Жалған кәсіпкерлік деген Қылмыстық кодексте жа зыл ғанжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата21.02.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Жалған кәсіпкерлік деген – 

Қылмыстық кодексте жа зыл ған-

дай, кәсіпкерлік қызметті жү зеге 

асыру  мақсатынсыз  құ рыл ған  кә-

сіп орын. Осындай «бір күн дік» 

фирмалардың көбіне қаржыны 

қолма-қол ақшаға айналдыру 

үшін құрылатыны жұрт тың бәріне 

белгілі. Бұл, ең алдымен, салықтан 

жалтару үшін қа жет. Өйткені қо-

сым ша құн са лы ғын азырақ тө-

лейді. Тексеру ба рысында жалған 

фир маның жалған біреудің атына 

рәсім дел гені шығады. Міне, сол 

кезде өзге шаруалармен осы кә-

сіп  орын ның  қызметіне  жүгінген 

өзге фирмалардың тізімі анық та-

лады. Осылайша заңды бұзған 

жал ған кәсіпорындардың кесірі-

нен қызметін адал атқаратын кә-

сіп  орындар  да  құқық  меке ме ле-

рі нің құрығына түседі.   

ЖОҚ

– Шынында да, қазіргі күні 

жалған кәсіпкерлікпен айналыса-

тындар саны өте көбейіп кетті. Со-

нымен қатар жұмысын дұрыс жүр-

гізсе де, осы жалған кәсіп кер лікпен 

айналысады деген жа лаға ұшы-

рай тындар да көп. Сондықтан ел 

ішіндегі бұл ахуалды сипат та сақ, 

«50 х 50» деп айтуға да бола ды. 

Бұл орайда ашыла салып, бір-

ақ күн жұмыс істейтін фир ма-

лардың ең алдымен тұты ну шы ны 

сан соқтырып кететінін де ұмытпау 

керек. 

Бірақ бізде, бір қызығы, шы-ны мен де, жалған кәсіпкер лік пен 

айналысатындар емес, жұмысын 

бірқалыпты жүргізіп, адал жұмыс 

істейтіндерге осындай айып тағу-

шылық жиі ұшы ра сады. Сон дық-

тан да бұл мәсе ле төңірегінде дау-

дамай көп.   

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№148 (600) 

23 тамыз

сейсенбі


2011 жыл

3-бетте

Артық СЕЙІТҚАЛИЕВА, «Адал» 

тұтынушылар құқығын қорғау 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы:

Марат СӘРСЕМБАЕВ,

заңгер:

ОЙ-КӨКПАР Қылмыстық кодекстен «Жалған кәсіпкерлік туралы» бапты алып тастау керек пе?

Еліміздің Қылмыстық кодексіндегі 192-інші («Жалған 

кәсіпкерлік туралы») бапты мүлдем алып тастау немесе өз 

жұмысын адал жүргізетін контр-серіктестердің мүддесін қорғауға 

арналған өзгерістерді енгізу бизнес-ахуал мен кәсіпкерлікті 

дамыту үшін қажет болып тұр. Осы орайда «Атамекен» одағы» 

ұлттық экономикалық палатасы «Жалған кәсіпкерлік туралы» 

баптың құқықтық қауқарсыздығына байланысты оны 

кодекстен мүлдем алып тастау қажеттігін үнемі айтып келеді. 

Егер де «Жалған кәсіпкерлік туралы» бап сақталса, адал кәсіп 

жүргізетіндер, дәлірек айтсақ, жалған кәсіпорындардың контр-

серіктестері өздерінің сүттен ақ, судан таза екенін дәлелдеуге 

мәжбүр бола бермек. Осы орайда Азат Перуашевтың «егер дәл 

қазір бапты алып тастауға әзір болмасақ, онда адал контр-

серіктестердің мүддесін қорғауға қатысты өзгерістер енгізуді 

ұсынамыз» дегені бар. Сондықтан Ұлттық палата Қылмыстық 

кодекстегі 221-інші және 222-баптарды («Салықтан жалтару») 

жетілдіруді ұсынған-тұғын. Сонымен, «Жалған кәсіпкерлік 

туралы» бапты алып тастау керек пе, жоқ па?

Ел спортының тарихында алғаш рет өткен боз кілем 

белдесулері аса тартысқа толы болды. Ұлттық спортқа 

серпін беретін жобаның жүлде қоры да қомақты. Бас 

бәйге – алтын белдік пен 150 мың АҚШ доллары. 

Екінші және үшінші орын алғандарға да тиісінше 30 

және 10 мың АҚШ доллары көлемінде сыйақы тігілді. 

«Қазақстан барысы» атанған балуанның да бапкері 50 

мың АҚШ долларын жан қалтасына салды. Осылайша 

елордадағы «Дәулет» спорт кешенінде төселген 

кілемде финалдық кезеңге жолдама алған 64 балуан 

өзара мықтыны анықтады.

Сайдың тасындай іріктелген балуандардың өнерін 

тамашалауға халық көп жиналыпты. Үш мың адамдық 

залды лық толтырған көрермендер ұлттық күрестің 

қазіргі тарландарына ризашылықпен қол соқты.«Қазақстан 

барысы» 

анықталды

Астанада ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 

орай «Қазақстан барысы» деп аталатын 

төл күресімізден Қазақстан Республикасы 

Президентінің кубогы үшін республикалық 

турнирі аяқталды.

ҚА

ЗАҚ КҮРЕСІСозақтықтар неге қартайып барады?

Сол есімі елге танымал әйгілі 

Есім ханның Оңтүстік Қазақстан 

об  лысында  орналасқан  ордасы 

жайында бүгінде көпшілік біле 

бермейді. Керек десеңіз, оң түс-

тік қазақстандықтардың  біразы 

бұл ақпардан бейхабар. Тек та-

рих шылар мен осынау Орда ті гіл-

ген қа зіргі Кеңесарық ауы лы ның 

тұр ғындары бұл мәлімет жайында 

сіз 


 

ге толыққанды айтып бере 

ала ды.

Оңтүстік Қазақстан облысына қа расты Төлеби ауданының Ке-

ңе сарық ауылында Төрткүлтөбе 

де ген киелі жер бар. Археолог ға-

лым  дар бұл төбенің тарихи орын 

екен дігін бұдан бұрын да айтып, 

заңды түрде дәлелдеп қойған. 

Де 

 

ректерге сүйенсек, Есім хан жау  гершілік заманда өз орда ла-

рының бірін дәл осы Төрт күл-

төбенің маңынан тіккен екен. Ал 

тарихи нысанның хронологиялық 

шеңберіне көз жүгіртсек, сонау 

Түркеш қағанатына барып бір-ақ 

тірелуіміз мүмкін. Моңғол-татар 

шапқыншылығы кезінде аталмыш 

төбе маңындағы мәдениет жер-

мен-жексен болған деседі.

«Мүмкін» деп бекерден-бе-

кер айтып отырғанымыз жоқ. 

Өйт 

кені осынау тарихи нысан жайын да біз әлі күнге шейін тек 

бол жамдар  ай ту мен  ғана  шек-

телуге  мәж бүр міз.  Төрткүлтөбе 

мемлекет тарапынан қоршауға 

алынды демесеңіз, бұл жерде 

бүгінге дейін археологиялық 

қазба жұмыстары жүргізілмеген. 

Жергілікті өлкетанушы ғалымдар 

болса Есім хан өз ордасын тіккен 

киелі орынның тарихи ма ңыз ды-

лығы әйгілі Отырартөбеден еш 

кем түспейтіндігін айтып отыр. 

«Тек мемлекет қаржыландырып, 

қаз ба жұмыстарын жүргізуге рұқ-

сат берсе болғаны», – дейді олар. 

Бүгінде Кеңесарық ауылында тұ-

ра тын кез келген тұрғынның үйі-

нен құнды тарихи жәдігерді кез-

дестіруге болады. Мұндағы аза-

маттар бау-бақшада жер қа зып 

жү ріп-ақ құмыра, қылыш, қанжар 

сын ды әртүрлі көне бұйымдар 

тауып ала берген.

Жалғасы 5-бетте   

Жалғасы 7-бетте   

Басты мақсат уран өндiрiсiне бай ла ныс-

ты болуы мүмкiн экологиялық зар дап тарға 

талдау жасау болатын. Сол ар қылы елi-

мiздiң экологиясы ушыққан ай мақ та рын-

дағы  тұрғындардың  ден сау лы ғын  терең 

зерттеп, оларды емдеудiң жаңа тетiктерiн 

ойластыру болатын. Мұндай іс-шара бұ-

рын-соңды қолға алынбаған. Тың бастама 

еліміздің барлық аймақтарында жүргізілетін 

болады. Ең алғашқы зерттеу жұмыстары 

Созақ ауданынан басталды. Таң 

даудың 

неге басқа емес, теріскейге түс кенін уран өндірісімен байланыстыруға бо 

латын 


сықылды. 

Зұлхия НАМАЗБАЕВА,

медициналық эко 

логия зертханасының 

мең герушiсi,  ме ди цина  ғы лы мы ның  док-

торы: 

– Басты байлыққа, ең алдымен, 

қор 

шаған ортаның зор әсер ететіні 

сөзсіз. Бүгінгі таң да экологиясы ушық-

қан аймақтарға Семей полигоны, 

«Азғыр»  полигоны,  Созақ  ау  да нын дағы 

уран өндiрісі кіреді. Әсiресе уран кенiн 

өндiру – радионуклидтердiң то 

пы-

рақтың жоғары қабатына шығып, ай на-

ладағы өсiмдiктер дүниесiмен ара ласып 

кету қаупiн жоққа шы ғар май ды. Олар-

дың таралу аймағы шек теулі өлшеммен 

өлшенбейдi. Оның адам дардың созыл-

малы  қорғасындық  ин  токсикациясына 

алып келерi дау сыз.

Мамандардың айтуынша, соңғы әлетте 

та би ғат ананың қатты ластануынан, тех но-

гендiк және химиялық өзгерiстердiң әсе-

рiнен осы өңір лер де тұратын халықтың 

ден саулығы тіптен тө мен деп кеткен. Со-

зақтағы  экологиялық  зар дап тар дың  адам 

денсаулығына зиянды әсерiн зерт теген топ 

тексерудiң қорытындысын ресми түрде 

жариялаған жоқ. Дегенмен алдын ала 

алынған сараптамалар бiрнеше кем-

кетіктің бар екенін жоққа шығарған жоқ. Кенеш ӘЗІМБЕК,

қырғыз саясаткері:

– Қырғызстанның өз Путині 

бар, тек қана оны президенттікке 

әкелетін Ельцин жоқ.(24.kg ақпарат агенттігінен)

...де

дiм-ай, а

у!

3-бет

4-бет

Шаурмада


шатақ көп

Заңдастырылған 

заңсыздық

7-бет

«Жетісу» жеткізер 

емес

МӘСЕЛЕ


www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,70

211,37

5,03

22,92

1,44

10817,65

1584,59

1222,77

107,29

1848,90

Оңтүстіктегі Созақ ауданы әу бастан-ақ экологиялық 

аймаққа жатады. Уран кеніші ашылмай тұрып-ақ мұнда 

халық денсаулығына кері әсер ететін жайттар жетіп-

артылатын-ды. Таза ауызсу мәселесі де басты ауыртар басты 

мәселелердің бірі болатын. Облыс бойынша шаққанда да 

тұрғындарының денсаулығы төмендігі жөнінен алдыңғы 

орындардан көрініп жүр. Биыл ҚР Денсаулық сақтау 

министрлiгi тұрғындардың денсаулығын экологиялық 

жағынан ғылыми тұрғыда зерттеу туралы шешім шығарып, 

аймақтарға мамандарын аттандырған болатын. Құрамы 

медицина қызметкерлерi, химиктер мен экологтер, гигиена 

саласының мамандарынан жасақталған топ ең алдымен 

Созақ ауданына бет бұрып, жергiлiктi тұрғындардың 

денсаулығын жіті тексеруден өткізді. 

Жалғасы 4-бетте   

ХVІІ ғасырдың басынан бастап 

Қазақ хандығының тізгінін ұстаған 

Еңсегей бойлы ер Есім туралы халық 

арасында аңыз әңгімелер көп. Ол 

жаугершілік заманда қазақты бір 

ту астына біріктіріп, ынтымағын 

жарастырған тұлға ретінде тарих 

беттерінен орын алды. Есім ханның 

тапқырлығы, батырлығы, даналығы 

және керемет дипломаттық қасиеті 

аңыз болуға тұрарлық-ақ. Бүгінде 

көкірек көзі ояу кез келген қазақ 

баласын түртіп қалсаңыз, Есім 

ханның ерліктерін санамалап айтып 

береді.

Есім ханның ордасы 

елеусіз қала бере ме?

6-б

етте

Рауан ШАЕКИН:

Үкіметте 

корпоративтік рух 

Парламенттен гөрі 

жоғары

ДАТ!

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

Гүлжан КӨШЕРОВА

6-б

етте

Рауан ШАЕКИН:

Үкіметте 

корпоративтік рух 

Парламенттен гөрі 

жоғары


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№148 (600) 23.08.2011 жыл, сейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

 

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

САЯСИ БЮРО

Әлем автокөліктері миллиардтан асты

Болашақта үнділердің саны қытайлықтардан асып түсетіні айтылады. Бұл 

шамамен қай жылдары көрініс беретін құбылыс?

Дархан БЕРІКҰЛЫ, Алматы облысы

Жуырда «Алаш айнасы» газеті Қазақстандағы автокөлік-

тер дің саны 3 миллион 300 мыңнан астам екенін жазды. 

Менің білгім келетіні, әлемдегі автокөліктердің саны 

жайында мәлімет бар ма?

Дәурен НҰРДАНОВ, Тараз

Үнділер қашан көш бастайды?

СЕНАТ

2010 жылғы көрсеткіштерге сүйенсек, әлемдегі автокөліктер-

дің саны 1 миллиардтан асып 

жы 

ғылады. Мамандардың ай-туын 

ша, көлік санының мил-

лиард қа жетуіне соңғы бір-екі 

жылда Қытай мемлекеті көп үлес 

қосты. Өткен жылы Қытайдағы 

көліктердің саны 78 миллионға 

жетті. Дегенмен бұл көрсеткіш 

шарықтау шегі емес. Әлемдегі ең 

көп автокөлік АҚШ-та тіркелген 

– 240 миллион. Бұрындары 

тіркелген бүкіләлемдік рекордтық 

көрсеткіштерге назар аударсақ

әлемдегі көліктердің саны 1970 

жылы 250 миллионға, 1986 жы-

лы 500 миллионға жеткен. 

АҚШ-тың Халық саны бюросы жасаған 

есепке жүгінсек, 2050 жылы әлемдегі 

халық саны ең көп халық Үндістан болады. 

Олар шамамен 2025 жылы Қытайды ба-

сып озады. Халық саны бойынша Үндістан 

мен Қытайдан кейінгі үшінші орынға 423 

миллион халқымен АҚШ (2010 жылы – 

308 млн) орналасуы мүмкін. Посткеңістік-

тегі халық саны ең көп мемлекет болып 

сана латын көрші Ресей қазір халық саны 

бойынша әлемде 10-орында тұрса, 2050 

жылы 17-орынға ығысады. Сол секілді 

Жа пония мемлекеті де 9-орыннан 16-ға 

төмен дейді. Ал Еуропаның халық саны қа-

зіргі шамада қалады. Дегенмен ол – таби-

ғи өсу құбылысы бойынша емес, мигрант-

тар дың көптеп қоныс аударуынан сақталып 

қалатын көрсеткіш. Мамандар біршама 

жылдардан кейін батысеуропалықтар, 

әсіресе Испания мен Италияда табиғи өсім 

бойынша жергілікті тұрғындардың саны 

арта бастайды деп болжайды. Африкалық 

Нигерия мен Эфиопияның халық саны 

тым қарқынды көрсеткішпен артады. 

Әлемдік инвестицияның арнасын 

елімізге бұрудың жоспары...

ҮКІМЕ


Т

Қазақстан мен Корея Президенттері ара-

сында өтетін келіссөздерден кейін екі жақты 

ынтымақтастықтың басым сала 

ла 

рын 


көздейтін бірқатар құжаттарға қол қо 

-

йылады. Сонымен қатар Ли Мен Бактың рес ми сапары аясында Астанада Қазақстан 

– Оңтүстік Корея бизнес форумы ұйым дас-

т ы рылады. «Корея Республикасының Пре-

зиденті Ли Мен Бактың алдағы ресми сапа-

ры екі елдің стратегиялық ынтымақтас ты ғын 

нығайту жолында маңызды белес бол мақ», 

– деп атап көрсетті А.Әбдірахман ов.

Белоруссия және Қазақстанның Сыртқы 

істер ведомоство басшылары арасында 

телефон арқылы тілдесу болғанын СІМ-нің 

ресми өкілі Асқар Әбдірахманов арнайы 

брифинг барысында мәлімдеді. «Әңгіме-

лесу шілер алдағы уақытта болатын БҰҰ 

Бас Ассамблеясының 66-шы сессиясын 

сөз етті. Сондай-ақ екіжақты өзара қарым-

қа тынас және аймақтық ұйымдар мәселесі, 

оның ішінде ҰҚШҰ жөнінде сөз болды», 

– деді Асқар Әбдірахманов. 

Халықаралық қылмыстық сот көтері-

ліс шілер Муаммар Каддафидің баласы 

Саиф аль-Исламды тұтқынға алғандарын 

растап отыр. Бұған дейін елдің астанасы 

Триполиге шабуыл жасаушы Ливия оппо-

зициясының жақтастары оларға мемлекет 

басшысының үлкен ұлы Мұхамедтің 

берілгендігін айтқан болатын. Ал оның өзі 

Al Jazzera телеар на сына өзін көтеріліс-

шілердің үйқамақта ұстап отырғанын мә-

лімдеді. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ШАРТАРАП

Оңтүстік 

Корея 

Президенті 

келеді

Қазақстан мен 

Белоруссия СІМ-і 

хабар алысты

Ливиялық 

көтерілісшілер 

Триполиді 

басып алды

Жалпы, индустриялық-инновациялық 

бағдарламаның негізгі бағытының бірі 

экономикаға инвестиция тарту болып 

табылады. Бұл сала бойынша әзірге қара 

жаяу емеспіз. Мәселен, өңдеуші сектордың 

негізгі капиталына құйылған инвестиция-

ның жалпы көлемі бірінші жартыжылдықта 

11,2 пайызға өсіп, инвестициялық қаржы 

204 миллиард теңгеге жеткен. Әсет Исе-

ке шев елімізде бұған қарамастан, мемле-

ке тіміздің инвестициялық қызығушылығын 

арттыру жұмыстары қарқынды жүріп жат-

қ анын жеткізді. Соның бірі – осы инвести-

ция тартудың ұлттық жоспары. Бұл жоспар 

бірнеше шаралардың атқарылуына мұ-

рындық болып отыр. Атап айтсақ, өңдеуші 

сектордағы инвесторларды тұрақты заңна-

малармен қамтамасыз етеді, стратегиялық 

салалар мен жобалардағы инвесторлар 

үшін арнайы жеңілдіктер береді, сондай-

ақ инвестициялық жобаларды жүзеге асы-

руға қажетті шикізаттарды кедендік баж 

салығынан босатады. «Ал ең бастысы – 

шетелдегі елшіліктерімізден бастап, шека-

ралық кеден қызметі, орталық орган дар 

мен аймақтарға дейін барлық мемле кеттік 

органдардың қызметін ретке келті ретін 

ақпа рат жеткілікті болмаса, инвестиция 

оңай шылықпен тартыла қоймайды. Осыны 

ес кер ген Индустрия және жаңа техноло-

гиялар министрлігі арнайы ұлттық 

инвестициялық веб-сайт ашқан екен. 

Инвесторлар үшін толымды ақпаратпен 

толтырылған сайт 12 тілде жүреді. Веб-

сайттан келген нәтиже де жаман емес 

көрінеді. Бірнеше айдың ішінде ғана 

әлемнің 135 елінен 35 мыңнан астам сұрау 

түскен. «Осы сұрауларға қатысты жүргізіл-

ген зерттеулер Қазақстан үшін инвести-

цияның әлеуетті қайнар көзі болатын 20 

мемлекетті және әлемдік технологиялық 

лидерлердің 140 ірі трансұлттық корпора-

цияларын іріктеп берді. Инвестиция 

тартудың ұлттық жоспары аясында әр 

мемлекетпен және әр компаниямен арада 

нақты жоспар бар», – деді Әсет Исеке-

шев. 


ӘКІМДЕР АЙМАҒЫНДАҒЫ ӘРБІР 

ЖОБА ҮШІН БАСЫМЕН ЖАУАПТЫ

Биылғы жылдың екінші жартыжылды-

ғында құны 617 миллиард теңгені 

құрайтын 129 индустриялық жоба іске 

қосылатын болады. Әсет Өрентайұлының 

айтуынша, осының нәтижесінде елімізде 

4,5 мың тұрақты жұмыс орны ашылмақ. 

Сондай-ақ, оның айтуынша, индус-

трияли 

зация картасы аясында жүзеге асатын жобаларға тартылатын инвестиция-

ның жалпы көлемі 2011 жылы 1,5 трил-

лион теңге болмақ. Үдемелінің аты үдемелі 

демекші, бір жарым жылдың ішінде 29 

мың тұрақты жұмыс орнын құрған 227 

жоба іске қосылған екен. Негізінен, инвес-

тициялық жобалардың уақытында жүзеге 

асып, іске қосылуына жергілікті биліктің 

ықпалы зор. «Елбасының ескертпесін тағы 

да еске салып өткім келеді. Әрбір әкім өзі-

нің аймағындағы әрбір жоба үшін басымен 

жауап ты болады. Сондықтан да, Кәрім 

Қажымқанұлы, аймағындағы жобаға 

басы мен жауапты болған орталық және 

жергілікті атқарушы органдардың жетекші-

леріне мыналарды тапсыруыңызды 

өтінемін: бірінші, 2011 жылы бітуге тиіс 

жобаларға қатысты мемлекеттік холдингі-

лермен және ұлттық компаниялармен 

бірігіп, тиісті шараларды атқару қажет. 

Екін ші ден, аймақтық басқару орталықтары-

ның жұмыстарын белсенді жүргізу керек. 

Үшіншіден, жобалардың жүзеге асуын 

қада ғалау қажет. Қағазбастылық мәселеле-

рін шешуге көмектесу қажет және өзіңіз 

тап сырғандай, тексеру органдарының заң-

сыз әрекеттеріне дер кезінде тосқауыл 

қою», – деді Премьердің орынбасары 

Әсет Исекешев.

Премьер-министр Кәрім Мәсімов 

орын басарының айтқан ұсыныстары мен 

тапсырмаларын қолдап, протоколға түртіп 

қоюды тапсырды. «Сіз айтқан ұсыныстарды 

қолдаймын. Сондықтан да бүгінгі тап-

сырмалар протоколында бүгін айтылған 

тапсырмалар көрініс табуын сұраймын», 

– деді Премьер. 

«АЛТЫН КҮН АСПАНЫ, АЛТЫН ДӘН 

ДАЛАСЫ...» БОЛДЫҚ

Селекторлық кеңесте қаралған тағы бір 

мәселе – күзгі астық жинау науқаны. Ауыл 

шар уашылығы министрі Асылжан Мамыт-

беков 2011 жылғы астық түсімінің көлемі 

18-18,9 миллион тоннаға жетіп, оның 

ішінде бидай көлемі 14,5 тонна болады 

деген болжам бар. Бұған дейін министр 

биылғы түсім 16-17 миллион тонна 

болатын шығар деп еді. Оның бұған дейін 

бұлай дегеніне қараған да, «арық айтып, 

семіз шық» дегісі келгенін бай қау қиын Қанат ҚАЗЫ

Су жаңа сенаторлар арасында 

жұмыссызы да бар 

Сайлау қорытындысымен таныстырған 

Орталық сайлау комиссиясының төрағасы 

Қуандық Тұрғанқұлов Мемлекет басшысы-

ның Жарлығына сәйкес, Парламент Сенаты 

депутаттарының кезекті сайлауы толығымен 

«өтті» деп танылғанын атап көрсетті. «Ел 

Конституциясына және «Сайлау туралы» 

конституциялық заңнамаға сәйкес, Парла-

менттің жоғарғы палатасына 16 депутат, 

яғни әр облыстан Астана және Алматы 

қалаларынан бір-бір депутаттан сайланды. 

Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар 

Елбасының ұйымдастырушылық, қаржы-

лық, материалдық-техникалық қамтамасыз 

ету жөніндегі тапсырмасын уақытында 

орын дады», – деді Қуандық Тұрғанқұлов 

сайлауға қатысты қорытынды сөзінде. Еске 

сала кетсек, Сенат сайлауының электорал-

дық науқаны барысында барлығы 96 үміткер 

ұсынылған еді. Кейіннен сынақтан сүрінбей 

өткен олардың 39-ы нақты кандидат болып 

тіркелді. Сосын мәслихат жиынында балама 

сайлау түрінде олардың аты-жөндері мен 

тегі жасырын дауыс беру бюллетеньдеріне 

енгізіліп, таңдау жасалған болатын. 

Естеріңізге сала кетейік, осының алдындағы 

Сенат сайлауы 2008 жылы өткен еді. Сол 

жолы жоғарғы палатаның «крес лосынан» 

үміткер ретінде сайлауға түспекке 

бекінгендер саны 88 адамды құраса, 

Орталық сайлау комиссиясы солардың 

ішінен тек 37 кандидатқа дауыс бергізді. 

Биылғы шараға қайта оралсақ, сайлау 

барысында таңдаушы ретінде тізімге 

мәслихат депутаттарының 3283-і енгізіліп-

ті. Олардың (мәслихат депутаттарының – 

авт.) 3172-сі немесе жалпы санының 96,6 

пайызы дауыс беруге қатысыпты. Кейіннен 

дауыстарды санау барысында 26 сайлау 

бюллетені жарамсыз деп танылған. Айта 

кетерлігі, 2008 жылғы Сенат сайлауында 

жарамсыз деп танылған бюллетень саны 

213 болатын. «Облыстық, Астана және 

Алматы қалалық сайлау комиссияларының 

дауыстарды санау нәтижелері туралы хат-

тамалар негізінде Орталық сайлау комис-

сиясы 2011 жылғы 19 тамызда Пар ламент 

Сенатының депутаттары болып сайланған-

дардың нақты тізімін жариялайды. Сөйтіп, 

ОСК Астана қаласынан Владимир Редкока-

шин, Алматы қаласынан Ақан Бижанов, 

Ақмола облысынан Жабал Ерғалиев, 

Ақтөбе облысынан Елеусін Сағындықов, 

Алматы облысынан Ләззат Тұрлашев, 

Атырау облысынан Қайрат Ищанов, 

Шығыс Қазақстан облысынан Талғатбек 

Абайділдин, Жамбыл облысынан Ертарғын 

Әстаев, Батыс Қазақстан облысынан Рашид 

Ахметов, Қарағанды облысынан Серік 

Ақылбай, Қостанай облысынан Жеңіс Нұр-

ғалиев, Қызылорда облысынан Мұрат 

Мұха мед ов,  Маңғыстау облысынан Бақты-

бай Шелпеков, Павлодар облысынан Ас-

хат Күзеков, Солтүстік Қазақстан облысы-

нан Самат Ескендіров, Оңтүстік Қазақстан 

об лысынан Қуаныш Айтаханов сайланға-

нын анықтады», – деді Қ.Тұрғанқұлов.

Дерекке үңілсек, жаңа сайланған Сенат 

депутаттарының орташа жасы 50-ден 

асады. Мамандыққа жіктесек, жетеуі – 

инже 


нер, үшеуі – экономист, біреуі – 

заңгер, бесеуі – өзге мамандық иелері. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет