Issn 1563-0285 Индекс 75873; 25873жүктеу 29.94 Kb.
Pdf просмотр
бет1/18
Дата25.03.2017
өлшемі29.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ISSN 1563-0285
Индекс 75873; 25873
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ
Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
ВЕСТНИК КазНУ
Серия международные отношения и международное право
 
al-Farabi KazaKh NatioNal UNiversity
KazNU bUlletiN 
international relations and international law series
№4 (68)
Алматы
«Қазақ университеті»
2014

25.11.1999 ж. Қазақстан Республикасының
Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген
Куәлік №956-Ж. 
Журнал саяси, философиялық ғылымдар және мәдениеттану бойынша диссертациялардың негізгі
қорытындыларын жариялау үшін Қазақстан Жоғары Аттестациялық Комитетімен ұсынылған //
Докторлық диссертациялардың негізгі қорытындыларын жариялау үшін Қазақстан Жоғары Аттестациялық
Комитетімен ұсынылған ғылыми басылымдардың тізімі кіреді //ЖАК бюллетені,
№3 1998; Нормативтік және методикалық материалдарын жариялайтын ғылыми басылымдар тізімі
Қазақстан ЖАК төрағасының бұйрығы 26. 06. 2003, №433-3 //Нормативтік және методикалық
материалдар жинағы №6 ЖАК
Редакция  алқасы:
Шакиров К.Н. – з.ғ.д., проф., ХҚФ деканы, ғылыми редактор
Губайдуллина М.Ш. – т.ғ.д., проф., ғылыми редактордың орынбасары
Балаубаева Б.М. – т.ғ.к., аға оқытушы, жауапты хатшы (жұмыс тел.: 8-727-243-83-27)
Айдарбаев С.Ж. – з.ғ.д., проф.; Байзакова К.И. – т.ғ.д., проф.; 
Байтукаева А.Ш. – филол.ғ.к., доц; Глиссен Г. – PhD, проф. (АҚШ); Ибрашев Ж.У. – т.ғ.д., проф.; 
Кукеева Ф.Т. – т.ғ.д., проф.; Макашева К.Н. – т.ғ.д., проф.; Мухаметхан Н. – т.ғ.д., проф.; 
Сабикенов С.Н. – академик, з.ғ.д., проф.; Сайрамбаева Ж.Т. -з.ғ.к., доц.; 
Султанов Б.К. – т.ғ.д., ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ директоры; Шабаль П. PhD, проф.(Франция); 
Эшмент Б. PhD, проф. (Германия)
ИБ №7895
Басуға 23.12.2014 жылы қол қойылды.
Пішімі 84х108 
1
/
8
. Көлемі 10,8 б.т. Офсетті қағаз. Сандық басылыс.
Тапсырыс № 2712. Таралымы 500 дана. Бағасы келісімді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қазақ университеті» баспа үйі.
050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71.
«Қазақ университеті» баспа үйінің баспаханасында басылды.
© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2014.
Ғылыми басылым 
ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ
Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы
№4(68)
Редакторлары: Г. Бекбердиева, А. Иманғалиева
Компьютерде беттеген А. Алдашева

© 2014  Аl-Farabi Kazakh National University    
1-бөлім
Сыртқы СаяСаттың 
қазіргі кездегі 
өзекті мәСелелері
раздел 1
актуальные 
вопроСы внешней 
политики 
Section 1
Topical 
foreign policy 
iSSueS
УДК 327 (4/9)
М.Ш. Гу бай дул ли на 
Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет им. аль-Фа ра би,  
Рес пуб ли ка Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
Е-mail: maragu@mail.ru
Ст ра те гия Ев ро пей ско го Союза  
для Цент раль ной Азии  
в ев ро пейс ком по ли ти чес ком дис кур се
2013  год  за вер шил  дей ст вие  Ст ра те гии  Ев ро пей ско го  Союза  в  Цент раль ной  Азии  (2007-2013), 
офи ци ально  име нуемой  «Ев ро пейс кий  Союз  и  Цент раль ная  Азия:  Ст ра те гия  но во го  парт нерс­
тва».  Уже  под ве де ны  ито ги  сот руд ни чест ва  меж ду  Ка за х станом  и  Ев ро пейс ким  Сою зом,  имеют-
ся  по зи тив ные  ре зуль та ты,  на ря ду  с  ко то ры ми  при су тс твует  кри ти чес кое  ос мыс ле ние.  Ст ра те гия 
для  ЦА,  при ня тая  Ев ро пейс ким  Со ве том  в  июне  2007  г.,  за ло жи ла  ос но вы,  фор мы  и  нап рав ле ния 
взаимо дей ст вия  Ев ро пей ско го  Союза  с  цент раль ноазиатс ки ми  го су да рс тва ми.  Один  из  ме то дов  – 
дис кур сив ный  ана лиз,  поз во ляет  выя вить  ин те ре сы  и  си лу  при тя же ния  двух  ре гионов  –  ЕС  и  ЦА,  и 
на ме тить  перс пек ти вы  но во го  эта па  сот руд ни чест ва.
Клю че вые  сло ва:  Ст ра те гия  ЕС,  Цент раль ная  Азия,  Ка за хс тан,  дис курс-ана лиз.
M.Sh. Gubaidullina
The European Union Strategy  
for Central Asia in the European political discourse
The 2013
th 
year formally completed the action of the EU Strategy for Central Asia (2007-2013), 
officially referred to as «the European Union and Central Asia: Strategy for a New Partnership». Between 
Kazakhstan and the European Union already summarized the results of cooperation, there are positive 
results, along with critical thinking are present. Strategy for Central Asia, adopted by the European Council 
in June 2007, laid the foundations, forms and areas of cooperation between the European Union and the 
Central Asian states. One of the techniques – discourse analysis reveals the interests and the force of 
attraction between the two regions – the EU and Central Asia, and also to outline the prospects of a new 
stage of cooperation.
Key worlds: EU Strategy for Central Asia, Kazakhstan, discourse analysis.
М.Ш.  Гу бай дул ли на 
Еуро па лық  Одақ тың  Ор та лық  Азияға   
қа тыс ты  ст ра те гиясы  еуро па лық  саяси  дис курс те
2013  жы лы  рес ми  «Еуро па лық  Одақ  жә не  Ор та лық  Азия:  Жа ңа  әріп тес тік  ст ра те гиясы» деп 
ата ла тын  Еуро па лық  Одақ тың  Ор та лық  Азияда ғы  (2007-2013)  ст ра те гиясы  рес ми  түр де  аяқ тал ды.
Қа зақ стан  мен  Еуро па лық  Одақ  ара сын да ғы  ын ты мақ тас тық  нә ти же ле рі  бой ын ша  қо ры тын ды лар 
әл де қа шан  жа сал ды,  жа ғым ды  нә ти же лер мен  қо са  сы ни  көз қа рас  та  бар.    Еуро па лық  Ке ңес  2007 

Вестник КазНУ.  Серия международные отношения и международное право. №4 (68). 2014
4
Ст ра те гия Ев ро пей ско го Союза для Цент раль ной Азии в ев ро пейс ком по ли ти чес ком дис кур се  
жы лы  қа был да ған,  Ор та лық  Азияға  ба ғыт тал ған  ст ра те гия,  Еуро па лық  Одақ тың  Ор та лы қ  А зиялық 
мем ле кет тер мен  қа рым-қа ты на сы ның  ба ғыт та рын,  фор ма ла рын  жә не  не гіз де рін  қа ла ды.  әдіс тер-
дің  бі рі  –  дис кур сив ті  са рап,  ЕО  мен  ОА  –  екі  ай мақ тар дың  тар ты лу  кү ші  мен  мүд де ле рін  анық тау ға 
жә не  ын ты мақ тас тық тың  жа ңа  ке зе ңі нің  ке ле ше гін    жос пар лауға  мүм кін дік  бе ре ді. 
Түйін сөздер: ЕО  ст ра те гиясы,  Ор та лық  Азия,  Қа зақ стан,  дис курс-ана лиз.
Дис курс Ст ра те гии ЕС: вве де ние в ме тод 
Ре ги он  Цент раль ной  Азии  за  бо лее  чем 
двад ца ти лет ний  пе ри од  проч но  ут вер дил ся  в 
ин те ре сах и во внеш не по ли ти чес ком кур се Ев-
ро пей ско го  Союза.  С  каж дым  го дом  все  ча ще 
вс тре чает ся не толь ко упо ми на ние о ЦА, но и, 
преж де все го, об суж де ние воп ро сов о свя зях с 
го су да рс тва ми  ре ги она,  о  на ла жи ва нии  пол но-
цен ных от но ше ний с Цент раль ной Азией, учас-
ти лись  оце ноч ные  ха рак те рис ти ки  как  са мо го 
ре ги она,  так  про цес са  прод ви же ния  ев ро пейс-
ких проек тов, прог рамм, цен нос тей. Впол не по-
нят но, что вмес те с прод ви же нием ЕС в ре ги оне 
появ ляет ся дис курс «Цент раль ной Азии», и как 
следст вие,  дис курс  «Ст ра те гия  ЕС  по  ЦА»  (в 
соот ве тс твии с ориен та цией на но вый до ку мент 
и на но вый уро вень от но ше ний меж ду ЕС и ЦА, 
ак тив ная фа за ко то ро го на чи нает ся с се ре ди ны 
2006 – на ча ла 2007 г.).
Ис хо дя  из  конст рук ти ви стс кой  тра ди ции 
по ни ма ния  дис кур са,  иду щей  от  фран цузс ко го 
фи ло со фа, ис то ри ка и теоре ти ка куль ту ры Ми-
ше ля  Фу ко,  в  кон текст  исс ле до ва ния  взаи мос-
вя зей меж ду ЕС и ЦА по ло же но расс мот ре ние 
дис кур са  в  по ли ти ке  мно гоуров не вых  от но ше-
ний и ин те ре сов. В обоб щен ном ви де тол ко ва-
ние дис кур са Ми ше лем Фу ко сво дит ся к то му, 
что  дис курс  предс тав ляет  со бой  со во куп ность 
выс ка зы ва ний,  ко то рые  под чи няют ся  од ной  и 
той  же  сис те ме  фор ми ро ва ния.  Эти  выс ка зы-
ва ния за ви сят от од ной и той же дис кур сив ной 
фор ма ции,  ко то рая,  в  свою  оче редь,  яв ляет ся 
прин ци пом  рас сеива ния  и  раз ме ще ния  выс ка-
зы ва ний.  Дис курс  же  соз дает ся  ог ра ни чен ным 
чис лом выс ка зы ва ний. Он ис то ри чен. Его мож-
но наз вать фраг мен том ис то рии, её единст вом и 
пре рыв ностью [1]. 
Ак ту аль нос ть  при ме не ния  дис кур сив но-
го  ме то да  с  его  по сы лом  к  «ар хе оло гии  зна-
ния» подт верж дает так на зы ваемый со ци ально-
конст рук ти ви стс кий  под ход  дис курс-ана ли за 
Ма ри ан не В. Йор ген сен и Луизы Дж. Фил липс. 
В дан ном исс ле до ва нии не бе зын те рес на идея о 
том,  что  «язык  ст рук ту ри ро ван  в  соот ве тс твии 
с  пат тер на ми
1
,  ко то рые  обус лав ли вают  выс ка-
зы ва ния лю дей в раз лич ных сфе рах со ци аль ной 
жиз ни», в на шем слу чае, со ци ально-по ли ти чес-
кой жиз ни [2], где на ря ду с раз ны ми дис кур са-
ми, как например, «ме ди ци нс кий дис курс», ши-
ро ко при су тс твует «по ли ти чес кий дис курс».
Имен но дан ный по сыл «ар хе оло гии зна ния» 
Фу ко и его пос ле до ва те лей прием лем в ка че ст ве 
ме то да  со  своими  по зи тив ны ми  и  кри ти чес ки-
ми мо мен та ми, поз во ляющи ми при пос редс тве 
«дис кур сив ных  фак тов»  («выс ка зы ва ний  в  со-
циуме»)  устанав ли вать  но вые  свя зи  и  от но ше-
ния меж ду по лу чен ны ми эле мен та ми. К наибо-
лее  чувс тви тель ной  те ме  дис кур са  от но сит ся 
по ли ти чес кий ланд шафт пост со ве тс ких рес пуб-
лик  ЦА,  их  внут рен няя  транс фор ма ция,  внеш-
ние свя зи и за ви си мос ти. Офи ци альные заяв ле-
ния,  сог ла ше ния,  до го во ры,  док ла ды  важ ны  в 
конс труиро ва нии кар ти ны со бы тий но го про цес-
са и яв ле ний, проис хо див ших в кон текс те «Ст-
ра те гии».
В  дис кур се  Ст ра те гии  вы де ле ны  наибо лее 
важ ные  сфе ры  двус то рон них  от но ше ний  ЕС  – 
ЦА, став шие пред ме том наи выс ше го вни ма ния 
и  обоюд но го  восп риятия  в  пе ри од  ее  реали за-
ции в 2007–2013 го дах. Вер баль ная сре да – по-
ли ти чес кие диало ги, ре чи и выс туп ле ния ли де-
ров Ев ро пы и ЦА, так же пись менные текс ты и 
т.п., сфор ми ро ван ные в осо бом язы ко вом по ле 
и  язы ко вой  сре де,  со дер жат  взаим ные  ссыл-
ки  на  ак ту альные  те мы,  соот ве тст вен но  но вые 
зна ния  о  ев ро пей ско-цент раль ноазиатс ких  от-
но ше ниях. Поэто му в ос но ву ана ли за дис кур са 
Ст ра те гии по ло жен мас сив текс тов, ко то рые на 
раз ных  уров нях  предс тав ляют  по ли ти ку  Ев ро-
союза в цент раль ноазиатс ком ре ги оне. Имен но 
так оп ре де ляет ся зна чи мая связь меж ду дис кур-
сом Ст ра те гии и реаль нос тью, что вы ра же на на 
вер баль ном и не вер баль ном уров нях, в текс тах, 
ре чах,  выс туп ле ниях,  ин тер вью  и  т.д.,  появ-
1
  Сло во  «pattern»  (пат терн)  ис поль зует ся  как  тер мин 
в за пад ных дис цип ли нах и тех но ло гиях по от но ше нию ко 
мно гим  сфе рам  жиз не деятель ности»,  варь ирует ся  в  за ви-
си мос ти от об лас ти зна ний, в ко то рой ис поль зует ся. В на-
шем слу чае, пов то ряющий ся эле мент в раз лич ных сфе рах 
жиз ни;  на бор  сте реотип ных  по ве ден чес ких  реак ций  или 
пос ле до ва тель ностей дей ст вий. 

issN 1563-0285        KazNU bulletin. international relations and international law series. №4 (68). 2014                    
5
М.Ш. Гу бай дул ли на
ляющиеся по ме ре прод ви же ния Ев ро пы в рес-
пуб ли ках Цент раль ной Азии. 
При  этом  не пос редст вен ные  вдох но ви те ли, 
раз ра бот чи ки  и  ис пол ни те ли  ра моч но го  до ку-
мен та  под  наз ва нием  «Ст ра те гия  ЕС  для  ЦА» 
от но сят ся к то му реп ре зен та тив но му кру гу по-
ли ти чес ки зна чи мо го дис кур са, ана лиз ко то ро го 
поз во ляет выя вить от дель ные установ ки в по ли-
ти ке ЕС по от но ше нию к ст ра нам ЦА и в це лом 
к ре ги ону. Конк рет ные но си те ли и ис пол ни те ли 
це ле вых устано вок и за дач Ст ра те гии, ко то рые 
ле ги ти ми зи руют свои по зи ции и дей ст вия пу тем 
ре че во го восп роиз ве де ния. 
Во  вни ма ние  при ни мает ся  тот  факт,  что 
по ли ти чес кий  дис курс  Ст ра те гии  обус лов лен 
про чи ми  дис кур са ми  и  ины ми  взаимоо бус-
лав ли вающи ми  обс тоя тель ст ва ми.  К  при ме ру, 
дис курс  де мок ра тии,  прав  че ло ве ка  или  дис-
курс транс порт но-энер ге ти чес ко го сек то ра, дис-
курс о тор гов ле и эко но ми ке и т.д. соз дает ся с 
по мощью  раз лич ных  текс тов  –  от  до го во ров  и 
сог ла ше ний, по ли ти чес ких выс туп ле ний и док-
ла дов, от че тов, ака де ми чес ких ста тей до свод ки 
но вос тей в СМИ.
Итак, по пы таем ся выя вить т.н. дис кур сив ную 
сос тав ляющую Ст ра те гии ЕС для ЦА, ста ли ли 
дис кур сы  «ЦА»  и  «Ст ра те гия»  бо лее  по нят ны-
ми для ст ран, их реали зующих, ка ко вы по ли ти-
чес кие пос ледс твия в пла не ре гиональ но го сб ли-
же ния  и  меж ре гиональ ных  кон так тов.  Поэто му 
ста тус  дис курс-ана ли за  впол не  мож но  расс мат-
ри вать ши ре, чем ме тод, – как ме то до ло гию, то 
есть как эпис те мо ло гию, объяс няющую спо со бы 
поз на ния в кон текс те меж ре гиональ ных от но ше-
ний, а так же как сис те му ме то дов, необ хо ди мых 
для изу че ния процессов в отношениях ЦА–ЕС.
Пос те пен ный рост ин те ре са Ев ро пы к ЦА 
и «уз на ва ние» цент раль ноазиатс ких рес пуб лик 
Дол гое вре мя о пост со ве тс ких рес пуб ли ках 
Цент раль ной Азии в Ев ро пе име лись до воль но 
скуд ные  све де ния,  а  ес ли  го во рить  о  зна ниях, 
то их но си те ля ми выс ту пал срав ни тель но ог ра-
ни чен ный  круг  ев ро пейс ких  уче ных.  За ме тим, 
от су тс твие ин те ре са к ЦА, соот ве тст вен но пол-
но цен но го  зна ния  о  нем  при  офи ци аль ном  по-
ли ти чес ком дис тан ци ро ва нии от ст ран ре ги она, 
спо со бс тво ва ло то му, что Цент раль ная Азия до 
сих пор не расс мат ри вает ся как объек тив но су-
ще ст вующая  реаль нос ть.  Ре ги он  ЦА  во шел  в 
прост ранст вен ное восп риятие Ев ро пы как «рос-
сийская ок ра ина», «пе ри фе рия» Рос сии, или же 
стал  обоз на чать ся  в  связ ке  –  «Кав каз  и  Цент-
раль ная  Азия»  или  «ЦА  и  Мон го лия».  Ре ги он 
мож но  бы ло  бы  наз вать  «дрей фую щим  об ра-
зо ва нием».  Бо лее  то го,  к  наз ва ниям  го су да рс-
тв  «Ка за хс тан»,  «Уз бе кис тан»,  «Кыр гызс тан», 
«Турк ме нис тан»,  «Тад жи кис тан»  на ко пи лись 
оп ре де лен ные  «пре тен зии».  Они  по ни мают ся 
как  не со от ве тс твие  (или  про ти во ре чие)  меж ду 
наз ва нием  лю бой  из  ст ран  ре ги она  и  их  восп-
риятием в меж ду на род ном сооб ще ст ве. 
В фев ра ле 2014 г. Пре зи дент Ка за х стана Н. 
На зар баев  пред ло жил  на  об суж де ние  идею  о 
воз мож ной сме не наз ва ния го су да рс тва «Қа зақ 
елі» («Ст ра на ка за хов»), мо ти ви руя свое пред ло-
же ние тем, что окон ча ние «-стан» при су тс твует 
в наз ва ниях дру гих ст ран Цент раль ной Азии. «В 
то  же  вре мя  иност ран цы  прояв ляют  ин те рес  к 
Мон го лии, на се ле ние ко то рой сос тав ляет все го 
два мил лиона че ло век, при этом в ее наз ва нии 
от су тс твует  окон ча ние  «-стан».  Воз мож но,  на-
до расс мот реть со вре ме нем воп рос пе ре хо да на 
наз ва ние на шей ст ра ны «Қа зақ елі», но преж де 
сле дует  обя за тель но  об су дить  это  с  на ро дом». 
По  его  убеж де нию,  го су да рс тво  «Қа зақ  елі» 
 станет бо лее прив ле ка тель ным для ин вес то ров. 
Имен но в наз ва нии «Ка за хс тан», по его мне нию, 
при чи на то го, что за ру беж ный биз нес об ра щает 
ма ло вни ма ния на 17-мил лион ную ст ра ну, экс-
пор ти рующую неф ть и ме тал лы, и не ст ре мит ся 
вк ла ды вать ся в ее эко но ми ку [3].
Впол не  объяс ни мое  ст рем ле ние  отойти  от 
имид жа ст ра ны, ко то рую «в за ру беж ной пе ча ти 
и в раз го во рах час то пу тают и с Па ки станом и с 
Аф га ни станом», – так счи тает ди рек тор по меж-
ду на род ным проек там Инс ти ту та на циональ ной 
ст ра те гии  Ю.  Со ло зо бов.  Дей ст ви тель но,  наз-
ван ные ст ра ны, имеющие в окон ча нии «-стан», 
ас со циируют ся с дик та ту рой, нар кот ра фи ком и 
граж данс кой  вой ной.  Та ким  об ра зом,  не га тив-
ный об раз к сло ву «стан» с по мощью за пад ных 
СМИ  прик леил ся  на ме рт во.  Здесь  Нур сул тан 
На зар баев,  воз мож но,  прав,  счи тая,  что  на до 
как-то отойти от не га тив ной кон но та ции это го 
сло ва» [4]. 
Мож но пред по ло жить, что Цент раль ная Азия 
как внеш не по ли ти чес кое нап рав ле ние за пад ных 
ст ран яв ляет ся час тью их вос точ ной по ли ти ки, 
ис то ки ко то рой яв но прос ле жи вают ся со сто ро-
ны  Гер ма нии.  В  Ми нис терст вах  иност ран ных 
дел ст ран Ев ро пы с на шим ре гионом ра бо тают 
от де лы, де пар та мен ты, имеющие в наз ва нии не-
боль шую раз ни цу. К при ме ру, в МИД Ве ли коб-
ри та нии  это  –  де пар та мент  Вос точ ной  Ев ро пы 

Вестник КазНУ.  Серия международные отношения и международное право. №4 (68). 2014
6
Ст ра те гия Ев ро пей ско го Союза для Цент раль ной Азии в ев ро пейс ком по ли ти чес ком дис кур се  
и Цент раль ной Азии; в МИД  Фин лян дии – от-
дел Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цент раль ной 
Азии;  в  МИД  Фран ции  –  Уп рав ле ние  по  Кав-
ка зу  и  Цент раль ной  Азии;  в  МИД  Гер ма нии  в 
сос та ве 2-го По ли ти чес ко го де пар та мен та – спе-
ци аль ный  Упол но мо чен ный  по  де лам  Рос сии, 
Кав ка за и ЦА. В Ев ро пейс ком Союзе функ цио-
ни рует Ев ро пей ская служ ба внеш них дей ст вий 
в  рам ках  де пар та мен та  по  Рос сии,  Вос точ ной 
Ев ро пе, Цент раль ной Азии, ОБСЕ и ре гиональ-
но му сот руд ни чест ву.
Ин те рес к да ле ко ле жа ще му от Ев ро пы ре-
ги ону был «раз бу жен» со бы тиями пос ле 11 сен-
тяб ря  2001  г.  и  ак ти ви за цией  меж ду на род ной 
по ли ти ки в Аф га ни стане. К это му вре ме ни вы-
ра бо та лась ус той чи вая реак ция боль шинс тва ев-
ро пей цев на наз ва ния рес пуб лик ЦА как на не-
кое не га тив ное «пят но» на кар те, от ку да ис хо дят 
раз лич ные уг ро зы. Ка за хс тан, Уз бе кис тан, Тад-
жи кис тан на хо дят ся в за пад ном соз на нии в од-
ном ас со циа тив ном ря ду на ря ду с Па ки станом.
Экс пер ты  по  раз лич ным  нап рав ле ниям  и 
сфе рам дея тель ности появ ляют ся по ме ре вост-
ре бо ван нос ти их ана ли за и зак лю че ний в конк-
рет ных об лас тях эко но ми ки, энер ге ти чес ких ин-
те ре сов, фи нан сов, по ли ти ки и др., то есть тог да, 
ког да в ЕС воз ни кает необ хо ди мос ть при ня тия 
по ли ти чес ких ре ше ний от но си тель но ст ран ЦА 
дос та точ но ог ра ни чен ным кру гом ев ро пеис тов. 
В об ще ст вен ном мне нии Ев ро союза ин те рес 
к  ЦА  на  про тя же нии  де ся ти ле тий  прак ти чес ки 
не  обоз на чен,  о  чем  сви де тель ст вуют  свод ные 
дан ные Ев ро ба ро мет ра [5] и выс ка зы ва ния по ли-
ти чес ки  ан га жи ро ван ных  лиц.  При ве ду  при мер 
ти пич ной оцен ки сос тоя ния рав но ду шия и «нез-
на чи тель но го ин те ре са» ев ро пей цев к Цент раль-
ной Азии. «Ког да Ка за хс тан, Уз бе кис тан, Турк-
ме нис тан, Тад жи кис тан и Кыр гызс тан по лу чи ли 
не за ви си мос ть  от  СССР…,  этих  ст ран  прак ти-
чес ки не бы ло на по ли ти чес ком ра да ре Ев ро пы» 
[6]  (Хе ди  Ве ге нер).  Спус тя  де ся ти ле тия  офи ци-
аль ных ви зи тов и раз ви тия ев ро пей ско го век то-
ра  меж ду на род ной  дея тель ности  Ка за х стана,  Н. 
На зар баев вы нуж ден был приз нать: «Де ло в том, 
что мно гие ев ро пей ские ли де ры (не го во рю уже 
о граж да нах) очень сла бо раз би рают ся в геог ра-
фи чес ком мес то на хож де нии это го ре ги она» [7].
Пос те пен но  кар ти на  ме няет ся.  Кон такт ное 
по ле Ев ро пы и ЦА рас ши ри лось бла го да ря не-
пос редст вен ным  двус то рон ним  свя зям  от дель-
ных го су да рс тв, боль шей об ще ст вен ной отк ры-
тос ти За па ду и воз мож нос ти все боль ше му чис лу 
граж дан  выез жать  на  За пад.  Свое  «геопо ли ти-
чес кое воз дейст вие име ла по ли ти ка ЕС в от но-
ше нии  но вых  вос точ ноев ро пейс ких  го су да рс тв 
и ст ран Цент раль ной Азии – Orientation towards 
the  West»  (Ориен та ция  на  За пад).  «Все  ст ра ны 
быв ше го  Со ве тс ко го  Союза  преж де  ориен ти-
ро ва лись на Рос сию и Моск ву. С но вой не за ви-
си мос тью этот фо кус был прер ван. Прог рам ма 
ТА СИС  ак тив но  под дер жа ла  пе ре ориен та цию 
на Ев ро пейс кий Союз, к при ме ру, сек то ры та ких 
прог рамм,  как  ТРАСЕКА  или  iNoGate.  Дру-
гие меж ду на род ные инс ти ту ты де ла ли то же са-
мое. Один толь ко факт то го, что Ка за хс тан стал 
чле ном  Ев ро пейс кой  фут боль ной  ас со циации 
УЕФА,  под чер ки вает  эту  сме ну  ориен ти ров. 
Она [ев ро пей ская ориен та ция – М.Г.] не долж на 
ока зать ся под уг ро зой» (А. Френц) [8]. 
Пред ва ри тель ная оцен ка си ту ации в ст ра нах 
ЦА бы ла сконс труиро ва на из мно же ст ва оце нок 
экс пер тов За па да, ко то рые бы ли прив ле че ны в 
ев ро пей ские проек ты. Свое убе ди тель ное сло во 
выс ка зы ва ли вы со кие ли де ры ст ран ЕС. «Пять 
ст ран Цент раль ной Азии за час тую зна чи тель но 
от ли чают ся друг от дру га как в пла не сос тоя ния 
про цес сов  их  об ще ст вен ной  и  эко но ми чес кой 
транс фор ма ции, так и в пла не их ис то ри чес ко-
го и куль турно го нас ле дия», – счи тал ми ни стр 
иност ран ных  дел  ФРГ  Франк-Валь тер  Штайн-
майер.  Да лее:  «Цент раль ноазиатс кие  го су да рс-
тва на хо дят ся на раз ных уров нях раз ви тия. Пот-
реб нос ти у них соот ве тст вен но то же раз ные. Но 
ЕС го тов пре дос та вить под держ ку тем, кто это-
го хо чет, ни ко му ни че го не на вя зы вая» [9]. 
Ве роят но, наибо лее реальное мес то рес пуб-
лик  Цент раль ной  Азии  во  внеш ней  по ли ти ке 
Ев ро пы бы ло яс но оп ре де ле но Бе ни той Фер ре-
ро-Вальднер,  Ко мис са ра  по  внеш ним  свя зям  и 
ев ро пейс кой по ли ти ке со се дс тва ЕС. Выс ту пая 
в  Астане,  она  под чер ки ва ла:  «Ст ра ны  Цент-
раль ной Азии – это со се ди на ших со се дей» (The 
Central Asian countries – is the neighbors of our 
neighbors) [10]. «По ли ти ка со се дс тва» ЦА проч-
но вош ла те перь в по ли ти чес кую лек си ку, ста-
ла кры ла той фра зой. «Мы счи таем вы ра бот ку и 
при ня тие Ст ра те гии важ ным и своев ре мен ным 
в пла не обес пе че ния ста биль ности не толь ко в 
ре ги оне,  яв ляющем ся  для  ЕС  «со се дом  на ших 
со се дей»,  но  и  на  ев ра зийс ком  кон ти нен те  в 
це лом.  Важ но,  что  при  реали за ции  Ст ра те гии 
бу дут учи ты вать ся как ре гиональ ный, так и ин-
ди ви ду ально-ст ра но вой  под хо ды»  (Ми ни стр 
иност ран ных дел РК Та жин М.М.) [11].
Поз же  го су да рст вен ный  ми ни стр  Ве ли коб-
ри та нии, ми ни стр по де лам Ев ро пы Дэ вид Ли-

issN 1563-0285        KazNU bulletin. international relations and international law series. №4 (68). 2014                    
7
М.Ш. Гу бай дул ли на
ди нг тон  в  своей  Пояс ни тель ной  за пис ке  для 
Ко ми те та по де лам Ев ро пей ско го Союза по над-
зо ру за дея тель ностью пра ви тель ст ва (спе ци аль-
ный ко ми тет Па ла ты об щин), ко то рый яв ляет ся 
осо бо  важ ным  воп рооам  в  пар ла мен те  Соеди-
нен но го Ко ро ле вс тва, дал бо лее конк рет ное раз-
ъяс не ние о мес те и ро ли Цент раль ной Азии «как 
ре ги она,  имеюще го  ст ра те ги чес кое  зна че ние 
для Ве ли коб ри та нии и для ЕС». 
Он  ука зы вал,  что  ос нов ные  ин те ре сы  в  ши-
ро ком  смыс ле  раз де ле ны  на  три  нап рав ле ния: 
энер ге ти ка/тор гов ля;  ре гиональ ная  ста биль-
ность; уп рав ле ние и пра ва че ло ве ка. Пер вые два 
от но сят ся не пос редст вен но к внеш не по ли ти чес-
ким  приори те там,  нап рав лен ным  на  проц ве та-
ние и на циональ ную бе зо пас ность, а третье – к 
обя за тель ст ву во внеш ней по ли ти ке, ко то рое, по 
своей  су ти,  нап рав ле но  на  прак ти чес кое  со дей-
ст вие в об лас ти прав че ло ве ка» (David Lidington) 
[12].  Не мец кий  экс перт  Беата  Эш мент  уве ре на, 
что  «но вая  нап рав лен ность  бу ду щей  цент раль-
ноазиатс кой по ли ти ки Ев ро союза яв ляет ся так же 
и час тью от но ше ний Брюс се ля и Моск вы» [13].
Го су да рс тво  Цент раль ной  Азии,  имеющее 
для ев ро пейс кой Ст ра те гии «опор ное» зна че ние 
В дис кур се ЕС при су тс твует по ни ма ние то-
го, что ре ги он ЦА неод ноз на чен, что не су ще ст-
вует уни вер сально го под хо да к сот руд ни чест ву 
со все ми рес пуб ли ка ми, поэто му в ЕС ст ре ми-
лись оп ре де лить ту ст ра ну ЦА, на ко то рую мож-
но сде лать став ку в пла не под держ ки ев ро пейс-
ких ин те ре сов, соот ве тст вен но Ст ра те гии.
За пад ные ли де ры, ха рак те ри зуя те или иные 
свя зи  с  ЦА,  оце ни ва ли,  кро ме  про че го,  по тен-
циал  ре ги она.  В  2006  г.  Пре зи дент  США  Дж. 
Буш-мл.  наз вал  «Ка за хс тан  го су да рст вом,  ста-
би ли зи рующим ре ги он». В подт верж де ние ВВС 
уточ ня ла  восп риятие  ст ран:  «Ка за хс тан  восп-
ри ни мают  в  ми ре  как  ост ро вок  ста биль ности 
в  очень  хруп ком  и  нес та биль ном  ре ги оне.  В 
Кир ги зии  про дол жает ся  по ли ти чес кий  кри зис 
[пос ле 2005 г.], по ли ти ку пра ви тель ст ва Уз бе ки-
стана жест ко кри ти куют и осуж дают на За па де» 
(BBC) [7]. 
В пе ри од раз ра бот ки Ст ра те гии Б. Фер ре ро-
Вальднер  конс та ти ро ва ла  сос тояв ший ся  факт: 
«Ка за хс тан яв ляет ся важ ней шим парт не ром для 
ЕС в ЦА. Мы под дер жи ваем де мок ра ти чес кие и 
эко но ми чес кие  ре фор мы,  ук реп ляем  сот руд ни-
чест во в об лас ти энер ге ти ки, опи раясь на на ши 
хо ро шо раз ви тые тор го вые от но ше ния, и ищем 
но вые пу ти, что бы сов мест но спо со бс тво вать 
ре гиональ ной  ста биль ности  в  Цент раль ной 
Азии [вы де ле но ав то ром – М.Г.]» [10]. 
В  свою  оче редь,  Пре зи дент  РК  Н.  На зар-
баев  ст ре мил ся  по зи циони ро вать  во  внеш нем 
ми ре как предс та ви тель ре ги она ЦА, где «Ка за-
хс тан за ни мает ли ди рующее мес то», «мы как в 
эко но ми ке, так и в по ли ти ке ли ди руем на всем 
пост со ве тс ком прост ранс тве». Пов се ме ст но, вк-
лю чая  Ев ро пу,  ут ве рж да лась  мыс ль  о  том,  что 
«все вре мя в по ли ти ке Ка за х стана при су тс твует 
до ми нан та – ин тег ри ро вать этот ре ги он. И са-
мая  глав ная  на ша  за да ча  –  не  до пус тить  ни ка-
ких конф ликт ных си туаций и стать ста би ли зи-
рующим го су да рст вом» (Н. На зар баев). 
Раз ви тие свя зей «ЕС – РК» бы ло уси ле но ка-
за хс танс кой прог рам мой «Путь в Ев ро пу» (Path 
to  Europe,  2008)  и  ак ти ви за цией  дея тель ности 
Ка за х стана в ОБСЕ. В дан ном кон текс те Ка за-
хс тан подк реп ляет свою го тов ность к ве де нию 
диало га с Ев ро пейс ким Сою зом по уг луб ле нию 
эко но ми чес ких  ре форм,  ре форм  го су да рст вен-
ной и об ще ст вен ной жиз ни.
На но вом эта пе сб ли же ния ЕС и ЦА, а это 
пе ри од к на ча лу 2007 го да, «нас та ло вре мя для 
об шир но го  парт нерс тва…  Мы  [ев ро пей цы
заин те ре со ва ны  в  том,  что бы  пять  цент раль-
ноазиатс ких  го су да рс тв  (Ка за хс тан,  Кыр гызс-
тан, Уз бе кис тан, Тад жи кис тан и Турк ме нис тан) 
за ня ли свое мес то сре ди ста биль ных и проц ве-
тающих  ст ран»  (Ф.-В.  Штайн майер).  В  от вет 
ка за хс танс кий ли дер вы ра зил на деж ду на то, что 
«сот руд ни чест во ЕС и Цент раль ной Азии бу дет 
бо лее ка че ст вен ным» [9]. 
Не ма лая роль в уси ле нии ев ро пей ско го век-
то ра от ве де на ак тив ным дей ст виям по ли ти чес-
ких  ли де ров.  2006–2007  гг.  –  это  вре мя  дос-
та точ но  час тых  взаим ных  ви зи тов,  осо бен но 
Пре зи ден та Н. На зар баева на За пад: воз ла га лись 
впол не объяс ни мые на деж ды на уси ле ние Ев ро-
пы в ЦА, на под держ ку Ев ро пы в осу ще ст вле-
нии  выд ви ну тых  масш таб ных  ре гиональ ных 
ини циатив, к при ме ру, Пред се да тель ст ва Ка за-
х стана в ОБСЕ в 2010 г. 
«Ка за хс тан  яс но  вы ра зил  свое  же ла ние  о 
пред се да тель ст ве в ОБСЕ и, как г-жа Фер ре ро-
Вальднер ска за ла в прош лом го ду в Астане, это 
ст рем ле ние  дос тойно  пох ва лы.  Од на ко  лю бая 
ст ра на-пред се да тель  ОБСЕ  долж на  под дер жи-
вать цен нос ти ор га ни за ции, а лю бой пред се да-
тель ОБСЕ дол жен яв лять со бой при мер прин-
ци пов и цен нос тей ор га ни за ции» (Ад ри аан ван 
дер  Меер).  Офи ци альные  ка за хс танс кие  ис точ-

Вестник КазНУ.  Серия международные отношения и международное право. №4 (68). 2014
8
Ст ра те гия Ев ро пей ско го Союза для Цент раль ной Азии в ев ро пейс ком по ли ти чес ком дис кур се  
ни ки  ут ве рж дают  ини циатив ную  роль  Пре зи-
ден та  Ка за х стана  в  пе ре го во рах  с  ру ко во ди те-
ля ми  ЕС,  нап ри мер,  с  быв шим  Пред се да те лем 
Ев ро ко мис сии  Ро ма но  Про ди.  «В  ре зуль та те 
офи ци ально го  ви зи та  Пре зи ден та  Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан  Н.  На зар баева  в  Брюс сель  в  де каб-
ре  2006  г.  был  дан  зна чи тель ный  тол чок  даль-
нейше му раз ви тию и ук реп ле нию сот руд ни чест-
ва меж ду Ка за х станом и Ев ро пейс ким Сою зом 
(Ко ми тет  Пар ла ме нт ско го  Сот руд ни че ст ва 
Ка за хс тан – ЕС, май 2007 г.) [14].
В  Ка за х стане  при ве тс тво ва лась  ак ти ви за-
ция вся чес ких кон так тов с Ев ро пой, в это вре мя 
учас ти лись  меж пар ла мент ские  свя зи  и  ви зи ты 
де ле га ций  раз лич ных  по ли ти чес ких  групп  Ев-
ро пей ско го Пар ла мен та, ко то рые «со дей ст вуют 
установ ле нию  бо лее  глу бо ко го  взаимо по ни ма-
ния  и  сот руд ни чест ва».  При  этом  «в  ЕС  стоит 
по ду мать  о  том,  как  луч ше  все го  ра бо тать  с 
парт не ра ми  в  ре ги оне  для  по лу че ния  мак си-
маль но го эф фек та» [14]. Так же «мы под чер ки-
ваем важ ность лич ных кон так тов и взаимо дей-
ст вия на вы со ком уров не с ли де ра ми пя ти ст ран 
ЦА,  необ хо ди мы  ре гу ляр ные  ви зи ты  вы со ко-
пос тав лен ных чи нов ни ков ЕС» (Дэ вид Ли ди нг-
тон, 18.21) [12].
В по ле взаим но го дис кур са вк рап лен, кро ме 
все го про че го, убе ди тель ный ар гу мент об иден-
тич нос ти и об щих цен нос тях: «Ка за хи – ев ро-
пей цы, а не азиаты. По сущ нос ти, мы яв ляем ся 
ев ро пей ца ми.  Так  мы  вос пи та ны»  (Н.  На зар-
баев) [7]. «Единст вен ное я мо гу ска зать, что Ев-
ро союз и Ка за хс тан раз де ляют од ни и те же цен-
нос ти»,  –  был  убеж ден  Спецп редс та ви тель  ЕС 
по ЦА Пьер Мо рельИ да лее он вновь пов то рял: 
«Роль  Ев ро союза  зак лю чает ся  не  в  том,  что бы 
на вя зы вать свои стан дар ты, а на по ми нать ст ра-
нам, что мы раз де ляем об щие цен нос ти и меж-
ду на род ные обя за тель ст ва» [15]. 
Нес коль ко ино го мне ния при дер жи вал ся ди-
рек тор Ев ро пейс кой Ака де мии Бер ли на Эк карт 
Шт ра тен шульте: «Ев ро пейс кий Союз заин те ре-
со ван  в  сот руд ни чест ве  с  Цент раль ной  Азией, 
точ нее ска зать, мень ше все го из-за экс пор та об-
щих цен нос тей, но для то го, что бы обес пе чить 
внут рен нюю пос тав ку энер гии и в то же вре мя 
пре до тв ра щать та кие уг ро зы, как нар ко тор гов ля 
и тор гов ли людь ми, тер ро ризм и не за кон ная им-
миг ра ция» (Eckart D. Stratenschulte) [16].
При  этом  «из ме не ние  ре жи ма  в  цент раль-
ноазиатс ких го су да рст вах ни как не мо жет вхо-
дить в ка та лог це лей ЕС, но, ко неч но, же ла тель-
но, что бы это прои зош ло в от дель ных слу чаях. 
Ре жи мы  и  те,  кто  у  влас ти,   станут  отк ры ты ми 
толь ко в том слу чае, ес ли они бу дут чувс тво вать 
се бя  бе зо пас ны ми.  Та кие  отк ры тые  ре жи мы 
яв ляют ся  пред по сыл кой  для  преоб ра зо ва ний» 
(Штайн майер Ф.-В.). Ев ро пейс кий Союз прояв-
ляет ог ром ный ин те рес к мир ным го су да рст вам 
с  раз ви вающей ся  де мок ра тией  и  эко но ми кой 
Цент раль ной  Азии  и  го тов  ока зать  со дей ст вие 
при  прок ла ды ва нии  пу ти  к  ним.  (СМИ:  Ев ро-
пейс кий  Союз  –  Цент раль ная  Азия:  Нас та ло 
вре мя ин тен сив но го сот руд ни чест ва) [17].
(Про дол же ние сле дует)
Ли те ра ту ра
1  Фу ко М. Сло ва и ве щи. Ар хе оло гия гу ма ни тар ных наук. – СПб.: a-cad, 1994. – 408 с.
2  Jorgensen M., Phillips l. Discourse analysis as theory and Method. – l.: sage, 2002. – 229 p. 
3  На зар баев Н.А. Воп рос пе ре име но ва ния Ка за х стана на до об су дить с на ро дом // tengrinews.kz. – 2014, 9 фев ра ля. 
4  Со ло зо бов Ю. За чем На зар баеву ме нять наз ва ние Ка за х стана? // Го лос Рос сии. – 2014, 11 фев ра ля: http://rus.ruvr.
ru/2014_02_11/zachem-Nazarbaevu-menjat-nazvanie-Kazahstana-3832/
5  Ре зуль та ты «Неп ре рыв но го отс ле жи ва ния» (Об зо ры Ев ро пей ско го Союза) «Ев ро ба ро метр» пуб ли куют ся Ге не раль-
ным  Ди рек то ра том  по  де лам  пе ча ти  и  свя зи  Ев ро пейс кой  Ко мис сии,  нап ри мер,  results  of  «Continuous  tracking» 
surveys of the european opinion Monitoring/suivi eUroPiNioN: 

Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 29.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет