Жаратылыстану ғылыми пәндерінің негізіжүктеу 75.77 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.05.2017
өлшемі75.77 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Кәсіптік оқыту кафедрасы

«Жаратылыстану ғылыми пәндерінің негізі (

физика


)» 

пәнінен


5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандық (тарының) студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар


 

Кегль 14,

буквы

строчные,кроме

первой


прописной

Мамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

_________ Н. Пфейфер 

20__ж. «___»_______

Құрастырушы:

  __________педагогикалық   ғылымдарының   докторы,

профессор Алинова М.Ш.

Кәсіптік оқыту кафедрасы 

Жаратылыстану ғылыми пәндерінің негізі (физика)

 

пәні бойынша 5В012000 -Кәсіптік оқыту  мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы   жұмыс   оқу   жоспарларының   және

____________бекітілген  мамандықтың   элективті   пәндер   каталогы   негізінде

әзірленген. 

20_ж.   «___»____________Кәсіптік   оқыту  кафедра   отырысында

ұсынылған №_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ____________Алинова М.Ш. 20__ж. «____» ________

Сәулет   және   құрылыс   факультеттің   оқу-әдістемелік

кеңесімен   мақұлданған   20_ж.   «_____»____________№____

Хаттама


ОӘК   төрағасы  

  ________________Жукенова   Г.А.

 

20_ж.


«_____»___________

КЕЛІСІЛГЕН 

Факультет деканы ________________ Кудерин М.Қ 

20_ж. «_____»________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ   бастығы   ____________Жұманқулова   Е.Н.  

 

20_ж.


«_____»_______ 

2


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама

 

3


1 Пәннің мақсаты - студенттердің жаратылыстану ғылыми пәндерінің

негізі   (физика)   бойынша   ақпаратты   алу,   және   физикалық   заңдармен

заңдылықтарды қолдану, түрлі физикалық процестері туралы іргелі білімді

жан-жақты, әрі саналы түрде меңгеруін қамтамасыз ету және соның негізінде

студенттерге қазіргі кездегі әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастыру.

Пәннің   міндеті  -   жаратылыстану   ғылыми   пәндерінің   негізі   (физика)

бойынша:


 - негізгі ұғымдар мен білімдерді қалыптастыру;

  -   физика   саласы   бойынша   біліктіліктері   мен   дағдыларын

қалыптастыру;

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: 

білу керек:

- негізгі физикалық құбылыстар мен олардың жњру ерекшеліктерін;

- негізгі физикалық түсініктерді, шамаларды;

- эксперимент жүргізуді;машықтану қажет:

- физикалық ұғымдаоды дұрыс сипаттауда; 

-   физикалық   есептерді   талдап   шығаруда   физикалық   заңдылықтарды

қолдануды;

- негізгі физикалық аспаптарды; 

- өлшеулер жүргізуді; 

- алынған нәтижелерді өңдеп бағалауді;

икемді болуы:

- физиканың мүмкіндіктеріне;

- жұмыс істеу барысында ғылыми, оқу - әдістемелік және анықтамалық

әдебиеттерді қолдануда; 

-

 өлшеулер нәтижелерін өңдеудің кең таралган әдістерін;- физиканың математикалық өрнектері мен өлшем бірліктерін;

- эксперимент қызметтерін.2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған

білім, икемділік және машықтар қажет: мектептегі физика, математика. 

3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар

 

келесі


пәндерді   меңгеру   үшін   қажет:   электротехникалық   практикум,   электрлік

энергия   өндіру   және   тасымалдау   технологияс,   электротехника,

радироэлектроника, диплом жұмысн жазғанда.

4


4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

1

2

34

5

6Тақырыптардың атауы

Дәрістер Практ

Зертх.

СӨЖ


КІРІСПЕ Кеңістік пен уақыт қасиеттері

0,5


-

-

-1

Бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы түзу 

сызықты қозгалыстар

0,5


1

-

32

Материялдық нүктенің және дененің шеңбер 

бойымен қозғалысы

1

2-

3

3Дененің қозгалыс динамикасы.

1

2-

-

4Күш жұмысы және қуат.

1

23

5

Заттардың молекулалық-кинетикалық теориясы. Идеал газ, негізгі теңдеуі

1

23

6

Термодинамиканың бірінші бастамасы. Адиабаттық және басқа процесстер

1

23

7

Циклді процестер. Карно циклі. Энтропия1

2

38

Нүктелік заряд. Кулон заңы, кернеулік

1

2

39

Потенциал Потенциал градиенті және оның өріс 

кернеулігімен байланысы

1

23

10 Түрақты ток. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Ом 

заңының дифференциялдық түрі, Джоуль-Ленц 

заңы және оның дифференциялдық үлгісі

1

2

311 Тармақталган тізбектер. Кирхгоф ережелері.

1

23

12 Магнит өрісі. Электр тогының магнит өрісі. 

Ампер заңы.

1

23

13 Магнит ағыны. Био-Савар-Лаплас заңы.

1

2

314 Электр магнит орісі. Қүйынды электр орісі. 

Ығысу тогы. Лоренц күші.

1

2

315 Электр магниттік өріс энергиясының сақталу 

заңы. 


1

2

3         БАРЛЫҒЫ :

15

30-

90

 4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 

1 тақырып.  Бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы түзу сызықты

қозгалыстар

Қозгалыс   заңдылыгы,   траектория,   жол,   орын   ауыстыру.   Жылдамдық

пен үдеу векторлары. Қозгалыстардың тәуелсіздік принципі Координаталар

мен   жылдамдықтар   үшін   Галилейдің   түрлендірулері.   Тангенциял   және

нормал   үдеу.   Бір   қалыпты   және   бір   қалыпты   айнымалы   түзу   сызықты

қозгалыстар.

2   тақырып.  Материялдық   нүктенің   және   дененің   шеңбер   бойымен

қозғалысы

Бұрыштық   орын   ауыстыру,   бұрыштық   жылдамдық,   бұрыштық   үдеу.

Сызықтық   және   бұрыштық   кинематикалық   шамалар   арасындагы   қатынас.

Бұрыштық жылдамдық және бұрыштықүдеу векторлары.

3 тақырып Дененің қозгалыс динамикасы.

5


Ныотонның   бірінші   заңы.   Күш.   Әсер   етуші   күштердің   тәуелсіздік

гіринципі. Фундаментальдық озара әсерлесулер. Масса. Ныотонның екінші

заңы.   Импульс.   Импульстің   сақталу   заңы.   Ньюонның   үшінші   заңы.

Галилейдің салыстырмалық принципі.4 тақырып Күш жұмысы және қуат.

Кинетикалық   энергия   .   Консервативтік   және   консервативтік   емес

күштер. Потенциялдық энергия мен күш арасындагы байланыс. Потенциялды

күш өрісіндегі материялдық нүктенің толық энериясының сақталуы.5 тақырып Заттардың молекулалық-кинетикалық теориясы. Идеал газ,

негізгі теңдеуі

Газдардың   молекула   -   кинетикалық   теориясының   негізгі   қагидалары.

Идеал газ. Қысым. Газдардың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін6 тақырып  Термодинамиканың бірінші бастамасы. Адиабаттық және

басқа процесстер

Термодинамиканың   міндеттері.   Жұмыс   пен   жылудыденелер

арасындагы   энергия   алмасу   ретінде   қарастыру.   Термодинмикалық   тепе   -

теңдік жэне термодинамиканың бірінші бастамасы.

7 тақырып Циклді процестер. Карно циклі. Энтропия

Қайтымды   және   қайтымсыз   процестер.   Циклді   процестер.   Цикл

кезіндегі   жүмыс.   Пайдалы   әсер   коэффициенті.   Жылулық   және   суытқыш

машиналар.8 тақырып Нүктелік заряд. Кулон заңы, кернеулік

Өріс  күшінің  зарядтарды   тасымалдау   барысында   атқаратын   жүмысы.

Кернеулік векторының ңиркуляңиясы. Потенциял. Нүктелік заряд пен заряд

жүйесінің өріс потенциялы.9   тақырып  Потенциал   Потенциал   градиенті   және   оның   өріс

кернеулігімен байланысы

Нүктелік   заряд   пен   заряд   жүйесінің   өріс   потенциялы.   Кейбір   электр

статикалық   өрістердің   потенциялы.   Кейбір   электр   статикалық   өрістердің

потенциялы. Эквипотенциялдық беттер. 

10 тақырып Түрақты ток. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Ом заңының

дифференциялдық   түрі,   Джоуль-Ленц   заңы   және   оның   дифференциялдық

үлгісі

Зарядтардың электр өрісіндегі қозгалысы. Электр тогы. Тізбектің бөлігіүшін Ом заңы. Ом заңының дифференциялдық түрі.

11 тақырып Тармақталган тізбектер. Кирхгоф ережелері.

Түрақты   ток   тізбегінің   жүмысы   мен   қуаты.   Джоуль-Ленц   заңы   және

оның дифференциялдық үлгісі.

12 тақырып Магнит өрісі. Электр тогының магнит өрісі. Ампер заңы.

Электр тогының магнит өрісі. Токтардың озара әсерлесуі. Ампер заңы.

Ортаның   магниттік   өтімділігі.   Екі   параллел   токтардың   өзара   әсерлесуі.

Индукция және магнит өрісінің кернеулігі. Магнит ағыны. Био-Савар- Лаплас

заңы. 

13 тақырып Магнит агыны. Био-Савар-Лаплас заңы.

6


Түзу   токтың   магнит   өрісі.   Шеңберлі   токтың   магнит   орісі.   Магнит

өрісінің кернеулік векторының циркуляциясы. Толық ток заңы. Соленойдтагы

токтың магнит өрісі.

14 тақырып Электр магнит өрісі. Қүйынды электр орісі. Ығысу тогы.

Қүйынды   электр   өрісі.   Ығысу   тогы.   Максвелл   болжамы.   Максвелл

теңдеулері.   Олардың   физикалық   мағанасы   және   қүндылыгы.   Электр

магниттік өріс энергиясының сақталу заңы.15 тақырып Электр магниттік өріс энергиясының сақталу заңы.

Энергия ағынының тығыздығы. Умов-Пойтинг векторы. 4.3 Практикалық (семинар) сабақтардың мазмұны мен тізімі 

1 тақырып.  Бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы түзу сызықты

қозгалыстар

- Жылдамдық пен үдеу векторлары. 

- Тангенциял және нормал үдеу. 2   тақырып.  Материялдық   нүктенің   және   дененің   шеңбер   бойымен

қозғалысы.

-Сызықтық   және   бұрыштық   кинематикалық   шамалар   арасындагы

қатынас. 

- Бұрыштық жылдамдық және бұрыштықүдеу векторлары.

3 тақырып Дененің қозгалыс динамикасы.

- Импульс. Импульстің сақталу заңы. 

- Ньюонның үшінші заңы. 

4 тақырып Күш жұмысы және қуат.

- Кинетикалық энергия . 

- Потенциялдық энергия мен материялдық нүктенің толық энериясының

сақталуы.5 тақырып Заттардың молекулалық-кинетикалық теориясы. Идеал газ,

негізгі теңдеуі

- Менделеев-Клайперон теңдеуі;

- Изопроцесстардегі қысым, мтемпература және көлем қатынастары6 тақырып  Термодинамиканың бірінші бастамасы. Адиабаттық және

басқа процесстер

-   Термодинмикалық   тепе-теңдік   және   термодинамиканың   бірінші

бастамасы.

- Термодинамиканың бірінші бастамасын қолдану мысалдары.

7 тақырып Циклді процестер. Карно циклі. Энтропия

- Циклді процестер. Цикл кезіндегі жүмыс. 

- Пайдалы әсер коэффициенті. 

8 тақырып Нүктелік заряд. 

- Кулон заңы, кернеулік

- Потенциал. Нүктелік заряд пен заряд жүйесінің өріс потенциялы.

9   тақырып  Потенциал   градиенті   және   оның   өріс   кернеулігімен

байланысы

- Нүктелік заряд пен заряд жүйесінің өріс потенциялы. 

7


-. Эквипотенциялдық беттер. 

10 тақырып Түрақты ток. 

- Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. 

- Джоуль-Ленц заңы және оның дифференциялдық үлгісі.

11 тақырып Тармақталган тізбектер.

- Кирхгоф ережелері.

- Түрақты ток тізбегінің жүмысы мен қуаты. 

12 тақырып Магнит өрісі. Электр тогының магнит өрісі. 

- Ампер заңы. 

- Токтардың озара әсерлесуі. 

13 тақырып Магнит агыны. Био-Савар-Лаплас заңы.

- Түрлі токтың магнит өрісі. 

- Соленойдтагы токтың магнит өрісі.

14 тақырып Электр магнит өрісі. 

- Максвелл теңдеулері. 

- Электр магниттік өріс энергиясының сақталу заңы.

15 тақырып Электр магниттік өріс энергиясының сақталу заңы.

- Энергия ағынының тығыздығы. 

- Умов-Пойтинг векторы.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түрі


Есеп беру 

түрі


Бақылау түрі

Сағатқа


шаққан

дағы


көлемі 

1

Дәріс сабақтарына дайындалу Сабаққа қатысу

15 


2

Практикалық сабақтарға 

дайындалу (сабақтың тақырыбы 

бойынша материалды меңгеру,  

тапсырмаларды шешу және т.б.)

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа қатысу

13 

3

Зертханалық жұмыстарға дайындалу(сабақ тақырыбы бойынша 

материалды меңгеру, есеп беру 

шаблонын дайындау)

Есеп беру 

шаблоны 

ЗЖ жіберілу 

-

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру  

Конспект 

(және т.б.)

Коллоквиум 

(және т.б.)

12 


6

Семестрлік тапсырмаларды орындау

(рефераттар, ЕКЖ, КЖ-с, КЖ-а және

т.б.) 


Реферат, КЖ-

а, ЕКЖ және 

т.б.

СТ қорғау40

7

Бақылау шараларына дайындалу 1 МБ, 2 МБ , 

коллоквиум, 

бақылау жұмысы, 

тестілеу және т.б.

10

       Барлығы:90

8


4.4.2   Студенттердің   өздігінен   оқуына   бөлінген   тақырыптардың

тізімі 

1) Ілгерілмелі қозгалыс заңдылықтары.

2) Бүрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу векторлары.

3) Механикадағы сақталу заңдары.

4) Механикадағы күштер.

5) Бүкіл әлемдік тартылыс заңы.

6) МКТ негізгі теңдеуі.

7) Термодинамиканың бірінші заңы.

8) Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.

9)   Термодинамиканың   екінші   бастамасы.   Келтірілген   жылу   молшері.

Энтропия.

10) Остроградский-Гаусс теоремасы.

11) Потенциал градиенті және өріс кернеулігі мен байланысы. 

12) Электр өткізгіштердің электр сыйымдылығы. Конденсаторлар.5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1) Абдуллаев Ж. Механикаға кіріспе. – Алматы : Мектеп, 2008. - 183

бет.

2) Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы. - Алматы : Ана тілі, 2008. - 387бет

3) Арызханов Б.С. Физика курсы. – Алматы : Мектеп, 2008. – 254 бет.Қосымша

4) Савельев В.И. Жалпы физика курсы. I—II—III том. Алматы : Баспа,

2002. – 327 бет.

5) Фриш С.Э., Тиморьева А.В. Жалпы физика курсы, I—II том, Алматы,

Мектеп.- Алматы : Баспа, 2009. - 249 бет.

9


Мамандық(тардың) жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В012000 - Кәсіптік оқыту 

мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Жаратылыстану ғылыми пәндерінің негізі (физика) пәні бойынша

Оқу


нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

Бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖбар-


лығы

дәр пр. зерт

бар

лығ


ы

ОСӨ


Ж

ЖОО 


база-

сындағы


күндізгі 

3

135 45 903

се

м-

-

-3

3

13515

30

-90 19,5

____ база-

сындағы  

сырттай


Кафедра меңгерушісі ______  Алинова М.Ш. 20__ж. «___» ________

10

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • «Жаратылыстану ғылыми пәндерінің негізі (физика)» пәнінен
    • КЕЛІСІЛГЕН
  • 4 Пәннің мазмұны
  • 4.3 Практикалық (семинар) сабақтардың мазмұны мен тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 75.77 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет