Жарлыгасова Г. Д. кафедра экологияның аға оқытушысы / стжүктеу 0.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата03.06.2017
өлшемі0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Қазақстан  Республикасы білім және ғылым министрлігі 

 

 «А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

 

Аграрлық-биологиялық факультеті 

 

       

Бекітемін 

 

ОӘК төрағасы ____________А. Абсадыков 

 .    .2016 ж. 

 

 

  

 

 2016-2017 оқу жылына арналған 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ  

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

на 2016-2017 учебный год  

Мамандығы 5В060800-Экология 

Специальность 5В060800-Экология 

 

  

 

  

 

  

 

 Қостанай, 2016 

 


 

2

Құрастырушы / Составители: Жарлыгасова Г.Д.- кафедра экологияның аға оқытушысы / ст. преподаватель 

кафедры экологии 

Кожевников  С.К.  –  кафедра  экологияның  аға  оқытушысы/ст.преподаватель 

кафедры экологии 

 

 

Элективті пәндер каталогы.- Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016.-          52б.  

Каталог  элективных  дисциплин.-  Костанай:  КГУ  имени  А.Байтурсынова, 

2016.- 52с. 

 

Бұл каталог 

5В060800-Экология 

мамандығына 

жасалған 

оқу 

бағдарламаларының қосымшасы болып табылады. Элективті пәндер каталогы қысқаша  сипаттамасы,  оқылу  мақсаты,  оқу  мазмұны  және  күтілетін  оқу 

нәтижесі  көрсетілген  таңдау  компонентіне  кіретін  пәндер  тізімін  қамтиды. 

2016-2017  оқу  жылындағы  кредиттік  технология  бойынша  оқитын 

студенттерге арналған. 

Настоящий  каталог  является  приложением  к  учебным  планам  по 

специальности 5В060800-Экология. Каталог элективных дисциплин содержит 

перечень  дисциплин  компонента  по  выбору  и  их  краткое  описание  с 

указанием  цели  изучения,  содержания  и  ожидаемых  результатов  обучения. 

Предназначен для студентов, обучающихся по кредитной технологии  в 

2016-2017 уч. году. 

 

 

Аграрлық-биологиялық факультетінің 

әдістемелік 

кеңес 

отырысында қарастырылды, 28.01.2016 ж. № 1 хаттама 

Рассмотрен  на  заседании  Методического  совета  аграрно-биологического 

факультета, протокол от 28.01.2016 г. № 1 

 

 А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ-дың  оқу-әдістемелік  кеңес  отырысында 

бекітілді, 02.03.2016 ж. № 1 хаттама 

Утвержден 

на 


заседании 

учебно-методического 

совета 

КГУ 


им. 

А.Байтурсынова, протокол от 02.03.2016 г. № 1 

  

 

  

 

                                        © А.Байтурсынов атындағы  

                                                                       Қостанай  мемлекеттік университеті 

 

 


 

3

Мазмұны / Содержание  

 

 Кіріспе / Введение…………………………………………………………............. 

1   2016-2017 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2016-2017 год 1.1 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса…............... 

1.2 3 курска арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса…............... 1.3 4 курска арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса…............... 

10 

 

 2  Білім  беру  бағдарламаларының  және  элективті  пәндердің  сипаттамасы/ 

Описание 

образовательных 

программ 

и 

элективных дисциплин………………………………………………………………................... 

11 


2.1 «Биоэкология» білім беру бағдарламасы / Образовательная программа 

«Биоэкология»…........................................................................................................ 

11 

2.2 «Геоэкология» білім беру бағдарламасы / Образовательная программа  «Геоэкология»…........................................................................................................ 

34 


2.3 Жалпы элективті пәндер / Общие элективные дисциплины….......................  46 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

4

Кіріспе   

Элективті  пәндер  каталогы  оқытудың  кредиттік  жүйесі  бойынша 

құрастырылады.  Элективті  пәндер  каталогы  жүйеленген  таңдау  бойынша 

пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Оқу  жоспарындағы  барлық  пәндер  үш  циклға  біріктірілді:  жалпы  білім 

беру  циклы  (ЖБП),  базалық  пәндер  циклы  (БП),  кәсіптендіру  пәндері  циклы 

(КП).  

Жалпы  білім  беру  пәндер  циклы  маманның  интеллектуалдық,  жеке тұлғалық,  әлеуметтік  тұрғыда  дамуына  мүмкіндік  береді.  Базалық  пәндер 

циклы  болашақ  маманның  мамандығына  сәйкес  фундаменталдық  білімінің 

қалыптасуына  бағытталады.  Кәсіптендіру  пәндері  циклы  кәсіби  қызметтің 

нақты  саласында  қолданылатын  арнайы  білімді,  дағдыны,  құзыреттілікті 

анықтайды.  

Студент  Типтік  оқу  бағдарламасымен    бекітілген  мамандықтардың 

міндетті  компонент  пәндерін  меңгерумен  қатар,  ұсынылып  отырған  таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Таңдау  бойынша  компонент  пәндері  екіге  бөлінеді:  білім  беру 

бағдарламаларына  кіретін  пәндер  және  жалпы  элективті  пәндер.  5В060800-

Экология    мамандығы  бойынша  студенттердің  таңдауына  екі  білім  беру 

бағдарламасы  ұсынылады:  «Биоэкология»  және  «Геоэкология».  Элективті 

пәндерді  таңдауға  эдвайзер  кеңес  береді.  Студент  эдвайзермен  бірлесе 

отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу нысанын 

толтырады.  

Құрметті  студенттер!  Білім  беру  траекториясының  біртұтастығының 

ойластырылуы  Сіздің  болашақта  маман  ретінде  кәсіби  дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

5

Введение  

При 


кредитной 

технологии 

обучения 

разрабатывается 

каталог 

элективных  дисциплин.  Каталог  элективных  дисциплин  представляет  собой 

систематизированный перечень дисциплин компонента по выбору и содержит 

краткое их описание. 

Все  дисциплины  учебного  плана  объединены  в  три  цикла:  цикл 

общеобразовательных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД), цикл 

профилирующих дисциплин (ПД).  

Цикл  общеобразовательных  дисциплин  предполагает  подготовку 

интеллектуального,  личностного  и  социально  развитого  специалиста.  Цикл 

базовых  дисциплин  направлен  на  формирование  у  будущего  специалиста 

фундаментальных  знаний  по  соответствующей  специальности.  Цикл 

профилирующих  дисциплин  определяет  перечень  специальных  знаний, 

умений,  навыков  и  компетенций  применительно  к  конкретной  сфере 

профессиональной деятельности.  

Наряду 

с 

изучением дисциплин 

обязательного 

компонента, 

установленных  Типовым  учебным  планом  специальности,  студент  также 

должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Дисциплины  компонента  по  выбору  делятся  на  два  вида:  дисциплины 

образовательных  программ  и  общие  элективные  дисциплины.  В  рамках 

специальности  5В060800-Экология  студентам  предлагается  на  выбор  две 

образовательные  программы:  «Биоэкология»  и  «Геоэкология».  Консультации 

по  выбору  элективных  дисциплин  дает  эдвайзер.  Вместе  с  ним  студент 

заполняет  форму  записи  студентов  на  дисциплины  для  составления  ИУП 

(индивидуального учебного плана). 

Уважаемые  студенты!  Важно  помнить,  что  от  того,  насколько 

продуманной  и  целостной  будет  Ваша  образовательная  траектория,  зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки как будущего специалиста.  

 

  

 

  

 

  

 

6

  2015-2016 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2015-2016 уч. год  

1.1  2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса 

Цикл 

Код 


Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 

саны / 


Ко-во 

кред.


 

Кафедра 


 

 

3 семестр  22 

 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент  

ЖБП / ООД 

Ale/ Soc 

2104 

Әлеyметтану/Социология  философия/ 

философии 

ЖБП / 


ООД 

Saya/Pol 

2110 

Саясаттану  /Политология философия/ 

философии 

ЖБП / 


ООД 

KN/OP 


2109 

Құқық негіздері  /Основы права  

азаматтық құқық/ гражданского и 

уголовного права и 

процесса 

БП/ 


БД 

BET/ 


PEВ 

2207 


Биосфераның эволюциясы және 

тегі/Происхождение и эволюция 

биосферы 

экология/экологии Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

11 


 

БП/ 


БД 

BShT/B


IYa 

2209(3) 


Базалық шетел тілі/Базовый 

иностранный язык (английский) 

(Уровень B1,B2) 

шетел тілі филология/иностран

ной филологии 

БП/ 

БД 


ME/ 

EM/ 


2212 

Микроорганизмдер экологиясы/ 

Экология микроорганизмов 

экология/экологии Жалпы  элективтік пәндер / 

Общие элективные дисциплины 

 

Модуль1  

 

БП/ БД 

 

ZhE/EZ2218 


Жануарлар экологиясы/ Экология 

животных 

экология/экологии GTI/UG

2219 


Гидросфера туралы ілім/  Учение о 

гидросфере 

экология/экологии Модуль 2 

БП/ 


БД 

 

EOM/ECK 

2218 


Экология,өркениет, мәдиниет/ 

Экология, цивилизация, культура 

экология/экологии ATI/UA 

2219 


Атмосфера туралы ілім/ Учение об 

атмосфере 

экология/экологии Модуль3 

БП/ 


БД 

 

KCEE/ENVE/ 

2218 


 

Құрылық және су экожүйесінің 

экологиясы/ Экология   наземных и 

водных экосистем 

экология/экологии AASM/

MKAV/ 


2219 

Атмосфералық ауа сапасының 

менеджменті/ Менеджмент качества 

атмосферного воздуха 

экология/экологии ОҚТ/ 

ДВО 


DSh /FK  

2401(3) 


Дене шынықтыру /Физическая 

культура  

дене және спорт дайындық 

 

7

орталығы/центр физической и 

спортивной 

подготовки 

 

 4 семестр 

22 


 

Міндетті  компонент /Обязательный компонент 

10 

 

ЖБП / ООД 

Fil 2111  Философия  

философия/ философии 

БП/ 


БД 

ZhEA/E


AE/ 

2203 


Жаратылыстанудың экологиялық 

аспектілері/ Экологические аспекты 

естествознаия  

экология/экологии БП / 

БД 


EKT/ER 

 2206 


Экологиялық қор тану/Экологическое 

ресурсоведение 

экология/экологии Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

 БП / 

БД 


FE2214 

Физикалық экология/ Физическая 

экология 

экология  /экологии БП/ 

БД 


AE/SE 

2213 


Әлеуметтік экология/Социальная 

экология 

экология  /экологии БП / 

БД 


BShT/B

IYa 


2209(4) 

Базалық шетел тілі /Базовый 

иностранный язык (английский) 

(УровеньВ1, В2) 

шетел тілі филология/иностран

ной филологии 

ОҚТ / 

ДВО 


DSh /FK  

2401(4) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындық орталығы 

/центр физической и 

спортивной 

подготовки 

ОҚТ/ 

ДВО 


 

Оқу практикасы / Учебная практика 

экология/экологии  

8

1.2  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса Цикл 

Код 


Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 

саны / 


Ко-во 

кред.


 

Кафедра 


 

 

5 семестр  22 

 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент  

БП/ БД 

ВЕ 


3204 

Биогеохимия және экотоксикология/ 

Биогеохимия и экотоксикология  

экология/экологии БП/ 

БД 


Geo  

3205 


Геоэкология  

экология/экологии Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

13 


 

«Биоэкология»  білім беру бағдарламасы / 

Образовательная программа «Биоэкология» 

 

 БП/ 

БД 


ОЕ/РЕ 

3217 


Өнеркәсіптік экология/ 

Промышленная экология   

экология/экологии БП/ 

БД 


РР 3214  Педагогика және психология/ 

Педагогика и психология  

психология және педагогика/ 

психологии и 

педагогии  

БП/ 


БД 

ВЕРОА/


МРВЕ/ 

3215 


Биология және экология пәндерін 

оқыту әдістемесі /Методика 

преподавания биологии и экологии 

экология/экологии КП/ 

ПД 


Тоp/Poc

h 3305 


Топырақтану/Почвоведение 

экология/экологии КП/ 

ПД 


KB/UO

3309 


Қалдықтарды басқару/ 

Управление отходами 

экология/экологии ОҚТ / 

ДВО 


DSh /FK  

3401(5) 


Дене шынықтыру/Физическая 

культура  

дене және спорт дайындық орталығы 

/ центр физической 

и спортивной 

подготовки 

 

 

6 семестр 22 

 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 10 

 

БП/ БД 

КК(О)Т


/РК(R)Y

a 3201 


Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

экология / экологии БП/ 

БД 


KBShT/

POIYa 


3202 

 Кәсіби бағытталған шет тілі/ 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык   

тілдік дайырлау орталығы/центр 

языковой 

подготовки 

БП/ 


БД 

EKT/ER


3206 

Экологиялық қор тану / 

Экологическое ресурсоведение  

экология/экологии КП/ 

ПД 


ЕМ 

3302 


Экологиялық мониторинг 

Экологический мониторинг 

экология/экологии Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

12 


 

«Биоэкология»   білім беру  бағдарламасы / 

Образовательная программа «Биоэкология» 

 

 БП/ 

БД 


TPE/EP 

 3218 


Табиғатты пайдалану экономикасы/ 

Экономика природопользования   

экономика/ экономики 

 

9

КП/ ПД 

ME/ 


EM/ 

3304 


Микроорганизмдер экологиясы / 

Экология микроорганизмов  

экология/экологии КП/ 

ПД 


ТЕ/ЕР 

 3306 


Топырақ экологиясы/ Экология почв 

экология/экологии ОҚТ / 

ДВО 


DSh /FK  

3401(6) 


Дене шынықтыру/Физическая 

культура  

дене және спорт дайындық орталығы 

/ центр физической 

и спортивной 

подготовки 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

10

1.3   4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

Цикл 


Код 

Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Ко-во 


кред.

 

Кафедра  

 

7 семестр  20 

 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент  

КП/ ПД 

ZhEN/O


SE  4301 

Жүйелік экологияның  негіздері/ 

Основы системной экологии  

экология /экологии Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

15 


 

«Биоэкология» білім беру бағдарламасы / 

Образовательная программа «Биоэкология» 

 

 КП/ 

ПД 


AETD/S

EUR 


4304 

Әлеуметтік экология және тұрақты 

даму/Социальная экология и 

устойчивое развитие 

экология /экологии КП/ 

ПД 


EK/ЕР 

4307 


Экологиялық құқық/ Экологическое 

право 


азаматтық және 

қылмыстық құқық 

және іс жүргізу 

кафедрасы/ 

кафедра 


гражданского и 

уголовного права и 

процесса 

КП/ 


ПД 

EE 4308 


Экологиялык экспертиза / 

Экологическая экспертиза  

экология/экологии КП/ 

ПД 


KOS 

4310 


Қоршаган ортаның сапасы/ Качество 

окружающей среды  

экология/экологии КП/ 

ПД 


EK 4311  Экологиялық картографиясы/ 

Экологическое картографирование 

экология/экологии ОҚТ 

/ДВО 


DSh/FK

440(7) 


Дене шынықтыру/Физическая 

культура 

дене және спорт дайындық 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки  

 

 8 семестр 

10 


 

ОҚТ/


ДВО 

 

Педагогикалық практика/ Педагогическая практика 

экология/экологии психология және 

педагогика/ 

психологии и 

педагогики 

ОҚТ/

ДВО 


 

Өндірістік практика/ 

Производственная практика 

экология/экологии ОҚТ/

ДВО 


 

Диплом алды практика/ 

Преддипломная практика 

экология/экологии ҚА/ 

ИА 


 

Қорытынды аттестация/ Итоговая 

аттестация 

экология/экологии  

 

  

 

11

2  Білім беру 

бағдарламаларының 

және 

элективті пәндердің 

сипаттамасы/Описание  образовательных  программ  и  элективных 

дисциплин 

 

2.1  «Биоэкология»    білім  беру  бағдарламасы/Образовательная программа «Биоэкология» 

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы /  Описание образовательной программы 

 Түлектер  жасай  алады  табиғи  экожүйесінің 

күйін 

зерттеу, олардың 

биологиялық 

биоалуантүрлігін,  табиғи  орта  сапасын 

талдау;  

далалық  және  эксперименталдық  зерттеу 

жұмыстарын  ұйымдастыру  және  жасау, 

экологиялық  әдістемесін  және  бұзылған 

экожүйелерді 

қайта 

қалпына 


келтіру 

технологиялар; 

қоршаған  ортаға  теріс  антропогендік  әсер 

кепілдемелерін 

өңдеу 

және 


биоәралуандылығын қорғау; 

 консультация 

беру, 

қоршаған ортаға 

негативтік 

әсерін 

бағалау 


бойынша 

жобаларды өңдеу және өткізу; 

экологиялық  білім,  тәрбие  және  білім  беру 

бойынша орта және кәсіби оқу орындарында 

оқу  процесін    ұйымдастыру  және  өткізу, 

әртүрлі халық  ортасында экологиялық білім 

насихатпен айналасу 

 

Выпускники смогут 

изучать 


состояние 

природных  экосистем,  их  биологическое 

разнообразие, 

анализировать 

качество 

природной 

среды;выполнять 

и 

организовывать полевые 

и 

экспериментальные исследовательские 

работы, 


применять 

и 

разрабатывать экологические  методы  и  технологии  по 

восстановлению разрушенных экосистем; 

разрабатывать  рекомендации  по  снижению 

отрицательного  антропогенного  воздействия 

на  окружающую  среду;  консультировать, 

разрабатывать  и  реализовывать  проекты  по 

оценке 

негативного воздействия 

на 


окружающую 

среду; 


организовывать 

и 

проводить  учебный  процесс  в  средних  и профессиональных  учебных  заведениях  по 

экологическому  образованию,  воспитанию  и 

просвещению, 

заниматься 

пропагандой 

экологических знаний среди различных групп 

населения 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 

керек:-экожүйелер мен 

бүкіл 


биосфераның 

негізгі 


қызмет 

атқару 


зандылықтарын; 

табиғи-антропогендік 

ландшафттардың 

типологиясы 

мен 

классификациясының негіздерін; 

экологиялық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

етудің  негізгі  міндеттері  мен  принциптерін; 

негізгі жергілікті, аймақтық және глобалдық 

экологиялык 

проблемаларды 

және 

экожүйелердің  құрылымы  мен  қызметіндегі бұзылыстарды 

түзетудің 

ұтымды 

шараларын;  экологиялық  мониторинг  пен оның  негізгі  бөлімдерінің  мақсаты  мен 

классификациясын,  бақылау  әдістерін,  ҚО 

сапасын  қадағалау,  табиғи  ресурстарды 

пайдалану  мен  қорғау  саласын  әлеуметтік 

реттеу,  монополиялық  баға  түзуге  жол 

бермеу жөніндегі ұлттык және халықаралық 

заңгершілік 

негіздерін; 

ластанулардың 

алдын  алу  және  жою,  қоршаган  ортаны 

должны  знать:  основные  закономерности 

функционирования  экосистем  и  биосферы  в 

целом;    основы  типологии  и  классификации 

природно-антропогенных 

ландшафтов; 

основные  задачи  и  принципы  обеспечения 

экологической 

безопасности; 

основные 

локальные, 

региональные, 

глобальные 

экологические  проблемы  и  рациональные 

меры по  устранению нарушений структуры и 

функций 

экосистем; 

назначение 

и 

классификацию  экологического  мониторинга и  его  отдельных  подразделений,  методы 

наблюдений; 

основы 

национального и 

международного 

законодательства 

по 


контролю 

качества 

ОС, 

социального регулирования,  антимонопольного  контроля 

ценообразования  в  области  использования  и 

охраны 

природных ресурсов; 

методы 


предупреждения и ликвидации загрязнителей, 

реабилитации 

окружающей 

среды 


и 

 

12

қалпына  келтіру  және  кауіпті  қалдықтарды ұксату  әдістерін;  осы  күнгі  акпараттық 

технологиялардың  негіздерін;  экологиялық 

мағлұматтарды  жинау,  сақтау  және  өңдеу 

тәсілдерін;  экологиялық  болжам  жасаудың 

негізгі принциптерін білуі тиіс 

утилизации 

опасных 

отходов; 

основы 

современных  информационных  технологий; способы 

сбора, 


хранения 

и 

обработки экологической 

информации; 

основные 

принципы экологического прогнозирования 

меңгеруі  керек:  антропогендік  әсерлерге 

және 


табиғи 

апаттарға 

байланысты 

экологиялық 

процестердің 

динамикасын 

талдауы;  қоршаган  ортаның  жай-күйін 

бақылауы  және  талдауы:  далалық  және 

эксперименттік  экологиялық  зерттеулерді 

ұйымдастыруы  және  жүргізуі;  қоршаган 

табиғи  ортаның  күйіне  сараптамалық  және 

аудиторлық  баға  беруді  жүргізуі;  эко-

геожүйелердің 

күйінің 


өзгеруінің 

болжамдық 

модельдерін 

жасауы; 


тұрғындарлын  арасында  экологиялық  білім 

және  тәрбие  беру  жұмыстарын  жүргізуі; 

экологиялық 

нормалау 

негіздерін 

пайдалануы;  өндіріс  орны  мен  ұйымның 

экологиялық 

іс-әрекетінің 

жекелеген 

практикалық  шаруаларын  кәсіби  дәрежеде 

шеше білуі 

должны  уметь:  анализировать  динамику 

экологических 

процессов, 

связанных 

с 

антропогенным  воздействием  и  природными катастрофами; 

контролировать 

и

 

анализировать состояние окружающей среды; организовывать  и  проводить  полевые  и 

экспериментальные 

экологические 

исследования; 

проводить 

экспертную 

и 

аудиторскую  оценку  качества  окружающей природной 

среды; 


составлять 

прогностические 

модели 

изменения состояния 

экогеосистем; 

проводить 

образовательную  и  воспитательную  работу 

среди 

населения в 

области 


экологии; 

использовать 

основы 

экологического нормирования; 

профессионально 

решать 

отдельные практические 

вопросы 


экологической  деятельности  предприятия  и 

организации 

дағдысы  болуы  керек:  далалық  және 

эксперименталдық  экологиялык  зерттеулер 

жүргізуге;  талдау  жүмыстарын  жүргізіп, 

экологиялық  сараптама  бойынша  құжаттар 

толтыруға; 

су, 


топырақ, 

минералдық 

шикізат  ресурстарының  және  биологиялық 

ресурстардың  сарқылуы  мен  ластануының 

алдын 

алу 


шараларын 

белгілеуге;

 

шаруашылық және 

өзге 


де 

әрекеттердің  қоршаған  ортаға  көрсететін 

әсерлеріне база беру жұмыстарын жүргізуге; 

ағартушылық-педагогикалық 

жұмыстар 

жүргізуге;  құрылтайшы  құжаттарын  және 

коммерциялық  келісім-шарттарды  жаcayғa; 

өндірісте 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарын 

орындауга; 

қоршаған 

орта 


жағдайына  баға  беру  жұмыстарына;  казіргі 

акпараттық  технологияларды  пайдалануға 

машықтануы тиіс  

должны иметь навыки: проведения полевых 

и 

экспериментальных экологических 

исследований;  выполнения  аналитических 

работ  и  оформления  документации  по 

экологической 

экспертизе; 

разработки 

мероприятий  по  предупреждению  истощения 

и 

загрязнения водных, 

почвенных, 

минерально-сырьевых 

и 

биологических ресурсов

;

  проведения  оценки  воздействия хозяйственной  и  иной  деятельности  на 

окружающую 

среду; 

проведения педагогическо- 

просветительской 

работы 

составления  учредительных  документов  и коммерческих 

договоров; 

выполнения 

требований  экологической  безопасности  на 

производстве;  проведения  оценки  состояния 

окружающей  среды;  владения  современными 

информационными технологиями 

құзыретті  болуы  керек:

 

жалпы  және глобалдық 

экология 

мәселелерін; 

экологияның қолданбалы аспектілерін; жаңа 

табиғат  қорғау  және  қорларды  үнемді 

пайдалану технологияларын; ғаламдык және 

аймактық 

экологиялык 

проблемаларды; 

экологиялык  қатерлерді  базалау,  табиғи-

антропогендік  құбылыстардың  пайда  болуы 

должны  быть  компетентными:  в  вопросах 

общей  и  глобальной  экологии;  прикладных 

аспектах  экологии;  использовании  новых 

природоохранных 

ресурсосберегающих 

технологий; 

проблемах 

глобальной 

и 

региональной  экологии;  вопросах  оценки экологического 

риска, 


возникновения 

и 

профилактики природно-антропогенных 

 

13

және  олардың  алдын  алу  мәселелерін; экологиялық кауіпсіздік және орнықты даму 

мәселелерін; 

экологиядағы 

менеджмент 

және маркетинг мәселелерін; табигат қорғау 

саласындағы 

заңгершілік 

негіздерін; 

антропогендік 

әрекеттің 

зардаптарын 

кешенді экологиялык-экономикалык бағалау 

мәселелерін

 

техногенных ситуаций; 

в 

вопросах экологической  безопасности  и  устойчивого 

развития; 

вопросах 

менеджмента 

и 

маркетинга в 

экологии; 

основах 

природоохранного 

законодательства; 

вопросах 

комплексной 

эколого-


экономической 

оценки 


последствий 

антропогенной деятельности 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

14

Базалық пәндер / Базовые дисциплины Дінтану  және діни қауіпсіздік негіздері / Религиоведение и основы религиозной 

безопасности / Religion studies and вasik of religious safeti 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге  діни,  тарихи-әлеуметтік,  саяси-

экономикалық  құбылыстарды  дұрыс  түсіндіріп, 

адамзат  баласының  сана-сезіміне  сәйкес  келетін 

іс-әрекет жасауды  уағыздау.  Қоғамда  діндердің 

айрықша 


орны 

бар 


екенін 

түсіндіру. 

Өркениеттік  сана,  адам  болмысы,  дін,  елдік 

сана мәселелерін талқыға салу

 

 

Религиоведческая подготовка 

студента, 

профилактика 

религиозного 

экстремизма, 

формирование 

у 

студентов стойкого 

иммунитета  к  деструктивным  религиозным 

течениям  и  сектам,  а  также  выработка  у 

студентов научного и критического подхода к 

анализу  общественных  явлений,  природе 

возникновения религиозных течений и групп 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек:  діннің мәнін әлеуметтік құбылыс 

ретінде 

түсіну; 


 

діннің 


негізгі 

классификациясын;  діннің  құрылысын;  діни 

қауіпсіздікті 

әлемдік 


діндердің 

ерекшеліктерін; 

әлемдік 

діндердің 

және 

дәстүрлі емес 

діндердің 

негізгі 

ерекшеліктерін; 

 

әлемдік 


діндердің 

Қазақстандағы орны  

должны  знать:  сущность  религии  как 

социального 

явления, 

её 


структуру 

и 

функции; мировые религии и их особенности, основные  типы  религий;  содержание  и 

понятие  деструктивности  нетрадиционных 

культов;  современные  угрозы  религиозного 

характера 

меңгеруі керек: объективті түрде әртүрлі діни 

феномендерді  қарастыру;  Қазақстандағы  діни 

жағдайы туралы хабардар болу 

должны  уметь:  объективно  рассматривать 

различные 

религиозные 

феномены; 

ориентироваться  в  религиозной  ситуации  в 

Казахстане 

игеруі  тиіс:    әртүрлі  діндердің  аят-хадис 

негіздердің  сыни  талдауы;  діни  сипаттағы 

қауіп-қатердің жіктеулерін анықтау 

должны  владеть:  критическим  анализом 

основ 


вероучения 

различных 

религий; 

определения 

и 

классификации угроз 

религиозного характера 

құзыретті болуы тиіс: негізгі әлемдік діндер 

және  дәстүрлі  емес  ағымдар  саласында;  діни 

қауіпсіздік саласында 

быть  компетентными:  в  сфере  основных 

мировых религий и нетрадиционных течений; 

в области религиозной безопасности 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Қазақстан трихының мектептік курсы 

Школьный курс истории Казахстана 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Дін  –  әлеуметтік  құбылыс.  Әлемдік  діндер, 

адамзат 


тарихындағы 

ролі. 


Ұлыттық 

қауіпсіздік  мемлекеттің  негізгі  қызметі.  Діни 

қауіпсіздік  институты  ұлыттық  қауіпсіздік 

негізі. 


Қазіргі 

заманның 

дәстүрлі 

емес 


табынушылықтары. 

Тоталитарлық, 

харизматикалық  секталар  діни  тұтастығымызға 

қауіп 


 

Религия  как  социальное  явление.  Мировые 

религии  и  их  роль  в  истории  человечества. 

Национальная  безопасность  как  основная 

функция  государства.  Институт  религиозной 

безопасности 

как 

составная 

жүктеу 0.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет