Жансҥгіров атындағы жму хабаршысы №4 / 2013жүктеу 83.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.04.2017
өлшемі83.69 Kb.
#6991

     

 

 27 

 

 І.Жансҥгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 4 / 2013     

 

 LIST OF REFERENCES 

1.

 Novikov V. Вода как фактор здоровья. (Water as a health factor)  

2.

 Published by: «Знание», 1989. 

3.

  http://environments.land-ecology.com.ua/ 

4.

  http://www.doctorali.info/ru 

5.

  Chizhevskii  A.L. Физические факторы исторического процесса // 

6.

  Химия и жизнь.( Physical factors of the historical process //  

7.

 Chemistry and Life) - 1990. - №1.

 

  

       ӘОЖ 378.8:004 

 

ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  

ОҚУ ҤРДІСІНЕ ЕНГІЗУ 

 

М.М. Турганова 

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған қ-сы, m_turganova@mail.ru  

 

Бұл мақалада жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып мұғалімнің оқу 

үрдісін  жаңа  технологиялар  негізінде  ұйымдастыру  құзырлығын  жеткілікті  деңгейде 

арттыру.  Дербес  технологияның  көмегімен  проблемалық  модульдік  оқытуды  ұжымдық 

тәсілмен оқыту арқылы талдау.  

В  данной  статье  используется  тенденция  чтения  ведение  объединения  на  основе 

технологий учителя на уровне достаточного увеличивания. Проблематика c помощью личной 

технологии сплоченности способом разработка чтении модульного обучения. 

This article uses a reading trend management association based technology teacher at enough 

of  increasing.  C  problems  using  proprietary  technology  to  develop  cohesion  way  reading  modular 

training. 

Түйінді сөздер: ақпарат, жаңа технология,модульдік оқыту, оқыту технологиясы,оқу 

үрдісі, педагогикалық технологиялар.  

 

           ХХІ  ғасыр  ақпарат  ғасыры  болғандықтан  адамзатқа  компьютерлік  сауаттылық 

қажет.  Білім  берудің  негізгі  мақсаты  –  білім  мазмҧнын  жаңартумен  қатар,  окытудың 

әдіс-тәсілдері мен әр тҥрлі қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Білім  сапасын  және  пәрменділігін  арттыру  мәселесі  оқу  ҥрдісіне  оқытудың  жаңа 

технологияларын тереңдете ендіру жолымен шешіле алатындығы сӛзсіз және бҧл ретте 

тҧтас  алғанда  білім  берудің  сапасы  мҥлде  кӛтеріліп,  шығармашылықты  жеке  тҧлғаны 

дамытудың жоғары деңгейіне қол жеткізу қамтамасыз етіледі. 

Педагогикалық  теориямен  жеткілікті  тҥрде  қаруланған  мҧғалімнің  іс-әрекеті 

тиімді болатыны әркезден-ақ мәлім. Ендеше оқыту технологиясын оқу ҥрдісіне енгізу 

білім сапасын қажетті деңгейде және оны басқаруды қамтамасыз етеді. 

Оқытуды және педагогикалық қызметті "технологияландыру" талпыныстары XX 

ғасырдың  басында-ақ  пайда  болған,  бірақ  педагогикалық  ғылымда  оқыту 

технологияларын  жобалау  мен  енгізудің  ғылыми  қадамдары  80-90  жылдары  ғана 

жасалып, олардың пәрменділігінің критерийлері анықталды.[1] 

 Қазіргі  кҥннің  ӛзінде  де  ҥлкен  педагогикалық  және  экономикалық 

мҥмкіндіктерге ие бола тҧра, оқытудың жаңа технологияларының оқу ҥрдісіне ендірілу 

қарқыны жеткілікті деңгейде емес. 


     

 

 28 

 

 І.Жансҥгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 4 / 2013     

 

Бҧны  тҥсіндірудің  бірнеше  себептері  бар.  Мысалы,  оқу  орнында  жаңа педагогикалық  технологияларды  ендіруге  қажетті  педагогикалық,  әдістемелік 

шарттарының  болмауы,  мҧғалімдердің  технологиялық  әрекетінің  жеткіліксіз 

мотивациялануы мен ынталандырылуы, мҧғалімдер мен оқу орындары басшыларының 

кәсіби әрекетке ӛзгеріс енгізуге қҧлықсыздығы, т.б. 

 Ең  алдымен  оның  себебін  мҧғалімдердің  жаңа  педагогикалық  технологияларға 

қатынасы  айқын  бейнеленген  жағымды  мотивация  мен  саналылықтың  жеткілікті 

жоғары  деңгейімен  сипатталғанмен,  олардың  технологияларды  жобалау  мен  ендіруге 

дайын 


еместігінен, 

яғни 


әлсіз 

теориялық 

психологиялық-педагогикалық, 

технологиялық және технологияларды оқу ҥрдісіне ендіру бӛлгілі-бір шарттарды қажет 

етеді.  

Олар: 


-  мҧғалімнің  оқу  ҥрдісін  жаңа  технологиялар  негізінде  ҧйымдастыруына 

қҧзырлылығының жеткілікті деңгейі; 

-  оқыту  субъектілерінің (мҧғалім  мен оқушы) жаңа технологияларды қолдануға 

дайындығы, жағымды психологиялық -педагогикалық ахуал; 

-  оқытудың  жаңа  технологияларын  жҥзеге  асыруға  мҥмкіндік  беретін  оқу  - 

әдістемелік, дидактикалық базаның болуы

- оқу бағдарламасының қамтамасыз етілуде жаңа мақсаттар мен қоғам талабына 

сай тҥзетілуі  және ақпараттандырылуы.  

Білім  сапасы  мҧғалімнің  шеберлігіне  байланысты.  Мҧғалімнің  шеберлігі 

қойылған  педагогикалық  мақсатқа  және  бағдарламаға  сай  қажетті  мазмҧнды  таңдап 

алуда және де тиімді әдістер мен қҧралдарды пайдалана білуінде.  

Мҧғалімнің  педагогикалық  қызметін  технологияландыру  педагогикалық 

технологиялардың  бӛлгілері  туралы  біліммен,  мҧғалімнің  шеберлігіне  қарасты  белгілі 

шарттардың сақталуын талап етеді. 

Олар: 

- мҧғалімнің оқытудың жаңа технологияларына бетбҧруы, ынта қоюы; - қолда бар технологиялық ресурстарға талдау жасауы; 

басты  бір  мақсатқа  немесе  мақсаттар  жиынтығына  бағытталған технологияларды таңдауы; 

- жоспарлай алуы, жобалау дағдысының болуы; 

- мақсат қоя алу және міндеттерді бӛлу қабілеті; 

- іс-әрекетін ҧйымдастыру және оған талдау жасау мҥмкіндігі; 

- ӛз тәжірибесін рефлексия арқылы меңгеру, оны технологиялық тҥрде кӛрсету; 

- технологияның ескіруін кӛре білу, оны қайта қҧру, ӛңдеу дағдысының болуы. 

         Мҧғалім дҧрыс ҧйымдастыруы қажет: 

- жаңа технологияда пайдаланатын жәкелеген әдістер мен тәсілдерді қолдануды; 

- тҥрлі типтегі сабақтарды ӛткізуді; 

-  ӛткізілген  сабақтарға  талдау  жасау,  жіберілген  кемшіліктердің  себептерін 

анықтауды; 

-  жаңа  технологияда  қолданылатын  оқу  әрекеттерінің  әдістерін  оқушыларға 

ҥйретуді; 

-  педагогикалық  диагностиканың  қарапайым  әдістерін  қолдана  отырып,  жаңа 

технологияны пайдалану тиімділігін бағалауды.  

Педагогикалық  қызметті  осылайша  ҧйымдастыру  -  жаңаша  оқытуға  жеткізетін 

жол. 

Оқу  ҥрдісін  "технологиялауда"  оқыту  субъектілерінің,  яғни  мҧғалім  мен оқушылардың дайындығының психологиялық аспектілері де маңызды рӛл атқарады. 

     

 

 29 

 

 І.Жансҥгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 4 / 2013     

 

 Социологтардың мәліметтері 

бойынша 


педагогтердің 

тең 


жартысы 

инновациялық  әрекетке  бірден  енуге  дайын,  ал  қалған  жартысы  сенімсіздік, 

ҧстамдылық, тіпті кей жағдайда ӛшпенділік те білдіруі мҥмкін. 

Мҧғалімдердің  педагогикалық  технологияларды  енгізуге  байланысты  кейбір 

психологиялық қарсылықтары тҥсінікті. [1-сурет] 

 Олар  ҥйреншікті  іс-әрекетті  ӛзгертуге  деген  қалауларының  болмауымен, 

жаңалықты  игере  алмаймын  деген  қорқыныштың  болуымен,  іс-әрекеттің  жаңа  әдіс-

тәсілдерін  меңгеру  қиыншылықтарымен,  ӛзінің  кҥші  мен  мҥмкіндіктеріне 

сенімсіздігімен, т.б. шартталған. 

Бҧл 


мәселені 

шешуде 


мектепте 

кәсіби 


педагогикалық 

іс-әрекетті 

"технологиялауды"  мотивациялау  мен  ынталандыру  жҥйесінің  (материалдық  және 

моральдық ынталандыру шаралары) жасалуы, жағымды психологиялық-педагогикалық 

ахуал  туғызатын  арнайы  ортаны  қҧру  және  педагогикалық  технологияларды  жобалау 

мен ендіру ҥрдісіне білікті басқаруда кӛмектесуі мҥмкін.  

Оқу  орнында  технологияны  ендіруге  жағдай  жасайтын  ҧйымдастыру 

жағдайлары туралы айтқанда жағымды ахуал, материалдық және техникалық қҧралдар, 

технологиялау  процесіне  әдістемелік  қолдау,  талап  және  мҧғалімдер  іс-әрекетін 

бағалау,  мҧғалімдердің  кәсіби  әрекетін  технологиялау  туралы  білімдерін  тереңдету 

мақсатында  біліктілігін  кӛтеруге  мҥмкіндік  беру  (қайта  даярлау  курстары,  тҥрлі 

ақпараттық  ресурстарды  пайдалануға  қол  жеткізу)  сӛз  болады,  яғни  оқу  орны 

әкімшілігін  педагогикалық  ҧжым  мен  мҧғалім  жҧмысына  жаңа  педагогикалық 

технологияларды  ендіру  мәселесі  бойынша  жҧмыс  жасауға  ҥйретіп,  ол  жҧмыстарды 

мына жеке бағыттарда ҧйымдастыруға болады: 

-  ӛз  тәжірибесінде  жҧмыстың  инновациялық  тҥрлерін  қолданып  жҥрген 

тәжірибелі мҧғалімдермен жҧмыс. [2, 23-24бб.] 

Нәтижесінде  оқу  ҥрдісінде  жаңа  педагогикалық  технологияны  нық  қолдануға 

әкелетін  әдістемелік,  техникалық  қамтамасыз  етуді,  кеңес  беруді,  диагаостикалау, 

рефлекцияны қамтитын ҧзақ кезеңді жҧмыс жҥзеге асырылады. 

Жаңа педагогикалық технологияларды қолданысқа енгізуде оқу-тәрбие ҥрдісінің 

қолайлылық  жағдайын  туғызу,  оның  базалық  қорын  жасау  -  жҧмыс  сапасының  негізі 

болып табылады.  

Осы орайда:  

-  ең  әуелі  мектепке  керегі  білімді,  педагогика,  әдістемеден  хабардар  оқыта 

білетін мҧғалім; 

- оқыту ісіне керекті қҧралдар қолайлы һам салы болуы;  

мектепке  керегі  белгіленген  программа,  -  деген  ағартушы-ғалым А.Байтҧрсыновтың кӛрегендігінің ӛміршеңдігін байқамыз. 

Оқу  ҥрдісін  технологиялаңдыру  -  білім  беру  жҥйесінің  мҧғалімнің  ғылыми-

әдістемелік  пен  қамтамасыз  етілу  жҥйесі,  мҧғалімнің  жеке  әдістемелік  жҥйесі,  оқу 

ҥрдісі,  оқулықтар  мен  оқу  қҧралдарын  дайындау  жҥйесі,  оқу  жоспарлары  мен  оқу 

бағдарламаларын  қҧрастыру  жҥйесі  сияқты  педагогикалық  объектілерін  жетілдірудің 

ғылыми негізделген, кӛп деңгейлі, кӛп кезеңді ҥрдісі. 

Оқу  ҥрдісіне  жаңа  педагогикалық  технологияларды  ендіруді  жҥзеге  асыруда 

тӛмендегі жайттарды ҧмытпау керек: 

1.  Ең  алдымен  оқу  орнының  ҥрдісін  технологияландыруда  таңдап  алынған 

мәселенің жағдайын тереңдеп зерттеу: 

-  бітірушілердің  біліктілік  сипаттамасы  негізінде  студенттердің  кәсіби  әрекетке 

дайындық деңгейіне терең талдау;      

 

 30 

 

 І.Жансҥгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 4 / 2013     

 

- курстық, дипломдық жҧмыстарына, мемлекеттік емтихандар қорытындыларына талдау жҥргізу; 

-  бітірушілердің  даярлық  деңгейіне  біліктілік,  мӛлшерлік  талаптарды  зерттеу 

және талдау; 

-  оқу  орнының  нақты  мамандық  бойынша  білім  беру  бағдарламаларына  (оқу 

жоспарына,  оқу  бағдарламаларына),  олардың  біліктілік,  мӛлшерлік  талаптарға 

сәйкестік тҧрғысынан талдау жасау: 

-  квалификациялық  мінездеме  талаптарының  сабақтардың  мазмҧнында, 

ӛндірістік  тәжірибе  жинақтаудың  барлық  тҥрлерінің  мазмҧнында,  қорытынды 

мемлекеттік аттестациялау сҧрақтары мен тапсырмаларында кӛрініс табуы; 

-  осы  талаптардың  оқу  пәндері  мен  тәжірибе  жинақтаудың  тҥрлері  арасында 

бӛлінуі  (кәсіби  әрекетке  даярлықты  қамтамасыз  етуге  ҧжымдық  жауапкершіліктің 

бӛлінуі); 

-  студенттерді  кәсіби әрекетке дайындаудың әдістемелік және оқу-материалдық 

қамтамасыз етілуіне талдау. [3, 9-11бб] 

2. Ендірілетін технологияның теориясы мен әдістемесін зерттеу: 

-  жаңа  педагогикалық  технологиялар  бойынша  әдебиеттерді  талдау,  бҧл 

ҧсынынатын  әдебиеттер  бойынша  ақпараттық  тізімдерді  жасауды,  әдебиеттерді 

жинақтауды,  тҥрлі  кӛрмелер  ҧйымдастырып,  оқытушылар  біліктілігін  арттыру 

жҥйесінде  (әдістемелік  сағаттар,  озық  тәжірибе  мектебі,  мәселелік  семинардар,  т.б.) 

талдауды қажет етеді; 

-  басқа  оқу  орыдарының,  салалық  қҧрылымдардың  оқу  ҥрдісіне  жаңа 

технологияларды ендіру тәжірибесімен танысу (журнал мақалалары, ғылыми еңбектер 

жинақтары, басқа оқу орындарының жҧмысын бақылау, т.б.); 

-  берілген  бағыттағы  ӛз  тәжірибесін  пәндік  циклдік  комиссиясы  (ПЦК) 

мәжілістерінде талдау және талқылау; 

-  жаңа  педагогакалық  технологияларды  оқу  ҥрдісіне  енгізуге  шешім  қабылдап, 

педагогикалық  ҧжым  алдында  перспективаға  мақсат-міндеттер  қоя  отырып, 

педагогикалық кеңесте жаңашылдықтың мәнін тҥсіндіріп, оны жҥзеге асыру жолдарын 

жобалау; 

- тәжірибелік-эксперименттік жҧмыстың жоспарын қҧрастыру. 

3. Тәжірибелік-экспериментцс жҧмыстарды ҧйымдастыру.  

Жаңа  педагогикалық  технологияларды  меңгеруге  оқытушыларды  жалпы 

ынталаңдырумен  қатар  оқу  орнында  тәжірибелі,  белсенді,  бастамашыл,  ендірілетін 

технологияның мәні мен мазмҧнын тҥсінген 8-12 оқытушылардан тҧратын тәжірибелік-

эксперименттік топ қҧрған жӛн. [2-сурет] 

Оларға  барлық  оқытушыларға  жаңа  технологияны  меңгеруге  кӛмек  кӛрсету 

қызметі,  ӛз  тәжірибесін  демонстрациялау  және  талдау  жасау,  нәтижелерін 

эксперименттік тҥрде тексеру міндеттері жҥктеледі.  

Сонымен  бірге  оларға  оқу  жоспарлары  мен  оқу  бағдарламаларын  қайта  жасау, 

толықтырулар  енгізуді  қамтитын  оқытушылардың  жаңа  технологияның  ғылыми  - 

әдістемеліктің қамтамасыз етілуіне кемектесу міндеті де қойылады. 

Тәжірибенің мақсаты - қолданылып отырған технологияның тиімділігін мҧқият 

тексеріп,  оны  жҥзеге  асырудың  ғылыми-әдістемелік  базасын  жасап,  ӛз  тәжірибесіне 

және  оқыту  технологиясының  теориялық  негіздеріне  сҥйене  отырып,  инновацияны 

насихаттаудың негіздемесін дайындау.  

Оқытушылардың  эксперименттік  тобы  жаңа  технологияны  ендірудің  жалпы 

жоспарына  сай  келетін  ӛз  жоспарларымен  жҧмыс  жасайды.  Тәжірибе-эксперименттік 


     

 

 31 

 

 І.Жансҥгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 4 / 2013     

 

жҧмыстың  екінші  жылында  оған  қатысушы  оқытушылардың  шеңбері  кеңейіп,  жаңа технологияларды жаппай ендіру мәселесі қойылуы мҥмкін. 

4.  Жаңа  педагогикалық  технологияға  негізделген  оқу  бағдарламалық  базаны 

қамтамсыз ету.  

Нақты  бір  мамандықтар  бойынша  біліктілік  сипаттамасының  талаптарына 

жасалған  талдау  негізінде  оқу  бағдарламаларына  тҥзетулер,  толықтырулар  енгізу 

(теориялық және практикалық сабақтардың ара-қатынасын қайта қарау, мекеме тандау 

пәні, студенттің таңдау пәндері есебінен әрекетті-бағдарлы пәндер кӛлемін арттыру). 

5.  Жаңа  педагогикалық  технологияларды  ендірудің  материалдық-техникалық 

базасын қҧру. 

Жаңа  педагогикалық  технологиялардың  қолдану  тиімділігін  арттыруда  осы 

кӛрсетілген  бағыттардың  қҥрылымдық  мазмҧнын  іске  асыру,  сапалы  жҥргізу 

нәтижелікке бағдарланған жҧмыс болып табылады.[4, 12-13бб.] 

 

Жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге байланысты оқыту міндеттері 

 

 

 

 1-сурет 

 

  

Проблемалық  - іскерлік ойын 

Рефлексивті – рольдік ойын 

Педагогикалық шығармалар 

Панаромалық сабақ 

Лекция 


Семинар 

Практикалық сабақтар 

Педагогикалық оқулар 

Педагогикалық ринг 

Педагогикалық идеялар, аукцион 

Сынақ мерзімін откізу 

Бейнетаспаға тҥсірілген сабақтар 

кӛру 


Ашық сабақтарға кіру, талдау 

Педагогикалық қызметтің ӛзекті 

мәселерін білу 

 

Оқу бағдарламасының тҥрлендірілген  нҧсқауларын 

тҥрлендіру 

Оқу модулін қҧрастыру 

 

Оқу жобаларының мазмҧнын анықтаулар оқушыға арналған 

тапсырмалар қҧрастыру 

Оқушылардың жаңа материалды 

меңгеруі бойынша деңгейленген 

жаттығулар жҥйесін жасау 

Оқу әрекеттерінің бағалау 

кӛрсеткіштерін анықтау 

Жетіспейтін дидактикалық 

қҧралдарды жасау дағдысын 

қалыптастыру ЖАҢА 

ПЕДАГО 

ГИКАЛЫҚ 

ТЕХНОЛО 

ГИЯ 

ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ 

     

 

 32 

 

 І.Жансҥгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 4 / 2013     

 

 ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Дамыта оқыту 

К. В. Валиковтың 

дамыта оқыту жҥйесі  

Д. В. Эльконин – 

В.В.Давыковтыңдамыта         

оқтыу технологиясы 

Техникалық 

шығармашылық 

технологиясы 

Шығармашылық  

Білім беру технологиясы 

Қоғамды 

шығармашылықты 

қалыптастыру 

технологиясы 

Ӛздігінен даму 

технологиясы 

 В.М.Молыковтың 

технологиясы 

М.Монтессори 

технологиясы 

Вальдорв педагогикасы 

Ынтымақтастық 

педагогика 

Коммуникативтік оқыту 

технологиясы 

Тҧлғалы оқыту 

технологиясы  

Тірек конспектілерімен 

белгілі арқылы оқыту 

Ойын арқылы оқыту  

Проблемалық оқыту 

 

Сабақтың тиімділігін оқыту 

Перспективті дамыта 

оқыту 

Ірі блокпен оқыту Лекция – семинар – 

сынақ жҥйесі  

Палностраниялы 

тҥсіндірмелі оқыту 

Білім беруді ізгілендіру 

Саралап – деңгейлеп 

оқыту 

Міндетті нәтижелер деңгейлеп саралап оқыту 

Саралап, деңгейлеп, 

дамыта оқыту 

Бағдарламадан оқыту 

Дербес технологиясы 

Оқыту бейім  

Дербес оқыту  

Жеке бағытталынған 

жоспары негізінен оқыту 

Жобадан оқыту  

Модульдік оқыту 

Проблемалық модульдік 

оқыту 

Ақпараттық (компьютерлік) оқыту 

 

Ҧжымдық тәсілмен оқыту

 

2 сурет  

     

 

 33 

 

 І.Жансҥгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 4 / 2013     

 

 ӘДЕБИЕТТЕР 

1.

 Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік стратегиясы» жолдауы 

2.

 «Информатика негіздері» журналдары. 

3.

 «Жаңа педагогикалық даму» оқу – қҧралы, 2011ж. 

4.

 А. Салихова  «Оқушылардың шығармашылығын дамыту», Ғылыми- 

әдістемелік  журнал, №5-2009 ж 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: uploads -> files -> 2016-02
2016-02 -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
2016-02 -> Жансҥгіров атындағы жму хабаршысы №4 / 2013
2016-02 -> Вестник жгу им. И. Жансугурова №1 / 2011
2016-02 -> Вестник жгу им. И. Жансугурова №4 / 2011
2016-02 -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 / 2014
2016-02 -> Вестник жгу им. И. Жансугурова №4 / 2011
2016-02 -> Вестник жгу им. И. Жансугурова №4 / 2011
2016-02 -> Программа рнцп «Дарын» (республиканский научно-практический центр)- алматы, 1998
2016-02 -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
2016-02 -> ӘОЖ: 82-1 А.Қ. Тұрысбекова

жүктеу 83.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет