Issn 1563-034x индекс 75880; 25880жүктеу 13.41 Mb.
Pdf просмотр
бет1/55
Дата11.09.2017
өлшемі13.41 Mb.
#14363
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

ISSN 1563-034X
Индекс 75880; 25880
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ
Экология сериясы 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
ВЕСТНИК КазНУ
Серия экологическая
 
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY
KazNU BULLETIN 
Eсology series
№ 1/2 (40)
Алматы
«Қазақ университеті»
2014

Основан 22.04.1992 г.
Регистрационное свидетельство № 766.
Перерегистрирован Министерством культуры, информации и общественного согласия
Республики Казахстан 25.11.99 г.
Регистрационное свидетельство №956-Ж
ИБ7197
Подписано в печать 03.04.2014. 
Формат 60х84 
1
/
8
. Бумага офсетная №1. Печать цифровая.  
Объем 32,8 п.л. Тираж 500 экз. Заказ №532. 
Цена договорная.  
Издательство «Қазақ университеті» Казахского национального  
университета имени аль-Фараби. 
050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71, КазНУ.  
Отпечатано в типографии издательства «Қазақ университеті».
© КазНУ им. аль-Фараби, 2014
ВЕСТНИК КазНУ
Серия экологическая
№ 1/2 (40)
Выпускающие редакторы: Г. Бекбердиева, Г. Рустембекова
Компьютерная верстка А.Алдашевой
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :
Шалахметова Т.М., д.б.н., проф. (научный редактор)
(Алматы, Казахстан) тел.: 377-33-80, 377-33-34 + 12-00,
Мажренова Н.Р., д.х.н., проф. (зам. научного редактора)
(Алматы, Казахстан) тел.: 292-70-26 + 21-28
Ерубаева Г.К., к.б.н., доц. (ответственный секретарь)
(Алматы, Казахстан) тел.: 377-33-34+12-04
Абилев С.К., д.б.н., проф. (Москва, Россия)
Айташева З.Г., д.б.н., проф., (Алматы, Казахстан)
Базарбаева Т.А., к.г.н., доц., (Алматы, Казахстан)
Бигалиев А.Б., д.б.н., проф. (Алматы, Казахстан)
Дигель И.Э., доктор PhD (Юлих, Германия)
Еланцев А.Б., к.м.н., доц. (Алматы, Казахстан)
Канаев А.Т., д.б.н., проф., (Алматы, Казахстан)
Лось Д.А., д.б.н., проф. (Москва, Россия)
Мусабеков К.Б., д.х.н., проф. (Алматы, Казахстан)
Наурызбаев М.К., д.т.н., проф. (Алматы, Казахстан)
Нуртазин С.Т., д.б.н., проф. (Алматы, Казахстан)
Сальников В.Г., д.г.н., проф. (Алматы, Казахстан)
Скакова А.А., к.г.н., (Алматы, Казахстан)
 Торегожина Ж.Р., к.х.н., доц. (Алматы, Казахстан)

© 2014  Аl-Farabi Kazakh National University    
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
КАФЕДРА БИОРАЗНООБРАЗИЯ И БИОРЕСУРСОВ
 
 
Материалы 2-ой Международной научно-практической конференции
 «БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА»,
посвященной 80-летию университета
факультета биологии и биотехнологии и кафедры биоразнообразия и биоресурсов
9-11 апреля
 

© 2014  Аl-Farabi Kazakh National University    
3-бөлім
БИОЛОГИЯ МЕН 
МЕДИЦИНАНЫҢ 
ҚАЗІРГІ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Раздел 3
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ  
БИОЛОГИИ 
И МЕДИЦИНЫ
Section 3
MODERN 
PROBLEMS OF 
BIOLOGY AND 
MEDICINE
УДК 612;57.034
1
Т. Артыққызы
*

1
Б.А. Үсіпбек, 
1
Н.Т. Аблайханова,  
2
А.В. Грицай
1
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ.  
2
Шығыс халық медицина орталығы – Қытай медицинасы, Қазақстан, Алматы қ.  
*
e-mail: a_talshyn_92@mail.ru 
Накатани әдісі арқылы адам ағзасының  
Инь және Ян энергиясының өзгерістерін зерттеу
Инь-Ян теориясы – бұл қарсы табиғат, яғни қарама-қарсы табиғат құбылысы және бір құбылыстың екі қарама-
қайшы аспекті. Ян мен Иньнің өзара қатынасы екі бастаманың тығыз байланысында анықталады. Ешқайсысы 
да жеке-дара оқшауланып, бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Накатани әдісі арқылы адам организміндегі Инь 
және Ян энергияларының ауытқуына байланысты пайда болатын ауру түрлерін анықтауға болады.
Түйін сөздер: электропунктуралы диагностика, Инь, Ян, энергия, биологиялық активті нүктелер.
Т. Артыккызы, Б.А. Усипбек, Н.Т. Аблайханова, А.В. Грицай
Изучение изменения Инь-Ян энергии организма по методу Накатани
Теория Инь-Ян –противоположные аспекты природы. Инь и ян не только противоборствуют, но и взаимодо-
полняют друг друга. Именно взаимодополнение есть источник бытия. По методу Накатани можно определить 
болезни которые зависит от потока энергии Инь-Янь в организме человека.
Ключевые слова: электропунктурная диогностика, Инь, Ян, энергия, биологические активные точки.
Т. Artykkyzy, B.A. Usipbek, N.T. Ablayhanova, A.V. Gritsay
Study of changes of Yin-Yang energy of the body according to Nakatani
Theory of Yin-Yang opposite aspects of nature. Yin and yang not only oppose, but also complement each other. That 
complementarity is the source of life Nakatani method can identify the disease that depends on the flow of yin-yang in 
the human body.
Key words: electroacupuncture diagnostics, Yin, Yang, energy, biologically active points.
Табиғатта  барлық  нәрсе  екі  бастамадан  Ян 
және Иньнан тұрады. Инь-Ян теориясы белгілі 
бір  феноменді  білдірмей,  тек  оның  түсінігінің 
теориялық  әдістері  мен  құралы  болып  табы-
лады.  Инь-Ян  теориясы  –  бұл  қарсы  табиғат, 
яғни қарама-қарсы табиғат құбылысы және бір 
құбылыстың  екі  қарама-қайшы  аспекті.  Осы-
лайша ежелгі Қытай ойшылдары қоршаған «Су-
Вань»  трактатында  былай  делінген:  «Су  және 
от  Инь-Янның  символдары».  Ал  бұл  су  мен 
от  екі  қарама-қарсы  қасиет  көрсетеді  дегенді 
түсіндіреді.
Оттың барлық қасиеті: ыстық, жоғарылығы 
және  сыртқы  қозғалысы,  жарықтығы,  қозғыш- 
тық  пен  күші  Янға  жатады,  ал  судың  барлық 
қасиеттері  –  суық,  баяулық,  төмен  және  ішкі 

5
ISSN 1563-034Х      
 
 
KazNU Bulletin. Ecology series. №1/2 (40). 2014  
Т. Артыққызы және басқалар
 
А
                  Б
 
 
 
 
 
 
Сурет 1- Тәжірибеге дейінгі және тәжірибеден кейінгі  
І топ студенттердің Инь –Ян энергия көрсеткіштері мен меридиандардың ауытқуы. 
 

6
ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы. №1/2 (40). 2014
Накатани әдісі арқылы адам ағзасының  Инь және Ян энергиясының  өзгерістерін зерттеу
А   
     Б   
 
 
 
    
 
 
Сурет 2 - Тәжірибеге дейінгі және тәжирибеден кейінгі  
ІІ топ студенттердің  Инь –Ян энергия көрсеткіштері мен меридиандардың ауытқуы. 
 

7
ISSN 1563-034Х      
 
 
KazNU Bulletin. Ecology series. №1/2 (40). 2014  
Т. Артыққызы және басқалар
қозғалысы  Иньге  жатады.  Бұл  екі  ұғым  Инь  –
әйелдік,  ал  Ян-еркектік  бастаманы  бірін-бірі 
тепе-теңдікте ұстап тұрады. [1-3].
Ежелгі ойшылдар барлық қарама-қарсы зат-
тар  бір-біріне  тек  қайшы  болып  қана  қоймай, 
байланысып  бір  бүтін  құрайды  деген.  Иньдік 
элементтің бөлшегі Янда, ал Яндық элементтің 
бөлшегі  Иньде  болады.  Осылайша,  монада 
деп  аталатын  аралық  байланыс  пайда  бола-
ды.  Қалыпты  жағдайда  Инь-Янның  үнемі  бо-
лып  тұратын  күресінің  есебінен  салыстырма-
лы  түрдегі  физиологиялық  тепе-теңдік  болып 
тұрады  және  ол  бұзылған  кезде  ауру  пайда 
болады.  Ян  мен  Иньнің  өзара  қатынасы  екі 
бастаманың  тығыз  байланысында  анықталады. 
Ешқайсысы  да  жеке-дара  оқшауланып,  бір-
бірінсіз өмір сүре алмайды [4-6].
Физиологиялық  тұрғыдан  қарастырсақ, 
Инь  ағза  мен  ұлпалардың  функционалдық 
белсенділігіне,  ал  Ян  оны  сыртынан  қорғап 
тұрады.  Адамның  кез  келген  физикалық 
және  психикалық  жағдайының  қалыптан 
артықшылығы  –  Ян  жағдайы,  ал  қалыптан 
төмендігі Инь жағдайы болып саналады. Барлық 
Янға қатысты заттардың жоғарылағыш, ал Инь-
ге қатысты заттардың төмендегіш қасиеті бар[7].
Зерттеу нысаны. 20 жастағы 10 студент 
Зерттеу әдісі. Кано-3 бағдарламасы арқылы 
Накатани әдісі
Зерттеу  нәтежиелері.  Тәжірибе  барсынын-
да  Накатани  әдісі  арқылы  адам  ағзасындағы 
Инь  және  Ян  энергияларының  жоғары  неме-
се  төменгі  тип  бойынша  өтуін,  мүшелердегі 
ауытқушлықтардың  динамикалық  графигі, 
салмақ  пен  дене  индексіне  R-сызба  нұсқасы 
арқылы сараптама жасалады. 
  Алынған  нәтижелер  бойынша  І  –  топ 
-студенттердің  көрсеткіштерінде  алғашқы 
зерттеу  нәтижесінде  орташа  мән  бойынша 
Инь  мен  Ян  тепе-теңдігінің  бұзылғандығын, 
меридиандардың  ауытқуын  көруімізге  болады. 
Накатани  диаграммасынан  жүрек-қан  тамыр-
лар  жүйесі  мен  бүйрек,  зәр-жыныс  жүйесінде 
ауытқулар көрінді (сурет 1 (А)).
Дәрігер  қеңесінен  кейін  меридиандардың 
біршама қалпына келгді деп айтуға болады. Тиісті 
емдік шараларын толығымен қабылдағандықтан 
Инь және Ян энергиясының қалпына келді (су-
рет 1(Б)). Яғни пациентте анықталған нефроздық 
синдромға биогенді су мен ағзаны толық тазалау 
үшін тиісті диета шаралары ұсынылды.
Сонымен  қатар,  физиотерапияның  бірнеше 
түрін қабылдады. Алғашқы зерттеуде С(2,4) Инь 
энергиясының  жетіспеушілігі  болды,  яғни  зәр 
шығару жолдары мен артық шлактардың жина-
луы байқалды. Алайда биогенді су арқылы ем-
деу нәтижесінде мүшелерде ауытқу байқалмады. 
Тек жүрек – қан тамырлар жүйесін ары қрай ем-
деу қажет болды. ІІ топ студенттеріне қарағанда 
меридиандардағы ауытқулар аз болды. Аяқ-қол 
меридиандарындағы  бұзылыстардың  дәрігер 
қабылдауынан  кейін  біршама  алпына  келгені 
байқалды. 
Тәжірибедегі  ІІ  топтың  көрсеткіштері  аяқ-
қол меридиандарында айтарлықтай бұзылыстар 
бар  екендігі  көреміз.  Меридиандардағы 
ауытқушылық  қалыпты  жағдайдан  төмен  және 
Инь  –  Ян  энергияларының  төменгі  тип  бой-
ынша  ауытқуы  байқалды  (сурет  2(А,Б)).  Со-
нымен  қатар  ІІ  топ  студенттері  іштей  стресс 
жағдайы  мен  күйзелісте  болғандықтан  ауру 
асқынғанда  барып  дәрігер  көмегіне  жүгінген. 
Алғашқы бақылаудан кейін дәрігер ең алдымен 
стресс  жаңдайынан  арылу  мақматында  әртүрлі 
жаттығулар ұсынды. 
Алғашқы  зерттеу  қорытындысында  аяқ-қол 
меридиандарындағы  биоактивті  нүктелердегі 
ауытқуларды көре аламыз. Нактани диаграмма-
сында ас қорыту, зәр шығару, жүрек-қан тамырлар 
жүйесіндегі  патологияларды  байқадық.  Терінің 
электрөткізгіштік  қасиетінің  төмендегенін, 
МС(6,6)  Инь  жетіспеушілігі,  IG(27,2),  GI(22,7) 
Ян  жетіспеушілігі  байқалды.  Әсіресе  зәр 
шығару жолдарының қызметінің бұзылғандығы, 
ас  қорыту  мүшелерінің,  энергетикалық  дис-
баланс  жиі  байқалды.  Алайда  «гидроплама 
AIKA»  арқылы  ағзаны  толыққанды  тазарту 
мен  физиотерапевт  дәрігердің  емдік  шаралар-
дан  толық  өтіп,  емдеу  сеанстарының  соңында 
ауытқушылықтардың  біршама  азайғандығын, 
R-каотада жақсы нәтежиелер алынды. 
Қорыта  келгенде,  Шығыс  халық  медици- 
насындағы  әдістерді  пайдалану  арқылы  адам 
ағзасындағы  Инь  және  Ян  энергияларының 
әсерінен  пайда  болатын  паталогиялардың 
себептерін  тауып,  адамның  физиологиялық 
функционалдық күйін жақсартуға болады. 

8
ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы. №1/2 (40). 2014
Накатани әдісі арқылы адам ағзасының  Инь және Ян энергиясының  өзгерістерін зерттеу
Әдебиеттер
1  У  Вэй  Син.  Энциклопедия  Китаийской  медицины  .  Целительная  сила  природы.  ІІ  том,  Издательский  Дом  «Нева», 
2005.— 122 с: ил.ISBN 5-7654-4299-4
2 А.М. Төлеусаринов, Г.И. Дүйсенғалиева, Қ. Құнанбай, С.Т.Төлеуханов, М.С.Төлеусаринова Шығыс медицинасы, Алма-
ты, «Қазақ университеті» баспасы, 2007 жыл,- 27-38 с.
3 Е. Накатани Основы учения Риодораку.- Осака,1996.с.196-198
4 Д.М. Табеева Руководство по иглорефлексотерапии. – М.Медицина, 2001. С.8-10.- Деп. в ВИНИТИ 16.04.96, №2357
5 В.Г.Вогралик, М.В. Вогралик Акупунктура. Основы традиционной восточной рефлексодиагностики и пунктурной адап-
тационно–энергезирующей терапии: Ци–Гун Издательство: Смоленск, Полиграфкомбинат, 2001г., 334 стр.
6 Палош Штефан Китайское искусство целительства. История и практика врачевания от древности до наших дней. Из-
дательство: М., Центрполиграф, 2003 г.- 282 стр.
7 Б. Көшенов. Медициналық биофизика.- Алматы, «Қарасай», 2010. – с.220 
Reference
1 At Wei Xing. Encyclopedia of Kitaiysky medicine. Salutary force of nature. ІІ volume, Neva Publishing House, 2005. — 122 
with: ил.ISBN 5-7654-4299-4
2 A.M. Toleusarinov, G. I. Duysengaliyeva, K. Kongangbai, S.T.Toleukhanov, M.S.Toleusarinova Shygys медицинасы, Alma-
Ata, "The Cossack university" баспасы, 2007 veins, – 27-38 pages.
3 E. Nakatani Osnova of the doctrine to Riodorak. – Osaka, 1996.s.196-198
4 D. M. Tabeeva Rukovodstvo on acupuncture. – M. Meditsina, 2001. Page 8-10. – Depp. in VINITI 16.04.96, No. 2357
5 V.G.Vogralik, M. V. Vogralik Akupunktura. Bases traditional east рефлексодиагностики and punkturny adaptation энергезиру-
ющей therapies: Qi-Gong Izdatielstwo: Smolensk, Poligrafkombinat, 2001, 334 p.
6 Broadsword Stefan Chinese art of healing. History and practice of doctoring from an antiquity up to now. Publishing house: M, 
Tsentrpoligraf, 2003 – 282 p.
7 B. Koshenov. Meditsinalyk biophysics. – Alma-Ata, "Karasay", 2010. – page 220

ISSN 1563-034Х       
 
 
KazNU Bulletin. Ecology series. №1/2 (40). 2014                  
9
Н.Г. Асанов и др.
УДК [619:616.9];635.4
Н.Г. Асанов, А. Карабасова, А.М. Мусоев 
Казахский национальный аграрный университет, Казахстан, г. Алматы  
e-mail: musoev.a@mail.ru
Серологическая диагностика репродуктивно респираторного – синдрома свиней
Причинами ухудшения эпизоотической ситуации в свиноводческих хозяйствах часто становятся занос ранее 
неизвестной  малоизученной  инфекции.  Приведены  результаты  сравнительных  испытаний  двух  тест-систем 
ИФА, предназначенных для серологической диагностики репродуктивно– респираторного синдрома свиней. 
Ключевые слова: репродуктивно–респираторный синдром, иммуноферментный анализ, свинья, скрининг, се-
рологический мониторинг. 
Н.Г. Асанов, А. Қарабасова, А.М. Мусоев 
Шошқаның репродуктивті-респираторлы синдромды ауруын серологиялық балау
Шошқа  шаруашылықтарында  індеттік  жағдайдың  шиеленісуіне  белгісіз  немесе  жақсы  зерттелмеген 
инфекцияның  шаруашылыққа  енуі  себепші  болады.  Шошқаның  репродуктивті-респираторлы  синдромын 
серологиялық балаудағы ИФТ әдісінің екі тест жүйесінің зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Түйін сөздер: репродуктивті-респираторлы синдром, иммуноферменттік талдау, шошқа, скрингі, серологиялық 
монитринг.
N.G. Assanov, A. Karabasova, A.M. Mussoev
Serological diagnosis of reproductive respiratory – syndrome virus
Reasons  for  the  deterioration  of  the  epidemiological  situation  in  the  pig  farms  are  often  poorly  understood  skid 
previously unknown infection. The results of comparative tests of two ELISA test systems designed for the serological 
diagnosis of reproductive and respiratory syndrome virus.
Key words: reproductive and respiratory syndrome, ELISA, pig, screening, serological monitoring.
Репродуктивно  –  респираторный  синдром 
свиней (РРСС) – контигиозное заболевание сви-
ней,  характеризующееся  нарушением  функции 
воспроизводства у свиноматок, абортами, рож-
дением мертвых или слабых поросят с высокой 
смертностью.  Массовые  вспышки  РРСС  нано-
сят  большой  экономический  ущерб  свиновод-
ству [1,2,3]. 
Впервые  РРСС  был  заргестрирован  в  кон-
це 80-х гг. в хозяйствах США и Канады. В на-
стоящее  время  он  регистрируется  практически 
во многих странах [4,5,]. В Европе наибольшее 
распространение заболевание получило в сере-
дине 90-х гг. [6]. В России РРСС регистрируется 
с 1993 года [7]. По неопубликованным данным 
в Казахстане зарегистрировано в 2007 г. в Кара-
гандинской области. 
Возбудителем  заболевания  является  РНК-
содержащий  вирус,  относящийся  к  роду 
Arterivirus  семейства  Arteriviridae.  Впервые 
вирус  РРСС  был  выделен  в  1991  г.  –  штамм 
«Lelystad»; в последующем в США был выделен 
штамм вируса РРСС, получивший название VR-
2332. Эти два штамма представляют два разных 
типа  вируса  РРСС:  европейского  и  американ-
ского, которые значительно различаются между 
собой [8]. 
Большие затруднения для исследователей и 
практических  работников  представляет  нали-
чие большого количества (более 400) штаммов 
РРСС, различающихся между собой по нуклео-
тидной  последовательности,  в  серологических 
реакциях, а также по биологическими свойствам 
[9].

Вестник КазНУ. Серия экологическая. №1/2 (40). 2014
10
Серологическая диагностика репродуктивно респираторного - синдрома свиней
В  настоящее  время,  на  основании  имею-
щихся сведений о вирусе и патогенезе болезни 
рутинные  диагностические  исследования  бази-
руются  на  использовании  серологических  ме-
тодов для обнаружения специфических антител 
и  обратно-транскриптазной  полимеразной  цеп-
ной реакции (ОТ-ПЦР) для обнаружения генома 
[10].
Учитывая энзоотичность РРСС в свиновод-
ческих хозяйствах, особенно с полным циклом, 
перспективным  направлением  для  совершен-
ствования мер борьбы с болезнью является раз-
работка серологтческого метода для выявления 
животных  на  ранних  стадиях  заражения,  явля-
ющихся  источником  вируса,  а  именно,  обна-
ружение  специфических  вирусу  РРСС  ранних 
антител  класса  lgM  Несмотря  на  широкое  ис-
пользование методов обнаружения ранних анти-
тел в медицинской вирусологии, сведения о диа-
гностическом значении специфических антител 
класса  lgM  в  ветеринарии,  в  том  числе  и  при 
РРСС ограничены лишь несколькими работами 
[11].
Таким  образом,  несмотря  на  существенные 
достижения  в  изучении  вируса  и  вызываемой 
им болезни, применение существующих средств 
специфической профилактики и мер борьбы не 
всегда дает положительные результаты, так как 
эффективные вакцины отсутствуют, а длитель-
ная  персистенция,  различные  формы  проявле-
ния болезни и циркуляция генетически различ-
ных  европейского  и  американского  вариантов 
вируса РРСС приводят к необходимости повы-
сить эффективность серологических исследова-
Таблица 1 – Результаты исследования сыворотку крови свиней из хозяйства №1 
 
№ 
про-
бы 
ИФА 
ZETECT PRRS 
№ 
проба 
 
ИФА 
РРСС-Серотест 
РРСС-серотест 
ZETECT PRRS 
S/P 
Результат 
S/P 
Результат 
S/P 
Результат 
S/P 
Результат 

1,816 

0,671 

13 
2,165 

0,934 


1,438 

0,935 

14 
1,835 

0,672 


0,793 

0,820 

15 
0,490 

1,205 


2,823 

1,115 

16 
0,040 

0,285 


1,642 

0,673 

17 
2,050 

0,960 


0,210 

0,142 

18 
2,660 

1,115 


1,628 

0,895 

19 
0,015 

0,460 


0,195 

1,030 

20 
2,303 

1,046 


1,741 

0,788 

21 
1,912 

0,790 

10 
0,284 

0,690 

22 
2,808 

1,035 

11 
1,150 

1,163 

23 
2,884 

0,793 

12 
1,524 

2,050 

24 
1,450 

1,040 

 
 
 
 
 
25 
1,946 

0,968 

 
Таблица 2 - Результаты серологических исследований сывороток крови свиней из хозяйства №2 
 
№ 
про-
бы 
ИФА 
ZETECT PRRS 
№ 
проба 
 
ИФА 
РРСС-Серотест 
РРСС-серотест 
ZETECT PRRS 
S/P 
Резуль-тат 
S/P 
Результат 
S/P 
Результат 
S/P 
Результат 

0,756 

0,635 

13 
2,562 

1,232 


1,745 

0,570 

14 
1,235 

0,675 


1,541 

1,453 

15 
2,456 

1,242 


1,922 

0,210 

16 
1,728 

1,544 


1,218 

0,874 

17 
2,322 

2,355 


1,451 

1,223 

18 
2,821 

1,360 


2,190 

0,782 

19 
0,543 

0,660 


1,435 

1,265 

20 
1,225 

1,123 


0,030 

1,360 

21 
1,798 

0,740 

10 
3,653 

1,566 

22 
0,644 

1,210 

11 
0,235 

1,610 

23 
2,355 

1,690 

12 
1,728 

1,570 

24 
1,740 

1,215 

 
 
 
 
 
25 
2,355 

0,654 

 

ISSN 1563-034Х       
 
 
KazNU Bulletin. Ecology series. №1/2 (40). 2014                  
11
Н.Г. Асанов и др.
ний и улучшить схему лабораторных диагности-
ческих исследований. 
Целью данной работы являлось серологиче-
ский мониторинг неблагополучных хозяйств по 
РРСС с использованием выскотехнологических 
современных тест-систем для ИФА. 

Каталог: journals -> 2204
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология
2204 -> Issn 1563-034x индекс 75880; 25880

жүктеу 13.41 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет