+Ректороманоскопия
-Лапараскопия
-УДЗ іш куысы
14.Жедел холициститтің негізгі клиникасы
+Оң жаќ ќабырға астындағы тұраќты ауырсыну,жүрек айну ќўсу
-Іш аймаєындаєы ауырсыну іш ґту
-Іш кебуі,іш ќату,температураныѕ жоєарлауы
-Бел аймаєында жауырынєа иррадиация беретін ауырсыну,іштіѕ кебуі
-Белді айналдыратын ауырсыну,кґп ретті ќўсу
15.Пацент 30 жаста ауруханаға түсті.Тексеріс кезінде медбике терінің бозаруы, ЌЌ күрт түсуін, жиі пульсті аныќтады.Осы мәліметтер аныќтайды.
-Токсикалыќ шок
+Іштен ќан кету
-Өкпенің ісінуі
-Ауырсыну шогі
-жгу
16. Ер адамда супермаркеттің парфюм бөліміне барған соң мұрынның ќышуы, түшкіру мазасыздану болды. Ауруды аныќтаңыз.
-Бактериялды ринит
-Вирусты ринит
-Саңырауқұлаќты ринит
+Аллергиялыќ ринит
-Токсикалыќ ринит
17.Күйік бөлімшесіне келесі медициналыќ диагнозбен науќас түсті. Кеуде торының алдыңғы беткейімен екі аяќтың термиялыќ күйігі. Күйік алаңын аныќта.
+0,54
-0,18
-0,27
-0,09
-0,72
18.Стационардың ќабылдау бөлімінің мейіргері толтырады.
+Мед картаның бастапќы беті
-Температура парағын
-Еңбекке жарамсыздыќ парағын
-Дәрігердің тағайындау парағын
-Ауру тарихы
19.Асќазан ойыќ жарасының перфорациясының белгісі
-Кофе түсті ќўсыќ
-Өт ќышќылы мен ќўсу
-Ќарамай тәрізді нәжіс
+Эпигастрияда пышаќ сўќќандай ауырсыну
-Тұншығу
20.Бронхоэктаз ауруының клиникалыќ көрінісі
+Таңертеңгі ауыз тола іріңді ќаќырыќтың болуы.
-Ќызғылт көпіршікті ќаќырыќ
-Әйнек тәрізді ќаќырыќ
-Плевра үйкеліс шуы
-Везикулярлы тыныс
21.Ќұрғаќ плеврит кезінде аскультацияда естіледі:
-Үзілген тыныс
+Плевра үйкеліс шуы
-Ќатаң дыбыс
-Амфора тыныс
-Сырылдар
22.Ревматизмдегі теріде болатын өзгерістер
-Квинке ісігі
-Есек жем
+Сакиналы эритема
-Ќышымалы бґртпе
-Тері гиперемиясы
23.Житстің жұғуы болуы мүмкін
-Кол алмасу арқылы
-Тұрмыстыќ заттарды ортаќ ќолдану
-Ауа тамшылы жолмен
-Кұшаќтасу арқылы
+Ќан ќўю арқылы
24.Артќы ќолтыќ асты сызығы бойында өкпенің төменгі шегі аныќталады.
-7 ќабырға аралыќ
-8 ќабырєа аралыќ
+9 ќабырєа аралыќ
-10 ќабырєа аралыќ
-11 ќабырєа аралыќ
25.АИТВ инфекциясына күдік тудыратын симтомдарды белгілеѕіз
-Лимфоаденопатия 1 айдан артыќ суффебрильді дене ќызуы
+Лимфоаденопатия 3 айдан артыќ ќайталанбалы ќызба
-Ќызба ,әлсіздік ўзаќ жөтел,дўрыс типті ќызба
-Әлжуаздыќ,бас ауру,суффебрильді температура
-Тері ќышымасы ,даќты папулалалы бґртпе жоєарєы ќызба
26.45 жастағы әйел гинекологтың ќабылдауында «жатыр мойын рагы» болжамалы диагнозы ќойылды. Диагнозды дәлелдеу үшін ќажет зерттеу әдісін көрсетіңіз
-Артќы күмбезді пункциялау
-Бактерияскопиялы зерттеу
-Кольпоскопия
-Жатыр мойны өзегін ќыру
+Жатыр мойнынан биопсия алу
27.26 апта аяғы ауыр әйел аминотикалыќ сұйыќтыќтың төгілу шағымына байланысты медицина қызметкеріне келді. Медицина қызметкерінің іс әрекеті қандай болу керек?
-Терапиялыќ бөлімшеге
-Гинекологиялыќ бөлімшеге жіберу
+Перзентханаға жіберу
-Уаќытша үйде баќылау
-Хирургиялыќ бөлімшеге жіберу
28.Акушер портограммада 10 мин ішіндегі толғақ санында 5 торды бояды.
-Аз күшпен 5 толғақ
-Орта күшпен 5 толғақ
+Жақсы күшпен 5 толғақ
-Жақсы күшпен 2 толғақ
-Ретсіз толғақ
29.Жамбас өлшемін аныќтау үшін акушер әйел адамнан бір ќырына жатуын өтінді. Төменгі аяғын бүгіп, жоғарғы аяғын жазып жатыр.Акушер жамбастың ќандай өлшемін аныќтайды.
+Conjugata exterma
-conjugata lateralis
-Conugata vera
-dіstancia spinarum
-distancia cristarum
30.Тәулік бойы 3 сағат сайын зәрді жинайтын тексеру тәсілі
-Нечипоренко
+Зимницкий
-Зәрдің жалпы анализі
-Аддис Каковский
-Амбурже
31.Экспираторлы ентікпе дегеніміз не
-Ауаны алудың ќиындауы
+Ауаны шығарудың ќиындауы
-Ауаны алу және шығару ќиындауы
-Жатќанда дем алу ќиындауы
-5.Отырғанда дем алу ќиындауы
32.Босану үрдісінің 1 ші кезеңін тездету үшін ўрыќ ќабығындағы акушерлік ота аталады.
+Амниотомия
-Крамиотомия
-Эпизиотомия
-Клидотомия
-Лапаротомия
33.Дауыс дірілінің күшеюі ќай кезде байќалады.
-Өкпенің серпімділігі жойылғанда
-Сұйыќтыќ жиналғанда
+Өкпе тіні тығыздалғанда немесе қуыс үстінде
-Ќуыс үстінде
-Семіздікте
34.Медбикенің тәуелсіз араласу тәртібін аныќта
-Дәрілік препараттарда к/т енгізу
-Инструменталды диагностикаєа дайындау жјне тексеру
-Науќасќа нейбулайзер арќылы энгаляция жасау
-ЭКГ регистрациясы
+Науќасты ыңғайына байланысты жатќызу
35.Қозғалыстың, Жүріп тұруының ,сөйлеуінің дененің бір бөлігінің сезімталдылыќтың бұзылуы қандай зақымданумен байланысты
+Ошаќты
-Жалпы милыќ
-Шешім ќабылдайтын
-Реттелген
-Реттелмейтін
36.Терінің бозғылт түсі байланысты
+Тамырлардың түйілуінен
-Тамырлардыѕ кеңеюімен
-Ќанныѕ оттегімен ќаныєуы азайғанда
-Ќанда өт пигменттерініѕ шамандан тыс көбеюі
-Ќанда ќалдыќ азоттыѕ көбеюі
37.Науќасќа 1 күнде (3 л ќўмыр жиналып таңертен ағаш таяќшасымен араластыру) ќандай зерттеулерді көздейтінін аныќта
-Жалпы зәр анализі
+Зәрді ќантќа тексеру
-Нечипоренко бойынша зјр анализі
-Зимницкий бойынша зјр анализі
-Адис-Каковский әдісі бойынша
38.Дененің барлыќ жеріне таралған ісік аталады.
-Асцит
+Анасарка
-Гидроперикардит
-Гидроторакс
-Пиопневмоторакс
39.Электрокардиографиялыќ зерттеу
+Жүрек бұлшыќеттерінің ишемиясы
-Жүрек клапандарының жетіспеушілігі
-Жүрек ќуыстарыныѕ гипертропиясын
-Жүректегі ќабыну ошағын анықтайды
-Перикартдың жағдайын анықтайды
40.Пульстің жиілігі дене температурасыныѕ 1 градус жоғарлауынан ќалай өзгереді
-1-2 тербелісте көбейеді
-10-12 тербеліске азаяды
-Өзгермейді
+10-12 тербелісте көбейеді
-100 минутына көбейеді
41.Ќозғалу активтілігінің палаталыќ режімін түсіндіріңіз:
-палатаның ішінде шектеулі уаќыт ішінде жїруге рўќсат етілген
-тек ќана төсекте ќозғалуға ўсынылған
-Өзін өзі күтудегі шектеулі ќимылдар жасауға болады
-тек ќана медбикенің ќарамағында жүруге болады
+тек ќана палатаның ішінде жүру және өзін өзі күтуге рўќсат етілген
43.Кез келген медициналыќ манупуляциялар медицина ќызметкері ќажет мәлімет беріп алғаннан кейін жүргізілуі тиіс ќағидасы биоэтиканың ќай ережесіне сәйкес келеді.
-Дәрігерлік ќўпияны саќтау
-Әріптесіне ќол ўшын бер
+Аќпараттыќ келісім
-Шыншылдыќ
-Ќўпиялыќ
44.Депрессияға шалдыќќан науќастарға жиі ќойылатын мейірбике диагноздары
+Суицид ќаупі,патологиялыќ ќайғы реакциясы
-Ашушаңдыќ
-Ўйќының бўзылуы
-Ойлау ќабілетінің бўзылуы
-Әлеуметтік шектелуі
45.Инсульттан кейінгі жедел кезеңінде медбике паценттің санасын көз ќарашығын ќарайды.
-1 күннен кейін
-1 күнде 1 рет
-Әр 8 сағатта
-Әр 5 сағатта
+Әр 2 сағат
46.БЦЖ ревакцинациясы алдында балаға манту сынағы жүргізілген нәтижесін ќарау
-2 сағаттан кейін
-12сағаттан кейін
-24 сағаттан кейін
-48 сағаттан кейін
+72 сағаттан кейін
47.Алғашќы медико санитарлыќ көмек деңгейінде ауру ќаупы жоғары тұрғындар зерттеледі.
-Ќаќырыќты бактериологиялыќ зерттеу
+Флюорография
-Ќаќырыќтың бактерияскопиясы
-Компьютерлік томография
-Диаскинтест
48.Жөтелі ұзаќќа созылған науќасќа туберкулез микобактериясын аныќтауға қақырық алудың ретін белгіле.
+2 тәулік ішінде 2 ќаќырыќ үлгісін тәуліктің кез келген мезгілінде
-Таңертеңгі мезгілде екі тәулік ішінде 3ќаќырыќ үлгісін
-Кез келген уаќытта тәулік бойы 2 ќаќырыќ үлгісін
-Тәуліктің 2 жартысында 3 тәулікте 3 ќаќырыќ үлгісін
-1 апта ішінде
49.Ларинготрахеитке тән үш белгі
-Жөтел,мұрын бітелуі дене ќызуының көтерілуі
+Үрген жөтел, ентігу,дауыстың үнсіз болуы
-Тамаќ ауырсынуы,жөтел,дауыстың үнсіз болуы
-Дисфагия,дисфония мўрын бітелуі
-Мўрын бітелуі,жөтел
50.Көру өткірлігін аныќтауда науќаспен головин-сивцев кестесі аралындаєы ќашыќтыќ тең
+5 м
-4 м
-3 м
-2 м
-1 м
51.Сенбілікте оң көзіне әк түскен жўмысшы медициналыќ пунктте ќаралды.Сіз медбикесіз, әрекетіңіз.
+Көзді көп мөлшерде ќысыммен краннан аќќан сумен жуу
-калий перманганатыныѕ әлсіз ерітіндісімен кґзді шаю, ауруханаєа жеткізу
-екі кґзге байлам салып, «жедел жјрдем» бригадасын шаќыру
-көзді ќысыммен ќайнаєан сумен жуу, ауруханаєа жеткізу
-бір көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шаќыру
52.Стрептококкты пиодермияларға жатады
+тілме
-шикан
-сыздауыќ
-гидраденид
-цикоз
53.Ќаќпаќшалы пневмоторакс кезінде жасау керек
-Микротрахиостома
-Кеңірдек интубациясы
-Ќабырғаны орнына келтіру
-Жасанды өкпе вентиляциясы
+Оклюзивті таңғышты салу
54.Физиотерапия жалпы кері көрсеткіштер
-Бронхлы демікпе
-Тілме ауруы
+Ќатерлі ісіктер
-Гангивит
-Түтікшелі сүйектердің сынулары
55.Пациентке өткізілетін санитарлыќ өңдеудің ќажетті көлемін тағайындайды.
-Мейіргер
+Дәрігер
-Аға мейіргер
-Емшара бөлмесінің мейіргері
-Бас мейіргер
56.Тыныс алу жүйесін функционалдыќ зерттеу әдісін көрсет
+Спирография
-Пикфлометрия
-Велоэргометрия
-Пульсоксиметрия
-Капнография
57. 2 Айдан 5 жас аралығында балалардың ќауіптілік жалпы белгілеріне жатады
-Жиі,әрі ќиындатылған демалу
-Іш өту,ќан аралас іш өту
+Естен тану,летаргиялыќ
-Сўйыќты борпылдатып ішу
-Дене ќызуының көтерілуі
58. Дәрілік заттарды көк тамыр арќылы енгізудің ең негізгі артыќшылығы
-Әр түрлі препатарттарды енгізу мүмкіндігі
-Тек арнайы бір препаратты енгізу мїмкіндігі
+Жедел көмек кезіндегі тиімділігі
-Бауыр арќылы өтудің жоќтығы
-Дәрілік комплексті енгізу мүмкіндігі
59.Ќаќырыќты сапалы жинауға ең маңызды болып табылады
-Ќаќырыќ жинау ережелерінің саќталуын ќадағалау
-Ќаќырыќ жинау бөлмесінің болуы
-Арнайы контейнерлердің болуы
+Тек таңғы уаќыттарда ќаќырыќты жинау
-Тек кешкі уаќыттарда ќаќырыќты жинау
60. 70 жастағы науќасты ќарау барысында.Сіз іштің кебуін жиырылудың күшейген дыбысын және «аплып шуын» байќадыңыз. Клиникалыќ белгі ќандау ауруға тән?
-Орны толтырылған ойыќ жаралы стеноз
-Бауыр шаншуы
+Жіті ішек тїйілуі
-Ішек инфарктісі
-Перитонит
61 Ќанды толыќ тоќтатуға жатады
-Ќысым салу
-Тампонды таѕу салу
+Гемостатикалыќ губка салу
-Мўзды ќап салу
-Саусаќпен басу
62. Науќас 24 жаста мейірбике,ертіндімен ќатынастан кейін пайда болған ќышитын бөртпелерге шағыммен жүгінді.Бўл препаратпен ќатынастан кейін бөртпе және ќышу жойылды.Ќайталанған ќатынаста таралған гиперемия және ісіну пайда болды. Болжалды диагноз ќойыңыз.
-Шынайы экзема
-микробты экзема
+аллергиялыќ дерматит
-фотодерматоз
-дәрілік токсидермия
63. Ќабылдау кезінде науќас ќынаптағы ќышуға,жағымсыз иісі бар көпіршікті бөлінділерге шағымданды бўндай өзгерістерге тән.
+трихомонадалыќ,кольпитке
-гонореялыќ кольпитке
-хламидиялыќ кольпитке
-микоплазмалыќ кольпитке
-вирусты кольпитке
64. Стационарға түскен ќыз 18 жаста келесі шағымдармен:дене ќызуының 39 С күшті бас ауруы жарыќтан ќорќу ,ќўсу және бөртпе денесінде .Ќараған кезде байќалады,желке бұлшыќ етінің ригидтілігі,Кернинга симптомы,ќимыл ауырсынулыќ,гиперемия тўлғалар,ыстыќ сезіледі кері геморрагиялыќ бөртпе денесінде .Алдын ала диагноз:
+Менингокок инфекциясы
-Тўмау
-энцефалит
-ќызамыќ
65. Ауыл халќына медициналыќ көмек көрсетудің біріккен кезеңін жүзеге асыратын денсаулыќ саќтау ќўрылымын аныќтау :
-ќалалыќ емхана
-ОАА
-ќалалыќ аурухана
+ФАП
-облыстыќ аурухана
66. Жүрек-ќан тамырларының ауруы бар науќастарға жартылай отыру ќалпын ќабылдау мына маќсатпен тағайындалады
-тыныс кезіндегі ыѕєайлылыќ
+кіші ќан айналым жүйесіндегі іркілісті азайту
-ойылудың пайда болуын азайту
-киімін ауыстыру ыңғайлылыєы
-асќорыту жолыныѕ жўмысын жаќсарту
67. Науќас Н ,30 жас, іштің төменгі жағындағы ауырсынуларға және жыныс жолдарынан жағушы ќанды бөлінділерге шағымдарымен стационарға түсті.Анамнезінде соңғы етеккір 2 ай бўрын болды,2 өздігінен болған түсік.Ќынаптыќ зерттеу барысында жатыр мойны цианозды «ќарашыќ» симптомы теріс,сыртќы саңылау саусаќ ўшын өткізеді ,жатыр жўмсаќ консистенциялы ,8 апталыќ жїктілікке дейін ўлғайған ,ќосалќылар аныќталмады,күмбездер терең.Сіздің болжам диагнозыңыз:
-аналыќ бездер дисфункциясы
-ќатерлі їсік
+толыќ емес түсік
-өздігімен жасалєан аборт
-жатырдан тыс жүктілік
68. Жедел жәрдем фелдьшерін жүкті әйелге шаќырды.Жүктілік 40 апта іштің төменгі жағындағы толғаќ тәрізді 5-6 минут сайын 20 секундќа созылатын ауырсынуларға шағымданады.Диагноз ќойыңыз және ґз іс-әрекетіѕізді дәлелдеңіз
-аралыќтың ажырауы
-жатыр мойнының ажырауы
-жатыр ажырауының ќаупі
-жатыр ажырауы
+шамадан тыс ќатты толғаќтық әрекеттер
69. Эпилепсиялыќ талмаға тән:
-Мәнерлеп ќимылдардың массасы бар жаяу ќозғалыстар
-Жағдайды реттеу
+Ауыр жараќаттар, тілдің тістелуі
-Тўтылу кезеңі їшін толыќ амнезия болмауы
-Оќушылар реакцияларын саќтау
70. 7 жастағы балаға сираќ табан буынының шығуына байланысты салынған гипсті алғаннан кейін массаж
-сипау, сылау, ўрғылау тәсілі
+сипау, сылау
-сылау, сипау, үздіксіз діріл
-сипау, үздіксіз діріл
-сипау, ұрғылау тәсілі
71. Сауда орталығына келушілер кенеттен бір орында ќатып ќалған адамға назар аударды. Беттің көрінісі жоќ. Бұл көрініс неге тән?
+кататониялыќ ступорға
-кататониялыќ ќозуға
-ипохондриялыќ синдромға
-астениялыќ синдромға
-аментивті синдромға
72. 15 ж жасөспірім шынымен білегін кесіп алған. Ќан атќылып жатыр. Медициналыќ пункт мейірбикесі ќан тоќтатады:
-20 мин
-30 мин
-40 мин
-10 мин
+ 60 мин
73. Стационарға оң табанның түйрелген жараќатымен науќас түсті. Анамнезінен 5 күн бўрын тот басќан шегеге басып кетті, жағдайы орташа ауырлыќта, тахикардия, дене температурасы 40С , ентікпе, аузын ќиналып ашады, жўту ќиындаған
-Тілмелік ќабыну
-абсцесс
-сепсис
+сіреспе
-бет нервінің невриті
74. Жедел паракпроктитті туындадатын жиі кездесетін факторы:
-геморрой
-Медициналыќ манипуляциялар кезіндегі тік ішектіѕ шырышты ќабатыныѕ заќымдалуы
-тік ішектіѕ атылған (оќ) жарасы
+тік ішектің шырышты ќабатының микрожараќаттары
-тік ішек маңындағы ағзалардың ќабынуы
75. Ќант диабеті кезінде емдік дене шыныќтыру келесі маќсатпен тағайындалады:
+Ангиопатияныѕ алдын алу
-Бўлшыќ ет кїшін жаттыќтыру
-Толыќ тыныс алуєа їйрету
-Ќўрсаќ кќуысындаєы микроциркуляцияны жаќсарту
-Ішектіѕ моторлы функциясыныѕ ќалпына келуі
76. Ќант диабетін ерте аныќтау маќсатында кезекті скрининг кезінде 50 ж әйел адамда аш ќарын гликемиясыныѕ бўзылысы аныќталған. Эндокринологќа кеңеске жолдама берілген, глюкозаға толеранттыќ тесті тағайындалған. Тексерудің мәнін түсіндіріңіз:
-Аш ќарынға ќандағы ќантты тапсыру және глюкоза ќабылдағаннан 4 сағ кейін ќайталап тапсыру
-Аш ќарынға ќандаєы ќантты аныќтау жјне глюкоза ќабылдаєаннан 4,12 сағ кейін ќайталап тапсыру
+Аш ќарынға ќандағы ќантты тапсыру және глюкоза ќабылдағаннан 2 сағ кейін ќайталап тапсыру
-Аш ќарынға ќандаєы ќантты тапсыру жјне глюкоза ќабылдаєаннан 6 сає кейін ќайталап тапсыру
-Аш ќарынға ќандаєы ќантты аныќтауєа жјне несепті тапсыру
77. Науќаста ректороманоскопия болады. Сапалы зерттеу жүргізу үшін науќасќа сіз, жасайсыз:
-Тік ішек температурасын ќадаєалау
+Таңертең және кешке тазалау клизмасын
-Науќастың мінезін ќадағалау
-Премедикация
-Контрасты затты енгізу
78. Дәрілік электрофорездің әсер ету ерекшілігі негізделеді:
+Дәрілік препараттың әсер ету аймағында жинаќталуымен
-Әсер ету аймағындағы жылудың түзілуімен
-Дәрілік препараттың көп мөлшерінің түсуімен
-Бўлшыќ еттердің электрлі ынталануымен
-Терінің заќымдануымен
79. Бронходренажды гимнастиканы өткізуге ең ќолайлы рациональды уаќыт:
-Күндізгі ўйќы алдында
+Түнгі ўйќы алдында
-Мукалитикалыќ препараттарды ќабылдаған соң
-Дозаланған жүрістен кейін
-Тамаќ ќабылдаған соң
80. Ќаќпаќшалы пневмоторакс кезінде жасау керек:
-Микротрахеостома
-Жасанды өкпе вентиляциясын
-Кеңірдек интубациясын
+Плевральды ќуыс пункциясын
-Ќабырғаны орнына келтіру
81. 9 жасар ќыз ќант диабетімен ауырады. Таңертең 20 бірлік инсулин егеді. Инсулин енгізілгеннен кейін мектепке асығып таңғы ас ішпеді. Бірінші сабаќта кенеттен конвульсиялар пайда болып, санасынан айрылды. Тері ылғалды, беткей тыныс алу, көзінің ќарашығы кеңейтілген, клонико-тоникалыќ конвульсиялар, сіздің болжамды диагнозыңыз:
+Гипогликемиялыќ кома
-Конвульсиялыќ синдром
-Гипергликемиялыќ кома
-Ацетонемиялыќ кома
-Кетоацидотикалыќ кома
82. 1 мл несептегі ќан элементтерінің санын аныќтау маќсатында жүргізілетін несепті зерттеу әдісін көрсетіңіз:
-Амбюрже бойынша
-Бактериологиялыќ зерттеуге
-Аддис-Каковский
+Нечипоренко бойынша
-Зимницки бойынша
83. Перифериялыќ венозды катетер енгізгенде шиыршыќты салу орнын белгілеңіз:
-Катететер ќоятын жерден 10-15 см төменге
-Катететер ќоятын жерден 1-2 см жоғары
+Катететер ќоятын жерден 10-15 см жоғары
-Шиыршыќ салу міндетті емес
-Катететер ќоятын жерден 2-3 см жоєары
84. Экспираторлыќ ентікпе дегеніміз?:
-Жатќанда дем алу ќиын
+Ауаны шыєару ќиын
-Отырєанда дем алу ќиын
-Ауаны алу жјне шыєару ќиын
-Ауаны алу ќиын
85 Сіз хирургия бөлімшесінде мейірбике болып жўмыс істейсіз. Сіз ВГВ және ВГС маркерлеріне тексеруден ќаншалыќты жиі өтуге міндеттісіз:
-Әр 3 сайын
-Әр 10 ай сайын
+Әр 6 ай сайын
-Әр 12 сайын
-Әр 8 ай сайын
86. Физиологиялыќ жїктілікті баќылау барысында әр ќабылдау кезінде жүргізілетін зерттеуді белгілеңіз:
+Несептіѕ жалпы анализі
-Антиденелер титрін аныќтау
-Ќанды RW алу
-Несеп ќўрамындаєы аќуызды аныќтау
-Ќанныѕ жалпы анализі
87. АМСК деңгейінде аурудың күдікті белгілері бар адамдар арасындаєы туберкулезді ерте аныќтау әдісін атаңыз:
-Бактериологический
+Флюрография
-Общий анализ крови
-Бактериоскопия
-Компьютерная томография
88. Жүректің жоғары шегі неден ќұралады:
-Оң жаќ жүрекше
-Аорта
+Сол жақ жүрекше
-Оң жаќ ќарынша
-Сол жаќ ќарынша
89. АИТВ инфекциясымен ауратын пациенттер конфиденциалды түрде медициналыќ тексеріске міндетті:
-Репродуктивті жастағы әйел адамдар
+Донор
-21 жастан асќан ер адамдар
-12 жастан кіші балалар
-Мектептегі жоғары сыныптағы оќушылар
90. Науќасќа тері астына В-6 дәруменін 1 мл егу тағайындалды. Тері астына егуде инені ќандай бўрыш жасап және ќандай тереңдікке енгізеді:
-5 гр бұрышпен тек иненің ұшын
-90 гр бұрыш жасап инені тұтасымен
-90 гр бұрышпен иненің 2/1 бөлігін
+45 гр бұрышпен иненің 3/1 бөлігін
91. Ќалыпты жағдайда жүрек ұшы соќќысы аныќталады:
+5 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығынан 1-2 см ішке ќарай
-6 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығы бойында
-5 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығынан 1-2 см сыртќа ќарай
-5 ќабырға аралыќта бўғана ортасы сызығынан 3-4 см сыртќа ќарай
-5 ќабырға аралыќта бўғана ортсы сызығы бойында
92. Тәулік бойы 3 сағат сайын зәрді жинайтын тексеру тәсілі:
-Зәрдіѕ жалпы анализі
-Аддиса –Каковский
-Нечипоренко
-Амбюрже
+Зимницский
93. Бронхоэктаз ауруының клиникалыќ көрінісі:
-Плевра үйкеліс шуы
-Ќызғылт көпіршікті ќаќырыќ
-Везикулярлы тыныс
-Әйнек тәрізді ќаќырыќ
+Таңертеңгі ауыз тола іріңді қақырық
94. Кенеттен ќұлау, есін жоғалту, сезімталдыќтың болмауы, жарты дененің сал болуы ( табан айналымы, ерін бўрышының төмен түсуі, мўрын-ерін үшбўрыштарының тегістелуі келесі жағдайы туғызады:
+Гемморагиялыќ инсульт
-Миокард инфарктісі
-Мазасыздыќ
-Эпилепсия
-Транзиторлы ишемия
95. Бас сүйек негізі сынуының типтік көрсеткіші:
-Ќабаќтардың ісінуі
-Тері астындаєы эмфизема
-Көзге ќос көріну
+мўрыннан қан кету және ќўлағынан ми сўйыќтығы бөлінуі
-Көз алдындағы ќарауыту
96. Асќазан жарасыныѕ перфорациясы кезінде науқастың қалпы:
-ортоноэ қалпы
-шалқасынан жатқан қалыпта
-«поза легавой собаки»
+ «Калаш» қалпы (бүктетілген)
-поза какая то
97. Науќаста тік ішектің ампулярлы аймағында ісік аныќталған. Саусаќпен тексергенде ісікке жетпейді. Ќандай диагностикалыќ әдіс ќолданылады:
-Лапароскопия
-Колоноскопия
-Ирригоскопия
-Іш ќуысы УДЗ
+Ректороманоскопия
98. Стрептококкты пиодермияларға жатады:
-Сыздауыќ
-Гидраденит
+Тілме
-Сикоз
-Шиќан
99. Ер адам супермаркеттің парфюм бөліміне барған соң мўрынның ќышуы, түшкіру, мўрынның бітелуі, мўрынмен тыныс алудың ќиындауына шағымданды. Дўрыс жауап вариантын таңдаңыз:
+Аллергиялыќ ринит
-Вирусты ринит
-Токсикалыќ ринит
-Саѕырауќўлаќты ринит
-Бактериялы ринит
100. Ультра дыбыста әсер етуші фактор болып саналады:
+Механикалыќ энергия
-Электрлімагнитті аймаќ
-Тўраќты тоќ
-Электрлі аймаќ
-Импульсті тоќ
101. Дәрілік электрофорездің әсер ету ерекшілігі негізделеді:
+Дәрілік препараттың әсер ету аймағында жинаќталуымен
-Әсер ету аймағында жылудың түзілуімен
-Дәјрілік препараттың көп мөлшерінің түсуімен
-Бўлшыќ еттердің электрлі ынталанумыен
-Терінің заќымдануымен
102. Балалардағы ойыќ жаралы аурудың патогенезінде маңызды:
-Ќышќыл пептидті агрессияның жоғарлауы
+Helicobacter мен індеттену
-Гастрино-гистамин тїзуші клеткалардыѕ тґмендеуі
-Шырышты ќабыќтыѕ муцин тїзу интенсивтілігініѕ жоєарылауы
-Асќазанныѕ антарльды бґлігінде биокарбонаттар секрециясыныѕ жоєарылауы
103. А вирусті гепатиттіѕ сарєаюсыз түріне биохимиялыќ кґрсеткіштердің ќандай өзгерістері тән:
-Холестерин деѕгейініѕ жоєарылауы
-Гиербилирубинемия
+Трансаминазалар деңгейінің жоғарылауы
-Барлыќ жауаптар дўрыс
-Сілтілі фосфатазаныѕ жоєарылауы
104. Сальмоналлездің клиникалыќ көрінісіне жатады:
-Нәжіс «күріш ќайнатпасы» сияќты
-Өте жоғары улану белгілері мен нейротоксикоз
-Іштің ауырсынуы болмауы
+Нәжісі жасыл түсті «балдыр» тәрізді, мөлшері көп
-Тенезмдер
105. Жўлын заќымдалуының тұраќты көрінісі:
-Тыныс алудың бўзылысы
+Жамбас аєзаларының функцияларының бўзылысы
-Буындағы пружиндік фиксация
-Бет нервісінің парезі
-Жүрек ќантамыр жүйесінің бўзылысы
106. 3 айлыќ бала омырау емеді. Анасына ќанша жасќа дейін тек омырау сүтімен тамаќтандыру керегі туралы кеңес беріңіз:
+6 айға дейін
-9 айға дейін
-3 айға дейін
-1 жасќа дейін
-4 айға дейін
107. Шеткейлі көк тамырға катетер енгізу кезінде абайсызда ќолыңыздың терісіне ќан жўғып кетті. Сіздің әрекетіңіз:
+Ағынды сумен ќолды сабындап жуу
-Антисептикпен өңдеп, ағынды сумен шаю
-Терін 3% сутегі тотығы ерітіндісімен өңдеу
-Теріні 0,5 % калий перманганатымен өңдеу
-Ќанды сүртіп тастап, дезинфектантпен өңдеу
108. Өнеркәсіптік кәсіпорынның медициналыќ пунктіне бетінің ассиметриясына, көздің жасаурауы, ќабаќтың жабылмауы, ќасын жоғары көтерілуіне ќатысты шағымдарымен әйел ќаралды. Нервтің ќайсысының заќымдалуы байқалады?:
-Көру нерв
-Көз ќозғалтќыш нерв
+Бет нерві
-Үштік нерв
-Иіс сезу нерв
109. ЖИТС-тіѕ ең жиі клиникалыќ белгісі:
-Педжега ауруы
-Фиброма
-Базальды жасушалы эпителиома
-Аденома
+Капоши саркомасы
110. ЭКО-ның жанўяны жоспарлаудағы тиімді кґрсеткіші:
+Түсік саны/1000 фертильді жастағы әйелдер санына ќатынасы
-Босанған әйелдердің саны
-Гинекологиялыќ
-Асќынулардыѕ саны
-Есепте тўрєандардыѕ саны
111. Диагональды конъюгата – бўл ќандай ќўрылымдар арасындағы араќашыќтыќ:
-Шонданай сүйегі ќырлары арасы
-Мыќын сүйектің айдарларының арасы
-Ќасаға буынынығ жоғары жиегі мен мүйісінің ортасы
-Симфиз мен мүйістің ішке шығыңќы нүктелері арасында
+Симфиздің төменгі жиегі мен ќўйымшаќтың шығыңќы мүйіс нїктесі арасында
112. 43 жастаєы ер адамда себепсіз түсіріңкі көңіл күй, жабырќаулы сезімді сезінеді. Әлем сўр, түнеріңкі жабырќаулы ќабылдайды. Мотрикасы тежелген, ойлау ќабілеті баяуланєан, өзін-өзі кемсіту идеясы және суицидтік ойларды айтады. Бет әлпеті терең ќайғыны және уайымды бейнелейді. Синдромды атаңыз:
-Апато-абулиялыќ
+Депрессивті
-Катоникалыќ
-Маниакальды
-Астеникалыќ
113. Инфекциялыќ ауру аныќталған немесе оған күдік туған жағдайда жүргізілетін дезинфекция түрін көрсетіңіз:
-Профилактикалыќ
+Ошаќты
-Ауќымды
-Аралас
-Уаќытша
114. Ларинготрахеитке тән үш белгілер:
-Дисфагия, дисфония, мўрын бітелуі
-Жґтел, мўрын бітелуі, дене ќызуыныѕ кґтерілуі
-Мўрын бітелуі, жґтел
+Үрген жөтел, ентігу, дауыстың үнсіз болуы
-Тамаќ ауырсынулары, жґтел, дауыстыѕ їнсіз болуы
115. Бронходренажды гимнастиканы өткізуге ең ќолайлы рациональды уаќыт:
-Күндізгі ўйќы алдында
+Түнгі ўйќыдан кейін
-Мукалитикалыќ препараттарды ќабылдаєан соң
-Дозаланған жүрістен кейін
-Тамаќ ќабылдаєан соң
116. Бірінші курс студенті 3 апта бўрын денесінде, тізе мен шынтаєыныѕ терісіне ќызарєан ќышыма тїйіндердіѕ пайда болу шаєымдарымен дјрігерге ќаралды. Ќарап тексергенде терісінде шектелген беті аќшылт ќабыршыќпен ќапталєан ќызєылт тїсті даќтар. Бґртпелер аяќ ќолдардыѕ бїгілетін беттерінде симметриялы тїрде орналасќан. Денесінде ретсіз орналасќан ќызєылт тїлеген папулалар:
-Экзема
-Рубромикоз
+Кјдімгі псориаз
-Сифилис
-Атопиялыќ дерматит
117. Ўзаќ уаќыт бойы он екі елі ішектіѕ буылтыєында орналасќан ойыќ жара ауруымен зардап шегетін 54 жастаєы ер адамда соѕєы кездері эпигастрий аймаєында тамаќтанудан кейінгі ауырсыну, жїрек айну, кїнніѕ екінші бґлігінде тамаќ ќалдыќтарын кґп мґлшерде ќўсу, ауыздан шыєатын жаєымсыз иіс, салмаќ жоєалту туындады. Болжамдауєа болады:
-Ойыќ жара аќауыныѕ малегнизациясын
-Ќан кетуді
-Ойыќ жара аќауыныѕ перфорациясын
+Пилорудуоденальді аймаќтыѕ стенозын
-Ойыќ жара аќауыныѕ пенетрациясын
118. ЖКС науќасќа кґммек кґрсете отырып, Сіз:
-Ќысатын киімін босатып, басына жылытќыш, аяєына суыќ басыѕыз
-Ќысатын киімін босатып кеуде торына суыќ басыѕыз
-Ќысатын киімін босатып, эпигастрий аймаєына жылытќыш басыѕыз
+Ќысатын киімін босатып, клопидогрель, нитроглицерин беріѕіз
-Басына суыќ басып, ќысатын киімін босатып ќараѕєы бґлмеге жатќызыѕыз
119. Бала 6 жаста, медициналыќ көмекке жүгінді. Жіті ауырды, ангинадан кейін дене ќызуы 39 дейін кґтерілді, ісінулер пайда болды. Баланыѕ жалпы жаєдайы ауыр, терісі бозарєан, жалпы ісінулер. Ќан анализі: лейкоцитоз, ЭТЖ 44 мм саєатына. Зјр анализі аќуыз -3,8%. ,эритроциттер -10-15, лейкоциттер -6-8. Ќандай ауру туралы айтылєан?
+Жедел гломерулонефрит
-Жедел пиелонефрит
-Созылмалы пиелонефрит
-Несеп тас ауруы
-Созылмалы гломерулонефрит
120. ЖИТС-тіѕ еѕ жиі клиникалыќ белгісі:
-Педжега ауруы
-Фиброма
-Базальды жасушалы эпителиома
-Аденома
+Капоши саркомасы
121. 6 жасар бала. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ 38,00 дейін кґтерілуі, жўтынєанда тамаєыныѕ ауруы, јлсіздік. Аранын(тамаєын) ќараєанда ќызарєан, ўлєайєан бадамша бездерінде аќшыл жўќпа бар. Ішкі мїшелер тарапынан ґзгеріссіз. Дифтериямен дифференциалды диагностикалыќ маќсатпен жїргізілетін ќосымшазерттеу јдісін кґрсетіѕіз:
-Ќанныѕ жалпы анализі
+Леффлер бацилласына жўќпа алу
-Ќаќырыќтыѕ микроскописы
-Несептіѕ жалпы анализі
-Ќаќырыќты бактериологиялыќ зерттеу
122. 7 жастаєы балаєа сираќ-табан буыныныѕ шыєуына байланысты салынєан гипсті алєаннан кейін массаж таєайындалды. Массаждыѕ ќандай тјсілдерін ќолданасыз:
-Сылау,сипау,їздіксіз діріл
-Сипау, їздіксіз діріл
-Сипау, сылау, ўрєылау тјсілі
+Сипау, сылау
-Сипау, ўрєылау тјсілі
123. Ауруханада емделіп жатќан науќастыѕ дене ќызуы кїнделікті біртіндеп жоєарылап, біртіндеп ќалыпты болєанша тґмендейді. Ќызбаныѕ тїрін аныќтаѕыз:
-Бўрыс
-Гектикалыќ
-Толќын тјріздес
-Тўраќты
+Ќайталанбалы
124. 2 жасар балада тїнде кенеттен їрмелі жґтел, дауысыныѕ ќарєыєуы жјне стридорозды тыныс пайда болды. Бўл белгілер ќандай ауруєа тјн:
-Бронх демікпесі
+Жедел стеноздаушы ларингитке
-Жедел тонзиллитке
-Жедел пневмонияєа
-Жедел бронхитке
125. Ортаѕєы ќўлаќтыѕ ќабынуы бар науќаста беттіѕ ассиметриясы байќалды, яєни ерін бўрышыныѕ тґмен тїсуі , мўрын ерін ўшбўрышы ќатпарыныѕ тегістелуі, ауырсынєан жаќта кґз саѕылауыныѕ жабылмауы. Ќандай асќыну туралы айтуєа болады:
+Бет нервісі салдануы
-Їштік нерв салдануы
-Ќайтарушы нерв салдану
-Кґзќозєалтќыш нервісі салдануы
-Шыєыршыќ нервісі салдануы
126. Ќабырєа аралыќ бет, їштік жїйкелер бойында кґпіршіктердіѕ орналасуы тјн:
-Папилломалар мен ќарапайым кґпіршікті теміреткіге
-Ќарапайым кґпршікті теміреткіге
-Кґпіршіктерге
-Контагиозды моллюскага
+Белдемелік теміреткіге
127. Пациенттіѕ мјселелері: стрептококты инфекциядан соѕ 1-3 аптадан кейін дамыєан ќабаќтыѕ ісінуі, артериальды ќан ќысымыныѕ жоєарылауы, олигурия, гематурия, протеинурия – тјн:
-Созылмалы бїйрек жетіспеушілігіне
+Жедел гломерулонефритке
-Жедел циститке
-Жедел пиелонефритке
-Бїйрек тас ауруына
128. Пациенттіѕ ґзекті мјселесі: психо-эмоционалдыќ кїйзелістен соѕ, 20 минуттан артыќ тґс артыныѕ ќарќынды батып ауырсынуы, оныѕ сол жауырынєа, ќолєа берілуі байќалады:
+Миокард инфарктысында
-Кернеулі стенокардияда
-Кардионеврозда
-Артериальды гипертензияда
-Гастроэзофагеальды рефлюкс ауруында
129. Пациенттіѕ ќант диабетіндегі потенциалды мјселесі:
-Уремиялыќ кома
+Кетоацидоздыќ кома
-Анафилактикалыќ шок
-Пенетрация
-Квинке ісінігі
130. Біріншілік профилактика деген ўғымға кіреді:
-Созылмалы аурулары бар науќастарды баќылау
-Аурудыѕ себебін жјне ауруєа јкелетін факторларды жою арќылы алдын алу
-Жедел аурулары бар науќастарды баќылау
+Ауруларды жјне функционалдыќ бўзылыстарды ерте аныќтау
-Организмніѕ резистенттілігін зерттеу
131. 45 ж науќаста сол жаќ жамбасына инъекциядан кейін ќатаю мен ауыру пайда болєан. Дене ќызуы – 37,3 С, Объективті сол жаќ жамбасыныѕ жоєарєы сыртќы квадрантында ауырсынатын инфильтрат бар, терісі ќызарєан, ўстаєанда ыстыќ. Бўл жаєдайдыѕ себебін тїсіндіріѕіз:
-Инъекция орнын дўрыс таѕдамау
-Дјрініѕ дозасын саќтамау
-Еккен жерде ќан тамырларыныѕ заќымдануы
+Асептика ережелерін саќтамау
-Иненіѕ егу бўрышын саќтамау
132. Эпигастрий аймаєындаєы, бел айналдыратын ауырсыну, жеңілдік әкелмейтін көпретті ќўсу ќандай клиникаєа сјйкес?
-Жедел холециститке
+Жедел панкреатитке
-Жара перфорациясына
-Жедел ішек ґтімсіздігі
-Жедел аппендицитке
133. 48 жасар ер адам жґндеу жўмыстары кезінде биіктіктен ќўлаєан. Жамбас аймаєыныѕ кез келген ќимылдан ауыратынына шаєымданады. Аяќтары аздап сыртќа ќарай бўрылєан. Зардап шегушіні тасымалдау тјсілін кґрсетіѕіз:
-Бір жаќ бїйрелеп жатќан кїйі
-Бас жаєын биіктетіп жатќызєан кїйі
-Тізелі-шынтаќты ќалыпта жатќан кїй
-Кресло арбаєа отырєызып
+«Баќа» денесі тўрлы тјрізді жатќан кїй
134. 28 ж науќас эпигастрий аймаєыныѕ ќатты кесіп ауыратынына шаєымданады. Ауыры астан 3-4 саєаттан кейін, жиі тїнде болады. Сонымен ќоса ќыжыл, ќышќыл кекірік, аш ќатпа болады, жїдеген. Тјбеті бўзылмаєан. Жўмысы жїйке кїйзелісімен байланысты, темекі кґп шегеді. Бўл жаєдайда еѕ мјліметті ќосымша тексеру јдісін белгілеѕіз:
-Ќўрсаќ ќуысынын УДЗ
-Экскреторлы урография
-Ўлтабарды сїѕгілеу
+ФЭГДС
-Холецистография
135. Ќалыпты жаєдайда жїрек ўшы соќќысы аныќталады:
+5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєынан 1-2 см ішке ќарай
-6 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєы бойында
-5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєынан
-5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєынан 3-4 см сыртќа ќарай
-5 ќабырєа аралыќта бұєана ортасы сызыєы бойында
136. Пациент 30 жаста, ауруханаға тїсті. Тексеріс кезінде медбике терініѕ бозаруын, ЌЌ кїрт тїсуін, жиі пульсті аныќтады. Осы мәліметтер аныќтайды:
-Ґкпеніѕ ісінуі
-Ауырсыну шогі
-Токсикалыќ шок
+Іштен ќан кету
-Жўту
137. Дауыс дірілінің күшеюі ќай кезде байќалады:
-Ґкпеніѕ сергінділігі жойылєанда
-Сўйыќтыќ жиналєанда
+Ґкпе тыєыздалєанда немесе ќуыс їстінде
-Ќуыс їстінде
-Семіздікте
138. Кардиология бґлімшесінде 70 ж Жїректіѕ ишемия ауруы, созылмалы жїрек жетіспеушілігі ІІІ сатысы диагнозымен ем ќабылдап жатыр. Шаєымдары ісік, јлсіздік, ентікпе, жїрек ќызметініѕ ретсіздігі. Жаєдайы ауыр. Аздап тежелген, біраќ аќыл есі дўрыс. Терісі ќўрєаќ, цианозды. Аяќтары ісінген. Тыныс алу жиілігі минутына 24 рет тамыр соєысы минутына 90 рет., ырєаќсыз, ќан ќысымы 120/80 мм с.б. Ішініѕ кґлемі ўлєайєан. Пациентке су балансын аныќтау таєайындалєан. Науќастыѕ туыстарына тексеру ретін тїсіндіріѕіз:
+Тјулік бойы ішілген сўйыќ таєамдармен ќоса, ішілген сўйыќтыќтыѕ мґлшерін жјне бґлінген несептіѕ мґлшерін ґлшеу.
-Тјулік бойы ішілген сўйќтыќты, сўйыќ таєамдарды ќоса отырып есептеу
-Тјулік бойы ішілген су мен бґлінген несептіѕ мґлшерін белгілеу
-Тек тјулік бойы ішілген сўйыќтыќтар (су,шай, шырындар) мґлшері мен бґлінген несептіѕ мґлшерін белгілеу
-Тјулік бойы белінген несеп мґлшерін аныќтау
139. Науќастыѕ сегізкґз аймаєында ойыќ жара пайда болєан, жара сулаєан. Ќараєанда терісі, тері асты май ќабаты ойылып, бўлшыќ ет ќабаты кґрінеді.Науќас терісініѕ заќымдану тїрін аныќтаѕыз:
-Базданудыѕ 2-ші дјрежесі
+Ойыќ жараныѕ 3-ші сатысы
-Базданудыѕ 1-ші дјрежесі
-Ойыќ жараныѕ 1-ші сатысы
-Мацерация
140. Пациент ќолымен тґсеккесїйеніп, аяєын тґмен тїсіріп отыр. Пациенттіѕ отырєан ќалпы ќалай аталады:
-Пассивті
-Шынтаќ тізе ќалпы
+Ортопноэ
-Ауырєан жаєына жату
-Белсенді (активті)
141. Пациентке тїнде кенеттен ауа жетіспеушілігі пайда болып, тыныс алудыѕ ќиындауымен тўншыєуєа алмасќан. Сонымен ќоса ќўрєаќ жґтел, кейін ќызєылт тїсті кґпіршікті ќаќырыќ пайда болєан. Объективті аяќтарын тґмен тїсіріп отыр, мазасы кеткен, мойны шодырайєан. Осы жаєдайда кґрсетілетін шўєыл жјрдем:
+Оттегі спирт арќылы ингаляциялау
-Кґк тамырєа эуфиллин егу
-Вентолинмен ингаляция жасау
-Амбробенемен ингаляция жасау
-Бумен ингаляция жасау
142. Жедел коронарлыќ синдромына тјн белгілер:
-Жүрек аймағындағы тұраќты сыздап ауырсыну
+бірнеше сағат бойы тґс артындаєы кїйдіріп батып ауырсынуы
-Жґтел, ќозєалыс, безгек, ентікпе кезінде кїшеетін кеуде торы
-Тґс артындаєы ќысќамерзімді ауырсыну, ќысатын сипатта
-Жїрек ўшында шаншитын сипатталы ауырсыну
143. Жедел холециститтіѕ негізгі клиникасы:
-Іштіѕ кебуі, іш ќату, температураныѕ жоєарлауы
-Бел аймаєында, жауырынєа иррадиация беретін ауырсыну, іштіѕ кебуі
+Оѕ жаќ ґабырєа астындаєы тўраќты ауырсыну, жїрек айну, ќўсу
-Белді айналдыратын ауырсыну, кґп ретті ќўсу
-Іш аймаєындаєы ауырсыну, іш ґту
144. Сенбілікте оѕ кґзіне јк тїскен жўмысшы медициналыќ пунктке ќаралды. Сіз медбикесіз, сіздіѕ јрекеттеріѕіз:
+Кґзді кґп мґлшерде ќысыммен краннан аќќан сумен жуу, ауруханаєа жеткізу
-Калий перманганатыныѕ јлсіз ерітіндісімен кґзді шаю, ауруханаєа жеткізу
-Бір кґзге байлам салып, жедел жјрдем бригадасын шаќыру
-Екі кґзге байлам салып, жедел жјрдем бригадасын шаќыру
-Кґзді ќысыммен ќайнаєан сумен жуу ауруханаєа жеткізу
145. Ќою шие тїстес ќанныѕ їздіксіз аєуы ќан кетуге тјн:
-Артериальды
-Капиллярлы
-Аралас
-Тамырлыќ
+Венозды
146. Сіз ОСБ стерильденген таѕєыш материалдар бар биксті алдыѕыз. Фильтрсіз жабыќ бикстіѕ стерильдігініѕ саќтау мерзімін кґрсетіѕіз:
-1 тјулік
-21 тјулік
-20 тјулік
+3 суток
-7 тјулік
147. Аурухананыѕ ќабылдау бґлімінде науќастыѕ басынан бит табылєан. Бастыѕ шаш бґлігін ґѕдеу їшін сіз ќолдануєа болатын ерітіндіні таѕдаѕыз:
-Натрий гидрокарбонаты
+Медифокс
-Фурациллин
-ДП-2Т
-Сабынды ерітінді
148. АИТВ инфекциясымен ауратын пациенттер конфиденциалды тїрде медициналыќ тексеріске міндетті:
-Репродуктивті жастаєы јйел адамдар
+Донор
-21 жастан асќан ер адамдар
-12 жастан кіші балалар
-Мектептегі жоєарєы сыныптаєы оќушылар
149. Бір рет ќолданылатын медициналыќ бўйымдарды утилизациялау тјртібі:
-Дезинфекцияланєаннан кейін
+Бөлшектелмей және дезинфекцияламай
-Бґлшектенгеннен кейін
-Жуєыш ерітіндіге шайылєаннан кейін
-Аєынды суєа шайылєаннан кейін
150. Екпе жасаєанда асептика мен антисептика ережелерін бўзу салдарынан дамитын асќыну:
-А гепатиті
+Абсцесс
-Аллергиялыќ реакция
-Дерматит
-Ауалы эмболия
151. «Кез келген медициналыќ манипуляциялар медицина ќызметкері ќажет мјлімет бергеннен кейін, тек пациенттіѕ саналы тїрде жјне ґз еркімен келісімін алєаннан кейін жїргізілуі тиіс» ќаєидасы биоэтиканыѕ ќай ережесіне сйјкес келеді:
-Шыншылдыќ
-Дјрігерлік ќўпияны саќта
-Јріптесіѕе ќол ўшын бер
-Ќўпиялыќ
+Аќпараттыќ келісім
152. Ќимыл – ќозєалыссыз ќалєан науќастыѕ басты мјселесі:
-Психологиялыќ адаптация
-Туысќандардыѕ ќолдауынсыз ќалуы
-Тыныс алуыныѕ бўзылысы
-Бўлшыќет салмаєыныѕ тґмендеуі
+Ойыќтардыѕ пайда болуы
153. Дененіѕ барлыќ жеріне таралєан ісік аталады:
-Гидроперикардит
-Гидроторакс
-Асцит
-Пиопневмоторакс
+Анасарка
154. Науќасќа нјжісті жасырын ќанєа зерттеуге алу таєайындалды. Науќасќа анализ тапсыруєа дайындыќ барысында диетадан ќандай таєамдарды алып тастау керек:
- Жарма ботќаларын
-Алма, анар
-Ќышќыл сїт ґнімдерді
-Кондитерлік ґнімдерді
+Ет, балыќ ґнімдерін
155. Бойы 168 см, салмағы 92 кг әйел адамның дене салмақ индексін анықтаңыз:
+ 38
-26
-40
-42
-44
156. Поезд рельстен шығып, жол апаты орын алды. Көпетеген жарақат алғандар бар. Алғашқы болып кімге көмек көрсетесіз?
-Иығы шыққан жүкті әйелге
-Білек сүйек сынығы бар балаға
+кеуде клеткасы жараланған, жарақаттан ауа шығып жатқан 36ж науқас
-Бас ми шайқалуы бар ер адамға
-Сан сүйегінің жабық сынығы бар әйел адамға
157.Балалардағы энтероколит кезінде қолданылатын диета
-5
+4
-7
-8
-9
158.Тәуліктік рационаға 3-6 гр тұз қосуға болатын диеталық стол:
-5
-4
+7
-8
-9
159. Тәуелсіз мейіргерлік күтімге төмендегілердің қайсысы жатады?
-бұлшықетке иньекция жасау
- инструменталды тексеруге жолдама беру
- лабораторлы тексеруге жолдама беру
+ науқастың төсектегі қалпын өзгеру
-көк тамыр ішіне ерітінді құю
160.Жүректің оң жақ шекарасы орналасады:
+төстің оң қырында
-Төстің оң қырынан 2см шығыңқы
-Оң жақ ортаңғы сызықтан 5 см ішке
- Оң жақ ортаңғы сызықтан 5 см сыртқа
-Оң жақ ортаңғы сызық бойымен
161. Қант диабеті емінің патогенезінде не жатыр?
+ұйқы безі аралшықтары қызметінің бұзылысы
-ағзаға инсулин сіңуінің бұзылысы
-қанның құрамындағы қант деңгейінің көтерілуі
-ағзаның глюкозаны байланыстыратын қызметі жоғарылауы
- ағзаның глюкозаны байланыстыратын қызметі төмендеуі
162. Аурухананың қабылдау бөліміне далалы жерден ересек бала келді.баланың үстінен тәтті, жағымды иіс шығады. Бала эмоционалды тұрақсыз, себепсіз күледі, көңілі түсіп, жылайды, склералары қызаруы байқалады. Сіздің болжам бойынша бала немен уланған?
+наша
-опиоидтар
-желім
-саңырауқұлақ
-машина майы
163.Қызылша кезінде бөртпе алғаш пайда болады:
-қолда
-аяқтарда
+бетте
-кеудеде
-арқада
164.Қызамық кезінде қайсы лимфа түйіндер үлкейеді?
-мойын
-қолтық
-жақасты
+шүйде
-шап
165.БШАЫЖ бағдарламасы бойынша 0-2айға дейінгі балаларда тыныс алудың жоғарғы шегі қандай?
-1мин 30 және одан жоғары
-1мин 40 және одан жоғары
-1мин 50 және одан жоғары
+1мин 60 және одан жоғары
-1мин 70 және одан жоғары
166. БШАЫЖ бағдарламасы бойынша 2-12айға дейінгі балаларда тыныс алудың жоғарғы шегі қандай?
-1мин 30 және одан жоғары
-1мин 40 және одан жоғары
+1мин 50 және одан жоғары
-1мин 60 және одан жоғары
-1мин 70 және одан жоғары
167.4 айлық балаға патронаж кезінде анасы баласының ішінің сұйық болып өтіп тұрғанына шағымданды. Балада сусыздану белгілері жоқ. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Күнтізбеге сәйкес баланың қабылдайтын екпелерін атаңыз:
-АбКДС+ИПВ+ККП
+АбКДС+ИПВ
-АбКДС+ОПВ+БЦЖ
-БЦЖ+ККП+АбКДС
-АбКДС+ККП+БЦЖ+ПКВ
168.2 айлық баланың күнтізбе бойынша қабылдайтын екпесі:
-АбКДС+ИПВ+ККП
+АбКДС+ИПВ
-АбКДС+ОПВ
-БЦЖ+ККП+АбКДС
-АбКДС+ККП+БЦЖ+ПКВ
169.Бала қараған кезде затты қолына ұстайды, затты бір қолдан екінші қолға ауыстырады, кубиктерді құрастырады. Балада қандай даму аймағы сипатталған?
-физикалық
-коммуникативтік
+когнитивтік
-әлеуметтік
-нервтік психикалық
170.Бала жеке буын сөздерді айтады, атына қарайды, қарап ойнатқанда күліп жауап береді. Балада қандай даму аймағы сипатталған?
-физикалық
-коммуникативтік
-когнитивтік
-әлеуметтік
+нервтік психикалық
171.Балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра емдеу бағдарламасы бойынша тек ана сүтімен тамақтанатын 6 айлық баланың қосымша тамақ қабылдау жиілігі қандай?
+3 рет
-4 рет
-5 рет
-6 рет
-7 рет
172.Тек ана сүтімен тамақтанатын 8 айлық баланың қосымша тамақ қабылдау жиілігі қандай?
+3 рет
-4 рет
-5 рет
-6 рет
-7 рет
173.Жеңіл дәрежелі темір тапшылық анемияда тағайындалатын темірге бай тағамдарды атаңыз
-макарон өнімдері, картоп
+ет, субөнімдер,көкөністер
-өрік, мейіз, банан
-жеміс жидектер, консервілер
-көкөністер, макарондар
174.Науқастың ауырғанына 15 күн болған. 7 күннен бастап іріңді қақырық бөліне бастады, дене қызуы көтеріліп, жағдайы нашарлады. Пневмония немен асқынды?
-өкпе туберкулезі
-крупозды пневмония
+пиопневмоторакс
-плеврит
-бөліктік пневмония
175.Кесілген жарақаттан соң шапшып,алқызыл қан кетуде. Қан кету түрін анықтаңыз
-венозды қан
+артериалды қан
-капиллярлы қан
-аралас қан
176.Қан кету кезінде жаздық мезгілде бұрауды салу ұзақтығы қандай?
-30 мин
-40 мин
-50 мин
+60 мин
-90 мин
177.Торакоцентез кезінде науқастың қалпы қандай болу керек?
+үстел арқалығына кеудесін тигізіп, аяқтарын төмен түсіріп
-үстел арқалығына арқасын тигізіп, аяқтарын төмен түсіріп
-сол қырымен кушеткаға жатып, аяқтарын бүгіп
-шалқасымен жатып, аяқтарын жазып
-сау жағына, аяқтарын жартылай бүгіп
178.Науқаста Валя, Скляр симптомдары оң мәнді.Қандай ауру жайында ойлауға болады?
-жедел ішек
-асқазан перфорациясы
-ішектен қан кету
+ішек өтімсіздігі
-жаралы колит
179.Аймақтық мейіргерге патронаж барысында қыз баланың анасы баланың дене қызуы көтерілгеніне, жалпы мазасыздыққа шағымданды. Денесінде, бастың шашты бөлігінде сулы көпіршіктер анықталады,қышынады.болжам диагноз қандай?
-қызылша
-қызамық
-аллергиялық дерматит
+желшешек
-менингококкты инфекция
180.Баланың дене салмағымен қатар бойдың да нормадан төмен болуы қалай аталады?
-гипотрофия
+гипостатура
-паратрофия
-дистрофия
-гиповитаминоз
181.Манту сынамасының оң нәтижесі қандай?
-2см
-3см
-4см
+5см
6см
182.Жаңа туған нәрестені жасанды тамақтандыруда тамақтану жиілігі
-6 рет 40 мл
-5 рет 40 мл
+8 рет 60 мл
-4 рет 60мл
-3 рет 40 мл
183.Нәрестеге 12 ай бұрын босану үйінде БЦЖ вакцинасы жасалған. Вакцинация жасалғандағын және ағзаның туберкулез микобактериясынан спецификалық қорғалғанын қандай белгінің болуына қарап бағалаймын:
-папула
-пустула
-жара
+тыртық
-везикула
184.Мұрыннан қан кету кезінде алғашқы көмек қандай?
+басын алдыға еңкейтіп, 3 %сутегі асқын тотығымен тампонада жасау
-басын артқа шалқайтып, мұрынды мақтамен томпанада жасау
-басын алдыға еңкейтіп, қан тоқтағанша осы қалыпта ұстау
-басын артқа шалқайтып, салқын сумен жуу
- басын алдыға шалқеңкейтіп, салқын сумен жуу
185. Жамбас сүйегі сынуы кезінде науқас қалпы:
+ «Бақа» қалпы
-ортопноэ
-қалыпты сақтау қажеттілігі жоқ
-шалқасынан жатқызып
186.Глаукома кезінде көз қарашықтары:
+ жіңішкерген, жарыққа реакциясы жоқ
-жіңішкерген, жарыққа реакция сақталған
-кеңейген, жарыққа реакциясы жоқ
-кеңейген, жарыққа реакция сақталған
187.Ер адам биіктен құлап, жарақат алды. Кез келген қозғалыс ауырсынумен. Алғашқы көмекті көрсетіп, ауруханаға жеткізуде науқас қалпы:
+промедол, «бақа» қалпы
-но-шпа, шалқасынан жатқан қалыпта
-етпетінен жатқызып, ауырсынуға қарсы препарат салу
-бір қырынан жатқызып, ауырсынуға қарсы препарат салу
188.Дифтерия кезінде ажырату диагностикасын жүргізу үшін қандай тексеру жүргізіледі?
+Леффлер бацилласына мазок
- қаның бактериологиялық анализі
-ИФА
-ПЦР
189.Бетінде көбелек пішінді бөртпе:
+Жүйелі қызыл жегі
-Склеродермия
-Дерматомиозит
-Ревматоидты артрит
190.Пискачек белгісі
+ассиметрия матки
-жатыр көлемінің үлкеюі
-жатыр көлемінің кішіреюі
-жатыр аномалиясы
191.Жалған круптағы үштік белгі:
-дауыс шықпай қалуы, дене қызуы көтерілуі, ентігу
+үрмелі жөтел, ентігу, дауыс шықпай қалуы
-дене қызуының көтерілуі, жөтел, мұрыннан бөлініс болуы
-полиурия, полифагия, полидипсия
192.Бұлшықетке жасалған иньекциядан кейін науқас жағдайы нашарлады,өзін қолайсыз сезініп, ентігу, салқын тер пайда болды. АД 80\40ммсбб түсіп кетті орын алған жағдайға анықтама беріңіз:
+ анафилактикалық шок
-геморрагиялық шок
-гемотрансфузионды шок
-гипотония
193.Балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра емдеу бағдарлама бойынша жалпы қауіп белгілерін анықтағанда 2 сұралатын сұрақ
-құрысу болды ма?
+сұйықтық ішкен соң құсу бар ма?
-емшек емеді ма, сұйықтық ішеді ма?
-ауырғанына неше күн болды?
194.Жаңа туған нәресте асфиксиясы кезінде көрсетілетін алғашқы көмек:
-Өкпені жасанды желдендіру
-Жүрекке жабық массаж жасау
+ауыз қуысынан шырышты сорып алу
-адреналин ерітіндісін көктамырға жіберу
195.Холецистоэктомиядан кейінгі кезеңде науқаста іштің кебуі байқалды. Мейірбике іс әрекеті қандай болу керек?
+ішек перистальтикасын симуляциялау
-қуықты катетеризациялау
-клизма жасау
-жел шығарғыш түтік қою
196.Панкреатитке тән клиникалық көрініс
+жеңілдік әкелмейтін құсу, белді айналдыра ауырсыну
-дене қызуы көтерілуі, іш ауруы, құсу
-құсу, лоқсу, асқа тәбті болмауы
-тәбет болмауы, майлы тамақтан соң лоқсу, құсу
197.Серная пробка кезіндегі көмек:
+36-37С жылытылған жылы сумен, 30% сутегі асқын тотығын тамызу
-жылытылған қызыл май тамызу
-жақпамен турунда орнату, жібіген соң тазалау
-20-22С сумен, 30% сутегі асқын тотығын тамызу
198.Ірі моториканы бағалаған кезде қауіпті болып саналады
-4айлық бала ішінен арқасына аунамайды
-5 айлық бала өздігінен отырмайды
+9 айлық бала сүйеніп тұрмайды
-12 айлық бала өздігінен жүрмейді
-1 айлық бала мойнын ұстамайды
199.Көзді тексеруде негізгі информативті әдіс
+ортаңғы көруді анықтау
-көз өткірлігін анықтау
-шеткі көруді анықтау
-алыстан көруді анықтау
200. Баланың табиғи қыртыстары аймағында, арқасында мономорфты, қабыну белгісі жоқ бөртпе анықталады. Сіздің болжамыңыз:
-аллергиялық дерматит
+ыстықтық
-баздану
-везикулопустулез
-көпіршік
201. Мерезбен ауырып, есептен шыққанына 1 жыл болған әйел жүкті болды. Сіздің іс әрекетіңіз қандай болады?
-жүктілікті үзуге кеңес беру
-мерезге қарсы ем беру
-емді жүктілік аяқталған соң бастау
+ешқандай емді қажет етпейді
-Д есепке алу
202. работник бани
+ табан эпидермофитиясы
203. Ортаңғы құлақ қабынуы қалай аталады?
+отит
-евстахиит
-мастоидит
-аденоид
204. Медицина қызметкеріне 18 жасар қыз бала дене қызуының көтерілуі, асқа тәбеті болмауына, жұтынғанда тамағының ауырсынуына шағымданып келді. Қарау кезінде бадамша бездері іскен, ұсақ, сары жамылғы анықталады. Сіздің болжам диагнозыңыз:
+фолликулялы баспа
-некрозды ангина
-лакунарлы баспа
-созылмалы тонзиллит
-афтозды стоматит
205. Мұрын сынығы кезінде қолданылатын байлам қалай аталады?
+ пращевидная повязка (Сақпан тәрізді байлам)
-спираль тәрізді байлам
-циркулярлы байлам
-кресттәрізді байлам
206. инсульттен кейінгі кезеңде қолданылатын ЕДШ түрі
+пассивті қозғалыстар
-белсенді қозғалыстар
-аралас
-қолданылмайды
207.Жүйке аурулар бөлімінде ем алып жатқан науқасқа медицина қызметкері иньекция жасау мақсатында бұрау салғанда, науқас бұрауды жылан деп қабылдап, үрейленді. Науқастағы бұзылыс аталады:
-галлюцинация
+иллюзия
-деменция
-маньякалды синдром
-психогенді депрессия
208. Науқас басының ауыратындығын, терезінің арғы жағынан шығатын дауыстарды еститінін айтты. Науқастағы бұзылыс аталады:
+галлюцинация
-иллюзия
-деменция
-маньякалды синдром
-психогенді депрессия
209.интеллект бұзылысы аталады:
-галлюцинация
-иллюзия
+деменция
-маньякалды синдром
-психогенді депрессия
210.Науқастың көңіл күйі көтеріңкі, гиперактивті,көп сөйлейді, өзін басқалардан артықпын деп бағалайды.
-галлюцинация
-иллюзия
-деменция
+маньякалды синдром
211. Больной 54 лет обратился к дерматологу с жалобами на высыпные элементы, локализующиеся в межпальцевых промежутках стоп и сопровождающиеся зудом и жжением. Считает себя больным в течение 2-х месяцев. Не лечился. Больной работает банщиком. Ваш предполагаемый диагноз?
-екіншілік сифилис
-экзема
-ихтиоз
+табан эпидермофитиясы
-алақан табан кератодермиясы
212. Бұлшықеттің күшін зерттеу қалай аталады?
-спирография
+миография
-эргометрия
-пикфлуометрия
-пульсоксиметрия
213.Тыныс алуды функционалды зерттеу әдісі қалай аталады?
+спирография
-миография
-эргометрия
-пикфлуометрия
-пульсоксиметрия
214.Пульсоксиметрия көмегімен анықталады
+қанның оттегімен қанығу дәрежесі
- Бұлшықет күшінің көрсеткіші
-Тыныс алудың функционалды жағдайы
-жүректің қызметі
215.Қалыпты жағдайда қанның оттегімен қанығу көрсеткіші қандай?
+95-100%
-85-90%
-75-80%
-80-85%
-90-95%
216. Балада спазмофилия фонында тырысу байқалуда. Алғашқы көмекті көрсетіңіз:
-магний сульфат 20%
+10 мг диазепам
-хлорлы кальций
-фенобарбитал
217. баланың анасы баланың таңертеңгілік 1 рет құсқанына, ішінің сұйық болып өткеніне шағымданады. 1 рет тырысу ұстамасы болған. Сіздің іс әрекетіңіз:
-баланы активті бақылауға алу
-дәрігер қабылдауына тіркеу
+шұғыл госпитализациялау
-невропатолог кеңесін алу
218.Дифтерия патогенезі кезінде орын алады:
+фиброзды қабатының ісінуі
-бұлшықет қабатының ісінуі
-көршілес мүшелер ісінуі
-лимфа түйіндерінің ісінуі
219.Қант диабеті кезінде массаж ұзақтығы қандай?
-1 сағат
-90 минут
+20-30 мин
-5-10 мин
-10-15 мин
220. әйел адам 30 жаста.Медицина қызметкері сөйлесу барысында әйелдің көңіл күйі түсіңкі екенін байқады. Әйел көп жылайтынын, ұйқысының бұзылғанынайтты. Тіпті өзіне қол жұмсау ойларының мазалайтынына шағымданды. Пациентте орын алған жағдай қалай аталады?
-галлюцинация
-иллюзия
-деменция
-маньякалды синдром
+психогенді депрессия
221. Патронаж жүргізу барысында әйелде босанудан кейінгі депрессия орын алғанын анықтадыңыз. Сіздің іс әрекетіңіз:
-психолог кеңесіне жолдау
-Әйелге жеке жоспар құру
+дәрігерді хабардар ету
-ешқандай қауіпу жоқ
222. Резус фактор анықталады:
-1 мин ішінде
-2 мин ішінде
+3 3 минут ішінде
-5 мин ішінде
223.Әкесі баласын жоғары лақтырып ойнатып тұрғанда байқаусызда баланы жерге құлатып алды. Бала бірнеше жарақат алды.Оң жақ қолын ауырсынады,бір рет құсып, мұрны қанаған.сіздің тактикаңыз:
+білек сүйек рентгенографисы, бас сүйек КТ
-Кеуде клеткасы рентгенографиясы
-аяқ қолдарының рентгенографиясы
-Кеуде клеткасы КТ
-ФГДС жүргізу
224. Аурухананың хирургия және ана мен бала бөлімшелерінен жұғындының алыну жиілігі қандай?
+айына 1 рет
-2 айда 1 рет
-кварталына 1 рет
-4 айда 1 рет
-Жылына 1 рет
225. Емдеу алдын алу мекемелерінде жиі қолданылатын дезинфекция түрі қандай?
-физикалық
+химиялық
-механикалық
-аралас
226. Тұншығу ұстамасымен өтетін миокард инфарктысының формасы:
-абдоминалды
-церебралды
+астматикалық
-ауырсынусыз
-аритмиялық
227.Йодтқа бай тағамдар:
-ет,бауыр
+теңіз өнімдері
-алма, анар
-лимон, мандарин
228.Науқас 25 жаста. антибиотик қабылдағаннан кейін соң дем алуы қиындап, «ауа жетпеу» сезіміне, ентігуге шағымданады. ТАЖ 28 рет минутына, ЖСЖ-100 рет. Пациентте орын алған өзгерісті атаңыз:
-брадикардия, брадипноэ
-апноэ
+тахикардия, тахипноэ
-физиологиялық жауап
229.Қалқанша без гормондарын атаңыз:
+тироксин,трийодтиронин
-паратгормон
-пролактин
-соматотропин
-инсулин
230. Пациент желке аймағының тартып ауруына, құлақтар шулауына, көз алдында «шіркейлер ұшуына» шағымданса қандай тексреу әдісін жүргізесіз?
-ЭхоЭГ
-бас миы КТ
+АҚҚ өлшеу
-бас сүйегін R-гр
231. Лимфогрануломатоз кезінде лимфа түйіндерінде қандай өзгеріс байқалады:
-улкеймеген, ауырсынумен
+үлкейген, ауырсынусыз
-кішірейген, ауырсынумен
-кішірейген, ауырсынусыз
-өзгермеген
232. Инспираторлы ентікпе дегеніміз не
+1.Ауаны алу ќиын
-2.Ауаны шығару ќиын
-3.Ауаны алу жјне шығару ќиын
-4.Жатќанда дем алу ќиын
-5.Отырєанда дем алу ќиын
233.І тон қай қақпашалардан түзіледі?
-үшжармалы
-жарты ай тәрізді
+қосжармалы
-аорта қақпақшасы
-өкпе бағаны қақпақшасы
234.Пациент су мен тамақ қабылдаудан бас тартқанда хоспис мейіргерінің тактикасы:
-зонд арқылы тамақтандыру
+еріндерін ылғалдандыру
-суды күштеп беру
-ешқандай шара қолданбау
235.Ересектерде қалыпты Тыныс Жиілігі қандай?
-10-15
+16-20
-20-24
-25-30
-30-35
236. Балада қарау кезінде мелена анықтадыңыз. Сіздің тактикаңыз:
-ЖҚА жасауға жолдама беру
-Нәжісті қанға тексеруге жолдама беру
+Дәрігерге хабарлау, жүргекті сақтау
-ешқандай шара қолданбау
237. жараның инфицирленуінің алдын алуда ең тиімді әдіс
+Жараға алғаш хирургиялық өңдеу жүргізу
-ерте антисептиктер қолдану
-антисептикалық байлам салу
-неғұрлым ерте жақпалар қолдану
238.Риниттың 2 сатысында мұрыннан бөліндінің сипаты:
-кілегейлі
-іріңді
+серозды
-аралас
239.Катаралды отит кезінде пациент шағымданады:
+ауырсыну, есту қабілетінің төмендеуі
-құлақтан іріңді бөлініс болуы, ауырсыну
-ауырсыну жоқ, есту қабілеті сақталған
-құлақтан серозды бөлініс болуы.
240. 30 жастағы әйелде созылмалы бронхиттің өршу сатысы. Әйелдің жағдайы орташа. 2 жасар баласы болуына байланысты шұғыл госпитализациядан бас тартуда. Сіздің іс әрекетіңіз:
-қол хат жаздырып алып, үйден емдау
+күндізгі стационарға жолдау
-күштеп госпитализациялау
-емді үй жағдайында тағайындау
241. 8 жасар қыз балада қимыл қозғалысы координациясының бұзылысы байқалады. Ұсақ заттарды қолына ұстай алмайды, жазуы өзгерген. Баладағы бұзылысты сипаттаңыз:
+кіші хорея
-тиреотоксикоз
-гипопаратиреоз
-гипонатриемия
-гипокальциемия
242. 25% магнезий ерітіндінісін енгізгеннен кейінгі 3 тәулікте жергілікті инфильтрат пайда болған. Жергілікті температура көтерілген, пальпацияда ауырсынулы. Орын алған жағдай қалай аталады?
-фурункул
-фурункулез
-карбункул
+иньекциядан кейінгі абсцесс
243. Асќазан жарасының перфорациясы кезінде нақты клиникалыќ белгісі:
-Ќұсу
-Асќазаннан ќан кету
-Ыќылыќтау
+Қанжар сұққандай ауырсыну
-Жиі сўйыќ нәжіс
244.Инсульттан кейінгі ерте кезеңде науқастың ҚҚ мен ЖСЖ қандай жиілікте өлшенеді?
- 30 мин сайын
-1 сағат сайын
+2 сағат сайын
-3 сағат сайын
-тәулігіне 2 рет
245.21 күндік нәрестенің терісінде іріңдіктер байқалады. Үлкен дәреті жасыл түсті, сұйық. Емуі белсенді. Құсу, лоқсу жоқ. Сіздің тактикаңыз:
-амбулаторлы емдеу, іріңдікті өңдеу
+госпитализация, стафилакокке тексеру
-жергілікті бактериалды инфекция, ішуге антибиотик беру
-баланың күтімі, тамақтануы бойынша кеңес беру
246. 10 күндік нәрестенің склерасы сарғайған.Тек ана сүтін емеді, емуі белсенді. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Қимыл қозғалысы белсенді. Балада орын алған жағдай:
-патологиялық сарғаю
+физиологиялық сарғаю
-механикалық сарғаю
-Нәрестенің гемолитикалық ауруы
247.Терінің бозаруы немен байланысты:
+қанның оттегімен қанығу төмендеуімен
-Шеткі тамырлардың кеңеюімен
-қанның көмірқышқыл газымен қанығуының артуымен
-айналымдағы қанның азаюымен
248.Балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра жүргізу бағдарламасы бойынша жалпы қауіп белгісіне жатады:
-дене қызуының түспеуі
-дем алудың қиындауы
+осы ауырғанда құрысудың болуы
-дәретінде қан болуы
249. Баланың анасы медицина қызметкеріне баласын құрғақ, үрмелі жөтел, мазалайтынына шағымданды. Қарау кезінде баланың дауысы шықпай қалған. Мазасыз. Медицина қызметкері балаға «Жалған круп» диагнозын қойды. Мейіргердің қате, дұрыс емес әрекетін көрсетіңіз:
-балаға алғашқы көмек көрсету
-баланы дәрігерге жолдау
-шұғыл госпитализациялау
+баланы үйде қалдыру
250. инфекцияны алдын алудың әдеттегі (рутинная) әдісі:
-күнделікті дез.ерітіндімен бөлмені өңдеу
+қолды гигиеналық ережелермен өңдеу
-үнемі резеңке қолғаппен жұмыс жасау
-санитарлы ағарту жұмыстарын жүргізу
251.наркотикалық препараттарды пациентке енгізгенде мейіргердің іс әрекеті:
+дәрігердің қатысуымен енгізіп,ампуланы аға мейіргер өткізу
-аға мейіргер қатысуымен енгізіп, ампуланы жою
-өз бетінше енгізіп, ампуланы аға мейіргерге өткізу
-дәрігер қатысуымен енгізіп, ампуланы В тобына тастау
252. Өкпе туберкулезімен ауыратын науқаста қан кету кезінде мейіргердің іс әрекеті:
-қан тоқтатқыш препараттар құю
-науқасқа ыңғайлы қалып беру
+науқастың сөйлеуін және қимылдауын болдырмау
-науқастан қан кету себебін анықтау
253.Қолмен және арнайы құралдармен механикалық әсер етумен сипатталатын емдеу әдісі:
+массаж
-физиоем
-УД емдеу
-сумен емдеу
254. Науқастың кеуде клеткасы «бөшке» тәрізді болып өзгерген. Перкуторлы қандай дыбыс естіледі?
-өкпелік
-амфоралық
+қораптық
-тынықталған
255.Спираль тәрізді байлам қалай салынады?
+алдыңғы орамды 2\3 бөлігін қиғашынан жауып орау
- алдыңғы орамды 1\3 бөлігін қиғашынан жауып орау
- алдыңғы орамды толығымен жауып орау
-алдыңғы орамды Х тәрізді жауып орау
256. «Галитоз» термині қандай мағына білдіреді?
-көздің жасаурауы
+ауыздан жағымсыз иіс шығуы
-шаштың түсуі
-тырнақтың сынғыштығы
257. Жүктіліктің 25-26 апталығындағы жүкті әйелдің АҚҚ жоғарылаған. Перифериялық ісіктер анықталмайды.Сіздің болжам диагнозыңыз:
-преэклампсия жеңіл дәрежесі
-преэклампсия ауыр дәрежесі
+гестациялық гипертензия
-эклампсия
258. Жүктіліктің 31-32 апталығындағы жүкті әйелдің АҚҚ 170\100 дейін жоғарылаған, аяқтарында ісік анықталады. Протеинурия 1-2г\л. Сіздің болжам диагнозыңыз:
-преэклампсия жеңіл дәрежесі
+преэклампсия ауыр дәрежесі
-гестациялық гипертензия
-эклампсия
259. Физиологиялыќ жүктілікті баќылау барысында әр қабылдау кезінде жїргізілетін зерттеуді белгілеңіз:
+Несептің жалпы анализі
-Антиденелер титрін аныќтау
-Ќанды RW алу
-Несеп құрамындағы аќуызды аныќтау
-Қанның жалпы анализі
260. 39-40 аптасында босанудың 1 кезеңінде болашақ ана перзентханаға түсті. 5 сағаттан кейін сау қыз баланы дүниеге алып келді. Сәби туылғаннан кейін акушер құрсақта екінші бала болуы болмауына көзі анық жеткенде акушер қан кетудің алдын алу шараларына кірісті. Акушер қандай дәрі дәрмек қолданды?
-бала жолдасын кіндік бауынан тарту
+ бұлшықетке 2 мл окситоцин енгізу
-көктамырға 2 мл окситоцин енгізу
-жатырға ішкі, сыртқы массаж жасау
261. Мерзімі жеткен жүкті әйелді вагиналды қараған кезде жатыр мойны 10 см ашылған. Сіздің болжам диагнозыңыз:
-босанудың І кезеңі
-босану алды кезең
+босанудың ІІ кезеңі
-босанудың ІІІ кезеңі
262. Жүкті әйелдің толғағы тырыспалы ауырсынумен өтуде. Контракциялық сақина кіндік деңгейінде. Сіздің болжамды диагнозыңыз:
+жатырдың жыртылу қаупі
-бала жолдасының ажырауы
-қасаға буындасуының ажырау
-құрсақта егіз ұрықтың болуы
263. 19 жастағы 1 босанушы әйел күшену күшімен перзентханаға түсті. шат аралығы жоғары орналасқан, терісі күшену кезінде бозарып, шытынап жыртыла бастады.Сіздің іс әрекетіңіз:
- Амниотомия
- Краниотомия
+Эпизиотомия
- Клеидотомия
264. жатырдан дисфункционалды қан кету себебі:
+ аналыќ бездер дисфункциясы
-қатерлі їсік
-толыќ емес түсік
-өздігімен жасалған аборт
-жатырдан тыс жүктілік
265.Медициналық түсік қай мерзімге дейін жүргізіледі?
-4 апта
-8 апта
+12 апта
-16 апта
266.Жаңа туылған нәрестеге БЦЖ вакцинасы қай тәулікте жасалады?
-туыла сала
-1 тәулік
-2 тәулік
+3 тәулік
267.Жүктілікті ерте есепке алу мерзімі:
-4 апта
-8 апта
+12 апта
-16 апта
268. Акушер әйелдің мықын сүйектерінің қырларының арасындағы өлшемді алды. Бұл өлшем қалай аталады?
-Conjugata exterma
-conjugata lateralis
-Conugata vera
-dіstancia spinarym
+distancia cristarum
269.Жүктіліктің 11 аптасында әйелде іштің төменгі бөлігінде толғақ тәрізді ауырсыну, жыныс жолдарынан қанды бөлініс пайда болды.Әйелде орын алған жағдайды қалай түсіндіресіз?
-аналыќ бездер дисфункциясы
-қатерлі їсік
+басталған түсік
-өздігімен жасалған аборт
-жатырдан тыс жүктілік

270 Аурудың дренаждық жағдайды қабылдауы келесі жағдайға ықпал етеді


-Қызбаны төмендетуге
-Ентігуді жоюға
-Бронхтардың кеңеюіне
+Қақырықтың бөлінуін жеңілдетуге
-Жөтелді азайтуға
271 Ерітіндіні көк тамырға жылдам енгізуде қандай асқыну дамуы мүмкін
-Тромбоэмболия
+Ауа эмболиясы
-Тромбофлебит
-Гематома
-Жүрек-тамыр қызметінің бұзылысы
272 Жедел жәрдем каретасымен өкпеден қан кетуге күдікпен ауру жеткізілген. Қандай белгілер өкпеден қан кетудің белгісі болып саналады
+Алқызыл түсті, көпіршікті, сілтілі
-Қоңыр түсті, «кофе қоюы» тәріздес ұйыған
-Бөлінген қанның реакциясы қышқыл
-Қақырықтағы қан қоңыр түсті, ақ түсті қосынды аралас
-Қоңыр түсті, көпіршікті
273 Эндоскопиялық зерттеудің қай түрінде алдын ала дайындық ретінде тазарту клизмасы тағайындалмайды
+Цистоскопия
-Колоноскопия
- Ирригоскопия
-Ректороманоскопия
-Лапороскопия
274 Нәжістегі жасырын қанды анықтау қандй зертханада өтізіледі
-Бактериологиялық
-Цитологиялық
Биохимиялық
+Клиникалық
-Кез келген жақын орналасқан
275 «Пульсттік қысым» мәнін анықтаңыз
- пульстің жиілеуі
+систолалық және диастолалық қысымдарының айырмашылығы
-ақ көтерілгенде пульстің жиілеуі
-магистральді тамырлардың пульсациясы
-перифериялық тамырлардың пульсациясы
276 «Подиатрикалық күтімге» кіретін іс шараларды атаңыз
-баланың патронажы, анасының консультациясы
+табанының тексерілуі, табанды күту, дұрыс аяқкиімді тағайындау
-табан теріснің күтімі, инсулинді енгізуге үйрету
-қант диабеттік науқастарды үй ішілік патронажы
-қандағы құрамды реттеу
277 Анафилактикалық шок кезінде, дәрігердің айтуы бойынша әрекеттер
+ к/т глюкокортикоидты гормондарының үлкен дозаларын енгізу
-тері астына кофеин
-б/е аминофиллин
-бронхоспазмға қарсы трахея интубациясы
-дегидратациялық терапия жасау
278 Науқасты колоноскопияға дайындағанда істейтін әрекеттер
-3 күн бойы диета, процедура алдында тазартқыш клизма
-3 күн бойы диета, күні бұрын кешке тазартқыш клизма қою
процедура алдында іш айдағвш заттар беру
+3 күн бойы шлаксыз диета ұстап, таңертең және кешке процедура алдында тазартқыш 2 клизмасын жасау
-3 күн бойы шлаксыз диета ұстап, таңертең және кешке процедура алдында тазартқыш клизмасын жасау
279 Кенеттен құлдырау, сананың жоғалуы, сезімталдықтың жоқтығы, дене жарақатынан параличтің болуы (аяқтың тырысуы, ауыздың бұрышын төмендеуі, назолабиальды үшбұрыштың тегістігі) науқастың жағдайы
-миокард инфарктісі
- эпилепсия
-геморрагиялық инсульт
+ ишемиялық инсульт
- бас миының шайқалуы
280 Аурудың басталуынан бастап алғашқы 4-6 сағатта келетін миокард инфарктісі бар науқастарды патогенетикалық терапия әдісін таңдаңыз
-адекватты жансыздандыру
+тромболитикалық терапия
- аортокоронарлы шунтирлеу
-к/т нитраттарды енгізу
-электрокардиостимуляция
281 Анафилактикалық шоктың симптомдарын көрсетіңіз
-ақ кенеттен көтерілуі, дене дірілдеуі, мазасыздық
-дөрекі жөтел, дауысының қарлығуы
-тыныс шығаруы мен алудың қиындауы, стридорлы тыныс
+есінің төмен болуы, «мәрмәр» тәрізді терісі, ақ кенеттен төмендеуі
-демігу, лихорадка, «қоңыр» қақырықтың бөлінуі, төс артындағы ауырсыну
282 Д. есімді пациентке дәрілік препаратты тамыр ішіне енгізген соң, анафилаксиялық шок дамыды. Шұғыл жағдайда көрсетілетін таңдаулы препарат:
+эпинефрин
-преднизолон
- мезатон
-димедрол
-супрастин
283 Пациентке бұлшық етке антибиотик енгізген соң жағдайы бірден нашарлады: ентігу пайда болды, суық тер басты, науқас есін жоғалтты. АҚ 70/40 мм.с.б. Пациентте дамыған асқынудың түрі:
-естен тану
+анафилактикалық шок
- коллапс
-өкпе артериясының тробоэмболиясы
-инфекциялы-токсикалық шок
284 Гипогликемиялық комада медбикенің тәуелді араласуы:
-мезатон енгізу
- инсулин енгізу
+40% глюкоза ерітіндісін тамыр ішіне
-физиологиялық ерітінді енгізу
-тәтті шай ішкізу
285 Қабылдау бөлімшесіне пациент өт коликасы ұстамасымен қаралды. Медбикенің тәуелді араласуында енгізіледі:
- новокаин, димедрол
+но-шпа, платифиллин
-но-шпа, промедол
- палин, цистон
морфин гидрохлориді, лазикс
286 Миокард инфаркты диагностикасындағы экспресс-тест:
-ревматоидты факторды анықтау
-қандағы билирубин көлемін анықтау
+тропонин көлемін анықтау
-қандағы креатинин көлемін анықтау
-қандағы глюкоза көлемін анықтау
287 Кернеулі стенокардия ұстамасында медбикенің тәуелсіз араласуы:
+ оксигенді терапия
-гепарин енгізу
-морфин гидрохлорид енгізу
-нитроминт-спрей тіл астына
-клопидогрель ішке қабылдау
288 Жалпы тәжірибе дәрігерінің қабылдауында 2,5 жастағы балада «Инфекциялық емес диарея. 2 дәрежелі сусыздану» диагнозы анықталып, ем тактикасы тағайындалды. Диарея кезінде, сусызданудың орта дәрежесінде балаға сұйықтық енгізу әдісі қандай болады
Парентеральды, стационар жағдайында
Ауыз арқылы, үй жағдайында 4 сағат көлемінде
+Пероральды, медқызметкердің бақылауымен 4 сағат көлемінде
Пероральды, тек нәжістен кейін
Баланың қалауы бойынша
289 ҚР-ның егу кестесіне сәйкес қызылшаға қарсы вакцинация және ревакцинация өткізу мерзімі
+12 ай және 6 жас
2 ай және 18 ай
Туылған кезде және 6 жас
12 ай және 18 ай
2 ай және 12 ай
290 Төмен салмақтағы баланың күтіміне арналған бөлімде, жасы 3 күндік, салмағы 1850 гр нәрестенің дәрігердің тағайындау парағында 25 мл сауылған ана сүтімен зонд арқылы тамақтандыру жазылған. Салмағы төмен нәрестелерді зонд арқылы тамақтандырудың абсолюттік көрсеткіші болып саналады
Дене салмағы 2500 г төмен
Гипогалактия
Физиологиялық сарғаю
+Сору және жұту рефлекстерінің жеткіліксіздігі
Сору рефлексінің болмауы
291 Апгар шкаласы бойынша 8-9 баллмен қалыпты жүктіліктен туылған бала. Туғандағы салмағы 3200 г. Өмірінің 3-ші күнінде терісінің сарғаюы пайда болды. Баланың жағдайын анықтаңыз.
+физиологиялық сарғаю
туа болған гепатит
вирусті гепатит
токсикалық гепатит
токсикалық сарғаю
292 4 айлық нәрестеге «Мешел, жеңіл дәрежесі, бастапқы кезең, жедел үсті ағымы» диагнозы қойылған. Аурудың осы кезеңіне тән орталық жүйке жүйесінің зақымдану белгілері
+Тершеңдік, шошу
Құрысулар
Есін жоғалту
Ұйқысыздық
Әлсіздік, ұйқышылдық
293 Дәрігердің қабылдауына келген 2 айлық балада дене салмағының 10%-ға төмендеуі анықталған. Осы жағдайдағы мейіргердің бастапқы әрекеті қандай болады
Стационарға жолдама беру
+Тамақтану тәртібін бағалау
Үстеме тамақ тағайындау
Қосымша тамақ тағайындау
Зертханалық зерттеулер тағайындау
294 Бірінші жастағы баланың физикалық дамуының бағалауы мен мониторингінің көптігін көрсетіңіз
+ай сайын
әр 3 ай сайын
жылына1 рет
әр6 ай сайын
тек қана көрсетілім бойынша
295 6-12 айға дейінгі баланы қосымша тамақтандыру жиілігін көрсетіңіз
1 рет
2 рет
4 рет
+3 рет
5 рет
296 Егер балада кеуде торы ішке қарай ығысса
+бала дем алғанда, төменгі кеуде торы ішке кіреді
бала дем шығарғанда, төменгі кеуде торы ішке қарай ығысады
бала дем алғанда барлық іш пердесі және кеудесі кеңееді
бала дем шығарғанда барлық іш пердесі және кеудесі кеңееді
кеуде торы толады, іш төмен қарай ығысады
297 Егер балада диарея болса, медбикенің А жоспары бойынша емдеу қағидаларын түсіндіреді
науқастың дене массасын сақтау
+сусыздануды ескерту
коллапстың пайда болуын ескерту
гипоксияны болдырмау
даму ақаулықтарын ескерту
298 Жіті бронхиті бар балада медбике қақырықтың жақсы шығуды қамтамасыз ету үшін қолданады
оксигенотерапия
оксигенотерапия көпіршік-басқыш арқылы
кеуде торына қыша қағаз салу
+ вибрациялық массаж
муколитиктер
299 Жіті пневмониясы бар балада демігу пайда болғанда, медбикенің бірінші іс-әрекеті
балағажылы, тәтті шай беру
кеуде торына жылыту компрессін қою
баланы төсекте денесін жоғары қарай жатқызу
постуральді массаж
+небулайзерді қолдануды қамтамасыз ету
300 ҚР №2295 30.12.2009ж қаулысы, 12.02.2013жылғы өзгерістермен толықтыруларға байланысты ҚР Ұлттық алдын-алу күнтізбесіне сәйкес балаларға жоспарлы алдын-алу екпелері жүргізіліеді. Вакцина салушы орындаған екпелерді мына құжатқа жазады:
+063у үлгісіне
086/у үлгісіне
074у үлгісіне
058у үлгісіне
004у үлгісіне
301 Апгар шкаласы бойынша 8-9 баллмен қалыпты жүктіліктен туылған бала. Туғандағы салмағы 3200 г. Өмірінің 3-ші күнінде терісінің сарғаюы пайда болды. Баланың жағдайын анықтаңыз.
+физиологиялық сарғаю
туа болған гепатит
вирусті гепатит
токсикалық гепатит
токсикалық сарғаю
302 Қатты тағамды қабылдаған кезде, кенеттен 12 жастағы балада ұстама тәрізді жөтел пайда болды, тыныс алуы қиындап, терісі көгере бастады да, кейін есін жоғалтты. Медбике тыныс жолдарында бөгде затқа күдіктенді. Медбикенің әрекеті:
+Геймлих қалпын қолданыңыз
Квинке қалпын жасаңыз
Тренделенбург қалпын жасаңыз
Сафар үштігін қолданыңыз
Кер симптомын анықтаңыз
303 Апгар шкаласы бойынша 8-9 баллмен қалыпты жүктіліктен туылған бала. Перзентханада жаңа туған бала егулер алады:
ОПВ, АбКДС
КПК, ИПВ
АДС, БЦЖ
+БЦЖ, ВГ"В"
АДС-М, ОПВ
304 Мектептің медициналық пунктіне екінші сыныптың оқушысы қиын бөлінетін қақырықты жөтелге, қиналып дем шығару ұстамасы, арақашықтықта естілетін ысқырықты сырылдырға шағымданды. Жағдайының нашарлауын бояудың өткір иісімен байланыстырады. Аталған симтомдар тән:
+бронх демікпесіне
жедел бронхиолитке
жедел стенозды ларинготрахеитке
жедел респираторлы вирусты инфекцияға
бөгде затпен аспирацияланғанда
305 2 айдан 12 айға дейінгі балалардағы, балалар ауруларын кешенді енгізу бағдарламасы бойынша тыныс алу қозғалысының жиілігі:
20 және одан көп
30 және одан көп
40 және одан көп
+50 және одан көп
60 және одан көп
306 Хирургиялық құралдарды залалсыздандырудың негізгі әдісі
Күйдіру
Қайнату
Булау
+Құрғақ ыстық
Сәулелі стерилизация
307 Қабылдау бөліміне белгісіз сұйықтықпен химиялық күю алған пациент жеткізілді. Осы жағдайда алғашқы көмек ретінде өткізіледі
Шокқа қарсы ем
+Ағынды сумен мұқият жуу
Антисептикпен өңдеу
Тырысқаққа қарсы сарысу енгізу
Майлы байлам таңу
308 Мойынның ірі тамырлары жарақатының асқынуы
+Көлемді қан кетулер
Инфекцияның дамуы
Тері асты эмфиземасы
Ауа эмболиясы
Абсцесс
309 Алақанның көлемі дене беткейінің қанша бөлігін құрайды
+1%
9%
3%
6%
5%
310 Аяқ-қолдарды шұғыл түрде ампутациялаудың көрсеткіші болып табылады
Құрғақ гангрена
+Тез жайылатын ылғалды гангрена
Ауқымды венозды ойық жара
Атеросклероздың бастапқы кезеңі
2 дәрежелі үсік
302 Балтыр артериясынан қан кетуде саусақпен басу нүктесі болып саналады
Ортан жілік
+Ортан жіліктің айдаршықтары
Шат (қасағ сүйегі
Шонданай сүйегі
Мықын сүйегінің қырлары
303 БХӨ кезінде керек
жараны стерильді матамен жабу, хирург дәрігерді шақыру
қан тоқтату, зақымданған тіндерді кесу
жара айналасында химиялық антисептика жасау
+жара айналасын өңдеу, жараныжуу, өлиеттенген тіндерді алу, гемостаз, тігіс, асептикалық таңғыш қою
қысқыш қою, қан тоқтату, гемостаз, тігіс салу, асептикалық таңғыш
304 Көктамырлық қан кетуге тән
пульсациялы қан кетуі, бозарланған қан ағумен
+жарадан бозарланған қан ағу
интенсивті қан кету
фонтан тәрізді ал-қызыл қан кету
өздік коагуляциялы қан кетулер
305 Периоперативтік процесстің дұрыс өтуін көрсетіңіз
интраоперациялық, предоперациялық, операцияданкейінгі
+предоперациялық, интраоперациялық, посстоперациялық
диагностикалық, операциялық, постоперациялық
диагностикалық, интраоперациялық, предоперациялық
промедикациялық, опреациялық, постоперациялық
306 Құюдан кейін науқас төменгі және артқы жағында ауырсыну, бас ауруы, бас айналу, жалпы әлсіздік болды. Бұл көрсетеді
геморрагиялық шок
цитраттік шок
анафилактикалық реакция
+ гемотрансфузиондік реакция
пирогендік реакция
307 Жамбас сүйектері сынғанда, науқасты транспортирлеу
жартылай отыра, мүгедектер арбасында
+зеңбілде жартылай жатқызып, тізе астына мақта жастықшасын қою
зеңбілде жартылай жатқызып, жастықсыз
зеңбілде іште жатып, астына жастықша қою
зеңбілде жатқызу, бел астына жастықша немесе валик қою
308 Флебэктомиядан кейінгі науқасқа бірінші күні медбике қолданады
-жоғары көтерілу позициясын береді, компрессорлық шұлықтар кигізеді
- аяқтарын жоғары көтеріп, компрессионды шұлықтар кигізеді
-алғашқы сағаттарда суық қолданады, аяқтарын көтеріңкі қояды
+ таңғыштарды ауыстырып, аяқтарына көтеріңкі позициясын береді науқасты компрессионды шұлықтарды киюге үйретеді
-алғашқы сағаттарда суық қолданады, компрессионды шұлықтарды кигізеді, аяқтарын жоғары көтереді
309 Қуықасты безінің аденомасы салдарынан зәрдің жедел тоқтауы кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек:
Нитрофуран препараттары
Мұзды мұйық қою
Зәр айдағыш заттар
Жансыздандыру
+ Катетерлеу
310 «Тоғыздық ережесі» бойынша екі аяқтың күйік аумағының пайызын анықтаңыз:
+36%
9%
18%
27%
45%
311 Науқасқа аяқ пен қолдың 2-ші дәрежелі үсігінде шұғыл көмек көрсетудегі медбикенің әрекеті:
дененің зардап шеккен бөліктерін қармен ысқылап, жылыту байламдарын қойып, ыстық шай беріп, ауруханаға жеткізеді
зардап шегушіні орап, алкоголь беріп, ауруханаға жеткізу
+дененің зардап шеккен бөліктерін спиртпен ысқылап, жылыту байламдарын салып, ыстық шай беріп, ауруханаға жеткізу
ештеңе жасамай, ауруханаға жеткізу
зардап шегушіні жылытып, новокаинге малынған дәкені байлап, ауруханаға жеткізу.
312 Консервіленген қанның температурасы мен сақтау мерзімі:
-4-6°С, 5 күн
+4+6°С, 7 күн
-5-10°С, 15 күн ,
+18+20°С, 11 күн ,
+ +4+6°С, 21 күн
313 Қақпақшалы пневмоторакс кезінде жасау керек:
Микротрахеостома
Кеңірдек интубациюсын
Қабырғаны орнына келтіру
Жасанды өкпе вентиляциясын
+ Плевральды қуыс пункциясын
314 Патронаж кезінде медбике жаңа туған нәрестені тексеріп, мойнының бір жағында төс-бұғана-емізік бұлшықеттің қысқарғанын, тығыздалғанын байқады, бұлшықеттің ортасында диаметрі 2 см-ге дейін көлденеңінен қалқан тәрізді қалыңдау анықталды. Болжауға болады:
+ туа біткен қисық мойын
Гризель ауруы
туудағы жарақат
мойын аймағындағы гематома
мойын аймағындағы лимфаденит
315 Босану кезіндегі табиғи босану жолдарынан кеткен қанның келесі мөлшері физиологиялық болып есептеледі
400 мл-ге дейін
+500 мл-ге дейін
600 мл-ге дейін
800 мл-ге дейін
1000 мл-ге дейін
316 Жатырдың босанудан кейінгі тиімді жиырылуына ықпал ететін фактор
+Нәрестені жиі ана төсіне салу
Босанған әйел ішек жолдарының қалыпты қызметі
Босанған әйел қуығының қалыпты қызметі
Босанған әйелдің гигиенасы
Босанған әйелдің дұрыс тамақтануы
317 Жоғары саламқты ұрықтың тууының негізгі себептерінің біріне жатады
Резус-сенсибилизация
Кеш гестоздар
Артериальды гипотония
+Қант диабеті
Жүкті әйел жасының үлкен болуы
318 Гемоглобин мөлшерінің келесі көрсеткіштен төмен болуы жүкті әйелдің теміржетіспеушілік анемиясының нақты белгісі болып саналады
80 г/л
90 г/л
100 г/л
120 г/л
+ 110 г/л
319 Сізге жүкті әйел келесі шағымдармен келді: басының ауыруы, көзінің қарауытуы, эпигастрий аймағының ауырсынуы. Пульсі минутына 80 рет. ҚҚ 170/100 мм с.б., ісіктер жоқ. Жатыр көлемі мерзіміне жетілген жүктілік мерзіміне сәйкес, ұрықтың жүрек соғысы минутына 140 рет, тұншыққан, ырғақты. болжамды диагнозыңыз
Созылмалы артериальды гипертензия, ауыр дәрежесі
+Преэклампсия, ауыр дәрежесі
Преэклампсия, жеңіл дәрежесі
Гестациялық артериальды гипертензия, ауыр дәрежесі
Гломерулонефрит, гипертониялық түрі
320 Жүктіліктің қай мерзімінен бастап Леопольд-Левицкий әдісі бойынша сыртқы акушерлік тексеру өткізіледі
+24 аптасынан
28 аптасынан
32 аптасынан
34 аптасынан
36 аптасынан
321 Плацента бөлігінің жатыр қуысында қалып қоюында немесе плацента бұтіндігіне күдіктенсек жасайтын іс қимыл -
УДЗ
Окситоцин енгізу
Жатырға сырттай массаж жасау
Шыдамдылықпен күту
+Жатыр қуысын қолмен тексеру
322 Әйел іштің өткір, толықсу тәріздес ауырсынуына, әлсіздікке, АҚ 90/60 мм сын. бағ., пульс-100 минутына, терінің бозарғанына, Щеткин-Блюмберг симптомы оң, төрт апта бойы етеккір кезеңінің кешігуін белгілейді, PV: Жатыр мен қосылыстар өткір аурудың салдарынан анықталмайды, артқы қабырғасы ілулі, ауырады. Сіздің ұсынысыңыз
+жатырдан тыс жүктілік, түтіктік жыртылу типі
аналық бездің кистасының аударылуы
аналық бездің апоплексиясы
көкбауырдың жыртылуы
жатырдан тыс жүктілік, мойынның аборттық типі
323 Науқасты кіші жамбас мүшелерініңТРУДЗ-на (трансвагинальді ультрадыбыстық зерттеу) дайындау
3 күн диета, өту күнінде толық қуық
3 күн диета, кешкісі проц. алдында тазартқыш клизма
тексеріс алдында 1,5-2 литр су ішу
диета 3 күн, қуықты босатып өту
+арнайы дайындықты меңгермейді
324 Физиологиялық босанудың бірінші кезегінде әйелге қандай позаны тағайындайсыз
швед қабырғасын қолданып тұру
+ әйелдің қалауынша
ауалы доптың үстінде
қолмен тізеге тіреле отыру (тізе-шынтақ)
арқасына жатып
325 Босанатын әйелді босану бөлімшесіне тіркеу үшін қажет
тазартқыш клизма және шат аймағының депиляциясы
гигиеналық душты қолдануға көмектесу
босанатын әйелді жуу
+ауысу картасының және әйелдер кеңесінің барлық тағайындаған шарттарының бар екенін қадағалау
тазартқыш клизма, жартылай гигиеналық өңдеу
326 Созылмалы соз диагностикасының әдістері болып саналады
Вассерман реакциясы
Бактериоскопиялық зерттеу әдісі
Тері-алергиялық сынама
Бактериологиялық зерттеу әдісі
+Келесі бактериоскапиялық және бактериологиялық зерттеулермен өршітуді әдістерді
327 Пациент саңырауқұлақты ауруы бойынша емделген соң, дәрігердің бақылауына келді. Медбикенің тәуелсіз медбикелік араласуын таңдаңыз:
бақылау анализі үшін жолдама жазу
+ медбикелік тексеріс жүргізу
пациенттің ем жоспарын жасау
микологтың кеңесіне жіберу
емдеуге ақпаратттандырылған келісім алу
328 Үшінші курс студенті медициналық пунктте табандары мен аяқ саусақтарының аралығындағы бөртпелерге, қышынуға шағымданды.
Шамамен бір ай бұрын, аяғының саусақ араларында терісі түлей бастаған, кейін терісі жарылып, қышыну болған. Соңғы аптада табандарда көпіршіктер пайда болды.
Қарап тексергенде: аяқтың саусақ аралық терісі түлеген. Төртінші және бесінші саусақтардың арасы ісінген және қызарған жерінде эпидермистің сыдырылғаны байқалады.
+аяқтың микозы
кебек тәрізді теміретке
псориаз
онихомикоз
қант диабеті (диабеттік табан)
329
Сауда орталығына келушілер кенеттен бір орында қатып қалған адамға назар аударды.
Беттің көрінісі жоқ, көз қарасы бір нүктеге қадалған, сөзге мән бермейді. Аталған симптомдар тән
+кататоникалық ступорға
кататоникалық қозуға
ипохондриялық синдромға
астениялық синдромға
аментивті синдромға
330 «Психикалық денсаулық медициналық орталығы» ауруханасының медбикесі дәрі-дәрмек таратқан кезде науқастарды бірінен соң бірін шақырып, қолдарына таблеткаларын берді. Медбикенің қатесі:
+дәрінің ішуін және жұтылуын бақыламады
дәрілік заттарды дәрігерсіз таратты
дәрінің жарамдылық мерзімін тексерді
басқа науқастардың көзінше дәрілерді таратты
дәрігердің тағайындау парағына байланысты дәрілерді таратты.
331 Психиатриялық стационарда медициналық бике жұмысының ерекшелігі:
науқастарға дәрі тарату
зерттеудің инструментальды әдісіне дайындау
зерттеудің зертханалық әдісіне дайындау
медициналық құжаттарды толтыру
+науқасты үнемі қарау
332 Емханаға әйел адам жәндіктер денесін жыбырлатып, ауыру сезімін тудыратынын айтып, шағымданды. Қарап тексеру кезінде шағымы расталмады. Симптомды анықтаңыз:
+тактильді галлюцинацисы
көру галлюцинациясы
висцеральды галлюцинациясы
дәм сезу галлюцинациясы
функциональді галлюцинациясы
333 Екінші курс студенті қалшылдау, дене температурасының 40С жоғарлауы, қатты басының ауруы, лоқсу, жеңілдік әкелмейтін құсық шағымдары бойыша колледждің жатаханасына медбикені шақырды.Анамнезінде 2 күн бұрын ауырған. Қарағанда:науқас тежелген, басы артқа шалқайған,аяқтарын тізеде бүгіп,ішіне қарай жинап алған. Мойын-шүйде бұлшық еттері қатайған.Студентте болған жағдайды анықтаңыз және медбикенің іс-әрекеті:
менингококкты назофарингит, ұжымнан оқшауламау
менингококкты назофарингит, науқасты оқшаулау, дәрігер шақыру
менингококкемия, науқасты оқшаулау, бригада шақыру
+менингококкты менингит, науқасты оқшаулау, жедел көмек бригадасын шақыру, №058 үлгісін толтыру
менингококкты менингит, науқасты оқшаулау, жедел көмек шақыру
334 Науқас инсульт алғаннан кейін, басқалардың сөзін түсіну қабілетін жоғалтты. Науқас көп сөйлейді, сөзінде көп мөлшерде ауызша парафазия. Науқастағы бұзылыстың түрі:
дизартрия
амнестиялық афазия
моторлық афазия
семансиялық афазия
+сенсорлық афазия
335 Өнеркәсіптік кәсіпорынның медициналық пунктіне бетінің асимметриясына, көздің жасаурауы, қабақтың жабылмауы, қасын жоғары көтере алмауына қатысты шағымдармен әйел қаралды. Нервтің қайсысының зақымдалуы:
көру нерв
+ бет нерв
үштік нерв
иіс сезу нерв
көз қозғалтқыш нерв
336 Көп профильді стационардың қабылдау бөлімінде 15 жастағы жасөспірімде құрысу басталып, тілін тістеп, еріксіз зәр жіберді.
5-10 минут аралық сайын құрысу бірінен соң бірі қайталанып, науқас есін жимады. Жағдайын анықтаңыз:
эпилепсия ұстамасы
+эпилепсиялық статус
вазодепрессорлы синкоп
каротидты синус синдромы
вегетативті криз
337 Колледждің мединалық пунктіне екінші курс студенті көздің жасаурауына, көздің ауыруы, кілегейлі-іріңді бөлініс, таңертең кірпіктердің жабысуына шағымданды. Бір күн бұрын суға түсуге жарамайтын тоғанда шомылған. Тексеру барысында медбике: қабақтың ісінуі, коньюктиваның ісінуі және коньюктиваның қызарғанын анықтады. Аурудың қандай түріне күдіктенуге болады:
+коньюктивит
глаукома
теріскен
блефарит
ирит
338 Сенбілікте оң көзіне әк түскен жұмысшы медициналық пунктке қаралды. Сіз медбикесіз, сіздің әрекеттеріңіз:
+көзді көп мөлшерде қысыммен краннан аққан сумен жуу, ауруханаға жеткізу
калий перманганатының әлсіз ерітіндісімен көзді шаю, ауруханаға жеткізу
екі көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шақыру
көзді қысыммен қайнаған сумен жуу, ауруханаға жеткізу
бір көзге байлам салып, «жедел жәрдем» бригадасын шақыру
339 Мектептің медициналық пунктіне төбелестен кейін мұрны қанағаннан кейін 2 сынып оқуышысы келді. Медбикелік көмекті көрсетіңіз:
+кеңсірікке суық дәке қою
викасолдың 1% ерітіндісін 2,0 мл бұлшықет ішіне енгізу
кальций хлоридінің 10% ерітіндісін 5,0 көктамырға енгізу
12,5% дицинон 2,0 мл физиологиялық ерітіндімен қоса көктамырға енгізу
басын шалқайту
340 Теміржол вокзалының медициналық пунктіне мұрнының бітелуіне, оң құлақтағы шуға және төбе-самай амағына берілетін атпалы ауырсынуға,естуінің төмендеуіне, дене температурасының жоғарлауына шағымданып жолаушы келді. Бір апта бұрын жедел респираторлы вирусты инфекциямен ауырған. Жолаушыда дамыған ауруды көрсетіңіз:
+жедел оң жақ отит
оң құлақ өтісінің фурункулы
оң жақты жедел іріңді отит
оң жақты созылмалы отит
мезотимпанит
341 Пацент медициналық көмек алу, ал қызметкер – кәсіби қызметінің барысында жұқтырған жұқпалы аурулар қалай аталады
Карантиндік
Аса қауіпті
+Ауруханаішілік
Ішек
Парентеральды
342 Туберкулездің арнайы алдын алу әдісі:
науқасты оқшаулау
+вакцинация
тұрғындар арасында санитарлы-ағартушы жұмыстар
туберкулезге қарсы дәрілер тағайындау
ағымдық және қорытынды дезинфекция
343 АИВ қасиетінің бірі
Сыртқы ортада төзімді
Жоғары температураға төзімді
Радиациялық сәулеге төзімсіз
Төменгі температураға төзімсіз
+Құрамында хлор бар дезерітінділерге төзімсіз
344 Инъекцияның қай түрінде АИВ таралу қауіпі жоғары
Тері астына
Бұлшық етке
Тері ішіне
+Көк тамырға
Буын ішіне
345 АИВ/ЖИТС-ның алдын алудың негізгі бағытының бірі
АИВ жұқпасы бар адамдарды оқшаулау
Ауа-тамшы жолы арқылы таралатын жұқпалардың алдын алу
+Тұрғындарға АИВ/ЖИТС туралы толық мәлімет беру
Вакцинация
Иммунизация
346 Медбике паравертебралды аймаққа ультрадыбыспен әсер еткенде, омыртқаның қылқанды өсіндісінен кейінгі арақашықтықты қадағалау керек:
+кемінде 1 см
кемінде 2 см
кемінде 3 см
кемінде 4 см
кемінде 5 см
347 ЖИА ауыратын науқастарда физикалық жаттығудың қай түрі қолданылмайды?
топпен жаттығу
жеке жаттығу
+ұзақ қашықтыққа марафон
таңертеңгі гимнастика
мөлшерленген жүру
348 Медициналық этика терминінің түсінігіне жатады
+Медициналық қызметкер, пациент, қоғам және қоршаған ортаның қарым қатынасы
Медициналық қызметкердің өз жұмысына жауапкешілікпен қарауы
Басқа адамды дұрыс қабылдау және түсіну
Медициналық қызметкердің қызметінде адамгершілік, мораль, гуманизм принциптерін көрсету
Пациент пен медициналық қызметкер арасындағы тиімді қарым-қатынас әдісі
349 Мейіргерге пациентпен әңгіме сұхбат өткізу қажет. Науқаспен сөйлескенде мейіргер келесі қашықтықты ұстануы қажет
Жұптық
Жеке
Әлеуметтік
Қоғамдық
+Шартты
350 Сіз пациентті бұлшық етке инъекция салу үшін ем шара бөлмесіне шақырдыңыз. Манипуляцияны орындау барысында сіз коммуникативті дағдының қайсысын алдымен қолданасыз
Эмпатияны
Қортындылау
Екі жақты байланыс
Белсенді тыңдау
+Түсініктеме
351 Қан кетудің қандай сипаты сыртқы артериальды қан кетудің белгісі
Қан кету баяу
Қан тамшылап ағады
Баяу және созылмалы қан ағу
Қан қоңыр-қызыл түсті
+Жылдам және атқылаған қан ағу
352 Клиникалық өлімнің нақты белгісі болып саналады
+Ұйқы артериясында пульстің болмауы
Көз қарашығының тарылуы
Тері қабатының бозаруы
Өлілік тағбалардың пайда болуы
Қан қысымының төмендеуі
353 Өкпе ісіну кезіндегі эффективті көмек көрсету
+науқасты фаулер позициясына отырғызу, санына қысқыш тар қойып, пульстің жоғалуын күтеміз
науқастың аяқтарын жоғары көтеріп жатқызу
небулайзер арқылы тыныстық аналептиктерді беру
наркотикалық анальгетиктерді қолдану
науқасты ортопноэ позициясына келтіру, санға және 1 қолдыға қысқыштарды пульстің жоғалуына дейін қою
354 Ересектің эффективті компрессиясын жасау үшін, минутына жиілігі
60-80 мин
100-120 мин
120 мин көп
80-120 мин
+90 мин көп емес
355 Науқастың жөтелген кезінде алқызыл қақырықтың бөлінуі қандай жағдайда болады
өкпе ісінуі
+ өкпеден қан кету
асқазаннан қан кету
өкпео быры
бронхоэктазды ауру
356 Дифференциалды диагноз қоюға мүмкіндік беретін диагностикалық зерттеуді анықтаңыз. Баланың 6 жыл бойы ауырғаны, әлсіздігі, іштің ауырсынуы, жүрек айнуы, құсу, шулы тыныс алу, ацетонның иісі:
Жалпы қан анализі
Жалпы зәр анализі
+ Қандағы қант мөлшерін анықтау
УДЗ
КТ
357 Глазго шкаласы бағалауға қолданылады:
+жабырқаулы ес деңгейін
шок ауырлығының дәрежесін
кома кезіндегі тыныс алу бұзылыстарының айқындылығын
жаңа туған нәрестенің жағдайын
кома түрін
358 Жүрек бұлшық етінің некрозының негізгі ЭКГ белгісі болып табылады:
ST сегментінің төмендеуі
+ кең және терең Q тісшесі
ST сегментінің жоғарылауы
R тісшесінің кішіреюі
теріс T тісшесі
359 Егде жастағы науқаста кенеттен төс артында өткір ауырсыну, кейін құрғақ жөтел, бас айналуы туындады. Сәл кейін инспираторлы ентігу және терінің бозаруымен үлескен диффузды цианоз туындады. Визуалды түрде эпигастралды аймағында патологиялық пульсация анықталды. Перкуторлы анықталады – жүректің оң жақ шекарасының кеңеюі, аускультативті- ІІ үн екпіні және өкпе артериясының үстінде екіге бөлінуі. Науқаста туындаған жағдайды теңестіруге болады:
кенеттен болған пневмоторакс
өкпе артериясының тромбоэмболиясы
қақпақшалы пневмоторакс
+жіті коронарлы синдром
құрғақ плеврит
360. Анемия кезінде қандай өзгерістер болады?
-лейкоцит санының көбеюі
-ЭТЖ жылдамдауы
+гемоглобин деңгейінің төмендеуі
-бластты жасушаның пайда болуы
-тромбоциттер санының азаюы
361. Эритроциттер мен гемоглобиндер ағзада қандай қызмет атқарады?
-қалыпты гемостазды қалыптастырады
-қан кетуді тоқтатады және алдын алады
-микроциркуляцияны жақсартады
-ағзаның қорғаныс қызметін атқарады
+тіндерге оттегін тасымалдайды
362. Ревматизмде теріде болатын өзгерістер
-квинке ісігі
-есекжем
+сақиналы эритема
-қышымалы бөртпе
-тері гиперемиясы
363.Асқорыту мүшелерінің мүмкін болатын ауруларын диагностикалау мақсатында адамның нәжісін (микроскопиялық, макроскопиялық,химиялық) зерттеу қалай аталады?
+копрологияға нәжіс
-бактериологиялық тексеруге нәжіс
-құрттар жұмыртқасына нәжіс
-жасырын қанға нәжіс
-дисбактериозға нәжіс
364. Реанимация бөлімшесіндегі науқаста тыныс амплитудасының жоғарылауы, кейін төмендеуімен және 25-60 секундтық апноэ паузаларымен кенеттен тыныс тоқтауы пайда болды. Тыныс алу типін атаңыз.
-Биот тынысы
-Куссмауль тынысы
-Грокк тынысы
+Чейн Сток тынысы
-Гаспинг тынысы
365. Өкпеден қан кету кезінде госпитализацияға дейінгі кезеңде гемостатикалық мақсатта қолданылатын тәуелді медбикелік көмекті көрсетіңіз.
-мұз бөліктерін жұту
-12,5% дицинон ерітіндісін тамырішілік енгізу
-оттегі ингаляциясын қолдану
+5% аминокапрон қышқылын тамырішілік енгізу
-физиологиялық ерітіндіні тамырішілік енгізу
366. Науқастың сегізкөз аймағында ойылу пайда болған, жара суланған. Қарағанда терісі, тері асты май қабаты ойылып, бұлшықет қабаты көрінеді. Ойылудың қай сатысына сәйкес келеді?
-Базданудың 2-ші дәрежесі
-Ойылудың 1-ші дәрежесі
+Ойылудың 3-ші сатысы
-Мацерация
-Дерматит
367. Қабылдау бөліміне науқас ес түссіз түсті. Қарау кезінде терісі салқындаған, науқас бозарған, енемнезінде І типті қант диабеті. Терең шулы, сирек тыныспен сипатталған тыныс типін анықта
+Куссмауль
-Биот
-Грок-Фрутони
-Чейн-Сток
-Гаспинг
368. Дәрілік препаратты тамырішілік енгізу кезінде науқаста мазасыздық, бет тері жамылғыларының бозаруы, құсу,ішінде толғақ тәрізді ауырсыну пайда болды. Медбике тактикасы
-тәуелді медбикелік кірісу
+тәуелсіз медбикелік кірісу
-өзара тәуелді медбикелік кірісу
-жоспарланған медбике кірісуі
-интуициялық медбикелік кірісу
369. Пациенттің қай қалпында талаққа пальпация жүргізіледі?
+оң қырында
-сол қырында
-шалқасынан жатқанда
-отырғанда
-тұрғанда
370.Балалардағы ойық жаралы аурудың патогенезінде маңызды:
-шырышты қабықтың муцин түзу интенсивтілігінің жоғарылауы
-қышқыл-пептидтік агрессияның жоғарылауы
+Нelicobacter мен індеттену
-гастрино-гистамин түзуші клеткалардың төмендеуі
-асқазанның антральді бөлігінде бикарбонаттар секрециясының жоғарылауы
371. А гепатиті бар науқастан қорғану мақсатында қандай шаралар жүргізу керек?
-байланыс кезінде қолғап кию
-бөлмеге кірер алдында зарарсыздандырған киім кию
-қатаң бетперделік тәртіп
+бокс бөлмеге жатқызу
-бөлімшеде вирусқа қарсы терапия жүргізу
372. Қанның резус фактор анықтауда медбике анти-Д супер цоликлонын қолданды, планшетте 0,1 млцоликлон 0,01мл қанды араластырды. Нәтижесін қанша уақыттан кейін бағалау қажет?
-араластырғаннан кейін
-1 минуттан кейін
+3 минуттан кейін
-5 минуттан кейін
-10 минуттан кейін
373. Түстік белгіленуі сары түсті перифериялық венозды катетр қойылатын науқастардың жас санатын көрсетіңіз
-ересектерге
-онкологиялық аурумен ауыратындарға
+жаңа туылған нәрестелерге
-қан компоненттерін құю қажеттілігі бар науқастарға
-ұзақ уақыт дәрілік препараттар енгізу қажет науқастар
374. Қабылдау бөліміне іштің тұйық жарақатын алған науқас перитонит белгілерімен келді. АҚ 70/40ммсбб дейін төмендеген. Қан құюға көрсеткіш
-жедел ревматикалық қызба
-өкпе ісінуі
+массивті қан кету
-созылмалы жүрек жеткіліксіздігі
-бүйрек жеткіліксіздігі
375. Мейіргер дәрігердің тағайындауымен пациентке Нелатон катетрін енгізу кезінде енгізу жолында айтарлықтай кедергіге кездесті. Мейіргердің әрі қарай іс әрекеті қалай болуы керек?
-катетрді қайтадан енгізу
-Фоллей катетрне ауыстыру
-30 мин дем алып енгізу
-катетрді жәймен әрі қарай енгізу
+дәрігерге хабарлау қажет
376. Тромбофлебиттің алдын алу үшін тамырішілік иньекция жүргізуде мадбике мына ережеге сүйену керек
-аллергологиялық анамнезді мұқият жинау
-асептика және антисептика ережелерін сақтау
-иньекция алдында шприцтан ауаны шағару
+венепукция орындарын ауыстыру
-шприцта бірнеше милилитр ерітінді қалдыру
377. Таңу кабинетінің медбикесі науқасқа үш айналмалы таңу салды, кейін бинттің басын жоғарыдан төмен қиғаш бағытта алдыңғы жүрістің 2/3 жаба жүргізді. Байлам түрін анықтаңыз.
-циркулярлы
+спиральді
-масақ тәрізді
-крест тәрізді
-тасбақа тәрізді қиылысатын
378.Күйзелістен кейін кенет басталатын шүйде аймағындағы интенсивті ауырсыну, жүрек айну, көзінің алдында «шіркей» ұшу түріндегі көрудің бұзылысы, систолалық АҚ жоғарылауы қай ауруға тән?
+гипертонялық криз
-геморрагиялық инсульт
-ишемиялық инсульт
-аорта қақпақшасының жеткіліксіздігі
379. Хирургиялық бейіндегі бөлімшелердегі, ана мен баланы қорғау ұйымдарындағы сыртқы ортаның эпидемиологиялық маңызы бар обьектілерінен алынған жұғындылардың әдісімен жоспарлы тексеру мерзімі:
-3 айда 1 рет
+айына 1 рет
-аптасына 1 рет
-6 айда 1 рет
-айына 2 рет
380. Қыз баланың үйіне кезекті келген медбике бетінің және аяғының ісінуін байқаған. Анасының айтуынша зәрінің түсі «ет жуындысы» тәрізді. Сирек зәр шығарады. Медбикенің тактикасы
+госпитализация үшін жедел жәрдем шақыру
-шұғыл госпитализация себебін анасына түсіндіру
-анасына ауруханаға не алу қажеттігін түсіндіру
-анасына тәуліктік зәр жинауды түсіндіру
-анасына үйде қалуды айту
381.Науқасқа ішке қабылдауға антибиотиктер тағайындалды. Медбике антибиотиктің концентрациясын бірқалыпты ұстау үшін не жасау қажет?
-дәріні тамаққа дейін қабылдау
-науқастың қолына дәріні жеткілікті мөлшерде беру
-препаратты жоғары дозада тағайындау
+препаратты қабылдауда дұрыс уақыт арақашықтығын сақтау
-енгізу жолын дұрыс қадағалау
382.Науқас К, 40 жас ауруханаға қан жоғалтумен және тонико- клоникалық тырысулармен әкелді. Ең тиімді зерттеу әдісін таңдаңыз.
+электроэнцефалография
-резонансоэнцефалография
-ультрадыбыстық, доплерография
-эхо-энцефалография
-электромиография
383. Өкпені кескіндеп, қабаттап суретке түсіру аталады.
-рентгеноскопия
-рентгенография
+томография
-бронхография
-флюорография
384.Отбасын жоспарлау бойынша әйелдер кеңесінің тиімді жұмысының негізгі көрсеткіші болып табылады.
-аймақтағы әйелдер саны
-бір жыл ішінде абортқа жіберілген әйелдердің абсолютті саны
-аборттан кейінгі асқынулардың саны
+түсік саны фертильді жастағы 1000 әйелдің санына қатынасы
-гинекологиялық аурулар саны
385. ЕПҰ дезинфекцияның қай тәсілі кеңінен қолданылады?
-биологиялық
+химиялық
-термиялық
-механикалық
-физикалық
386. Эксудативті плевритте өкпені тыңдағанда естілетін тыныс:
-везикулярлы
-қатаң
-бронхиалды
-амфоралық
+тыныс естілмейді
387. Науқасқа жүрек ырғағын мониторлау мақсатында құрылғы қойылған. Сіз бөлмеге кірген кезде құрылғы ырғақтың мына көрсеткіштерін(суретке қара) көрсетуде. Осы жағдайда не істеу керек?
-дәрігер шақыру
-науқасты сол жағымен жатқызу
+қатты дауыспен көмекке шақыру және жүрекке тікелей емес массаж жасау
-ырғақты 10 мин соң қайта тексеру
-науқасты оң жағымен жатқызу, аяқтарын ішіне жинау
388.Науқас торакальді хирургия бөлімшесінде өкпе бөлігінің резекциясы опарециясына дайындалуда. Хирург науқасқа арнайы қалыпты таңдады.
-Тренделенбург
-Квинк
-Ватерлоу
+Фаулер
-Симс
389. Көзді күту үшін қолданады:
-3% сутегі асқын тотығы
+ағынды су
-хлорамин ерітіндісі 3%
-1:5000 фурациллин ерітіндісі
-спирт ерітіндісі
390. АИТВ мен ауыратын пациентте антиретровирусты препаратты 3 аптада қабылдағаннан кейін лоқсу, әлсіздік, бас ауруы пайда болды. Сіздің тактикаңыз?
- дәрі дәрмек қабылдауды тоқтату
-терапияда үзіліс жасау
+дәрі дәрмектерді қабылдауды жалғастыру, дәрігерді ескерту
-емді ауыстыру
-дәрі дәрмектер дозасын азайту
391. Ағза гипоксиясының алғашқы белгісі
-ықылық
-бозару
-мидриаз
+есінеу
-пароксизмалды тахикардия
392. Анафилактикалық шокта жедел көмек:
+адреналин
-диуретиктер
-антибиотиктер
-мегнезия енгізу
-тіл астына нитроглицирин
393. Пациентте құсу пайда болғанда бірінші медбикелік іс әрекет
-сұйықтық қабылдауды азайту
+аспирацияның алдын алу
-асқазан тазалау
-құсуға қарсы дәрі дәрмектерді енгізу
-ылғалды ауа жіберу
394. 40 ж В есімді науқас ревматология бөлімшесіне аяқ қолдың ұсақ буындарының ісінуімен ауырсынуына, таңертең өз бетімен жуыну, тарану, түймесін салу қиындаған. Қарағанда аяқ қол саусақтары ісінген, олардың деформациясы байқалады.қандай ауруға күмәнданасыз?
-остеоартрозға
+ревматоидты артитке
-Бехтерев ауруына
-жүйелі қызыл жегіге
-бруцеллезге
395.Ақпарат жинау барысында медбикеге науқас мазасыздық, бас ауруы, ұйқының бұзылуы, жүрек айну, құсуға шағымданады. Берілген симптоматика қай жүйенің зақымдануына жатады?
-сүйек бұлшықет жүйесі
-асқорыту жүйесі
+жүйке жүйесі
-қан жасау жүйесі
-тыныс алу жүйесі
396. ең көп мөлшерде калий бар өнім
-кәмпит,шоколад
-сүт, ірімшік,
+мейіз, өрік
-ет, балық
-картоп,ақжелкен
397.Науқасқа скриниг жүргізу барысында диагноз қойылды. Семіздік. Осы ауруда Кетле индексі қандай болу керек?
+30-35
-18,5-24,9
-25-25,9
-18.5-15
-19-25
398. Қабылдау бөліміне АҚ 180/130мм с.б.б дейін жоғарылаған, басының ауруына, есінің есеңгіреуімен науқас түсті. Гипертензиялық кризге қандай қосымша бұзылыс тән?
-ретинопатия
-зәрдің тоқтауы
+құсу
-брадикардия
-естудің төмендеуі
399. Электрокардиограммада QRS комплексі нені сипаттайды?
-Гис аяқшаларының және Пуркинье талшықтарының реполяризациясы
+қарыншалар деполяризациясы және жүрекшелер реполяризациясы
-оң және сол жақ қарынша реполяризациясы
-жүрекшелер деполяризациясы және АV түйіннің стимуляциясы
-жүрекшелер деполяризациясы және жүрекшелер реполяризациясы
400. Пантопрозол келесі дәрі дәрмектер тобына жатады.
-адреноблокаторлар
-М-холиноблокатор
-Н1 гистамин рецепторларының блокаторлары
- Н2 гистамин рецепторларының блокаторлары
+протондық насос блокаторлары
401.Сол жақ қабырға омыртқалық бұрышының пальпациясы кезінде ауырсыну келесі белгіге тән
-Воскресенский
+Мейо Робсон
-Гренвальд
-Мондер
-Грей Тернер
402. Операция алаңын өңдеу үшін қолданылатын ерітіндіні көрсетіңіз
+1% йодонат ерітіндісі
-1%хлорамин ерітіндісі
-6% сутегі асқын тотығы
-0,1% күміс нитраты ерітіндісі
-0,1% фуразидин ерітіндісі
403.Егер соңғы етеккірдің 1 ші күні 10 қаңтар болса, босанудың болжамды мерзімін анықтаңыз
-6 қыркүйек
+17 қазан
-11 қараша
-21 желтоксан
-3 қазан
404. ФАП фельдшеріне әйел жиі және ауырсынбалы етеккірге шағымдармен жүгінді. Қалыпты етеккір циклының ұзақытығы жайлы сұраққа не деп жауап беру қажет?
+21-35 күн
-18-20 күн
-15-20 күн
-36-40 күн
-41-45 күн
405. Жедел жјрдем фелдьшерін жїкті јйелге шаќырды.Жїктілік 40 апта іштіѕ тґменгі жаєындаєы толєаќ тјрізді 5-6 минут сайын 20 секундќа созылатын ауырсынуларєа шаєымданады.Диагноз ќойыѕыз жјне ґз іс-әрекетіңізді дәлелдеңіз
+жүктілік 40 апта, босанудың І кезеңі, стационарға жатқызу
-жүктілік 40 апта, прелеменарлық кезең
- жүктілік 40 апта, босанудың ІІ кезеңі стационарға жатқызу
-жүктілік 40 апта, айтолғақ
- жүктілік 40 апта, босанудың ІІІ кезеңі стационарға жатқызу
406. 22 жасар науқас іштің төменгі бөлігінің, әсіресе оң жағы ауырсынуына, сондай ақ тік ішекке берілуіне шағымданып түсті. Анамнезінде екі мед.аборт. Диагноз:
-жедел аппендицит
-басталған түсік
-эндометриоз
+жатырдан тыс жүктілік
-эндометрит
407. Жедел жәрдем фельдшерін қатты ауырсынбалы толғақтарға шағымданатын босанушыға шақырды.Қарау барысында мазасыз,контракциялық сақина кіндік деңгейінде. Сіздің болжамды диагнозыңыз:
+жатырдың жыртылу қаупі
-бала жолдасының ажырауы
-қасаға буындасуының ажырау
-құрсақта егіз ұрықтың болуы
408.Жыныс серіктестерін жиі ауыстыратын және жыныстық қатынаста жиі болатын 19 жастағы жас қызға контрацепция әдісін таңдаңыз:
+мүшеқап
-жатыр ішілік спираль
-оральдік контрацептив
-пластырь
-хирургиялық әдіс
409. Науқас әйел іштің төменгі жағындағы кенеттен бүріп ауруға, есінен танған күйге шағымданады. АҚҚ 90/60 мм с.б.б. тамыр соғысы 102рет. Ішінің төменгі бөлігі ауырғандықтан жатыр және қосалқылары анықталмайды, артқы күмбезі керіліп тұр. Нені болжауға болады?
+түтіктің жыртылу типі бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
-аналық без киста аяқшасының бұралып қалуы
-аналық без апоплексиясы
-көкбауыр жарылуы
-жатыр мойнындағы түсік бойынша үзілген жатырдан тыс жүктілік
410.геморрагиялық шок патогенезі негізінде не жатады
-қанайналымының орталықтануы
-тіндік ацидоз
-тіндік гипоксия
+айналымдағы қан көлемінің тапшылығы
-артериялық қысымның түсуі
411.Мүйіспен және қасаға симфизінің төменгі шеті арасындағы арақашықтық
-11см
-13,5 см
-20-21 см
+12,5-13 см
-25-26 см
412. АИТВ инфекциясының таралуында ең жиі таралған берілу жолы
-жыныстық
-жұқтырылған анасынан баласына
-қан және оның препараттарын құю кезінде
+ортақ ине мен шприцтерді пайдалану кезінде дәрілік препараттарды парентеральдік жолмен енгізу
-артифициалдық берілу жолы
413. операция жасалған науқасты ауруханадан шығарды. 10 күннен кейін операциядан кейінгі тыртықтың орнында іріңді бөлінді бар жыланкөз пайда болған. Осы жағдайды қалай бағалауға болады?
-иммунитеттің төмендеуі
-ауруханадан шыққаннан кейінгі жұқтырылуы
-аутоиммунды процесс
-эндогенді инфекция
+операциядан кейінгі асқыну
414. Бөртпе сүзек ауруында сырқаттанушылықтың сипаты
-эндемия
-шұғыл індеттер
+эпидемия
-пандемия
-кездейсоқ сырқаттанушылық
415. Естен тану кезінде мейіргердің тәуелсіз араласуы
-басын көтеріп қою
-жүрек аймағына қыша қою
-жүрек аймағына қыша қою
+мүсәтір спирті буымен демалдыру
-преднизолон енгізу
-басқа мұз қапшығын қою
416. Науқас әр жөтелген сайын алқызыл, көбікті қанның бөлінуі бойынша мейірбикені палатаға шақырды. Қандай шүғыл жағдай дамыды?
+өкпеден қан кету
-асқазаннан қан кету
-өңештен қан кету
-ауыз қуысынан қан кету
-мұрыннан қан кету
417. паренхиматозды сарғаюдың патогенетикалық механизмі
-эритроциттердің жоғары гемолизі
+билирубин қармалануының коньюгациясының және экскрециясының бұзылуы
-сілтілі фосфатаза экскрециясының азаюы
-билирубин түзілуінің азаюы
-стеркобилин түзілуінің азаюы
418. Ревматоидты артритты анықтау кезіндегі маңызды тексеру әдісі қандай?
-УДЗ
-ФГДС
-Холецистография
+рентгеография
-урография
419. подагра кезінде ауырсыну орналасады
-шынтақ буынында
-жамбас буынында
-табан буынында
+бірінші табан сүйек-бақайшақтар буынында
-кәрі жілік-білезік буынында
420.Фебрильді қалтырау, тамақтағы ауырсыну, петехиалар мен терінің бозаруы, қандағы гиперлейкоцитоз, дифференциалданбаған жасушалар(лейкемиялық ойық) келесі аурудың белгілері
-созылмалы миелолейкоз
-созылмалы лимфолейкоз
-В12 дәрумені тапшылықты анемия
+жіті лейкоз
-темір тапшылықты анемия
421.кез келген этиологиялық шокпен күресу үшін неліктен АҚ ұстап тұру өте маңызды?
-қысымның төмендеуі шок дамуының негізгі патогенетикалық факторы болып табылады
-қысымның төмендеуі кез келген шок дамуының этиологиялық факторы болып табылады
-қысымның төмендеуі липидтердің асқын тотығы механизмін және тіндер зақымдануын іске қосады
+қысымның төмендеуі шырғалаң шеңберді туындатады: гипоксия-миокард жұмысының бұзылуы-қысымның төмендеуі
-қысымның төмендеуі диссиминациялық тамыр ішілік ұюының дамуына септігін тигізеді
422.Оң манту сынамасы нені білдіреді?
-науқаста өкпе абсцессі бар екендігін
-ағзаның ұзақ инфекциямен әлсізденуін
+ағзаның туберкулез микобактериясымен инфициреленуін
-науқаста өкпе обыры бар екендігін
-науқаста пневмония бар екендігін
423. Нитраттарға төзімділіктің даму қаупін азайту үшін
+тәулік бойы қандағы препараттар концентрациясының біркелкілігін қамтамасыз ету керек
-препараттар қабылдау арасында үзілістер жасау керек
-препараттардың аз мөлшерін қолдану
-препараттардың барынша мөлшерін қолдану керек
-препараттардың ингаляциялық түрлерін қолдану керек
424.Оң қарыншалық жеткіліксіздікке тән
+мойын веналарының ісінуі
-ортопное қалпы
-горизонтальды қалыпта болатын жөтел
-қашықтық сырылдар
-өкпенің төмен бүйір бөлімдерінде везикулярлы тыныстың әлсіреуі
425.Науқас Б, 45 жаста, түнгі 1-де төс астындағы ауырсынудан оянып кетті, ауырсыну құсумен, ентігумен,салқын термен қосарланған. АҚ 70/40мм.с.б. Іші жұмсақ, ауырсынбайды. Перитонеальды симптомдар жоқ.Әйелінің айтуы бойынша ұйықтар алдында жұмысында болған мәселені естіп,уайымдаған. Науқаста қандай жағдайды болжауға болады
+миокард инфаркті
-жедел панкреотит
-жедел холецистит
-жедел гастрит
-перекардит
426. кардиогенді шокпен асқынған жіті коронарлы синдром кезіндегі тиімді препарат болып табылады
-нитроглицирин
+допамин
-гепарин
-клопидогрель
-метопролол
427.Науқас М, 52 жаста, ентігуге, тез шаршағыштыққа, еңбекке қабілетінің төмендеуіне шағымданады. Қарау кезінде жағдайы орташа қанағаттанарлық, тері қалыпты түсте, тері асты май қабаты артық дамыған. Ішкі мүшелерінде патология анықталған жоқ.салмағы 92 кг, бойы 168 см.
-28,9
-32,8
+35,8
-36,9
-38,8
428.Науқас М 63жаста, соңғы айда ішінің ұлғайғанына, аяқтарында ісінудің және ентігудің пайда болуына шағымданады. Осы науқастың іш аймағын тексеруді шештіңіз. Іштегі патологиялық сұйықтықты анықтау үшін төменде көрсетілген әдістердің қайсысын таңдайсыз?
-іштің беткей пальпациясы
-іштің терең пальпациясы
+іштің перкуссиясы
-ішті қарау
-іштің аускультациясы
429. Миокард некрозының спецификалық зертханалық маркері болып табылады.
-АСТ
-ЛДГ
-АЛТ
+Тропонин
-КФК
430. Науқас Б28 жаста, басының ауруына, дененің барлық бөлігінде ісінуге шағымданады. Баспамен ауырғаннан 10 күннен кейін алғаш рет ауырған. Бетінің ісінуі пайда болды, ісіну тез жайылуда, ентігу, диурездің азаюы қосылды. Обьективті беті боз, ісінген. АҚ 210/120 мм с.б.б. зәрі ет жуындылары түсті. М.с 1035, ақуыз -3г/л, тұнбада көп мөлшерде эритроциттер, цилиндрлер. Сіздің болжам диагнозыңыз
+жедел гломерулонефрит
-жедел пиелонефрит
-артериалды гипертензия
-жедел цистит
-несептас ауруы
431. тері жамылғыларының бозаруымен, сілекей ағуымен, бас айналу сезімімен жүретін, асқазан тұсындағы жағымсыз сезім
-қыжыл
+жүрек айну
-кекіру
-құсу
-лоқсу
432. гломерулонефрит кезіндегі триада белгісіне тән симптомдарды атаңыз:
-тершеңдік, боз, бас ауруы
-дисфагия, дене салмағы төмендеуі, ауырсыну
-шөлдеу, полиурия, ацидоз
-дизурия, поллакиурия, ауырсыну
+ісіну, гипертония, гематурия
433. асқазанды шаю үшін зондты енгізу қажет арақашықтық формула бойынша анықталады.бойы(см)-х, мұндағы х тең
+100
-80
-50
-бойдың1/2 қатынасы
-бойдың 1/3 қатынасы
434 бронхиалды астма ұстамасына күдіктенесіз, егер науқаста анықталса:
-стридор, тұншұғу, қанды бөліністі шырышты қақырық шығу
-ентігу, кеуде тұсындағы жедел ауру, жөтел,қан түкіру
-тұншығу, ентігу қиындаған дем алумен, бет гиперемиясы, қозу
-ентігу, бет гиперемиясы, Куссмауль демі, құсу
+ентігу қиындаған дем шығарумен, дистанционды сырыл
435.Науқаста асқазаннан қан кетуге күмәнданасыз егер,
-алқызыл түсті, көпіршікті жөтел,
-«татты» қақырық бөліндісімен жөтел
+«қара қошқылданған нәжіс» және «кофе тұнбасындай» құсық
-алқызыл қан аралас нәжіс
-«ет жуындысы» түсті зәр
436. мейірбике қолданылған материалдарды қалдықтар класына сәйкес бөлуі қажет. Ол сарғыш Б класстағы пакетке қандай материалдарды салуы қажет
-бір рет қолданылған пакет, ескірген дәрілерін
-шприцтер, рентген пленкасы, дезерітінде контейнері
+шприцтерді, процедуралық кабинетте қолданылған системаларды
-туберкулезбен ауырған науқас маскасын, градусникті
-тамақтың қалдығын, катетрді, дезерітінді контейнері
437.Жүректің ишемия ауруына шалдыққан науқасқа №10 емдік диета тағайындалды. Науқасқа тамақтану бойынша кеңес беріңіз
-көмірсуларды шектеу
+ас тұзы мен жануарлар майын шектеу
-ақуыздар мен кальцийге бай өнімдерді
-өсімдік талшықтарына бай өнімдерді
-өсімдік майын шектеу
438.Науқасқа диастазаға зәр анализі тағайындалды. Зәрді жинау ерекшелігін түсіндіріңіз
-несептің ортаңғы бөлігі
-тәуліктік несепті
-8 үлес жинау
+жаңа бөлінген несепті жылы күйінде
-3 сағат ішінде жинау
439.Науқасты ректороманоскопия зерттеуіне дайындау кезіндегі сіздің іс шараңыз
+тазалық клизмасын қою
-асқазанын жуу
-қуықты босату
-зерттеудің мақсатын түсіндіру
-туыстарына болатын талдауды хабарлау
440. пациентте дене температурасы 1 сағат ішінде 41С тан 36С дейін төмендеді. Пациенттің терісі бозарған, ұстағанда мұздай, суық тер анықталады. Ерні көгерген.
-І кезең - басталуы
-ІІ кезең –өршу
+І кезең криз
-ІІІ кезең лизис
-ІІІ кезең криз
441. АІИ-ның жасанды берілу жолын көрсетіңіз
-ауа тамшы
-тұрмыстық қатынас
+артифициалды
-ауа шаңды
-фекальді оралды
442. Жағдайы ауыр науқастарды ойылудың алдын алу үшін теріні өңдеу қажет
+камфорлы спиртпен
-жылы сумен
-жасыл бриллиантпен
-фурациллин ерітіндісімен
-5% бор қышқылымен
443. 17 жастағы жасөспірім реанимация бөліміне түсті. Есі шатасқан. АҚҚ 70/40 мм с.б.б, шеткері артериаларда пульс анықталмайды. Тынысы жиі. Осы жағдай өлімнің қай сатысына сәйкес келеді?
+предагония
-ақтық үзіліс
-агония
-клиникалық өлім
-биологиялық өлім
444. келесі қашықтықта жаңа туылғандардың дыбыстарға реакциясын тексеру қажет (метрмен)
-0,25
-2
-5
-3
-3,5
445.микроциркуляцияның қандай бұзылысы қабынудың екі классикалық көрінісін – қызару және температураның жоғарылауын туындатады.
-артериолалардағы қысқа уақыттық спазм
-веноздық гиперемия
+артериялық гиперемия
-қабыну ошағындағы сұйықтар эксудациясы
-артериялық спазм
446.Стенокардия ұстамасынан кейін миокардта жасушалар зақымдануының қандай түрі пайда болады?
+қайтымды
-қайтымсыз
-созылмалы
-митозды
-біріншілікті
447. Балалар ықпалдастыра жүргізу бағдарламасы бойынша ауыр анемия белгілері
+алақанның айқын бозаруы
-екі табанның ісінуі
-айқын көрінген ауыр арықтау
-кілегей қабаттарының бозаруы
-тамақтан бас тарту
448. Табиғи тамақтанатын дені сау балаларға қоспаны келесі жаста енгізе бастайды(айлар)
-3
+6
-4
-4,5
-5
449.егер бала емшекке қате салынған болса сіз байқайсыз:
-иегі анасының емшегіне тигенін
-нәресте аузының кең ашылғандығын
+астыңғы ернінің ішіне бүрілгенін
- астыңғы ернінің сыртына бүрілгенін
-ареоланың көп бөлігі үстінен көрінетіні
450. Балаға 2 ай. Барлық екпелерін ҚР мемлекеттік күнтізбеге сай алған. 1 айдан соң 3 айлығында екпе салуға шақырылған. 3 айлық бала қандай екпелерді алуы керек:
-АбКДС
-АбКДС, ВГВ,ИПВ
+АбКДС,ИПВ
-БЦЖ,ВГВ
- ККП,ОПВ
451. Ауыр сусызданумен болатын диареяда егер бала су іше алмаса, сұйықтықты тамыр ішілік енгізу тағайындалады. Ауыр сусызданумен болатын диареяда қандай ерітінді тамыр ішілік енгізіледі?
-глюкоза 5%
-глюкоза 40%
-регидрон
-реополиглюкин
+рингер лактат
452.Науқас қабылдайтын ауру мен жағдай арасындағы сәйкессіздікті көрсетіңіз
-бүйрек ұстамасында- қозғалмай жату
-плеврит кезінде- зақымданған бүйірімен жату
-кома кезінде-пассивті қалып
-сол қарыншалық жеткіліксіздікте-жартылай отыру
+эксудативті перикардитте- алдыға еңкейіп отыру
453. Берілген суретте қай аурудың бастапқы кезеңіне тән белгі көрсетілген?(Бала басының желке тұсы)
+рахит
-Бехтерев ауруы
-гипертрихоз
-атопиялық дерматит
-метаболикалық синдром
454.Қабылдауға 34жастағы еркек келді, түнгі клубта диджей, екі күн бойы дене температурасының 39С дейін жоғарылауы, дизурия, зәр шығару кезінде ашиды, ауырады, іріңді бөлінді бөлінеді.ретсіз жыныс қатынаста болады. Қарауда:жыныс мүшесі басының гиперемиясы мен ісінуі. Клиникалық сурет қай ауруға тән
+жедел гонорея
-урогенитальді хламидиоз
-урогенетальді кандидоз
-урогинетальді трихоманиаз
-гарденерелез
455.іш сүзегімен ауыратын науқастың потенциалды спецификалық мәселесі
-пневмония
-паротит
-менингит
-миокардтың диффузды зақымдануы
+ішек ойық жарасының перфорациясы
456. Ұрықтың көлденең орналасуында болатын асқыну
+қағанақ суының ерте кетуі
-ұрықтың гипотрофиясы
-ерте токсикоз
-қағанақ суының көп болуы
-қағанақ суының аз болуы
457. денсаулық сақтауда маркетингтің ерекшелігі мен мазмұны келесі жағдайды қамтиды
-медициналық қызметтерге сұранысты білу
-мекеменің жұмыс түрін анықтау
-денсаулық сақтаудағы қажеттілікті таңдау
+медициналық қызметтердің бағасын анықтау
-сұранысты қанағаттандыру
458. Көп ұрықты жүктіліктің диагностикалық белгісін анықтаңыз
+жатыр көлемі үлкен және жүктілік мерзіміне сай емес
-жүктілердің айқын жүрек айнуы және құсуы
-жатыр көлемі кіші және жүктілік мерзіміне сай емес
-жатыр көлемі жүктілік мерзіміне сай
-ерте токсикоз белгілері жоқ
459. Күлдіреуік(пузырчатька) патогенезінде жатыр:
-аутоиммунды реакция
-некрозды қабыну
-атрофиялық үрдіс
+лимфа айналымының бұзылысы
-қан айналымының бұзылысы
460. Эндемия термині нені білдіреді?
+сырттан әкелінген жағдайлармен байланыссыз, осы аймаққа тән инфекциялық аурулармен ауыру
-осы аймаққа тән кез келген инфекциялық аурумен ауыру
-сырттан әкелінген жағдайлармен байланысты, осы аймаққа тән инфекциялық аурулармен ауыру
-осы аймаққа тән кез келген зоонозды аурумен ауыру
-осы аймаққа тән емес кез келген инфекциялық аурумен ауыру
461.Қабылдау бөліміне 8 жастағы ер бала келді. Футбол ойнау кезінде мұрнынан жарақат алған. Мұрын аймағындағы ауырсынуға және мұрыннан қан кетуге шағымданады. Сіз қандай алғашқы көмек көрсетесіз?
-мұрын аймағына суық қою
+алдыңғы тампонада
-артқы тампонада
-сақпан байламын салу
-мұрынды жансыздандыру
462.23 жастағы А есімді неуқас екі көзінің бірдей айқын қышуына, жас ағуға, ісінуге шағымданып ауруханаға келді.Анамнезінен науқас 1 күн бұрын үй тазалығымен айналысқан, сіздің болжам диагнозыңыз
-серозды иридоциклит
-глаукоманың жедел ұстамасы
+аллергиялық коньюктивит
-тұқым қуалаушылық катаракта
-бактериалық кератит
463. Катарактаның туындауына жатқызады
-көру өткірлігінің тез төмендеуі
+көру өткірлігінің бертіндеп төмендеуі
-жарықтан қорқу
-көз рефракциясының өзгеруі
-блефароспазм
464. Қабылдау бөліміне даладан ересек бала келді, көп сөйлейді, көңілді, тежеусіз күлкі ұстамалары қорқынышпен кезектескен. Ымдауы жанданған. Бетінің гиперемиясы,көзі жылтыр, склера тамырлары иньекциялануы, қарашығы үлкейген. Аузынан және киімінен тәтті иіс, аузы құрғақ. Иньекция орны жоқ, гипертензия, тахикардия. Улану себебін көрсетіңіз.
+гашишты
-тағамдық
-алкоголь
-психостимулятор
-ұйықтататын дәрі
465.Глаукома ұстамасы кезінде көрсетілетін алғашқы көмек
-10% альбуцид ерітіндісі
+көзге 1% пилокарпин ерітіндісі
-2% гидрокортизон ерітіндісі
-0,1% дексаметазон ерітіндісі
-0,25%левомицетин ерітіндісі
466. Бас миы жарақаты кезінде «жарық» аралықтан кейін неврологиялық симптомдардың күшеюі пайда болуы мүмкін.
-бас миы ісігінде
-транзиторлы ишемия шабуылында
-бас миы шайқалуында
-менингитте
+бас миы қысылуында
467.40 жастағы сырқатта АҚҚ 210/130мм сбб көтерілгенде бас айналу, жүрісінің бұзылысы байқалды. Обьективті нистагм, координаторлық сынақты орындауда атаксия байқалды. 3 сағаттан соң аталған симптомдар жойылды. Сіздің болжамды диагнозыңыз.
+транзиторлы ишемиялық шабуыл
-кіші ошақты инсульт
-геморрагиялық инсульт
-субдуральді гематома
-паренхиматозды қан құйылу
468. Балалар саны 0-4 жасқа дейінгі 8 мың, 0-4 балалар арасында 320 қызылша жағдай тіркелеген. Таралу көрсеткіші қандай?
+интенсивті көрсеткіш
-қатынастар көрсеткіші
-көру көрсеткіші
-экстенсивті көрсеткіш
-орта арифметикалық шама
469. Бұлшық ет жүйенің даму сатысын бағалайды
-буындағы қозғалыс көлемімен
-бұлшықет топтарындағы бұлшықет санымен
-бұлшықет бедерінің айқындалағымен
+бұлшықет күшімен
-омыртқа формасымен
470. Науқас Е 50 жаста, Қант диабетінің орта дәрежесімен сырқаттанады. Шағымдары аяқтарының сыздап ауырсынуы, әлсіздік, жиі шөлдегіштік, ентікпе. Емдік жаттығулардың әсері тиімді болу үшін жаттығулар келесі уақытқа созылу керек
-30-40 мин
+10-15 мин
-20-30 мин
-25-35 мин
-15.20 мин
471. Мүгедектердің мүмкіндігі үшін жағдай жасау, олардың әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіру, олардың әлеуметтік және
-қалпына келтіру операциялары
-медициналық және әлеуметтік сараптама
-кәсіби бағдарлау
+мүгедектерді әлеуметтік оңалту
-реформалау
472.Іш сүзекпен ауыратын науқаста өршу кезеңінде байқалады.
-тежелу және адинамия
+сүзек статусы
-ұйқының қалыптасуы
-астеновегетативті синдром
-жалпы жағдайы өзгермейді
473. Қабылдау бөліміне түскен науқаста педикулез белгілері анықталғанда мейірбикенің іс әрекеті
+педикулезға қарсы тазалауды санитарлық өткізу бөлмесінде жүргізу
-науқасты дезинфекциялық станцияға жолдау
-педикулезға қарсы тазалауды емдеу бөлімінде өткізу
-педикулез анықталған жағдайда бас дәрігерге хабарлау
-науқасты инфекциялық ауруханаға жатқызу
474. Нөмері 058/у форма бойынша шұғыл хабарлама санитарлы эпидемиологиялық саладағы мемлекеттік мекеменің аймақтық бөлімшесіне ауру тіркелгеннен кейін неше сағатта жіберілу керек?
-1 сағат
3 сағат
+12 сағат
-24 сағат
-48 сағат
475.АИВ инфекциясы кезінде инкубациялық кезеңнің аяқталуы немен сипатталады?
-дене температурасының жоғарылауы
-лимфа түйіндерінің ұлғаюы
-шырышты қабаттар мен тері жамылғыларда кандидоздың болуы
-АИВ қарсы антиденелердің пайда болуы
-бірден салмақ тастау
476. Геморрагиялыќ инсульті бар науќасты тасымалдау кезінде ќажет
-басын жоғарлатќан ќалыпќа келтіру
-аяќтарын көтеру
-бос ќалпын жай өзгерту
-дененің ќалпын жиі өзгерту
+басының ќалпын өзгертуді болдыртпау
478. 60 ж науқаста АҚ қысым жоғарылауы аясында дизартрия, аяқ қолының дистальді бөлігінің әлсіздігі мен парестезиялар пайда болды. Сіздің әрекетіңіз
-нифидепин,эуфиллин, магний сульфаты
-нифидепин, фуросемид, нитроглицерин
-нитроглицирин, аспирин,гепарин, морфин
+морфин,добутамин, аспирин,гепарин, физиологиялық ерітінді
-сальбутамол, эуфиллин, будесонид
479. Резонерлік тән:
-эпилепсияға
-тамырлы деменцияға
-параноялық тұлға дамуына
+шизофренияға
-жабысқақ жағдайлар неврозына
480 психиатриялық клиникаға 25 жастағы әйел босанудан 1 аптадан кейін түсті. Бала дені сау болып туылып, босану асқынусыз өтті. Көңіл куій төмен, енжар, қызығушылық танытпайды, бір нүктеге қарап отырады. Болжам диагноз
-шизофрения
-депрессия
+босанудан кейін психоз
-неврастения
-деменция
481.Алыс аймақта белгілерімен науқас анықталды. Көмей дифтериясына тән белгі
-тұншығу ұстамасы
-байламастылық кеңістіктің шырышты қабатының ісінуі
+тығыз кірлі-сұр жағындылар
-үрмелі жөтел
-қызба
482. 33 жастағы науқас Б, оң жақ көзде пленк түріндеісіктің пайда болуына, көру өткірлігінің төмендеуіне, жиі қызаруына, бөгде дене тұрган сезім...
-глаукоманың жедел ұстамасы
-онкологиялық ауру
-орбита флегмонасы
-теріскен
+аллергия
Акушерлерге арналєан тест

1. 37 Апта жїктілік мезімімен 30 жастаєы жїкті јйел ќабылдауєа келді. Бўл жїктілігі екінші, асќынусыз ґтїде, ґзін жаќсы сезінеді. Ќан мен зјр анализдерінде патология аныќталмайды .Јйелдерге кенес беру орнына келу бойынша акушер ўсыныс береді


а) јйелдерге јйелдер кеѕес орнына жїкті јйел јр 7-10 кїнде келу керек
б) јйелдерге кеѕес орнына жїкті јйел келмеседе болады
в) јйелдер кеѕес орнына жїкті јйел јр 3 аптада келу керек
г) јйелдер кеѕес орнына жїкті јйел јр 4 кун сайын келу керек
д) ретті толєаќ пайда болєан кезде єана келу керек
2. Алєашќы босанулардыѕ жатыр аѕќасыныѕ ашылуы
а) 1 см саєатына
б) 3 см саєатына
в) 2 см саєатына
г) 3 см 2 сає
д) 2 см 2сає
3. Жїктіліктіѕ ќай кезеѕі екеніѕ аныќтаѕыз егер жатыр кіндік пен ќасаєа арасында болса
а) 16 жїма
б) 20 жїма
в) 12 жїма
г) 14 жїма
д) 18 жїма
4. Ана ґлімі жиі себебі болып табылады
а) ќан кету
б) экстрагенитальды аурулар
в) гестоз
г) жыныс жолы берілетін инфекция
д) онкологиялыќ аурулар
5. Ќысќа кіндік ќандай асќынуєа алып келуі мїмкін
а) кіндіктіѕ тартылуы жјне плацентаныѕ бґлінуі
б) ўрык басына немесе денесіне оратылуы
в) жедел босану
г) наќты тїйініѕ пайда болуы
д) кіндік ілмектерініѕ ќысылуы жјне тїсуі
6. Жїктілік кезінде јйелдер пренатальды скринингті тґменде аталєандар бойынша ґтеді:
а) 3 ультрадыбыстыќ жјне 2 биохимиялыќ скрининг
б) 3 ультрадыбыстыќ жјне 1 биохимиялыќ скрининг
в) 2 ультрадыбыстыќ жјне 3 биохимиялыќ скрининг
г) 2 ульрадыбыстыќ жјне 2 биохимиялыќ скрининг
д) 2 ультрадыбыстыќ жјне 1 биохимиялыќ скрининг
7. Босанудан кейінгі жатырдыѕ жиырылуын баєалау жїргізіледі:
а) сантиметрлі лентамен ќасаєа жјне жатыр тїбі биіктігі аралыєын ґлшеу арќылы
б) кіші жамбас ќуысына кїнделікті УДЗ жїргізу арќылы
в) лапароскопия кґмегі арќылы
г) жатыр мойнын айнамен ќарау арќылы
д) кїнделікті ќынаптыќ тексеру арќылы
8. 30 жастаєы бірінші босанушыєа акушерді шаќырды. Жїктілік мерзімі 37 апта. Кїні бойы басыныѕ ауыруын айќындап, соѕєы саєатта кїшейіп, кґзініѕ алдында «шіркей ўшќандай» кґріну мен жїрегі айнуы пайда болды. Объективті тексеруде аяќ-ќол, бетінде ісінулер мен АЌЌ 150\100 мм.с.б. аныќталды. Ўрыќтыѕ жїрек соєысы ырєаќты,минутына 140 рет. Акушер ќандай диагноз ќойды
а) ауыр дјрежедегі преэклампсия
б) жеѕіл дјрежедегі преэклампсия
в) эклампсия
г) гипертониялыќ криз
д) орта дјрежедегі преэклапсия
9. Босанудыѕ 3-кезеѕінде босанушыда плацентаныѕ бґліну белгілері жоќ, ќан кету 500 мл ќўрап жјне жалєасуда. Босанушыєа ќандай іс-јрекет жасау ќажет
а) бала жолдасын ќолмен бґліп алып шыєару
б) жатырєа жиырылтатын заттарды енгізу
в) Креде -Лазаревич јдісін ќолдану
г) Абуладзе тјсілін ќолдану
д) іштіѕ тґменгі жаєына мўз ќою
10. Босанушыда 5 кїннен кейін дене температурасыныѕ 38- 39оС дейін жоєарлауы аныќталды. Шаєымдары: бас ауруына, јлсіздікке, жїрек соєысына. Объективті: жїрек жиілігі минутына 110 рет, іші жўмсаќ пальпация кезінде сезімтал. Жаєымсыз иісті лохиялар аныќталды. Жалпы ќан анализінде лейкоциттердіѕ саны 15х10 л. Босанудан кейінгі асќынудыѕ ќандай тїріне кїмјнданасыз?
а) жедел эндометрит
б) эндометриттіѕ жасырын формасы
в) эндометриттіѕ абортты формасы
г) метротромбофлебит
д) параметрит
11. Ќалыпты жїктілік пен босануда, босануєа дейінгі жјне босанєаннан кейінгі декреттік демалыс беріледі.
а) 126 кунге бір уакытта жїктілік 30 аптасында
б) 56 кїн босануєа дейін жјне 70 кїн босанєаннан кейін
в) 126 кїн босанєаннан кейін жјне 10 апта босануєа дейін
г) 126 кїн босануєа дейін жјне 30 апта босанєаннан кейін
д) 26 босануєа дейін жјне 126 кун босанєаннан кейін
12. 36 апта жїктілік мерзіміндегі јйелді жедел кґмекпен босану їйіне алып келді. Жыныс мїшесін ќара ќанды бґлінді бґлінуі мен іштіѕ ќатты ауырсынуына шаєымданды. Жїкті јйелдіѕ жаєдайы орташа ауырлыќ дјрежеде, тамыр соєысы 100 рет, АЌ 90\60 мм.с.б. Ўрыќтыѕ жїрек соєысы естілмейді. Соѕєы екі апта бойы АЌЌ 140\100 мм.с.б. жоєарлауна шаєымданєан. Не болды.
а) ќалыпты орналасќан плацентаныѕ мерзімінен бўрын ажырауы
б) жатырдыѕ толыќ емес жыртылуы
в) плацентаныѕ толыќ емес келуі
г) плацентаныѕ толыќ келуі
д) плацентаныѕ тыєызданып ґсуі
13. Жатыр циклыныѕ секрециялыќ фазасына тјн гормонды кґрсетіѕіз.
а) прогестерон
б) эстроген
в) тиреотропин
г) пролактин
д) соматоторпин
14. 28 жастаєы жїкті јйел, акушерлік кезекті ќабылдаудауына келді. Жїктілік мерзімі 37 апта. Жалпы жаєдайы ќанаєаттанарлы. Салмаєы 72 кг, АЌЌ 120\70 мм.с.б., іші овоидты тїрде, іш айналымы 98 см, жатыр тїбі биіктігі 34 см, оѕ бїйір жаєында ўрыќтыѕ майда бґліктері аныќталды. Сол бїйір жаєында кеѕ тегіс бґлігі аныќталды. Жамбасќа кіреберісте тыєыз, домалаќ бґлік аныќталады. Берілген орныєудаєы ўрыќтыѕ жїрек соєысы ќай жерде жаќсы естіледі.
а) кіндіктен тґмен, сол жаќта
б) кіндік маѕайында, оѕ жаќта
в) кіндіктен тґмен, оѕ жаќта
г) кіндіктен жоєары, оѕ жаќта
д) кіндіктен жоєары, сол жаќта
15. Босанудан кейінгі бґлініс лохия ќанды болып мінезделеді.
а) босанудан кейін 2-3 кїн
б) босанудан кейінгі 5-6 кїн
в) босанудан кейін 7 кїн
г) босанудан кейін 10 кїн
д) босанудан кейін 2 жўма
16. Преэклампсия жјне эклампсияны емдеуде 25% магний сульфат ерітіндісініѕ старттыќ ќандай дозасын ќолданасыз.
а) 20 мл
б) 100 мл
в) 80 мл
г) 10 мл
д) 5 мл
17. Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ аныќтамасы бойынша мерзімінен бўрын босанудыѕ мерзімі - бўл.
а) 22-37 апта
б) 19-35 апта
в) 20-36апта
г) 25-39 апта
д) 28-40 апта
18. 29 жастаєы жїктілік мерзімі жеткен јйел, дене салмаєы 3300гр, дене ўзындыєы 53 см баланы жедел босанды. Ўрыќ жолдасы ґзі бґлініп туылып шыќты, босанушыны тексерген кезде ўрыќ жолдастыѕ ортасында ќара ќызыл біркелкі емес бґлік аныќталды, жатыр тыєыз, жыныс жолдарынан шыєатын бґлініс ќанды, ќалыпты. Сіздіѕ ойыѕызша ќан кету себебі неде?
а) жатырда ўрыќ жолдас бґлігініѕ тўрып ќалуы
б) ўрыќ жолдастыѕ ќосымша бґлігі
в) ќабыєыныѕ кешігуі
г) жатыр гипотониясы
д) ќабыєыныѕ кешігуі
19. Перинаталды орталыќќа ўйќысыздыќќа, маѕдай жјне ќараќўс тўсындаєы ауырлыќ сезімі шаєымдарымен 35 жўмалыќ жїктілік мерзімімен екінші босанушы жеткізілді. Анамнезінде гипертониялыќ ауру. Тексеріс кезінде бет бўлшыќ еттерініѕ тырысулары, жалпы ісіну, АЌ 170\100 жјне180\110 мм.с.б., протеинурия 0, 6 г\л. Сіздіѕ ойыѕыз бойынша жїктіліктіѕ ќандай асќынуы?
а) эклампсия
б) ауыр дјрежедегі преэклампсия
в) гипертониялыќ энцефалопатия
г) орта дјрежедегі преэклампсия
д) жеѕіл дјрежедегі преэклампсия
20. Босанушы јйел перзентханаєа тїскен кездегі объективті белгіленген АЌ 180/120 мм.с.б., аяќ - ќолдарында ісінулер, бас ауруына шаєымдары. Келесі алдын -ала ќойылатын диагноздардыѕ ќайсысы мїмкін?
а) ауыр дјрежелі преэклапсия
б) созылмалы гипертензия
в) гестозды гипертензия
г) жеѕіл дјрежелі преэклапсия
д) эклампсия
21. Бірінші босанушы јйелде 38 аптадаєы жїктілік мерзімі, босану јрекетініѕ басынан 3 саєат ґткеннен кейін басталды. Объективті: ўрыќ жїрек соєысы айќын, ритмі минутына 136 рет дейін. Вагинальды тексеру: жатыр мойныныѕ ашылуы толыќ, ўрыќ ќуыєы заќымдалмаєан, аќшылды, мґлдір су тґгілді. Басы кіші жамбас ќуысыныѕ сегментіне келеді, сол жаќ ќисыќ ґлшемі бойынша жебе тјрізді жік келеді, кіші еѕбек оѕ жаќ алдына ќарап орналасќан. Ќаќпаќты ќол жетімсіз. Экзостаздар жоќ. Ўсынылєан диагноздардыѕ ќайсысы жаєдайєа сјйкес келеді:
а) мерзімі жеткен жїктілік. І босану кезеѕі. Жылдам босану
б) мерзімі жеткен жїктілік. ІІ босану кезеѕі. Жылдам босану
в) мерзімі жеткен жїктілік. Босанудыѕ ІІ кезеѕі. Тез арада босану
г) мерзімі жеткен жїктілік. ІІ босану кезеѕі. Їйлесімсіз босану јрекеті
д) мерзімі жеткен жїктілік. ІІ босану кезеѕі. Јлсіз босану јрекеті
22. Кґлденеѕінен жатќан ўрыќтыѕ босану кезіндегі бірінші кезеѕінде жиі асќынуы
а) кіндік байламыныѕ тїсуі
б) ўрыќ маѕы судыѕ уаќытынан бўрын кетуі
в) кїшті босану іс јрекеті
г) јлсіз босану іс јрекеті
д) жатырдыѕ жыртылуы
23. Аналар ґлімін есептеу їшін ќажет кґрсеткіштер:
а) ґлген жїкті, босанатын, босанєан (жїктілік аяќталєаннан кейін 42 тјулік) јйелдер саны, тірі туєандар саны
б) ґлген жїкті, босанатын,босанєан (жїктілік аяќталєаннан кейін 42 тјулік) јйелдер саны, жалпы туєандар саны
в) ґлген жїкті, босанатын, босанєан (жїктілік аяќталєаннан кейін 30 тјулік) јйелдер саны
г) ґлген жїкті, босанатын,босанєан (жїктілік аяќталєаннан кейін 7 тјулік) јйелдер саны, барлыќ босанєандар саны
д) жалпы есепте тўрєан жїктілердіѕ саны
24. Жатыр мойны жїктілігініѕ асќынуы болып табылады:
а) жїктіліктіѕ ерте кезеѕінде ґте кґп ќан кету
б) кеш жїктілік
в) босанудыѕ їшінші кезеѕінде ќан кету
г) босану јрекетініѕ јлсіздігі
д) босанудыѕ бірінші кезеѕінде ќан кету
25. Жамбастыѕ сыртќы ґлшемін аныќтау їшін акушер јйел адамнан бір ќырына жатуын ґтінді, їстінгі аяєын созып, ал астынєы аяєын тізе буынынан бїгіп жатуын ґтінді. Акушер жамбастыѕ кандай ґлшемін аныќтайды?
а) Conjugata externa
б) Conjugata lateralis
в) Conjugata vera
г) Distancia spinarum
д) Distancia cristarum
26. Акушер партограммада "10 минут ішіндегі толєаќ санында" 5 торды бояды. Босану ќандай жиілігімен жјне толєаќ тїрімен ґтуде?
а) жаќсы кїшпен 5 толєаќ
б) аз кїшпен 5 толєаќ
в) орта кїшпен 5 толєаќ
г) жаќсы кїшпен 2 толєаќ
д) ретсіз толєаќ
27. 39-40 аптада босанудыѕ 1 кезенінде болашаќ ана перзентханаєа тїсті. 5 саєаттан кейін сау ќыз баланы дїниеге алып келді. Сјби туылєаннан кейін акушер ќўрсаќта екінші бала болуын аныќтау їшін ішке пальпация жасады. Ќўрсаќта екінші бала болмауына кґзі аныќ жеткенде акушер ќан кетудін алдын алу шараларына кірісті. Акушер ќандай дјрі-дјрмек ќолданды?
а) 2,0 окситоцин, б/е
б) 2,0 папаверин, б/е
в) 1,0 метилэргометрин, б/е
г) 1,0 дицинон, б/е
д) 2,0 анальгин т/і
28. 6 саєат толєаќ басталєаннан кейін 39 жастаєы ќайта босанатын јйел адам перзентханаєа тїсті. Жаєдайы ќанаєаттанарлыќ. Ўрыќ бойымен орналасќан, басымен шыєўда, жїрек соќќысы аныќ, ырєаќты. PV: ќўрсаќ мойыны тегіс, жатыр безініѕ ашылуы 10 см. Ўрыќ ќабы тўтас. Басымен шыєуда. Босанудыѕ ќандай кезені?
а) босанудыѕ ІІ кезеѕі
б) дайындалу кезеѕі
в) латентті фаза, босанудыѕ І кезеѕі
г) белменді фаза, босанудыѕ І кезеѕі
д) босанудыѕ ІІІ кезеѕі
29. 26 апта аяєы ауыр јйел амниотикалыќ сўйыќтыќтыѕ тґгілу шаєымына байланысты істеу ќажет:
а) перзентханаєа жіберу
б) терапиялыќ бґлімшеге жіберу
в) гинекологиялыќ бґлімшеге жіберу
г) уаќытша їйде баќылау
д) хирургиялыќ бґлімшеге жіберу
30. 53 см ўзындыєы, салмаєы 3500, тірі, сау ўл баланы 28 жастаєы босанушы дїниеге алып келді. Сјби туылєанда: жїрек соєысыныѕ жиілігі минутына 120, терісі ќызєылт, дем алуы ырєаќты минутына - 16, гипертонус. Жана туєан сјбиге Апгар шкаласы бойынша ќанша балл беруге болады?
а) 8-9 балл
б) 2-3 балл
в) 4-5 балл
г) 5-7 балл
д) 9-10 балл
31. 35 жастаєы бірінші босанушы јйелге акушерді шаќыртты. Жїктілік 35 апта. Кїні бойы бас ауруы мазалады, сонєы саєаттарда кїшейді, лоќсу пайда болды. Объективті ќарау барысында: беттіѕ, ќолдыѕ, аяќтыѕ ісінуі аныќталды, ЌЌ 170/110 мм. Ўрыќтыѕ жїрек соєысы минутына 140. Магнезиальды терапия ќолданып акушер ауыр преэклампсия диагнозын ќойып шўєыл кґмек кґрсете бастады. Сульфат магнезиясыныѕ старттыќ дозасын кґрсетіѕіз?
а) 10-15 минут бойы 20 мл 25 % MgSO4 т/і баяу еѕгізу
б) 10-15 минут бойы 5 мл 25 % MgSO4 т/і баяу еѕгізу
в) 10-15 минут бойы 10 мл 25 % MgSO4 т/і баяу еѕгізу
г) 10-15 минут бойы 20 мл 20 % MgSO4 т/і баяу еѕгізу
д) 10-15 минут бойы 20 мл 15 % MgSO4 т/і баяу еѕгізу
32. Босану урдісініѕ бірінші кезенін тездету їшін ўрыќ ќабындаєы акушерлік ота аталады:
а) амниотомия
б) краниотомия
в) эпизиотомия
г) клейдотомия
д) лапаротомия
33. Босанушыда микония аралас ўрыќ маѕы суы кеткенен кейін, мерзімі жетілген нјресте туылды, нјрестеніѕ жаєдайы ауыр, пульс 80 рет, терісі бозарєан, бала жылымайды. Акушердіѕ јрекеті
а) реанимация шаралар їшін нјрестені неонатолоќа беру
б) реаниматологты шаќырту
в) лабарантты шаќырып анализ алу
г) бґлім меѕгерушін шаќырту
д) ўрыќты анасына беру
34.Жедел жјрдем кґмегімен босану їйіне 20мин бўрын мерзімі жетілген јйел ќыз босанєан, 25 жаста, јйел ауырып келді, ќабылдау бґліміне јкелді, ўрыќ жолдасы ґздігінен ажырады жане бґлшектері жеткіліксіз бґлінді. Кґмек кґрсету јрекетін кґрсетіѕіз
а) жатыр ќуысын ќолмен тексеру
б) гистерэктомия жасау
в) ќан ќўю
г) жатыр ќуысын тексермеу
д) босану жолдарын айнамен ќарау
35. Босанушыда ерте босанудан кейінгі кезеѕде атониялыќ ќан кету дамыды. Осы жаєдайда ќан кетуді тоќтататын препаратты кґрсетіѕіз
а) мезопростол
б ) нифидепин
в) эуфилин
г) дексаметозон
д) диазепам
36. Ќандай жаєдайда жатыр ќўм саєат тјрізді болады?
а) жатыр жыртылу ќаупінде
б) жатыр жыртылєанда
в) бала жолдасы ажыраєанда
г) жатыр мойны жыртылєанда
д) аралыќ жыртылєанда
37.Ерте босанєаннан кейінгі кезеѕдегі патологиялыќ ќан кетуде 1 ретте, не істеу керек
а) жатыр ќуысын ќолмен тексеру
б) гистерэктомия жасау
в) ќан ќўю
г) жатыр ќуысын тексермеу
д) жатыр ќуысын ќыру
38.Босануболжам мерзімін аныќтау їшін ќажет болады?
а) соѕєы етеккірдіѕ бірінші кїнінен 3ай артќа шегініп 7 кїн ќосу
б) соѕєы етеккірдіѕ бірінші кїнінен 1ай артќа шегініп 7 кїн ќосу
в) соѕєы етеккірдіѕ бірінші кїнінен 3 ай артќа шегініп 10 кїн ќосу
г) соѕєы етеккірдіѕ бірінші кїнінен 2 ай артќа шегініп 7 кїн ќосу
д) соѕєы етеккірдіѕ бірінші кїнінен 4 ай артќа шегініп 14 кїн ќосу
39.Ќауіпсіз ана баєдарламасы бойынша, босануда окситацинді енгіземіз?
а) бірден ўрыќ туылєаннан кейін
б) ўрыќ иыќтары туылєаннан кейін
в) ўрыќ басы туылєаннан кейін
г) бала жолдасы туылєаннан кейін
д) босанудыѕ І кезенініѕ сонында
40.Эклампсия кезінде шўєыл кґмек кґрсетудегі магний сульфатыныѕ стартты жїктеме дозасы?
а) магний сульфатыныѕ 2гр ќўрєаќ затын кґк тамырєа 10-15мин ішінде баяу енгізу
б) магний сульфатыныѕ 4 гр ќўрєаќ затын кґк тамырєа 10-15мин ішінде баяу енгізу
в) магний сульфатыныѕ 6 гр ќўрєаќ затын кґк тамырєа 10-15мин ішінде баяу енгізу
г) магний сульфатыныѕ 8 гр ќўрєаќ затын кґк тамырєа 10-15мин ішінде баяу енгізу
д) магний сульфатыныѕ 1 гр ќўрєаќ затын кґк тамырєа 10-15мин ішінде баяу енгізу
41.Плацентаныѕ толыќ тґмен орналасуы бўл?
а) жатыр мойныныѕ ішкі ернеуін жауып жјне жатырдыѕ тґменгі сегментінде
б) жатыр мойныныѕ ішкі ернеуіне жетпей жјне жатырдыѕ тґменгі сегментінде
в) жатыр мойныныѕ ішкі ернеуін жартылай жауып жјне жатырдыѕ тґменгі сегментінде
г) жатыр мойныныѕ ішкі ернеуі шетінде жјне жатырдыѕ тґменгі сегментінде
д) жатыр денесінде жјне жатырдыѕ тґменгі сегментіне жетпей
42. № 691 бўйрыќќа сјйкес ќан кетудіѕ 4-ші мґлшерден тыс кетуі?
а) ќанмен тўќым ќуалаушылыќ жјне жїре пайда болєан коагулопатия
б) жатыр жиырылу ќабілетініѕ тґмендеуі жјне жоєалуы
в) жатыр жыртылуы
г) босану жолдарыныѕ жараќаттары
д) жатырда бала жолдас бґлігініѕ тўрып ќалуы
43.Ќайта босанушылардыѕ босану кезеѕінде жатыр мойныныѕ ќўрылымыныѕ ґзгерістері басталады?
а) жатыр мойныныѕ ашылып жјне бірден жазылуымен
б) жатыр мойны ішкі араныныѕ ашылуы
в) жатыр мойны сыртќы араныныѕ ашылуы
г) жатыр мойныныѕ жумсаруы
д) жатыр мойныныѕ жазылмауы
44.Босанєаннан кейінгі кезеѕінде кездесетін іріѕді септикалыќ асќынулардыѕ тїрі?
а) эндометрит
б) вульвит
в) кольпит
г) бартолинит
д) цистит
45.Жїктілік диагностикасында кїмјнсіз белгілерге жатќызады?
а) Гегар белгісі мен ќынап цианозы
б) жїйке жїйесіндегі ґзгерістерді
в) тјбетініѕ ґзгеруін
г) жїрек айну мен ќусу
д) тері пигментациясын
46.Плацентаныѕ толыќ келуімен босану їйіне жїкті јйел келіп тїсті, жїктілік мерзімі 37- 38 апта, осы жїктілікке ќандай босану жолы ќолданылады.
а) кесар тілігі
б) эмбриотомия
в) лапаротомия
г) амниотомия
д) гистерэктомия
47.Гестоз кезінде тырыспаєа ќарсы препарат болып табылады?
а) магний сульфаты
б) натрий хлориды
в) тиосульфат
г) глюканат кальций
д) хлорлы кальций
48.Гонобленнорияныѕ алдын алу їшін жїргізіледі?
а) 1% тетрациклин жаќпа майымен
б) 3% тетрациклин жаќпа майымен
в) синтомицин жаќпа майымен
г) оксалин жаќпа майымен
д) вазелин жаќпа майымен
49.Егер ќан кету кґлемі ќаншаєа теѕ болса онда ол физиологиялыќ ќан кетуге жатады?
а) 500мл
б) 700 мл
в) 600 мл
г) 800 мл
д) 1000 мл
50.Лактацияны ќўруєа жјне саќтауєа жауапты негізгі гармон болып табылады?
а) пролактин
б) эстроген
в) прогестерон
г) тестостерон
д) окситоцин
51.Белгілер: ќатты ќанды бґлініс, толєаќ тјрізді ауырсынулар, сыртќы мойын тесігі ашыќ ,жатыр кґлемі жїктіліктіѕ мерзіміне сјйкес,эмбрионныѕ бґліктері біртіндеп бґлінуіне тјн:
а) толыќ емес тїсік
б) толыќ тїсік
в) тїсік ќаупі
г) басталєан тїсік
д) жїрістегі тїсік
52.Диагностикалыќ зерттегенде сіз бала жолдасыныѕ тґмен орналасуын болжайсыз?
а)жыныс жолдарыныѕ ќанды бґліністерімен
б) іштіѕ ќатты ауырсынуымен
в) жатыр гипертонысымен
г) ўрыќ жїрек соєысы аныќталмауымен
д) ўрыќтыѕ жату ќалпы аныќталмаумен
53.32жастаєы јйел жїктілік мерзімі 28 апта,балтыры, іштіѕ алдыѕєы ќабырєасы ісінген,АЌ 150/100 мм.с.б., зјрдегі аќуыз 0,11. Сіз ќандай диагноз деп ойлайсыз?
а) преэклампсияныѕ жеѕіл дјрежесі
б) жїктілер гипертензиясы
в) эклампсия
г) созылмалы гипертензия
д) преэклапсияныѕ ауыр дјрежесі
54. Бастыѕ орныєуын аныќтаѕыз, егер босанушы јйелдіѕ жамбас ґлшемдері жјне ўрыќ салмаєы ќалыпты болса, жатыр мойны толыќ ашылуында тґбе жігі кіші жамбас ќуысыныѕ кіреберіс жазыќтыєыныѕ кґлденеѕ ґлшеміне сай болса, їлкен еѕбек оѕ жаќта ал кіші еѕбек сол жаќта бір деѕгейде аныќталса?
а) тґбемен орныєу, тґбе жігімен келуі
б) маѕдаймен орныєу, маѕдай жігімен келуі
в) бетпен орныєу, бет жігімен келуі
г) шїйдемен орныєу, шїйде жігімен келуі
д) ўрыќ басыныѕ асинклитикалыќ орныєуы
55.Босанушыда јр 5мин сайын толєаќ ќайталанады, жатыр мойны 3см ашылєан. 2саєат ґткен соѕ толєаќ јр 3мин сайын ќайталанады, ќаєанаќ суы аєып, жатыр мойны 6 см ге ашылды. Сіздіѕ ойыѕыз ќандай диагноз болуы мїмкін?
а) бірінші кезеѕніѕ активті фазасы
б) бірінші кезеѕніѕ бая фазасы
в) патологиялыќ прелиминарлы кезеѕ
г) босану кїшініѕ јлсіздігі
д) бірінші кезеѕніѕ бјсенкі фазасы
56.Жїктіліктіѕ болжамды кїмјнсіз белгілері?
а) етеккірдіѕ кідіруі
б) тері пигментациясы
в) тјбетініѕ ґзгеруі
г) жїрек айну мен ќусу
д) жїйке жїйесіндегі ґзгерістер
57.Леопольд Левидскийдіѕ бірінші тјсілі арќылы аныќталады?
а) жатыр тїбі биіктігі
б) ўрыќтыѕ келген бґлігі
в) келген бґлігініѕ жамбасќа ќатнасы
г) позиция жјне позиция тїрі
д) ўрыќтыѕ жату ќалпы
58.Перзентханаєа ќайта босанушы јйел тїсті. Диагнозы: жїктілік 39 апта, босанудыѕ бірінші кезеѕі, жамбаспен келуі. Ўрыќтыѕ болжам салмаєы 3200 гр,босануды консерватифті жїргізу шешілді, бірінші кезеѕ ерекшеліксіз ґтті, екінші кезеѕ ўрыќ жауырынныѕ алдыѕєы бўрышына дейін туылды жјне ары ќарай жылжымады. Сіздіѕ ары ќарай тактикаѕыз?
а) классикалыќ ќол жјрдемі
б) аяќтарынан тартып тудыру
в) баќлап тїру
г) Цовьянов јдісін ќолдану
д) ўрыќ басын босату
59.ЌР денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ №7 2015 жылєы акушерлік тромбоэмбиялыќ ауырсынуларды емдеу жјне диагностикалыќ хаттамасына сай жјне одан кейінгі кезеѕде тромбоэмбиялыќ асќынулардыѕ алдын алу шараларын кґрсетіѕіз?
а) босану тїріне байланысты емес ерте активизация
б) тормбоэмболияныѕ алдын алу
в) тек жїктілік барысын баќылау
г) операция жасау
д) босану тїріне байланысты кеш активизация
60.Ќалыпты жаєдайда ќай жерде ўрыќтану болады?
а) жатыр тїтігінде
б) жатыр ќуысында
в) жатыр мойны бґлігінде
г) іш ќуысында
д) аналыќ безде
61.23 жастаєы јйел јйелдер консултациясындаєы 2 ай мерзімде етеккірдіѕ кешігіп келуімен жїгінді. Обективті жјне бимануальды тексеріс кезінде: жатыр 8-9 см-ге дейын їлкейген, жўмсаќ, ауырсынусыз. Сіз ќандай диагноз ќоясыз?
а) 8- 9 апталыќ жїктілік
б) 5-6 апталыќ жїктілік
в) 10-11 апталыќ жїктілік
г) 12-13 апталыќ жїктілік
д) 14-15 апталыќ жїктілік
62.Босанудан 8кїннен кейін босанушыныѕ денсаулыєы нашарлауына шаєымданады. Обективті: дене ќызуы 39 градус, сол жаќ сїт безі кґлемі ўлєайєан, палпация кезінде ауырсынулы, ўстаєанда ыстыќ. Ќандай диагнозды дўрыс деп есептейсіз?
а) жедел мастит
б) емшек безі обыры
в) емшек безі кистасы
г) жедел эндометрит
д) мастопатия
63.Босану кезінде кім серіктес болуы мїмкін?
а) жаќын туыстары
б) жолдас ќызы
в)алыс туысы
г) балалары
д) бґтен адам
64.Босануєа јйел тїскен кезде?
а) аралыќ тїктерін ќыруы жјне тазалау клизмасын јйелдіѕ ќалауымен жасайды
б) аралыќ тїктерін ќыруы жјне тазалау клизмасын јйелдіѕ ќалауынсыз жасайды
в) аралыќ тїктерін ќыруы жјне тазалау клизмасын міндетті тїрде жасайды
г) аралыќ тїктерін ќыруы жјне тазалау клизмасы мїлдем жасамайды
д) аралыќ тїктерін ќыруы жјне тазалау клизмасын босанудан кейін жасайды
65.Геморагиялыќ шок патогенезіндегі негізгі негізіне жатады?
а) айналымдаєы ќан кґлемініѕ тапшылыєы
б) ќан ќысымыныѕ жоєарылауы
в) ґттегініѕ мґлшерініѕ ќалыпты болуы
г) дене ќызуыныѕ кґтерілуі
д) айналымдаєы ќан кґлемініѕ жеткіліктілігі
66.Босанудан кейінгі кезеѕде асќынулар болмаєан жаєдайда, дене шыныќтыруды таєайындайды?
а) 2 ші кїні
б) 1 ші кїні
в) 3 ші кїні
г) 4 ші кїні
д) 5 ші кїні
67.Босану їйіне 36 жастаєы, жїктілік мерзімі 35 апта жїкті јйел, тырысуларымен јкелінді. Ќарау кезінде жаєдайы ауыр,есі тежелген, жайылмалы ісінулер,АЌ 110/70 мм.с. б., пульсі 78, ўрыќтыѕ жїрек ќаєысы ырєаќты минутына 140 рет. Мїмкін болатын диагноз кґрсетіѕіз?
а) эклампсия
б) жїктілер гипертензиясы
в) созылмалы гипертензия
г) преэклампсияныѕ жеѕіл дјрежесі
д) преэклапсияныѕ ауыр дјрежесі
68.Минутына неше рет жїрек ќаєысы ўрыќќа ќалыпты болып саналады?
а) минутына 110-160 рет
б) минутына 160- 180 рет
в) минутына 100-120 рет
г) минутына 180-200 рет
д) минутына110-160 рет
69.Ўрыќтыѕ шїйдемін келуініѕ алдыѕєы тїрінде босану механизімініѕ бірінші ќимылы?
а) басын бїгу, иілу
б) бастыѕ ішкі бўрылысы
в) бастыѕ сырттай, иыќтыѕ іштей бўрылуы
г) бастыѕ шалќаюы
д) бастыѕ жарып шыєуы
70. Босанудан кейінгі жатырлыќ инволютция механизімінде маѕызды рґлді ќандай јрекет алады?
а) жиі емшекпен емізу
б) сирек емшекпен емізу
в) дене тазалыєын саќтау
г) емшекпен емізбеу
д) емшек сїтін сауып тастау
71.Пискачек белгісі
а) жатыр денесініѕ ассиметриясы
б)
в)
г)
д)
72.Нјрестеніѕ бґксемен келуінде Цавянов ќол кґмегімен босандыруды ќай сјттен басталады?
а) бґксеніѕ шыєуында
б) иыќ белдеуі шыєуында
в) аяќтары шыєуында
г) басы шыєуында
д) кеудесі шыєуында
73.Босану механизімініѕ кґрсеткішініѕ ерекшеліктері?
а) нјресте басыныѕ жебе тјрізді жікпен кіші жамбастыѕ ќиєаш ґлшемінде ўзаќ тўруы, нјресте басыныѕ ќатаѕ синклитикалыќ орналасуы
б) нјресте басыныѕ маѕдай жікпен кіші жамбастыѕ ќиєаш ґлшемінде ўзаќ тўруы, нјресте басыныѕ ќатаѕ синклитикалыќ орналасуы
в) нјресте басыныѕ бетжікпен кіші жамбастыѕ ќиєаш ґлшемінде ўзаќ тўруы, нјресте басыныѕ ќатаѕ синклитикалыќ орналасуы
г) нјресте басыныѕ шїйде жікпен кіші жамбастыѕ ќиєаш ґлшемінде ўзаќ тўруы, нјресте басыныѕ ќатаѕ синклитикалыќ орналасуы
д) нјресте басыныѕ жебе тјрізді жікпен кіші жамбастыѕ ќиєаш ґлшемінде ўзаќ тўруы, нјресте басыныѕ ќатаѕ асинклитикалыќ орналасуы
74.Тґменде берілген анатомиялыќ тар жамбас тїрініѕ ќайсысына сјйкес, егер жамбас ґлшемі 23-26-28-18 болса?
а) жалпы біркелкі тарылєан жамбас
б) кґлденеѕ тарылєан жамбас
в) жалпаќ жамбас
г) ќисыќ тар жамбас
д) остеомалитикалыќ жамбас
75.24 жастаєы жїкті јйел 30 апталыќ мерзімінде јйелдер консультациясына келуінде алєаш рет АЌ 150/90 мм.с.б. кґтерілді, шаєымы жоќ, жаєдайы ќанаєаттанарлыќ, ісінбеген, ќандай тјсілді ќолданєан жґн?
а) АЌ ќайта ґлшеу
б) пульсын санау
в) анализдерін алу
г) тыныштандыру
д) жїрек соєысын тындау
76.Босанушы јйелдіѕ ішіндегі нјрестеніѕ болжамды салмаєы 4200гр, босану кезінде нјрестеніѕ басы шыќты да, иыќтары ќысылып ќалды жјне шыќпай жатыр. Бірінші кезекті ќолдануєа болатын тјсіл?
а) эпизотомия,босанушы 2 санын бїгу жјне кеудесіне ќарай басу
б) ішін ќатты басу
в) баќлап туру
г) перинеотомия,босанушы 2 санын жазу
д) окситоцин енгізу
77.Бірнеше рет босанєан 32 жастаєы јйелден бала жолдасы тїскен соѕ бірден 600 мл ќан кетті жјне јліде жалєасуда, бала жолдасын тексергенде барлыќ ќабыќшасы мен бґліктері тїгел, жатыр нашар жиырылады, 1 ші кезекте жасалатын јрекет?
а) окцитоцин салу
б) жатырды сырттай уќалау
в) жатырды бимануальды копрессия жасау
г) ќўрсаќ аортасын басу
д) жатырды ќолмен тексеру
78.Жїкті јйел јйелдер кеѕес орнына келу ерте деп саналады?
а) 12апта
б) 8 апта
в) 6 апта
г) 14 апта
д) 16 апта
79.Сары дене бґлетын гормон?
а) прогестерон
б) пролактин
в) эстроген
г) окситоцин
д) тестостерон
80.Ќалыпты жаєдайда жатыр мойны толыќ ашылуы?
а) 10-12 см
б) 8-10 см
в) 14-16 см
г) 16-18 см
д) 18-20 см
81.Ќалыпты жаєдайда ќўрсаќ ішілік ўрыќтыѕ 1мин ішіндегі жїрек соєысыныѕ реттілігі?
а) минутына110-160 рет
б) минутына 160- 180 рет
в) минутына 110-160 рет
г) минутына 100-120 рет
д) минутына180-200 рет
82.Мезгіліне жеткен жїктілікпен перзентханаєа тїскен, 35жастаєы алєаш босанушы јйелдіѕ жамбас ґлшемдері ґлшенді 23-25-28-18 см екендігі аныќталды? Ќандай патология деп ойлайсыз?
а) тар жамбас
б) ќалыпты жамбас
в) ќисыќ жамбас
г) лордозды жамбас
д) кифотикалыќ жамбас
83.Сегізкґз мїйісімен ќасаєа буыныныѕ сыртќы тґменгі ќыры арасындаєы ґлшем ќалай аталады?
а) шынайы коньюгата
б) мыќын аралыќ
в) сыртќы коньюгата
г) ўршыќ аралыќ
д) диагональды коньюгата
84.Созанов Бартельс топтастыру бойынша 2 ші кезеѕ ауруларын атаѕыз?
а) метрит
б) сепсис
в) перитонит
г) септикалыќ шок
д) тромбофлебит
85.Бала емізіп жїрген јйел дјрігерге жїктіліктен саќтанудыѕ табиєи дјстїрлі јдістерімен кеѕес алуєа келді, баласы 2 айлыќ емшекпен емізеді. Сіз ќандай јдісті ўсынасыз?
а) емшекпен тамаќтандыру
б) мїшекап ќолдану
в) їзілген жыныстыќ ќатнас
г) календарлы јдіс ќолдану
д) спермицидтер ќолдану
86.Мерзімінен бўрын босану кезеѕінде ўрыќтыѕ ЕРДС алдын алу їшін дексаметазонныѕ ќанша мґлшерін ќанша мґлшерін таєайындау ўсынылады?
а) 6мг тјулігіне 2рет 2кїн ЕРДС респераторлы дестресті синдром
б) 8 мг тјулігіне 2рет 2кїн ЕРДС респераторлы дестресті синдром
в) 2 мг тјулігіне 2рет 2кїн ЕРДС респераторлы дестресті синдром
г) 4 мг тјулігіне 2рет 2кїн ЕРДС респераторлы дестресті синдром
д) 10 мг тјулігіне 2рет 2кїн ЕРДС респераторлы дестресті синдром
87.Кґпўрыќты жїктіліктіѕ бір немесе екі ўрыќ екенін ќалай аныќтауєа болады?
а) бала жолдасын ќарау
б) ќаєанаќ суын тексеру
в) туылєан нјрестелерді ќарау
г) ўрыќ ќанын тексеру
д) ўрыќ жїрек соєысын тындау
88.Перзентханаєа басы, асќазан тўсы аурып. Кґзініѕ алды ќарауытып жїкті јйел тїсті. Жїктілік 38 апта, жамбас ґлшемдері ќалыпты, ўрыќтыѕ жїрек соєысы аныќ. Босану ќызметі басталмаєан. Ќаєанаќ суы тїгел. АЌ 100/70 мм.с.б., кіші дјрежесінде аќуыз бар, аяєы ісінген. Диагноз?
а) преэклапсияныѕ ауыр дјрежесі
б) жїктілер гипертензиясы
в) преэклампсияныѕ жеѕіл дјрежесі
г) эклампсия
д) созылмалы гипертензия
89. 37 жастаєы јйел јлсіздік, терісініѕ ќўрєауы, тырнаќтарыныѕ сыѕєыштыєына шаєымданып келді. Анамнезінде: III жїктілік, 2 босану арасы 1 жылдан. Объективті тексеруде: терісі мен шырышты ќабаттары бозарєан, сарєыштану тартќан, бауыры мен кґк бауыры ўлєаймаєан. Ќан анализінде: гемоглобин -60,эритроцит-3, лейкоцит -6, лейкоцитарлыќ форма ґзгерген тромбоцит -200, ЭТЖ-16. Диагноз?
а) темір жетіспеушілік анемия ауыр дјрежесінде
б) темір жетіспеушілік анемия орташа дјрежесінде
в) гипохромды анемия
г) гиппластикалыќ анемия
д) темір жетіспеушілік анемия жеѕіл дјрежесінде
90. Жїкті јйел емханаєа дјрігер ќабылдауына келді. Леопольд сыртќы акушерлік тјсілімен тексергенде, сипалау барысында іштіѕ бір ќатпарында ірі жўмсаќ дґѕес емес пішінді бґлік аныќталды. Диагноз ќойыѕыз?
а) ўрыќтыѕ кґлденеѕ орналасуы
б) ўрыќтыѕ тігінен орналасуы.
в) ўрыќтыѕ жамбаспен келуі
г) ўрыќтыѕ баспен келуі
д) ўрыќтыѕ ќиєаш орналасуы
91. Перзентханаєа тїскен жїкті јйел ішініѕ тўраќты ауырсынуымен жыныс жолдарыныѕ ќанды бґліндініѕ болуына шаєымданады. Жїктіліктіѕ мерзімі 32-33 апта. АЌ 130/90 мм.с.б,алдыѕєы іш ќабырєасыныѕ ісінуі бар, жатыры ќозєан, ќатайєан, жатыр тїбініѕ ауырсынуы байќалады. Ўрыќтыѕ жїрек соєысы 180 минутына. Диагноз?
а) ќалыпты орналасќан плацентаныѕ ажырауы
б) жатыр жыртылуы
в) преэклампсияныѕ жеѕіл дјрежесі
г) плацентаныѕ тґмен орныєуы
д) преэклампсияныѕ ауыр дјрежесі
92. Јйелдер кеѕес беру мекемесіне 25 жастаєы жїкті јйел белі мен ішініѕ тґменгі бґлігініѕ ауырсынуымен алып келді. Жїктіліктіѕ мерзімі 33-34 апта. Анамнезінде 2 ќўрсаќ кґтерген. Ќалыпты босанумен аяќталєан. Осы 3-ші жїктілігі. Диагноз?
а) мезгілінен ерте босану ќаупі.
б) мезгілінен ерте босанудыѕ басталуы
в) мезгілінен кеш босану
г) мезгілінде босану
д) басталєан тїсік
93. Жїкті јйелдіѕ соѕєы етеккірі 05.01.18-08.01.18 аралыєында келген. Гегель јдісі бойынша босанудыѕ болжам мерзімін аныќтаѕыз.
а) 5-8 аралыєы болса 12.10.18
б) 5-8 аралыєы болса 12.09.18
в) 5-8 аралыєы болса 12.12.18
г) 5-8 аралыєы болса 12.11.18
д) 5-8 аралыєы болса 12.08.18
94. 26 жастаєы јйел босанудыѕ II кезеѕінде ўрыќтыѕ жедел гипоксия белгілері аныќталды. Ўрыќтыѕ басы кіші жамбас ќуысында. Сіздіѕ тактикаѕыз.
а) вакуум экстракция салу
б) кесар тілігін жасау
в) эпизиотомия жасау
г) амниотомия жасау
д) акушерлік ќысќыш салу
95. Алєашќы босанушы 25 жаста 10 саєат ретті толєаќты, акушерлік зерттеуде ўрыќтыѕ орналасуы тігінен, басымен келген, жїрек соєысы ќалыпты боложам салмаєы 3100 гр. Ќынаптыќ тексеру жатыр мойыныѕ ашылымы 5см, ќаєанаќ суы тїгел. Фартограммада шара ќолдану сызыєына келді. Осы сатыдаєы сіздіѕ іс-јрекертіѕіз?
а) амниотомия жасау
б) акушерлік ќысќыш салу
в) эпизиотомия жасау
г) кесар тілігін жасау
д) вакуум экстракция салу
96. Босанєан јйел 27 жаста мезгілінде босанудан кейінгі 3 тјулік, жатыр субиволюциясыныѕ клиникалыќ кґріністері аныќталды, УДЗ плацентарлыќ тінніѕ ќалдыќтары. Сіздіѕ тактикаѕыз?
а)жатыр ќуысын инструментальды тексеру
б) жатыр ќуысын ќолмен тексеру
в) жатырды тексеру ќажет емес
г) операция жасау
д) жатыр ќуысына дјрі енгізу
97. Босанудыѕ I кезеѕі бўл?
а) жатыр мойныныѕ ашылуы
б) ўрыќтыѕ туылуы
в) бала жолдасыныѕ туылуы
г) физиологиялыќ прелиминарлыќ кезеѕ
д) патологиялыќ прелиминарлыќ кезеѕ
98. Леопольд Левидский тјсілімен аныќтайды
а) ўрыќтыѕ келе жатќан бґлігін
б) ўрыќтыѕ жату ќалпын
в) жїктілік мерзімін
г) ўрыќтыѕ дамуын
д) ўрыќтыѕ жїрек соєысын
99. Нјрестеніѕ жедел гипоксияныѕ клиникалыќ симптомы?
а) ќаєанаќ суында меконидіѕ болуы,толєаќтан соѕ тахикардия, кїшенуден соѕ брадикардия.
б) ќаєанаќ суында меконидіѕ болмауы,толєаќтан соѕ тахикардия
в) ќаєанаќ суында меконидіѕ болуыкїшенуден соѕ тахикардия
г) ќаєанаќ суында меконидіѕ болмауы,толєаќтан соѕ брадикардия
д) ќаєанаќ суында меконидіѕ болуы,толєаќтан соѕ брадикардия
100. Цовьянов I јдісі бўл?
а) нјресте мїшесін ќалыпты жаєдайда саќтап ќалу
б) нјресте аяќтарынын салбырауын саќтау
в) кіндік баудыѕ тґмен тїсуінен саќтау
г) нјресте басын шыєарып алу
д) жатыр мойныныѕ ќысылуынан саќтау
101. Жїктіліктіѕ II жартысында ќан кетуге алып келетін себептерге жатады.
а) плацентаныѕ жолда жатуы, ќауіпті орналасќан плацентаныѕ мезгілінен бўрын сылынуы, жатырдыѕ жыртылуы,тїсік
б) жатыр мойны полипі, жатыр мойны обыры, жатыр мойны эрозиясы
в) тїсік ќаупі, басталєан тїсік, жїрістегі тїсік, жартылай тїсік, толыќ тїсік
г) жатыр теріс айналуы, жатыр мойны жыртылуы, жатыр жыртылуы, жатыр тыртыєыныѕ ажырауы
д) жатыр жиырылуыныѕ бўзылуы, ќанмен тўќым ќуалаушылыќ жјне жїре пайда болєан коагулопатия
102. Классикалыќ акушерия бойынша плацентаныѕ бґлінуін аныќтайтын ќай белгі кґрсетілген суретте?
а) Кюстнер Чукалов
б) Довженко
в) Шредер
г) Альфельда
д) Креде Лазаревич
103. Жїктілік мерзімі 38-39 апта,бойы – 152 см, салмаєы – 64 кг, жамбас ґлшемдері 23-25-28-38. Михайлес ромбысы -10,9 см, Соловьев индексі – 15 см, іш айналымы- 105 см, жатыр тїбініѕ деѕгейі – 30см. Зерттеуде жатыр мойны 2 см ќысќарєан, цервикальді канал 1 кґлденеѕ саусаќ жібереді, ќаєанаќ суы бїтін, нјресте басы кіреберіс жазыќтыќта орналастырылєан, диагональды коньюгата 11,5 см. Сіздіѕ ыќтимал диагнозыѕыз.
а) жїктілік 38-39 апта, бірќалыпты тарылєан жамбас I дјрежесі
б) жїктілік 38-39 апта, кґлденеѕ тарылєан жамбас ІI дјрежесі
в) жїктілік 38-39 апта, бірќалыпты тарылєан жамбас IІ дјрежесі
г) жїктілік 38-39 апта, жалпаќ жамбас I дјрежесі
д) жїктілік 38-39 апта, кґлденеѕ тарылєан жамбас I дјрежесі
104. Босанудыѕ 2 кезеѕін ќадаєалау
а) ўрыќ басыныѕ жылжуы, јйелдіѕ жалпы жаєдайын жїрек соєуын тамыр соєуын, босану јрекетін,ќан ќысымын
б) толєаќ ўзаќтыєын, толєаќ аралыќты, ўрыќ жїрек соєысын
в) јйелдіѕ жалпы жаєдайын: жїрек соєуын, тамыр соєуын, ќан ќысымын
г) босану жолдарыныѕ дайындыєын, босану жолдарыныѕ бїтіндігін
д) ўрыќ басыныѕ жылжуы, босану јрекетін,ќан ќысымын
105. Ќайта босанушы 19 сає бойы босануда болды, сусыздану кезеѕі 4 сає созылды.Нјрестеніѕ болжам салмаєы 3500гр. туылды. Нјрестеніѕ жаєдайы: сирек дем алады, дыбыс жоќ, жїрек 96 рет мин, бўлшыќ ет тонусы тґмен, тітіркенішке реакциясы јлсіз, тері жамылєысы бозарєан, оныѕ тґменгі аймаєында босану ісігі бар.Сіздіѕ диагнозыѕыз
а) мерзімінде босану, асфиксия орташа дјрежесі 5 балл, босану ісігі
б) мерзімінде босану, асфиксия жеѕіл дјрежесі 6 балл, босану ісігі
в) мерзімінде босану, асфиксия ауыр дјрежесі 3 балл, босану ісігі
г) мерзімінде босану, асфиксия орташа дјрежесі 4 балл, босану ісігі
д) мерзімінде босану, асфиксия ауыр дјрежесі 2 балл, босану ісігі
106.Жїктілік 34 апта ауыр дјрежесі преэклампсия кезеѕде жїкті јйелде дамуы мїмкін ќауыпты кґрсетіѕіз
а) плацентаныѕ мерзімінен бўрын ажырауы
б) босану ауытќуы
в) ќаєанаќ суыныѕ ерте кетуі
г) плацентаныѕ тґмен тїсуі
д) мерзімінен кеш босану
107. Жїктілер патология бґлімшесіне 26 жастаєы жїкті јйел жатыр. Диагнозы жїктілік 9 апта, жїктілердіѕ ќўсуы. Соѕєы 2 аптада кґп тјулігіне 2 рет ќўсуєа,тјбеттіѕ болмауына, дене салмаєы 10кг арыќтауына шаєымданды. Объективті жаєдайы ауыр, јйел сўраќтарєа јлсіз жауап береді,терісі мен склерасы сарєайєан АЌ 80\50 мм.с.б., пульс 120рет соєып. Ќан анализінде: белирубин 110-80. Жїргізген ем емсіз. Арєы јрекетті таѕдаѕыз.
а) жїктілікті їзу
б) жїктілікті баќылау
в) перзентханаєа жатќызу
г) емдік шараларды жалєастыру
д) оттегін беру
108. Босанудан 5 кїннен кейін босанушыныѕ ішінен тґменгі бґлігінде ауырсыну, ќалтырау, бас ауруы, жыныс жолдарынан жаєымсыз иісті бґліністер пайда болды, дене Т 39градус жоєарылады. Бимануальды ќарауда: жатыр ґлшемі їлкейген, пальпацияда ауырсынады. Босану кезінде плацентаныѕ тыєыз болуына байланысты ўрыќ жолдасын ќолмен бґліп алу жїргізілді. Анамнезінде: созылмалы пиелонефрит Болжам диагнозыѕыз.
а) босанудан кейінгі эндометрит
б) босанудан кейінгі перитонит
в) босанудан кейінгі параметрит
г) босанудан кейінгі мастит
д) босанудан кейінгі сепсис
109.Босану їйіне 22 жастаєы жїкті јйел тїсті, жїктілік мерзімі 38-39 апта, бойы 150 см,салмаєы 58 кг, жамбас ґлшемдері 22-24-26-16,5, іш айналымы 103 см, жатыр тїбі 48. Ўрыќтыѕ ќалпы бойлай басымен келіп тўр.Ўрыќтыѕ жїрек ќаєысы 140рет мин, басыныѕ тік ґлшемі 12 см. Ќынаптыќ зерттеу: жатыр мойны жетілген, ўрыќ басымен келіп тўр кіші жамбаста кіре берісте ќозєалмалы. Болжамды диагноз кґрсетіѕіз.
а) жїктілік 38-39 апта жалпы бір ќалыпты тарылєан жамбас 2 дјрежелі ірі ўрыќ
б) жїктілік 38-39 апта, кґлденеѕ тарылєан жамбас 2 дјрежесі
в) жїктілік 38-39 апта, жалпы бірќалыпты тарылєан жамбас 2 дјрежесі
г) жїктілік 38-39 апта, жалпаќ жамбас 1 дјрежесіірі ўрыќ
д) жїктілік 38-39 апта, кґлденеѕ тарылєан жамбас 1 дјрежесі
110.32 жаст босанушы босану їйіне тїсті, диагнозы жїктілік 40 апта, кґп рет босанєан, јйел ќозєан жане мазасыз толєаќтыѕ ауырсынып ґтуі жане жатырдыѕ тґменгі сегментініѕ толєаќ арасындада ауруы байќалады. Ќарау кезінде: пульс 96, тілі ќўрєаќ, ентігу, жартылай есеѕкіреген, толєаќ арасында жатыр босаѕсымайды ќўм саєат пішінді: Диагнозыѕыз
а) жатыр жыртылуыныѕ ќаупі
б) жатыр жыртылуы
в) плацентаныѕ ажырауы
г) јлсіз толєаќ
д) жатыр жыртыла бастауы
111. Босану кезінде 39 жастаєы босанушыныѕ шат аралыєында томпаюы, кґк тїсті ісіну, кейін бозаруы пайда болды. Осы жерде јрекетіѕізді кґрсетіѕіз.
а) эпизотомия жїргізу
б) баќылап тўру
в) вакуум экстракция кґлдану
г) акушерлік ќысќыш салу
д) кесар тілігін жасау
112. Ўрыќ гипоксиясыныѕ диагностикалыќ белгісін кґрсетіѕіз. Ўрыќ жїрек ќаєысыныѕ кїшеюі жаѕа туылєан нјрестеніѕ асфиксиясы дамуыныѕ антинатальды ќауіпті факторын кґрсетіѕіз
а) преэлампсия, кґп сулы
б) анемия, аз сулы
в) ќант диабеті, кґп сулы
г) пиелонефрит
д) егіз жїктілік
////////////
113. Жас јйел созылмалы гонореямен емделу курсынан ґтті, емделгеніѕ тексеру баќылауы жїргізіледі:
а) їш етеккір цикл аєымында
б) етеккірден кейін бір рет
в) екі етеккір циклініѕ аєымында
г) алты ай аєымында
д) емделгеннен кейін бірден бір рет
114. Жыныстыќ жолмен берілетін жўќпалы аурулардыѕ негізгі емделу принципі:
а) міндетті тїрде жыныстыќ серіктестердіѕ екеуініѕ емделуі
б) міндетті тїрде стационар жаєдайында емдеу
в) науќастарды ќатаѕ тїрде оќшалау
г) ќынаптан кїнделікті жаєынды алу
д) ќатаѕ тґсек режимі
115. Ќандай аурумен сыртќы жыныс мїшелердіѕ герпетикалыќ заќымдануын жедел кезеѕге ажыратылу керек:
а) сифилиспен
б) лейкоплакиямен
в) вульвовагинитті трихомонадпен
г) вульва рагімен
д) кандидозбен
116. 22жаст. науќас ішініѕ тґменгі бґлігініѕ јсіресе оѕ жаєында ауырсыну болады.Сондай -аќ тік ішекке беріліп, анамнезінде 2 мед.тїсік эндометритпен асќынєан, 3аптаєа етеккірі кешігіп жатыр.Болжам диагнозыѕыз:
а) жатырдан тыс жїктілік
б) жедел