Жалпы, мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес, тендерге кезжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата08.02.2017
өлшемі0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Жалпы, мемлекеттік сатып 

алу заңына сәйкес, тендерге кез 

кел ген жеке кәсіпкердің бол сын, 

заңды тұлғаның болсын қа 

ты-


суға құ 

қығы бар. Оған шектеу 

қою 

ға бол 


майды. Ал сырттан 

кел ген  ком паниялардың  мем ле-

кеттік са тып алуға қатысуы отан-

дық кә сіп керге, жалпы отан дық 

өн ді ріске қауіп төндіруі мүм кін. 

Біз, қан ша дегенмен, шы  ғаратын 

өнім  дердің  кейбір  бөл шектерін 

Ре сейден не басқа елдерден са-

тып аламыз. Сон дықтан өнім нің 

өзіндік құны Ре 

сейден не өз 

ге 


елдерден жо 

ғарылау болады. 

Ес ке түсірсек, қаржы дағдарысы 

басталғанда еліміздегі ұлттық 

компания ларға отандық өндіру-

ші 


лер 

дің өнімдерін тікелей са-

тып алу жө нінде тапсырма бе-

ріліп, өндірушілерге сондай 

қол дау  көрсетілген-тұғын. 

ЖОҚ 

– Кеден одағына мүше елдер 

арасында қол қойылған келісім-

дер 


ге сәйкес, келесі жылдың 

шіл десінен бастап барлық сатып 

алу  электрондық форматта жүр-

гізіледі. Осы орайда атал 

мыш 

келісімде отандық 

өн ді ру ші-

лердің мүддесін қорғауға ар-

налған 2014 жылға дейін ұлт-

тық режим және қазақстандық 

үлес қарастырылған. Демек, қа-

зақ стандық компанияларға бе-

ріл 


ген артықшылықтар 2014 

жыл 


ға дейін күшін сақтайды. 

Тек 2014 жылдан бастап үш ел-

дің жабдықтаушылары тең дә-

ре жеде болады. Оған дейін біз-

дің отандық өндірушілер көрші 

ел 


дердің сатып алуларына қа-

ты суға әзірлік жұмыстарын жүр-

гізеді.  

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Сергей МИТРОХИН, ресейлік 

«Яблоко» партиясының жетекшісі:

– Бизнес міндетті түрде шенеу-

нік терге қол салады. Ол қашанда 

бол са өзінің жүн басқан қол да ры-

мен биліктің жүн басқан қолдарын 

ұстап қалуға тырысады. (www.itogi.ru сайтынан)

№171 (623) 

29 қыркүйек

бейсенбі


2011 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Қуат СҰЛТАН, Электрондық 

коммерция орталығының әдістеме 

департаментінің директоры: 

Ізбасар БОЗАЕВ, 

Алматы сауда палатасының 

төрағасы:

4-бет

4-бет

5-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Патриоттықтың діңгегі 

– иман, тамыры – 

ұлттық сана-сезім!

Психикалық сырқаты 

бар адамнан қандай 

медбике шықпақ?

«Мал өсірсең – ешкі 

өсір, табысы оның 

көл-көсір...»

Мемлекеттік сатып алуларға ресейліктердің еркін қатысуы отандық бизнесті несібесінен айырмай ма?

МЕРЕЙ


Жалпы, аталған академиялық басылымда М.Әуе-

зовтің 1917 жыл мен 1961 жыл аралығын да ғы әң-

гіме, роман, повестері, аудармаларымен қа тар, бұл 

томдықтарда жазушының кезінде бір рет бас па сөзде 

жарық көріп, кейін ешбір жинағына енбей қалған, 

сон   дай-ақ қолжазба күйінде мұрағаттарда, өз тарт па-

сын  да, баспаларда қалып қойған еңбектері, эпис то-

ляр  лық жанрдағы хаттары – бәрі-бәрі түгел қам тыл-

ған. 

Әуелі Ләйла Мұхтарқызы бастаған бұл жұмыс ты 1993 жылы ол кісінің көзі кеткен соң Талапбек Әкі-

мов, Ал дабек Қуанышбаев, Руда Досымбеков, Рау-

шан Қай шыбаев, Кеңес Рақымжанов сынды көптеген 

М.Әуе зов мұражай-үйінің байырғы қызметкерлері 

жал ғап, соңында Рафат Әбдіғұлов сынды ғалымдар 

50 том дықтың соңғы нүктесін қойса керек.  Рафат ӘБДІҒҰЛОВ, М.Әуезов атындағы Әдебиет 

және өнер институтының әуезовтану бөлімінің 

ғылыми қызметкері:

– Әуезов көзінің тірісінде өзінің алты томдығын 

кө ріп үлгеріп кеткен. Қайтыс болғаннан кейін 12 

том дығы шыққан. Содан соң 20 томдыққа өсті, 

Мәс кеуде тағы бес том жарық көрген-ді. Ал енді 

жа зу шының  кезінде,  әсіресе  1917-20  жылдары 

«Са ры арқа», «Алаш» газеттері мен «Абай» жур-

налында шық қан мақалалары елге белгісіз болып 

келді. Ке йін оларды табу өте қиынға соқты. Қазақ 

халқының пси хологиялық ерекшеліктерін, этногра-

фия лық ерекшеліктерін керемет ашқан мақалалар, 

міне, осы еңбекке енді. Негізі, бұлар кітап бетіне 

бірінші рет шығып отыр. Жалпы, Әуезовті қазақ 

этногра фия сының негізін салушы деп айтуға толық 

негіз бар. 50 томдықтың 10 томынан астамы – еш 

жерде жа 

рық көрмеген қолжазбалар. Әуезовтің 

қол жаз балар қорында қазір 500-ден астам папка 

бар. Ара сында араб, латын графикасымен жа зыл-

ған дары да бар. Кезінде осы себептен де, бір жағы, 

олар кириллицаға түсірілмей қалып қойса, екін ші-

ден, идеологиялық та кедергілер болған. 

Ұлан-ғайыр еңбек, томдықтарды құрастыру 1997 

жы 

лы жазушының 100 жылдық мерейтойы қар са-

ңын да басталса керек. Бірінші том сол 1997 жылы 

жарық көре бастаса, тағы екі том келесі жылында 

шық қан. Сонда 50 томдықты құраудың өзіне 14 жыл 

кетсе, өзінің 64 жылдық ғұмырында осыншама ұшан-

теңіз еңбек еткен Мұқаңа таңданбай көр. 

Ал әттеген-ай дейтін бір үлкен жайт – кітаптың 

таралымы: небәрі 2000 дана ғана. Демек, тек еліміздің 

басты кітапханаларына ғана жетеді деген сөз. Теңгенің 

сыңғырына тамақтың иісін ғана сатып алған Қожа на-

сыр сынды, 50 томдықтан құлақтанған елдің сол 

құлақ тан ған күйінде қалатыны өкінішті-ақ... Мәриям ӘБСАТТАР

Елу жыл... 50 том

Кеше күллі қазақ ұлы Мұхтар Әуезовтің туған 

күнін тойлады.  Алашының алақанына, қала берді 

жалпақ жалғанның маңдайына сыймай кеткен 

арыстың биыл бақиға  аттанғанына 50 жыл толса, 

артында қалған мұралары 50 томдыққа жүк болды.

«Еліміз үшін әсіресе астық 

жинауда рекордтық көрсеткіштің 

керегі жоқ.  Оның орнына 

егілетін дәнді дақылдарды 

әртараптандыру қажет.  

Өйткені  біздегі астық сақтау 

қоймаларының сыйымдылығы – 

14-15 млн тонна ғана. Сондықтан 

бидайды осы көлемнен асырмау 

керек».  Біздің ауыл шаруашылығы 

министрі осылай дейді. Негізі, 

елімізде жылда орын алатын 

астық сақтау бойынша мәселені 

еңсерудің орнына оның көлемін 

қысқарту керек деген бұл пікір 

қаншалықты көңілге қонымды?

ДАТ!

6-б

етте

Бақыт ТҮМЕНОВА:

Шенеуніктеріміздің 

тек шетелдерде 

емделуінен-ақ еліміздің 

медицинасының жайын 

ұғуға боладыwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,66

201,02

4,63

23,10

1,36

11190,69

1368,74

1146,07

106,83

1650,60

1,5 миллиард пұт алтынды 

қайда сақтаймыз?

Рекордтық көрсеткіш десе, кез келген мемлекет 

бөркін аспанға лақтырып, қуаныш пен мақтаныш 

сезіміне бөленеді.  Ал осындай мықты көлемге қол 

жеткізгенмен,  бізде оны игерудің ауыртпалығынан 

жалтаруға тырысу басым тәрізді.АСТЫҚ КӨЛЕМІН ҚЫСҚАРТУДАН 

ҰТАМЫЗ БА? 

Мамандардың айтуынша, соңғы 60 жылда біз 

астық бойынша биылғыдай көрсеткішке қол жеткізіп 

көрмеппіз. Кеңес заманында «1 млрд пұт алтын дән 

жинадық» деп алақайласақ, биылғы астық көлемі 

1,5 млрд пұтқа жететін тәрізді. Алайда оны сақтау 

жағынан бел гілі бір мәселелер бар. Оны осы апта 

басында Мем 

лекет басшысының қабылдауында 

болған Пре 

мьер-министр Кәрім Мәсімовтің өзі 

мойындады.  – Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 24-25 

млн тонна бидай жиналатын болды. Осыған сәй кес 

белгілі бір қиыншылықтар бар, ол – астықты сақ тау. 

Осы мақсатта ауыл шаруашылығы министрі бас таған 

штаб құрылды, – деді Елбасының қабыл да уындағы 

сөзінде К.Мәсімов.

Ал сол штабқа басшылық жасайтын ауыл шаруа-

шылығы министрі Асылжан Мамытбеков кеше ғана: 

«Қазақстанға 14 млн тоннадан артық бидайдың қажеті 

жоқ. Одан кейін проблема көбейіп кетеді.Жалғасы 3-бетте 

Қазақстан мен Ресейдің электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесі 

бір ізге түсіріледі. Бұл туралы BNews.kz порталында өткен онлайн-

конференцияда Электрондық коммерция орталығының басқарма 

төрағасы Сұлтанжан Ахметов мәлімдеді. «Біз заңнамаларды бір 

қалыпқа келтіріп және Кеден одағы келісімінің шеңберінде 

электронды аукциондардың бизнес жобаларын сәйкестендірдік. 

Нәтижесінде Қазақстан мен Ресейдегі сатып алу шарттары бірдей 

болмақ», – деді ол. Кеден одағы елдерінің электрондық мемлекеттік 

сатып алу жөніндегі ұлттық жүйесін біріктіру жұмысы үш кезеңге 

бөлінген. 2012 жылы тараптар өздерінің ұлттық заңнамасына қажетті 

толықтырулардың енгізілуіне кепілдік береді. Екінші кезеңде біртұтас 

ақпарат жүйесі, яғни электрондық және жай тендерлерге қатысты 

мәлімет жарияланатын интернет-портал құрылады. 

Мұнда мемлекеттік сатып алудың біртұтас реестрінен өзге, 

келісімшартты орындамаған компаниялардың «қара тізімі» де 

ұмыт қалмайды. Үшінші кезеңде жабдықтаушыларға 

арналған ұлттық режим іске қосылады. 

Сөйтіп, 2012 жылы Кеден одағына мүше елдердің мемлекеттік сатып 

алулары электрондық форматта өтеді. Сондықтан біз «сырттан келген 

өндірушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуы отандық бизнестің 

мүмкіндігін шектемей ме» деген сауалды 

мамандардың құзырына ұсындық.

МӘЖІЛІС


Заң жобасы үшін төраға мен депутат 

сотта кездесетін сыңайлы

Естеріңізде болса, өткен аптада Дін 

істері агенттігінің төрағасы Қайрат Лама 

Шәріп Парламент Мәжілісінің депутаты 

Бекболат Тілеуханның көзқарасы басқа 

деген болатын. Бірақ қандай көзқараста 

екенін ашып айтпады. Оны депутаттың 

өзінен сұрап алуға кеңес берген еді. 

Депутаттың қандай көзқараста, ұстанымы 

қандай екені, әрине, бір Аллаға ғана 

мәлім. Бірақ халық арасында Бекболат 

Тілеухан жөнінде небір алыпқашпа 

әңгіменің өріп жүргені де жасырын емес. 

Мүмкін, Қайрат Лама Шәріп «халық айтса, 

қалт айтпайды» деген аталы сөзге сүйеніп, 

«қозғалған шөптің басын» көрсеткісі келді 

ме? Кім білсін... Десек те, Бекболаттың 

кім екенін кешегі Парламент Мәжілісінің 

пленарлық отырысында әріптесі Нұрлан 

Өнербаев айтып берді.  

Сөзін қашанда «бісмілләмен» бастайтын Нұр-

лан Өнербаев бұл жолы басқа өнер шығарды. Қо-

ғамның дінге деген көзқа 

расына назар ау 

дарт-


қысы келді ме, бұл жолы ол «бісмілләсін» арабша 

емес, қазақша бастады. «Тағы да ешкімді шо шы-

тып алмас үшін сөзімді аса қадірлі, ерекше ме йі-

рім ді Алланың атымен бастайын, – деп бастады ол 

әңгімесін. – ...20 шақты әннің ав 

торы, қа 

зақ 

дәстүрлі өнерінің білгірі Бекболат Тілеухан – ата  діннің де ұстанушысы. Оның ішін де Әбу Ха нифа 

мәзһабының таралуына бір ден-бір мүдделі аза-

мат. Қанша сұх 

батында Ханифа мәз 

һа 

бы 


ның 

қадіріне жете насихаттағанының куәсі – мен мін», 

– деген ол үзеңгілесі ретінде Бекболат Тілеу ханның 

кім екенінен бұқараны хабардар етті. 

Дәлізде тұрып, журналистерге берген сұх-

батында  Бекболат  Тілеухан  ата-ба ба сы нан  бері 

намазды  Ханифа  мәзһа бы нда  оқы ға нын  айтып, 

жабылған жаладан, жағылған кү йеден ада екенін 

айтып ақталды. Қайрат Ла ма Шәріп Бекболаттың 

кім екенін депу тат тың өзінен сұраңдар десе, ол 

өзінің кім екенін Қайрат Лама Шәріптен емес, ме-

шіт мол даларынан сұрауға кеңес берді. Ал жеке 

ба  сына таққан айыбы үшін депутат төр ағаны сот 

ал дында жауап беруге шақырды. «Қайрат мырза 

ата-баба жолына қарсы екенімді сонда дәлелдеп 

шықсын», – дейді халық қалаулысы. Ол төрағаның 

бұлай айыптауын пікірлерінің келіспегендігінен 

деп отыр.

Міне, «Діни қызмет және діни бірлестіктер 

туралы» заңның арты неге апарғанын өздеріңіз 

сезіп отырған боларсыздар. Қысқасы, Бекболат 

Тілеуханның сөзіне қарасақ, ендігі айтыс-тартыс 

сотта жалғасатын секілді ғой.

Жалғасы 2-бетте 

Кәмшат САТИЕВА

Салтан СӘКЕН


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№171 (623) 29.09.2011 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Ауасы ең лас қалалар

Әлемде 100 миллионға жуық 

Калашников бар

САЯСИ  БЮРО

МӘЖІЛІС


БҰЛ БАЛА САУДАСЫНЫҢ 

ТЫҢ ТӘСІЛІ МЕ?

Парламент Мәжілісінің депутаты Асхат 

Бекенов еліміздің бас прокуроры Асхат 

Дауылбаевқа адам жаны түршігетін депу-

тат тық сауал жолдады. Айтып отырған мә-

се лесі Атырау облысы, Жылыой ауданы, 

Жаңа-Қаратон ауылының тұрғыны Сәуле 

Ба паеваның хаты арқау болып отыр. Де-

пу таттың айтуынша, хат иесі осыдан үш 

жыл бұрын Жылыой ауданының перзент-

ха насында босанған екен. Дәрігерлер ішін 

жа рып тудырып алған баланың қыз еке-

нін, алайда оның өлі туғанын, оны туыс-

қан дарына көмуге бергенін хабарлайды. 

Сөйт се, туыстары көмген бала қыз емес, 

ұл боп шыққан. Жүрегінде күдік туған ана 

осыдан кейін екі бірдей ДНК сараптама 

жасатып, көмілген баланың қыз емес, ұл 

екенін және өзінікі емес екенін дәлелдеп 

шыққан. Бұл оқиғадан кейін дәрігерлер 

де жауапқа тартылмаған. Табылған бала 

да жоқ. «Үш жылға созылып, әлі күнге 

дейін нәтижесін бермеген бұл іс құқықтық 

органдардың дәрігерлерді қылмыстық 

жауаптылықтан бұлтартқаны ма, әлде бұл 

перзентхана дәрігерлерінің сәбилерді 

саудаға салғаны ма?», – дейді депутат бұл 

іске бас прокурордың назарын аударып.ЕКІ МИНИСТРЛІКТІҢ АРАЖІГІ 

АЖЫРАТЫЛДЫ

Парламент Мәжілісінің пленарлық 

отырысында экономикалық даму және 

сауда министрі Қайрат Келімбетов Эконо-

микалық даму және сауда министрлігі 

мен Қаржы министрлігі арасындағы өкі-

лет тіктердің аражігін ажырату мәселелері 

бойынша заң жобасын таныстырды. 

Қайрат Келімбетовтің айтуынша, Эко-

номи калық даму және сауда министрлігі 

салық-бюджет саясатының негізгі ба-

ғыттарын, үш жылға арналған бюджеттік 

параметрлердің болжамын (түсімдер, 

шығыстар, бюджет тапшылығы), әлеу мет-

тік - экономикалық дамудың басым ба-

ғыт тарын іске асыруға бағытталған шы-

ғыстардың жаңа бастамаларын, басымды 

бюджеттік инвестициялардың тізбесін, 

Ұлттық қорда кепілдендірілген трансферт 

көлемін, республикалық және жергілікті 

бюджет арасындағы жалпы сипаттағы 

нысаналы трансферттерді, мемлекеттік 

қарыз алу деңгейін, үкіметтік борыш ли-

миттерін, мемлекеттік кепілдер мен 

мемлекеттік кепілгерлік беруді айқындау 

бойынша функцияларды жүзеге асыратын 

болады. 

Ал Қаржы министрлігі бюджеттік 

жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган болып 

табылады және Бірыңғай бюджеттік 

сыныптаманы қалыптастыру, Бірыңғай 

бюд жеттік сыныптаманың санаттары топ-

тары және тиісті топтары бойынша Ұлт тық 

қорға, мемлекеттік және респу бликалық 

бюджетке түсетін түсімдерді болжамдау, 

республикалық бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілерінің өтінімдерін қарау, олар 

бойынша корытындылар дайындау және 

республикалық бюджет комиссиясының 

қарауына енгізу, жоспарлы кезеңге ар-

налған республикалық бюджет туралы 

заң жобасын қалыптастыру және Үкіметке 

қарауға енгізу бойынша функцияларды 

орындайды.

«2011-2013 жылдарға арналған 

республикалық бюджет туралы» заң 

жобасы да осы отырыста мақұлданды. 

Қайрат Келімбетовтің айтуынша, 2010 

жылмен салыстырғанда әлемдік тауар 

нарықтарындағы энергия ресурстарына, 

ауыл шаруашылығы өнімдеріне және 

металға деген баға барынша жоғары 

болуы мүмкін. Мұнай бағасы да тәуір 

болатын секілді. Сол себепті, біздікілер де 

мұнайдың болжалды бағасын көтерген. 

«Ағымдағы жылғы қаңтар-тамыз 

айларында Brent маркалы мұнайға орташа 

әлемдік баға барреліне 111,6 АҚШ 

долларын құрады. Осыны ескере отырып, 

2011 жылға мұнай бағасының болжамы 

барреліне 65-тен 90 АҚШ долларына 

ұлғайтылды», – деді министр. Міне, 

әлеуметтік-экономикалық даму болжамы 

осыларды негізге алып жасалынды.НӨКЕТАЕВА РЕКТОР БОЛДЫ

Парламент Мәжілісінің депутаты Динар 

Нөкетаева депутаттық мандатты ректорлық 

қызметке ауыстырды. Кеше Орталық сайлау 

комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен 

депутаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтатты. Ал әріптестері Динар Нөкетаеваны 

ағартушылық саласына шығарып салды. Ол 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

институтына ректор болды.

ОҚИҒА

АҚОРДА


ӘСКЕРИ ӘЗІР

ЛІК


Семейде адам шошырлық оқиға болды. Жергілікті полицейлер  

қорымға жақында жерленген әйел адамның қабірін қиратқан 

күдіктіні тұтқындады. Тұрақты мекенжайы белгісіз 50 жастағы 

күдікті таяуда қайтыс болып жерленген әйел адамның (өзінің 

танысы) мәйітін жыныстық қатынас үшін қазып алып, айуандық 

әрекетінен кейін мәйітті қайтадан көмгені анықталған.

Кеше «Сарышаған» полигонында ҰҚШҰ елдері Әуе шабуылына 

қарсы қорғаныс әскерлері біріккен жүйесі шеңберінде нақты 

жауынгерлік атыстарды қамтыған «Жауынгерлік достастық - 2011» 

тактикалық жаттығуларының шешуші кезеңі өтті.

Кеше Мемлекет басшысы Қарағанды облысының әкімі Серік 

Ахметовті қабылдады. С.Ахметов Мемлекет басшысын облыстың 

әлеуметтік-экономикалық дамуы жөнінде ағымдағы жылы 

атқарылған жұмысы туралы хабардар етті.

ІІМ Мемлекеттік тіл және ақпарат де-

пар таментінің басшысы Нұрділдә Ораздың 

сө 


зіне қарағанда, анандай адам айтса 

нан 


 

ғысыз азғындыққа барған күдіктінің 

қыл мысы бір бұл ғана емес. Өйткені зират 

қа 


раушыларының сөзінше, бұған ұқсас 

ай уандық әрекеттер тамыз, қыркүйек ай-

ла рының ортасында да жасалған секілді. 

Ұс талған азғын адам уақытша ұстау изо ля-

то 

 

рына қамалды. Осы факті бойынша қыл 

мыстық іс қозғалып, әлгіге сот-пси-

хиа триялық сараптама белгіленген екен. 

Бұдан бөлек, адам зорлығына қатысты 

аса ауыр қылмысты Жамбыл облысының 

полицейлері де ашқан. «Қыркүйек айының 

ортасында Жамбыл ауданының поли ция-

сына 12 жастағы 6-сынып оқушысының 

ха бар-ошарсыз кеткені туралы қыз ба ла-

ның ата-анасы арызданды. Жедел-іздес ті-

ру іс-шаралары кезінде Айша бибі ауы лы-

на жақын жерде өзеннің жағасындағы қа-

мыс  тардың 

ішінен 


зорлық-зомбылық 

бел    гілері  бар  жәбірленушінің  мәйіті  та-

был 

 

ды. Жедел тексеру нәтижесінде 32 жас   тағы жергілікті тұрғын қолға түсті. Кү-

дік ті жәбірленушіні мектептен келе жатқан 

же 

рінен күтіп алып, оны  «автокөлікпен қы дыртамын» деп машинаға алдап отыр-

ғызған.  Сосын ауыл шетінде арам пи ғы-

лын жүзеге асырған соң,  тұншықтырып, 

мәйітін қамыстардың ішіне жасырып тас-

та 

ған. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алын ды, тергеу амалдары жүргізілуде», – 

дей ді Н.Ораз дүйсенбілік брифингте. 

Жауынгерлік іс-қимылдарды ми нистр-

дің бірінші орынбасары – Қазақ 

стан 

Республикасы Штабтар бастықтары ко-митетінің төрағасы  генерал-полковник 

Сәкен Жасұзақов бақылады. Оқу-жат-

тығуларға ҚР ҚК Әуе қорғанысы күштері 

Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскер ле-

рінің қолбасшысы полковник Нұржан 

Мұқанов жетекшілік жасады. Жаттығулар 

барысында құрамалар мен бөлімдердің, 

ӘШҚҚ әскерлері бөлімшелерінің өзара іс-

қимылдарын ұйымдастыру мәселелері 

пысықталды. Сондай-ақ өздеріне жүк-

телген тапсырмаларды сауатты орындау 

үшін жеке құрамның моральдық-пси 

хо-

логиялық дайындығы мен жоғары жа уын-Соңғы сегіз айдың қорытындысы бо-

йынша өнеркәсіптік өнім өндірісінің кө ле-

мі 870 млрд теңгеден асты. Бұл ретте 2011 

жылдың соңында айғақты кө лем ин дексі 

105 пайыз болады деп күтілуде. Қа ра ған-

ды облысы экономиканың үде ме лі индус-

трия лық-инновациялық  да мы ту  ая сын-

дағы жобаларды іске асыру бо йынша елі-

міздің өзге өңірлері ара сын да көш бастап 

келе жатқаны сөз бол ды. Индустрия лан-

дыру картасына өңір 

ден жалпы сомасы 

 

282,2 млрд теңгенің 45 жобасы енгізілді, 5000-нан аса жұ 

мыс орны құрылатын 

болады. Биылғы жыл 

дың соңына дейін 

42 млрд теңгеден ас там сомаға 15 инвес-

тициялық жоба жү зеге асырылып, 1350 

жұмыс орны ашы латын болатыны айтыл-

ды.  Ел Тә уел сіздігінің 20 жылдығын атап 

өтуге бай 

ланысты шаралар шеңберінде 

об лыста  елді  мекендердің  ин фра құ ры лы-

мын дайындау, абаттандыру, кө гал дан ды-

ру бойынша ауқымды жұмыстар ат қа ры-

***


Шығыс Қазақстан облысының по 

ли-


цей 

лері арнайы іс-шаралар барысында 

Абай ауданы аумағында мал ұрлығымен 

ай налысып жүрген 30-56 жас ара лы ғын-

дағы үш жергілікті тұрғыннан құралған 

қыл мыстық топты құрықтады.

Қыркүйек айының ортасында Орда ел-

ді мекені жайылымынан бес жылқы жо-

ғалған. Жедел-іздестіру іс-шаралары ба-

ры сында «Қарауыл-Семей» тас жолын да 

«Волга» автокөлігімен ешбір құжатсыз 

жылқы етін тиеп бара жатқан күдіктілер 

қолға түсті. Олар ұрланған жылқылардың 

етін Семей қаласында сатпақшы болған. 

Сондай-ақ ұсталғандардың бұдан бөлек, 

төрт бас жылқыны ұрлау фактісіне қа тыс-

ты лығы да дәлелденіп отыр. Ал Павлодар 

қаласының жедел қызметкерлері мал ұр-

лығына күдікті ретінде 24 және 40 жастағы 

Қа рағанды қаласының екі тұрғынын құ-

рық таған. «Екібастұз қаласының по ли ция-

сы на 42 жастағы жеке кәсіпкер Төртқұдық 

ауы лы шетіндегі жайылымнан түнгі уа қыт-

та белгісіз адамдар 35 жылқыны ұрлап, 6 

миллионнан аса теңгеге материалдық за-

лал келтірді деп арызданған. 

Ұрланған жылқылар иесіне қай та рыл-

са, құрықталған азаматтар уақытша ұстау 

изо ляторына қамалды және олардың бас-

қа да осыған ұқсас, ашылмаған қылмыс-

тар  ға қатыстылығы тексерілуде», – дейді 

Н. Ораз.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет