Қызылжардың әкімі пролетариат көсемі Лениннің ескерткішін қаланыңжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата25.04.2017
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мұрат аға, «Үдемелі инно ва-

ция лық-индустриялық  бағдар ла-

малардың жүзеге асуы және 

ғылым  ака де мия сы ның,  ғалым-

дардың оған қосар үлесі қабыл да-

натын жаңа заңға бай ла ныс ты» 

дегеніңіз бар еді. Елбасы Нұрсұл-

тан Әбішұлы ұсынған ғылымды 

бас қа ру дың  мүлдем  жаңа  моделін 

іске асы ра тын «Ғылым туралы» 

Заң қабылданды ғой. 

– «Ғылым туралы» Заң бізде үш жылдан 

аса талқыланды. Алдымен ол заңға өз гер-

тулер мен толықтырулар енгізілді. Бірақ 

Парламент ол ұсынысты «қазіргі уақытқа 

сай емес» деп, кейін қайтарып жіберген 

еді. Әйтсе де түбінде ол дұрыс болып шық-

ты. 2009 жылы 4 қыркүйекте ғалымдар 

мен Президенттің кездесуі болды. Сол кез-

де суде Елбасы жаңа бағыт берді. Әсіресе, 

ғылымдағы бюрократиялық кедергілердің 

жойылу керектігіне тоқталды. Оған нақты 

ұсы ныстар айтты: «Ғалымдардың ұсынысын 

ғалымдар өздері шешу керек, шенеуніктер 

емес», – деді. Міне, осыдан бастап ғылым 

жаңа бағытта өріс алды. Ғылыми атақтар 

туралы да жаңа өзгерістер енгізіліп, ғылым 

кандидаты, ғылым докторы алынып тас тал-

ды. Кейінгі кезде ғылыми жұмыстарды қор-

ғау да көптеген сорақылықтар белең алды. 

Докторлық атақтың бұрынғы қалпында қа-

луы на басында мен қарсы емес едім. Бірақ 

қолдан жасалған докторларды көргенде: 

«Мұн дай докторлардың болғанынан бол-

ма ғаны дұрыс» деген ойға тірелдім. Ал РһD 

дегеніміз – ғылыми-зерттеуге дайын адам 

деген сөз. РһD-де жаңалық ашу міндетті 

емес. Ол өз тақырыбын теория жүзінде 

жақ  сы білуі тиіс. Шет тілін меңгермегі мін-

дет ті. Үлкен тақырып болады. Ол диссер-

та ция деп аталады. Бірақ ол бұрынғы дис-

сер тация сияқты емес. Бұл – шолу іспетті. 

Сол жұ мыс ты үш профессордың алдында 

қор ғай ды. Сөйтіп, философия ғылымының 

док то ры деген атақ алып шығады. Егер ше-

тел дің өлшемімен қарасақ, бұл атақ ғылым 

кандидаттығынан төмен. Бірақ бұл жүйе 

тиімді. Ал бұрынғы доктор-профессорлар 

қайда кетті десеңіз, олардың оқыған лек-

ция ларына, жазған кітаптарына берілмейді 

бұл атақ. Өте ірі жаңалық болып табылатын 

ғылыми жұмыстары үшін ала алады. Егер 

өндіріске пайдалы болып жатса немесе 

Стенверт университетіндегідей, ғалым 

уни  вер ситетке,  институттарға  1  миллион 

дол  лар пайда келтірсе, оған профессор-

док  тор атағын береді. Міне, бізде де осы-

лай қа тал болу керек. – Осындай әрекеттер арқылы 

қазақ ғылымы дамиды деуімізге 

бола ма?

– Ғылым даму үшін алдымен тазалану 

керек. Бұл жүйе ғылымды тазалайды. Таза 

ғылым міндетті түрде дамиды. – «Инновациялық Қазақстан – 

2020» форумында Мемлекет 

басшысы  елі міз дің  ғылым 

саласына сын айтты. Нұр сұлтан 

Әбішұлы «2020 жылы Қазақ стан 

инновациялық үлгіде жұмыс 

істейтін мемлекеттің барлық белгі-

ле рі не ие болуы тиіс» деп ерекше 

атап өтті. Осы үдеге жету 

жолындағы алғашқы 

баспалдақтарды айтуға бола ма?

– Біздің қоғамның үлкен табысы деп 

есеп теуіміз керек, ғылымсыз өндірістің 

дамымайтынына көзі жетті. Бұл – өте жақсы 

нәрсе. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 

мынадай да әңгімелер болды: «Ғылымның, 

білім нің керегі жоқ! Шетелден сатып әке-

ле міз де, зауыттарды қойып-қойып, өндіріс 

шығарамыз да байи береміз» деген. Бірақ 

бұл – өте қате, теріс пікір. Тіпті сол дайын 

тех  нологияны сатып алу үшін де елдің бі-

лім  дар адамдары керек қой. Әйтпесе нені 

алу керектігін қайдан біледі? Ешбір мем ле-

кет өзінің соңғы жаңа технологиясын сат-

пай ды. Соңғы технология сол елдің стра-

тегиялық жетістігі болып табылады. Қазір 

еліміздегі ішкі өнімнің ғылымға бөлінетін 

пайыздық өлшемі – 0,26 %. 1%-ға да жет-

пей ді. Елбасымыздың қабылдаған бағ дар-

ламасы бойынша осы көрсеткіш 2015 

жылы – 1%, 2020 жылы 2 % пайызға дейін 

жетуі тиіс. Алдымыздағы тоғыз жылдың 

ішін де ғылымға бөлінетін қаржы сегіз есеге 

көтерілуі тиіс. Бұл көрсеткіш ТМД елдерінің 

ешқайсысында жоқ. Жоспарымыз жақсы. 

Енді осыны орындау керек. Ал қазіргі ғы-

лым ның өндіріске беріп жатқан пайдасы 

шамалы. Оның себебі ғылыми жұмыс тар-

дың жоқтығынан емес. Ол – ғылыми жұ-

мы с тардың  зертханаларда,  суырмаларда 

қалып қойғанынан. Өндіріске жетпейді 

және ғалымның кішкентай ғана 100 грамм 

құтыдағы жаңалығына зауыттың басшысы 

сенбейді. Зауыт басшысы: «Ең болмағанда 

маған 100 келі алып бер», – дейді. – Бар-

лық ел  дерде, Америка, Жапония, Еуропада 

осын  дай  талап.   

– Бұл мәселені шешу жолдары 

бар шығар?!

– Ол үшін жартылай өнеркәсіптік жаб-

дық тар, қондырғылар керек. Осы арқылы 

ға лым дар ашқан жаңалығын көрсете ала-

ды. Бұл – зертхана мен зауыттың ара сын-

дағы көпір. Кеңес кезінде мұндай көпір 

іспеттес жобалау институттары және құрас-

ты рушы бюролар, арнайы цехтар болды. 

Ғалымның ашқан жаңалығы сынақтан 

өтетін. Одан кейін үлкен өндіріске енгі зі ле-

тін. Ал қазіргі зауыттарда аса қызығушылық, 

мүд делілік жоқ. Оған себеп, біріншіден, 

зауыттар жекеменшіктердің, шетелдіктердің 

қолында. Олар үшін Қазақстан зауытының 

даму-дамымауы бес тиын. Қолы жеткен 

жерге дейін пайдаланып, ішіп-жеп кетсе 

болды. Біздің ғалымдардың жаңалығын 

олар қажетсінбейді. Өкінішке қарай, осы-

лай болып тұр. Қоршаған ортаны қорғау 

ми нистрлігінің шарттары, экологиялық та-

лап 

тар орындалу керек. Бұл жөнінде халық  аралық конвенция-келісім бар. Кез 

кел ген мемлекеттен келген фирмалар бұл 

талапты орындауы керек. Екіншіден, адам 

өмі ріне қауіп туғызатын технологиялардың 

тиімділеу жаңа түрі табылса, ол жаңалық 

міндетті түрде зауытқа енгізілуі тиіс. Осы екі 

тараппен оларды мәжбүрлеуге болады. 

Өйт кені халықаралық конвенцияны бар лы-

ғы орындау керек. Демек, қадағалаушы 

мекемелер нашар жұмыс істейді. – Еліміздің Президенті 

салааралық ғы лыми-

технологиялық жоспар шең-

берінде ғалымдар мен өндірісті 

бірік тіру,  өнеркәсіптің  ғылымға 

тікелей тап сырыс беруіне жағдай 

жасау туралы тап сырма берді. Бұл 

істе Ұлттық ғылым ака демиясы 

мен  қоғамдық  ака де мия лар 

белсенді болу керек секілді... 

– Қазір ұлттық академияның құрамында 

ғылыми-зерттеу институттары жоқ. Сон-

дықтан академия бұл істі орындай алмайды. 

Бірақ Қазақстанның белді ғалымдары ұлт-

тық академияға мүше. Олардың біразы 

ұлттық университеттердің ректорлары, ғы-

лыми-зерттеу институттарының дирек тор-

лары, ең кемі ғылыми зертхананың жетек-

шісі. Сондықтан барлық ғалымдарға ұлттық 

академияның ықпалы бар. Қоғамдық түр-

дегі жұмыстарды академия жүргізіп жа тыр. 

Бүгінгі басты мақсат – ғылым арқылы өн-

ді рісті дамыту, өнеркәсіпті жаңалау, елдің 

эко номикасын көтеру. Ал, жалпы, ғылым 

академиясынан сұрап, бізді керек қылып 

жатса, біз қуанар едік. Тіпті кей жағдайда 

ел үшін тегін қызмет істеуге дайынбыз. 

Бірақ... Менде бір ұсыныс бар. Кез келген 

жо баны, мейлі шетелден келсін, мейлі өзі-

мізден болсын, эксперттік – сарапшылардан 

кеңес болу керек. Ол кеңеске ғалымдар қа-

тысуы қажет. Сонымен қатар кез келген 

зауыт тағы технология төрт-бес жылда ес-

кіреді. Сол себепті артта қалып қоймай, 

халық аралық деңгейде ұстап тұру үшін ға-

лымдар ғылыми жұмыстармен үнемі айна-

лысып отыру керек. Міне, бізге осы мә се-

ле ні қолға алуымыз керек. Ауыл  ша руа шы-

лығына байланысты мал өнімін сапалы ету 

үшін ғылыми жұмыстар жасалып жатыр. 

Осы лар ауылға жету керек. Егер ауылда өн-

діріс көзі болса, оған да ғылым бару ке-

рек. 


Дұрыс екен, Мұрат аға, әңгімеңізге 

рақмет!

Сұхбттасқан

Еділ АНЫҚБАЙ

Дежавюдің сыры неде?

Белгілі бір ситуацияда бұрын да бір мәрте 

болып көрген сияқты әсердің байқалуы 

«дежавю» деп аталады. Бұл психикалық күй 

адам өмірінің нақты бір сәтіне байланысты 

байқалады. Дежавю кезінде адамға ол сәт 

қайталанып тұрған сияқты болады, бірақ 

адамның өзі оның жай ғана әсер екенін 

сезінеді. Дежавю терминін 1851-1917 

жылдар аралығында психолог Эмиль Буарак 

енгізді. Сөздің мағынасы «бұрын көрінген» 

дегенді білдіреді. Дежавюге қарама-қарсы 

психикалық құбылыс бар, ол – жамевю. Бұл 

– күнделікті қайталанатын ситуация кезінде 

адамның мұндай сәтті ешқашан сезінбеген 

сияқты әсерде болуы. Айталық, кейде кейбір 

адамдар өз пәтерінен шығып келе жатып, 

бұл подъезді ешқашан көрмеген сияқты 

әсерде болып, таңырқап жатады. Ғылымда 

дежавю мен жамевюдің сыры әлі анықталған 

жоқ.


Жуырда достарыммен тұңғыш рет Шымбұлаққа көтерілдім. Таудың бөктерінде 

аспалы жолмен серуендеп, қыдырдық. Бір кезде мен сондай сәтті бұрын да бастан 

кешкен сияқты әсерде болдым. Бұрын да Шымбұлақты көргендей болдым, бірақ 

есіме түсіре алмадым. Негізі, осындай күй менде жиі болады. Мұның сыры неде?

Әлия ТАҢСЫҚБАЕВА, Алматы облысы

АЙТӨБЕЛ-ДАТ!«Алаш айнасы» газетi мен Қазақ радиосының бiрлескен жобасы 

«Айтөбел» хабарының жазбаша нұсқасы 

Авторы: Едiл АНЫҚБАЙ

Хабардың тiкелей толқындағы уақыты: 101 ҒМ, сәрсенбі күні сағат 14:05-15:00

Алаш айнасы

Мұрат ЖҰРЫНОВ, ҚР ҰҒА-ның президенті, академик, химия ғылымының докторы, 

профессор, ҚР Премьер-министрінің кеңесшісі:

Ғылым даму үшін алдымен 

тазалану керек

Қытайда шетелдің әндерін тың-

дау ға болады. Бірақ ел билігі ғалам-

тордағы қытайлық сегментке әлемдік 

шоу-бизнес өкілдерінің ұлттық ділге 

қай 


шы келетін әндерін енгізуге 

тыйым салып отыр. Жергілікті мә де-

ниет министрлігі мемлекеттік мә де-

ниет ке нұқсан келтіретін жүз әнді 

анық таған. Олардың қатарында Леди 

Гага, Бейонс, Backstreet Boys, Take 

That сияқты орындаушылар мен та-

ны мал топтардың шығармалары бар. 

Бұл ережеге бағынбай көзге түскен 

ға ламтор тұтынушылары әкімшілік 

заңнамалар бойынша жазаланатын 

болады. Қытайлық шенеуніктер, әсі-

ре се, Леди Гаганың жаңа аль бо мын-

дағы Born This Way: The Edge of Glory, 

Hair, Marry the Night және Bloody 

Mary әндеріне шүйлігіп отыр.e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№151 (603) 26.08.2011 жыл, жұмаwww.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

ДОДА

ДЗЮДО


ШАҢҒЫМЕН ТҰҒЫРДАН СЕКІРУ

 

?Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

«Астана арландары» «А» тобындаШаңғымен тұғырдан секіруден дәстүрлі жазғы «Гран-при 

– 2011» турнирі басталып кетті. 10 кезеңнен тұратын сайыс 17 

шілде күні Висладан (Польша) бастау алды. Ақтық сыны 3 қазан 

күні Клингенталь қаласында (Германия) өтеді. Біздің спортшы-

лар үшін биылғы жазғы «Гран-придің» ерекшелігі де жоқ емес. 

Себебі жаңадан бой көтерген халықаралық тұғыр кешенінде 30 

тамыз күні осы доданың 8-кезеңі өтпек.

Бокстан «Астана арландары» клубы «жаңа маусымға дайындалып жатыр» деп 

жазыпсыздар. Осы команда бірінші кездесуін 11 қараша күні АҚШ клубымен өткізеді 

екен (бір сайттан оқыдым). Мұнысы қалай? Біз Азия тобында емес пе едік? 

Нұрлан НҰРМАҒАМБЕТОВ, Балқаш қаласы

Футболға баруға болады, билеттер қымбат емесТаныстарым «Қазақстан жастар құрамасының Алматыда өтетін ойындарына 

барайық» дейді. Олар тіпті «қазақтың студент жастары бір-бірін осы матчтарға 

баруға шақырып, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр екен» деп сүйсінуде. Жас 

футболшыларымыздың Румыниямен және Словакиямен ойнайтындарын білемін. 

Бірақ қашан, қай уақытта екенінен бейхабармын. Билеті қанша тұрады екен?

Бақытжан А., Алматы қаласы

Қос тұғыр «Сұңқар» саябағына айналады

Алатау бөктеріндегі тұғыр кешеніндегі 

сайысқа қатысуға Ресей, Польша, Норве-

гия, Франция, Болгария, Чехия, Жапония, 

Австрия, Словения өкiлдерi өтiнiш бер-

ген. Олардан өзге Германия, Словакия, 

Швейцария, Финляндия, Эстония, Кана-

да, Италия, Оңтүстiк Корея, Қытай, Түркия 

және АҚШ секілді елдердің де спортшы-

лары келуi мүмкін. Шаңғымен тұғырдан 

секiруден елімізде өтетiн әлем кубогының 

жалпы жүлде қоры 12 мың евроны құрап 

отыр. Жаздың ыстығы спорт шыларға ке-

дергі келтірмес үшін Алматыдағы бәсеке 

кешкi сағат 19.00-де басталады. 

ҚР шаңғымен тұғырдан секіру федера-

циясының президентi Андрей Вервейкин-

мен жолыққанымызда: – Алматыға әлемнiң 16 елiнен ең таң-

даулы спортшылар келеді. Олардың саны 

бұдан көп болуы мүмкiн. Халықаралық 

шаңғышылар қауымдастығы мұндай са-

йысқа қатысуға ниет бiлдiргендерге шектеу 

қоймайды. Ал бiздің елден сегіз спортшы 

қатысады. Олардың көбi жақында Жапо-

нияда өткен сында бақ сынаған, елiмiздiң 

маңдайалды қырандары. Жақында Герма-

нияда өткен сайыста Королев пен Левкин 

алғашқы отыздыққа кiрдi. Ал біз әлдебiр 

себептермен Еуропада өнер көрсете ал-

маған Радик Жапаровтан жақсы нәтиже 

күтеміз, – деді. 

Біздің елдің намысын қорғайтын 

спортшылардың арасында Радик Жапа-

ров, Евгений Левкин, Алексей Королёв, 

Николай Карпенко, Марат Жапаров сын-

ды шаңғымен биікке самғайтын қырандар 

бар екенін білдік.

Жалпы, бұған дейін Алматыдағы тұ-

ғырдан секіру кешенінде әлем кубогы сай-

ысы және қысқы Азия ойындары еліміздің 

абыройын асқақтатып, Халықаралық 

шаң ғы шылар  қауымдастығының  назарын 

өзi не бiрден аударған болатын. Шатқалда 

ор 


на 

ласқан сәулетті кешенде екі тұғыр 

бар. Оның бірінің ұзындығы 125 метр 

бол 


са, екіншісінің ұзындығы 95 метрді 

құ райды. Мамандар мен басшылардың 

ай ту ынша, тұғырдан секіру кешенінің құ-

ры лысын халықаралық сарапшылар тех-

Бозкілемге әуелі еркін күрес шеберле-

рінің шыққанын кеше жазғанбыз. Азамат 

Тойбек (42 келі) күміспен күптеліп, Аза-

мат Дәулетбаев (69 келі) қола медаль ен-

шілеген. Әлем чемпионатының екінші күні 

Қазақстан жеткіншектері үшін өте сәтті 

болды. 46 келі салмақ дәрежесіндегі Вла-

димир Кудрин қарсыластарының бәрін 

қоғадай жапырып, алтынмен апталды. 

16 жастағы талантымыз армян Андриа-

никті, италиялық Ацареллоны, үндіс Сан-

дипаны, ирандық Сармастидизажиді 5:0 

есебімен тізерлетсе, финалда түрік Эмре 

Демирканды 3:0 есебімен жеңді.

76 келіде белдескен Елхан Асадов та 

әлем чемпионы атанды. Әуелі литвалық 

Рухлені жеңсе (3:0), одан соң қырғыз 

Бек сұлтан Талантбековті тізерлетті (5:0). 

Ширек финалда түрік Сезай Арсланнан 

3:1 есебімен басым түсті. Жартылай фи-

налда ресейлік Артем Умаровпен бел-

десіп, біраз тер төкті. Белдесудің бірінші 

бөлігінде 1:3 есебімен Ресей балуаны ба-

сым болса, екіншісінде Елхан 4:3 есебімен 

есе қайтарды. Сөйтіп, екеуі боз кілемге 

қайта шығып, шешуші кезеңде Қазақстан 

балуаны 3:1 есебімен жеңіске жетті. Фи-

налда да Елханға оңай болмады. Иран 

жігіті Ализер Каримимачиани де тайтала-

сып бақты. Бірақ Елхан шиеленісті өткен 

ақтық белдесуде 3:2, 0:1, 1:0 есептерімен 

басым түсіп, жеңіс тұғырының ең биік са-

тысына көтерілді.

63 келі салмақта бақ сынаған Ілияс 

Жұмай қола жүлдеге ие болды. Иран ба-

луаны Бабаейден ұтылып қалғанымен, 

үшінші орын үшін өткен белдесуде өзбек 

Мусафар Ризаевтан айласын асырды.

Екі балуанымыз жүлдеге іліге алмады. 

54 келідегі Құралбек Омарбеков жартылай 

финалда жапон Д.Такатаниден аса алмаса, 

100 келідегі алыбымыз Акбар Елубайұлы 

осы салмақ дәрежесінде чемпион болған 

америкалық Адам Куннан ұтылып қалды. 

Қарсыласы одан кейін де жеңіске жеткен 

соң үшінші орын үшін күресуге мүмкіндік 

ал ған. Бірақ мұнда да жеңіліске ұшырады. 

Бұл жолы жерлесіміздің жолын үндіс Ман-

дип кесті.

Сөйтіп, еркін күрестен екі алтын, бір 

күміс, екі қола еншілеп, жалпы коман да-

лық есепте 56 ұпаймен төртінші орынға 

ие болдық. Біздің алдымызды тек Ресей, 

Иран және Үндістан балуандары орап кет-

ті. Ал артымызда – 35 елдің балуандары. 

Кеше түнде бозкілемге қыздар шығып, 

бес салмақ дәрежесі бойынша белдесті. 

Біздің елдің намысын Светлана Анкичева, 

Ирина Борисова, Айгүл Нұрәлім, Ирина 

Казылина, Гүлмарал Еркебаева сынды 

бойжеткендеріміз қорғады. Олардың нә-

ти желері бүгін белгілі болады.

СҮЙІНШІ!

Венгрияның Сомбатхее 

қаласында күрес түрлерінен 

15-16 жастағы жеткіншектер 

арасындағы Әлем чемпионаты 

өтуде. Бүкіләлемдік біріншіліктің 

екінші күні Қазақстан 

қоржынына екі алтын түсті.

Екі өреніміз 

Әлем чемпионы

ВОЛЕЙБОЛ


Балуан Шолақ спорт сарайын-

да волейболдан ерлер арасында 

«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев ку-

богы» додасы өтуде. Дәстүрлі 

халықаралық доданың топтық 

ойындары аяқталып, шешуші 

кездесулері қалды.

Үздіктер 

іріктелді

Осымен 18-ші рет ұйымдастырылып 

от ырған додаға сегіз команда қатысуда. 

Олар екі топқа тең бөлініп, бір айналымдық 

жү йемен бір-бірімен кездесіп шықты. «А» 

тобында Қазақстан ұлттық құрамасы бірін-

ші орынға ие болды. Біздің жігіттер екінші 

құ ра мамызды (Қазақстан-2) үш сетте ұтып, 

Қытай волейболшыларын 3:1 есебімен ті-

зер летті. Соңғы матчта Тунис құрама сын 3:2 

есе бімен әзер жеңді. Басын тәп-тәуір бас-

тағандарымен  соңғы сеттерде Тунис тар-

ландарының тегеурінді соққыларына тө теп 

бере алмай қалды. Ал екінші құра ма мыз 

барлық қарсыластарынан 0:3 есе бімен 

ұтылып қалды. Тунис және Қытай жі гіттері 

арасындағы  ойында  солтүс тік аф ри ка лық-

тар 3:0 есебімен үстемдік танытты. 

Ал «В» тобында Ресейден келген «Фа-

кел» (Новый Уренгой) клубының шоқтығы 

биік болды. Оларға Үндістан және Иран 

волейболшылары лайықты деңгейде қар-

сылық көрсете білгендерімен, екеуі де 1:3 

есебімен жеңілістің кермек дәмін татты. Ал 

Беларусь жігіттері Иран жігіттерінен төрт 

сетте (яғни 1:3 есебімен), ал қалған екі 

қар сыластарынан үш сетте ұтылды. Осы-

лай, бұл төрттіктегі екінші орынға Үндістан 

және Иран волейболшылары таласып, аса 

тартысты ойында үндістер 3:1 есебімен 

жеңіске жетті.

Енді жартылай финалда Қазақстан ұлт-

тық құрамасы Үндістан жігіттерімен, ре-

сейліктер Тунис волейболшыларымен кез-

десетін болды. Бұл кездесулер бүгін өтеді. 

Осы екі жұпта жеңіске жеткендері финалға 

шығып, жеңіліске ұшырағандары үшінші 

орынды сарапқа салады. Ал «А» және «В» 

топтарында үшінші-төртінші орынға табан 

тірегендер 5-ші және 7-ші орын үшін өзара 

додаға түседі. Мұнда Иран және Қытай құ-

рамалары, сондай-ақ «Қазақстан-2» жә не 

Беларусь волейболшылары әуедоп до да-

сының көрігін қыздыратын болады.

Енді Қазақстанның екі құрамасының 

сапында кімдер өнер көрсетіп жатқан-

дығына тоқтала кетейік:

ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫ

(бас бапкері – Геннадий Паршин, 

екінші бапкері – Рафаил Гилязутдинов)

Марат Иманғалиев (1980), Нариман Сүлей-

менов (1982), Әсет Базарқұлов (1987), 

Нәдірхан Кәдірханов (1991), Ан 

тон Юдин 

(1982), Дмитрий Горбатков (1981), Юрий Сту-

лов (1980), Александр Столь ников (1988), 

Сергей Кузнецов (1993), Алексей Степанов 

(1978), Виталий Мироненко (1985), Виталий 

Эрдштейн (1992), Игорь Пушкаренко (1981), 

Нари 

ман Әубәкіров (1989), Олег Веригин (1992).

ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ

(бапкері – Сергей Щукин, 

екінші бапкері – Олег Кузнецов):

Айнабек Мұқашев (1988), Алпамыс 

Қилымов (1991), Жақсылық Тілеулин 

(1985), Тимур Садықов (1991), Сергей Ем-

булаев (1986), Валентин Лагутин (1986), 

Алексей Ожиганов (1985), Максим Мишчен-

ко (1990), Алексей Сте панов (1978), Иван 

Русапетов (1990), Ев гений Андреев (1974), 

Иван Пень ков (1991).

21 жасқа дейінгі Қазақстан жастар құрамасы 

2013 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу 

турнирі аясында Алматыда екі матч өткізеді. 2 

қыркүйек күні Румыния жастар құрамасын 

қабылдаса, 6 қыркүйекте Словения талантта-

рымен кездеседі. Екі ойын да Орталық стади-

онда өтеді, екеуі де 19:00-де басталады.

Билеттер бағасы:

«Батыс» трибунасындағы орындар – 500 

теңгеден; 

«Шығыс» трибунасы – 300 теңгеден;

«Солтүстік» және «Оңтүстік» трибуналар – 

200 теңгеден.

21 жасқа дейінгі Қазақстан жастар 

құрамасының аға жаттықтырушысы Слобо-

дан Крчмаревич бүгінен бастап осы 

маңызды екі ойын алдындағы жаттығу 

жиынын бастайды. Осы мақсатта 28 жас 

футболшымызға алдын ала шақырту жібер-

ген.

спортты дамытуға қолайлы мүмкіндік туып тұр. Қазақстан спортының тарихы 

көр сетіп отырғандай, елімізде жақсы жаб-

дықталған спорт ғимараттарының болуы 

спорттың дамуына игі ықпалын тигізіп, 

халықаралық спорттық ареналарда ірі 

жетістіктерге қол жеткізуімізге дәнекер 

болуда. Айталық, бір ғана «Медеу» ке-

шенінде конькимен жүгіру спортының 

өзінен жалпы саны 130 әлемдік рекорд 

жасалыпты. VІІ Қысқы Азия ойындарын 

өткізу үшін Астанада арнайы салынған 

«Алау» коньки стадионында Азия құрлы-

ғының 9 рекорды жаңартылып үлгерген. 

Ендеше, шаңғымен тұғырдан секіру ке-

шені де осылай ел мақтанышына айналса 

дейміз. 


Тұғырудан секіруден жазғы «Гран-

при» турнирлерінің алғашқы кезеңдеріне 

қа 

тысып, өзге елдерге барып жүрген ни калық жағдайы мен сәулеті жағынан 

әлем дегі ең үздік жоба деп бағалаған. 

Қос тұғыр халықаралық стандартқа сай 

са лын ғанмен, ондағы жұмыстардың бар-

лығы әлi толық аяқталған жоқ. Алдағы 

уақыт та спорт кешенi «Сұңқар» саябағы 

бо лып кеңейтiлген түрде жұмыс істейтін 

бо лады. Тұғырдан секіру кешенін келе-

шекте тек спорттық мақсатта ғана емес, 

мә дени-сауық орталығы ретінде де пай-

да ла ну жоспарланған. Тұғырлардың жа-

ны нан 89 гектар аумақтағы жерге биат-

лон, фристайл, бобслей стадиондары мен 

ве ло жолдар салынады. Алматыда бой кө-

терген мұндай озық үлгідегі халық ара лық 

тұғырдан секіру кешенінің өзіндік ар тық-

шылықтары жеткілікті. Ең бастысы, осыған 

ұқсас кешендердің саны әлемде көп те 

емес. Санаулы ғана. 

Қос тұғыр салынып жатқанда Елба-

сы Нұрсұлтан Әбішұлының өзі құс қа-

натты спортшыларға арналған кешенге 

айрықша назар аударып, мол қаражат 

бөлгізгені мәлім. Тіпті «Бұл кешенге бө-

лiнген қаржы қосымша нысандар емес, 

тек қос тұғырды салуға жұмсалсын. 

Мек тептердi, жаттығу жұмыстарына ар-

нал ған қосымша нысандарды соңы нан 

саламыз. Қысқы Азия ойындары өтеді де 

кетеді. Ал спорт кешендері халқымызға 

мәңгі қызмет етпек. Елімізде бұқаралық 

спортты дамытуымыз керек», — деп 

қадап айтқан болатын.

Негізі, шаңғымен тұғырдан секіру – 

Қа зақстанда бұқаралық сипат ала қой-

ма ған спорт түрінің бірі. Бұрын онымен 

айналысу үшін де арнайы спорт кешені 

қажет болды. Мұндай спорт кешені бізде 

болмаған да (ескісін санамағанда). Бұл 

кешен Азия ойындарын өткізуге байла-

нысты салынды. Енді бұл спорт түрінің да-

муына негіз қаланды деп нық айтуымызға 

болатындай. 

Мұнда тек жарыс өткізумен шектел-

меу керек. Мәселен, бізде бұл спорт 

түрінен жылына орта есеппен екi-үш рет 

жарыс өткiзуге болады. Қалған уақытта 

бұл кешен бос тұрмас үшін халық игілігіне 

пайдалану керек. Яғни мұнда бұқаралық 

Ол дұрыс. Себебі биыл WSB клуб 

та 

ры 


был тырғыдай  аймақтық  конферен ция ларға 

бөлінбейді. Биыл құрлықаралық (ин тер кон-

тинентальды) топтарға бөлі не тін болды. Қа-

зақстандық «Астана арландары» клубы «А» 

тобына түсті:

«Астана Арланс» («Astana Arlans», Қа-

зақстан) «Поханг Посейдонс» («Pohang Po-

sei 


dons», Корея), «Los Angeles Mata 

dors» 


(«Лос-Анджелес Матадорс», АҚШ), «Дина-

мо» («Dinamo Moskow», Ресей), «Милано 

Сан дер» («Dolce&Gabbana Milano Thunder», 

Италия) және «Мумбаи» («Mun bai India», 

Үн дістан).

Ал «В» тобында мына клубтар бар:

«Париж Юнайтед» («Paris United», Фран-

ция), «Истанбуллс» («Istanbulls», Түр 

кия), 

«Баку Файрс» («Baku Firs», Әзір бай 

жан), 


«Бейд жинг Драгонс» («Beijing Dragons», Қы-

тай), «Майами Галлос» («Mia mi Gallos», АҚШ) 

және «Германия» («Ger many», Германия).

Жаңа жүйе бойынша әрбір команда 10 

кез десу өткізеді. Яғни өз тобындағы команда-

лармен екі мәрте кездеседі – үйде және түзде.Дзюдодан Парижде өтіп 

жатқан Әлем чемпионатын-

да Қазақстан балуандары 

әзірше жүлдеге іліге алмай, 

пұшайман болуда. 73 келі 

салмақ дәрежесінде бел-

дескен Ринат Ибрагимов 

екінші рет Әлем чемпиона-

тында жүлдеге бір қадам 

жетпей, сүрінді...

Таза ұтпасаң, ұпай алу қиын болып тұр

Ринат осыдан екі жыл бұрын Роттер-

дамда да үшінші орын үшін өткен бел-

десуде ұтылып қалған еді. Бұл жолы 

айрықша сенім артқанбыз. Бірақ тағы да 

сәті түспеді. 

Ринат сербиялық және маврикалық 

қарсыластарын таза жеңіп, үшінші айна-

лымда украин Антон Тищенконы да алып 

ұрды. Айналасы бір минуттың ішінде 

тобықтан шалып, топ еткізді. Бұдан кейін 

қарулы балуандардың бірі, Еуропа чем-

пионы, португалдық Жао Пинамен бір-ақ 

минут белдесіп, оны да таза жеңді. Ширек 

финалда жапон Рики Накямен күресті. 

Негізгі уақыт тең аяқталып, қосымша 

уақытта жапон балуаны ұтып кетті. Бұл 

жерде төрешілер белден басып, екі мәрте 

Ринаттың ұпайын бермей қойғанын айта 

кеткен жөн. Ал қола медаль жолында 

алдымен ресейлік Мансур Исаевпен та-

тамиге шықты. 2009 жылы Ринаттың 

уысындағы қола медальді жұлып әкеткен 

осы Исаев еді. Ринат бұл жолы жарады. 

Есесін қайтарды. Әупірімдеп жүріп орыс 

балуанын жеңді. Содан соң, қола медаль 

үшін француз Уго Легранмен белдесті. Бұл 

 Ұлттық құрама бас бапкері Асхат Жіт-

кеев болса:

– Әзірше қоржынымыз бос. Мен жа-

уапкершілікті өзімнен басқаға аудармай-

мын. Бірақ ескеріңіздер, менің бас бап-

кер болғаныма жеті-ақ ай болды. Осы 

уақыт ішінде ауызбіршілігі мол ұлттық 

құрама жасақтадық. Париждегі екі күн-

гі белдесулер қорытындысы бойынша 

айтарым, бірде-бір балуанымыз сыл-

бырлық танытқан жоқ. Бәрі өз шеберлік-

терін паш етуде. Бұл – Әлем чемпионаты, 

бәрі де болады. Халық өте көп, жүлде 

алу қиын. Ендігі мақсат – Олимпиа-

да ойындарында сенім үдесінен шығу. 

Құрама сапында жүлдеге іліне алатын 

екі-үш жігітіміз бар. Соларға сенім арта-

мын. Ал Париж татамиінде біздің «ауыр 

артиллериямыз» әлі іске қосылған жоқ. 

Солардың жолына үмітпен қараймыз. 

Эльдар мен Ринатқа келетін болсақ, 

күресу керек еді. Жапондар мен фран-

цуздарды таза ұтпасаң, жеңісті ешкім 

де оңайшылықпен бермейді. Оны бел-

десудің алдында да айтқанмын. Олар 

осыдан қорытынды шығара аламады, – 

деп ағынан жарылды.

Басқа балуандарымыздың нәтижеле-

ріне келсек, 60 келі салмақтағы Еркебұлан 

Қосаев екінші белдесуінде ұтылды. 66 

келіде Азамат Мұқанов екінші айналым-

да орыс Муса Могушковтан жеңілді. Осы 

салмақтағы бақ сынаған тағы бір жер-

лесіміз Наурызбек Майлашев тай-

ланд тық және андорралық қар сылас-

тарын таза ұтты. Ал үшінші айналымда 

француз Давид Лоренцеге есе жіберді. 

Жалпы, неге екені белгісіз, біздің балу-

андар басында тәп-тәуір күреседі де, 

соңына таман шаршап қалады. Білген-

дерінен жаңылады.

Әйелдер арасындағы 52 келі салмақта 

бақ сынаған Алина Тен мен Келбет Нұр-

ғазина да алысқа бармады. Келбет бірін-

ші айналымда үнді қызы Чану Ойнамды 

таза ұтқанымен, одан соң жапон қызынан 

ұтылды. Ал Алина Тен айнал дырған бір 

жарым минут ішінде өзінің тарихи отан-

дасы кореялық Жу Парктың құшағынан 

шыға алмай, ұтылып қалды. Алинаның 

бойында күреске деген серпіліс жоқ. 

Қорқақтап, қашып жүріп алды. Алинаны 

бір жарым минут қашып-пысып жүру үшін 

сонау Парижге қыруар қаржы жұмсап 

апарғанымызға өкіндік. Үлкен сенім арт-

қан Линара Минғазова да (57 келі) тү-

рік мен және жапон дзюдошыларын ұт-

қа нымен, неміс қызынан ұтылып, үмітті 

ақтай алмады.Парижден

шешуші сын еді. Әлгі француз іріктеу бел-

десуінде біздің екінші балуанымыз Эльдар 

Зарипхановты ұтып кетіп, есеміз кетіп еді. 

Ринат пен Легранның белдесуі өте тартыс-

ты болды. Бірақ төрешілер тағы да белден 

басып, жеңісті татами иесіне алып берді. 

Ринат осы белдесуден соң:

– Ширек финалда екі мәрте жапон ба-

луанын лақтырдым. Ұпайымды бермей 

қойды. Французбен белдескенімде де со-

лай болды. Оның денесі татамиге тимей 

жатып-ақ, маған «қарсы ұстап жату әдісін 

қолдандың» деп, оған ұпай берді. Содан 

кейін қуып жету қиын болды. Оның үстіне, 

зал толы халық. Айқай-шу, бапкерлерімнің 

айтып жатқандарын да естімедім. Шы-

нын айту керек, бір емес, екі балуанмен 

күрескендей болдым, – деді күйзеліп. 

Телжан КҮДЕРОВ

Испания турын немесе Вуэльта көпкүн-

дігін «Астана» клубы тәп-тәуір бастап, ко-

мандалық жеке жарыста төртінші орын 

алған. Жалпы, бес кезеңдік жарыстан 

кейінгі қазіргі аяқалысы да жаман емес. 

Жалпы есепте швециялық дүлдүліміз 

Фред 


рик Кесьякофф алтыншы орында 

тұр. Ол көш басында келе жатқан фран-

цуз Сильвен Шаванельден («Quickstep» 

клубы) 35 секунд қалып келеді. Тек «осы 

жолы «Вуэльтада» үздік бестікке ілігемін» 

деген, команда басшылары үлкен сенім 

арт қан жерлесіміз Андрей Кашечкин ғана 

ойдағыдай нәтиже көрсете алмай келеді. 

Ол қазір жалпы есепте 98-орынға табан 

тіреп тұр. Көшбасшыдан 32,06 минут 

қалып қойған. Бұл – тым көп уақыт. Ме-

желі бестікке жетуі – енді екіталай.

Қалған велоспортшыларымыздың 

көр сеткіштеріне келер болсақ, жалпы ес-

епте Роберт Кисерловски (Хорватия) 33-

орынды, Александр Дьяченко 44-орын-

ды, Евгений Петров (Ресей) 71-орын ды, 

Танел Кангерт (Эстония) 79-орынды, Ан-

дрей Мизуров 80-орынды, Хосеп Хуфре 

(Испания) 102-орынды, Энрико Гаспа-

ротто (Италия) 130-орынды иеленіп тұр. 

Фредрик Кесьякофф мұнымен тынбайды 

деген үміттеміз.

Нұрғазы САСАЕВ

ВЕЛОСПОРТВелоспорт әлеміндегі деңгейі 

мен мәртебесі бәрінен жоғары үш 

әйгілі көпкүндіктің бірі, «Вуэльта» 

велобәйгесі басталып, ендігі бес 

кезеңдік жарысы да көмбесіне 

жетті.

Ендігі үмітіміз – 

швед дүлдүлі

Біздің елде аса жоғары қарқында да мы-

маған спорт түрі болса да, бүкілрес пуб-

ликалық спартакиада жарыстарына ал ты 

аймақтың ескекшілері қатысты. Олар – 

Астана және Алматы қалалары мен Қа-

рағанды, Павлодар, Батыс және Шы ғыс 

Қазақстан облыстары.

Осы спорт түрінен біздің елде көші озық 

Қарағанды облысы бұл жолы да ешкім ге 

дес бермеді. Енді ше, осы аймақтың ес-

кек 


шілері Қазақстан құрамасының не 

гі-


зін қалайды. Сарыарқалықтар 12 алтын 

медаль жеңіп алды. Сөйтіп, жалпы ко ман-

далық есепте топ жарды. Үш алтын, тоғыз 

күміс, төрт қола еншілеген Астана қаласы 

екінші орынға ие болды. Үшінші орынды 

Батыс Қазақстан ескекшілері иеленді.

Енді қазақстандық академиялық ескек 

есу спортының майталмандары 13-17 қа-

зан аралығында Оңтүстік Кореяда өтетін 

Азия чемпионатына дайындалуда.Айқын ЖАППАР

АКАДЕМИЯЛЫҚ ЕСКЕК ЕСУЖақында Теміртауда акаде-

мия лық ескек есуден ІІІ Жазғы 

спар такиада аясындағы жа-

рыстар өтті.

Сарыарқа 

ескекшілері ерледі

ұлттық құраманың бас бапкері Қайрат 

Биекенов:

– Жақында Германиядағы қоссайысқа 

арналған спорт кешенін араладық. Бар-

лы ғы халық игiлiгiне арналып салынған. 

Бiзде де солай болуы тиiс. Осыны басты 

мақсат етіп, халықпен бірлесе жұмыс іс-

тесек деген арманым бар, – деп өз ойы-

мен бөлісті. 

Біз де соған тілектеспіз. Тұғырдан се-

кіру кешеніне барғанымызда жас жет-

кін 


шектердің жаттығып жүргенін көріп, 

көңіліме қуаныш сезімі ұялады. Әзірге 

олар тұғырдан секірмей, тек алғашқы 

жаттығу жұмыстарын жасап үйренуде 

екен. Әйтсе де тұғырдан секіруден қазақ 

спортының даңқын асыратын ізбасарлар-

дан үмітіміз көп...

Әсем ҚАБЫЛБЕКОВА

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№151 (603) 26.08.2011 жыл, жұма            www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№151 (603) 26.08.2011 жыл, жұма            www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

Ке

зекшi  редак

тор –  Қалд

ар КӨМЕКБ

АЕВ


Республикалық қоғамдық-саяси  ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ  Бас ред

ак

тордың бiрiншi орынбас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН  Бас ред

ак

тордың орынбас

ары


Айдын ҚАБ

А – ж


ау

апты х


атшы

Талға


т КIРШIБ

А

ЕВ  – ж

ау

апты хатшының орынб

ас

арыНұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

тор


Күләш НАҚЫПОВ

А

 – аға к

оррек


тор, т

ел.: 


388-80-76

Газе


т 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

ат 

 

министрлiгiнде тiрк

елiп, бұқар

алық ақпар

ат құр


алын есепк

е қою 


тур

алы №9650-Г  к

уәлiгi берiлг

ен.


Ред

акция авт

орлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

ау

ап

 бермейдi.

Авт


орлар қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 кег

ль) ас


атын ма

териалд


ар

 

қабылданб

айды.


«Алаш айнасынд

а» ж


арияланған ма

териалд


ар мен с

уре


тт

ердi


 

көшiрiп немесе өңдеп б

ас

у үшiн редакцияның ж

азб


аша рұқс

аты


 

алынып, г

азе

тк

е сiлтеме ж

ас

алуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк 

иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8 

(727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №1010

Ас

тана  қаласы «Аст

ана-По


лигр

афия»,


Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.: 

8 

(7172) 37-05-59

Тапсырыс – №1753

Шымк

ент қаласы «Оңтүстiк по

лигр


афия» б

аспалар үйi» ЖШС

Байтұрсынұлы  көшесi, 18-үй. Т

ел.: 


8 

(7252) 30-03-30, 30-03-31

Тапсырыс – №8175

Бағасы  к

елiсiмдi


Таралымы – 10 000 дана

Газе


т сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

йн

асы» г

аз

ете ж


аз

ыл

у инд

екс


i: 6

42

59Ре

да

кцияның

 м

екен

жайы


Ал

маты

 қ

алас

ы,05


005

1,

 Бег

ал

ин кө

ш

есі, 1

48

/1 Аe-

m

ailinf

o@

alashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

Атыр


ау – Бақытгүл Б

АБ

АШ, тел.: 87015533653

Қар


ағанды – Серiк САҒЫНТ

АЙ, т


ел.: 8777 3909779

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т, т


ел.: 8777 7054466

Өск


емен – А

зама


т ҚА

СЫМ, т


ел.: 8777 3554114

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Бөлiм редакторлары: Құб

аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с

аяси бюро, т

ел.: 

388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

ел.: 

388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

ел.:

 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т, т

ел.: 


388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

ел.: 


388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


ел.: 

388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

ел.: 


388-80-62

БҮГІН:

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

ТАМЫЗ

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 06:09 

 

            13.30 

 

           19:39   

ЖҰЛДЫЗ

-

ЖОРАМАЛ

 

ТОҚТЫ

Егер ойыңызда жүрген 

жос парлардың жүзеге асуына 

көбірек көңіл бөлсеңіз, бүгін 

жақсы нәтижелерге қол жет кі зе-

сіз. Басқалардың тапсырмасын 

орын дау біраз қиынға соғады. 

Келіс сөздер өткізгенде әрбір 

сөзіңізге мұқият болыңыз. 

ТОРПАҚ

Сізге бүгін күрделі шешім 

қабылдауға тура келеді. 

Әдет те сіз шындыққа тура қа-

рауға қорықпайсыз, бірақ қазір 

мәселе сезімге, адамның ар-ұя-

тына қатысты болғандықтан 

абай лаңыз. Өзіңіз әбден тек сер-

ме ген ақпаратқа сенбеген аб-

зал. 


ЕГІЗДЕР

Бұл күні сіз қиялға ерік 

бе ріп, шын мәнісінде жұртты 

таң ғалдыратын идеялар ой-

лап таба аласыз. Олардың 

бәрі тез арада жүзеге аспауы 

мүм кін, бірақ қазір сол ойдың 

іске асуына шын көңілден кө-

мек тесетін адамдарды табуға 

болады. 


ШАЯН

Сізге бүгін өз ұс та ны мы-

ңыз 

ға адалдықты сақтау қиын ға соғады. Өйткені бұл 

күн қызықтырғыш, еліктіргіш 

оқи ғаларға байланысты болады. 

Ал оған қарсы тұру оңай емес.

Өзіңізді қолдамайтын достармен 

арада түсініспеушілік туады. АРЫСТАН

Бүгінгі күніңіз көп істерге 

қолайлы болып қалыптасады. 

Сіз ішкі түйсігіңіздің арқа сын-

да, нені қай кезде жасау орынды 

екенін сезіп отырасыз. Сон дық-

тан да ешнәрсе жоғалтпайсыз. 

Оған қоса пайдалы келі сім шарт-

тарға отыра аласыз. 

БИКЕШ

Бұл күн өміріңізге жақсы 

өзгерістер алып келеді. Кәсіби 

са лада табысқа жету, ойы-

ңыз дағы жобаны жүзеге асы ру-

мен байланысты болмақ. Бас-

шылық сіздің іскерлік қабі ле ті-

ңізді байқайды. Егер қаласаңыз, 

қызметте жоғарылай аласыз. 

Та

рату

 қызме


тi 

те

л.: 8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00

8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kzҚабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Ауа райы

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 215

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

Аста


на

 б

юросының ж

ет

екшiсi Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Қана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

Арман А

СҚАРОВ – тілшіТамыздың 26-сы

Алаштың атаулы күні

• 171 жыл бұрын (1840) Оралда орталық мәдениет және демалыс 

бағы ашылды. 

13 жыл бұрын (1998) Тараз қаласындағы Тараз мемлекеттік 

университетінің алдына ұлы тарихшы, шығыстанушы, ойшыл, ақын, 

қолбасшы Мұхамед Хайдар Дулатиге ескерткіш орнатылды.

12 жыл бұрын (1999) Қазақ ұлттық университеті ғимаратында 

академик Өмірбек Жолдасбековке ескерткіш тақта орнатылды.

Барлық мұсылман қауымы үшін қасиетті Қадір түні (2011 жылғы 

тамыздың 26-сынан 27-сіне қараған түн – 1432 хижра жылының 26, 

27-ші рамазаны). Айлардың ұлығы – Рамазан, күндердің ұлығы – 

жұма болса, түндердің шапағаттысы – Қадір түні.Туған күн иелері

Құлман Әміров (1939) – Қазақстанның еңбек сіңірген 

құрылысшысы;Анатолий Дерновой

 (1951) – ҚР Қоршаған ортаны қорғау 

Министрлігінің жауапты хатшысы, медицина ғылымының докторы, 

доцент;


Ерлан Тайғұлов (1957) – «Астана Медициналық Университеті» 

АҚ Хирургия кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымының 

докторы, профессор;

Мирболат Аюпов (1963) – «Транстелеком» АҚ президенті;

Сәкен Қаныбеков (1966) – Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 

орынбасары;Қанат Кәрімов (1964) – Павлодар облыстық мәдениет 

басқармасының бастығы;Мағжан Ілиясов (1974) – Президент Әкімшілігі Сыртқы саясат 

орталығының меңгерушісі;Ернар Әліпбек (1979) – Window on Kazakhstan Consulting Group 

ЖШС бас директоры;Үлес Нысанбек (1980) – Қазақстан Президенті жанындағы стратегиялық 

зерттеу институты директорының орынбасары;Ертай Нүсіпжанов (1983) – «Алаш айнасы» газетінің Қытайдағы меншікті 

тілшісі.


Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, 

мәртебелеріңіз арта берсін! 

«Алаш айнасы»

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


Алматтың әзілдері

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

XVII ғ. 


ағылшын. 

күміс 


шақасы

Өрмекшінің 

тор құратын 

талшығы


Әнші әйел 

даусы


Құрлыққа 

бейімдел-

ген балық

«Шыж-


мыж» 

(тағам)


Хим. 

элемент, 

галоген

Көзәйнек түрі

Аспан 


әлеміндегі 

жұлдыздар 

жүйесі

Жасанды


тіл

Көңіл


Сауал

Тектелгі


Көркем 

шығарма-


дағы кейіпкер

Болар-


болмас,

сәл ғана


Оқшаулаған 

адамдар 


тұратын 

аумақ


Қатерлі

мал індеті

Әділет 

пен тәртіп құдайы 

(Мысыр)


Әртістердің 

бояуы


Алғыс

Таға


Тапал 

жылқы


Дене

Кино-


жүлде

Бесбұрыш


Саусақпен 

өлшенетін 

өлшем

Төл


анасы

Италия


ф/клубы

XIX ғ. 


басындағы 

сәулет өнері

Жіптің, тал-

шықтың 


тығыздығын 

өлшеу бірлігі

Р.Нұғманов 

фильмі


Екі келіншектің әңгімесінен:

– Кеше күйеуіңнің туған күніне не сыйладың?

– Ақша бере салдым. Бүгін базарға барып көйлек сатып 

аламын.


***

Үш жігіт дүкенде сауда жасап тұр:

– Бізге үш жәшік сыра, бір жәшік арақ, бір жәшік газ дал-

ған сусын, 10 қорап темекі, балық пен колбасадан үш келі-

ден және оншақты бөлке нан беріңізші.

Сатушы жігіт:

– Мен де барайыншы...

***


Құрбылар кездесіп қалады:

– Кеше түнде күйеуім үйге қатты қызып келді.

– Шу шығарған шығар?

– Қайдағы, басы ауырып дене қызуы 40-тан асып, жатып 

қалды ғой...

***


Бір жігіт досының үйіне келеді:

– Ішетін бірдеңең бар ма?

– Су бар...

– Одан күштірегі жоқ па?

– Мұз бар...

 

   

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

15 жыл бұрын жоғалған 

шайтанарбасын таптыҰрланған нәрсе ондаған жылдан соң иесіне қайта айналып келуі 

мүмкін. Швецияның Евле қаласының тұрғыны Агнета Валленге 

полиция 1996 жылы жоғалып кеткен велосипедін тауып берді.

34 жастағы Валлен ол кезде 

мектеп оқушысы болатын. Ол әлдебір 

жерге велосипедін қойып кеткені сол 

еді, әлдекімдер екі дөңгелекті көлігін 

қолды еткен. Қыз бірден полицияға 

шағымданады, бірақ іздестіру 

жұмысы жылдарға созылып кетсе де, 

еш нәтиже бермейді. Бүгінде отбасын 

құрған Валлен шайтанарбасын 

мүлдем ұмытып кеткен еді, жуырда 

тәртіп сақшылары оған күтпеген 

хабарды жеткізді – 15 жыл бұрын 

ізім-ғайым болған велосипед Евледен 

70 шақырым жердегі Седерхамн 

қаласынан табылды! Көлікті сәл ғана 

тот басқаны болмаса, сырғып тұр. 

Полиция қазір ұрының аты-жөнін 

анықтап жатыр.

Соғыс кезінде әзірленген 

еттен дәм татқызды 

Швециялық зейнеткер Эскин Карлсон Екінші дүниежүзілік 

соғыс кезінде бұқтырылып, қалбырға салынған сиыр етін мей-

ман дарға ұсынды. 70 жыл дан астам уақыт сақталған өнім еш 

бұзылмапты.

The Local басылымының хабар-

лауын ша, соғыс уақытындағы ас-

тың дәмін көру үшін қария арнайы 

дастарқан жайып, қонақ шақырған. 

Алдымен қалбырдағы ет мы сық-

тар ға берілді. Кейін Карлссоның өзі 

ауыз тиіп, өнімнің сол күйі сақ тал-

ғанына көз жеткізді. Ет иістенбеген, 

дәмі де кетпеген болып шықты. 

Зейнеткердің айтуынша, бұл қал-

быр ды 1940 жылы оның туыс қан-

да ры дайындаған. Швеция фа-

шизм мен болған соғысқа қатыс па-

са да, сол жылдары ел азық-тү-

ліктен тапшылық көрген еді. Карлс-

сон ның отбасы бұл қалбырларды 

үнем деп қолданып, көбін «алда 

бұдан да қиын кез болуы мүмкін» 

деп сақтаған. +13+15

о

 

 +3+5

о

+22+24

о

 

+7+9

о

+15+17

о

 

+8+10

о

 +22+24

о

 

+10+12

о

 +25+27

о

 

+16+18

о

 

+11+13о

 

+2+4

о

 

+11+13о

 

+4+6

о

+27+29

о

 

  +16+18

о

+31+33

о

 

+13+15

о

+26+28

о

 

 +15+17

о

+13+15

о

 

+6+8

о

 +12+14

о

 

   +6+8

о

  

+18+20

о

 

 +9+10

о

 

+26+28

О

 

+15+17

О

  

+29+31

о

 

+17+19

о

        


+10+12

о

 

+4+6

о

  

+17+19

о

 

 +4+6

о

 

+31+33

О

 

+16+18

О

ТАРАЗЫ

Сіз бұл күнді айтарлықтай 

жаңалықсыз, тыныш өткі зе-

сіз. Әрине, егер өзіңіз алыс 

бо лашаққа жоспар құрып, әлек 

бол масаңыз, барлығы да жақсы 

бо лады. Алдын ала тәжірибеден 

өт кізудің қажеті шамалы, бәрі 

өз уақытымен келеді.

САРЫШАЯН

Ұсақ-түйек мәселелерге 

назар аударып, дер кезінде 

ше шіп тастағаныңыз жөн. 

Се бебі сізге алға жылжуға 

ке дергі келтірулері мүмкін. Бүгін 

ай налаңыздағы  адамдардың 

ке ңесіне, ескертулеріне құлақ 

тү ріп жүріңіз, қажет болып қа-

лады. 


МЕРГЕН

Кәсіби тұрғыдан қа ра-

ған да да, жеке өміріңізге 

қа тысты күніңіз өте жақсы 

өтеді. Қайырымдылық ша-

ра лар мен  айналыссаңыз,  алға 

қой ған мақсатыңызға тез жете-

сіз. Осы күнге романтикалық 

кез десу белгілесеңіз, жолыңыз 

бо лады.


ТАУЕШКІ

 

«Жеті рет өлшеп, бір рет кес» дегендей, бүгін әрекет 

етуге асықпай, алдымен 

жақ сылап ойланыңыз. Сізге өт-

кенді еске түсіруге тура келуі 

мүм кін, өйткені іздеген сұра ғы-

ңыз дың жауабы сонда болуы 

ғажап емес. Шыдамды бо лы-

ңыз. 


СУҚҰЙҒЫШ

Осы күні таңертеңнен 

бас тап өзіңізді мазасыз се зі-

нуі ңіз мүмкін. Оның себебі 

кейін белгілі болады. Сізге қазір 

бо саңсуға болмайды. Күніңіз 

сіз ден белсенді әрекеттер күтеді. 

Өзі ңізді ғана емес, жақындардың 

да жағдайын ойлаған жөн. 

БАЛЫҚТАР

Бүгін маңызды жеңіске 

жетуге мүмкіндігіңіз өте мол, 

бірақ есіңізде болсын, жағ-

дай ерекше әдістерді қол да нуы-

ңыз ды талап етеді. Басқаның 

көр сеткен жолымен жүру онша 

жемісті болмайды. Жеке өмі рі-

ңіз ді өзгертуге сәтті күн. 

Газетіміздің  №150 (602) санында жарияланған сканвордтың жауабы 

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: 

Болид. Лот. Пида. Қосын. Шар. Лаж. Лия. «Мария». Виола. Оқа. Мао. Метан. Аудит. Тас. Ура. Ма. Ызба. Сиам. ТІГІНЕН: 

Бодони. Қауыз. Ява. «Бипыл». Миуа. Динамометр. Жал. Ас. «Алаш». Рамат. Ақи. «Анама». Әтір. Яго. Сам.Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет