Ізденістер, №1 исследования, НƏтижелер 2015 результатыжүктеу 6.69 Mb.
Pdf просмотр
бет9/66
Дата02.04.2017
өлшемі6.69 Mb.
#6195
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   66

Қорытынды 

Маусым  айының  басында  бүршіктердің  толық  қалыптасқан  күйде  жəне  көзшелеу 

үшін  жарамды  болады.  Жас  жəне  жасартылған  ағаштардағы  өркендердің  ортаңғы 

бөліктеріндегі өзек пен сүректің арақатынасы олардың түпкі жақтарындағысына қарағанда 

барынша қолайлырақ.  

Жасартылған  ағаштардағы  өркендердің  түпкі  жəне  ортаңғы  жақтары  олардың  ұшы 

жақтарына  қарағанда  өзектің  барынша  оңтайлы  қатынасына  ие.  Жасартылмаған  кəрі 

ағаштардың өркендері өте əлсіз жəне көлденең қимасының жартысына жуығын алатын күшті 

дамыған өзекті болып келеді, сондықтан көзшелеудің өсіп-өнуіне кері əсер етеді. 

Маусымның басы мен шілденің ортасында көзшелеп телу кезінде камбийдің белсенді 

қызметі салдарын телудің ең жақсы өміршеңділік көрсеткіштеріне қол жеткізіледі. 

 

Əдебиеттер  

 

Аяпов К.Ж., Капитова Г.А., Мажитова Р.С. Жеміс шаруашылығы. Сөздік-Словарь, 

Алматы, 2005 

Команич И.Г. Биология, культура, селекция грецкого ореха. Кишинев, "Штиинца", 

1980, 144 с. 

3  Виноградов  Н.П.,  Виноградов  А.В.    Отбор  и  размножение  ореха грецкого  на  юге 

Киргизии. Лесное хозяйство, 1971, № 10, с. 83-85. 

4   Виноградов Н.П. Прививка ореха грецкого черенком. Лесное хозяйство, 1970, № 

12» е. 17-21. 

5  Сергеенко  Ф.И.  Маточный  фонд  грецкого  ореха  на  Черноморском  побережье 

Краснодарского края. Труды Сочинской НИ опытной станции. Краснодар, 1968, с. 136-163. 

6  Цуркан  И.П.,  Чеботарь  Е.И.,  Важаке  Г.И.  Рекомендации  по  технологии 

производства  привитого  посадочного  материала  грецкого  ореха  с  использованием  зимней 

прививки. М. , "Колос", 1979, 24 с.   

 

 

                Барлыкбеков Ж.  

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА В  

ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА  

 

Аннотация  В статье приведены результаты исследовании по изучению разработки 

новой  технологии  размножения  грецкого  ореха.  В  результате  исследовании  установлены 

приемлимые способы размножения грецкого ореха.  Ключевые  слова:  грецкий  орех,  маточник,  посадочный  материал,  размножение, 

прививка. 

 

 

 61 

 

 

Barlyqbekov Zh.  

 

 NEW TECHNOLOGY OF MULTIPLICATION WALNUTS IN  

THE SOUTHEAST OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract  In article results of study on the development of new technology multiplication 

walnut. This study found comprehensible methods of reproduction walnut.  Keywords: walnut, liquor, planting material, breeding, grafting. 

 

 

ƏОЖ 633/635.58  

 

Барлықова Н.Ə.,  Есенбаева Г.Л.  

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 

КҮЗДІК БИДАЙДЫҢ СЕБУ ƏДІСІ МЕН МӨЛШЕРІНІҢ ӨНІМДІЛІГІНЕ ƏСЕРІ  

Аңдатпа  

Мақалада  Алматы  облысының  тау  бөктері  жағдайында  күздік  бидайдың  Алмалы 

сортын  тар  қатарлы  əдіспен  гектарына 4,0 млн  жəне  тоғыспалы  əдіспен 4,5 млн  дəн  себу 

оңтайлы  өнім  алуға  жəне  экономикалық  тиімділікті  арттыруға  үлкен  əсер  ететіндігі 

анықталды. 

Кілт сөздер: күздік бидай, себу əдісі, себу мөлшері, өнімділік. 

 

Кіріспе 

Күздiк  дəндi  астық  дақылдар  азық-түлiктiк  маңызы  жағынан  жаздық  дəндi  астық 

дақылдарына  теңесе  отырып,  одан  бiрқатар  артықшылықтарымен  ерекшелiнедi.  Күздік 

бидайдың  потенциалды  мүмкіндігі  өте  жоғары.  Өзінің  өсіп-даму  кезеңінің  ұзақтығына 

байланысты күздік дəнді астық дақылдар күн энергиясын, күзгі жəне ерте көктемгі ылғалды 

жəне  қоректік  заттарды  толық  пайдаланады,  топырақты  эрозиядан  қорғайды, 

арамшөптермен  жақсы  күреседi,  аурулармен  аз  залалданады,  машина-тракторлы  паркты 

тиімді пайдалануына байланысты, шаруашылықты ұйымдастыру жағынан өте бағалы дақыл 

болып саналады. 

Күздік бидайды əр түрлі тəсілдермен: тар қатарлы (қатараралығы - 7,5 см), жай қатарлы 

(қатар аралығы 15 см) жəне тоғыспалы əдіспен себуге болады Дақылды жай қатарлы əдіспен 

себу,  ылғалы  тапшы  аймақтарда  жақсы  нəтиже  берсе,  жауын-шашын  мол  түсетін 

аймақтарда, суармалы жерлерде, тар қатармен сепкен жөн. Тар қатарлы немесе тоғыспалы 

əдіспен  сепкен  кезде  тұқым  мөлшері 10-15% көбейтіледі.  Күздік  бидайдың  əр  гектарға 

себілетін тұқым мөлшері тəлімі жерде 4,0-5,0 млн., ал суармалы жерлерде 5,5-6,0 млн. дана 

өнгіш тұқым болуы тиіс.  

Күздік  бидайдан  жоғары  сапалы  өнім  алу  үшін  қолайлы  себу  мөлшерін  дұрыс 

тағайындау керек. Себудің қолайлы мөлшері тұрақты емес, ол егу алаңына, себу уақытына, 

тұқым сапасына жəне де басқа көрсекіштерге байланысты өзгеріп отырады. Себу мөлшерінің 

өзгеруі  аймақтың  топырақ-климат  жағдайына  байланысты,  ылғалы  көп  аймақта  артып, 

құрғақ аймақта кеміп отырады [1].  

Қазақстанның  əртүрлі  географиялық  аймақтарындағы  себу  мөлшеріне  əсер  ететін 

фактор  өсімдікті  ылғалмен  қамтамасыздандыру  болып  табылады.  Ылғалмен  жақсы 

қамтамасыз  етілген  жағдайда  себу  мөлшерін  арттыру  қажет.  Алматы  облысының  сұрғылт 

қоңыр  топырағында  жүргізілген  тəжірибелерде  күздік  бидайдың  жоғарғы  өнімділігін 

гектарына 6-7 млн.дана дəн сепкенде алған [2].  62 

 

Қазақстанның оңтүстік, оңтүстік-шығыс аймағы суармалы жерлерінде күздік бидайдың себу мөлшері қатаң бақылануы тиіс. Себу мөлшеріне байланысты жүргізілетін зерттеулер 

сорт  ерекшелігіне,  себу  мерзіміне,  алғы  дақылға,  топырақ-климат  жағдайына  қарап 

қойылады. Себу əдісі мен мөлшеріне байланысты жоғары өнім түзілуі ең алдымен танапта 

өнім беретін сабақтың қолайлы түрде құрылуына байланысты. Болашақ өнімнің 50% өнім 

беретін  сабақ  тығыздығына, 25% масақтағы  дəн  санына, 25% 1000 дəн  салмағына 

байланысты болатындығы мəлім. Дəн сапасына алғы дақылдардың, тыңайтқыштардың, себу 

мөлшерінің, себу мерзімінің əсері əр жылдағы нақты топырақ-климат жағдайындағы өнім 

беретін түптің 2-3 сабақ пен масақ тығыздығы 1 м

2

-қа 400-600 дана болғанда өсімдік жоғарғы өнімділікке ие болады [3].  

Зерттеу əдістері мен нысаны  

Күздік  бидайдың  Алмалы  сортының  себу  əдісі  мен  мөлшерінің  өнімділігіне  əсерін 

бақылау  мақсатында,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің  «Саймасай»  ауылында 

орналасқан «Агроуниверситет» оқу-тəжірибе станциясының (ОТС) тəжірибе алаңында 2013-

2014 жылдары зерттеу жұмыстары жүргізілді.  

 

Алынған нəтижелер  

Күздік  бидай  дақылының  өнім  деңгейі  оның  биологиялық  ерекшеліктеріне  жəне 

агроэкологиялық факторлар əсеріне байланысты өзгерді. Тəжірибеде, күздік бидайдың толық 

пісіп  жетілу  кезеңінде  жүргізілген  құрылымдық  талдауда:  бір  өсімдіктің  түптену 

коэффициенті,  масақтағы  дəн  саны  мен  салмағы  жəне  бір  шаршы  метр  жердегі  өнімді 

сабақтар саны жəне 1000 дəннің салмағы анықталды (кесте 1). 

 

Кесте 1 - Күздік бидайдың себу əдісі мен мөлшерінің өнім құрылымына əсері №   Тəжірибе нұсқалары 

Түптену 


коэффи-

циенті 


Өнімді 

сабақтар 

саны саны 

2, дана 

1000 


дəннің 

салмағы, 

гр 

Масақта-


ғы дəн  

саны, 


дана 

Масақта-


ғы дəн 

салмағы, 

гр 

əдісі 


себу 

мөлшері, 

млн/га  Жай қатар 

 

3,5 1,06 254,4 49,8 28,0 1,39 4,0 1,08 296,5 49,4 26,6 1,31 

4,5 1,07 343,4 46,6 26,1 1,21 

5,0 1,02 373,8 49,3 24,0 1,18 

2  Тоғыспалы  

3,5 

1,09 


266,1 

49,0 


29,0 

1,45 


4,0 1,12 329,9 49,7 28,1 1,39 

4,5 1,13 375,2 50,2 28,3 1,42 

5,0 1,05 394,2 48,3 25,1 1,21 

3  Тар 


қатарлы  

3,5 1,11 291,4 48,6 25,2 1,22 

4,0 1,41 422,4 50,9 25,0 1,27 

4,5 1,21 420,3 49,4 25,1 1,23 

5,0 1,09 409,2 48,5 25,2 1,22 

 

Күздің бидай өнімін қалыптастыруына тікелей əсер ететін биологиялық көрсеткіштерді сараптай отырып, барлық  нұсқалар бойынша алынған өнімділікті салыстыру нəтижесінде, 

ең  жоғарғы  өнімді  тар  қатарлы  əдіспен 4,0 млн/га  дəн  себілген  нұсқадан – 53,8 ц/га  жəне 

тоғыспалы əдіспен 4,5 млн/га дəн себілген нұсқадан – 53,3 ц/га (бақылаумен салыстырғанда 

14,8-11,6 ц/га артық) алынғаны анықталды (сурет 1). 

 


63 

 

 Сурет 1 - Күздік бидайдың себу əдісі мен мөлшеріне байланысты өнімділігі, ц/га 

 

Жүргізілген зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша Алматы облысының тау бөктері жағдайында күздік бидайдың Алмалы сортын тар қатарлы əдіспен 4,0 млн/га өнгіш 

дəн жəне тоғыспалы əдіспен 4,5 млн/га өнгіш дəн себу жоғары өнім алуды қамтамасыз етті.  

Əдебиеттер 

 

1.Жанғазиев А.С. жəне т.б. Күздік бидайдың мол өнімді жаңа Алмалы сорты. Ж.Жаршы, 

2004, №11, 31-35 б. 

2.Сыдық  Д.А.  жəне  т.б.  Күздік  бидай  сорттарының  егілу  əдістемелігіне  байланысты 

өнімділігі. ж.Жаршы, 2008, №12, Б. 53-55. 

3.Гостюхина  В.Л.  Сроки  сева  и  нормы  высева  семян  озимой  пшеницы // Аграрная 

наука. – 2001. – №8. С.– 10-11. 

Барлыкова Н.А., Есенбаева Л.  

 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

          Аннотация    Установлено,  что  повышение  урожайности  озимой  пшеницы  сорта 

Алмалы  в  условиях  предгорной  зоны  Алматинской  области,  достигается  при  узкорядном 

способе посева с нормой высева 4 млн. всхожих семян на 1 га и при перекросном способе 

посева с нормой высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

           Ключевые слова: озимая пшеница, способы посева, норма высева, урожайность. 

 

 

Barlykova N.A., Yessenbayeva G.L.   

INFLUENCE OF WAYS SEEDING AND NORM SEEDING ON THE YIELD OF 

WINTER WHEAT 

 

             Summary  

It is established, increase of productivity of winter wheat of a grade of Almala in 

the conditions of a foothill zone of Almaty region, at a narrow-rowed way of crops with norm of 

seeding of 4 million the vskhozhikh of seeds on 1 hectare and at a perekrosny way of crops with 

norm of seeding of 4,5 million the vskhozhikh of seeds on 1 hectare.  

Keywords:

 

winter wheat, ways seeding

, norm of seeding, productivity.

 

 

 

3,5 млн/га

4,0 млн/га

4,5 млн/га

5,0 млн/га

Жай қатар

35,5

39

41,744,2

Тоғыспалы

37,8

46,1


53,3

47,8


Тар қатарлы

35,7


53,8

52,1


50

64 

 

УДК 581.5: 631 

 

Бахадырулы Ж., Сулейменова А.Т., Усен К. 

 

Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы 

 

ДЕМУТАЦИЯ ДЕГРАДИРОВАННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ  

Аннотация  

Изложены  результаты  исследований,  проведенных  после  выпасной  деградации 

пастбищных  экосистем.  На  основе  анализа  предыдущих  исследований  и  результатов 

повторного  картографирования  обсуждается  ход  демутационных  сукцессий  растительных 

сообществ. 

Ключевые слова: Экосистемы, пастбища, деградация, картографирование, травостой, 

растительные сообщества, демутация, сукцессия.  

Введение  

Развитие  экономики  Казахстана  в  советский  период  было  экстенсивным  в  целях 

максимального  использования  природных  ресурсов  с  минимальным  учетом  последствий 

хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды. Это привело к масштабным 

и  глубоким  нарушениям  функционирования  экосистем,  масштабному  опустыниванию  и 

потере биологического разнообразия [1]. 

После расформирования совхозов и колхозов в начале 90-х годов, произошло резкое 

сокращение поголовья скота, также сократилась и пастбищная нагрузка. Все построенные 

для равномерного рассредоточения скота на пастбищах жилые и хозяйственные постройки, 

колодцы и электрические столбы были разрушены, выломаны. Нагрузка на пастбища упала 

до  полного  отсутствия  выпаса.  Оставшееся  незначительное  поголовье  скота  начало 

концентрироваться в населенных пунктах, выпасаться вокруг них и продолжать подвергать 

деградации именно пастбища вокруг сельских населенных пунктов. За пределами дневного 

выпасного  расстояния  вокруг  поселков  пошли  интенсивные  демутационые  процессы  на 

деградированных участках пастбищ [2]. 

Материалы и методы  

Нами,  с  целью  выявления  общего  характера  восстановления  растительности, 

проводились полевые наблюдения на плато Бозой, расположенного на предгорной равнине 

Чу-Илийских  гор.  Было  проведено  выборочное  повторное  картографирование  части 

территории бывшего совхоза имени Т. Бокина Алматинской области с попутным заложением 

экологических  профилей.  Экологическое  профилирование  производилось  методом 

экотонов,  разработанным  Р.А.  Мирзадиновым  и  введенным  в  «Научно-методические 

указания по мониторингу земель Республики Казахстан [3]. Степень деградации экосистем 

оценивалась по критериям, разработанным Л.Я. Курочкиной (таблица 1) [4]. 

Для  охвата  всех  экологических  условий  произрастания  растительных  сообществ, 

предварительно была проанализирована карта кормовых угодий 1984 года. 

Результаты исследований и их обсуждение  

Анализ  материалов  ботанико-кормового  обследования  территории  бывшего  совхоза 

имени  Т.  Бокина  показал,  что  бело-земельно-полынные  пастбища,  которые  по 

закономерностям  зонального  распределения  растительности  должны  доминировать  в 

составе  травостоя  полупустынных  экосистем,  вследствие  чрезмерного  пасторального 

воздействия  утратили  свое  господствующее  положение.  Основу  запаса  кормов  составлял 

низко-продуктивный модификационный травостой из эфемеретума, однолетних солянок, в 

большом  обилии  встречались  сообщества  сорных  многолетников,  таких  как  адраспан 

(PeganumharmalaL.), итсигек (AnabasisaphyllaL.), вьюнок (ConvolvulusfruticosusPall.), софора 

(Vexibiapachycarpa (L.)Bge.) и др. 65 

 

Как  видно  из  таблицы 2, коренные  бело-земельно-полынные  сообщества, приуроченные  к  сероземам  светлым  супесчаным  занимали 246 га.  Площадь 

модификационных сообществ, которые характеризуют стадий сукцессионного ряда данных 

сообществ, составляла 14893 га. 

Площадь  коренных  бело-земельно-полынных  сообществ,  приуроченных  к  сероземам 

светлым  суглинистым  составляла  всего 140 га,  модификационный  травостой  данных 

сообществ занимал 10109 га, т.е. более 98% бело-земельно-полынников были деградированы 

в разной степени. 

Таблица 1 - Основные показатели деградации (опустынивания) пастбищ по Л.Курочкиной 

Тип 

опус-


тынива

ния 


Степень опустынивания

Причины 


опусты-

нива- 


ния

Слабая  


Умеренная 

Сильная 


Очень 

сильная 


Деград

ация 


растит

ельнос


ти 

Проявление 

признаков 

деградациив 

засушливые 

годы   


Уменьшение 

численности и 

урожайности, 

вытеснение 

редких 

растений, появление 

сорняков 

Вытеснение 

основных видов 

нежелательными и 

однолетними, 

снижение 

урожайности, сок-

ращение сезоннос-

ти использования 

Сильная 

изреженность 

и засорен-

ность нежела-

тельными 

видами 


Выпас, 

рубка 


кустарни-

ков затоп-

ление 

захламле-ние 

Деград


ация 

почв 


Слабое 

нарушение 

поверхности 

восстанов-

ление 

возможно Разрыхление 

или 


уплотнение 

поверхности, 

увеличение 

засоления, 

обсыхание 

Признаки 

дефляции, вынос 

пылеватых частиц 

Сильное за-

соление, забо-

лачивание 

при 


затоплении 

Выпас, 


распашка, 

загрязне-

ние влия-

ние диких 

животных 

В  составе  травостоя  бело-земельно-полынных  пастбищ,  приуроченных  к  сероземам 

смытым  и  бело-земельно-полынно-терескеновых  пастбищ,  приуроченных  к  сероземам 

светлым  супесчаным  присутствовали  низко-продуктивные  эфемеры  и  эбелек 

(CeratocarpusarenariusL.), величина урожайности которых зависит от погодно-климатических 

условий.  Необходимо  отметить,  что  доминант  травостоя  терескен  роговидный 

(Eurotiaceratoides (L.)C.A.Mey.) и  эбелек  песчаный  относятся  к  вторичной  растительности 

пустынной и полупустынной зон. 

Территория хозяйства до 1993 года подвергалась интенсивному выпасу при высокой 

нагрузке  скота.  Вследствие  этого  происходила  повсеместная  деградация  пастбищных 

экосистем от чрезмерной нагрузки на единицу площади. 

Существенные изменения растительного покрова в сторону восстановления выявилось 

при  сравнении  материалов  геоботанического  исследования 1984 года  и  результатов 

повторного картографирования. 

В результате изучения переходных полос (экотонов) нами были выявлены множество 

сукцессионных  смен  растительности.  Например,  в 1984 году  в  контуре 40 наблюдалась 

пастбищная  дигрессия  (вокруг  стригального  пункта)  господствовал  сорнотравный  с 

эфемерами катаценоз с доминированием адраспана, брунца, кузинии (Causiniaalata), итсигека 

(70

  площади  контура),  картина  изменилась.  В  настоящее  время  от  стригального  пункта остались  только  развалины  и  один  домик,  доминируют  из  эфемеров  осочка  и  мятлик,  к 

которым  иногда,  причем  в  малом  количестве,  примешивается  сорнотравье. 10% контура 

занимают  коренные  сообщества  полыни  белоземельной  на  сероземах  светлых 

солончаковатых супесчаных. 

В контуре 185 были сильно-деградированы 60% пастбищ, сейчас 15% пастбищ средне-

деградированы,  а 60% пастбищ  контура  занимают  коренные  сообщества  полыни  узко-

дольчатой (Artemisiasublessingiana) на сероземах светлых смытых супесчаных. 


66 

 

Таблица 2 – Площади занятые коренными сообществами и модификационым травостоем Названия сообществ, модификации 

Площадь, 

в га 

Бело-земельно-польные, иногда 

с 

эфемерами и 

терескеном 

(Artemisiaterraealbae, Alissumdesertorum, Poabulbosa, Eremopyrumorientale, 

Carexpachystlis) 

А-на сероземах светлых супесчаных 

а) белоземельнополынно-эбелековая с эфемерами (бурачок, мятлик) 

б)  эбелеково-белоземельнополынная,  иногда  с  эфемерами  и  адраспаном 

(Trigonellaarcuata, бурачок)  

в) сорнотравно-белоземельнополынная (Peganumharmala, итсигек) 

г) эбелековая с эфемерами и терескеном( бурачок, мортук) 

д) эбелеково-сорнотравная с эфемерами  (гармала, софора, итсигек, бурачок, 

пажитник, мортук) 

е) адраспаново-эбелековая с эфемерами (бурачок, пажитник) 

ж) сорнотравная (гармала, софора) 

Б-на сореземах светлых суглинистых 

а) белоземельнополынноэбелековая с адраспаном 

б) эбелеково-белоземельнополынная с эферами (бурачок, мортук) 

в) эбелековая с эфемерами (бурачок, пажитник, мортук) 

г) эбелеково-сорнотравная (гармала, адраспан, ежовник) 

д) адраспановая 

В-на сероземах обыкновенных смытых легкосуглинистых и супесчаных 

а) белоземельнополынно-эбелековая с эфемерами, терескеном, адраспаном 

(бурачок, мортук) 

б) эбелеково-белоземельнополынная 

в) эбелековая с эфемерами (бурачок, мортук) 

Белоземельнополынно-терескеновые с эфемерами (бурачок, пажитник) 

А-на сероземах светлых смытых супесчаных по склонам к речкам и оврагам 

Б-на сероземах светлых супесчаных по равнинам 

 

 

 246 

79 


 

798 


173 

6265 


 

5628 


1447 

503 


140 

129 


1381 

8126 


460 

13 


70 

 

111 587 

229 


 

83 


43 

Содержания  контуров  по  результатам  геоботанического  обследования 1984 года, 

проведенного  специалистами  КИО  НПЦзем  и  результаты  выборочного  повторного 

картографирования, проведенного нами, приведены в таблице 3. 

В  результате  анализа  выявлено,  что  ранее 70% территории  были  деградированы  в 

сильной и средней степени.  

 

Таблица 3 – Контура с измененными за время снижения пастбищной нагрузки сообществами (1984-2014 гг.). 

№ 

кон. Содержания  контуров  по  результатам 

исследований 1984 г 

Содержания 

контуров 

по 

результатам исследований 2014 г 1 2 

40 1. Сорнотравные на сероземах светлых 

солончаковатых супесчаных - 70% 

2. Сельхозпостройки - 30% 

 

1. Эфемеровые с сорнотравьем - 50% 

2. Эфемерово-адраспановые - 35% 

3.Эфемерово-

белоземельнополынные – 10% и 4. 

Развалины 5%  

185 1. 


Эбелеково-сорнотравные на сероземах 

светлых супесчаных – 60% 

2. Выходы третичных глин – 30% 

3. Узкодольчатополынно-эфемеровые на 

сероземах смытых супесчаных - 10% 

1. Узкодольчатополынно-

эфемеровые - 60% 

2. Эфемерово-сорнотравные 15% 

3. Тасбиюргуновые – 15% 

4. Выходы третичных глин – 10% 67 

 

37 1. Эбелеково-сорнотравные с эфемерами на 

сероземах светлых солончаковатых 

супесчаных – 80% 

2.Эбелеково-терескеновые с эфемерами и 

адраспаном - 10% 

3. Сорнотравные - 10% 

1. Эфемерово-осеннеполынно-

сорнотравные - 70% 

2. Осеннеполынно-эфемеровые - 

20% 


3. Залежь – 10% 

38 1. 


Солянково-брунцовые на лугово-

сероземных солончаковатых супесчаных 

почвах - 40% 

2. Чиево-солянковые - 30% 

3. Шренкиановополынно-солянковые - 30% 

1. Солянково-эфемеровые - 45% 

2. Чиево-солянковые - 20% 

3. Шренкиановополынно-

солянковые - 20% 

4. Заросли чингила - 15% 

19 1. 

Эбелеково-терескеновые на песках - 80% 2. Терескеново-солянковые на песках – 20% 

1. Терескеново-эфемеровые с 

ковылем – 90% 

2. Эфемеровые с ковылем  

исорнотравьем – 10% 

39 1. 


Бургуново-солянковые на песках - 60% 

2. Терескеново-солянковые - 40% 

1. Терескеново-эфемеровые с 

ковылем - 60% 

2. Эфемеровые с ковылем и 

сорнотравьем - 40% 

42 1. 

Адраспаново-эбелековая на сероземах светлых солончаковатых супесчаных - 60% 

2. Эбелековая с эфемерами и терескеном 

30% 

3.Эбелеково-терескеновая с эфемерами и адраспаном 10% 

1. Эфемеровая с адраспаном, 

редким ковылем и полынью – 100% 

Доминируют мятлик и осока 

48 1. 

Эбелеково-сорнотравные на сероземах светлых солончаковатыхсупесчаных – 100% 

Терескеново-эфемеровые с 

адраспаном – 80% 

Эфемеровые с сорнотравьем – 20% 

44 1. 

Адраспаново-эбелековые на сероземах светлых солончаковатыхсупесчаных – 60% 

2. Эбелековая с адраспаном и терескеном – 

20% 

3. Климакоптеровые – 20% Эфемеровые с сорнотравьем – 

100% 


Продолжение таблицы 3 

1 2 


45 1. 


Эбелеково-сорнотравные с эфемерами на 

сероземах светлых солончаковатых 

супесчаных – 80% 

2. Лебедово-терескеновые – 10% 

3. Солянково-адраспановые – 10% 

1. Белоземельнополынно-

эфемеровые – 75% 

2. Терескеново-

белоземельнополынно-эфемеровые 

– 25% 


 

12 1. 


Эбелековые с эфемерами и терескеном на 

сероземах светлых солончаковатых 

супесчаных – 60% 

2. Эбелеково-сорнотравные – 20% 

3. Терескеново-солянковые – 20% 

1. Белоземельнополынно-

эфемеровые – 85% 

2. Терескеново-

белоземельнополынно-солянковые 

– 10% 


3. Эфемерово-сорнотравные – 5% 

9 1. 


Эбелеково-сорнотравные с эфемерами на 

сероземах светлых солончаковатых 

супесчаных – 80% 

2. Эбелеково-терескеновые – 20% 

1. Эфемерово-

белземельнополынно-адраспановые 

- 100 

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   66
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет