Ізденістер, №1 исследования, НƏтижелер 2015 результаты


Материалдар мен зерттеу əдістеріжүктеу 6.69 Mb.
Pdf просмотр
бет7/66
Дата02.04.2017
өлшемі6.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   66

Материалдар мен зерттеу əдістері 

Тағамдық  құндылығы  жоғары  өнімнің  ассортиментін  көбейту  жəне  жақсарту  үшін 

арнайы  шикізаттардың  түрлерін  жəне  жаңа  өнімдер  өндірісінде  технологиялық  əдістерді 

қолдану  жұмыстарын  жетілдіру  қажет.  Бұл  мақсатқа  жету  үшін  келесі  бағыттағы 

зерттеулерді  жүргізу  керек:  зертханада  кекс  дайындауда  өнімнің  сапалық  көрсеткіштерін 

жақсарту мақсатында рапс майы қолданылды. 

Ұнды кондитер өнімдерін өндіру кезінде қамырды қопсыту үшін негізінен химиялық 

қопсытқыштар (сода, көмірқышқылды аммоний) қолданылады, олар жоғары температурада 

газ тəрізді өнімдер болып ыдырайды. Ашытқыны тек май мен қанты аз өнімдерді өндіруде 

қолданылады, себебі қант ашытқы клеткаларының өміршеңдігін тоқтатады. 

Ұсынылатын технология бойынша кексті жасауға жұмыртқа, қант, рапс майы, сүт, ұн 

жəне  қопсытқыш  пайдаланылды.  Бақылау  ретінде  дəстүрлі  технологиямен  жасалған  кекс 

алынды. 

Дайын өнімдердің ақуызы Кьельдаль əдісімен «UDK6» (Италия) құрылғысында, май 

мөлшері Сокслет əдісімен «SER-148» (Италия) экстракторында анықталды. 

Ауыр  металдарды  анықтау  атомды-абсорбциялық  спектроскопия (AAS) əдісімен - 

«КВАНТ-Z.ЭТА-Т» (

РФ

)  спектрометрінде  жасалды,  пестицидтер  мөлшері  газ хроматографиялық əдісімен – «Кристаллюкс-4000М» (

РФ

) хроматографында анықталды. Микробиологиялық зерттеулер келесі нормативті құжаттарға сəйкес жүргізілді ГОСТ 

9225-84, ГОСТ 30519-97, ГОСТ 10444.12-88. Тəжірибені талдау 

Зертхана  жағдайында  дайындалған  өнімдердің  органолептикалық,  физико-химиялық 

жəне қауіпсіздік көрсеткіштері анықталды (1, 2-кестелер). 

 

                     Кесте 1. Рапс майы қосып дайындалған кекстің сапалық көрсеткіштері НҚ бойынша 

көрсеткіштердің 

атауы 

НҚ бойынша белгіленген 

мөлшері 


Бақылау 15% 

рапс 


майы 

қосылған кекс 

20 % рапс 

майы 


қосылған кекс

Ылғалдылығы, % 

6,8 

6,8 


8,3 

8,7 


Су сіңімділігі, %, аз 

емес 


162,3 210,8 

181,6 


190,7 

Сілтілігі, град көп 

емес 

1,70 1,73 3,8 4,2 Дəмі мен хош иісі 

Кекске сай, 

бөтен дəмі жəне 

иісі жоқ 

Кекске сай, 

бөтен дəмі 

жəне иісі жоқ 

Кекске сай, 

бөтен дəмі 

жəне иісі жоқ 

Кекске сай, 

бөтен дəмі 

жəне иісі жоқ 

Сыртқы көрінісі 

Кекске сай, беті 

тегіс жарықтары 

жоқ 

Кекске сай, 

беті тегіс 

Беті 


жарылмаған, 

тегіс, 


Беті 

жарылмаған, 

бүдірлі, 


44 

 

жарықтары жоқ 

жарықтары 

жоқ 

жарықтары жоқ 

Түсі 


Кекске тəн 

ақшыл сары 

Кекске тəн 

ақшыл сарғыш 

Кекске тəн 

сарғылтқо-

ңырқай түсті 

Кекске тəн 

сарғылтқоңыр  

түсті 


Энергетикалық 

құндылығы 

Белгіленбеген 407,5 

413,1  425,3 

Ақуыз, % 

5,3 


5,7 

6,2 


6,8 

Майлылығы, % 

14,6 

19,1 


18,3 

18,9 


Көмірсулар, % 

53 


53,2 

55 


57 

                

Кесте 2. Рапс майы қосып дайындалған кекстің қауіпсіздік көрсеткіштері 

Көрсеткіш атауы, өлшем 

бірлігі 

НҚ бойынша 

белгіленген 

мөлшері 


15% рапс майы 

қосылған кекс 

20 % рапс майы 

қосылған кекс 

Микробиологиялық көрсеткіштері 

ІТТБ (колиформалар) 

0,01грам (см

3

) өнімде жіберілмейді 

табылмады 

табылмады 

Патогендер, соның ішінде 

25г өнімдегі сальмонеллалар 

жіберілмейді 

табылмады 

табылмады 

Зеңдер, КОЕ/г, артық емес 50  табылмады 

табылмады 

Ауыр металдар, мг/кг, көп емес 

Қорғасын 0,35 

табылмады 

табылмады 

Күшала 0,15 

табылмады

 

табылмады 

Кадмий 0,07 

0,003 

0,004 


Сынап 0,015 

табылмады 

табылмады 

 

Ұсынылған  технология  бойынша  жасалған  рапс  майы  қосылған  кекстердің 

органолептикалық көрсеткіштерін бақылаумен салыстырғанда кем түспеді. Бөтен дəм мен 

иіс  байқалмады,  түсі  жағынан  бақылаудан  тартымдырақ  болды.  Өнімдер  Орал  қаласында 

WESTKAZINVEST - Халықаралық  бизнес-  форумы  жанынан  ұйымдастырылған  көрмеде 

жоғары бағаланды (1-сурет). 

 

 

Сурет 1 -Халықаралық бизнес- форум көрмесіне қойылған рапс майы қосылған кекстер. 45 

 

Физико-химиялық  көрсеткіштері  бойынша:  ылғалдылығы 18-22 %-ға,  сілтілігі 10,5-16,1 %-ға, ақуыз мөлшері 8-16 %-ға артты. 15% рапс майы қосылған кекстің майлылығы 4,4 

%-ға  азайса,  көмірсу  мөлшері 3,3 %-ға  артты.  Ал, 20% рапс  майы  қосылған  кекстің 

майлылығы шамамен 1 %-ға азайып, көмірсу мөлшері 6,6 %-ға артты. 

Сонымен қатар, жаңа технологиямен дайындалған кекс өнімдерін тағамдық қауіпсіздігі 

анықталды, зерттеу нəтижелері олардың қауіпсіз екендігін көрсетті.  

 

Қорытынды 

Ұнды  кондитер  өндірісінде  дəстүрлі  емес  шикізатты,  соның  ішінде  рапс  майын 

пайдаланып сапалы өнімдер өндіруге болатындығы дəлелденді. Рапс майы ұнды кондитер 

өнімдерінің тағамдық жəне биологиялық құндылығын арттырып, емдік–сауықтыру қасиетін 

жоғарылатуға мүмкіндік беретіні анықталды. 

                                                           

Əдебиеттер 

 

1. 

Усембаева Ж.К. Улучшение и корректировка пищевых и хлебопекарных свойств 

муки. –Астана: Сборник тезисов семинара. 2005.-89 c. 

2.

 

Набиева  Ж.С.,  Кизатова  М.Ж.,  Витавская  А.В.,  Тнымбаева  Б.Т.  Технология национальных продуктов длительного хранения// Вестник АТУ. г. Алматы: № 2, 2014 г., С. 

40-45. 


3.

 

Инновационные  технологии  в  области  пищевых  продуктов  и  продукции общественного 

питания 


функционального 

и 

специализированного назначения: 

Коллективная монография / ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ»; под общ. ред. Н.В. Панковой. – СПб.: 

Изд-во «ЛЕМА», 2012. – 314 с. 

4.

 Талейсник М.А. Технологич мучных кондитерских изделий М.: Агропромиздат, 

1986.- 224 с. 

5.

 

Сародумов  Э.Я.  Производство  мучных  кондитерских  изделий.  М..  Экономика, 1968.- 173 с. 

6.

 Бульчук  Е.,  Аксенов  П.,  Скобельская  З.  Пищевая  и  биологическая  ценность 

мучных кондитерских изделий // Хлебопродукты. – 2006 - №7. – С. 54-55. 

7.

 

Кизатова  М.Ж.,  Набиева  Ж.С.  Нурмат  М.Н.  Пророщенное  зерно  кукурузы - сырье для биоприправы // ОНАХТ, Научные труды, выпуск 42, том 1.- С. 247-250. 

8.

 Маудархан Ж., Байбатыров Т.А., Изтаев А.И. Қара жүгері жəне оның тағамдық 

қасиеттері  Республиканская  конференция  молодых  ученых  «Наука.  Образование. 

Молодежь»,  посвященная 20-летию  независимости  Республики  Казахстан, - 25-26 апреля 

2011 г., С. 5. 

9.

 

Матвеева И.В., Белявская И.Г. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители в производстве мучных изделий. – М.: Моспак, 1998.-104 с. 

10.


 

Применение  рисовой  муки  при  производстве  хлебобулочных  и  мучных 

кондитерских  изделий./Под  ред.  Г.А.  Перепелица.-  М.:  Изд.  комбинат  "ЦНИИТЭИ 

хлебопродуктов" 1991г. – 26 с. 

11.

 

Чунихина В., Курцева В. Мука из пророщенного зерна ржи, тритикале и ячменя в детском питании //Хлебопродукты.- 1999. - №7.- С. 10-11. 

12.


 

Лурье И.С. Технология кондитерского производства. - М.: Агропромиздат, 1992. 

– 399 с. 

13.

 

Усембаева Ж.К., Шаншарова Д.А., Нурбай М.Д. Перспектива применения муки сорго для кондитерских изделий. // Пищевая технология и сервис. – 2007. - №3. – C.12-13.  

14.


 

Шарманов  Т.Ш.  Концепция  национальной  политики  питания  Казахстана. 

Алматы, 1996.-36 с. 

15.

 

Рензяева Т.В. Потребительские свойства продуктов переработки крестоцветных масличных  культур  Сибирско-го  региона:  монография / Т.В.  Рензяева;  Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2009. – 200 с. 46 

 

16. 

Прокопенко  Л.Г.,  Бойняжева  Л.И.,  Павлова  Е.В.  Полиненасыщенные  жирные 

кислоты в растительных маслах// Масложировая промышленность. - 2009. - №2.- С. 11–12. 

17.

 

Табакаева  О.В.,  Каленик  Т.К.  Растительные  масла  с  оптимизированным жирнокислотным составом // Масложировая промышленность. 2007. №1. С. 21–22. 

18.


 

Никонович  С.Н.,  Тимофеенко  Т.И.,  Спильник  И.В.,  Скакалин  Е.В. 

Специализированные  смеси  растительныхмасел  функционального  назначения // Известия 

вузов. Пищевая технология. - 2005. - №2. - С. 73–75. 

19.


 

Кулакова С.Н., Викторова Е.В. Растительные масла нового поколения и их роль в 

питании // Масла и жиры. - 2006. - №9. - С. 1–5. 

20.

 

Голубева В.С., Бабодей В.Н., Воронцова О.С., Тимофеева О.Н. Опыт разработки масложировых продуктовдля функционального питания // Пищевая промышленность: наука 

и технология. - 2009. - №2. - С. 37–41. 

21.

 

Долгих  Л.А.  Изучение  сортовых  ресурсов  рапса  для  выбработки  интегральных показателей  идиотипа  культуры  в  Республике  Казахстан:  автореферат  кандидата  сельхоз. 

наук: Долгих Людмила Александровна. – Алматы, 2009. – 29 с.  

 

Байбатыров Т.А., Абуова А.Б., Набиева Ж.С., Тапалова Ж.Е.  

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ  

Обоснована  использование  нетрадиционного  сырья  рапсового  масла  в  технологии 

приготовления кексов. 

Ключевые слова: Технология приготовления кексов, рапсовое масло.   

 

BaibatyrovТ.А., AbuovaА.B., NabiyevaZh.S., TapalovaZh.Е.  

SIGNIFICANCE OF USE RAPESEED OIL IN CUPCAKE PRODUCTION 

 

 

            Substantiated  the  use  of  non-traditional  raw  materials  rapeseed  oil  in  cooking technology cupcakes. 

 

Keywords: Cooking technology cupcakes, rapeseed oil.   

 

 

УДК: 634.17:630 * 181.8 

 

Байгазакова Ж.М., Кентбаева Б.А. 

 

Казахский национальный аграрный университет  

 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ БОЯРЫШНИКА  

Аннотация 

Статья  включает  в  себя  данные  о  фенологическом  развитии 3 видов  боярышника  в 

период искусственного прерывания периода покоя. Экспериментальным способом доказана 

генетическая неоднородность испытуемых видов боярышника.  Ключевые слова: боярышник, фенология, период покоя, виды, плод, семена, листья. 

 

Введение 

Многочисленные  виды  рода Crataegus L. играют  важную  роль  в  пищевых  целях  и  в 

профилактике многих заболеваний, и она может, многократно возрасти при разностороннем 

изучении его огромного ассортимента, интродуцированного во многие ботанические сады 

разных стран. Впервые боярышник интродуцировали в Англии в 1750 году. Уже в XVIII и 


47 

 

ХIХ веке боярышники появились в Голландии, Франции, Дании, Швеции, но в озеленении использовались только до 40 видов. Во многих ботанических садах бывшего СССР в 30 - 40 

г.г. ХХ века начались работы по введению боярышников в культуру. В Ботанических садах 

Средней Азии работы по интродукции начались в послевоенные годы. Особенно широко в 

Средней  Азии  велись  работы  в  Узбекистане,  коллекция  боярышников  считалась    самой 

крупной  в  послевоенные  годы,  она  насчитывала 120 - 130 видов [1]. В  Казахстане  в 

Ботаническом саду АН коллекция боярышников составила 32 вида, форм и разновидностей. 

В арборетуме опытно-показательного питомника МОН РК работа по интродукции началась 

1959 году, на настоящий момент произрастает 50 местных и интродуцированных видов. В 

Щучинском  дендропарке  КазНИИЛХ  на 2004 г.  успешно  произрастает 38 видов 

боярышника, из них 34 интродуцента [2].  

Боярышник – долговечный кустарник, чаще невысокое дерево. Высота растения от 3-5 

до 10-12 м,  большей  частью  с  многочисленными  колючками.  Колючки - видоизмененные 

укороченные  побеги,  развиваются  в  нижней  части  побегов  из  пазушных  почек,  бывают 

разной длины от 0.5 до 6-7, а иногда и до 10 см. Листья от 1 до 12 см длины, яйцевидные или 

обратнояйцевидные,  перистолопастные  или  крупнозубчатые  с  прилистниками.  Цветки 

белые, реже розовые, в щитковидных конечных соцветиях, иногда одиночные. Цветут после 

облиствления,  цветки  в  диаметре 1-2 см,  лепестков 5, чашелистиков 5, тычинок 5-20, 

столбиков 1-5, завязь из 1-5 плодолистиков. Плод - яблоко, с сочной или мучнистой мякотью, 

косточек от 1 до 5. Фенологические наблюдения являются составной частью интродукции и 

имеют практическую, научную ценность при введении в культуру новых видов. Одной из 

наиболее  важных  характеристик  фенологического  развития  является  динамика  выхода 

растения из состояния покоя. Такие исследования позволяют сформировать представление о 

ритме  сезонного  развития  исследуемых  объектов  и  характеризуют  приспособленность 

растений к условиям произрастания.        

          

Материалы и методы 

Наблюдения  за  фенофазами  при  искусственном  прерывании  периода  покоя 

проводились по методике фенологических наблюдений в ботанических садах [3]. Проведены 

работы  по  определению  качества  пыльцы  боярышников  методом  проращивания  на 

искусственных средах и окрашиванием.  

 

    Таблица 1 - Динамика выхода побегов из состояния покоя при искусственном прерывании  

№ 

п/п Ф е н о л о г и ч е с к и е 

ф а з ы 


В и д о в ы е   н а з в а н и я 

Боярышник 

кроваво-

красный 


Боярышник 

колючий  

Боярышник 

обыкновенный  

       Вегетативные почки, начало фенофазы 

1. 


Покой (Пч

0

) 14/02 14/02 

14/02 


2. 

Набухание почек (Пч

1

) 25/02 22/02  22/02 3. 

Разверзание почек (Пч

2

) 28/02  26/02  26/02 4. 

Обособление листьев (Л

1

) 6/03 


5/03 

4/03 


5. 

Листья имеют 

свойственную форму, но не 

достигли норм. размеров 

216/03 10/03  11/03 

48 

 

         Генеративные почки, начало фенофазы 1. 

Покой (Ц


0

) 14/02 


14/02 

14/02 


2. 

Набухание почек (Ц

1

) 17/02 


17/02 15/02 

3. 


Разверзание почек (Ц

2

) 25/02 21/02  16/02 4. 

Бутонизация (Ц

3

) 2/03 


28/03 

23/02 


5. 

Начало цветения (Ц

4

) 6/03 3/03 26/02 6. 

Окончание цветения (Ц

5

) 11/03  10/03 4/02 

 

Результаты исследований 

Наблюдения  за  интродуцированными  и  аборигенными  видами  боярышника  при 

искусственном прерывании периода покоя приведены в таблице 1.  

Материалы  таблицы  показывают,  что  наибольшая  продолжительность  фенофаз 

достигает 31 дня.  Почти  все  исследуемые  виды  отличаются  большим  периодом  покоя. 

Расхождения составляют 5 дней и из состояния покоя они выходят раньше местных видов. 

Набухание почек длится в среднем 3 - 4 дня и 5 дней. Разверзание или раскрывание почек не 

обнаружило особых  

различий. Разница в начале фенофазы между всеми видами либо отсутствует, либо находится 

в  пределах 2 - 3 дней.  Образование  листьев,  но  не  достигших  нормальных  размеров 

колеблется в пределах 7 дней.  

Боярышники устойчиво проявляют способность к более раннему выходу из состояния 

покоя генеративных органов и показывают высокие темпы развития. Покой длится 1 - 3 дня. 

Набухание почек происходит неоднородно. Амплитуда колебания находится в пределах от 1 

до 7 дней.  Интродуценты  в  данном  случае  заметно  опережают  местные  виды.  Темпы 

разверзания почек не показывают значительных различий между видами. Цветение длится 

от 5 до 8 дней.  Самое  раннее  отцветание  происходит  у  боярышника  кроваво-красного,  в 

среднем продолжительность фенологических фаз длится 22 - 23 дня.  Заключение 

В  заключении  можно  сказать,  что  лабораторные  условия  не  оказали  сильного 

воздействия  на  протекание  фенофаз.  Каждое  испытуемое  растение  выявило  в  опытах 

присущие  определенному  виду  индивидуальные  и  наследственные  качества.  Все  это 

обуславливает  необходимость  подбора  и  формирования  ассортимента  растений  в 

зависимости от экологических условий вводимых участков.  

 

Литература 

 

1.

 Бобореко Е.З. Боярышник.  Минск: Наука и техника, 1974.  222 с. 

2.

 Рубаник  В.Г.,  Жеронкина  Т.А.  Интродукция  деревьев  и  кустарников  Европы  в 

Казахстане. Алма-Ата: «Наука», 1980. С. 95 - 101. 

3.

 

Методики интродукционных исследований в Казахстане. - Алма-Ата: Наука, 1987. - 134с. 

 

Байгазакова Ж.М., Кентбаева Б.А.  

ДОЛАНАНЫҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІНЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ФЕНОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

 

Мақалада  долананың 3 түрінің  тыңыштық  кезеңін  жасанды  тоқтату  кезіндегі фенологиялық  даму  жөнінде  мəлеметтер  келтірілген.  Экспериментталдық  əдіс  бойынша 

долананың зерттелген түрлерінің генетикалық біртектес емес екені дəлелденді. 49 

 

Кілт  сөздер:  долана,  фенология,  тыңыштық  кезеңі,  түрлері,  жеміс,  тұқым, 

жапырақтары. 

 

Baygazakova J.M., Kentbaeva B.A.  

PHENOLOGICAL MONITORING OF CERTAIN TYPES HAWTHORN  

The paper includes data on phenological development of 3 species of hawthorn during the 

artificial termination of a period of rest. Experimental method is proved by genetic heterogeneity 

test species of hawthorn. Keywords: hawthorn, phenology, rest period, species, fruit, seeds, leaves. 

 

 

УДК 599.323.633.88 

 

Байжунис М.Ж., Абаева К.Т., Байтанаев О.А. 

 

Казахский национальный аграрный университет 

 

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ  МЕРКЕНСКОГО  ГУ ПО ОХРАНЕ  ЛЕСОВ И ЖИВОТНОГО МИРА 

          

Аннотация  

         В статье дана характеристика охотничьих ресурсов рассматриваемого учреждения. По 

данным лесоустройства в горной части (Аспара – Меркенское лесничество) можно выделить 

6,  а  в  пустынной  части  (Сарыгобинское  и  Таттинское  лесничества) 9 типов  охотничьих 

угодий.  Видовой  состав  охотничьей  фауны  включает  сибирского  горного  козла,  косулю, 

зайца-толая, кабана, хищных зверей, а также фазана, кеклика, улара, куропатку. Численность 

их  на  среднем  уровне  с  тенденцией  роста.  Разнообразией  охотничьих  ресурсов  позволяет 

эффективно вести охотничье хозяйство.            Ключевые  слова:  охотничьи  ресурсы,  охотничьи  угодья,  охотничьи  животные, 

млекопитающие,  птицы,  численность  животных,  редкие  виды  зверей  и  птиц,  охотничье 

хозяйство. 

Введение 

Меркенское  Государственное  Учреждение  по  охране  лесов  и  животного  мира 

находится в ведении Управления природных ресурсов и регулирования природопользования 

акимата Жамбылской области и расположено в Меркенском районе Жамбылской области. 

Общая площадь земель учреждения составляет -  440,5 тыс.га, в том числе лесопокрытая – 

217,8 тыс.га. [1] 

По  материалам  лесоустройств,  проведенного  Казлеспроектом  в 1995 г.  изучаемое 

учреждение расположено на двух различных по природным условиям участках: юго-востоке 

пустыни  Мойынкум  и  центральной  части  Киргизского  хребта.  Пустыня  Мойынкум 

представляет  собой  песчаную  пустыню  северного  типа.  Большая  часть  песков  закреплена 

травянистой  растительностью  и  кустарниками.  На  бугристо-грядовых  песках  преобладает 

джузгун.  Черный  саксаул  чаще  произрастает  на  стыке  суглинисто-песчаных  равнин  и 

песчаных  гряд.  Киргизский  хребет  представлен  северными  предгорьями  хребта  в  виде 

ступенчато  поднимающейся  к  югу  возвышенности – прилавки.  Среднегорье  расчленено 

глубокими эрозионными ущельями. На прилавках и склонах гор ( с высоты от 1000 до 1200 

м. над уровнем моря) расположены типчаковые и ковыльные степи и кустарниковые заросли 

с преобладанием шиповника и сирени. Верхняя граница горностепной  зоны  находится  на  

высоте  2200 – 2500  метров.  Выше  располагается зона среднегорья, где распространены 

луга, луговые степи и кустарники с массивами арчевых лесов. На высоте от 2800 до 3000 


50 

 

метров эта зона переходит в высокогорную лугово-степную, часто называемую сельникой, которая также характерна скалистыми участками. [2] 

Территория  Меркенского  ГУ  по  охране  лесов  и  животного  мира  включает  три 

лесничества: в пустынной части – Сарыгобинское и Таттинское и в горной части Аспара-

Меркенское (табл.1) 

 

Таблица 1 – Структура лесохозяйственного учреждения: Лесничество 

Общая площадь, га 

Местонахождение лесничества 

Сарыгобинское 208 

658  п. Саргобы 

Таттинское 126 

630 с. Татты 

Аспара - Меркенское 105 

213 

с. Мерке Всего: 440 

501 


 

 

       Изучаемое  учреждение  обладает  разнообразными  охотничьими  ресурсами,  в  число которых  входят  охотничьи  угодья  и  обладающие  в  них  охотничьи  животные 

(млекопитающие  и  птицы).  Первоначальным  этапом  ведения  охотничьего  хозяйства 

является  разработка  типологии  и  качественной  оценки  (бонитировки)  охотничьих  угодий.  

Тип  охотничьих  угодий  состоит  из  крупных  природных  участков,  которые  объединяются 

общностью  охотно - хозяйственных  признаков  и  где  обитают  постоянно  или  временно 

различные  виды  охотничьей  фауны  (зверей  и  птиц).  Таким  образом,  охотничье  хозяйство 

состоит из нескольких типов угодий, существенно отличающихся между собой по рельефу, 

составу растительных сообществ. В каждом типе охотничьих угодий обитает определенный 

состав фауны, представителям которой соответствует определенная плотность размещения, 

а также общность проводимых биотехнических мероприятий. Основанием при выделении 

различных  типов  охотничьих угодий  являются  разнообразные  растительные  группировки, 

свойственные  данной  территории.  Следует  также  отметить,  что  качественная  оценка 

охотничьих угодий в отношении к видам охотфауны называется бонитировкой. Каждый из 

типов  угодий  по  своим  защитным,  кормовым  и  гнездопригодным  свойствам  имеет 

неравноценное значение для охотничьих животных. 

        Исходя  из  природных  условий,  состава  древесно-кустарниковой  растительности  на 

территории Меркенского ГУ по охране лесов и животного мира выделяются различные типы 

охотничьих угодий, которые присущи пустынной и горной части (таблица 2). 

 

Таблица 2 -  Типология охотничьих угодий Меркенского ГУ по охране лесов и животного мира ( га ): 

Тип угодья 

Площадь, га 

Основные виды охотничьих животных Пустынная часть 

 

 Лоховники 6,0 

косуля, кабан, барсук, фазан 

Саксаульники 765,0 

кабан, заяц-толай, лисица 

Кустарники 211 

262 


кабан, заяц-толай, куропатка 

Пески 2034,0 

заяц-толай, лисица 

Пастбища 108 

000 

редкие заходы Водно-болотные угодья 180,0 

водоплавающая дичь 

Прочие земли 10 

500 


несвойственные угодья 

Всего: 332 

747   

Горная часть 

 

 Арчевники 8 

688,0 


косуля, кабан, улар 

Лиственный лес 62,0 

Косуля, кабан, барсук, куропатка 

Кустарники 59 

817 

заяц-толай, сурок Скальники 8 

000 


сибирский горный козел, улар, кеклик 

Пастбища 5 

633 

сурок, куропатка 51 

 

Пашни 3,0   Сенокосы 2 

636 


редкие заходы 

Ледники 594 

несвойственные угодья 

Водно-болотные угодья 280,0 

водно-болотная дичь 

Прочие земли 19 

500 

несвойственные угодья Всего: 105 

213   


Итого: 440 

501   


 

Анализ  таблицы – 2 показывает,  что  в  пустынной  части  охотхозяйства  выделено 6 

типов охотничьих угодий, а в горной – 9. Из них в пустынной части 3 лесных типа (63,7 % от 

общей площади) и 3 нелесных (36,3 % от общей площади).  В горной части соответственно 

3 лесных типа (65,2 %) и 6 нелесных (34,8 %). 

Далее приводим характеристику типов охотничьих угодий изучаемого учреждения. 
жүктеу 6.69 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   66
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет