Жалпы негіздеме 6М050600жүктеу 93.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі93.54 Kb.

 

ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕМЕ 

 

6М050600  -  Экономика  мамандығы  бойынша  оқуға  түсер  алдындағы 

емтиханның  мақсаттары  мен  міндеттері    -  магистратураға  түсушілердің 

экономикалық  теория,  кәсіпкерлік,  кәсіпорын  экономикасы    салаларындағы 

жүйелі білімдерін анықтау.  

Магистратураға қабылданушы түсу емтиханында негізгі пәндер бойынша 

алдыңғы  дайындық  білімдерінің  тереңділігін  кӛрсетулері  қажет,  магистерлік 

дайындау  білім  беру  бағдарламасын  табысты  меңгеру  үшін  және  мамандық 

тақырыптары  бойынша  магистерлік  диссертацияны  қорғауда  ғылыми-зерттеу 

потенциалының жеткілікті және қажетті болуы міндетті.  

Қабылданушы  қазіргі  заман  әдебиеттерімен  ӛз  бетінше  жұмыс  істей 

білетінін кӛрсету, экономика,  кәсіпкерлік және  басқару салаларында ӛздерінің 

жетістіктерін  авторлық  мақалалары,  дипломдары,  сертификаттары  және  т.б. 

арқылы кӛрсетулері қажет. 

6М050600    «Экономика»  мамандығының  қабылдау  емтихандарында 

талапкер  теоретикалық  және  практикалық  материалдарды,  негізгі  бастау 

білімдерін кӛрсете алу керек.  

 

Пәндер тізімі: 

 

1.

 Экономикалық теория. 

2.

 Кәсіпорын экономикасы. 

3.

 Кәсіпкерлік. 

 

  

 

  

 

 1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ 

 

Экономикалық теория басқа бәрі экономикалық ғылымдардың теориялық  

және әдістемелік негізі болып табылады, сондықтан оны терең оқып зерттеу тез 

әрі  жақсырақ  нақты  кӛпсалалы  экономикалық  ғылымдарын  игеруге  ықпал 

етеді.  Экономикалық  теорияның  дамуы  және  қалыптасу  кезеңдері. 

Экономикалық  ілімнің  пәні  мен  әдістері.    Экономикалық  теория  курсының 

логикасы мен құрылымы.

 

Экономикалық теория функциялары.  Экономикалық заңдар мен категориялар. 

Қоғамдық ӛндіріс және оның құрылымы.Игілік, ӛнім, қызмет. Ӛндірістік 

мүмкіндіктер  қисығы.  Қоғамдық  ӛндіріс.  Ұдайы  ӛндіріс.  Қоғамдық  ӛнімнің 

қозғалыс сатылары.  

Экономикалық 

институттар: 

меншік 

және 


кәсіпкерлік.Меншік 

экономикалық,  заңды  және  тарихи  категория  ретінде.

 

Меншік  түрлері. 

Кәсіпорындардың 

(фирмалардың) 

ұйымдық-құқықтық 

нысандары. 

Қазақстандағы  кәсіпкерлікті  дамытудың  басым  бағыттары.Экономикалық 

жүйелердің  типтері  мен  олардың  даму  заңдылықтары.    Экономиканы  жүйелі 

тұрғыда  қарастыру.      Формациялық  тұрғы.    Ӛркениетті  тұрғы:    ӛркениеттің 

типтері,  олардың  ұқсастықтары  мен  айырмашылықтары.                        Дәстүрлі, 

әкімшілік, нарықтық, аралас экономика

.  

Қоғамдық  шаруашылық  нысандары.  Тауарлы  ӛндіріс.  Ақша.  Қоғамдық шаруашылықтың  негізгі  нысандары  мен  үлгілері.  Тауар.

 

Құнның  еңбектік теориясы.  Ақшаның  мәні.  Ақша  функциялары.    Ақша  реформалары.Нарық: 

түрлері, құрылымы, үлгілері.   

Нарықтың  мәні  мен  атқаратын  қызметтері.  Нарықтың  құрылымы. 

Нарықтың  инфрақұрылымы.      Нарық  қатынастар  жүйесі  ретінде.  Нарықтың 

артықшылықтары  мен  кемшіліктері.  Нарықтық  экономиканың  үлгілері. 

Сұраныс пен ұсыныс. Бәсеке және монополия. Сұраныс заңы, сұраныс қисығы.  

Сұранысқа  әсер  ететін факторлар.  Ұсыныс  заңы,  ұсыныс қисығы.      Ұсынысқа 

әсер  ететін  факторлар.  Нарықтық  тепе-теңдік.  Бәсекенің  мәні,  оның 

экономикадағы рӛлі.  

Ӛндіріс  шығындары.    Шығындардың  түрлері  және  олардың  жіктелуі.  

Тұрақты  және  ӛзгермелі  шығындар,    ӛндіріс  кӛлемінің  ӛсуі  кезіндегі  олардың 

ӛзгерістерінің  ерекшеліктері.  Масштаб  әсері.  Ӛндірістің  трансакциялық 

шығындары.Ӛндіріс факторларынан түсетін табыстар Пайданың экономикалық 

табиғаты.  Жалақы.    Пайыз-капиталдан  түсетін  табыс.  Экономикалық  рента 

жерден және оның қойнауынан алынатын табыс нысандарында.  

Қоғамдық  ұдайы  ӛндірістің  мазмұны  мен  түрлері.  Ұлттық 

экономиканың  құрылымы.  Негізгі  макроэкономикалық  кӛрсеткіштер.  Ұлттық 

байлық: мазмұны мен құрылымы. 

Экономикалық  тепе-теңдік  және  экономикалық  ӛсу  Жиынтық  сұраныс 

және  жиынтық  ұсыныс.  Макроэкономикалық  тепе-теңдіктің  түсінігі.  Жалпы 

экономикалық тепе-теңдіктің үлгілері. Экономикалық ӛсу: мәні, кӛрсеткіштері 

және факторлары.  Экономикалық циклдер.  Инфляция және жұмыссыздық.Экономиканың циклдік 

дамуы  экономикалық  динамиканың  жалпылама  нысаны  ретінде.  Дағдарыс: 

маңызы, себептері,  әлеуметтік-экономикалық салдары. 

Инфляция  және  жұмыссыздық.  Инфляцияның  себептері,  кӛрсеткіштері 

мен  түрлері.  Жұмыссыздық:  мәні,  себептері,  нысандары.  Оукен  заңы.

 

Мемлекеттік  реттеу:  маңызы,  мақсаттары,  құралдары  Экономиканы мемлекеттік реттеу: мақсаттары, атқаратын қызметтері, құралдары. Ақша-несие 

жүйесі және Қазақстан Республикасындағы ақша-несие саясаты. Қаржы жүйесі. 

Мемлекеттік бюджет.  

Қазақстан  Республикасының  салық  саясаты.  Мемлекеттің  әлеуметтік 

және аймақтық саясаты Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және 

мақсаттары.  Табыстардың  құрылымы.  Қоғамдық  табыстарды  бӛлу,  теңсіздік 

мәселесі. Қазақстан Республикасындағы халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі 

бағыттары. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары.  

Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті 

реттеу.  Халықаралық  еңбек  бӛлінісі  және  елдің  бәсекелестік  қабілеті. 

Салыстырмалы  артықшылықтар  теориясы.  Халықаралық  еңбек  бӛлінісіндегі 

Қазақстанның  орны.  Жаһанданудың  қазіргі  тенденциялары.  Экономикалық 

интеграцияның басымдылықтары. 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ОҚУ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 

Негізгі әдебиеттер  

1.

 Жалпы  экономикалық  теория  [Текст]  :  ҚР  Білім  және  ғылым 

министрлігі оқулық ретінде ұсынған / Ӛ. Қ. Шеденов [және т. б.]. - толық. және 

қайта ӛңд. 2-ші бас. - Ақтӛбе : А- Полиграфия, 2004. - 455 бет. 

2.

 Нарықтық экономика негіздері [Текст] : оқулық : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Ж. Т. 

Ходжаниязова. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2010. - 168 бет. 

3.

 Экономикалық теория [Текст] : кестелі оқу құралы / В. Ж. Крымова.  - 

Алматы : Бастау, 2009. - 196 бет. 

4.

 

Экономика негіздері сызбаларда және кестелерде [Текст] : [оқу құралы] / Ә. Ж. Сапарбаев [және т. б.]. - Алматы : Бастау, 2008. - 343 бет. 

5.

 Экономика  негіздері  [Текст]  :  оқу  құралы  :  ҚР  Білім  және  ғылым 

министрлігі кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады / Г. 

А. Жолдасова. - Астана : Фолиант, 2008. - 224 бет. 

6.

 Экономикалық  теория  [Текст]  :  лекциялар  курсы  :  оқу  құралы  /  С.  Р. 

Нарматов, А. С. Нарматова. - Алматы : Эверо, 2009. - 516 бет. 

7.

 

Экономикалық теория негіздері [Текст] : оқулық / [Я. Ә. Әубәкіров, К. Нәрібаев, М. Есқалиев]. - Алматы : Эверо, 2005. - 480 бет. 

8.

 Экономикалық  теория  [Текст]  :  оқу  құралы  /  С.  С.  Мәуленова,  С.  Қ. 

Бекмолдин, Е. Қ. Құдайбергенов. - Алматы : Экономика, 2003  9.

 

Экономикалық  теория  [Текст]  :  оқу  құралы  /  А.  Б.  Темірбекова.  - Алматы : Экономика, 2008. - 276 бет. 

10.


 

Экономикалық теория негіздері (тапсырмалар мен тесттер жинағы) 

[Текст]  :  оқу  құралы  :  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігі  техникалық  және 

кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / А. А. Камзина. - Астана : Фолиант, 

2008. - 248 бет. - (Кәсіптік білім). 

11.


 

Экономика негiздерiнен  сабақ  беру  әдiстемесi  [Текст]  :  [Оқулық]  / 

Жолдасова Г.А. - Астана : Фолиант, 2003. - 176 с. - (Сынама басылым). 

12.


 

Экономикалық  теория  негiздерi  [Текст]  :  заң  жоғары  оқу 

орындарының студ. үшiн оқу құралы / Осипова, Гета Михайловна.  - Алматы : 

ҚазГЗУ, 2002. - 316 с. 

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Жалпы  экономикалық  теория  [Текст]  :  оқулық  /  Сағындықов  Е.Н.  [et 

al.]. - , 2-бас., толық., ӛңделген. - Ақтӛбе : А-Полиграфия, 2004. - 455 с. 

2.

 

Инфляцияны  ырықтандыру  мен  экономиканы  тұрақтандырудағы әлемдік  тәжірибе  және  Қазақстан  практикасы  [Текст]  :  оқу  құралы  /  Ә.  Д. 

Шелекбай, І. Ж. Нарғозиев. - Алматы : Экономика, 2009. - 208 бет 

3.

 

Инфляция және Қазақстандағы инфляцияға қарсы саясат [Текст] : оқу құралы / Б. Н. Жаналинов. - Алматы : Экономика, 2007. - 224 бет. 

4.

 Кәсіпкерліктің жедел курсы [Текст] : оқу-әдістемелік құрал = Экспресс-

курс  предпринимательства  :  учебно-методическое  пособие.  -  Алматы  :  [б.  и.], 

2009. - 160 бет. 

5.

 Экономикалық  теория  халықаралық  экономика  негіздері  [Текст]  :  оқу 

құралы / Е. Нұрпейіс ; ҚР білім және ғылым министрлігі. - Алматы : [АЭжБИ], 

2002. - 92 бет. 

6.

 Экономика  :  10  томдық  таңдамалы  еңбектер  =  Экономика  [Текст]  : 

избр. тр. / О. Сәбден. - Алматы : ҚР БҒМ ҒКЭИ. 

7.

 

Ұлттық экономика [Текст] : оқулық / [жалпы ред. А. В. Сидорович, Ә. Ә. Әбішев]. - Алматы : Экономика, 2010. - 528 бет. 

8.

 Экономикалық теория [Text] :  оқу құралы / Сақыпжамал Сырбайқызы 

Мәуленова  ;  авт.  Сабырбек  Қабдолдаұлы  Бекмолдин,  авт.  Есенғазы 

Құдайбергенұлы Құдайбергенов. - Алматы : Экономика, 2004 


 

2.  КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ 

 

Кәсіпорын  экономикасы  -  кәсіпорын  аясында  қажетті  тауар  мен 

қызметтерді  ӛндіру  үшін  шектеулі  ресурстарды  қалай  қолдануды  зерттейтін 

ғылым.. ол жеке пән ретінде шаруашылықты жүргізу ережелері мен заңдарын, 

жоспарлау  мен  басқару  және  құралдар  тұралы  білімнің  кешенін    құрайды. 

ӛндірістің  кӛлемін  ӛсумен  және  ӛнім  түрлерінің  кеңеюімен  басқару  қиындай 

түседі.  Кәсіпорын  экономикасының  тәжірибелі  ӛзгеруі  ӛнеркәсіптік 

кәсіпорынның  қайта  құрылуы  және  құрылыстың  технико  экономикалық 

жаңаруын құрыуға мүмкіндік береді. 

          Негізгі  қорлар,  түсініктері,  құрамы,  құрылымы.  Негізгі  қорларды 

бағалаудың  әдістері.  Негізгі  қорлардың  тозу  түрлері.  Амортизациялық  тозу 

әдістері.  Негізгі  қорларды  қолдану  тиімділігінің  кӛрсеткіштері.  Қор  бӛлуді 

арттыру жолдары. 

 

Кәсіпорынның  айналым  қаражаттары.  Түсінігі,  құрамы,  құрылымы. Айналым қаражаттарын нормалау. Кәсіпорынның айналым қаражатын  қолдану 

тиімділігінің  кӛрсеткіштері  және  айналымды  жылдамдатудың  жолдары. 

Ӛнімнің материалсыйымдылығын тӛмендету резервтері. 

 

Қазақстан  Республикасындағы  еңбекті  тӛлеу  жүйесінің  тарифтері. Жұмысшылардың санын анықтау әдістері. Еңбекті тӛлеудің негізгі формалары 

мен  жүйесі.  Қызметкерлердің  категориялары,  құрамы,  құрылымы.  Еңбекті 

тӛлеудің тарифсіз жүйесі. Бір жұмысшының жұмыс уақытының балансы, есебі. 

 

Ӛндірістік ӛздік құн, шығындардың құрамы, құрылымы. Кезеңнің  шығындары,  құрамы.  Шартты-тұрақты  және  шартты-ӛзгермелі 

шығындар, шығынсыздық кестесі. Ӛндіріс шығындарына смета жасау. 

 

Ӛнім бағасы, оның құрылуы. Кәсіпорын кірісі, есеп. Кәсіпорын қызметінің негізгі техникалық-экономикалық 

кӛрсеткіштері.  

         Капиталдық  салымдар,  түсінігі,  құрылымы.  Капиталдық  салымдардың 

тиімділігі. 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ОҚУ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 

Негізгі әдебиеттер  

1.

 Экономика предприятия под ред. Волкова О.И. – М. Инфра. М, 1998. 

2.

 Экономика  предприятия  под  ред.  Беа  Ф.,  ,  Швайцера  М.  Инфра.  М, 

2001 


3.

 

Экономика предприятия под ред. Кантора Е.Л. – СПб Питер, 2002. 4.

 

Экономика предприятия под ред. Горфинкеля В.Л.,  5.

 

Экономика предприятия под ред. Софронова Н.А. – М. Юрист, 2002 6.

 

Грузинов А.С Экономика предприятия – М.: 1997 7.

 

Әбдікерімова  Г.И.  Кәсіпорын  экономикасы:оқу  құралы.  -  Алматы: Экономика, 2010. – 367 б. 

8.

 Ниязбекова  Р.К.,  Рахметов  Б.А.,  Байнеева  П.Т.  Кәсіпорын 

экономикасы: оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2010. – 791 б. 

9.

 

Андабаева  Г.К.  Кәсіпорын  экономикасы:  оқу  құралы.  -  Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2011 – 56 с. 

10.


 

Қуатова  Д.Я.  Кәсіпорын  экономикасы:  практикум.  -  Алматы: 

Экономика, 2010. – 106 б. 

11.


 

Памарчук А.С, Тошрова Л.Г. Экономика предприятия М. Инфра  - М, 

2001 

12.


 

Зайцев  Н.А.  Экономика  промышленного  предприятия  М.  Инфра  М.: 

2001 

13.


 

Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование М,.Инфра – М.: 2001 

14.

 

Поршнев А.Г. Управление организацией М.: Инфра, 1998 15.

 

Справочник  директора  предприятия  под  ред.  М.Г.  Лапусты,  М.: Инфра, 2004 

Қосымша әдебиеттер 

 

1.

 Назарбаев 

Н.Ә. 


«Қазақстан-2050» 

Стратегиясы 

қалыптасқан 

мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты»  Ел  Президентiнің  Қазақстан  халқына 

Жолдауы. // Егемендi Қазақстан. - 2012.- 14 желтоқсан 

2.

 Қазақстан  Республикасын    үдемелі  индустриялық-инновациялық 

дамыту жӛніндегі 2010  - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама. ҚР 

Президентінің ӛкімі № 958,10 наурыз, 2009 

3.

 Омарова  Г.  Т.  Ӛндірісті  ұйымдастыру  және  кәсіпорын  менеджменті: 

студенттерге  бақылау  жұмысын  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқаулық  – 

Павлодар: Кереку – 2010, 16 б. 

4.

 Жұмамбаев С. Ӛндірістік менеджмент: оқу құралы, 2009 – 228 б. 

5.

 Экономика және ӛндірісті ұйымдастыру: оқу құралы – Алматы: Қазақ 

университеті, 2010 – 185б. 

 


3.

 

КӘСІПКЕРЛІК  

Кәсіпкерлік  мәні  мен  қағидалары.  «Кәсіпкерлік»  және  «бизнес» 

түсініктерінің  айырмашылығы.  Ұлттық  экономика  жүйесіндегі  кәсіпкерліктің 

орны  мен  рӛлі.  Кәсіпкерліктің  мақсаты  және  міндеті.  Кәсіпкерлік  қызметінің 

субъектілері,  олардың  құқықтары  және  міндеттері.  Кәсіпкерліктің  негізгі 

түрлері мен салалары, олардың ерекшеліктері.  

Кәсіпкерліктің  негізгі  ұйымдастырушылық  нысандары  –  жеке  және 

ұжымдық.  Жеке  кәсіпкерлік  –  азаматтардың  немесе  бір  жанұяның  кәсіпкерлік 

түрі.  Жеке  кәсіпкерліктің  артықшылықтары  мен  кемшіліктері.  Ұжымдық  

кәсіпкерліктің  негізгі  нысандары:  ұйымдастырушылық-құқықтық  және 

ұйымдастырушылық-экономикалық, олардың ерекшеліктері. 

Қазақстан  Республикасында  кәсіпкерліктің  дамуы.  Кәсіпкерлік  қызметті 

жоспарлау үрдісі: мәні және оны жүзеге асыру сатылары. Кәсіпкерлік қызметті 

жоспарлау  үрдісінің  ұйымдастырушылық  факторлары.Кәсіпкерлік  қызметті 

жоспарлау  түрлері  мен  қағидалары.  Бизнес-жоспар  –  кәсіпкерлік  жобаларды 

жүзеге  асыру  жоспары.  Бизнес-жоспарды  құру  және  әзірлеу  әдістемесі. 

Шетелде кәсіпкерлік қызметті жоспарлау ерекшеліктері.  

Кәсіпорынның  қаржылық  ортасы.  Кәсіпкерлік  қызметті  қалыптастыру 

мен қаржыландыру  кӛздері. Кәсіпкерлік келісімдерді несиелендіру. Лизингтік  

операциялар.  Кәсіпкерліктегі  факторинг.  Кәсіпкерлік  қызметті  ұйымдастыру 

үрдісінде қаржылық  ресурстарды жоспарлау мен қолдану. 

Кәсіпкерлік  қызметті  кадрлық  қамтамасыз  етудің  мәні.  Потенциалды 

еңбек ұжымына қойылатын талаптарды қалыптастыру. Жаңа персоналды іздеу 

каналдары және оны іріктеу әдістері. Еңбек келісім–шартына қол қою. Шетелде 

кәсіпкерлік  қызметті  кадрлық  қамтамасыз  ету  ерекшеліктері.  Кәсіпкерлік  

қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау. Жұмысшылардың қызметін бағалауды 

ӛткізуге әдістемелік тәсілдер. 

Кәсіпкерлік    келісімдер  және  оның  түрлері.  Келісімшарт  –  кәсіпкерлік 

(коммерциялық)  келісімдерді  ӛткізудің    негізгі  құжаты.  Келісімшарттың 

(келісімдердің)  жіктелуі.  Сатып  алу  –  сату  келісімшартын  құрастыруға 

қойылатын негізгі талаптар. Келісімшарттың негізгі тарауларының мазмұны. 

Кәсіпкерлік  мәдениеттің  мәні  мен  мағынасы.  Кәсіпкерлік  ұйымдардың  

мәдениеті.      Іскерлік  және  кәсіби    этика.  Іскерлік  қатынастар  –  кәсіпкерлік 

мәдениеттің  маңызды бӛлігі. Бизнесменнің  негізгі сипаттамалары.Кәсіпкерлік 

құпияның мәні. 

Кәсіпкерлік  құпияның  түрлері:  экономикалық,  ӛнеркәсіптік,  ғылыми-

техникалық,  технологиялық,  коммерциялық.  Кәсіпкерлік  құпияны  құрайтын 

мәліметтердің  құрамы  мен  кӛлемі.  Кәсіпкерлік  құпияға  кірмейтін  мәліметтер 

жиынтығы. Кәсіпкерлік құпияның шекаралары. Коммерциялық құпияға кіретін 

мәліметтерді анықтау бойынша ұсыныстар. Коммерциялық құпия жарияланған 

жағдайдағы  кәсіпорынның  залалдары.  Кәсіпкерлік  құпияны  қорғау  бойынша 

шаралар жүйесі. Кұпияның жариялануына әсер ету шаралары. 

Кәсіпкерлік 

(шаруашылық) 

тәуекелдің 

мәні. 


Тәуекелдер 

мен 


жоғалатулардың  түрлері,  олардың  жіктелуі.  Тәуекелді  тудыратын  факторлар 

мен  себептер.  Тәуекелді  бағалау  әдістері:  статистикалық,  эксперттік,  есептеу-

талдаулық. 

Тәуекелді 

басқару 


үрдісі 

мен 


әдістері. 

Кәсіпкерлік 

инфрақұрылымның мәні мен ерекшеліктері.  

Шағын  бизнес  орталықтарының  қалыптасуы  мен  құрылуы  кәсіпкерлік 

қызмет  инфрақұрылымының  институты  ретінде.  Шағын  кәсіпкерлікке 

ақпараттық    қызмет  кӛрсетуді    қамтамасыз  ету.  Кәсіпкерлік  субъектілеріне 

кеңес  берушілік,  заңды  және  коммуникативтік  қызмет  кӛрсету.  Кәсіпкерлік 

құрылымдырдың  және  шағын  бизнестің  оқу-кеңес  берушілік  орталықтарының 

дамуы және кадрларды дайындау. 

Кәсіпкерлер  жауапкершілігінің  мәні  мен  түрлері.  Кәсіпкерлер 

жауапкершілігінің  пайда  болу  шарттары.  Кәсіпкерлердің  қылмыстық 

жауапершілігі.  Кәсіпкерлердің  әкімшілік  жауапершілігі.  Кәсіпкерлердің  ӛз 

міндеттемелерінің орндалуын қамтамасыз ету әдістері мен шарттары.  

Экономикалық  талдаудың  негізгі  мақсаттары  мен  міндеттері.    Ӛндіріс 

шығындарын  талдау.    Ӛнім  сапасы  мен  номенклатурасын  талдау.  Кәсіпкерлік 

қызметтің  бәсекелес  сәттілігін  талдау.  Қызмет  қорытындыларын  талдау  – 

активтердің  табыстылығы  мен  айналымдылығын  талдау,  тӛлем  қабілеттілікті 

және ӛтімділікті талдау.  

Кәсіпорынның  кәсіпкерлік  қызметін  бағалау.  Кәсіпкерлік  қықзмет 

тиімділігін  бағалау  әдістемесі.  Кәсіпкерлік  қызметті  тоқтатуға  әсер  ететін 

себептер, жағдайлар мен факторлар.  

Кәсіпкерлік ұйымдардың қайта құрылуы мен сауықтырылуы. Кәсіпкерлік  

ұйымдардың жойылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың тұрақсыздығы (банкроттығы). 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ОҚУ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 

Негізгі әдебиеттер  

1.

 Үмбетәлиев  А.Д.  Кәсіпорын  экономикасы  және  кәсіпкерлік:  оқулық.  - 

Алматы: Экономика, 2011. – 464 б. 

2.

 

Андабаева  Г.К.  Кәсіпорын  экономикасы:  оқу  құралы.  -  Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2011 – 56 с. 

3.

 Қуатова Д.Я. Кәсіпорын экономикасы: практикум. - Алматы: Экономика, 

2010. – 106 б. 

4.

 

 Сейдахметов  А.  С.,  Елшібекова  Қ.  Ж.,  Ізмаханова   А.  Қ.  Кәсіпкерлік: оқулық. - Алматы: Экономика, 2011. - 344 б. 

5.

 Сарбасова  А.  Қ.,  Бейсенбаев   Ж.  Т.  Экономика  және  ӛндірісті 

ұйымдастыру: оқу құралы. - Алматы: Қазақ университетi, 2010. - 185 б. 

6.

 

Арустамов,  Э. А. Организация предпринимательской деятельности:учеб. пособие длдя студ. вузов/Э. А. Арустамов, А. Н. ПахомкинТ. П. Митрофанова.-

3-е изд., испр.-М.:Дашков и К,2009.-332 с.   

7.

 

Индивидуальные    предприниматели:  практ.  пособие/под  ред.  А.В. Касьянова.-Изд.  7-е,  перераб.  и  доп.-М.:ГроссМедиа:  РОСБУХ,2009-287  с.-

(Малый бизнес)   8.

 

Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность:учебник для студ.вузов/ Ф. Г. Панкратов.-11-е изд., перераб. и доп.-М.:Дашкова и К,2009.-500 с.     

9.

 Предпринимательская  деятельность:  учебник  для  вузов  /  ред.  З.  А. 

Арустамова. - М. : КноРус, 2013. - 206 с.   

Қосымша әдебиеттер 

 

1

 Мейірбеков  А.К.,  Әлімбетов  К.Ә.  Кәсіпорын  экономикасы:  оқу 

құралы. - Алматы.: Экономика, 2013 – 252 б. 

2

 

Оразалин  К.Ж.  Кәсіпорын  экономикасы:  тәжірибе  сабағына арналған оқу құралы. - Алматы: LEM, 2011. – 294 б. 

3

 Рубцов,      И.      В.  Экономика  организации  (предприятия): 

учеб.пособие  для студ. экон. вузов/И. В. Рубцов.-М.:Элит,2012.-332 с. 

 

 

  

 

 Document Outline

 • ‎\\www.vkgu.kz\www\sites\default\files\files\postupajuzhemu\magistr\ru\6М050600 Экономика.doc‎
  • Қазақстан Республикасының салық саясаты. Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және мақсаттары. Табыстардың құрылымы. Қоғамдық табыстарды бөлу, теңсіздік мәселесі. Қазақстан Республикасындағы ха...
  • Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу. Халықаралық еңбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеті. Салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны. Жаһанданудың қазіргі тенденц...
  • ҰСЫНЫЛҒАН ОҚУ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  • ҰСЫНЫЛҒАН ОҚУ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  • Қосымша әдебиеттер
  • ҰСЫНЫЛҒАН ОҚУ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  • Қосымша әдебиеттер

Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
magistr -> Кіріспе Кешенді емтихан бағдарламасынамектепке дейінгі педагогика, тіл дамыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі педагогика
magistr -> Халықтың ауызша шығарған сӛз ӛнерін, оның табиғаты мен тарихын
magistr -> Педагогика ғылым ретінде
magistr -> Педагогика бӛлім
magistr -> Кіріспе қазақстан Республикасының мемлекеттік білім стандарттарының талаптарына сәйкес, 050608
magistr -> Педагогика және психология пәні бойынша қабылдау емтиханның міндеті
magistr -> Магистратураға тҥсу емтиханы «6M012000 туралы Кәсіптік оқыту»
magistr -> 6М011200-«Химия» мамандығы бойынша Қабылдану емтиханы пәндерінің тізімі
magistr -> Бағдарламасы 6М010900-«Математика»
magistr -> Ӛзін ӛзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты

жүктеу 93.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет