Issn 1563-034x индекс 75880; 25880жүктеу 5.07 Kb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата04.02.2017
өлшемі5.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ISSN 1563-034X
Индекс 75880; 25880
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ
Шығыстану сериясы 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
ВЕСТНИК КазНУ
Серия востоковедения
 
al-Farabi KazaKh NatioNal UNiversity
KazNU bUlletiN 
oriental series
№ 3(64)
Алматы
«Қазақ университеті»
2013

Зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан, свидетельство №956-Ж от 25. 11. 1999 г. 
(Время и номер первичной постановки на учет –
№766 от 22. 04. 1992 г.)
Редакционная коллегия:
Джубатова Б. Н. – научный редактор, д. филол. н. (конт. тел.: 8-727-2438335); 
 Надирова Г. Е. – зам. научного редактора, д. филол. н., профессор;
Коптилеуова Д. Т. – к. филол. н., доцент; 
Алдабек Н. А. – д. и. н., профессор;
Ким Г. Н. – д. и. н., профессор; 
Авакова Р. А. – д. филол. н., профессор;
Балакаева Л. Т. – д. и. н., доцент; 
Актаулова Б. Ж. – к. и. н., 
Ким Ф. Г. – профессор университета ИНХА (Южная Корея);
Ауэзова З. М. – профессор Амстердамского университета (Голландия); 
Арслан М. – профессор Стамбульского университета (Турция)
ИБ № 
Подписано в печать 03. 11. 2013. Формат 60х84
 1
/
8

Бумага офсетная. Печать цифровая. 
Объем
 
8,3 п. л. Тираж 500 экз. Заказ № . 
Издательство «Қазақ университетi» Казахского национального
университета им. аль-Фараби. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71. КазНУ. 
Отпечатано в типографии издательства «Қазақ университетi». 
© КазНУ им. аль-Фараби, 2013. 
Научное издание
ВЕСТНИК КазНУ
Серия востоковедения
№3(64)

© 2013  Аl-Farabi Kazakh National University    
1-бөлім
ТАРИХ
Раздел 1
ИСТОРИЯ
Section 1
HISTORY
ӘОЖ  2:172.3
Б.Ж. Ақтаулова
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  
e-mail: bakyt1976@mail.ru
 
Кеңестік дәуір саясатындағы ислам факторы және  
Қазақстандағы ислами ахуал
«Қазақстандағы ислам: бүгіні мен жаңғыруы»  
атты іргелі ғылыми жоба бойынша дайындалған мақала
КСРО-ның  геосаяси  жағдайына,  мемлекеттің  сыртқы  саясаты  мен  ішкі  жағдайына  өзінің  тарихи 
және мәдени дамуының ерекшеліктеріне қарай ислам факторы елеулі ықпал етті.
Кеңестік биліктің мұсылмандарға қатысты ресми саяси ұстанымы әртүрлі тарихи кезеңдерде  ауы-
сып отырды және ол басқа діни топтар мен сенімдерге қарағанда өзгеше болды. Мысалы, кеңестік 
үкімет  большевиктердің  үгіт-насихаттарының  халықтар  арасында  кең  таралуы  үшін  мұсылман 
уммасының  біртұтастығын  пайдалануға  тырысса,  Ұлы  Отан  соғысы  жылдары  тұсында  да 
мұсылмандардың біртұтастық идеясының жеңіске жетуі жолында біріктіруші фактор екендігін мой-
ындап, осы арқылы әрекет етті. Бірақ осыған қарамастан, кеңестік кезеңдегі исламға қатысты саясат 
антиисламдық негізде мұсылманшылдыққа қарсы бағытталды. 
Түйін сөздер: кеңестік ислам, кеңестік атеизм, антиисламдық саясат.
b. aktaulova  
Islamic factor in policy of the Soviet government and the provision of Islam in Kazakhstan
in this article the author considers a problem of an islamic factor in domestic and foreign policy of the 
soviet government, and also the the provision of islam in Kazakhstanduring the soviet period. the author 
analyzes methods of policy of the soviet government concerning islam during the evolutionary periods of 
history of the soviet Union and in particular Kazakhstan.
Keywords: soviet islam, the soviet atheism, anti-islamic policies.
Б.Ж. Актаулова 
Исламский фактор в политике советского правительства и положение ислама в Казахстане
В  статье  автор  рассматривает  проблему  исламского  фактора  во  внутренней  и  внешней  политике 
советского правительства, а также положение ислама в Казахстане в советский период. Автор ана-

4
ҚазҰУ хабаршысы.  Шығыстану сериясы. №3(64). 2013
Б.Ж. Ақтаулова
лизирует методы политики советского правительства в отношении ислама в эволюционные периоды 
истории Советского Союза и в частности Казахстана.
Ключевые слова: советский ислам, советский атеизм, антиисламская политика.
Кеңестік зерттеушілердің пікірінше, КСРО-
дағы  ислам  мен  шариғаттың  «қалдықтарын 
жеңу»  үдерісі  бірнеше  кезеңдерден  тұрды. 
1920  жылдары,  бірінші  кезеңде  мұсылман 
дінбасылары діншіл халықтың басым бөлігіне 
ықпалын  жүргізді  және  кеңестік  билікке 
елеулі  қарсылық  көрсетті.  1920  жылдардың 
соңы  мен  1941  жылдарды  қамтыған  екінші 
кезеңде  дәстүрлі  ислам  таралған  аудандар-
да  шариғат  соттары  жойылды,  діни  санкция-
лар  өздерінің  заңи  күштерін  жоғалтты,  ал 
мұсылман  дінбасылары  кеңестік  билікке  фор-
малды түрде бейтараптық таныта бастады. Ұлы 
Отан соғысынан кейін басталған үшінші кезең 
мәдени,  әлеуметтік-эко номикалық  өз геріс тер-
дің заңды нәтижесі ре тіндегі жаппай діннен бас 
тартумен сипатталды [1].
1917  жылы  Ресейдегі  большевиктер 
төңкерісінің  жеңісінен  кейін  және  КСРО-
ның  құрылуымен  оның  құрамына  енген  Орта 
Азия  халықтарының  идеологиялық  бағыт-
бағдарлары  да  орасан  өзгеріске  ұшырады 
және  басқа  мұсылман  әлемімен  өзара  дер-
бес  байланыстарын  үзді.  КСРО-ның  одақтағы 
мұсылман халықтарына қатысты ұстанымы мен 
сыртқы саясатындағы өзге мұсылман әлемімен 
байланысының тарихы біркелкі болған емес.
Большевиктер  билікке  келгеннен  кейін 
дәстүрлі  исламның  таралған  аймақтарында 
өз  биліктерін  нығайту  мақсатында  РКСФР 
ХКК  1917  ж.  20  қараша  күні  «Шығыс  пен 
Ресейдің  барлық  еңбекші  мұсылмандарына» 
жолдау  жасады.  «Жолдастар!  Бауырлар!  Ре-
сейде  ұлы  өзгерістер  орын  алуда!..  Осы 
ұлы  өзгерістер  қарсаңында  біз  Ресей  мен 
Шығыстың  барлық  жұмысшыларына,  күйсіз, 
қаріп мұсылмандарына үндеуімізді жолдаймыз. 
...Ресейдің  мұсылмандары,  Қырым  мен  Еділ 
бойындағы  татарлар,  Сібір  мен  Түркістанның 
қырғыздары  мен  сарттары,  Кавказдың  шешен-
дері  мен  тау  халықтары,  барлық  мешіттері 
мен  ғибадатханалары  бұзылғандар,  Ресейдің 
қанаушылары  мен  патшалары  тарапынан  діни 
наным-сенімдері  мен  дәстүрлері  қорлауға 
ұшырағандар!  Бұдан  былай  сіздердің  діни 
наным-сенімдеріңіз  бен  дәстүрлеріңіз,  ұлттық 
және мәдени ошақтарыңыз еркін және оған қол 
сұғылмайды деп жарияланады» [2]. Бұл жолдау 
мұсылмандар тарапынан үлкен қолдау да тапты. 
1920 ж. 16-25 қыркүйек аралығында Уфада 
Г. Баруди мүфтидің басқаруымен Бүкілресейлік 
мұсылмандардың  І  съезі  өтті,  оның  қорытын-
дысы  бойынша  Мұсылмандардың  діни  бас-
қармасының орталығы (МДБО) құрылады.
1923  жылдың  10-25  маусым  аралығында 
Уфада Қоқанд, Ташкент және Қырым мүфтилері 
мен  285  делегат  қатысқан  Бүкілресейлік  мұ-
сылмандардың  ІІ  съезі  өтті.  Бұл  уфалық  мүф-
тияттың  өз  аумағындағы  мұсылмандардың 
діни  басқармасының  орталығы  ғана  емес,  бар-
лық  КСРО  мұсылмандарының  орталығына 
айналғандығын, оның жоғары беделін көрсетті.
Мұсылмандардың  белсенділігінің  артуы нан 
қауіптенген  РКСФР  Ішкі  Істер  Халықтық  Ко-
миссариаты 1923 ж. 30 қарашада МДБО Жарғы-
сын бекітті, оның құзыреті РКСФР-дің еуропа-
лық  бөлігі  мен  Сібірге,  ҚазАКСР  аумағына 
таралды [1]. 1923 жылдан бастап мұсылмандар-
дың  діни  басқармасы  орталығына  қарасты 
аймақ тарда  жаппай  діни  оқу  орындарын  жабу 
басталды, үкіметтің бұл саясатына қарсы әр та-
раптан мемлекеттік және партиялық органдарға 
мұсылмандардың  атынан  діни  оқу  орындарын 
ашу ұсынысы жазылған хаттар ағыла бастайды. 
Мұндай  мәтіндегі  хаттар  Верный  округіндегі 
мұсылмандар тарапынан да көптеп жазылға нын 
архивтердегі құжаттардан көре аламыз.
1929  жылға  дейінгі  кеңестік  биліктің  мұ-
сылмандарға  қатысты  ресми  саяси  ұстанымы 
басқа  діни  топтар  мен  сенімдерге  қатысты 
бағытына  қарағанда  анағұрлым  жұмсағырақ 
болды  деуге  келеді.  Мұның  себебі  кеңестік 
сыртқы  саясаттағы  ислам  факторының  алған 
маңыздылығымен  түсіндіріледі.  Мұсылман 
қауым   дастығы  кеңестік  сыртқы  саясатты  жүр-
гізуге үлкен септігін тигізді.
Кеңестік  жетекшілердің  ойына  мұсыл-
мандарды  саяси  белсенділікке  тарту  бірден 
келе  қоймады,  алайда  әлемдік  төңкеріс  жа-
сау  мақсатын  жүзеге  асыру  барысында  Батыс 
пролетариатының  қолдауына  үміттенген  боль-
шевиктер  олардан  күдерін  үзу  қажеттілігін 
түсінісімен-ақ  Шығыс  елдерімен  байланыс-
тарын  орнықтыруға  қарай  ойысты.  Шығыс 

5
issN 1563-034Х                                                 KazNU bulletin. oriental series. №3(64). 2013                  
Кеңестік дәуір саясатындағы ислам факторы және Қазақстандағы ислами ахуал
елдерінің  маңыздылығын  жете  түсінген  
В.И.  Ленин нің  өзі  Ресей  үшін  ислам  факторы-
ның  маңыздылығын  жоғары  атап  көрсеткен: 
«біз  үшін  түземдіктердің  сеніміне  кіру  өте 
маңызды....Бұл  әлемдік  мәселе...мұнымен  қал-
жыңдауға болмайды, бұл істе 1000 мәрте мұқият 
болуымыз керек» [3, с. 190].
КСРО-мен  ең  алғаш  дипломатиялық  бай-
ланыс  орнатқан  мемлекеттердің  қатарына 
мұсылман  елдері  кіреді:  1919  ж.  Ауғанстан, 
1920  ж.  Түркия  мен  Иран,  1926  ж.  Сауд  Ара-
биясы.  Бұл  тарихи  фактілер  өз  кезегінде  осы 
дипломатиялық  байланыстардың  орнығуының 
арқасында  Кеңес  Одағының  сыртқы  саяси 
оқшауланудан  аман  қалғандығын  дәйектейді. 
1926  жылы  І  Бүкіләлемдік  мұсылмандар 
конгресіне  КСРО  атынан  МДБО  өкілдері 
қатысады,  өз  кезегінде  бұл  Кеңес  Одағының 
мұсылман  әлемі  алдында  беделін  арттыруға 
үлкен септігін тигізді. Шын мәнісінде кеңестік 
дипломатия  мұсылман  қауымдастығын  өзінің 
Таяу Шығыстағы мүдделерін жүзеге асыру үшін 
пайдаланды. 
Сыртқы  саясатты  қалыптастырудағы  ислам 
факторы  ішкі  саясатқа  келгенде  идеологиялық 
үлкен  қайшылықтарға  әкелді.  Мұсылман  қа-
уым дастығының  діни  белсенділігінің  арту-
ын  болдырмау  мақсатында  діни  саясатқа  тү-
зетулер  енгізді.  1920  жылдардың  аяғы  –  1930 
жылдардың  басынан  бастап  Кеңес  үкіметінің 
антиисламдық саясатының басты ұстанымдары 
айқындалды, ол, ең алдымен, мұсылман қауым-
дастығының  дінбасыларын  саяси  қуғын-сүр-
гінге  ұшырату,  кеңестік  атеизм  идеологиясына 
қайшы келетін діни бірлестіктерді жабу, мешіт-
тер  мен  медреселерді  талқандауға  бағытталды. 
1918-1931  жылдар  аралығында  Қазақстанда 
1630  діни  ғибадатхана  оның  ішінде  782  мешіт, 
1931-1933 жылдары (культ) ғимараты, 879 діни 
ғибадатхана,  оның  ішінде  499  мешіт  жабылды 
[4, 162-163 бб.].
Осы кезеңдегі кеңестік жазалаушы жүйенің 
тағы  бір  озбырлық  саясаты  тіл  саясаты-
на  қатысты  жүргізілді.  КСРО  құрамындағы 
мұсылман  халықтарының  бұрынғы  қолданып 
келе  жатқан  араб  әліпбиін  жойып,  әуелі  ла-
тын,  кейінірек  кириллицаны  енгізуі  күштеп 
орыстандыру  саясатының  бастамасы  еді.  Орта 
Азия халықтарының тарихын зерттеуші белгілі 
ғалым  Ширин  Акинердің«islamic  People  of 
the  soviet  Union»  еңбегінде  КСРО  құрамына 
кірген  Орта  Азия  және  Қазақстан  елдерінің 
әліпбиі  туралы  мәліметтерде  1924  жылға 
дейін  араб  әліпбиі,  1924-1929  жж.  өңделген 
араб әліпбиі, 1929-38 жж. латын әліпбиі, 1938- 
1940 жж. екінші латын әліпбиі, 1940 жылдан бас-
тап  кириллицаға  ауысқаны  және  оның  1957  ж. 
модификацияланғандығы туралы және олардың 
діні  ислам,  ханафи  мазхабындағы  сүнниттер 
екендігі  туралы  мәліметтер  келтіріледі  [5,  рр. 
283, 300, 313, 325, 337, 344].
Екінші дүниежүзілік соғыс КСРО-дағы діни 
саясатқа  қайта  өзгерістер  енгізді,  бұл  кезең 
кеңестік  үкімет  пен  мұсылман  дінбасылары 
арасындағы  жылымық    саясаттың  оралғанын 
көрсетті.Бұл  саясаттың  астарында  Ұлы  Отан 
соғысы жылдарында ислам факторын пайдала-
ну жатқандығы байқалады. Соғыстың алғашқы 
күндерінен  бастап-ақ  КСРО  басшылары  жеңіс 
жолында  қоғамды  жұмылдырудың  басты  көзі 
діни фактор екендігін айқын сезінді және осыған 
сәйкес  формалды  түрде  болсын  діни  саясатты 
өзгерту қажеттігін түсінді.
1941-1945  жж.  Қазақстан  мен  Орта  Азия 
елдерінде  ислам  дінінің  жанданғандығы  бай-
қалады.  1941  жылы  қазан  айында  Орта  Азия 
мұсылмандарының  беделді  діни  көсемі  Эшон 
Бабахан «қылмыстық істің тоқтатылуына» бай-
ланысты түрмеден босатылды. 
1943 ж.15-20 қазанда Ташкентте Орта Азия 
және Қазақстан үлемдерінің бірінші құрылтайы 
өтті.  Құрылтайда  Орта  Азия  және  Қазақстан 
мұсылмандарының  Діни  басқармасын  құру  ту-
ралы шешім қабылданды, төрағасы болып Эшон 
Бабахан сайланды. 1945 жылдың аяғына таман 
кеңестік  мұсылмандар  Мекке  мен  Мединеге 
қажылық өтеуге баруға мүмкіндік алды.
Жалпы  алғанда,  1941  жылдан  басталған 
Кеңес  Одағының  ислам  конфессияларына  қа-
тысты «жылымық» саясаты ұзаққа созылмады, 
1948  жылдан  басталған  діни  қысым  1953  ж. 
Сталиннің өліміне дейін жалғасты.
1954  ж.  КОКП  Орталық  Комитетінің 
«Ғылыми-атеистік  үгіт-насихаттағы  жіберілген 
ірі  кемшіліктер  және  оларды  жақсарту  шара-
лары»  «Тұрғындар  арасындағы  ғылыми-
атеистік  жұмыстарды  жүргізудегі  қателіктер» 
туралы  қаулылар  қабылданды  [6].  Бұл  кезеңде 
діни әдебиеттерді, діни сенім заттарын жаппай 
жою істері қайта жанданды, қасиетті орындар-
ды  зиярат  етуге,  қажылық  жасауға  тыйым  са-

6
ҚазҰУ хабаршысы.  Шығыстану сериясы. №3(64). 2013
Б.Ж. Ақтаулова
лынды.  КСРО  Жоғары  білім  министрлігі  мен 
университтегі  философия  факультеттеріне 
ха лық  арасында  ғылыми-атеизмді  насихат-
тайтын,  терең  білімді  философтарды  дайын-
дау  тапсырылды.  Осыған  байланысты  фило-
софия  факультеттерінің  оқу  жоспарлары  мен 
бағдарламаларына  тиісті  өзгертулер  енгізілді. 
Кеңестік  Республикалар  аумағындағы  Ғылым 
академияларына, университеттердің философия 
факультеттеріне  атеизм  мәселелері  бойынша 
ғылыми жобалар дайындау тапсырылды.
1960-1970  жылдардағы  атеистік  бағыттағы 
жұмыстардың  қатарына  тұрмыстағы  діни 
дәстүрлерге қарсы күрес жатты. Қазақ халқының 
ұлттық  дәстүрлеріндегі  «діни  қалдықтарды» 
жоюға бағытталған кеңестік саясат ұлттық діни 
танымның әлсіреуіне әсер еткенімен, оның тұтас 
жойылып кетуіне әкеле алмады. 
Кеңес  Одағы  билігінің  үстемдік  құрған 
барлық кезеңінде де Қазақстандағы қазақтардың, 
басқа да мұсылман халықтарының басым бөлігі 
өздерін  мұсылман  деп  санап,  мұсылмандық 
шарттарды орындаған және діни мерекелерді де 
атап өтіп отырған. Дініне берік мұсылмандардың 
қатарында қарапайым азаматтармен қатар, сая-
си және мәдени элита өкілдері де тұрды. Қазақ 
халқының  тұрмыс-салтында  адамның  өмірге 
келгенінен  бастап,  о  дүниеге  аттанарға  дейінгі 
өмір кезеңін қамтитын  мұсылмандық ғұрыптар, 
дәстүрлер  қалыптасқан.  Олардың  қатарында 
мұсылманша «азан шақырып» ат қою, ер баланы 
сүндетке  отырғызу,  неке  қию,  қалың  мал  өтеу, 
әмеңгерлік,  тасаттық  беру,  ораза  тұту,  жаназа 
шығару, т.б. ислами наным-сенімдермен байла-
нысты салт-дәстүрлер көптеп кездеседі.
Кеңестік дәуірдің 70 жылдық тоталитарлық 
жүйесінің  қыспағы,  ғылыми  коммунизм  мен 
атеизмнің  қатаң  қағидаттарының  қуғын-
сүргініне  ұшырағанына  қарамастан  Орта  Азия 
мен  Қазақстан  халықтарының  басым  бөлігі 
өздерінің  ұлттық  болмысын,  салт-дәстүрлерін, 
діни наным-сенімдерін сақтап қалды.
Әдебиеттер 
1  Королева Л.А., Королев А.А. Государство и ислам в СССР: из опыта взаимоотношений//htpp:www.rusnauka.com/2_
KaND_2009/Pravo/39669.doc.
2 Обращение Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока».20 ноября (3 декабря) 
1917 г.//http://xx-vek-istoria.narod.ru/libr/istochnik/vnpol/mus.html
3  Ленин, В. И. Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. – Т. 52. – С. 190.
4 Мухтарова Г.Д. Ислам в советском Казахстане (1917-1991 годы) //07.00.02 – отечественная история (история Республики 
Казахстан). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Инв. 0507РК00175. – 290 с.
5 shirinakiner. islamic People of the soviet Union (with an appendix on the non-Muslim turkic peoples on the soviet Union).– 
london, New york, sydney and Melbourne, 1983, 1986. – P.462
6 Постановление от 7 июля 1954 года «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучше-
ния» ЦК КПСС; Постановление от 10 ноября 1954 года «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 
населения» ЦК КПСС//
http://www.rusoir.ru/index_print.php?url=/03print/02/239/

7
issN 1563-034Х                                                 KazNU bulletin. oriental series. №3(64). 2013                  
Базовой принцип современной политики Турции:  «ноль проблем с соседями»
УДК 330.8(4/9)
М. Арслан
Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Стамбульский университет (Турция) 
e-mail: dr-mehmetarslan@hotmail.com
Базовой принцип современной политики Турции:  
«ноль проблем с соседями»
В Турции, особенно в последние 10 лет, происходят большие внутренние политические трансфор-
мации.  Авторитарно-бюрократический  режим,  где  власть  принадлежала  военным,  потеряла  свое 
место и значение. Начиная с 1940 гг. военные изолировались от общественности и на протяжении 
многих лет защищали интересы  определенной части общества. Из-за их  неправильной политики 
в стране не хватало экономической стабильности, и Турция была окружена со всех сторон пробле-
мами, особенно с соседями. Турция на современном этапе придает особое значение отношениям 
с  соседями.  В  этом  контексте  «ноль  проблем  с  соседями»  является  кратким  лозунгом  ожидания 
Турции относительно ее отношений с соседними странами. Турция поставила цель устранить все 
проблемы в ее отношений с соседями или, по крайней мере, минимизировать их.
 
Турция ставит эту 
цель в самом центре своей внешней политики. Такой подход является естественным отражением  
политики, изложенной основателем Турецкой Республики Ататюрком «Мир в стране, мир во всем 
мире».  Автором анализируются результаты и успехи проводимой имии политики.
Ключевые слова: Турция, «ноль проблем с соседями», Давутоглы, СПС, Эрдоган, Ближный Восток.
M. arslan
Basic principle of modern turkey`s policy: “zero problems with neighbors”
in turkey the big internal political transformations are changing, especially the last 10 years. authoritarian-
bureaucratic regime, where the power was in the military it lost their place and value. since 1940 the 
military have isolated themselves from the public and for many years defended the interests of a certain part 
society. by reason of their wrong policy the country lacked economic stability and turkey was surrounded 
on  all  sides  by  problems,  particularly  with  its  neighbors. at  the  present  stage  turkey  emphasizes  the 
relationship  with  the  neighbors.  in  this  context,  the  “zero  problems  with  neighbors”  is  a  short  slogan 
expectation regarding turkey’s relations with neighboring countries. turkey has set a goal to eliminate all 
the problems in relationship with its neighbors, or it intends at least minimize them. turkey puts this goal 
at the core of its foreign policy. this approach is a natural reflection of policy stated by the founder of the 
turkish republic ataturk “Peace in own country is peace in the world”. the author analyzes the results and 
progress of its conducting policy.
Keywordsturkey, “zero problems with neighbors,” Davutoglu, sPs, erdogan, the Middle east.
М. Арслан
Қазіргі таңдағы түркия саясатының негізі: «көрші мемлекеттермен алауыздыққа  жол жоқ»
Соңғы  10  жыл  ішінде  Түркияда  үлкен  саяси  трансформациялар  болып  жатыр.  Негізінде  әскери 
басшылардың  қолындағы  авторитарлық  -бюрократиялық  режим  қоғамда  өзінің  негізгі  мағынасы 
мен орнын жоғалтты. Олар 1940 жылдан бастап өздерін қоғамнан бөліп қарап, қазіргі таңға дейін 
қоғамдағы  белгілі  бір  ұйымдардың  көзқарастарын  қолдамен  болды.  Осындай    саясаттың  салда-
рынан, экономикалық тұрақтылық орнамады. Нәтижеде Түркия көптеген мәселелермен бетпе-бет 
қалды,  әсіресе  көршілес  мемлекеттер  арасында  әр  түрлі  түсініспеушіліктер  туындады.  Қазіргі 

8
Вестник КазНУ.  Серия востоковедения. №3(64). 2013
М. Арслан
таңда, Түркия  Республикасы көршілес елдермен қарым қатынасына айрықша мән беруде. «Көрші 
мемлекеттермен алауыздыққа  жол жоқ»  атты осы контекст, Түркияның  босағалас елдерге қатысты  
кішігірім ұраны болып табылады. Түркияның басты мақсаты, көршілес елдермен  арадағы түрлі 
мәселелерді жойып, қарым қатынастарын нығайту. Осы мақсат, қазіргі таңда Түркияның сыртқы  
саясаттың ең  басты мәселесі болып отыр. Бұл, «Мемлекетте бейбітшілік, әлемде бейбітшілік» деген 
Түркия Республикасының  негізін салушы Ататүріктің саясатының бірден бір көрінісі болып табы-
лады.  Автор мақалада осы саясаттың нәтижелері мен жетістіктерін қолға алған.
Түйін сөздер:  Түркия, «Көрші мемлекеттермен алауыздыққа  жол жоқ», Дауытоғлы, СПС, Ердоған, 
Таяу Шығыс. 
Введение
Турция, претендующая сегодня на ведущие 
роли в региональной и мировой геополитике и 
геоэкономике (в т.ч. в становлении новой энер-
гокоммуникационной  системы),  особое  вни-
мание  уделяет  формированию  внешнего  пояса 
безопасности.  Отличительная  особенность  ту-
рецкой  внешней  политики  –  наличие  глубоко 
проработанной  концептуальной  основы.  Глав-
ной,  потенциально  опасной  особенностью  со-
временного этапа международных отношений в 
Турции считают то обстоятельство, что «холод-
ная  война»  закончилась  без  коллективных  до-
говоренностей об основах нового миропорядка. 
Отмечая серьезное ослабление международных 
механизмов сдерживания, в том числе ядерного 
нераспространения, Анкара выступает за сохра-
нение ключевой роли ООН, обновление концеп-
ции  евроатлантической  безопасности,  которая 
включала бы в себя Россию, и особенно активно 
поддерживает  новые  международные  форматы 
(например, «Группу двадцати» - G20).
Турция граничит на Западе с Грецией и Бол-
гарией, на Востоке Грузией, Арменией, Ираном, 
Ираком и Сирией, по Черному морю с Румыни-
ей, Украиной и Россией. Для Турции имеют осо-
бое значение страны, которые входили в состав 
Османской  Империи  и  они  тоже  принимаются 
как соседи (см. рис.1). 
Внешняя  политика  Турции  на  протяжении 
последних  лет  базируются  на  двух  принципах 
концепции  «стратегической  глубины»  -  «нуле-
вой  уровень  проблем  с  соседями»  и  «создание 
зоны стабильности и безопасности вокруг Тур-
ции».  Своеобразную  сверхзадачу  дипломатии 
в  Анкаре  видят  в  том,  чтобы  гармонизировать 
блоковую  ответственность,  как  члена  НАТО,  с 
самостоятельной линией в региональных делах. 
Такой подход мотивируется в том числе и тем, 
что  Турция  является  многонациональной  стра-
ной,  а  значит  конфликты  на  Балканах,  Южном 
Кавказе  и  Ближнем  Востоке  имеют  для  нее  и 
внутриполитическую  составляющую.  Отсюда 
–  обозначенная  в  концепции  «стратегической 
глубины» линия на «нулевой уровень проблем» 
с  соседями.  В  концепции  ставится  также  зада-
ча активного посредничества в урегулировании 
отложенных,  «замороженных»  конфликтов  по 
периметру границ Турции – от Нагорного Кара-
баха до Кипра, включая Ирак, Иран, Сирию-Из-
раиль, внутрипалестинское примирение, Ливан. 
При этом Анкара выступает за системный под-
ход к возникающим проблемам, выработку еди-
ных  принципов  урегулирования  региональных 
конфликтов  на  Ближнем  Востоке,  в  Централь-
ной  Азии  или  на  Балканах,  отдавая  приоритет 
использованию «мягкой силы» при сохранении 
потенциала экономического и военного воздей-
ствия. Вместе с тем по мере реализации Турцией 
ее посреднических усилий в частности, не полу-
чили развития турецкая инициатива обогащения 
иранского урана на своей территории, посредни-
чество в переговорах между Сирией и Израилем 
по  статусу  Голанских  высот,  попытки  подклю-
читься  к  работе  «ближневосточного  квартета» 
(квартет по ближневосточному урегулированию 
в составе ЕС, России, США и ООН).
Благодаря  политике  «нулевой  уровень  про-
блем  с  соседями»  она  добилась  определеннего 
успеха со всеми соседями. Однако волна рево-
люций в Северной Африке и на Ближнем Вос-
токе негативно оказало влияние на этот процесс. 
В то время как Турция решительно проводит 
эту политику, никогда не ставит реализма в сто-
рону и не забывает, что подход «ноль проблем» 
представляет  собой  объективные  и  идеальные 
последствия. На самом деле, это не вполне воз-
можно предвидеть, что все проблемы в регионе, 
которые  имеют  глубокие  истории,  могут  быть 
решены  в  течение  короткого  периода  времени. 

9
issN 1563-034Х                                                 KazNU bulletin. oriental series. №3(64). 2013                  
Базовой принцип современной политики Турции:  «ноль проблем с соседями»
Кроме того, нигде в мире из-за самой природы 
международных  отношений  не  существует  от-
ношений свободный от проблем. Тем не менее, 
тот факт, что некоторые проблемы не могут быть 
решены быстро - независимо от того, сложные и 
глубокие они - не умаляет необходимости при-
нятия  конструктивных  шагов  для  того,  чтобы 
урегулировать их и приложить активные усилия 
в этом направлении. Исходя из этого понимания, 
Турция  отвергает  концепцию  замораживания 
проблемы  с  ее  соседями  и  пытается  восполь-
зоваться  ими.  Напротив,  Турция  поддерживает  
оказания  активных  усилий  для  решения  про-
блем  в  соответствии  с  беспроигрышным  под-
ходом  мирными  средствами.  Благодаря  такой 
политике на современном этапе Турецкая Респу-
блика все более активно претендует на роль ре-
гионального лидера и одновременно, используя 
выгодное геополитическое положение на стыке 
двух цивилизаций, стремится усилить влияние в 
глобальной политике.
Экономика Турции как индикатор при реали-
зации такой политики
Экономические преобразования в стране до-
пускают  использование  в  качестве  внешнепо-
литического  инструмента  принципа  «взаимоза-
висимости».  Стоит  отметить,  что  хотя  в  книге 
Давутоглу «Стратегическая глубина» об экономи-
ке говорится мало, в других работах и выступле-
ниях  он  уделяет  большое  внимание  экономиче-
ской взаимозависимости как средству наведения 
«порядка» на Ближнем Востоке и отмечает: этот 
порядок «не может быть достигнут при изолиро-
ванных экономиках» (Давутоглы, 2001). 
В  экономической  сфере  руководством  Тур-
ции  поставлена  задача  обеспечить  к  2023  году 
(100-летию  Республики)  вхождение  в  десятку 
наиболее  развитых  стран  мира  и  стать  регио-
нальным лидером в технологической модерниза-
ции. Такие амбиции вполне объективно обосно-
ваны:  стабильное  развитие  экономики  страны 
в  последнее  десятилетие  самыми  высокими  в 
Европе среднегодовыми темпами роста (5,1 %); 
16-е место в мировой и 6-е в европейской эконо-
мике;  выигрышная  демографическая  ситуация 
–  очень  молодое  население;  половина  населе-
ния, численностью в 76 млн. чел. (его трудоспо-
собная часть – 52 млн.), моложе 30 лет; в стра-
не  176  университетов
,
  где  учатся  около  3  млн. 
студентов и ежегодно 400 тыс. выпускников; 40 
миллионов пользователей Интернета. Экономи-
ка страны не только удовлетворяет потребности 
населения в продовольствии, товарах народного 
потребления, включая товары длительного поль-
зования, но и поставляет их на экспорт в страны 
Европы,  Америки,  СНГ,  Африки,  Ближнего  и 
Среднего Востока.
Турецкие строительные компании работают 
в  89  странах,  где  ими  построено  более  6  тыс. 
промышленных, социально-культурных и быто-
вых объектов на общую сумму 189 млрд. долл. 
Из них в России более 1260 объектов различного 
назначения на общую сумму 34 млрд. долл. 33 
турецкие компании входят в число крупнейших 
строительных компаний мира (2-е место после 
Китая).  Турция  стремится  также  стать  страте-
гическим  энергетическим  транзитным  узлом 
Европы и Азии, поскольку контролирует и мор-
ские, и сухопутные маршруты поставок нефти и 
газа. Она занимает исключительно удачное гео-
графическое  расположение  между  странами  и 
регионами, обладающими более чем половиной 
углеводородов в мире (Россия, Каспийский ре-
гион, Центральная Азия, Иран, Ближний и Сред-
ний Восток), с одной стороны, и крупнейшими 
рынками-потребителями  энергоресурсов  (ЕС, 
Китай, Азия), с другой.  При  этом Турция  име-
ет 25-й в мире по суммарному водоизмещению 
торговый флот и самый большой в Европе парк 
крупнотоннажных  грузовиков  (45  тыс.ед.)  для 
перевозки внутренних и международных грузов. 
В стране действуют 50 морских и 67 аэропортов.
Идет  строительство  самого  крупного  аэро-
порта мира в Стамбуле; пассажиропоток его со-
ставит 150 млн. пасс. в год. Это более чем в два 
раза превысит пассажиропоток самых загружен-
ных на сегодняшний день аэропортов – лондон-
ского Хитроу (70 млн. пасс.) и аэропорта Дубая 
(75 млн. пасс.). Сейчас в Стамбуле два аэропор-
та. По итогам 2012 г. пассажиропоток аэропорта 
им.  Ататюрка  составил  45  млн.  пасс.  аэропор-
та им. Сабихи Гекчен – 15 млн. пасс. (Арслан, 
2013: 30-34).  
Приход  к  власти  партий  справедливости  и 
развития
В 2002 г. Партия справедливости и развития 
(ПСР) пришла к власти, обещая перемены и бро-
сая вызов структуре власти в Турции  намерева-
ясь взять под контроль государственный аппарат 
и  ослабить  политическое  влияние  армии.  Этот 
мандат на реформы распространялся и на внеш-
нюю  политику:  Анкара  уже  вскоре  предприня-

10
Вестник КазНУ.  Серия востоковедения. №3(64). 2013
М. Арслан
ла шаги по сближению с Сирией и начала диа-
лог с ХАМАС, Ираном, что резко расходилось 
с многолетней практикой турецкой дипломатии 
(Огузлы,  2007:  81-97).  Позднее  эти  первые,  не 
слишком скоординированные инициативы были 
вписаны в единую стратегическую концепцию, 
сформулированную  Ахметом  Давутоглу,  кото-
рый  возглавил  внешнеполитическое  ведомство 
в мае 2009 г. (до этого он был советником пре-
мьера Реджеп Тайип Эрдогана).
Давутоглу  преобразует  внешнеполитиче-
ский  курс  Турции  в  соответствии  с  доктриной 
«стратегической  глубины».  Она  основывается 
на всеобъемлющем историко-культурном анали-
зе положения страны в международной полити-
ке с акцентом на наследие Османской империи 
и  исламскую  традицию.  С  точки  зрения  Даву-
тоглу  Турция  –  «центральная  страна»,  распо-
ложенная в сердце Евразии и имеющая множе-
ственную  идентичность.  Этот  факт  диктует  ей 
многовекторную  внешнюю  политику,  не  пред-
усматривающую  привилегированных  отноше-
ний с кем-либо. Таким образом, Турция должна 
«...обеспечивать  безопасность  и  стабильность 
не только себе, но и соседним регионам. Гаран-
тией ее собственной безопасности и стабильно-
сти  должна  быть  более  активная,  конструктив-
ная роль в обеспечении порядка, стабильности 
и безопасности на окружающем пространстве» 
(Давутоглы, 2008). Если Анкара сумеет добиться 
этих целей и усилить свое влияние в собствен-
ном  «ближнем  зарубежье»,  она  будет  обладать 
более  прочными  позициями  по  отношению  к 
другим центрам силы и мировым державам.
Итак, цель стратегической доктрины Давуто-
глу состоит в превращении Турции в одного из 
важных субъектов международной дипломатии. 
Во многом страна уже соответствует характери-
стикам  региональной  державы.  Она  считается 
незаменимым  игроком  в  плане  безопасности  в 
нескольких пересекающихся регионах: на Ближ-
нем Востоке, Балканах, Кавказе и в Причерно-
морье. Более того, в вопросах управления и без-
опасности в этих регионах Анкара уже взяла на 
себя  существенные  обязательства,  подкреплен-
ные  ее  потенциалом  жесткого  и  мягкого  влия-
ния.  Важнейшим  следствием  этих  доктриналь-
ных изменений стал тот факт, что Турция 
«более 
не  рассматривается  как  страна  на  периферии 
европейской системы или “прифронтовое” госу-
дарство, прочно привязанное к Западу
». По мере 
того как ориентация на Запад теряет первосте-
пенное значение в системе отношений Турции с 
другими странами, снижается и необходимость 
соотносить  ее  внешнеполитические  решения  с 
западными  приоритетами.  Таким  образом,  Ан-
кара все больше рассматривает сотрудничество 
с Соединенными Штатами и Евросоюзом через 
призму собственных целей в регионе. Вступле-
ние Турции Европейкий Союз уже давно стало 
не целью, а средством для решений определен-
ных своих внутренних проблем. 
Турецко-греческие  отношения  развиваются 
через значительные механизмы, такие, как регу-
лярные  политические  контакты
,
  предваритель-
ные переговоры по проблемам Эгейского моря, 
меры по укреплению доверия, высокий уровень 
сотрудничества заседания Совета, кроме диало-
га на высоком уровне. Турция считает, что пози-
тивная  атмосфера  преобладает  в  двусторонних 
отношениях,  будет  и  далее  способствовать  ре-
шению общих проблем в будущем. 
Такая политика принесла двум другим сосе-
дям на Балкане, а именно Болгарии и Румынии  
новый импульс. Кроме того, Турция решила все 
основные  проблемы  с  Болгарией  и  Румынией, 
бывшими противниками времен холодной вой-
ны.
В отношениях с Украиной был сделан суще-
ственный  прогресс  отменены  визы  и  был  уве-
личен объем двусторонней торговли в пять раз 
за  последние  10  лет.  Заключено  соглашение  о 
свободной торговле, переговоры которого нача-
лись в декабре 2011 года. Это позволит обеспе-
чить свободное перемещение людей, товаров и 
капитала и интеграцию двух больших рынков в 
бассейне Черного моря.
Турция  разработала  также  ее  отношения  и 
сотрудничество с Россией с 1990 года с увеличе-
нием импульса, таким образом, достигается цель 
«усиленной  многопланового  партнерства».  Ту-
рецко-российские  отношения,  осуществляются 
в рамках Высшего совета сотрудничества уров-
ня,  учрежденного  в  2010  году,  основанного  на 
многомерном  и  сбалансированном  понимании; 
взаимном сотрудничестве и искреннем диалоге. 
Отмена визового режима между Турцией и Рос-
сии является еще одной возможностью для даль-
нейшего  развития  двусторонних  отношений. 
Турция,  осозновая  первостепенную  важность 

11
issN 1563-034Х                                                 KazNU bulletin. oriental series. №3(64). 2013                  
Базовой принцип современной политики Турции:  «ноль проблем с соседями»
сохранения  политической  и  экономической 
стабильности  и  территориальной  целостности 
страны  Кавказа,  проводит  активную  внешнюю 
политику  с  целью  решения  проблем  в  регионе 
мирными средствами и путем содействия реги-
ональному  сотрудничеству.  Усилия  Турции  на-
правлены на запуск Платформы сотрудничества 
и стабильности на Кавказе и создание атмосфе-
ры диалога и доверия в регионе. Турция также 
предпринимает шаги в направлении укрепления 
ее отношений с Азербайджаном, страной, с ко-
торой  сложились  тесные  социальные,  культур-
ные и исторические связи. 
Кроме того, продолжая неуклонно развивать 
свои отношения с Грузией, Турция решительно 
проводит политику, направленную на поиск ре-
шения Абхазии и Южной Осетии конфликтов в 
рамках международно признанных границ Гру-
зии. Турецко-Грузинская граница полностью от-
крыта для передивижение граждан двух стран, и 
они могут передвигаться с внутренними паспор-
тами.  Несмотря на эти серьезные усилия, раз-
витие  отношений  с  Арменией  кажется  слабым 
звеном в усилиях Турции в отношении развития 
отношений  с  соседями.  Тем  не  менее,  Турция 
стремится  трудно  найти  решение  и  развивать 
свои  отношения  в  соответствии  с  «ноль  про-
блем» подход в этом вопросе.
После  напряженных  переговоров  Турция 
подписала  в  2009  году  два  важных  протокола, 
направленных    не  только  на  решение  текущих 
проблем  с  Арменией.  Пока  нет  никакого  про-
гресса в процессе ратификации протоколов из-
за факторов, связанных с ситуацией в регионе. 
Турция  поддерживает  ее  политической  волей, 
чтобы  двигаться  вперед  в  процессе  нормали-
зации отношений между двумя странами. Кро-
ме  того,  Турция  не  теряет  веры  в  то,  что  этот 
процесс  нормализации  может  быть  прочной  и 
устойчивой, если предпринимаются конкретные 
шаги для достижения всеобъемлющего мира на 
Южном Кавказе. С одной стороны, Турция раз-
вивает свои отношения с Ираном, с которым она 
имеет протяженную общую историю и обращает 
внимание на сохранение добрососедских отно-
шений на основе взаимных интересов. С другой 
стороны, Турция внимательно следит за ядерной 
программой Ирана, которая вызывает сомнения 
в международном сообществе и не жалеет уси-
лий, чтобы решить этот вопрос на дипломатиче-
ских основах, мирным путем. 
Турция проводит интенсивные усилия как на 
двусторонних,  так  и  международных  форумах, 
для того чтобы Ирак мог установить свое поли-
тическое  единство  и  территориальную  целост-
ность и полную интеграцию с международным 
сообществом.  Двусторонние  отношения  с  дру-
гим важным соседом Сирии вступили в новую 
фазу в связи с неустанной бурной реакцией со 
стороны режима сил после народного восстания 
в марте 2011 года. Это не из-за ошибки или несо-
ответствия Турция стремится к нулю проблемы, 
а подхода сирийского режима, который своими 
действиями  сделал  невозможным  продолжение 
добрососедских  отношений.  До  этих  событий 
между двумя странами был отменен визовой ре-
жим, были открыты границы и созданы все ус-
ловия для свободной торговли. Страны пережи-
вали небывалые со времен Османской империи 
хорошие и добрососедские отношения
1

Большим  испытанием  для  внутри-  и  внеш-
неполитического  курса  Анкары  стал  конфликт 
в Сирии, вызвавший большой резонанс во всех 
слоях турецкого общества. Прямым следствием 
гуманитарного кризиса в Сирии стал поток бе-
женцев – 600 тысяч человек на территории Тур-
ции (на 2013 г.). По не официальным данным – 
более 1 миллион человек. 
Несмотря на усиливающуюся критику этих 
дипломатических  жестов  Турции  со  стороны 
Вашингтона, она долгое время продолжала уси-
лия  по  налаживанию  дружеских  отношений  с 
сирийским руководством. Кульминацией данно-
го процесса можно считать тот факт, что Анкара 
стала  главным  посредником  в  организации  но-
вого  раунда  мирных  переговоров  между  Сири-
ей и Израилем в 2007 г. Успех в нормализации 
отношений с Сирией дал импульс аналогичным 
демаршам в отношении «недружественных» со-
седних стран.
  Политика  по  отношению  к  Сирии  поддер-
живает  формировании  будущего  этой  страны 
в  соответствии  с  законными  чаяниями  свое-
го  народа  и  поддержания  ее  территориальной 
целостности.  Он  также  предусматривает  созда-
ние  плюралистической  и  демократической  по-
литической  системы,  которая  обеспечила  бы 
продолжение  фундаментальных  прав  и  свобод 
для  всех  групп,  независимо  от  их  этническо-
го  и  религиозного  раскола.  Такой  переход  бу-
дет  консолидировать  земли  для  турецко-сирий-
1
 
 http://www.ntvmsnbc.com/id/25473652/

12
Вестник КазНУ.  Серия востоковедения. №3(64). 2013
М. Арслан
ских  отношений  с  преимуществом  близких  и 
специальных  связей  между  нашими  народами 
Турция  приняла  конструктивную  позицию  по 
урегулированию кипрского вопроса, который она 
рассматривает  как  национальное  дело.  Между-
народное сообщество упустило важную возмож-
ность  по  урегулированию  кипрского  вопроса  в 
2004 году.  Это показало всему миру, что это не 
было со стороны киприотов-турок. Сегодня Тур-
ция поддерживает все усилия, направленные на 
достижение  справедливого,  прочного  и  всеобъ-
емлющего урегулирования кипрского вопроса на 
основе установленных ООН параметров. В связи 
с  этим  Турция  также  поддерживает  нынешний 
переговорный процесс в рамках добрых услуг Ге-
нерального секретаря ООН миссии и усилий ин-
тенсивно для того, чтобы переговорный процесс 
дал результат как можно скорее.
Можно
 говорить об успехах турецкой внеш-
ней политики в ходе «арабской весны», об уси-
лении влияния и популярности Турции в реги-
оне. Так, по результатам опроса общественного 
мнения, проведенного в пяти арабских странах 
(Марокко,  Иордания,  Египет,  Объединенные 
Арабские Эмираты и Ливан) и представленным 
профессором Мэрилендского университета и со-
трудником  Брукингского  института  Ш.  Телами 
(shibley telhami) в ноябре 2011 г., респонденты 
назвали  Турцию  «страной,  которая  в  наиболь-
шей степени выиграла от арабской весны». Они 
также оценили ее роль на Ближнем Востоке как 
самую  конструктивную,  в  сравнении  с  други-
ми странами. Среди всех иностранных лидеров 
наибольшие симпатии у опрошенных вызывает 
именно премьер-министр Турции Р.Эрдоган
2.
Наиболее  веским  доказательством  в  поль-
зу  нового  подхода  Анкары  являются  ее  внеш-
неполитические  успехи  на  Ближнем  Востоке. 
За  последние  десять  лет  отношения  Турции  с 
арабскими соседями, в том числе с Сирией (до 
2011 г.), Ираком и Ливаном, чрезвычайно улуч-
шились.  Комментируя  результаты  социологи-
ческого  опроса  относительно  имиджа  Турции 
на  Ближнем  Востоке,  эксперт  по  международ-
ным отношениям Мелиха Алтунишик отмечает: 
«Турции  удалось  преобразовать  свои  отноше-
ния  с  ближневосточными  соседями,  делая  во 
2
 
http://www.brookings.edu/research/reports/2011/11/21-
arab-public-opinion-telhami
взаимодействии  со  странами  региона  акцентна 
дипломатии,  диалоге  и  экономической  взаимо-
зависимости.  Анкара  также  с  большей  охотой 
играет роль арбитра в региональных конфликтах 
и обычно воспринимается как беспристрастный 
и конструктивный фактор. В целом можно ска-
зать, что Турция реализует концепцию, в центре 
которой находятся стабильность, мир и процве-
тание  в  регионе,  его  способность  решить  соб-
ственные проблемы. Такая ситуация в регионе, 
по словам Анкары, отвечает и интересам самой 
Турции»
 (Алтунишик, 2010). 
Эти  достижения  дали  Турции  возможность 
способствовать  решению  целого  ряда  регио-
нальных  проблем.  В  частности,  она  сыграла 
важную роль в преодолении политического ту-
пика  в  Ливане,  помогая  различным  фракциям 
сформировать  коалиционное  правительство.  О 
том, что новый внешнеполитический курс Тур-
ции  приносит  свои  плоды,  свидетельствуют  и 
результаты  недавнего  опроса  относительно  ее 
имиджа на Ближнем Востоке. Это социологиче-
ское исследование проводилось в семи странах 
(Египте, Иордании, Ливане, Палестине, Саудов-
ской Аравии, Сирии и Ираке) с участием 2006 
респондентов.  Выяснилось,  что  Турция  заня-
ла второе место (после Саудовской Аравии) по 
симпатиям  опрошенных:  75%  из  них  заявили, 
что относятся к ней благожелательно или весьма 
благожелательно.  Кроме  того,  79%  респонден-
тов согласны с тем, чтобы Турция была посред-
ником  в  урегулировании  израильско-палестин-
ского  конфликта,  а  77%  высказали  пожелание, 
чтобы  Анкара  играла  более  важную  роль  в 
арабском мире. Опрос также показал, что обще-
ственность  семи  ближневосточных  стран  вос-
принимает Турцию как крупного, влиятельного 
игрока (Акгун и др., 2010). 

Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 5.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет