Ж. Бекітілген және енгізілген хаттамасымен кафедраның х.ғ. кжүктеу 166 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі166 Kb.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 Бекітемін 

бірінші проректор 

______________Исағұлов А.З. 

 «____» _________ 200___г. 

 

 

 

 

 

MPOSD 3307 «Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқыту 

әдістемесі» пәні бойынша 

 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

050120 – «Кәсіби оқыту» мамандығының студенттеріне   

Әскери-техникалық факультет 

 

«Кәсіби оқыту және бастапқы әскери дайындық» кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2010 

 


 Алғы сөз 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы жасалды: “Жалпытехникалық және арнайы пәндерді  оқыту  әдістемесі”  курсының  бағдарламасы  ЖОО-ның 

педагогикалық  мамандықтарының  колданыстағы  типтік  оқу  жоспарына 

сәйкес  050120  –  «Кәсіптік  оқыту»  (бакалавр)  шифры  бойынша  ҚР 

МЖМБС  –  да,  ҚР  БҒМ  Республикалық  оқу-әдістемелік  кеңесімен 

22.06.2006 ж. Бекітілген және енгізілген хаттамасымен кафедраның х.ғ.к., 

доцент 


Нұрмағанбетова 

Мәншүк 


Сейтқызымен; 

педагогика 

ғылымдарының кандидаты, доцент Самашова Гүлфарида Ерғалиқызымен, 

педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Ударцева  Светлана 

Михайловнамен;  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Готтинг 

Валентина  Владимировнамен;  педагогика  ғылымдарының  кандидаты, 

доцент Смирнова Галина Михайловна құрастырылған. 

 

 «Кәсіби  оқыту  және  бастапқы  әскери  дайындық»  кафедра  отырысында 

талқыланды 

Хаттама № _______ от «____»______________200___ ж. 

Кафедра меңгерушісі_______________  «____»____________200___ ж. 

                                                      (қолы) 

 

 Әскери-техникалық факультеттің әдістемелік бюросымен бекітілген  

Хаттама № ________ от «_____»_____________200___ ж. 

Төраға ________________        «____»____________ 200___ ж. 

 

  

Кафедрамен келісілген

 

Кафедра меңгерушісі______________        «____»____________200___ ж.                                                    (қолы) 

 

  

 

  

 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер 

са

ны 

Сабақ түрі 

СӨЖ, 

сағат 


Барлы-

ғы, 


сағат 

Бақыла


у 

формас


ы 

контактілі сағаттар саны 

СОӨЖ, 

сағатта


р 

барлық 


сағат 

дәрістер 

практикалық

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 15 15 

30 60 

60 


120 

емти-


хан 

 

Пәннің мақсаты 

Студенттерді 

болашақ 

педагогикалық 

қызметке 

дайындаудың 

әдістемелік негізін қалау, жалпы білім беретін мектептерде оқушы жастармен 

бастауыш,  кәсіптік  білім  мен  еңбек  технологиясының  мектептің  типтік  оқу 

бағдарламаларының  тарауларына  сәйкес  жемісті  жұмыстар  жүргізуіне, 

мектеп оқушыларын Республикадағы жаңаша әлеуметтік және экономикалық 

жағдайларда  еңбекке  дайындауға  қажетті  білім,  іскерлік  және  дағдысын 

қалыптастыру.  

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері келесілер 

-

 

кәсіпке оқыту мазмұнының әр кезеңіндегі білім беру мазмұны жөнінде студенттерге нақты түсінік беру;  

-

 педагогтың  сабақты  ұйымдастыруы  мен  материалдық  жабдықтауы, 

оларды  жоспарлау  жұмыстарының  мазмұнымен  таныстыру,  сабақтан  тыс, 

сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен басқаруға 

болашақ мұғалімдерді дайындау; 

-

 

жан-жақты  дамыған,  шығармашылық  қабілеті  жоғары,  кәсіби бейімділігі бар тұлғаны тәрбиелеу және жетілдіруге жағдай жасау;  

-

 болашақ  кәсіби  қызметінде  өзін  өзі  айқындау  мен  өз  мүмкіндігін 

жүзеге асыруға дайындау; 

-

 

 студенттерді  педагогикалық  еңбекті  тиімді  ұйымдастыруға,  оқушы жастарға  білім  берудің  тиімді  әдістері  мен  формаларын,  оқу  құралдарын 

таңдауға,  әдістемелік,  анықтамалық  және  арнайы  әдебиеттермен  жұмыс 

жасауға үйрету; 

-

  мектептерде  студенттерді  педагогикалық  практиканы  өтуге,  курстық 

және дипломдық жұмыстарды орындауға даярлау

Берілген пәнді өту барысында студенттер келесілерді білулері тиіс: 

келесілер туралы түсініктері болуы тиіс:к 

 мамандардың  кәсіби  даярлықтарының  құрылымы  мен  мазмұны 

туралы; 


 

кәсіби  білім  берудің  нормативті  құжаттарын  жасау  қағидалары туралы. 

келесі білімдерді меңгерулері тиіс: 

 жоғары    сынып  оқушыларын  кәсіпке  алғашқы  баулу  (салалар 

бойынша) бағдарламасының мазмұнын (Х-ХІ сыныптар);   

оқытудың  мақсаты,  міндеттері  және  кезеңдері  есебіндегі  кәсіпке 

алғашқы баулу сабақтарының құрылымы мен қағидаларын; 

 оқулықтардың,  оқу  құралдарының,  оқу-әдістемелік  әдебиеттердің 

мазмұны, идеясы, негізгі қағидаларын; 

 

оқу  шеберханаларын  ұйымдастыру  мен  жабдықтауға  қойылатын талаптар. 

келесі іскерліктерді игеруі тиіс: 

 қоғамның  қазіргі  даму  кезеңіне  сай  кәсіпке  оқыту  мақсаттары  мен 

міндеттерін оқушы жастарға насихаттай білу; 

 

бағдарлама  мазмұнындағы  оқу  материалдарына  байланысты оқытудың аса тиімді формаларын, әдістері мен құралдарын іріктеу; 

 арнайы, анықтамалық және әдістемелік әдебиеттерді пайдалану; 

 күнтізбелік-тақырыптық  және  күнделікті  сабақ  жоспарларын  әзірлеу 

және оларды әдістемелік жабдықтау; 

 

жалпытехникалық және арнайы пәндер бойынша сыныптан тыс және мектептен тыс сабақтарды ұйымдастыру мен өткізу; 

 оқу  жарысында  және  сыныптан  тыс  жұмыстарда  оқушылармен 

еңбекке тәрбиелеу мен кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргізу. келесі дағдалырды қалыптастырулары тиіс: 

 оқу пәндері бойынша тақырыптық жоспарды жасау

 жалпытехникалық  және  арнайы  пәндер  бойынша  әр  қилы  сабақ 

түрлерін өткізу; 

 

кәсіби лицейлерде, колледждерде сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу; 

 кәсіби  лицейлердің  және  т.б.  оқу-өндірістік  шеберханаларында 

сабақтар қткізу.  

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Мамандыққа кіріспе 

Кәсіби 

оқыту 


педагогының 

кәсіби-


педагогикалық дасрлығының мазмұны 

Кәсіби  оқыту  педагогының  кәсіби-тұлғалық 

қасиеттері 

2 Жалпы педагогика 

Педагогикалық процестің заңдылықтары 

Педагогикалық  процестің  құрылымындағы 

оқыту 

Қазіргі  заман  мектебіндегі  білім  берудің мазмұны 

Оқытуды 


ұйымдастырудың 

формалары. 

Қазіргі заман сабағы. 

Оқыту әдістемесінің сипаттамасы.  

Оқушыларды танымдық 

әрекетке 

белсендендірудің қазіргі заман баптары. 

Білім беру технологиялары. 

Мектептегі 

нормативті 

құжаттардың 

сипаттамасы. 

Мектеп жұмысын жоспарлау. 

3 Жалпы психология 

Тұлға психологиясы. 

Тұлғаның жеке-психикалық ерекшеліктері. 

Танымдық процестер. 

Іс-әрекеттегі және сөйлесудегі тұлға. 

4 Кәсіби психология 

Кәсіби 


іс-әрекет 

процесіндегі 

адамды 

толығымен қарау. Тұлғаның 

қалыптасуындағы 

жас 

ерекшеліктер. Кәсіби 

іс-әрекетке 

даярлаудың 

психологиялық-педагогикалық 

жүйесін 

жоспарлау. 

Оқушыларды 

еңбекке 


тәрбиелеудегі 

психологиялық ерекшеліктер. 

5 Кәсіби педагогика 

Кәсіби оқытудың мазмұны. 

Кәсіби оқытудың қағидалары мен жүйесі. 

Кәсіби оқытудағы жаңашыл технологиялар. 

Кәсіби-оқыту оқу мекемелеріндегі тәрбиелік 

жұмыстың теориясы мен практикасы.  

Тұрақты деректемелер 

«Жалпытехникалық  және  арнайы  пәндерді оқыту  әдістемесі»  пәнін  өту 

барысында  алынған  білімдер  келесі  пәндерді  меңгеруде  қолданылады:  

«Кәсіби  білім  берудегі  ғылыми  зерттеу  негіздері»,  «Оқушыларды  кәсіби 

даярлау 

жүйесінде 

оқытудың 

қазіргі 


заман 

технологиялары», 

«Педагогикалық  шеберлік»,  «Кәсіби  білім  берудегі  педагогикалық 

менеджмент».  

Пәннің тақырыптық жоспары 

Наименование темы 

Сабақтардың түрлері бойынша 

еңбек сыйымдылығы,сағ 

Дәрістер 

Практ. 


жұм. 

ОСӨЖ  СӨЖ 

1. 

Кіріспе.  

 

  

1-бөлім. Кәсіби оқытудың жалпытехникалық 

пәндерін оқытудың жалпы сұрақтары 

 

 

  

1  Кәсіби  оқытудың  міндеттері  және 

мазмұны. 

Теориялық 

оқытудың 

оқу 


жоспарлары және бағдарламалары.  

 

2  Оқытудың  кәсіби  білім  беру  жүйесіне қатысты жалпыдидактикалық қағидалары. 3 Кәсіби оқытудың жүйесі. 

4  Теориялық  оқытуды  ұйымдастырудың 

негізгі формалары.  5  Теориялық  оқытудың  құрылымы  және типтері. Оқу-тәрбие мақсатында сабақтарды 

жоспарлау және қол жеткізу.  

6  Жалпытехникалық  пәндерді  өту  кезінде 

теориялық 

оқытудың 

әдістемесінің 

ерекшеліктері. 

Кәсіби оқытудағы 

жаңашыл 


технологиялар.  Кәсіби  мектептегі  оқыту 

белсенді әдістемесі. 

Оқушылардың білім, 

білік 


және 

дағдыларын есепке алу және бағалау. 

9  Кәсіби  оқыту  педагогының  оқу  жұмысын 

жоспарлау және даярлау.  10  Кәсіби  оқытудың  оқу-материалдық базасы. 

 11  Кәсіби  бағдар  беру  мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс. 

2-бөлім.  Жалпытехникалық  пәндерді  оқыту 

әдістемесі. 

 

  

 Жалпытехникалық 

пәндерді 

оқыту 

әдістемесінің ерекшеліктері.  

  

3-бөлім. Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі. 

 

  

 

1 Өндірістік оқытудың ерекшеліктері. 

2 Өндірістік оқытудың әдістемесі. 

Өнеркәсіптегі өндірістік 

оқытуды 


ұйымдастыру және әдістемесі. 

 БАРЛЫҒЫ 30 

15 


45 

45 


 

Практикалық сабақтарың тізімі 

1

 Оқу бағдарламаларын оқып-үйрету және талдау жасау.  

2

 Оқу және әдістемелік әдебиеттерді оқып-үйрету және талдау жасау.  

3

 Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау. 

4

 Әр сабақты жоспарлау. 

5

 Сабаққа талдау жасау. 

6

 Сабақтан тыс жұмысты ұйымдастыру. 

7 Оқытудың проблемалы әдісін қолданып сабақты әзірлеу. 

8 Сабаққа көрнекілік құралдар жүйесін жасау. 

9 Оқу кабинеттерін және зертханаларды жабдықтауды талдау.  

10 Топта сайыстарды әзірлеу және өткізу. 


 

11  Кәсіптік  бағдар  беру  мектептеріндегі  оқытудың  ақпараттық технологиялары. 

 

Оқытушы мен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары  

ОСӨЖ 


тақырыбының атауы 

Сабақтың мақсаты 

Сабақтың 

түрі 


Тапсырманың 

мазмұны 


Ұсынылаты

н әдебиет 

1  тақырып.  Бастау-

ыш  кәсіби  білім 

берудің 

(БКББ) 


оқыту  бағдарлама-

ларының  мазмұнын 

әдістемелік талдау. 

 

Бастауыш кәсіби білім берудің 

мазмұнын талдау 

жасау бойынша 

білім және білік 

қалыптастыру 

 

Топтық Бастауыш кәсіби 

білім берудің бір 

мамандығы 

бойынша оқу 

бағдарламасыны

ң құрылымын 

және мазмұнын 

өту 


 

[5, 15, 18, 19, 

21]

 

 2  тақырып.  Кәсіби білім  беру  жүйесін-

дегі  оқытудың  жал-

пыдидактикалық 

қағидалары.  

БКББ жүйесінде 

оқыту қағидаларын 

қолданудың 

ерекшеліктеріндегі 

білімді 

қалыптастыру.  

 

Дөңгелек үстел 

БКББ жүйесінде 

оқыту 

қағидаларын қолданудың 

мысалдарын 

жасау 

 

[9, 1 0, 15-21] 

3  тақырып.  Оқу 

және 

әдістемелік әдебиеттердің 

талдауы. 

Әр қилы ақпарат 

дерекнамалармен 

жұмыс істеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Жеке 


Оқу пәні 

бойынша әр 

қилы оқу, оқу-

әдістемелік және 

әдістемелік 

әдебиеттерді 

талдап шығу 

  

[3-6, 9, 15-21] 

4  тақырып.  Оқыту 

әдістемесінің 

жіктемесі. 

Оқыту әдістемесі 

бойынша білім 

жүйесін 

қалыптастыру. 

 

Топтық 


Әр қилы 

қасиеттер 

бойынша 

оқытудың 

әдістемесінің 

схемасын және 

жіктемесін 

жасау. 


 

[3-6, 9, 15-21]

 

5  тақырып.  Мұға-лімнің  сабақ  жүргі-

зуге даярлығы. 

Кәсіби білім беру 

педагогының білім 

және білікті 

қалыптастыруды 

жоспарлау 

жұмысы. 


 

Индивидуаль

ная 

Оқу пәні бойынша 

болашақ, 

күнтізбелік-

тематикалық 

жоспар 

құрастыру.  

[3-6, 9, 15-21]

 

6  тақырып.  Сабақ-тың 

жоспар-


конспектісі 

Сабақ 


элементтерінің 

құрылымдық 

Жеке 

Сабақтың әр қилы түрлерінің 

элменттері 

[3-6, 9, 15-21]

 


 

элементтерінің құрылымдық 

мазмұны. 

 

мазмұны туралы білім 

қалыптастыру 

 

бойынша 


құрылымдық 

мазмұнының 

схемасын жасау.  

7  тақырып.  Теория-

лық  және  өндірістік 

оқыту  сабақтарын 

жүргізу. 

 

Сабақты өткізу білімін және 

дағдысын 

қалыптасрыу 

Рөлдік ойын 

Құрастырылған 

сабақтарды 

өткізу 

 

[3-6, 9, 15-21] 

8  тақырып.  Пробле-

малы  оқыту  эле-

менттері  бар  сабақ-

тың 

жоспар-кон-спектісі.

 

Проблемалы оқыту элементтері бар 

сабақты өткізуде 

білік және дағдыны 

қалыптастыру 

 

Жеке 


Проблемалы 

оқыту бойынша 

құрастырылған 

сабақтарды 

өткізу. 

 

[3-6, 9, 15-21] 9  тақырып.  Теория-

лық  және  өндірістік 

оқыту  сабақтарын 

талдау. 


Әр қилы 

сабақтарды талдау 

білігін 

қалыптастыру 

 

Дөңгелек үстел 

Әр қилы 


сабақтар 

бойынша талдау 

жүргізу. 

 

[3-6, 9, 15-21] 10 тақырып. Оқыту-

дың  жаңашыл  тех-

нологияларын 

қолдана 


отырып 

сабақты жасау. 

 

Оқытудың жаңашыл 

технологияларын 

қолдана отырып  

сабақты өткізуде 

білік және дағдыны 

қалыптастыру. 

Рөлдік ойын 

Оқытудың 

жаңашыл 

технологиялары

н қолдана 

отырып  


құрастырылған 

сабақтарды 

өткізу. 

[3-6,  9,  11,  15-

22] 

11  тақырып.  Оқу-шылардың  сабаққа 

қатысуын 

тіркеу, 

бақылау, 

білім, 

білік,  дағдыларын бағалау.

 

Тақырып бойынша білім 

қалыптастыру. 

Топтық 

Оқушылардың сабаққа 

қатысуын тіркеу, 

бақылау, білім, 

білік, 


дағдыларын 

бағалау 


критерийлерін 

жасау. 


[3-6, 9, 15-21] 

12  тақырып.  Са-

бақты  ұйымдасты-

руға және өткізудегі 

эргоникалық  және 

психологиялық-

педагогикалық 

талаптар.

 

Тақырып бойынша білім 

қалыптастыру. 

Топтық 

 

Сабақты ұйымдастыру 

және өткізудегі 

эргоникалық 

және 


психологиялық-

педагогикалық 

талаптарды 

анықтау. 

[3-6, 9, 15-22] 

13  тақырып.  Кәсіби 

лицейелердегі 

са-


бақтан  тыс  жұмыс-

тардың мазмұны. 

 

Сыныптан тыс жұмыс мазмұны 

бойынша білім 

қалыптастыру. 

Дөңгелек 

үстел 

Таңдалып алынған бағыт 

бойынша 


сыныптан тыс 

іс-шараның 

мазмұнын 

[3-6, 9, 15-22]  

құрастыру 14  тақырып.  Сы-

ныптан 


тыс 

жұмыстардың 

әдістемесі 

және 


формалары.

 

Сыныптан тыс жұмыстың 

әдістемесін және 

формалары 

бойынша білімді 

қалыптастыру 

 

Рөлдік ойын Үйірмелердегі 

сабақты 


жүргізудің 

тақырыптық 

жоспарын және 

әдістемесін 

жасау. 

[3-6, 9, 15-22]  

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1 Кәсіби білім беру жүйесінің даму тарихы. 

2 Кәсіби білім беру мазмұнының логикалық құрылымының талдауы: оқу 

материалының күрделілігі; сабақтың дидактикалық тиімділігін бағалау. 

3  Оқушы  тұлғаның  кәсіби  қасиеттерінің  қалыптасу  деңгейінің 

әдістемесін анықтауды өту. 

4 Кәсіби білім беру педагогының педагогикалық шеберлігі. 

5  Кәсіби  оқытудың  негізгі  бағыттары  бойынша  оқушылардың 

даярлықтарының мақсатын және міндеттерін суреттеу тәсілдерін талдау. 

6  Кәсіби  оқыту  педагогының  іс-әрекетін  талдау.  Кәсіби  оқыту 

педагогының оқушымен іс-әрекет қатынасын өту. 

7 Дидактикалық көрнекі материалдарды қарап шығу және дайындау. 

8  Оқытудың  жаңашыл  технологияларын  қолдана  отырып  сабақты 

ұйымдастыру. 

9 Студенттермен пробный сабақтарды өткізуге дайындық. 

10  Ақпараттық  технологияларды  қолдана  отырып  сабақтарды  әзірлеу 

және дайындалу. 

11 Кәсіби білім берудің материалды базасына қойылатын педагогикалық 

талаптарды қарастыру. 

12  Үйірмелік  жұмыстарды  ұйымдастыру  және  жоспарлау  қағидаларын 

өту. 

13 Даярлық бағыты бойынша сабақтарды өткізуге дайындалу. 14  Оқытудың  жаңашыл  технологияларын  қолдана  отырып  сабақты 

әзірлеу. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және  

мазмұны 


Ұсыныла- 

тын 


әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсы


ру 

мерзі


мі 

Дәрістік са-

бақ  тақы-

рыптары 


бойынша 

фронталды 

сұрау 

 

Дәрістік  сабақтың қарастырылып 

отырған 


тақырыптары 

бойынша 


білімдерін бекіту. 

 

[3-6, 9, 15-23] 1 апта  

ағымдық 


апта 

сайын 


 

10 


ОСӨЖ  жә-

не 


СӨЖ 

тапсырма-

лары 

бойынша 


фронталды 

сұрау 


Ақпаратты 

өз 


бетінше  іздеу  және 

қайта  өңдеу  білігін 

қалыптастыру. 

 

[3-6, 9, 15-23] 1 апта 

аралық 


апта 

сайын 


№1 

зерт-


ханалық 

жұмысты 


орындау 

Оқу-бағдарламалы 

құжаттамамен жұмыс 

істеу 


дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

[3-6, 9, 15-23] 1 апта 

ағымдық 


2 апта 

№2 


зерт-

ханалық 


жұмысты 

орындау 


Оқу және әдістемелік 

әдебиеттермен 

жұмыс 

істеу 


дағдысын 

қалыптастыру. 

[3-6, 9, 15-23] 

1 апта 


ағымдық 

3 апта 


№3  зертха-

налық 


жұмысты 

орындау 


Күнтізбелік-

тақырыптық 

жоспарды 

жасау 


бойынша  білім  және 

білікті қалыптастыру. 

[3-6, 9, 15-23] 

3 апта 


ағымдық 

5 апта 


 №4 зертха-

налық  жұ-

мысты 

орындау 


Кәсіби  білім  беру 

педагогын, 

мұғалімдерді 

сабақ 


жоспарларын 

құрастыру 

әдістемесіне  даярлау 

бойынша  біліктерін 

қалыптастыру   

[3-6, 9, 15-23] 

3 апта 

ағымдық 


7 апта 

№5  зертха-

налық  жұ-

мысты 


орындау 

Сабақ 


талдауын 

құрастыру  дағдысын 

қалыптастыру 

 

[3-6, 9, 15-23] 2 апта 

ағымдық 


8 апта 

№6  зертха-

налық 

жұмысты 


орындау 

Сыныптан  тыс  іс-

шараларды  ұйымдас-

тыру  және  өткізу 

бойынша  білімдерін 

бекіту  және  дағдыла-

рын қалыптастыру. 

[3-6, 9, 15-23] 

2 апта 

ағымдық 


9 апта 

№7  зертха-

налық 

жұмысты 


орындау 

Сабақтарда  пробле-

малы оқыту әдістеме-

сін  қолдану  дағды-

сын қалыптастыру. 

[3-6, 9, 15-23] 

1 апта 

ағымдық 


10 

апта 


№8  зертха-

налық 


жұмысты 

орындау 


Көрнекі  құралдарды 

таңдау  және  әдісте-

мені  жасау,  оларды 

сабақта 


пайдалану  

дағдыларын  қалып-

тастыру 

[3-6, 9, 15-23] 

2 апта 

ағымдық 


12 

апта 


№9  зертха-

налық 


жұмысты 

орындау 


Кәсіби  мектептердің 

және  колледждердің 

жалпытехникалық 

және  арнайы  пәндер 

бойынша 

оқу-


[3-6, 9, 15-23] 

2 апта 


ағымдық 

14 


апта 

 

11 


материалды 

база 


кабинеттерін 

қарастыру 

және 

педагогикалық еңбекті 

ғылыми 


түрде  ұйымдастыру 

сәйкестігі 

білігін 

анықтау. 

№10  зерт-

ханалық 


жұмысты 

орындау 


Сыныптан  тыс  іс-

шараларды 

ұйымдастыру 

және 


өткізу  бойынша  білік 

қалыптастыру. 

[3-6, 9, 15-23] 

1 апта 


ағымдық 

15 


апта 

№11  зерт-

ханалық 

жұмысты 


орындау 

Болашақ 


кәсіби 

қызметте  ақпараттық 

технологияны 

қолдану  білімін  және 

мотивациясын 

қалыптастыру. 

[3-6, 9, 15-23] 

1 апта 


ағымдық 

15 


апта 

Аралас  сұ-

рау  (тест, 

жеке  әңгі-

мелесу) 

 

Білімді  практикада пайдалану 

білігін 


қалыптастыру. 

 

Дәріс конспектісі, 

қадағаланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары. 

1 контактілі сағат 

рубежды 

7 и 14 


апта 

Аралас 


сұрау  

Білімді  практикада 

пайдалану. 

[3-6, 9, 15-23] 

1 контактілі сағат 

аралық 


10 

апта 


Емтихан 

Пән 


бойынша 

материалды 

меңгеруді тексеру. 

 

Негізгі және қосымша 

әдебиеттердің 

барлық тізімі. 

2 контактілі сағат 

қорытын-

ды 


сессия 

кезінде 


 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1 Қазақстан Республикасында білім беруді жетілдірудің 2005-2010 жж.-

ға арналған мемлекеттік бағдарламасының ережелері. 

2 Қазақстан Республикасының білім туралы Заңы. Алматы, 1999. 

3  Кальней  А.А.,  Каправлова  B.C.,  Поляков  В.А.  Основы  методики 

трудового и профессионального обучения. М.: Просвещение, 1987. - 191 с. 

4    Методика  трудового  обучения  с  практикумом.  /Под  ред. 

Д.А.Тхоржевского. М.: Просвещение, 1987. - 448 с. 

6  Мельникова  Л.В.,  Осипова  Л.В.,  Фридман  Т.В.  Методика  трудового 

обучения. М.: Просвещение, 1989. - 254 с. 

7  Технология интегративті білім саласы бағдарламасы. Рауан. 2004. – 75 

б. 


8 Технология интегративті білім саласы бағдарламасы. ROND. 2003. - 47 

б. 


9  Өстеміров К. Кәсіптік оқыту әдістемесі. Педагогикалық мамандықтар 

бойынша  жоғары  жене  орта  кәсіптік  білім  беретін  оқу  орындарының 

студенттеріне және орта кесіптік білім беретін оқу орындарының студенттері 


 

12 


мен  өндірістік  оқыту  шеберлеріне  арналған  оқулық.  —  Алматы:  "РАДиАЛ" 

баспасы, 2006 - 240 бет. 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

13  Методические  разработки  уроков.  /  Под  редү  И.Н.Федоровой.  М.: 

Просвещение, 1981. – 186 с. 

14

 Васильченко  Е.В..  Лабзина  А.Я.  Методическое  пособие  по 

обслуживающему  труду.  Пособие  для  учителей.  М.:  Просвещение,  1983.  – 

159 с. 

15

 Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильев Ю.К. Связь трудового обучения с 

основами наук. М.: Просвещение, 1983. – 128 с. 

16

 

Воспитание учащихся 

в 

процессе трудового 

обучения. 

Т.Н.Мальковская и др. М.: Просвещение , 1976. – 190с. 

17

 Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: 

Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

18

 Беляева  А.П.  Дидактические  принципы  профессиональной 

подготовки в профтехучилищах. – М.: Высшая школа, 1991. 

19

 

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. 

20

 Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и 

методика  их  использования:  Учеб.  ПОСОБИЕ  для  студ.  высш.  пед.  учеб. 

заедений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

21

 Маленко  А.Т.  Воспитание  инженера-педагога:  Учеб.-метод. 

ПОСОБИЕ для вузов. – М: Высш. школы, 1986. 

22

 

Машбиц Е.И. 

Психолого-педагогические 

проблемы 

компьютеризации обучения. М., 1989. 

23

 

Практикум  по  методике  преподавания  машиностроительных дисциплин / Под ред. В.И. Никифорова. – М.: Высшая школа, 1990. 

24

 Семушина  Л.Г.,  Ярошенко  Н.Г.  Содержание  и  методы  обучения  в 

средних специальных учебных заведениях. – М.: Высшая школа, 1990. 

25

 

Скакун  В.А.  Введение  в  профессию  мастера  производственного обучения. – М.: Высшая школа, 1988. 

26

 Скакун  В.А.  Методика  производственного  обучения.  –  М.: 

Профессиональное образование, 1992. 

27

 

Скакун  В.А.  Преподавание  специальных  и  общетехнических предметов в училищах профтехобразования. – М.: Высшая школа, 1986. 

28

 Соколов 

Б.А. 


Методические 

основы 


преподавания 

машиностроительных дисциплин. – М.: Высшая школа, 1981. 

29

 

Кругликов  Г.И.  Методика  профессионального  обучения  с практикумом:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений/  Г.И. 

Кругликов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

30

 

Селевко  Г.К.  Современные  образовательные  технологии.  –  М.: Народное образование, 1998. 

31

 Самородский  П.  С.,  Симоненко  В.  Д.  Методика  профессионального 

 

13 


обучения:  Учебно-методическое  пособие  для  преподавателя  специальности 

«Профессиональное  обучение»/  Под  ред.  В.  Д.  Симоненко.  -  Брянск: 

Издательство БГУ, 2002. 

32

 Устемиров К.У., Васильев И.Б., Девятьярова Т.А. Методика обучения 

общетехническим и специальным дисциплинам. – Алматы: РАД и АЛ, 2006. 

33

 

Смолькина  Т.П.  Основы  педагогического  мастерства.  Научно-методическое пособие. – Караганда: РИО «Болашак-Баспа», 2009. 

34

 Чебышева В.В. Психология трудового обучения. – М.: Высш. школа, 

1983. 


35

 

Краля  Н.А.  Метод  учебных  проектов  как  средство  активизации учебной  деятельности  учащихся:  Учебно-методическое  пособие  /  Под  ред. 

Ю.П. Дубенского. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 59 с.  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал