Жамбыл Омарижүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет23/23
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  Айн-Джалут  шайқасынан  бір  ай  өтер-өтпесте  Байбарыс  Құтызды  өлтіріп,  оның 
орнына сұлтан атанды. Мысыр билігі Қырымнан он төрт жасында тұтқын болып келген, 
бірақ  ерлігімен  елді  мойындатқан  Ұлы  даланың  азаматына  көшті.  Адамның  басы 
Алланың добы.  Кеше ғана Кетбұғаны жеңіп мұсылман әлемін моңғол-татар үстемдігінен 
сақтап қалған Құтыздың дәурені осыменен тәмам болды. Шамнан келе жатқан сапарында 
өзінің  кеше  ғана  Аюбидтер  әулетінен  тартып  алған  сұлтан  сарайына  жетпей  кетті. 
Байбарыс дәуірі басталды. 
  Қазақ даласы болса осы өзгерістердің ешбіреуінен хабары жоқ, болса да осындай 
жерде осындай мәмлүктен шыққан  патшалар болған екен деген шежіреде ізі жоқ. Оның 
есесіне  біздің  шежіремізде,  жыр-толғауларымызда,  күй  өнерінде  Кетбұқа  аты  сайрап 
жатыр.  Осыған  қарап  Кетбұқа  Палестина  жеріне  де  Ұлы  даланың  ұлы  тұлғаларының 
ізімен, ұлы парыздарын  орындауға  барды -ау деп ойлайсың. Ол біздің ата-бабаларымыз 
бірнеше  мың  бойы  атқарған  адамзат  баласына  бақташылық  парызы.  Бұл  парызды 
Кетбұқадан кейін «Азаулының Ыстамболдан несі  кем, Азаулының Аймадет ер 
Доспанбет  ағаның...  би  үлынан  несі    кем?  Тәңірінің  өзі  берген  күнінде  хан 
ұлынан артық еді несібем!”— дейтін марқасқа Доспанбет  жырау жалғастырған. 
Ол  кезде Кетбұқаның бейнесі өшпеген, сөзі өлмеген, қобызының үні құлақтан 
кетпеген: 
Айналайын ақ Жайық, 
Ат  салмай  өтер  күн  қайда. 
Қара бұлан  терісін 
Етік  қылар  күн  қайда. 
Күдеріден  бау  тағып
Кіреуке  киер  күн  қайда. 
Күмбір-күмбір  кісінетіп, 
Күренді  мінер  күн қайда. 
Толғамалы  ақ балтаны 
Толғап  ұстар күн  қайда. 
Алты  құлаш ақ найза, 
Ұсынып  шаншар  күн  қайда. 
Садақ  толған сайгез  оқ, 
Масағынан өткеріп, 
Басын  қолға  жеткеріп, 
Созып  тартар күн  қайда. 

230 
Кетбұқадай  билерден, 
Кеңес  сұрар  күн  қайда 
Еділдің  бойын  ең жайлап, 
Шалғынға  бие  біз  байлап
Орындықтай  қара  сабадан, 
Боз  баламен  күліп-ойнап 
Қымыз  ішер  күн қайда?! 
 
Тоғай, тоғай, тоғай  су 
Тоғай  қондым, өкінбен. 
Толғамалы  ала  балта қолға  алып 
Қол  бастадым, өкінбен. 
Тобыршығы  биік  жай  салып 
Дұспан аттым, өкінбен. 
Тоғынды сарты нар  жегіп, 
Көш  түзедім, өкінбен. 
Ту  құйрығы  бір  тұтам, 
Тұлпар міндім, өкінбен. 
Туған айдай  нұрланып, 
Дулыға  кидім,  өкінбен. 
Зерлі  орындық  үстінде, 
Ақ шымылдық  ішінде, 
Тұлымшағын  төгілтіп, 
Ару  сүйдім, өкінбен. 
Бүгін, соңды өкінбен. 
Өкінбестей  болғанмын 
Ер Мамайдың  алдында 
Шаһид  кештім  өкінбен... 
  Доспамбет    жыраудың    асау  жырлары    Еуразия  далалық  аймағын 
жайлаған,  бірнеше  мың  жылдар  бойы  әлемге  үстемдік  жүргізген  біздің  ата-
бабаларымыздың    көңіл    күйіне,  бізге  түсініксіз  іс-әрекеттеріне  сай  келеді. 
Күңіреніп    күн    түбіне    жорта    беру    де  оңай    емес,    басыңды    бәйгеге    тігіп, 
жаумен арпалысу  да  адамды қажытады. Бірақ  осы  қажыған  көңіл  ерлікке, 
өрлікке    толы  Кетбұқа  соңғы  қоштасу  сөзін  естігеннен  кейін  қайта  
шабыттанып,  қайта    шалқиды.    Алтын  Алтайда  туып,  Айн-Жалудте    қаза  
тапқан  ұлы    би,    қолбасшы  және  аталық    Кетбұқаның  аты  тәуелсіз  ұлты  мен 
ұрпағының жадынан ешқашан   өшпейді !  
   
 
         
 
 
 

231 
 
   
 
 
Әдебиет және деректер:  
 
1.
 
 Абуль-Гази. Родословное древо тюрков. Сочинение Абуль-Гази, 
хивинского хана. Пер. и предисловие Г.С.Саблукова, с послеслов. и прим. 
Н.Ф.Катанова. Казань, 1906. 
2.
 
Абыз тұлға, аңыз тұлға-Кетбұқа. Астана, 2014. 
3.
 
 Айдаров Ғ. Орхон ескерткіштерінің тексі. Алматы, 1990 
4.
 
Алдаспан / Құраст. М. Мағауин. Алматы, 1971. 
5.
 
Апполова Н. Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х гг. 
XVIIIв. Алма-Ата, 1948 
6.
 
Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз - казахов 
Большой Орды и каракиргизов.//Живая старина. Вып.3-4. Спб., 1894 с.392-485. 
7.
 
Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. СПб, 1897. 
8.
 
Артыкбаев Ж.О. Материалы  к истории  правящего  дома  казахов. – 
Алматы, 2001. –С.  6- 21;  
9.
 
Артыкбаев Ж.О. Қазақ тарихы мен этнологиясының мәселелері. т.1-
2. Павлодар, 2007-2009. 
10.
 
Артыкбаев Ж.О.Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и 
тысячелетий. СПб., 2005. 
11.
 
Артықбаев Ж.О. Қазақ шежіресі: Ұлы дала тарихының қайнар көзі 
және тұжырымдамасы. Астана,2012 
12.
 
        Әбілғазы. Түрік шежіресі. /Көне түрік тілінен аударған 
Б.Әбілқасымов. - Алматы, 1991. 
13.
 
Банзаров Д. Собрание сочинений. М.,1955 
14.
 
Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Соч. Т.ІІ. 
ч.1. М., 1963. 
15.
 
         Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов // Соч.Т. 5. М., 
1968. 
16.
 
         Бекболатов Е. Найман мен қара-қытай туыстығы// «Алатау» газеті,№ 
10 (202) , 2012. 
17.
 
         Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 
1991. 
 
18.
 
Бичурин  Н.Я.  Собрание  сведений  о  народах  обитавших  в  Средней 
Азии в древние времена. Т.1-2. М.-Л.,1950. т.3. М.,1953. 
19.
 
Будагов  Л.З.  Сравнительный  словарь  турецко-татарских  наречий:  в 
2-х томах. 2-е изд. (на стереотипе).М., 1960. 
20.
 
Вайнберг Б.Г. Этнография Турана в древности. УІІ в. до н.э.-УІІІ в. 
н.э. М.,1999 
21.
 
Вельяминов-Зернов  В.В  Исследование  о  Касимовских  царях  и 
царевичах. Ч.2 (с двумя таблицами). Спб.,1864 

232 
22.
 
Валиханов  Ч.  Ч.  Киргизское  родословие  //Собр.  соч.:  в  5  т.    т.  2 
Алма-Ата, 1985. с. 148-166.  
23.
 
Валиханов Ч.Ч.Записки о киргизах//Собр. соч. в 5-ти т.  т.2. Алма-
Ата,1985. с. 23-42. 
24.
 
Валиханов Ч.Ч. Очерки Джунгарии. //Собр. соч. в 5-ти т. т.3. Алма-
Ата,1985, с.325-354. 
25.
 
Валиханов Ч.Ч.  О формах казахской народной поэзии. //Собр. соч. в 
5-ти т.  т.1. Алма-Ата, 1984, с.280-286. 
26.
 
Валиханов  Ч.Ч.  Заметки  по  истории  южносибирских  племен. 
//Собр. соч. в 5-ти т. т.1. Алма-Ата, 1984, с.294-305. 
27.
 
Геродот.  История  в  девяти  книгах.  /Перевод  с  греческого 
Ф.Г.Мищенко. Изд. 2-е. - М., 1888. 
28.
 
Груссэ  Рене.  Империя  степей.  Аттила,  Чингиз-хан,  Тамерлан. 
М.,2007. 
29.
 
Гумилев  Л.  Қиял  патшалығын  іздеу  («пірадар  Ионның  мемлекеті» 
туралы аңыз). Алматы,1992 
30.
 
Диль Ш. История Византийской империи. М.,1948 
31.
 
Джувейни  Ала  ад-дин  Ата  Малик.  Чингисхан.  История  завоевателя  мира 
(Тарих-и- жаһан гуши). М.,2004. 
32.
 
Дополнения к актам историческим т.YI. СПб., 1857; т.Х.СПб., 1867. 
33.
 
 Дулат Бабатайұлы. Замана сазы: Өлеңдер мен дастандар (Құраст. 
Қ.Өмірәлиев). Алматы, 1991  
34.
 
         Дулати М.Х. Тарих-и Рашиди (Хақ жолындағылар тарихы). Алматы, 
2004   
35.
 
         Древнетюркский словарь. Л., 1969.   
36.
 
Ер  Едіге  (Қ.  Сәтбаевтың  алғы  сөзімен  1927  жылы  Мәскеуде 
жарияланған басылым). Алматы,1995. 
37.
 
Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Л., 1974. 
38.
 
Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. Очерктер. Алматы,1975. 
39.
 
Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. 
Петропавловск, 1993. 
40.
 
Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествие по Средней 
Азии.М.,1988. 
41.
 
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. /Вступ. Ст., пер. 
коммент. Е.Ч. Скрижинской. М., 1960. 
42.
 
Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. Алматы, 1997. 
43.
 
Казахский фольклор в собрании Г. Н. Потанина. Алма-Ата, 1972. 
44.
 
Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. 
Сост.А.В.Бадмаев. Элиста, 1969. 
45.
 
Кармышева Б.Х., Кармышева Дж.Х. Что такое Арка-юрт? /к 
исторической географии Казахстана/. Ономастика Востока. М., 1980. с.108-121. 
46.
 
Кетбұқа//ҚСЭ  (Қазақ  совет  энциклопедиясы).  5  т.  Алматы,  1974.  -
406 б. 

233 
47.
 
Кетбұға //ҚСЭ(Қазақ совет энциклопедиясы). 5 т. Алматы, 1974. -406 б. 
48.
 
Книга Марко Поло. Серия: путешеаствия, Открытия. Приключения. Алма-
Ата,1990. 
49.
 
    Кононов  А.Н.  Родословная  туркмен.  Сочинение  Абу-л-гази  хана 
хивинского. М.,-Л.,1958   
50.
 
         Көпейұлы М.Ж. Шығармалары. 1-20 томдар. Павлодар, 2001-2010 
51.
 
Красовский М. Область Сибирских киргизов. СПб., 1868. ч.1-3. 
52.
 
     Ксенофонтов  Г.В.  Пастушеский  быт  и  мифологические  воззрения 
классического Востока//Шаманизм. (Избранные труды). Якутск,1992. 
53.
 
      Кызласов  И.Л.  Закономерности  евразийских  связей  с  древности  до 
нового 
времени//Степной 
крайЕвразии: 
историко-культурные 
взаимодействия и современность.Астана-Омск-Томск,2003 
54.
 
        Қырғыздар: санжыра, тарых, мурас, салт. Т. 1-2. Бишкек, 1993. 
55.
 
      Кюгельман фон А. Легитимацмя Среднеазиатской династии мангитов 
в произведениях их историков (ХУІІІ-ХІХ вв.).Алматы,2004. 
56.
 
      Қабышұлы И. Керейлер керуені. Алматы, 1995. 
57.
 
    Қашқари  М.  Түрік  тілінің  сөздігі:  /Диуан  лұғат  –  ат  -түрік/  3  томдық 
шығармалар жинағы. Ауд.А.Егеубай. Алматы,1997. 
58.
 
Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. Астана,2004. 
59.
 
Құдайбердіұлы  Ш.  Түрік,  қырғыз-қазақ  һәм  хандар  шежіресі. 
Астана: Фолиант, 2008. Факсимиле, аударма, түсініктемелер мен көрсеткіштерді 
жазған Ж.О.Артықбаев. 
60.
 
Қыдырханұлы У. Әттең, Алтай-Марқакөл. Хикаяттар. Алматы,2008. 
61.
 
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих  или киргиз-кайсацких орд 
и степей. Ч. 1-3. СПб. 1832. 
62.
 
Лесенченко Е.И., Шафрановская Т. К. Мертвый город Хара-Хото. М.,1968. 
63.
 
Лувсанданзан. Алтын шежіре.Алматы, 1998 
64.
 
Магауин М. Қобыз сарыны. Алматы, 1970. 
65.
 
Малов  С.Е  Памятники  древнетюркской  письменности.  -  М.-Л., 
1951. 
66.
 
Малявкин  А.Г.  Уйгурские  государства  в  ІХ-ХІІ  вв.  Новосибирск, 
1993. 
67.
 
Мандельштам А.М. Характеристика тюрок ІХ века в «Послании Фатху ибн 
Хакану ал-Джахиза//ТИИАЭ АН Каз ССР. т.1.с.230-235. 
68.
 
Маргуланов 
А. 
Найманы// 
Казахи: 
Сборник 
статей 
антропологического отряда казахстанской экспедиции АН СССР 1927 г. Л.,1930. 
с.329-334. 
69.
 
Марғұлан Ә.Х. Ежелгі жыр-аңыздар. Алматы, 1985. 
70.
 
Марғұлан  Ә.Х.  Тарихи  дәуірдегі  қазақ  тайпаларының  жазу 
мәдениеті//Қазақ этнографиясының кітапханасы. 8 том. Астана,2007.  
71.
 
        Маржани  Ш.  Мустафад  әл-акбар  фи  ахвали  Казан  вә  Булгар.  Казан, 
1989 
72.
 
       Материалы  по  истории  Казахских  ханств  ХҮ-  ХҮІІІ  веков 

234 
/извлечения из персидских и тюркских сочинений/. Алма-Ата, 1969. 
73.
 
          Материалы по казахскому обычному праву. Сб.1. Алма-Ата, 1948.  
74.
 
Международные отношения в Центральной Азии XVI-XVII вв.: 
Документы и материалы. Кн. 1-2. М., 1989. 
75.
 
Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. 
76.
 
Мияваки Дж. Калмыцкие тайши в начале ХУІІ века//Altaika IV. Сборник 
статей и материалов. М.,2000. с.70-78. 
77.
 
Моңғолдың құпия шежіресі. Баян Өлгий. 1979. 
78.
 
Моңғол-қазах толь. Құраст. Б.Базылхан. Улан - Батыр - Өлгей, 1984 
79.
 
Мұхаммед Хайдар Дуглати. Тарих-и Рашиди. Введ., перевод  с перс. 
яз. А. Урунбаева, Р. П. Джалиловой, Л. М. Епифановой. Алматы, 1999. 
80.
 
Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. Алматы,1994. 
81.
 
          Назаров Ф. Записки  о некоторых частях земли Средней части Азии. 
М.,1968. 
82.
 
Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. Спб.,1885. 
83.
 
Наушабаев Н. Манзумат қазақия. Қазан,1907. 
84.
 
Неру Дж. Открытие Индии. Кн.1-3. М.,1987 
85.
 
Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно киргизской орды. // 
Известия ИРГО. т.18. Вып.4. Спб.,1882. 
86.
 
Омари Ж. Бұқар жырау. Қарағанды, 1994. 
87.
 
Омари Ж. Қаз дауысты Қазыбек би. Астана, 2000. 
88.
 
Омари Ж. Малайсары тархан. Павлодар, 2007. 
89.
 
Омари Ж. Қанжығалы қарт Бөгенбай. Астана, 2008 
90.
 
Омари  Ж.  Аталықтар  әулеті:  Арыстан,  Барқы,  Нияз.  Астана,2011-
ХІХ ғасыр әдебиеті. Хрестоматия. Алматы, 1992. 
91.
 
XV – XVIII ғасырдағы қазақ поэзиясы. Алматы, 1982 
92.
 
Остроумов Н. Сарты. Этнографические материалы. Вып. І-3. Ташкент, 1890 
93.
 
            Пекарский Э.К.Словарь якутского языка.  АН  СССР.  т.1-3. М.,1958. 
94.
 
       Пигулевская Н.В.. Сирийские и сиро-тюркские фрагменты из Хара-Хото 
Турфана//Советское востоковедение, 1940. №1. с. 220-223.   
95.
 
           Платон. Избранные диалоги. М.,1965 
96.
 
          Потанин Г.Н. Собрание сочинений в 3-томах. Т.1-3. Павлодар,2005. 
Ответ. ред. Ж.О.Артыкбаев. 
97.
 
          Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий, т.1.СПб,1893. 
98.
 
          Радлов В.В. Из Сибири: страницы дневника. Пер. с немецкого 
К.Д.Цивиной и Б.Е.Чистовой. Прим. и послесл. С.И.Вайнштейна. М., 
1989 
99.
 
Радлов В.В. К вопросу об уйгурах. СПб., 1883 
100.
 
Рашид ад-дин. Джами ат-таварих: Сборник летописей. Т.1.-кн.1, М.-
Л., 1952. Пер. с персидского Л.А. Хетагурова и О.И.Смирновой. Ред. и прим. 
Проф.А.А.Семёнова. Ввод. статья И.П. Петрушевского.  
101.
 
Рашид ад-дин. Огуз-наме. Баку,1987. Ответ.ред. Р.М.Шукюрова. 
102.
 
Ру Жан -Поль. История |Ирана и иранцев (От истоков до наших 

235 
дней). Спб.,2012. 
103.
 
Рузбехан. Михман наме-ий Бухар (Записки Бухарского гостя.) Пер., 
предисл. и прим. Р. П. Джалиловой. М., 1976. 
104.
 
Рубрук в кн.: Путешествия в восточные страны Плано Карпини и 
Гильома Рубрука. Серия: Путешествия. Открытия. Приключения. - 
Алматы, 1993. 
105.
 
Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Уфа, 1899. 
106.
 
Сәки Қ. Қыпшақ мәмлүктер. Астана,2006 
107.
 
Сейдімбек А. (Тарақты Ақселеу). Балталы, Балғаналы ел аман бол. 
Алматы,1993. 
108.
 
Сейдімбек А. Қазақтың күй өнері. Астана,2002. 
109.
 
Сейдімбек А. Қазақтың ауызша тарихы( шежірелік деректерді 
пайымдау ). Астана,2008. 
110.
 
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
Т.1.(Извлечения из арабских сочинений, собранные В.Г.Тизенгаузеном). 
Алматы,2005. 
111.
 
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2.( 
Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г.Тизенгаузеном). М-
Л., 1941. 
112.
 
Систани Малик шах-хусайн. Хроника воскрещения царей//Тарих-и 
ихйа ал –Мулук. Перевод с персидского, предисловие, комментарий и 
указатели Л.П.Смирновой. М.,2000 (Памятники письменности Востока). 
113.
 
Сокровенное сказание монголов: Анонимная монгольская хроника 
1240 года. Элиста,1990 
114.
 
Солтоноев Б.Кызыл кыргыз тарыхы//Ала-Тоо. 1989. №4. 82-83-бб.  
115.
 
Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический 
 
обзор. В трех частях. Перевел с английского, переработал и дополнил 
Ю.Э.Брегель. М.,1972. 
116.
 
Стэнли Лэн Пуль. Мусульманские династии. М., 1996 
117.
 
Сунь Юн. Қазақтардың негізгі қайнары//Әлем. Алматы,1991 
118.
 
Сыздықов С. Қарлық-Қарахан мемлекеті. Саяси тарихы және 
мәдени мұралары. Астана, 2014. 
119.
 
Тарихи Шахрухи. История владетелей Ферганы. Сочинение моллы 
Ниязи Мухаммед бен Ашур, хокандца, изданная П.Н.Пантусовым. Казань, 1885  
120.
 
Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. 
Ташкент,1925 
121.
 
Тынышпаев М. История казахского народа. Алматы, 1993. 
122.
 
Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. 
ВДИ, 1949, №3 
123.
 
Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М.,2002. 
124.
 
Утемиш хаджи. Чингиз наме. Факсимиле, пер., транскрипция, 
прим.В.П.Юдина, коммен. и указ. М.Х.Абусеитовой. Алматы, 1992. 
125.
 
Халид Қ. Тауарих хамса: /Бес тарих/. Ауд. Б.Төтенаев, А.Жолдасов. 

236 
Алматы, 1992. 
126.
 
Ходжамкули бек Балхи. Тарих-и Қыпшақ хани // Материалы по 
истории Средней и Центральной Азии.  ред.Б.Ахметов. Ташкент, 1988. с. 256-
270 
127.
 
Чулошников А. П. Очерки истории казак-киргизского народа. Ч. 1. 
Оренбург, 1924. 
128.
 
Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.-Л.,1950. 
129.
 
Янушкевич А. Күнделіктер мен хаттар немесе қазақ даласына 
жасалған саяхат туралы жазбалар. Алматы,1979 
130.
 
Ясаши И. Көкжал (Шыңғыс хан туралы). Алматы,1992. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237 
   
 
 
 
Мазмұны 
Кіріспе 
1.
 
Кетбұқаны өсірген ортаның тарихы 
2.
 
«Атамыз-Алаш, керегеміз-ағаш» деген сөздің мағынасы  
3.
 
Алаша ханнан Кетбұқаға дейін 
4.
 
Оғыз қаған елі 
5.
 
 Найман мен  қарақытай 
6.
 
Найман мемлекеті және билік қызметі 
7.
 
Айсаның діні 
8.
 
Найман қалалары 
9.
 
Қарақорым туралы аңыз 
10.
 
 Ежелгі наймандар мен көршілері  
11.
 
Шыңғыс ханның шыққан тегі 
12.
 
 Керей мен моңғолдың  найманға қарсы  соғысы 
13.
 
Моңғол мен найманның соңғы соғысы 
14.
 
Кетбұқа және найман көші 
15.
 
«Бозінген» күйі-Найман мемлекеттілігінен айрылу    
16.
 
1216 жылғы Ырғыз-Торғай сағасындағы соғыс 
17.
 
 Кетбұғаның аталық қызметінің басталуы  
18.
 
 Жошы хан шежіресі 
19.
 
«Ақсақ құлан-Жошы хан» 
20.
 
Батыс жорығы және Кіші Азия саясаты 
21.
 
Исламиттерге қарсы соғыс  
22.
 
Иракты жаулап алу және халиф өлімі 
23.
 
 Мысыр мәмлүктері 
24.
 
Байбарыстың билікке келуі  
25.
 
Кетбұқаның Шам аймағын бағындыруы 
26.
 
Шешуші шайқас және Кетбұқа ноянның өлімі 
 
Қорытынды 
Әдебиет және деректер 
Қосымшалар: 
а)Деректерден үзінділер 
б)Күйлер (нота) 
в)Фотолар (Алаша, Жошы, Домбуыл күмбездері, Карта (Қарақорым), Хулагу иелігі,  
Құлан ханым күмбезі, Иран және Мысыр суреттері, Айн-Джалут соғысының картасы т.б. 
 
 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет