Issn 1607-2782 Республикалық ғылыми-әдістемелік


ОРТА ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет22/26
Дата09.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
#233
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ОРТА ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ 
ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУ
Б.Е. ТҰРБАЕВ, 
физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
С.С. КҮЗДЕУБАЕВА,
И. Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық колледжі, 
Қазақстан Республикасы
 
Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаев  «Қазақстанның  әлеуметтік  жаңғыртылуы:  Жалпыға  ортақ  Еңбек 
Қоғамына  қарай  20  қадам»  мақаласында  «...Қазақстандағы  білім  беру  жүйесін  жаңғырту  үш  басты 
бағыт бойынша жүргені көкейге қонымды:
1. Білім беру мекемелерін оңтайландыру;
2. Оқу­тәрбие үдерісін жаңғырту;
3. Білім беру қызметтерінің терімділігі мен қолжетімділігін арттыру. Оңтайландыру аясында білім 
берудің үздіксіз көлбеуін нығайту қажет» деп атап көрсеткен болатын.
Сондықтан, білім берудегі үздіксіздіктің басты қағидасы – ол жаңа білімнің бұрынғы білімге не­
гізделуінде, белгілі ұғымдарға жоғары деңгейде тұжырымдама жасауында және оқу материалдарын­
да жаңа байланыстар орнатуында болып табылады. Осы шарттар логикалық тұрғыдан қатаң болып 
есептелетін математика пәні үшін өте маңызды.
Кәсіптік мектептер, колледждер мен орта дәрежелі көпсалалы колледждердегі оқу топтары әр түр лі 
негізгі мектептің 9­сыныбын бітірушілерден құралады. Осыдан 1 курс оқушыларының математика ­
лық даярлықтарының әркелкілігі байқалады. Сондықтан оқушылардың математикадан бейімділікте­
рі мен қабілеттілігін тиімді түрде дамыту сұрақтары бірінші кезекте қойылады.

174
Математикадан  жүйелі  талапқа  сай  білім  алуда  пәнаралық  және  пәнішілік  байланыстарды,  қол­
данбалы  бағыттағы,  сондай­ақ  мамандықтарына  сай  есептерді  қамтып  отырудың  маңызы  зор. 
Оқу шыларға  сапалы  білім  беруде,  дүниеге  дұрыс  ғылыми  көзқарасын  қалыптастыруда  пәндерді 
байла ныстырып оқытудың маңызы зор. Оқу пәндері өзара байланысқан ғылымдардың негізінде құ­
рылғандықтан, олардың арасында да ғылымдар арасындағы сияқты байланыс орнату қажет.
Пәнаралық байланыс дегеніміз – сабақта өтілетін материалдарға қосымша ұғымдарды, түсініктерді 
үстемелеп енгізу деген сөз. Мұғалім пәнаралық байланысты ойластырғанда, нені немен, қай мөлшер де, 
қай сәтте байланыстыратынын дәл анықтап, негізгі материал мазмұнына зиян келмеуін қатаң ескеруі 
қажет.
Пәнаралық байланыстылық жеке пәндердің өзіндік ерекшелігіне қарай жұмыс жүргізу тәсілде рін 
белгілейді. Мұндай методикалық тәсілдердің жалпы пәндерге ортақ түрлері бар. Олардың қатарына 
мыналар жатады:
1. Әр түрлі сипаттағы пәндердің мазмұнын игеру барысындағы оларға тән ортақ қандай да бір заң­
дылықтарын тауып, теориялық қорытынды шығарып отыру;
2. Бір пәннің материалын екінші бір пәннің мазмұнын ашуда иллюстрация ретінде пайдалану;
3. Өткен материалдарды қайталау арқылы жеке пәннің ішкі мазмұн бірлігін, сабақтастығын сақтау, 
сөйтіп, ортақ жалпы заңдылықтарын таныта отырып жеке мәселелерді түсіндіру;
4. Мазмұны ұқсас материалдарды байланыстырып және тақырыптас жеке материалдарды салысты­
ру түрінде ұғындыру;
5. Әр түрлі пәндерде физика, химия, биология, т.б. сабақтарда оқып үйретілетін құбылыстардың 
байланысын ашу, материалдық дүниенің бірлігін көрсету.
Ғылым дамуының қазіргі кезеңі ғылымдар арасындағы барған сайын ұлғайып отырған байланыс­
пен және ғылымдардың өзара сабақтасуымен, әсіресе математика мен физика білімінің басқа салала­
ры мен байланысымен сипатталады.
Физика мен математиканы байланыстыра оқыту оқушылардың танымдық біліміне қызығушылы­
ғын дамытуға, ойлау қабілетін, ғылыми көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі.
Математика мен физика байланысының маңызды формасы физикалық мазмұнды математикалық 
есептер шығару болып табылады. Бұл математика үшін теорияның практикамен байланысын күшейте­
тін құралдардың бірі болса, ал физика үшін физикалық ұғымдарды пысықтап, оны тереңірек ұғыну­
дың қажетті шарты болып табылады. Ғалымдар математика мен физиканы байланыстыра оқытудың 
мынадай  жолдарын ашты:
1. Математикалық ұғымдарды өндіруде, түсіндіруде физикалық процесстерді, идеялар мен есептерді 
қолдану;
2. Физиканы оқытуда математиканы пайдалану;
3. Математика мен физика пәндері бойынша комплексті экскурсиялар;
4. Абстракты математикалық өрнекті физикалық заңның математикалық өрнегімен салыстыру;
5. Физикалық формулалардың математикалық анализі және физикалық түсіндірмесі;
6. Математика мен физика сабақтарында физикалық мазмұнды есептердің шығарылуына байланыс­
ты математика мен физика пәндерін бір уақытта қайталау.
Жалпы,  математика  мен  физиканың  өзара  байланысы  олардың  әр  түрлі  көзқараста  зерделенетін 
пәндік  аймақтарының  және  идеялары  мен  әдістрінің  ортақтығымен  анықталады.  Оларды  үш  түрге 
бөлуге болады:
1. Физикалық мәселелерді шешу үшін қажетті идеялар мен әдістер математиканың теориялық да­
муына негіз болады.
2. Дамыған математикалық теория өзінің идеяларымен, аппаратымен физикалық теорияны тудыра­
ды, ал ол дүниенің физикалық бөлінісін дамытып, жаңа физикалық мәселелердің туындауына әкеледі.
3.  Физикалық  теоияның  дамуы  белгілі  математикалық  аппаратқа  сүйнеді,  ал  соңғысы  физикада 
қолдану деңгейіне байланысты дамып, жетіледі.

175
Математика  мен  физиканың  идеялары  мен  теорияларының  өзара  байланысының  осы  үш  түрлі 
шартты сипатта, себебі олар «таза түрде» болмайды, олар бір­біріне өтіп отырады және диалектикалық 
бірлікте болады.
Баяндамада математика және физика пәндерінің өзара тығыз байланысы ашылып, нақты мысалдар 
көрсетілген.
Мысал 1. +е ток зарядының пайда болған электрлік +еі ток заряды электрлік өрісіне қозғалады. Ку­
лон заңындағыдай, кі ток зариядының қатынасының күші мына формуламен анықталады:
                                                      е
1
 · е
F =
                                                        R
2
е ток заряды арқылы өтетін A және B нүктелері бір түзуде орналасқанын ескере отырып, зарядын 
A нүктесінен бастап B нүктесіне орын ауыстыру кезіндегі жұмысын анықтау керек.
Шешуі: Қарапайым dr орын ауыстыру жұмысы мынаған тең:
                                                                  е
1
 · е
δA = Fdr =             dr
                                                                    r
2
ал толық жұмыс интегралдаумен анықталады:
       
r
2
    е
1
 · е                          1      
r
2
             
          1        1
A = ∫                dr = e
1
 · e 
(
 -      
)│
 = e
1
 · 
(
 -       +      
)
      
r
1
 
      r
2
                             r       
r
1
                             
r
2
         r
1
              е      е  
A = e
2
 
(
      –     
)
              r
1         
r
2
  
Жақшаның ішіндегі өрнектер A мен B нүктелеріндегі потенциалдың немесе қуаттың әр түрлі болуы.
Тапсырманы шешу барысында қарапайым өрнекті құрамай­ақ, жоғарыдағы формуланы пайдалану­
ға болар еді, өйткені, бұл жерде аналитикалық өрнектердің күші белгілі
                                                      е
1
 · е
F =
                                                        R
2
Мысал 2. Денеге серіппенің бір ұшы жалғанған, ал екінші ұшы қозғалмайтын O нүктесіне жалған­
ған. Денеге әсер етуші серпімділік күші Гук заңына бағынышты, ол мынадай:
F = - kx
Мұндағы, k – пропорционалдық коэффициент, – серіппе ұзындығы.
a абциссасынан b абциссасына дейінгі түзу сызықты орын ауыстыру кезіндегі серпімділік күштің 
жұмысын табу керек. (Күш килограммен, орын ауыстыру метрмен өлшенеді).
Минус таңбасы серпімділік күшінің теңдесуге бағытталғанын көрсетеді.
Шешуі: dx орын ауыстырудағы серпімділік күшінің элементар жұмысы A мынаған тең: σA = ­ kx · dx .
Сондықтан a нүктесінен b нүктесіне дейінгі орын ауыстырудың толық жұмысы σA мына формула­
мен есептелінеді:
                                                      
b                       b                                        
x
2
  
b         
k
A = ∫ Fxdx = ∫ - kxdx = - k       │=      (a
2 – 
b
2
)
                                                                                           
a
                        

                                       
2   
a        
2

176
Егер дене серпімділік күшінің модулінің кему жағына қарай жылжыса, онда серпімділік күшінің 
жұмысы оң болады. Керісінше, егер дене серпімділік күшінің модулінің өсу жағына қарай жылжыса, 
онда серпімділік күшінің жұмысы теріс болады.
Мысал 3. Массасы 5 кг жүк белгілі биіктіктен құлап келе жатыр және жердің бетіне 2,5 секундтан 
кейін келіп түседі. Жүктің жасаған жұмысын табу керек.
Шешуі: Жүктің толық жұмысы мынаған тең:
                                                      
0                     
A = ∫ Fcosα dh
                                                                                          H                 
мұндағы H – жүк құлай бастаған биіктікF = mg – жүкке әсер ететін ауырлық күші; cos α = – 1
                                                      
0                     
A = ∫ F cos α dh
                                                                                          H                 
теңдеуін түрлендірсек:
Мұндағы 
 болғандықтан,
 
Жауабы: 1,5 kДж.
Мысал 4. V = V (t) нүктесінің [t
1
;t] уақыт аралығындағы түзу сызықты қозғалысының жылдамды­
ғы болсын. V(t) > 0, t =t
2
 – ден t =t
2
 уақыт аралығында нүктенің жүріп өткен жолы қалай анықталады?
Шешуі: Қозғалып бара жатқан нүктенің t уақыт мезетіндегі координаталарын S(t) деп белгілейік. 
V > 0 болғанда жылдамдық тек оң бағытта болғандықтан, S(t) функциясы өспелі болғандықтан, 
S(t= V (t) > 0) ізделінді қашықтық мына санмен беріледі: 
(t
2
) – (t
1
).
Екінші жағынан (t) функциясы V (t) функциясының алғашқы функциясы болғандықтан, жоғары­
дағы айырма
интегралын береді.
Мысал 5. Жер бетінен жоғары қарай V
0
 жылдамдықпен лақтырылған дененің ең үлкен көтерілетін 
биіктігі қандай?
Шешуі: Дененің кез келген t уақыт мезетіндегі жылдамдығы дененің алғашқы V
0
 жылдамдығымен 
еркін түсу үдеуінің айырмасына тең болады:
=
 
V

 – gt
,
,

177
Дененің жоғары көтерілуі =
 
V

 – gt > 0 болғанда, яғни
 
 
жағдайда орындалады. Сонымен, 
ұщудың ең жоғары көтерілу биіктігі
болады.
Әдебиеттер:
1. «Егемен Қазақстан» газеті. – 2012. – 10 шілде
Резюме
Благодаря специфичности математики осуществление для нее межпредметных связей является фак­
тически одним из требований принципа взаимосвязи обучения с жизнью и практикой. Математи­
ка – наука самостоятельная, но известна и другая прикладная ее особенность: математический аппарат 
используется почти всеми другими науками. Глубокие связи, существующие между физикой и мате­
матикой как науками, должны найти отражение в связях между соответствующими учебными пред­
метами. Имеется ряд идей и понятий в курсах физики и математики, которые образуют естественную 
базу для реализации соответствующих межпредметных связей.
Summary
Specificity math exercise for her interdisciplinary connections is actually one of the requirements of the 
principle of communication training with life and practice. Mathematics ­ independent science, but the lime 
and the other, the application of its peculiarity: mathematical tools used in almost all other sciences. Deep links 
between physics and mathematics as a science should be reflected in the links between the subjects. There 
are a number of ideas and concepts in physics and mathematics courses, which forms a natural basis for the 
implementation of relevant interdisciplinary connections.
УДК 808.7
ПОЛИЯЗЫЧИЕ. РОЛЬ ПОЛИЯЗЫЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
М.С. УМБЕТОВА,
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
А.С. САЛАВАТОВА,
Казахско-Британский технический университет, 
г. Алматы, Республика Казахстан
Полиязычие – основа формирования поликультурной личности. Человек, погруженный в триаду 
«язык – речь – общение», через выбор языка общения и самовыражения приходит к культуре. В свою 
очередь,  речевая  культура  личности  является  творческим  трамплином  для  самосовершенствования, 
23­0126

178
для ее самореализации. Речевая культура – составная часть культуры народа, связанная с использова­
нием языка. Она включает в себя язык с его национальной спецификой, с его социальными и функци­
ональными разновидностями. Речевая культура – это также совокупность общезначимых для данного 
народа речевых произведений, система речевых событии и речевых жанров, обычаи и правила обще­
ния, присущие данному народу, соотношение вербальных и невербальных компонентов общения, спо­
собы сохранения и передачи языковых традиции. 
Каждый народ имеет свою речевую культуру и если мы обращаем внимание на манеру человека 
себя держать, его походку, его поведение, на его лицо и по ним судим о человеке, иногда, впрочем 
ошибочно, то язык человека – гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культу­
ры.
Особый тип взаимодействии языков связан с культурными контактами между народами и языками. 
Единство мира и культуры определяется неделимостью последней, действующей как целостное яв­
ление. Культура не существует вне своего живого носителя – человека. Индивид усваивает ее через 
язык, воспитание, живое общение. Картина мира, оценки ценности, способы восприятия природы, вре­
мени, идеалы закладываются в сознании личности и незаметно для индивида изменяются в процессе 
культурных практик. 
Биологический  человеку  дается  только  организм,  обладающий  лишь  определенными  задатками, 
возможностями. Овладевая существующими в культуре нормами, обычаями, приемами, способами де­
ятельности индивид осваивает, преобразовывает саму культуру, включая язык.
С выделением в образовании полиязыкового аспекта предусматривается исследование возможнос­
ти полиязыковой культуры в целях расширения миропонимания, мировоззрения человека, развития 
его жизненных сил, что в свою очередь может позволить развивающимся, становящимся личностям 
отдавать предпочтение коммуникации. Связано это с тем, что посредством слова нельзя передать дру­
гому человеку свои мысли, а можно только пробудить в нем его собственные мысли. Слушающий 
может  гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, а читатель может лучше самого 
автора постичь идею его произведения. Как сказал Лев Толстой: «Язык – есть орудие мышления». 
Сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя 
или зрителя, следовательно, в неисчерпаемых возможностях его содержание, а потому полиязыковая 
культура личности выступает как индикатор, возникающий благодаря органам чувств и его индивиду­
альному опыту.
Полиязычие – проявление жизненных сил народов, его творческого потенциала, что способствует 
взаимопониманию и сотрудничеству народов, обогащению и развитию родных языков, повышению об­
щей культуры человека как социального субъекта, поскольку различные социальные системы вынуж­
дены сотрудничать в решении общих глобальных проблем, поэтому полиязычие оказывает позитивное 
влияние на развитие общественной жизни культуры образовательных систем в условиях современного 
коммуникационного пространства. Культура, выступая как исторический концентрированный опыт, 
представляет через образование каждому человеку возможность превратить этот опыт в личностный 
смысл. Каждая личность выступает как носитель личностной культуры, то есть культурного богатства 
личности. Возникает необходимость постоянной коммуникации, перехода друг в друга культуры об­
щества и личностной культуры. Личная культура – культура отдельного человека, хранимая в знаниях 
и навыках, вещах и знаково – в символических структурах. Язык и культура составляют единство. 
Человек живет в полиязыковом пространстве общества, где всякая языковая система есть обще­
ственно­исторический продукт, в котором находит отражение история народа, культура, система от­
ношений, традиции. 
Рассмотрение в рамках настоящего исследования полиязыковой культуры в контексте общей куль­
туры человека представляется особенно актуальным. Несомненно, это позволяет изучить проблему ко­
ординации разнообразной деятельности человека в различных межкультурных пространствах, в итоге 

179
сформировать интерес к широкой образованности. Учитывать обстоятельство, что социокультурные 
знания делают язык особым объектом в образовании, необходимым для развития жизненных сил че­
ловека.  Человек,  его  язык,  его  внутренний  мир  едины,  следовательно,  человека  нельзя  изучать  вне 
языка, а язык нельзя изучать вне человека. Культура может меняться под влиянием идеологии про­
паганды, язык хранит культуру, передает его от поколения к поколению. Язык представляется непре­
рывно работающим и развивающим способом в общении с другими людьми. Этот способ формирует 
личность, определяет его место в обществе, его судьбу; язык – это и особый дар, который принадлежит 
всему народу, объединенному одним языком, это общественная собственность. И то, что сегодня мир 
переживает «языковой бум», а изучению языков придается большое значение и в Европе и в Азии, 
еще раз подтверждает мысль о стремлении людей разных национальностей к культурному единению 
в решении многочисленных глобальных проблем. Гуманизация полиязыкового образовательного про­
странства предполагает создание такой среды, в условиях которой возможно целенаправленное форми­
рование индивидуальной полиязыковой культуры. Только человекознание позволит молодому челове­
ку лучше понять самого себя, выстроить более гуманное и толерантное отношение с другими людьми, 
окружающим миром. В этом смысле гуманитарное знание призвано развивать, формировать в чело­
веке чувство собственного достоинства. В связи с этим необходима серьезная проработка кон цепции 
и идеи, связанных с пониманием закономерностей развития человеческого общества и с осознанием, 
пониманием перспектив развития самого человека. С этой точки зрения не случаен наблюдающийся 
во всем мире интерес к проблемам гуманизации и гуманитаризации всех видов и типов образовании.
Известно,  что  только  то  государство  может  успешно  развиваться  и  гармонично  вписаться  в  ряд 
ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих граждан достойные условия для приобретения 
качественного и современного образования. 
Президент  страны  Н.А.  Назарбаев  поставил  высокую  планку  перед  отечественным  образовани­
ем.  Оно  должно  стать  конкурентоспособным,  высококачественным,  таким,  чтобы  выпускники  ка­
зах станской  школы  могли  легко  продолжать  обучение  в  зарубежных  вузах.  Поэтому  важнейшей 
стра тегической  задачей  образования  является,  с  одной  стороны,  сохранение  лучших  казахстанских 
образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников школ международными ква­
лификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого – овладение 
государственным,  родным  и  иностранными  языками.  В  связи  с  этим  понимание  роли  языков  в  со­
временном мире с особой остротой ставит вопрос о результативности обучения языкам и повышении 
уровня языковой подготовки учащихся. Полиязычие – основа формирования поликультурной лично­
сти.
Цель поликультурного и полиязычного образования может заключаться в формировании человека, 
способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, который об­
ладает развитым чувством понимания, относится с уважением к другим культурам, умеет жить в мире 
и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований. Полиязычие при соответствующих 
принципах гуманизма условиях может стимулировать гуманизацию в национальной образовательной 
системе. Обоснование необходимости приоритета родного языка, который, активно адаптируя языки 
других народов,  укрепляется в своем богатстве и уникальности, – это тот методологический принцип, 
который выд вигается в качестве концептуального решения социально­философских проблем гумани­
зации полиязыкового образовательного пространства современного мира.
Так, развитие рыночной экономики, конкуренции, бизнеса, торговли, реорганизация системы сер­
виса в направлении к клиенту, потребителю ведут к диалогизации общения, увеличению роли диалога 
в общении. Формируются подъязык делового общения, система деловой документации, устные и пись­
менные деловые речевые шаблоны, деловой речевой этикет. Уровень развития языка, его удельный вес 
в жизни страны, мира того народа, который говорит на нем, определяют сферу распространения языка 
и объем выполняемых им функций. Наиболее употребительны на земном шаре языки международного 

180
общения, официальные языки Организации объединенных наций. Значительную сферу распростра­
нения имеют языки межнационального общения в рамках одного многонационального государства, 
например, русский язык в странах СНГ. Далее следуют языки, обслуживающие отдельные народности, 
так называемые местные языки. Есть языки очень узкой сферы использования, к примеру, латинский 
язык (мертвый язык) используется в медицинских рецептах; книжнославянский язык сохраняется в 
церковных службах и т.п.
  Овладевая полиязыковой культурой, человек тем самым расширяет свои возможности. Опреде­
ляя полиязыковую культуру, как совокупность показателей, отражающих уровень распространенности 
«языков культуры» в языковом пространстве, а также уровень владения родным и не родными языками 
в пространстве конкретного социума, мы видим важный фактор решения многих социальных проблем 
современного образования в исследовании роли языковой культуры. 
Углубление  международного  взаимодействия  и  сотрудничество  стимулировало  поступательное 
развитие полиязычного образования. Как отметил в своем Послании народу Президент Н.А. Назар­
баев,  важнейшей  задачей  образования  является  обеспечение  выпускников  школ  международными 
квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого – овла­
дение государственным, родным и иностранными языками. Перед нами стоит вопрос о результатив­
ности обучения языкам и повышения уровня языковой подготовки учащихся. Стремительное вхожде­
ние  Казахс тана  в  мировое  сообщество:  инновационно­индустриальная  экономика,  информатизация 
общества,   гармонизация  образовательного  пространства  и  внедрение  международных  стандартов 
коренным  образом изменяют сознание и поведение человека. Социально­историческая перестройка 
общества и общественная формы сознания и ориентация на ценности общей человеческой культуры 
актуализировали проект Президента «Триединство языков», как социально­историческую необходи­
мость, как конкурентоспособность нации, как культурный императив времени, и утвердили приоритет 
трех языков в Республике Казахстан: казахский – русский – английский. Наряду с казахским языком, 
имеющим статус государственного, и русским – языком межнационального общения, важным сред­
ством общения выступает иностранный язык. 
Позиция Президента в разрешении проблемы полиязычия наиболее близка и понятна.
В  Казахстане  уже  сформировались  основные  тенденции,  определяющие  развитие  методики  по­
лиязычия. Согласно законодательству об образовании в РК 2007 года, все организации образования, 
независимо от форм собственности, должны обеспечить знания обучающимся казахского языка как 
государственного, а также изучения русского языка и одного из иностранных языков в соответствии с 
государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования. Новое время 
и новые условия требуют коренной перестройки, переоценки ценности и идеалов, пересмотра целей и 
задач методов и приемов обучения. Изучение иностранных языков в Казахстане – это обучение языку, 
как реальному и полноценному средству общения на уровне носителей этого языка. 
Система принципов обучения в системе полиязычия: казахский язык – русский язык – английский 
язык. 
Владение казахским, русским и иностранными языками становится в современном обществе не­
отьемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человечества. Все это в целом 
вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально владеющих 
несколькими языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престиж­
ное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение. 
Одной из задач приобщения подрастающего поколения к универсальным, глобальным ценностям 
является формирование у подростков умения общаться и взаимодействовать с представителями со­
седних культур в мировом пространстве.
Для того чтобы подготовить профессиональные кадры, отвечающие этим требованиям, большое 
внимание уделяется полиязычному образованию, которое рассматривается, как действенный инстру­
мент,  в  подготовке  молодого  поколения  в  условиях  взаимосвязанного  и  взаимозависимого  мира.  В 
связи с этим понимание роли языков в современном мире ставит вопрос обучения языкам и повышения 
уровня языковой подготовке учащихся. 

181
Литература:
1. Послание Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». – 
Астана, 2012.
2. Государственная программа развития образования в РК на 2005­2010 годы // Казахстанская прав­
да. – Астана. – 2004. – 16 октября.
3. Карасаева Х.О. Полиязычие в образовательной политике Казахстана. – М., 2009.
4. Заботкина В.И. Роль многоязычия в устойчивом развитии общества XXI века. – М., 2009.
Түйіндеме
Бұл мақалада қазіргі таңдағы көп тілді мәдениетті зерттеудің өзектілігі туралы сөз болады. 
Көп тілді және көп мәдениетті білімнің мақсаты – адам қалыптастыруында оның өмірдегі белсенді­
лігі және көпұлттылығы, көп мәдениетті ортада өзге ұлттардың мәдениетін түсініп, үлкен құрметпен 
қарап, өзге ұлт өкілдерімен және өзге діндердегі қөзқарастағы ұлт өкілдерімен татулықта өмір сүре 
алуды қалыптастыру. Сонымен қатар бейбітшілікте келісімде болу.
Summary
This article shows the actuality of polylingual culture nowadays and that the goal of multicultural education 
and poliyazychnogo may lie in the formation of man, capable of active life in a multinational and multicultural 
environment, having a strong sense of understanding and respect for other cultures and the ability to live 
in  peace  and  harmony  with  people  of  different  nationalities,  races  and  creeds.  Poliyazychie  principles  of 
humanism under appropriate conditions may encourage the humanization in the national educational system. 
УДК 37(094)

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет