Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871жүктеу 5.03 Kb.
Pdf просмотр
бет26/26
Дата09.01.2017
өлшемі5.03 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Әдебиеттер 
 
1  Букейханов А.Н. Избранное. Алматы: Главная редакция “Қазақ энциклопедиясы”, 1995. – 49 б. 
2  Әлихан Бөкейханов шығармалары. – 1994 ж. – 191 б. 
3  Әлихан Бөкейханов шығармалары. – 1994 ж. – 196 б. 
4  Букейханов А.Н. Избранное. – Алматы: Главная редакция “Қазақ энциклопедиясы”,1995. – 62 б. 
5  Сейфуллин С. Жизнь национальностей. – М., 1920. 25 ноября. 
6  Қазақ зиялылары /Тұрсынбек Кәкішев. – Алматы: Қазығұрт баспасы, 2011. – 3 б. 
 
References 
 
1   Bukeyhanov A.N. Izbrannoe. A: Glavnaia redakzia “Kazah enziklopediasi”. 1995. B.49 
2   Alihan  Bukeyhanov surapmalapu. 1994.191b 
3   Alihan  Bukeyhanov surapmalapu. 1994.196b 
4   Bukeyhanov A.N. Izbrannoe. A: Glavnaia redakzia “Kazah enziklopediasi”. 1995. B.49 
5   Seyfullin.S. Juan  nayionalnostey. 1920. 25
th
 November 
6   Kakishev- Almaty “Kazygurt  baspasu ”.2011.-3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л. Б. Албанбаева  

ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
СЫН ПІКІРЛЕР МЕН РЕЦЕНЗИЯЛАР 
 
 
 
 
 
 
Л.Т. Қожакеева 
 
ҚазМемҚызПУ-д
ің «Дүниежүзі тарихы» кафедрасының меңгерушісі,т.ғ.д., профессор 
 
Қ.Т. Жұмағұлов пен Р.О. Садықованың «КСРО мен ТМД елдерінің тарихы (1917-2012)» 
оқу құралына (Алматы: «Қазақ университеті», 2013. – 302 б.) 
 
СЫН-ПІКІР
 
 
 
   Әлемдік  тарихтың 
үлкен  бір  саласы 
Кеңес  мемлекетінің 
өмір  сүрген  кезеңі, 
яғни  кеңестік  импе-
рияның  тарихы  бо-
лып  табылады.  Ке-
ңестік  империя  өз 
дәуірінде бүкіл әлем-
ді  өзіне  қаратқан, 
соның ішінде доста-
рын  да,  дұшпанда-
рын  да  бірдей  мой-
ындатқан  алып  күш  болғанын  ешкім  жоққа 
шығармаса  керек.  Алайда,  маркстік-лениндік 
методологияға  сүйенген  бұрынғы  кеңес  ғы-
лымында  біржақты,  тек    позитивті  тұрғыдан 
бағаланған  бұл  мемлекеттің  тарихында  түрлі-
түрлі  қайшылықты  оқиғалар  орын  алып,  мем-
лекеттің ішкі және сыртқы саясатында керағар 
жағдайлардың  да  болғандығын  кеңестік  идео-
логияның  бұғауынан  ажыраған  қазіргі  ғылым 
объективті  түрде  ашып  көрсетуге  талпыныс 
жасап отыр.  
Әлемдік  тарихтың  белгілі  маманы  профес-
сор  Қ.Т.  Жұмағұлов  пен  доцент  Р.О.  Садықо-
ваның  дайындауымен  жоғары  оқу  орындары-
ның  студенттері  мен  мамандарына,  жалпы 
көпшілікке  ұсынылып  отырылған  «КСРО  мен 
ТМД  елдерінің  тарихы (1917-2012)» атты  оқу 
құралын  аталмыш  бағыттағы  еңбектердің  қа-
тарына  жатқызуға  болады.  Оқу  құралының 
атауынан-ақ  көрініп  тұрғандай,  еңбекте  бірін-
ші  дүниежүзілік  соғыс  аяқталғаннан  кейін, 
дәлірек  айтқанда  Ресейдегі  Қазан  төңкерісі 
нәтижесінде  дүниеге  келген  жаңа  империя – 
Кеңес Социалистік Республикалар Одағы, қыс-
қаша айтқанда КСРО-ның пайда болуы, дамуы  
 
және  құлауы,  сондай-ақ  осы  құлаған  импе-
рияның  кеңістігінде  қалыптасқан  тәуелсіз  мем-
лекеттердің тарихы жан-жақты қарастырылған.   
Бірінші  дүниежүзілік  соғыс  аяқталғаннан 
кейін  Еуропаның  саяси  картасында  елеулі  өз-
герістер  орын  алды.  Ең  маңызды  өзгеріс – 
батыстық  демократияға  қарама-қайшы, социа-
листік идеяны ұран тұтқан тоталитарлы жүйе-
нің  дүниеге  келуі  еді.  Бұл  жүйенің  иіріміне 
Балтық аумағы, Кавказ елдері және Орта Азия 
халықтарымен  бірге  Қазақстанның  да  тар-
тылуы, Кеңес империясының тарихын зерттеу-
дің  отандық  ғылымдағы  өзектілігін  айқын-
дайды.  Оқу  құралында  кеңестік  империяның 
қалыптасуының негізінде жатқан ұлттық-мем-
лекеттік  құрылыс  мәселелері  егжей-тегжейлі 
қарастырылған.  Кеңес  Одағы  басшылығының 
одақтас республикалардың шекараларын бөлу-
де  жіберген  қателіктері,  атап  айтқанда,  қазақ-
тың  бірқатар  батыс  және  солтүстік  жерлері 
Ресейдің аумағына, тәжіктердің Самарқан, Ход-
жент  аймақтарының  кей  жерлері  Өзбекстан-
ның құрамына бөлініп берілуі, сондай-ақ Әзір-
байжан  мен  Арменияның  арасында  өткізілген 
шекарадағы  кемшіліктер  кейіннен  шешілмей-
тін проблемаға айналғандығы деректік негізде 
көрсетілген.  Кеңес  үкіметінің  мәдени-рухани 
саладағы  саясатында  да  елеулі  олқылықтар 
орын  алып,  ұлтты  рухани  негізінен  айыру 
үрдісі  белең  алды.  Елімізде  қазақ  мектептері 
жабылып,  ұлттық  мерекелерді  өткізуге  шек 
қойылды. Оның үстіне ХХ ғ. 80 жж. экономи-
калық  және  саяси  дағдарыстың  көріністері  бай-
қалды.  Нәтижесінде 1991 жылы  Кеңес  Одағы 
ыдырап,  алып  империяның  орнына  бірнеше 
тәуелсіз мемлекеттер дүниеге келді.  
ХХ ғ. 90 жж. басында КСРО орнында пайда  
болған  мемлекеттер  алдында  қалыптасушы  
 

168 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
жаңа әлемдік тәртіп жағдайында көш соңынан 
қалмай,  алға  нық  қадамдар  жасау  міндеті 
тұрды.  Ең  алдымен,  жаңа  егемен  мемлекеттер 
өзара  ынтымақтастық  байланыстарды  жоғалт-
пау  қажеттілігін  анық  ұғынды.  Сондықтан  да 
1991 жылдың 21 желтоқсанында Алматыда бұ-
рынғы 11 кеңестік мемлекет бас қосып, Тәуел-
сіз  Мемлекеттер  Достастығын  құрды.  Достас-
тық  өз  қызметінде  үлкен  институционалдық 
эволюциядан өтіп, бүгінде бірнеше мемлекетті 
біріктіріп  отыр.  Ең  бастысы  ол  посткеңестік 
кеңістіктегі  мемлекеттерді  байланыстырушы 
механизмге  айналып  отыр.
 
Қ.Т.  Жұмағұлов 
пен  Р.О.  Садықованың  ұсынып  отырған  оқу 
құралында
 
жоғарыда
 
көрсетілген  мәселелер 
тарих ғылымындағы жаңа методологиялық ұс-
танымдар  тұрғысынан,  атап  айтқанда,  объек-
тивтілік,  ғылымилық,  соның  ішінде  индук-
циялық  және  дедукциялық  талдау  әдістерін 
қолдану және орасан зор материалдарды сыни 
талдаудан өткізу негізінде ашылған. 
Оқу  құралында  қазақ  тарихына  тікелей  қа-
тысы  бар  Сталиннің  саясаты,  Брежневтің  бас-
қаруы,  Хрушевтің  «жылымығы», 1986 жылғы 
Желтоқсан  оқиғасына  әкелген  М.  Горбачевтің 
қайта  құру  саясатының  барысы  талданған. 
Сонымен қатар, Тәуелсіз Мемлекеттер Достас-
тығының  құрылуынан  бастап  қабылданған 
маңызды  құжаттары  мен    іс-шаралары  қарал-
ған. Әсіресе, Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті  Н.  Назарбаевтың  еуразиялық  идеясы-
ның  ТМД  кеңістігіндегі  экономикалық,  қауіп-
сіздік  пен  мәдени  салалардағы  интеграциялық 
үдерістер  дамуына  ықпалының  қарастырылуы 
еңбектің  құндылығын  арттыра  түседі.  Себебі, 
іс  жүзінде,  ХХІ  ғасырдың  басында  ТМД-ның 
тиімділігі  мәселесі  күмән  тудыра  бастаған  бо-
латын. Ол белгілі  бір саяси талқылау алаңына 
да  айналды.  Еуразиялық  кеңістікте  жекелеген 
мемлекеттердің  интеграциялық  байланыста-
рын  дамытуға  бағытталған  Кеден  Одағы,  Еу-
разиялық Экономикалық Қауымдастық сияқты 
ұйымдар да құрылды.  
Еңбектің  хронологиясы  саяси  және  эконо-
микалық  жағынан  өте  күрделі  әрі  сан  түрлі 
тарихи оқиғаларға толы кезеңді қамтиды. Оқу 
құралының  мазмұнында  КСРО-ның  дамуы, 
ТМД  елдерінің  қалыптасуы  мен  қызметінің 
тарихына  екі  тарау  арналған.  Үшінші  тарауда 
ұйымға  мүше-мемлекеттердің  саяси-экономи-
калық  дамуы  мәселелері  қарастырылған.  Ав-
торлар жүйелі түрде ТМД кеңістігіндегі саяси, 
экономикалық мәселелерді қарастыра отырып, 
бұл  тақырыптың  мазмұнын  толық  аша  алған. 
Оқу құралының озық тұсының қатарында оның 
қазақ  тілінде  жазылуын  да  айта  кетер  едім, 
өйткені  жоғарғы  мектепке  арналған  қазақ  ті-
ліндегі  оқулықтар  мен  оқу  құралдарының  саны 
мен сапасы сын көтермейді. 
Ұсынылып  отырған  оқу  құралы  жоғарғы 
ғылыми теориялық және практикалық деңгей-
де  орындалған  деп  есептеймін  және  ең  алды-
мен,  жоғары  оқу  орындарындағы  Ресей  та-
рихы,  ТМД  елдерінің  тарихына  қатысты  жал-
пы  және  арнайы  курстарды  оқытуда  негізгі 
оқу құралы болуы мүмкін.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Т. Қожакеева 

169 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
 
 
 
 
Ю.Н. Дроздов  
 
Кандидат наук, доцент, Россия, г. Москва 
E-mail: yndrozdov@yandex.ru 
 
Отзыв на статью К.К. Закирьянова «KZ - фактор или вселенная тюрков» 
 
        
Я  занимаюсь  исследованиями  этнической 
истории  народов  Древней  Европы.  В  резуль-
тате  этих  исследований  удалось  установить, 
что  в  Европе  с  древнейших  времён  обитали 
тюркскоязычные  народы,  которые  занимали 
там в то время доминирующее положение. И в 
этой  связи  мне  показалась  очень  интересной 
статья проф. Закирьянова К. К. «KZ - ФАКТОР 
ИЛИ  ВСЕЛЕННАЯ  ТЮРКОВ»,  опубликован-
ная  в  Вашем  журнале  № 1 (68) за 2013 год. 
Статья  эта  концептуального  характера.  Она 
посвящена рассмотрению вопроса влияния ко-
чевых  тюркскоязычных  народов  на  формиро-
вание  культуры  и  государственных  образова-
ний  на  просторах  Евразии.  Автор  отмечает 
одну очень характерную особенность древнего 
мира,  которая  до  этого  не  находила  внятного 
объяснения.  Эта  особенность  состояла  в  том, 
что  значительная  часть  древних  кочевых  на-
родов  систематически  мигрировала  на  терри-
тории  оседлых  племён,  завоёвывала  их  и  рас-
селялась  среди  них,  занимая  там  доминирую-
щее  положение.  И  именно  там  потом  возни-
кали  первые  государственные  образования. 
Этнолингвистические  исследования  показы-
вают,  что  основная  масса  этих  кочевых  на-
родов была тюркскоязычной. При этом многие 
исследователи сходятся во мнении, что исход-
ная  прародина  этих  народов  находилась  в 
пределах Центральной Азии. 
Автор  статьи,  например,  отмечает,  что 
древние  шумеры  когда-то  мигрировали  в 
Месопатамию  из  пределов  Центральной  Азии 
и на рубеже IV-III тысячилетий до н.э. создали 
здесь  одну  из  древнейших  цивилизаций.  По-
хоже,  что  шумеры  были  тюркскоязычным 
народом. Примерно в середине II тысячелетия 
до  н.  э.  Северный  Египет  захватил  азиатский 
народ  гиксосы  (правильнее  ‘иксосы’-  ὑκσώς). 
Складывается  впечатление,  что  и  гиксосы 
были  тюркскоязычным  народом.  По  данным 
античных  авторов  Греция  в  древнейшие  вре-
мена  заселялась  ‘варварскими’,  то  есть  тюрк-
скоязычными племенами. Наиболее многочис- 
 
ленными здесь были племена пеласгов. В пере-
воде  с  древнетюркского  ’пеласгы’ (беласгы) 
означает ‘холмовые асы’ или ‘асы, живущие на 
холмах’.  На  протяжении  длительного  периода 
времени в Западную и в Центральную Европу 
мигрировали  различные  скифско-сарматские 
народы - киммерийцы-гунны,  кельты,  готы, 
свевы,  авары,  склавы  и  др.  Здесь  они  оседали 
для  постоянного  проживания  и  со  временем, 
смешавшись  с  автохтонными  племенами,  стали 
одними  из  предков  многих  европейских  на-
родов. Анализ их древней этнонимии и другой 
терминалогии  показывает,  что  все  они  были 
тюркскоязычными. Значит именно тюркоязыч-
ные  кочевые  народы  в  древние  времена  за-
воёвывали  оседлых  землепашцев  и  расселя-
лись  среди  них.  И  именно  в  таких  местах  мы 
наблюдаем возникновение и развитие высоких 
культур,  социальное  расслоение  общества  и 
зарождение  государственных  образований. 
Причину доминирования кочевых народов над 
оседлыми  автор  статьи  объясняет  так: "...ко-
чевники  получили  решающее  превосходство 
над  оседлыми  народами  в  результате  при-
ручения  в IV тыс.  до  н.э.  на  территории  со-
временного Казахстана дикой лошади, позже - 
изобретения  способа  получения  железа  и 
изделий  из  него,  в  первую  очередь,  оружия. 
После изобретения седла, железных стремян и 
удил,  кривой  сабли  и  железных  наконечников 
стрел, наш предок стал непобедим, а завоевы-
вая  оседлые  народы  теплых  стран,  приносил 
им в образе бесстрашных кентавров цивилиза-
цию  Великой  Степи".  В  подтверждение  этой 
мысли  автор  статьи  приводит  высказывния 
ряда античных и современных исследователей.  
Более того, автор рассматривает этот вопрос и 
с философской точки зрения. Он вводит такие 
философские  понятия,  как "KZ - фактор"  и 
"KZ - постулат".  Первое  "означает  установле-
ние  факта  завоевания  во  времени  и  простран-
стве  народов  оседлых  земледельцев  кочевыми 
скотоводами".  Второе - "Для  определения 
тюркской  принадлежности  великой  личности  
 
Отзыв на статью К.К. Закирьянова «KZ - фактор или вселенная тюрков» 

170 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
«Х»  достаточно  установить  на  территории 
проживания  личности  «Х»  наличие «KZ – 
фактора» во времени и пространстве". Вполне 
очевидно, что такие понятия могут быть очень 
удобным инструментом в процессе проведения 
исторических  исследований.  Это  автор  ил-
люстрирует  рассмотрением  возможной  при-
надлежности к тюркскоязычным родословным 
таких  выдающихся  личностей  древности,  как 
Конфуций,  Александр  Македонский  и  король 
бриттов  Артур.  В  целом  эта  статья  носит 
новаторский  характер.  В  ней  выдвигаются  и 
аргументируются  новые  гипотезы  и  новый 
взгляд на ряд важных исторических процессов 
древности.  Конечно,  публикация  любой  пио-
нерской  научной  работы  всегда  вызывает 
активное  обсуждение  и  дискуссии.  И  в  этой 
связи  Ваш  журнал,  на  страницах  которого 
опубликована  эта  статья,  беспорно  привлечёт 
дополнительное  внимание  соответствующих 
специалистов,  как  прогрессивное  и  новатор-
ское научное издание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ю.Н. Дроздов  

171 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
Мазмұны                       Содержание 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деректану және тарихнама 
 
Асылбекова Ж. М.-А. Проблемы истории гуннов в западной историографии ................................................... 3 
 
Садықова А.М. Дениэл Ранкур-Лаферьер зерттеуіндегі Сталин тұлғасы ........................................................... 10 
 
Мұхатова О. Х. Талдықорған қаласының тарихынан ............................................................................................ 17 
 
Егізбаева М.Қ.,  Жұматаев Р.С. Ру-тайпалардың Тарбағатай өңіріне қоныстануына  
байланысты мәліметтерге шолу ................................................................................................................................ 22 
 
Ежелгі және орта
 ғасырлардағы Қазақстан тарихы 
 
Нуртазина Н.Д. Вопросы становления цивилизации евразийских номадов 
(материальная культура, конь, кочевничество) ....................................................................................................... 30 
 
Кожабекова Ж.Б. Түрік қағанаты тарихы туралы қытай деректері ..................................................................... 38 
 
Кәрібаев Б. Б. Төле би және XVIII ғасырдың I жартысындағы  
Қазақстан тарихының мәселелері ............................................................................................................................. 42 
 
Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы 
 
Ташенев М.Ж.,  Кумганбаев Ж.Ж. Туркестанская (Кокандская) автономия и  
идея единого Туркестана ........................................................................................................................................... 49 
 
Аминов Т.М. Туркестано-Сибирская магистраль  –   
важный этап  в истории  становления    железнодорожного транспорта Казахстана ................................... 56 
 
Жалпы тарих 
 
Көкебаева Г.К., Сманова А.М. Кеңес өкіметінің поляк халқына қарсы жазалау саясаты ................................ 62 
 
Dadabayeva G. Current Scholarship on the “New Great Game” in Central Asia ....................................................... 70 
 
 
Аррахман Хуру оглу Ахмедов Азербайджан-Казахстан: из истории возникновения  
политических отношений (90-е гг. ХХ века) ........................................................................................................... 76 
 
Азад Шарапов К вопросу о обеспечении прав и интересов трудовых мигрантов в Иордании ......................... 80 
 
Якши Абдуллах Самоидентификация и развитие сознания народной принадлежности  
этнических казахов в Кыргызстане ........................................................................................................................... 88 
 
Археология және этнология 
                                                              
Якши Абдуллах Развитие этнически смешанных семей среди казахов .............................................................. 95 
 
Исаева Ә.И., Жайлыбаев Д.Ж. Қазақстандағы оралман жастардың экономикалық әлеуеті ............................ 102 
 
 
 

172 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
М
ұстапаева Д.Ұ. Түркістан аумағындағы тарихи орындар және
оларға   байланысты   тарихи-мәдени   жәдігерлер................................................................................................. 106 
 
Мейрманова Г.А.,
 
Махамбетова Л.Ә. Сыр өңірі қазақтарының зергерлік өнері:  
сақина, жүзік түрлері және семантикасы ................................................................................................................. 113 
 
Уалиева С. К. Имена людей смешанного происхождения в Казахстане ............................................................. 119 
 
Тарихи тұлғалар 
 
Әминов Т. М. Абылай хан – ұлы мемлекет қайраткері, дарынды қолбасшы және  
көрнекті дипломат ...................................................................................................................................................... 126 
 
Сайлан Б., Шалқаров М.Б. Халық Қаһарманы Бақытжан Ертаев –  
Ауған соғысының Батыры ......................................................................................................................................... 132 
 
Музейтану 
 
Кущенко А.В., Козуб Т.Б. Анализ посещаемости музея как критерий оценки  
его деятельности (на примере Центрального государственного музея Республики Казахстан) ......................... 136 
 
Пазлиева Ш. Қорқыт ата тарихи-мәдени кешенінің танымдық-тәлімдік  
маңызды мәселелері ................................................................................................................................................... 144 
 
Магистрлік зерттеулер 
 
Доскалиева М.А. Сущность понятия «Цивилизация»: вариации определений .................................................. 150 
 
Айнақұлов Д. Ж. 20-30
 жылдардың Қазақстандағы саяси ұйымдастыру 
жұмыстары кезiндегi төменгi партия ұйымдарының жағдайлары ......................................................................... 155 
 
Албанбаева  Л. Б. ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының   
рухани өзгерістер мәселесі жөнінде ......................................................................................................................... 162 
 
Сын пікірлер мен рецензиялар 
 
Қожакеева Л.Т. Қ.Т. Жұмағұлов пен Р.О. Садықованың «КСРО мен  
ТМД елдерінің тарихы (1917-2012)» оқу құралына  
(Алматы: «Қазақ университеті», 2013. – 302 б.). Сын-пікір ................................................................................... 167 
 
Дроздов Ю.Н.  Отзыв на статью К.К. Закирьянова «KZ - фактор или вселенная тюрков» ................................  169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
Contents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assylbekova Zh. M.-A. The problems of the Huns history in the western historiography ......................................... 3 
 
Sadykova А.М. Stalin's personality in the study of Daniel Rancourt-Laferera ........................................................... 10 
 
Mukhatova O.H. 
From the history of the city Taldykorgan ....................................................................................... 17 
 
Egizbayeva M., Zhumatayev R. Review information about the dispersal of clans and tribes  
in the region Tarbagatay ............................................................................................................................................... 22 
 
Nurtazina N.D. The problems of the formation of equestrian civilization 
of Eurasian nomads (material culture, horse, nomadism) ............................................................................................. 30 
 
Kozhabekova Zh.B. Chinese sources on the history of the Turk Khanate .................................................................. 38 
 
Karibaev B.B. Tole by and problems in the history of Kazakhstan  
the first half of the XVIII century ................................................................................................................................. 42 
 
Tashenov M.Zh., Kumganbayev Zh.Zh. Turkestan (Kokand) Autonomy and Idea  
of United Turkestan  49 
 
Aminov T.M. Turksib - an important stage in the history of the development  
of railway transport in Kazakhstan ............................................................................................................................... 56 
 
Kokebayeva G.K., Smanova A.M. Repressive politics of Soviet power relation to the Polish people ...................... 62 
 
Dadabayeva G. Current Scholarship on the “New Great Game” in Central Asia ....................................................... 70 
 
Arrakhman Huru oglu Akhmedov Azerbaijan-Kazakhstan: from history of emergence  
of the political relations (the 90th of the XX century) .................................................................................................. 76 
 
Azad Sharapov To the question of keeping rights and interests of labor migrants in Jordan ..................................... 80 
 
Yakshi Abdullakh Self-identification and the development of national consciousness  
of ethnic Kazakhs in Kyrgyzstan .................................................................................................................................. 88 
 
Yakshi  Abdullakh The development of ethnically mixed marriages among Kazakhs .............................................. 95 
 
Isayeva A.I., Jailybaev D.J. Economic potential of young repatriates in Kazakhstan ................................................ 102 
 
Mustapayeva D. Historial  places near Turkestan and historic-cultural rarities, connected with it ............................. 106 
 
Meirmanova G.A., Makhambetova L.A. Jewelry art of Syrdarya kazakhs:  
types and semantics of rings and earnings .................................................................................................................... 113 
 
Ualiyeva S.K. The names of people with mixed origin in Kazakhstan ........................................................................ 119 
 
 
Aminov T. M. Abylai Khan - the great politician, a talented military leader,  
a distinguished diplomat ............................................................................................................................................... 126 
 
 
 

174 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
Sailan B.S., Shalkarov M.B. Halyk Kakharmany Bakytzhan Yertayev –  
the hero of the Afghan war ........................................................................................................................................... 132 
 
Kushchenko A., Kozub T. Analysis of museum attendance as a criterion for assessment  
of its activity (on the example of the Central State Museum the Republic of Kazakhstan) .......................................... 136 
 
Pazlyeva Shattyq Historical cultural complex Korkyt ata: cognitive education aspekts ............................................. 144 
 
Doskalieva M.A. Essence of “Civilization” concept: types of definitions................................................................... 150 
 
Political organization works of lower  party organs in Kazakhstan in 20
th
-30
th
. .......................................................... 155 
 
Problems of spiritual culture in the works of the Kazakh intelligentsia of early XX century ....................................... 162 
 


жүктеу 5.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет