Issn 1607-2782 Республикалық ғылыми-әдістемелік


МАЗМҰНЫ Ахметов Б.С., Лепехин В.А., Харитонов П.Тжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет26/26
Дата09.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
#233
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

МАЗМҰНЫ
Ахметов Б.С., Лепехин В.А., Харитонов П.ТЕвразийская многоуровневая инновационная 
техническая школа как вариант профессиональной подготовки инновационных специалистов
3
Моминбаев Б.К., Ильин И.А. К проблеме профессионально­творческой компетентности 
будущего специалиста
6
Елеусінов Б.Т., Маханбетов О.М. Кәсіби білікті мамандар даярлаудағы жаңаша бағыттар
10
Тургунова  Л.Г.,  Алина  А.Р.,  Бакирова  Р.Е.,  Васильева  Н.В.,  Ларюшина  Е.М.,  Фазылова  А.С. 
Студенттердің клиникалық құзыреттілігін жетілдірудегі пәнаралық және кәсіпаралық оқытудың 
маңызы 
14
Сахипов Н.Г., Лузанов В.А. Особенности процесса обучения как деятельности в дидактике
высшей медицинской школы с реализацией компетентностного подхода
17
Мусабекова А.А., Абилова М.У., Шалдыбаева А.М. Подготовка специалистов в области 
химической технологии в условиях формирующейся инновационной образовательной среды
20
Асанов Ж., Дәрібаева С. Жоғарғы оқу орындарында студенттердің танымдық ізденімпаздығын 
қалыптастыру жолдары
22
Мырзабаева Г.Е. Қазақ биіндегі ұлттық ою­өрнектің маңызы
26
Омаров Д.К. Кемелденген Социализм дәуіріндегі Сыр өңірі мектептеріндегі еңбекке тәрбиелеу 
мәселелері
30
Омаров Д.К. Кеңестік дәуірдегі білім беру мекемелерін басқару ісі
34
Айтбаева М.А., Нурекеева А.Б. Формирование коммуникативной компетентности студентов как 
условие их успешной профессиональной самореализации
37
Бисенова Р.А., Жаксылыкова Ж.Т. Инновационные технологии и методы обучения, 
используемые при подготовке специалистов экономического профиля
 41
Қуатбеков Ш.Н., Тютебаев Б.Х. Дене мәдениеті құндылықтары арқылы оқушылардың рухани 
деңгейін жетілдіру
45
Қуатбеков Ш.Н., Турспенбетова С.Т., Мощеев В.В., Маханова Н.Б.
Болашақ педагогтарды дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыруға дайындаудың негізі
48
Майгельдиева Ш.М., Шеримова А.С. Жоғарғы оқу орындары студенттерінің оқу­зерттеу әрекеті 
мәдениетін қалыптастырудың кейбір мәселелері
51
Абсатова Г.Қ. Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызметтің кәсіби мамандарды 
даярлаудағы рөлі
54
Әлайдарова А.Ә., Парменова Г.Е. Қосымша білім беру негізінде оқушылардың шығармашылық 
және кәсіптік дайындығы
57
Бахытұлы С., Қошқарова Ш.З. Кәсіби мамандануда «Мен» образының субъект ретінде
қалыптасуы
60
Макашева М.С. Формирование поликультурной личности как музыкально­педагогическая 
проблема
63
Жаксылыкова Ж.Т. Некоторые вопросы подготовки специалистов экономического профиля 
для инновационной экономики
67
Қошқарова  Ш.З.,  Наурызбаева  А.  Оқушылардың  эстетикалық  талғамын  халық  өнері  арқылы 
қалыптастыру
70
Сарбалакова А.Ж. Оқу процесіндегі инновациялық технологиялар
73
Витченко Д.В. К проблеме профессиональной подготовки будущего педагога­хореографа
78
Тәжиева З.Д. Білім беру қызметі нарығының қалыптасуы
82
Майгельдиева Ж.М. К вопросу о профессиограмме преподавателя русского языка в условиях раз­
вития полиязычного образования
84
Исаева Ж.А. Студент заңгерлердің кәсіби қызметке дайындығын қалыптастыру мәселелері
89
Хегай Н.Р. Прагматонимы как средства художественной изобразительности в парфюмерном дис­
курсе 
92

Шильдебаева Л.Қ., Жүнісова Ә.Т.Әлайдарова A.Ә. Ұлттық киімнің дамуы – тәуелсіздік белгісі
96
Абасилов А.М. Тіл меңгерудің әлеуметтік лингвистикалық деңгейлері
100
Ажиев К.О., Досмаханова Р.А. Использование инновационных методов при изучении восточной 
поэзии
103
Әмзеева Г.Ә., Оңалбаева Г.М. Б. Блум процесін таксономиясы – оқыту басқару құралы ретінде
107
Момынбаев Б.К., Есекешова М.Д., Сейлхан Г. Жастар тәрбиесінде имандылық тәрбиені
қалыптастыру жолдары 
112
Ешімова  Ұ.З.,  Жумагулова  Ш.А.  Жоғарғы  оқу  орындарында  болашақ  мұғалімдерді  даярлауда 
оқытудың интербелсенді әдістерін қолдану жолдары
116
Ешімова  Ұ.З.,  Назарова  Ж.М.  Орта  мектепте  «Жылулық  қозғалыс»  тақырыбындағы  негізгі 
ұғымдарды оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану жолдары
119
Жұмағұлова М.Ш. Аударманың базалық курсын оқытудың кейбір өзекті мәселелері
122
Ибрагимова Э.А. «Еркіндік» концептісінің лингво­мәдени ерекшеліктері
126
Ким А.М., Мощеев В.В., Ким А.В. Педагогические основы воспитания нравственных качеств 
у студентов, обучающихся по программе военной подготовки
130
Абдулхасанов А.И., Мощеев В.В. Социально­педагогические аспекты воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения
133
Назарова Г.А., Әкімтаева Н.Ә. Биологиядан далалық оқу тәжірибесінде фенологиялық
бақылауды ұйымдастыру
137
Наметша Р.С. Работа с текстами по специальности
141
Нұғманова Х.Е., Тәжібаева С.Г. Халықтық тәрбиедегі табиғатты қорғау
144
Орлова Л.Н. Ролевая игра как нетрадиционная форма обучения студентов казахского отделения 
на занятиях по курсу «Профессиональный русский язык»
148
Оспанова Ф.Ә. Лингвомәдениеттану мен этнолингвистика пәндерінің арақатынасы
151
Сәдуақасұлы Ж. Жазушы Ә. Қоңыратбаев прозасының тілі
156
Сәдуақасқызы К., Төлегенова Н. Блиц­турнир – қорытындылау сабақтарын өткізудің тиімді түрі
160
Снасапова Г.Ж. Тірек концептілерін метафоралық тұрғыдан модельдеуді оқытудың кейбір 
тәсілдері
165
Туралиева Г.У. Об особенностях изучения прецедентных текстов в курсе «Словотворчество
в публицистическом тексте» бакалавриата
169
Тұрбаев Б.Е., Күздеубаева С.С. Орта оқу орындарында математиканы пәнаралық байланыс
негізінде оқыту
173
Умбетова М.С., Салаватова А.С. Полиязычие. Роль полиязычия в формировании 
поликультурной личности
177
Хозяинова М.С. Обучение студентов технических вузов элементам 
математического анализа
181
Шәдібекова А.Е. Көркем шығарма арқылы оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеудің
бағыттары
183
Жубаниязов И. Қазіргі кездегі тарих ғылымындағы методология мәселелері және тарихты 
жоғары оқу орнында оқыту
190
Сәдуақасқызы К., Талқанбаева Г. Негізгі мектеп оқушыларын химия сабақтарында тәрбиелеу
196
Дастан С.  О. Сүлейменовтің әлеуметтік­экономикалық көзқарастары
200
Қыдырбаева К. Мектеп репертуарын игерудің тиімді жолдары
205
Мамырбаева М.Қ., Есембекова Ш.Т. Ағылшын­қазақ тілдеріндегі «әйел» концептісі
208
Орыншаева Г.Н. Язык как отражение социокультурной реальности, как феномен культуры
211
28­0126

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттiк университетiнiң
ХАБАРШЫСЫ
1999 жылғы наурыздан бастап шығады    Издается с марта 1999 года
____________________________________________________
Жылына екi рет шығады    Издается два раза в год
Редакция мекен-жайы:
120014,
Қызылорда қаласы,
Әйтеке би көшесi, 29»А»
Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда
мемлекеттiк университетi
Телефон: (7242) 26-17-95
факс: 26-27-14
E-mail: ksu@korkyt.kz
Адрес редакции:
120014,
город Кызылорда,
ул.Айтеке би, 29 «А»,
Кызылординский
государственный 
университет
им. Коркыт Ата
Құрылтайшысы: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттiк университетi
Учредитель: Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi
берген 450­Ж бұқаралық ақпарат құралын есепке алу куәлiгi, 29 қазан, 1998 ж.
Техникалық редактор: Күлманова С.А.
Редактор: Мұхиден Б.М.
Компьютерде беттеген: Бердібекова Ұ.У.
Теруге 15.11.2012 ж. жiберiлдi. Басуға 12.12.2012 ж. қол қойылды.
Форматы 60х84 
1
/
8
. Көлемi 15,81 шартты баспа табақ. Таралымы 500 дана.
Тапсырыс 0126. Бағасы келiсiм бойынша.
Сдано в набор 15.11.2012 г. Подписано в печать12.12.2012 г.
Формат 60х84 
1
/
8
. Объем 15,81 усл.п.л.Тираж 500 экз. Заказ 0126. Цена договорная.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi.
Мақала мазмұнына автор жауап бередi.
Қолжазбалар өңделедi және авторға қайтарылмайды.
«ХАБАРШЫДА» жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға болмайды.
«Фолиант» баспасы.
010000, Астана қаласы, Ш. Айманов көшесі, 13
«Фолиант» баспасының баспаханасында басылды


жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет