Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871жүктеу 5.03 Kb.

бет8/26
Дата09.01.2017
өлшемі5.03 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

 
Әдебиеттер 
 
1  Казахско-русские  отношения  в XVI-XVIII веках.(Сборник  документов  и  материалов).  Издательство  Академии  Наук  Казахской 
ССР. Алма-Ата, 1961. 
2  Қазақтың ханы – Абылай: Дәуірі, өмірі мен қызметі: Алматы; «Ел-шежіре», 2011. Т.1.- 640 бет. Құрастырып, қазақшаға аударып, 
көрсеткіштерін түзген және түсініктерін жазған – З.С.Тайшыбай. 
3  Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері. Алматы, 2006. Қытайшадан аударған Б.Еженханұлы. 
4  Бабалар сөзі: жүз томдық. 57-ші том: Тарихи жырлар. Астана: Фолиант, 2010.- 292 б. 
5  Дәуітов С. Төле би. Алматы,1993. 
6  Төле би./ Құрастырған, алғы сөзін жазған С.Дәуітов. – Алматы, 1991. 
7  Төреқұлов Н. Төле би. Алматы, 1991. 
8  Дәдебаев Ж.Атыңнан айналайын Әулие ата: тарихи-филологиялық зерттеулер. – Алматы:Қазақ университеті, 1998. – 312 бет. 
9  Шыныбекұлы Ө. Төле бидің ата-тегі туралы бірер сөз. http://abai.kz 
10   Ерофеева И.Хан Абулхаир: полковедец,правитель и политик. – Алматы, «Санат», 1999 – 336 стр.  
11   Добросмыслов А.И. Материалы по истории России. Оренбург, 1900. Т.2. 
12  Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т.IV.- Алма –Ата, 1985. 
13   Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орд и степей. Ч.II. СПб.,1832.  
14   Мәшімбаев С.М. Әбілқайыр хан(1693-1748). – Астана. 216 б. 
15  Златкин И.Я. История Джунгарсого ханства. 1635-1758. Издание второе. Наука, М.,1983. 
 
References 
 
 
1.  Kаzаkhskо-rуsskiе  оtnоshеniya v XVI-XVIII vеkаkh (Sbоrnik dоkуmеntоv i mаtеriаlоv). Izdаtеl'stvо  Аkаdеmii Nауk Kаzаkhskоi SSR. 
Аlmа-Аtа, 1961. 
2.  Kаzаktyn khаny – Аbylаi: Dауyry, omyry mеn kyzmеty:  Аlmаty; «Еl-shеzhyrе», 2011. T.1.- 640 bеt. Kurаstyryp, kаzаkshаgа  ауdаryp, 
korsеtkyshtеryn tuzgеn zhаnе tusynyktеryn zhаzgаn – Z.S.Tаishybаi. 
3.  Kаzаkstаn tаrikhy tуrаly kytаi dеrеktеmеlеry. Аlmаty, 2006. Kytаishаdаn ауdаrgаn B.Еzhеnkhаnuly. 
4.  Bаbаlаr sozy: zhuz tоmdyk. 57-shy tоm: Tаrikhi zhyrlаr. Аstаnа: Fоliаnt, 2010.- 292 b. 
5.  Dауytоv S. Tolе bi. Аlmаty,1993. 
6.  Tolе bi./ Kurаstyrgаn, аlgy sozyn zhаzgаn S.Dауytоv. – Аlmаty, 1991. 
7.  Torеkulоv N. Tolе bi. Аlmаty, 1991. 
8.  Dаdеbаеv Zh.Аtynnаn аinаlаiyn Ауliе аtа: tаrikhi-filоlоgiyalyk zеrttеуlеr. – Аlmаty:Kаzаk уnivеrsitеty, 1998. – 312 bеt. 
9.  Shynybеkuly O. Tolе bidyn аtа-tеgy tуrаly byrеr soz. http://abai.kz 
10.  Еrоfееvа I.Khаn Аbуlkhаir: pоlkоvеdеts, prаvitеl' i pоlitik. – Аlmаty, «Sаnаt», 1999 – 336 str.  
11.  Dоbrоsmyslоv А.I. Mаtеriаly pо istоrii Rоssii. Оrеnbуrg, 1900. T.2. 
12. Vаlikhаnоv Ch.Ch. Sоbrаniе sоchinеnii v pyati tоmаkh. T.IV.- Аlmа –Аtа, 1985. 
13.  Lеvshin А.I. Оpisаniе kirgiz-kаysаkskikh ili kirgiz-kаzаchikh оrd i stеpеi. Ch.II. Shb.,1832.  
14.  Mаshymbаеv S.M. Аbylkаiyr khаn(1693-1748). – Аstаnа. 216 b. 
15.  Zlаtkin I.Ya. Istоriya Dzhуngаrsоgо khаnstvа. 1635-1758. Izdаniе vtоrое. Nауkа, M.,1983. 
Б. Б. Кәрібаев 

ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 94 (574) «1916/17» 
 
М.Ж. Ташенев
1

*
Ж.Ж. Кумганбаев

 
1
Д.и.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы
 
2
PhD докторант КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан, г.Алматы
 
*
E-mail: zhankum0186@mail.ru 
 
Туркестанская (Кокандская) автономия и идея единого Туркестана 
 
В  статье  рассматривается  история  образования  Туркестанской  (Кокандской)  автономии  в  октябре 1917 
года и разгром автономии армией большевиков в феврале 1918 года.  
Рассматриваются политические взгляды Алашордынцев, которые были двух направлений. Согласно про-
грамме  партии  «Алаш»,  Россия  должна  была  стать  федерацией,  объединяющей  равноправные  государства. 
Но придерживающиеся другого направления развития Туркестана считали целесообразным создание нацио-
нальной  автономии  в  составе  России.  В  статье  отмечается,  что  эту  идею  поддержали  Алихан  Бокейханов, 
Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Мухамеджан Тынышбаев.  
В целом в данной статье рассматривается эволюция идеи Туркестана, распространившейся среди Казах-
ских демократов, а также дается описание движения туркизм.  
Ключевые слова: Туркестанская автономия, идея Туркестан, Коканд, большевик, Алаш, Мустафа Чокай. 
 
М.Ж. Ташенев, Ж.Ж. Құмғанбаев 
Т‰ркістан (Қоқан) автономиясы және тұтас Т‰ркістан идеясы 
 
Мақалада 1917 жылы қараша айында Т‰ркістан (Қоқан) автономиясының құрылу және 1918 жылы ақпан 
айында большевиктік армияның оны талқандау тарихы көрсетіледі.  
Т‰ркістан  автономиясын  құру  алдында  екі  бағытта  к‰рес  ж‰ргізген  Алашордашылар  пікірлері  қарас-
тырылады. «Алаш»  партиясының  бағдарламасына  сәйкес,  Ресей  Федерация  принципінде  тең  құқылы  мем-
лекеттер  бірлестігі  болуы  тиіс  еді.  Бірақ  Т‰ркістанның  екінші  даму  бағытын  қолдайтындар  болашақ  Ресей 
құрамында  ұлттық  автономиялық  құруды  дұрыс  деп  есептеді.  Бұл  идеяны  Әлихан  Бөкейханов,  Ахмет 
Байтұрсынов,  Міржақып  Дулатов,  Мұхамеджан  Тыны
   баев  бастаған  Алаш  партиясының  өкілдері  ұсын-
ғандығы айтылады.  
Жалпы  мақала  ж‰йесінде  ұлттық  Қазақ  демократтардың  арасында  таралған  тұтас  Т‰ркістан  идеясының 
эволюциясы және т‰рікшілдік ағымының сипаттамасы беріледі. 
Т‰йін сөздер: Т‰ркістан автономиясы, Т‰ркістан идеясы, Қоқан, большевик, Алаш, Мұстафа Шоқай. 
 
M.Zh. Tashenov, Zh.Zh. Kumganbayev 
Turkestan (Kokand) Autonomy and Idea of United Turkestan 
 
The article examines the history of the formation of the Turkestan (Kokand) of autonomy in October 1917 and the 
defeat of the autonomy of the army of the Bolsheviks in February 1918. 
Alashordyntsev considered political views that were in two directions. According to the program of the party 
"Alash", Russia should become a federation, it combines equal states. But stick to each direction of the development of 
Turkestan saw fit to create a national autonomy within Russia. The article notes that this idea was supported Alikhan 
Bokeyhanov, Ahmet Baitursynov, Mirzhakyp Dulatov Mukhamedzhan Tynyshbaev. 
In general, this article examines the evolution of the idea of Turkestan spread among Kazakh Aligned Democrats
as well as a description of the movement of Turkism. 
Keywords: Turkestan autonomy, the idea of Turkestan, Kokand, Bolshevik, Alash, Mustafa Chokai 
__________________________________ 
 
Феномен  тюркизма  как  гуманистического 
течения,  основывающегося  на  идее  родствен-
ности  тюркских  народов,  возник  еще  в  сере- 
 
дине XIX века  на  территории  Российской  им-
перии.  Поскольку  большинство  тюркских  на-
родов  исповедовали  ислам,  то  в  канву  тюр- 
 
ш
 

50 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
кизма стала вплетаться и идея о солидарности 
мусульманских  народов  (исламизм).  Револю-
ции  в  России  начала XX века  дали  огромный 
импульс  национально-освободительному  дви-
жению в Казахстане, оформлению новых госу-
дарственных  образований - национальных  ав-
тономий («Алаш»  и  Кокандская  автономия)  в 
ноябре-декабре 1917 года. Теоретические взгляды 
основателей этих автономий показали два тренда 
в  общественно-политической  мысли  Казах-
стана  того  периода: «западный» - с  ориента-
цией  на  демократические  либералистические 
ценности  Запада  (партия  «Алаш»)  и  «восточ-
ный» (тюркистский),  базирующийся  на  цен-
ностях  культурно-религиозного  единства  тюрк-
ских народов Туркестана, носителем и пламен-
ным  пропагандистом  которого  стал  Мустафа 
Чокай.  Интерес  для  нас  представляет  форми-
рование  идеи  единого  Туркестана  в  мировоз-
зрении  М.Чокая,  который  реализовал  ее  в 
форме  Туркестанской  (Кокандской)  автоно-
мии,  его  вклад  в  сокровищницу  тюркизма  и 
историю национальной государственности Ка-
захстана и среднеазиатских республик. 
Взгляды  М.Чокая (1890-1941гг.)  формиро-
вались  в  условиях  революционных  событий 
1905 и 1917 гг. в России, вызвавших невидан-
ный  рост  национального  самосознания  на 
окраинах  империи.  Февральская  революция 
1917 г., свергнувшая монархию, разбудила на-
дежды  на  демократический  вектор  в  реализа-
ции прав угнетенных народов колоний России. 
Идеи  национального  освобождения  стали  ви-
тать  в  воздухе  еще  с  первой  русской  револю-
ции 1905 года и нашли воплощение в конкрет-
ных  положениях  политической  программы 
молодой  казахской  демократии,  рупором  ко-
торой стали газеты «Айкап» и «Казах». 
После победы Октябрьской революции боль-
шевистское  правительство  приняло  документы, 
вдохновившие национальные демократические 
движения  по  всей  стране.  Так, 2 ноября 1917 
года  был  принята  «Декларация  прав  народов 
России»,  а 20 ноября 1917 г. – Обращение 
СНК  «Ко  всем трудящимся мусульманам Рос-
сии  и  Востока»,  которые  провозглашали  ра-
венство  и  суверенность  народов  бывшей  Рос-
сийской империи, их право на свободное само-
определение, вплоть до отделения, отмену вся-
ких  национальных  и  религиозных  привилегий 
и  ограничений.  Эти  два  документа  оказали 
огромное  влияние  на  мусульманское  населе-
ние  как  на  территории  бывшей  Российской 
империи,  так  и  в  исламских  странах.  Идея 
«самоопределения  наций  вплоть  до  отделе- 
 
ния»,  провозглашенная  Лениным,  вызывала 
симпатии и большие надежды на установление 
национальной  государственности  народами 
бывших  российских  колоний.  Национальная 
идея стала императивом к практическим поли-
тическим действиям. Общественно-политические 
силы национальных окраин России предлагали 
различные варианты государственного устрой-
ства  страны:  в  виде  территориальной  автоно-
мии  либо  культурно-национальной  автономии 
в составе федеративного государства. 
В  среде  казахской  демократической  интел-
лигенции  наметились  также  две  тенденции  в 
отношении  будущего  государственного  пере-
устройства края. Первую представляли лидеры 
партии  «Алаш» (А.Букейханов,  А.Байтурсы-
нов, М.Дулатов, М. Тынышпаев)  полагали  це-
лесообразным  создание  равноправных  нацио-
нальных автономий в составе будущей федера-
тивной демократической России. Исторически 
сложилось,  что  население  Туркестана  было 
многонациональным,  большую  часть  его  со-
ставляли  тюркоязычные  народы:  казахи,  кир-
гизы, узбеки, туркмены, таджики. Поэтому здесь 
стала преобладать идея единения на принципе 
общей исторической общности, единства куль-
туры, языка, вероисповедания. Туркестан дол-
жен  был  стать  единым  неделимым,  самостоя-
тельным государством, в составе которого могли 
бы быть несколько автономных уалаятов.  
Эта  идея  принадлежала  Мустафе  Чокаю  и 
его  единомышленникам.  При  этом  они  исхо-
дили  из  того,  что  Туркестан  сможет  восста-
новить  свою  утерянную  государственность  и 
защитить  её  от  внешней  угрозы  только  при 
консолидации  всех  тюркских  народов, прожи-
вавших в регионе. Идеологически данная идея 
должна  была  поддерживаться  канонами  Ко-
рана,  который  предлагалось  преподавать  на 
родном  языке  по  новому  методу  (усуль  джа-
дид),  что  тогда  было  новаторской  идеей,  и  в 
котором  сторонники  данного  течения  видели 
духовный  и  культурно-нравственный  ресурс 
для  просвещения  народов,  населявших  Тур-
кестан,  а  также  их  консолидации  на  почве 
религиозно-культурного единства. Однако среди 
туркестанских  приверженцев  ислама,  объеди-
нившихся в партию «Шуро-и-Исламия» позднее 
произошел  раскол  на  два  противоположных 
крыла: улемисты, которые стояли на позициях 
«чистого  ислама»,  и  джадиды - сторонники 
тюркизма, отличавшиеся модернизмом и праг-
матизмом.  Первые  во  главе  с  востоковедом 
Серали  Лапиным  были  сторонниками  ортодо-
ксального ислама, требовали соблюдения норм  
 
М.Ж.
 Ташенев, Ж.Ж. Кумганбаев

51 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
шариата,  выступали  против  реформы  образо-
вания  на  европейский  манер,  а  вторые,  ли-
дером  которых  был  М.Чокай,  выступали  за 
проведение  демократических  реформ,  особен-
но  в  сфере  образования.  К  сожалению,  этот 
раскол  в  дальнейшем  внес  свою  печальную 
лепту  в  обострение  противоречий  и  разногла-
сий  среди  руководителей  Кокандской  авто-
номии. 
Формирование  мировоззрения  М.Чокая  про-
исходило  в  условиях  распространения  в  Рос-
сии  идеологии  тюркизма,  включающей  в  себя 
реформу в мусульманском образовании (джади-
дизм),  основы  которых  сформулировал  осно-
воположник  данного  культурно-либерального 
течения  крымский  татарин  Исмаил  Гасприн-
ский (1851–1914 гг.). И хотя он не использовал 
термин тюркизм, однако провозглашенный им 
принцип «Dilde, Fikirde, Iste birlik» («Единство 
в  языке,  вере  и  делах»)  стал  своеобразным 
лозунгом  нового  гуманистического  течения, 
которое  стало  ответом  на  панславизм  и  рос-
сийскую  колониальную  политику.  Другим  вид-
ным  представителем  тюркизма  был  казанский 
татарин  Юсуф  Акчура  (Акчурин),  опублико-
вавший  в  Каире  в 1904 г.  манифест  тюркизма 
«Три системы правления» («Uc tarz-i siyaset»). 
Сравнивая  концепции  османизма,  панисла-
мизма  и  тюркизма,  Акчура  выделял  тюркизм 
как  наиболее  перспективный  и  реальный  путь 
единения  тюрков.  Он  ратовал  за  создание 
политического Союза всех тюркских народов с 
центром в Турции. Выступление Акчуры озна-
меновало переход пантюркизма в новую фазу: 
от культурно-просветительского (как его мыс-
лил Гаспринский) к политическому движению. 
Али  Гусейнзаде  в 1907 г. публикует программу 
азербайджанского  национального  возрождения, 
которую  он  определил  тремя  словами    «Тюр-
кизм, исламизм и европеизация». 
В  период  учебы  на  юридическом  факуль-
тете  Санкт-Петербургского  университета (1910-
1914  гг.)  М.Чокай  тесно  общался  с  видными 
мусульманскими  деятелями,  в  среде  которых 
были очень популярны идеи И.Гаспринского и 
Ю.Акчуры.  С 1914 г.  по  рекомендации  Али-
хана Букейханова М.Чокай работал секретарем 
и  переводчиком  в  мусульманской  фракции  в 
Государственной  Думе.  В 1916 г.  М.Чокай 
выезжает в Казань  и создает организацию под 
названием "Туркестанское единство".  В ее ру-
ководство  вошли  пять  человек,  безусловным 
лидером  которых  был  Мустафа.  Таким  об-
разом,  идея  единого  Туркестана  сформирова-
лась  у  М.Чокая  еще  до  Февральской  револю- 
 
ции. Вернувшись в  Ташкент весной 1917 г. он 
организовал выпуск газеты «Бiрлiк Туы» (Знамя 
единства),  где  впервые  провозгласил  идею  о 
независимости  всех  тюркоязычных  народов,  а 
также  газеты  на  русском  языке  «Свободный 
Туркестан»,  где  пропагандировал  демократи-
ческие идеи. 
М.Чокай  представлял  южное  крыло  партии 
«Алаш», участвовал в  Первом Всекиргизском 
(Всеказахском) съезде в июле 1917 г. М. Чокай 
был  избран  делегатом  и  на  Всероссийское 
Учредительное  собрание  и  на  Всероссийский 
съезд  мусульман  «Шуро-и-Исламия».  В  сен-
тябре 1917 г. после захвата власти в Ташкенте 
большевиками,  начала  «красного  террора»  и 
вследствие  угрозы  ареста  М.Чокай  покидает 
Ташкент,  и  продолжает  свою  деятельность    в 
Коканде. 26-29 ноября 1917 г.  состоялся IV 
Чрезвычайный  Всетуркестанский  мусульман-
ский  съезд  в  Коканде.  В  его  работе  приняло 
участие более 300 делегатов. В числе активных 
участников  съезда  были  А.  Букейханов,  М. 
Тынышпаев,  М.  Чокай  и  другие. 27 ноября  на 
съезде  была  принята  резолюция  об  образова-
нии  Туркестанской  автономии  (Туркестан 
Мухтариати) в составе Российской Федератив-
ной Демократической республики с предостав-
лением  установления  форм  автономии  Учре-
дительному собранию. Поскольку местом про-
ведения  съезда  и  пребывания  руководящих 
органов автономии стал город Коканд, она по-
лучила еще название Кокандской. 
Тогда  же  было  образовано  Временное  пра-
вительство  автономии,  оно  должно  было  со-
стоять  из 12 человек, 8 — из  представителей 
коренного населения и 4 — из представителей 
других  народов.  Премьер-министром  и  ми-
нистром  внутренних  дел  был  избран  М.  Ты-
нышпаев, министром иностранных дел М. Чо-
кай. Позже премьер-министром стал М. Чокай.  
Решением  съезда  определился  состав  Нацио-
нального  собрания,  в  который  должно  было 
входить 54 депутата,  из  них 11 – представите-
лей Семиреченской и Сырдарьинской областей 
(относящихся  к  Казахстану).  Выступая  на 
съезде, Мустафа Чокай особо подчеркивал: «То, 
что творится в центре, заставляет окраины самим 
заботиться  о  собственном  спасении  великой 
национальной  революции  (имеется  в  виду 
Февральская революция 1917 г. - авт.). России в 
целом  и  Туркестану,  пережившим  Октябрьское 
кровопролитие,  надо  заботиться  о  своей  соб-
ственной судьбе»[1]. 
С 5 по 13 декабря 1917 г.,  приглашён- 
ный  уже  как  глава  Туркестанской  автономии,  
 
Туркестанская (Кокандская) автономия и идея единого Туркестана 

52 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
Мустафа  Чокай  принял  участие  во  Втором 
Общекиргизском съезде в Оренбурге, где была 
провозглашена  казахская  Алашская  автоно-
мия.  Он  также  вошёл  в  состав  правительства 
«Алаш-Орда»,  председателем  которого  стал 
Алихан Букейханов. 
Кокандская  автономия  была  поддержана 
многотысячными  митингами  и  демонстра-
циями в городах и аулах края. 13 декабря 1917 
г.  состоялась  одна  из  таких  мирных  демон-
страций  в  Ташкенте  в  поддержку  Кокандской 
автономии.  Большевики  встретили  демон-
странтов пулемётными очередями. Правитель-
ство Туркестанской (Кокандской) автономии в 
январе 1918 г. объявило о намерении 20 марта 
1918  года  созвать  свой  парламент  (Миллий 
мажлис)  на  основе  всеобщего  прямого,  рав-
ного  и  тайного  голосования. Две  трети  мест  в 
парламенте  предназначались  мусульманским 
депутатам,  а  одна  треть —  гарантировалась 
представителям  немусульманского  населения. 
Это  было  удачным  решением - такой  парла-
мент, несомненно, сплотил бы всех туркестан-
цев  и  стал  бы  непреодолимым  препятствием 
для  большевиков.  Существование  такого  пар-
ламента  должно  было  стать  первым  шагом  к 
демократизации  Туркестана.  К  слову,  в  обра-
зованном  в  то  же  время (30 апреля 1918 г.)  в 
Ташкенте правительстве Туркестанской Совет-
ской  Социалистической  Республики  (ТАССР) 
из 14 его  членов  не  было  ни  одного  человека 
из представителей коренных народов. 
IV  краевой  съезд  Советов  Туркестана (19 - 
26  января 1918 года)  принял  постановление 
"объявить  вне  закона  Кокандское  автономное 
правительство  и  арестовать  главарей".  Сам 
факт  провозглашения  автономии  Туркестана 
был  квалифицирован  как  "попытка  контрре-
волюционных  элементов  найти  опору  в  среде 
мусульманской  буржуазии  и  темной  массы 
мусульманства"[2]. 
Советское  руководство  предъявило  ультима-
тум  Временному  правительству  Туркестанской 
(Кокандской)  автономии,  на  который  Мустафа 
Чокай  ответил  отказом,  тем  самым  отказываясь 
признать власть Советов. Для ликвидации само-
провозглашённой Туркестанской автономии из 
Москвы  в  Ташкент  прибыли 11 эшелонов  с 
войсками  и  артиллерией.  Единственной  реаль-
ной  силой  правительства  автономии  оставался 
небольшой отряд кокандской милиции. Надеж-
ды  на  помощь  оренбургских  казаков  не  оправ-
дались. 6 февраля 1918 г. были начаты боевые 
действия  против  небольшого  отряда  сторон-
ников Кокандской автономии. Три дня длилась  
 
резня  большевиками  мусульманского  населе-
ния.  Город  был  разрушен  и  сожжён. 13 фев-
раля 1918 года, после 64-дневного существова-
ния  Кокандская  автономия  была  разгромлена. 
Сторонники автономии были вынуждены отойти 
в  Ферганскую  долину,  где  свыше 10 лет  вели 
партизанскую войну.  
Этот  разгром  вместо  достаточно  лояльного 
отношения к России правительства Туркестан-
ской  (Кокандской)  автономии,  фактически  на 
долгие десятилетия ликвидировал доверие мест-
ного  населения  к  русской  революции,  цен-
тральной и местной Советской власти. 
Туркестанская  (Кокандская)  автономия  и 
национальная автономия «Алаш» были не един-
ственными попытками создания государствен-
ных  образований  на  окраинах  послеоктябрь-
ской  России. Так, в  Закавказье    в  апреле 1918 
года  была  создана  Закавказская  Демократи-
ческая  Федеративная  Республика,  летом  того 
же  года  распавшаяся  на  Азербайджанскую  и 
Грузинскую  демократические  республики  и 
Республику  Армения.  Однако  и  они  после  за-
воевания Красной армией Закавказья в 1921 г. 
были свергнуты Советами. 
Мустафе  Чокаю  удалось  спастись  от  крас-
ного  террора  и  в  эмиграции  за  рубежом  он 
сосредоточил  свою  публицистическую  дея-
тельность  на    задаче  широкого  информирова-
ния  общественно-политических  и  научных 
кругов  Европы  об  истинном  положении  в 
советском Туркестане, новой форме колониза-
ции  большевиками,  голоде  в  Степи  и  выми-
рании миллионов казахов и т.д.   
Первая  критика  репрессивной  политики 
советского  государства  в  Казахстане  и  Тур-
кестане  прозвучала  именно  из  уст  Мустафы 
Чокаева.  Благодаря  разносторонней  полити-
ческой деятельности и большой эрудиции, зна-
нию нескольких европейских языков авторитет 
Мустафы  Шокая  в  Европе  в  научных  и  эми-
грантских  кругах  был  очень  высок.  Но  идея 
единого  Туркестана  или  более  общая  концеп-
ция  тюркизма  как  культурно-национальной 
общности  мусульманских  народов  России,  не 
могла затухнуть с разгромом Кокандской авто-
номии.  В  тот  исторический  момент  в  России 
тюркская  общность  воспринималась  как  при-
оритетная,  давая  тюркским  народам  шанс  по-
литической интеграции в единую нацию. 
Идеи  объединения  народов   на  тюркской  и 
исламской  основе  продолжал  татарский  ком-
мунист  Мирсаид  Султан-Галиев,  основатель 
так  называемого  национал-большевизма  или 
«исламского  марксизма»,  который  возглавлял  
 
М.Ж.
 Ташенев, Ж.Ж. Кумганбаев

53 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
мусульманскую  секцию  Народного  комисса-
риата  по  делам  национальностей (1917-1923 
гг.). Ему принадлежат идеи образования само-
стоятельной мусульманской советской респуб-
лики,  мусульманской  Красной  Армии  и  му-
сульманской  компартии,  которые  могли  бы 
способствовать развитию революционного анти-
империалистического  движения  на  исламском 
Востоке. После процесса, обвинившего М.Сул-
тан-Галиева  в  национал-уклонизме    и  приго-
ворившего  к  расстрелу,  обвинение  в  «султан-
галиевщине»  в 1920-1930-е  гг.  стало  поводом 
для  репрессий  виднейших  представителей  на-
циональной интеллигенции тех республик, где 
преобладало  мусульманское  население.  Не 
избежал таких обвинений со стороны Сталина 
и казахский коммунист Турар Рыскулов. 
В  самом  Туркестане  также  не  ослабевала 
идея  создания  единой  тюркской  республики. 
Турар Рыскулов, будучи заместителем предсе-
дателя  ТуркЦИКа  был  избран  весной 1919 г. 
руководителем  Мусульманского  бюро Комму-
нистической  партии  Туркестана  (КПТ),  кото-
рое  было  создано  большевиками  для  привле-
чения  мусульман  в  свои  ряды.  На  объединен-
ных  заседаниях  крайкома  КПТ,  Краймусбюро 
и  Турккомиссии 17 и 20 января 1920 г. 
Рыскулов  представил  тезисы  о  государствен-
ном  строительстве  советского  Туркестана  на 
основе  тюркской  национально-политической 
консолидации.  Он  считал  возможным  устра-
нить  на  этой  основе  колонизаторские  пере-
житки  в  управлении  краем,  преодолеть  ущем-
ление  политических  прав  коренного  населе-
ния, добиться гражданского примирения и тем 
самым способствовать распространению миро-
вой  революции  на  Востоке.  Т.Рыскулов  внес 
предложения о преобразовании Туркестанской 
АССР в Тюркскую (Туранскую) республику, а 
также  о  слиянии  парторганизаций  края  в  еди-
ную «Тюркскую компартию». 
Турккомиссия  (Ш.Элиава  и  В.Куйбышев) 
первоначально  поддержала  комплекс  идей 
Т.Рыскулова  о  «тюркизации»  политических 
институтов  Туркестана  и  направила  эти  пред-
ложения  в  Москву – в  ЦК  РКП  (б).  Однако 
Политбюро  отказало  в  национальном  рефор-
мировании  государственного  устройства  и 
этот  проект  показался  большевикам  опасным. 
Тюркские  народности  представляли  собой 
крупнейшую  после  славян  группу    в  России. 
Советское  правительство  фактически  испуга-
лось  создания  единой  Тюркской  республики, 
опасаясь, что она сможет приобрести невидан-
ную политическую силу и потребовать в даль- 
 
нейшем  полного  отделения.  Терять  обширные 
земли  с  огромным  сырьевым  и  промышлен-
ным потенциалом Москва была не готова. Эти 
опасения  большевиков  были  совершенно  не 
оправданы,  т.к.  ни  один  из  лидеров  и  теоре-
тиков  автономий  в  Казахстане  и  Туркестане, 
учитывая  тесную  связь  с  судьбами  народов 
России,  не  имел  сепаратистских  взглядов,  а, 
напротив, они  ратовали  за  участие  равноправ-
ных национальных автономий в составе феде-
ративной России. 
После  яростных  возражений  Я.Рудзутака  и 
М.Фрунзе  Турккомиссия  изменила  свое  мне-
ние  по  проекту  Т.Рыскулова.  В  итоге 8 марта 
1920  г.  ЦК  РКП  (б)  отверг  реформы  Т.Рыс-
кулова как национал-уклонистские и утвердил 
«Положение об автономии Туркестана».  Груп-
па  руководящих  работников  ТуркАССР,  не 
согласившись  с  позицией  ЦК  РКП  (б),  на-
правила  в  мае  в  Москву  Туркделегацию  в 
составе  Т.Рыскулова,  Г.  Бех-Иванова,  С.Тур-
сунходжаева,  Н.Ходжаева.  Члены  Туркделега-
ции  были  приняты  В.Лениным,  а  для  рассмо-
трения  их  предложений  была  создана  спе-
циальная  комиссия.  Вероятно,  именно  в  то 
время  впервые  В.Ленин  в  качестве  полити-
ческой  альтернативы  Тюркской  или  Туркестан-
ской автономии выдвинул перспективу нацио-
нально-территориального  разделения  Туркестана 
по  этническому  признаку.  В  результате  Тур-
кестанская  Советская  Республика  получила  в 
сентябре 1920 г.  новую  большевистскую  кон-
ституцию,  а 11 апреля 1921 постановлением 
ВЦИК  республика  была  преобразована  в  Тур-
кестанскую  Советскую  Социалистическую  Рес-
публику,  которая  просуществовала  до 1924 
года.  В  июне 1924 г.  начинается  процесс  на-
ционально-территориального  размежевания  Цен-
тральной Азии, который  закончился в 1936 г. 
образованием  советских  союзных  республик. 
Этим  самым  была  заложена  бомба  замедлен-
ного  действия,  которая  взорвалась  в  годы  пе-
рестройки  национальными  движениями  в  со-
ветских республиках за независимость и суве-
ренитет. 
Таким образом,  идея «национального само-
определения  вплоть  до  отделения»  провозгла-
шалась  большевиками  только  до  захвата  ими 
власти.  После  прихода  к  власти  коммунисты 
перевели  ее  в  «право  на  самоопределение  и 
государственное  определение»,  которым  якобы 
народы  советского  Востока  не  захотели  вос-
пользоваться, отдав предпочтение большевист-
скому  режиму.  Газета  "Правда" 10 октября 
1920  г.  публикует  статью  Сталина  «Политика  
 
Туркестанская (Кокандская) автономия и идея единого Туркестана 

54 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
Советской власти по национальному вопросу в 
России»,  где  он  заявил:  «…требование  отде-
ления  окраин  на  данной  стадии  революции 
глубоко  контрреволюционно»[3].  С  этой  по-
зицией  Сталина  полемизирует  М.Чокай  в 
своей книге «Туркестан под властью Советов» 
(Париж, 1935)  и  дает  жесткую  критику  этой 
антидемократической установке [4]. 
Национально-территориальное  размежева-
ние  в  Центральной  Азии  означало  разделение 
казахского, узбекского, таджикского, туркмен-
ского,  киргизского  народов,  с  целью  их  раз-
общения и искоренения самой идеи тюркизма, 
которую  большевики  стали  называть  пантюр-
кизмом  и  представлять  в  виде  оголтелой  шо-
винистической  теории,  согласно  которой  тюрк-
ские народы якобы претендовали на свое пре-
восходство  над  другими  народами.  Таким  об-
разом, большевики насаждали искаженное пред-
ставление об идеалах тюркизма, что привело в 
дальнейшем  к  шельмованию  и  репрессиям 
представителей  данного  течения.  Само  же 
название Туркестан исчезло с карты СССР и из 
учебников  географии,  вместо  него  появился 
термин «Средняя Азия и Казахстан». 
К  чести  лидеров  национальной  казахской 
интеллигенции надо сказать, что ни автономия 
«Алаш»,  ни  Кокандская  автономия  не  пози-
ционировались  ими  как  моноэтнические  госу-
дарства,  ими  отрицалось  превосходство  в 
гражданских  и  политических  правах  одного 
народа  и  ущемление  прав  других.  А  програм-
мный принцип пропорционального представи-
тельства  обеспечивал  участие  в  политических 
и государственных институтах некоренных на-
родов,  проживавших  на  территории  данных 
автономий.  Таким  образом,  каких-либо  этно-
кратических  или  шовинистических  устремле-
ний  у  просвещенной,  демократически  на-
строенной  казахской  интеллигенции  не  было. 
Особенностью автономий было также и то, что 
в  основу  социальной  и  гражданской  жизни 
был  положен  не  классовый  принцип,  который 
был  на  вооружении  у  большевиков,  а  демо-
кратические  права  личности  (в  том  числе    и 
право  на  вероисповедание).  Взгляды  лидеров 
автономии  «Алаш»,  которые  объявляли  себя 
«западниками»,  находились  в  русле  класси-
ческого (демократического) либерализма[5].  
Что касается М.Чокая, то его представления 
отвечали не классово-формационному, а циви-
лизационному пониманию взаимодействия тюрк-
ских  народов  в  едином  культурно-духовном и 
историческом  поле,  которое  имеет  глубокие 
корни  в  древних  пластах  тюркской  истории.  
 
Однако,  диктатура  большевиков  отрицала  плю-
рализм мнений и таким образом не дала шанса 
реализоваться идеям казахских автономистов и 
тюркистов.  В  трудах  виднейших  культуроло-
гов первой половины XX века О.Шпенглера и 
А.Тойнби,  считающихся  основателями  циви-
лизационного подхода к изучению истории на-
родов, к сожалению, не нашла отражения тюрк-
ская  цивилизация  с  ее  богатейшей  многовеко-
вой историей и культурой. И вклад М.Чокая в 
дискурс  о  прошлом,  настоящем  и  будущем 
тюркской цивилизации как феномена мировой 
истории  еще  не  получил  должной  оценки  и 
ждет  своих  исследователей.  Таким  образом, 
для  алаш-ординцев  и  для  М.Чокая  общечело-
веческие  (гуманистические)  и    цивилизацион-
ные ценности были выше классовых. 
Надо  отметить,  что  национальные  духов-
ные  и  политические  лидеры,  отстаивавшие 
идею  единого  Туркестана,  Тюркской  респуб-
лики  и  мусульманского  коммунизма  были 
обвинены в национал-уклонизме, пантюркизме 
и  панисламизме  (в  понимании  большевиков 
это  были  идентичные  понятия),  а  также - в 
связи  с  международным  империализмом,  и 
были подвергнуты жестоким репрессиям, либо 
расстреляны,  а  их  работы  были  объявлены 
контрреволюционными  и  изъяты  из  библио-
течного фонда. В период Великой Отечествен-
ной  войны  советская  пропаганда  стала  рас-
пространять  версию  связи  пантюркизма  с  фа-
шизмом, называла сторонников тюркизма при-
хвостнями  фашизма,  агентами  и  шпионами 
спецслужб  Запада.  Особенно  старались  очер-
нить  заведомой  ложью  фигуру  М.  Чокая. 
Мустафа  Чокай – гуманист  и  демократ  был 
объявлен Советской властью «пантюркистом», 
«агентом  мировой  буржуазии»,  «врагом  на-
рода», «пособником фашизма», его голословно  
обвиняли в создании и руководстве Туркестан-
ским  легионом  с  целью  использования  его  в 
войне  с  Советским  Союзом.  В  послевоенный 
период  борьба  с  «национализмом»  и  пантюр-
кизмом  никогда  не  прекращалась,  партийной 
цензуре  подвергались  особенно  историческая 
наука и национальная литература. Ученые, ис-
следовавшие  тюркскую  культуру,  подверга-
лись гонениям и репрессиям [6].   
Жесточайшей  критике  подверглась  также 
книга  казахского  поэта  и  писателя  Олжаса 
Сулейменова  «АЗиЯ».  Однако,  тюркские  на-
роды  бывшего  СССР  никогда  не  забывали  о 
своих общих исторических корнях. Так, Олжас 
Сулейменов  в 1990 г.  организовал  первый 
Съезд  народов  Востока  в  Москве,  который  в  
 
М.Ж. Ташенев, Ж.Ж. Кумганбаев

55 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
1991г.  был  преобразован  в  Ассамблею  тюрк-
ских  народов    (позднее – Всемирная  Ассам-
блея  тюркских  народов).  В  настоящее  время 
Казахстан является активным участником сам-
митов  Совета  Сотрудничества  тюркоязычных 
государств  (ССТГ),  а  также  международных 
тюркских курултаев. 
С падением коммунистического режима от-
крылся доступ к прежде недоступным архивам 
и  документам,  казахстанские  ученые  за  годы 
независимости  провели  большую  работу  по 
исследованию  уникальных  материалов  и  вос-
становлению  исторической  справедливости  в 
отношении    тех,  кто  пожертвовал  своей  жиз-
нью за идею обретения национальной государ-
ственности казахским народом.  
Таким  образом,  идея  о  едином  Туркестане  
М.Чокая,  воплотившаяся  в  Кокандской  (Тур-
кестанской) автономии,  а также проект Т.Рыс-
кулова  о  Тюркской  (Туранской)  республике,  
хотя  и  потерпели  поражение  от  Советской 
власти  подобно  автономии  «Алаш»,  тем  не 
менее,  превратились  в  мощный,  действенный 
символ  освободительного  движения  народов 
края,  символ  борьбы  за  независимость.  Се-
годня  их  идеи,  внесшие  неоценимый  вклад  в 
развитие  политической  мысли,  национального 
и тюркского самосознания, могут стать опорой 
международному  содружеству  современных 
тюркских  народов  в  условиях  глобальных  вы-
зовов и угроз. 
 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал