Жаршысы / вестник / heraldжүктеу 280 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата21.02.2017
өлшемі280 Kb.
  1   2   3
3343

 жаршысы / вестник / herald

күн

день

day

4

01/ 02 / 2017

I WOMYS

ELF

Я ПО

БЕД

ИЛА

 

СЕБЯ

Гулшат Суйндык

Нурлан Нургазин

Айдос Сарым

Мереке Кулкенов

Асель Караулова

Г

ЕНЕРАЛЬНЫЙ

 

ДИРЕКТОР

Илияс МухаметкалиГ

ЛАВНЫЙ

 

РЕДАКТОР

Евгений РахимжановШ

ЕФ

-

РЕДАКТОР

Михаил Буренков

Игорь Хен

К

ОНСАЛТИНГ

Торехан Данияр

Нурлан Жанай

А

РТ

-

ДИРЕКТОР

Бекбол НурмуханбетовЖ

УРНАЛИСТЫ

:

Улан Шамшет

Динара Лукпанова

Асхат Асан

Ораз Алимбеков

Ф

ОТОГРАФЫ

Кайрат Токеш

Мират Темирхан

Д

ИЗАЙН

Марат Турсынов

Андрей Кузнецов

К

ООРДИНАТОР

Алуа ДосыбекТ

ЕХНИЧЕСКАЯ

 

ПОДДЕРЖКА

:

Малхаз Шаяев

Аклбек Муканов

П

ЕРЕВОД

:

Сара Алдамжарова

Елена Султанова

Гүлшат Сүйіндік

Нұрлан Нұрғазин

Айдос Сарым

Мереке Құлкенов

Әсел ҚарауловаБ

АС

 

ДИРЕКТОР

Ілияс МұхаметқалиБ

АС

 

РЕДАКТОР

Евгений РахимжановШ

ЕФ

-

РЕДАКТОР

Михаил Буренков

Игорь Хен

К

ОНСАЛТИНГ

Төрехан Данияр

Нұрлан Жанай

А

РТ

-

ДИРЕКТОР

Бекбол НұрмұханбетовЖ

УРНАЛИСТЕР

:

Ұлан Шамшет

Динара Лұқпанова

Асхат Асан

Ораз Әлімбеков

С

УРЕТКЕ

 

ТҮСІРУШІЛЕР

Қайрат Төкеш

Мират Темірхан

Д

ИЗАЙН

Марат Тұрсынов

Андрей Кузнецов

Ү

ЙЛЕСТІРУШІ

Алуа ДосыбекТ

ЕХНИКАЛЫҚ

 

ҚОЛДАУ

:

Малхаз Шаяев

Ақылбек Мұқанов

А

УДАРМА

:

Сара Алдамжарова

Елена Султанова

Gulshat Suyndyk

Nurlan Nurgazin

Aydos Sarym

Mereke Kulkenov

Asel KaraulovaCEO

Iliyas MukhametkaliE

DITOR

-

IN

-

CHIEF

Evgeny RakhimzhanovM

ANAGING

 

DIRECTOR

Mikhail Burenkov

Igor Hen

C

ONSULTING

Torekhan Daniyar

Nurlan Janai

A

RT

 

DIRECTOR

Bekbol NurmukhanbetovJ

OURNALISTS

:

Uhlan Shamshet

Dinara Lukpanova

Askhat Asan

Oraz Alimbekov

P

HOTOGRAPHERS

Kayrat Tokesh

Mirat Temirkhan

D

ESIGN

Marat Tursynov

Andrei Kuznetsov

C

OORDINATOR

Alua DosybekT

ECHNICAL

 

SUPPORT

:

Malkhaz Shayaev

Aklbek Mukanov

T

RANSLATION

:

Sara Aldamzharova

Elena Sultanova

Верена Берк:  

Алматы – білімді  

жастардың қаласы

Қазақстанның алғашқы 

Алтыны

Алтын жұп 

Жарайсың, Катя! 

Мен өз-өзімді жеңдім

Қарлы боран соқса да...

Verena Burk: Almaty -  

city of young and  

educated people

The first «gold»  

of Kazakhstan

Golden Partners

Blade Runner

I won myself

Overcoming bad weather ...

Верена Берк: Алматы –  

город молодых и образованных людей

Первое «золото» Казахстана

Золотая пара

Бегущая по лезвию

Я победила себя

Преодолевая непогоду...

UNIVERSIADE / 

1 /  

3

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Официальный журнал 28-й  

Всемирной зимней Универсиады-2017

С

ОБСТВЕННИК

ГФ «Дирекция по подготовке и проведению 

28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года  

в городе Алматы»

И

ЗДАТЕЛЬ

: ТОО «ILAMIN MEDIA GROUP /IMG/»  

и спортивный журнал «Саңлақ»

Свидетельство о постановке на учет № 16321-Ж.  

Выдано Министерством информации и коммуникаций 

РК 26.01.2017 г. Тираж 3000 экз.  

Отпечатано в типографии «Муравей», www.muravei.kz

Official magazine of the 28th  

World winter Universiade-2017

O

WNER

GF “Directorate on Preparation and Holding  

the 28th World Winter Universiade of 2017  

in the City of Almaty”

P

UBLISHER

ILAMIN MEDIA GROUP/IMG/  

and sports magazine “Sanlak”

Certificate of registration No. 16321-Ж.  

Issued by the Ministry of information and communications 

26.01.2017, 3000 copies.  

Printed in printing house “Муравей” www.muravei.kz

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

TODAY IN  

OUR HERALD

БҮГІН НӨМІРДЕ2017 жылғы 28-ші Бүкіләлемдік қысқы 

Универсиаданың ресми журналы

М

ЕНШІК

 

ИЕСІ

«Алматы қаласындағы 2017 жылғы  

28-ші Дүниежүзілік қысқы Универсиадаға дайындалу 

және өткізу жөніндегі дирекция» МҚ

Ш

ЫҒАРУШЫ

: «ILAMIN MEDIA GROUP /IMG/» ЖШС  

және «Саңлақ» спорт журналы

Есепке қою туралы куәлік № 16321-Ж. ҚР Ақпарат және 

коммуникациялар министрлігі 26.01.2017 ж. берген. 

Таралымы 3000 дана.  

«Муравей» баспаханасында басылды, www.muravei.kz- Біздің қаладан қандай әсер алғаныңыз 

туралы әңгімелесеңіз.

- Алматыға алғаш рет осыдан 20 жыл бұрын келген 

едім. Содан бері қала қатты өзгеріп,  жақсара түсіпті. Ол 

инфрақұрылымы жағынан жаңғырды,  жаңа ғимараттар

нысандар, сәулет құрылыстары салынып, қала көркейіп 

кеткен. Мен үшін Алматы – өте білімді жастар тұратын 

қала. Біздің мақсатты аудиториямыз да дәл солар. 

- Универсиада өткізу елдің имиджіне қалай 

әсер етеді?

- Алматы қысқы Универсиада өткізуге құқықты 

жеңіп алған кезде біз бұған еш алаңдаған не болмаса 

күдіктенген жоқпыз. Қазақстанның Студенттік спорт 

федерациясы осы сияқты жарыстарды өткізу үшін 

біліктілік деңгейі жоғары екенін көрсетті.  Бұл жағдай 

біздің көңілімізді көншітеді. Ұйымдастыру комитетіне 

жарыс жоғары деңгейде өтсін деп тілеймін. Бұл жарыс 

туралы дүние жүзінің білгені маңызды.  Барлық 

қатысушыларға, төрешілерге, спортшыларға келсек, 

оларға Алматы қаласын және өте бай, таңғаларлық, 

өзіндік төл мәдениеті бар Қазақстанды танып білуді 

тілеймін. Олар спортшыларға ортақ шаңырақ 

болған Атлеттер қалашығында бірге тұрып 

бір-бірімен араласа алады.  Ал басқа 

елдерден келген спортшылар отанына қайтқан соң 

сіздің еліңіз туралы, қалаңыз туралы, мәдениетіңіз 

туралы және алған тәжірибесі туралы әңгімелеп береді. 

Осының бәрі Қазақстанның имиджіне жақсы әсер 

ететіні шүбәсіз.- Қазақ халқының дәстүрлі тағамдарының 

дәмін татып көрдіңіз бе?

- О, әрине! Менде ондай мүмкіндік болды және 

айтарым, маған бәрі де өте ұнады. Бірақ дәстүрлі 

тағамдарыңыз: қазы, жая мен мәнтіні ерекше атағым 

келеді.

- Спорттың қай түрін жақсы көресіз?

- Өзім үлкен тенниспен кәсіби тұрғыда шұғылдандым. 

Ал, қысқы спорт түрлерінен биатлон мен шаңғы 

қоссайысын ұнатамын. Спорттың осы екі түрі менің 

отаным Германияда өте кең тараған. 

- Сіздің ойыңызша, осы қысқы Универсиадада 

спорттың қай түрінен Қазақстанның медаль 

алуға мүмкіндігі бар?

- Қазақстан шаңғы спортының түрлерінде күшті 

деп білемін.  Спортшыларыңызға шын жүректен 

табыс тілеймін!

U» журналының 

сұрақтарына FISU 

атқару комитетінің 

мүшесі, білім және 

медиакоммуникациялар жөніндегі бас 

сарапшысы Верена Берк жауап береді.Верена Берк: 

АЛМАТЫ 

– БІЛІМДІ 

ЖАСТАРДЫҢ 

ҚАЛАСЫ

репортаж / репортаж / reportUNIVERSIADE /  - Please tell us about  

your impressions of our city.

 - My first visit took place in Almaty 20 years ago.  Since then 

the city has changed - for the better.  City changed in terms of 

infrastructure, new buildings are built, objects, architectural 

structures.  For me, Almaty is a city of young and highly educated 

people.  It is our target audience. - How does the Universiade reflect on the image of 

the country?

 - When Almaty won the right to host the Winter Universiade, 

we have it does not cause any troubles or concerns.  Kazakhstan 

University Sports Federation has a high level of professionalism for 

such competitions.  And we are pleased with this fact.  I wish the 

organizing committee to the competition took place at a high level.  

It is important to know about these events throughout the world.  

For all participants, judges, athletes, I wish them to know of Almaty - Расскажите, пожалуйста, о ваших 

впечатлениях от нашего города.

- Мой первый визит в Алматы 

состоялся 20 лет назад. С тех пор город 

очень изменился – в лучшую сторону. 

Он преобразился с точки зрения 

инфраструктуры, построены новые здания, 

объекты, архитектурные сооружения. Для 

меня Алматы является городом молодых 

и очень образованных людей. Они и есть 

наша целевая аудитория. - Как проведение Универсиад 

отражается на имидже стран?

- Когда Алматы выиграл право на 

проведение зимней Универсиады, у нас это 

не вызвало никаких тревог или опасений. 

Казахстанская федерация студенческого 

спорта обладает высоким уровнем 

профессионализма для проведения 

подобных соревнований. И мы 

довольны этим фактом. Я 

желаю организационному 

комитету, чтобы соревнования прошли 

на высоком уровне. Важно, чтобы о них 

узнали во всем мире.  Что касается всех 

участников, судей, спортсменов, то я 

желаю им познать Алматы и Казахстан как 

страну с очень богатой, необыкновенной 

и своеобразной культурой. Они смогут 

общаться между собой, живя бок о бок 

в Атлетической деревне. А спортсмены, 

приехавшие из других стран, будут 

рассказывать у себя на родине о вашей 

стране, о вашем городе, о вашей культуре 

и полученном опыте. Все это непременно 

окажет позитивное влияние на имидж 

Казахстана. 

 

- Вы успели ознакомиться с 

традиционной кухней казахского 

народа?

- О да! У меня была такая возможность и 

мне все очень понравилось. Но особо хочу 

отметить ваши традиционные блюда: казы, 

жая и манты.

- Ваш любимый вид спорта?

- Я профессионально занималась 

большим теннисом. А из зимних видов 

спорта предпочитаю биатлон и лыжное 

двоеборье. Эти два вида спорта очень 

популярны на моей Родине в Германии. - На ваш взгляд, в каких видах 

спорта на данной зимней 

Универсиаде у Казахстана есть 

шансы получить медали?

- Я знаю Казахстан как сильную 

страну в лыжных видах спорта. 

От всей души, желаю 

успехов вашим ребятам!

а вопросы «U» отвечает 

член исполнительного 

комитета FISU, главный 

эксперт по образованию и 

медиакоммуникациям Верена Берк.Верена Берк: 

АЛМАТЫ 

– ГОРОД МОЛОДЫХ И 

ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ

Verena Burk: 

ALMATY - CITY 

OF YOUNG AND 

EDUCATED 

PEOPLE

and Kazakhstan as a coun-

try with a very rich, unusual 

and peculiar culture.  They 

will be able to communicate 

with each other, living side by 

side in the Athletic Village.  And 

athletes who have come from other coun-

tries, will talk at home about your country, 

about your city, of your culture and experi-

ence.  All this will certainly have a positive 

impact on the image of Kazakhstan. - Have you time to meet with the traditional kitchen 

of the Kazakh people?

 - Oh yeah!  I had the chance and I liked it very much.   

But I want to note especially your traditional dishes:  

kazi, zhaya and manta rays. - What is your favorite sport?

 - I was engaged in professional tennis.  And because I prefer 

winter sports biathlon and Nordic combined.  These two sports 

are very popular in my homeland in Germany. - In your opinion, what kinds of sports at this Winter 

Universiade Kazakhstan has chances to get a medal?

 - I know Kazakhstan as a strong country in ski sports.  With all 

my heart, I wish you success to your athletes!

ISU Chief 

Expert on Edu-

cation and Media 

Communication 

Verena Burk answers 

the «U» questions.

 интервью / интервью / interview

UNIVERSIADE / 

4 /  

5


Другие представительницы Казахстана 

Дарья Усанова с пятью промахами (+2:55) 

и Елизавета Бельченко с четырьмя 

промахами (+3:10) стали четвертой и пятой 

соответственно.

Айталап Кургамбаев, вице-президент 

Федерации биатлона Казахстана, 

прокомментировал успех наших 

девушек: 

- На состоявшейся в 

спорткомплексе «Алатау» 

индивидуальной гонке на 15 км 

казахстанские биатлонистки 

завоевали одну золотую и 

одну серебряную медали. 

Это – результат эффективной 

работы биатлонисток и тренеров 

Қазақстанның басқа да өкілдері – Дарья Усанова бес рет мүлт кетіп 

(+2:55), мәре сызығын төртінші болып кесті, ал Елизавета Бельченко 

бесінші болып келді (төрт рет мүлт кетті, +3:10). 

Қазақстан Биатлон федерациясының вице-президенті Айталап 

Құрғамбаев қыздарымыздың жеңісіне қатысты ойын былай айтты: 

«Алатау» спорт кешенінде қазақстандық биатлоншы қыздар 15 

шақырымдық жеке жарыста бір алтын және бір күміс медаль жеңіп 

алды. Бұл  – биатлоншылар мен құрама жаттықтырушыларының, 

Қазақстан Биатлоншылар одағы мен Мәдениет және спорт 

министрлігінің жемісті еңбегінің  нәтижесі. 

Спортшыларымыздың үздік нәтижеге жетуіне Алматының бүгінгі 

ауа райы да өзінің септігін тигізді. Таң ата қар қылаулап, айналаны 

тұман басып кетті. Біздің биатлоншылар мұндай құбылмалы 

ауа райынан туындайтын кедергілерге үйреніп алған және олар 

кедергіні бүгін де еңсере білді.

Қазақстан қоржынына қысқы Универсиадағы алғашқы 

алтынды біздің биатлоншылар салды. Жанкүйерлерге 

қуаныш алып келген осы дәстүрді басқа спортшыларымыз да 

жалғастырады деп  сенеміз».

Ерлер арасындағы 20 километрлік бірінші биатлон 

сайысында француз биатлоншы Баптист Жути жеңді. 

Жеңімпаз дәл ата алмай, екі рет мүлт кетті, бірақ бірінші 

орынды сақтап қалды.

Бірақ қай жерде болмасын сәттілік керек екен. 

Бүкіл дистанция бойы өзін сенімді ұстап бара 

жатқан ресейлік спортшы Сергей Корастылев 

1-орынды ешкімге бермейтін де болып көрініп еді.  

Ол  үш атыста да мүлт кеткен жоқ, уақыт жағынан 

да барлық қатысушылардың ішінде үздік болды. 

Алайда, соңғы төртінші атыс шебіне 

келгенде Корастылевтің жолы болмай, 

екі мәрте нысанаға дөп тигізе алмады. Нәтижесінде Ресей 

спортшысы 41 секундқа Жутиден ұтылды.

Қола медаль Ресейдің тағы бір өкілі Семен Сучиловқа 

бұйырды. Ол Франциядан келген басқа атлет Мишель 

Леграннан басым түсіп жүлделі болды.

 

ачавшиеся 31 ян

варя соревнован

ия по 


биатлону прине

сли казахстанск

ой сборной 

первую золотую

 медаль на Унив

ерсиаде-2017. 

Обладательнице

й высшей награ

ды стала 

биатлонистка А

лина Райкова, к

оторая победила

 в 

индивидуальной гонке на 15 кил

ометров. Райков

а, 

допустив два промаха, преодоле

ла дистанцию за

 59 

минут и 48.7 секунды. Следом за

 ней финиширов

ала 

еще одна казахстанка Галина Ви

шневская (+2:21

), 

завоевав «серебро». Замкнула тр

ойку призеров 

украинка Надеж

да Белкина (пят

ь промахов, +2:23

).

ниверсиада-2017 қысқы ойындар

ында  


31 қаңтардағы б

иатлон жарысын

да Қазақстан 

құрамасы өзінің

 қоржынына алғ

ашқы алтынын 

салды. Биатлонн

ан 15 километрге

 жекелей жарыс

та 


қазақстандық ат

лет Алина Райко

ва алтын жүлде а

лды.  


Ол екі рет мүлт к

етіп, барлық жол

ды 59 минут 48,7 

секундта жүріп ө

тті. Оның артынд

а тағы бір қазақс

тандық 

спортшы Галина Вишневская (+2:

21) келді, ол күм

іс медальді 

жеңіп алды. Үзді

к үштікте украин

алық Надя Белки

на да бар 

(бес рет мүлт кет

ті, +2:23).UNIVERSIADE / «GOLD» 

сборной, Союза биатлонистов Казахстана 

Министерства культуры и спорта. 

Погодные условия тоже дали 

преимущество нашим спортсменкам, 

обеспечив результативное выступление. В 

Алматы с самого утра начался снег, и вскоре 

все вокруг было окутано белым туманом. 

Но нашим биатлонисткам не привыкать к 

особенностям погодных условий, поэтому 

они без особых затруднений смогли 

преодолеть все препятствия.

Первое «золото» зимней Универсиады 

завоевано нашими биатлонистками. 

Уверен, что вызвавший ликование 

болельщиков тренд будет продолжен и 

другими нашими спортсменами.

Первую мужскую биатлонную гонку 

на 20 километров выиграл французский 

биатлонист Баптист Жути. Отстреляться 

чисто победителю не удалось, он допустил 

два промаха, но удержал первое место. 

Но здесь не обошлось без везения. 

Уверенно шедший всю дистанцию россиянин 

Сергей Корастылев, казалось, никому не 

отдаст первого места. Три огневых рубежа 

он стрелял без промахов и показывал 

лучшее время среди всех участников. Но все 

решил заключительный четвертый огневой 

рубеж, на котором Корастылев дважды не 

сумел закрыть мишень. В итоге российский 

спортсмен уступил 41 секунду Жути.

Бронзовая медаль досталась еще одному 

представителю России Семену Сучилову, 

который обошел другого 

французского атлета 

Мишеля Леграна.

UNIVERSIADE / 


Каталог: assets -> templates
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы
templates -> Республикасының Білім және ғылым министрлігі 16 наурыз 2009 ж. №4
templates -> Мінез-қҰЛҚын қолданбалы талдау аутистикалық спектрдің

жүктеу 280 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет