Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871жүктеу 5.03 Kb.
Pdf просмотр
бет23/26
Дата09.01.2017
өлшемі5.03 Kb.
#150
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Әдебиеттер 
 
1  Назарбаев  Н.Ә  «Қорқыт  ата  және  түрік  әлемі»  халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция // Қорқыт  ата 
энциклопедиялық жинақ. – А, 1999. 798 б. 
2  Мұқтарұлы Қорқыт сарыны// Сыр бойы 1997 №1, 1 қараша. 
3  Короглы. Х.  Огузский героический эпос.  –М,  1979. -238с.  
4  Қоңыратбаев Ә., Байділдаев М. Қорқыт ата кітабы. –А, 1986.  -128б.  
5  Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихилығы. –А, 1987. 273б.  
6  Қорқыт ата энциклопедиялық жинақ. – А, 1999. 798 б.Энциклопедия 
7  Тельчаров А.Д. Основы музейного дела. –М, 2005.  -104с 
8  Марғұлан Ә.Х. Ежелгі жыр-аңыздар. –А, 1985. -483б.  
9  Мәдіров Зада. Тұрмағанбет ауылы тұрғаны. 80 жаста.   
 
References 
 
1  Nazarbayev N.Ә "Korkyt ata zhane tүrik alemi" halyharaluk gylymi-teorialuk Conference / / ata Korkyt entsiklopediyalik 
zhinak. - A, 1999. 798 b. 
2  Muktaruly Korkyt Saryn / / Cheese Boyi 1997 number 1, 1 қarasha. 
3  Koroglu. H. Oguz heroic epic. M-1979. -238c. 
4  Koniratbaev Ә., Baydіldaev M. Korkyt ata kіtaby. A, 1986. -128B. 
5  Koniratbaev Ә. Kazakh folklorynyn tarihilugi. A, 1987. 273b. 
6  Korkyt ata entsiklopediyaluk zhinak. - A, 1999. 798 b. 
7   Telcharov A.D.  Basics of museums. M-2005. -104c 
8   Margulan Ә.H. Ezhelgі zhyr-anyzdar. A, 1985. -483b. 
9   Madіrov Zada.  Live  in village Turmaganbet,  age 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қорқыт ата тарихи-мәдени кешенінің танымдық-тәлімдік маңызды мәселелері 

 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
МАГИСТРЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР 
 
 
 
 
 
 
УДК: 930.85 
 
М.А. Доскалиева 
 
Магистрантка 2 курса 
факультета истории, археологии и этнологии 
Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы 
E-mail: 
doskalyeva@gmail.com
 
 
Сущность понятия «Цивилизация»: вариации определений 
 
В  данной  статье  рассмотрены  проблемы  толкования  понятия  «цивилизация».  Проанализированы  харак-
терные  особенности  каждого  из  определений,  в  рамках  материалистического  и  культурно-исторического 
представлений исторического процесса. В современный период изучения и развития исторического знания, 
Теория  Тойнби  является  наиболее  распространенной  теоретической  разработкой.  Главное  достоинство 
цивилизационного  подхода  Тойнби  заключается  в  рассмотрении  существования  и  взаимодействия  всех 
сторон  исторического  процесса.  Впервые  в  Теории  локальных  цивилизаций  Тойнби  цивилизация  рас-
сматривается  как  единица  измерения  всего  исторического  процесса,  что  позволяет  открыть  новые  неис-
следованные проблемы. Расширение знакомства с достижениями мировой науки в разработке теории циви-
лизаций – насущная необходимость для казахстанской общественной мысли. Отход от материалистического 
понимания  исторического  процесса  требует  новых  подходов  к  исследованию,  способных  отойти  от 
идеологического  толкования  науки.  Цивилизационный  подход,  в  частности  теория  Тойнби,  является  на 
сегодняшний  день  одной  из  актуальных  проблем  исторической  науки,  способной  изменить  представление 
обо всем историческом процессе. 
Ключевые слова: цивилизация, исторический процесс, культура, глобализация, общество. 
 
M.A. Doskalieva 
Essence of “Civilization” concept: types of definitions 
 
In this article are considered problems of interpretation of the concept "civilization". Within materialistic and 
cultural – historical representations of historical process are analysed сharacteristics of each of definitions. During the 
modern period of studying and development of historical knowledge, Toynbee's Theory is the most widespread 
theoretical development. The main advantage of civilization approach of Toynbee consists in consideration of 
existence and interaction of all parties of historical process. For the first time in the Theory of local civilizations of 
Toynbee, the civilization is considered as a unit of measure of all historical process that allows to open new 
unexplored problems. Expansion of acquaintance to achievements of world science in development of the theory of 
civilizations — an urgent need for the Kazakhstan public thought. Withdrawal demands new approaches from 
materialistic understanding of historical process to the research, capable to depart from ideological interpretation of 
science. Civilization approach, in particular Toynbee's theory, is today one of actual problems of the historical 
science, capable to change idea of all historical process. 
Keywords: civilization, historical process, culture, globalization. 
 
М.А. Досқалиева 
«Өркениет» түсінігінің мәні: анықтамалардың көптүрлілігі 
 
Мақалада  «өркениет»  ұғымының  мәселелері  қаралған.  Тарихи  үрдістегі  материалистік  және  тарихи-
мәдени  шектеудегі  ұсыныстардың  әр  ұғымына  мінездеме  беріліп,  сарапталған.  Бүгінгі  таңда  Тойнби 
қағидасы тарих білімінің зерттелуі мен дамуында кең таралған зерттеме болып табылады. Тойнби ілімінің ең 
басты ерекшелігі тарихи үдерістегі жан-жақты өзара әрекеттестіктің барлығын қарастыру болып табылады. 
Ең  алғаш  Тойнбидің  жергілікті  өркениет  қағидасында,  өркениет  барлық  тарихи  үдерістің  өлшем  бірлігі 
ретінде қарастырылады. Бұл зерттелмеген жаңа мәселелерді қозғай түседі. Дүние жүзілік ғылымның жеткен 
жетістіктерімен  таныса  отырып,  қазақстандық  қоғамдық  ой  үшін  басты  мәселе  болатыны  анық.  Тарихи 
үдерістің 
 материалистік  ұғымынан  алыстауына  байланысты  бүгінгі  таңда  ғылымның  идеологиялық 
парықтауынан  аулақтау  үшін,  ғылым  жаңа  қағидаларды  талап  етеді.  Өркениет  қағидасы,  соның  ішінде 
Тойнби қағидасы барлық тарихи үдеріске деген көзқарасты өзгертетін көкейкесті мәселе болатыны анық. 
Түйін сөздер: өркениет, тарихи үдеріс, мәдениет, жаһандану. 
______________________________ 
 

151 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
В  современный  период  темп  накопления 
исторической  наукой  информации  о  прошлом 
многократно возрос. Увеличение объема эмпи-
рического  материала  об  истории  народов,  госу-
дарств,  религий  может  «превратить  истори-
ческую науку в искусство постижения своеоб-
разного  смысла  тех  или  иных  событий.  При 
этом все более утрачивается общее понимание 
истории  в  ее  крупномасштабных  изменениях» 
[1, 6]. В  то  же  время  познавательные  воз-
можности философии позволяют  выделить  в 
массе исторического материала главные собы-
тия  и  определить  закономерные  тенденции 
развития  отдельных  социальных  объектов  и 
всего человечества. 
Жизнь  человеческого  общества – это  раз-
вернутый  в  пространстве  и  времени  процесс, 
который охватывает всех людей, Этот процесс 
в  науке  принято  обозначать  термином  «исто-
рический  процесс»,  который  во  многом  про-
тиворечив. С одной стороны, в истории наблю-
дается  тенденция  к  единству  и  целостности 
человеческого  сообщества.  С  другой – мы 
видим  самостоятельность,  неповторимость  и 
индивидуальность  каждого  субъекта  социаль-
ной  реальности.  На  современном  этапе  разви-
тия  человеческого  общества  эта  двойствен-
ность  прослеживается  в  следующих  противо-
положно  направленных  тенденциях:  в  гло- 
бализации  и  национальном  самоопределе-
нии, центробежности и центростремительност
и, фундаментализме и универсализме. 
Длительное время в историческом познании 
господствовали  объективно-идеалистические 
представления  о  человеческой  истории.  Исто-
рический  процесс  с  этой  позиции  оказывался 
зависимым  от  объективных  надчеловеческих 
сил:  Божьего  промысла,  Абсолютной  идеи, 
Мировой воли и т.п., и приобретал  линейный, 
телеологический  характер.  Формационный  под-
ход  был  связан  с  доминированием  одной  ос-
новы общественной жизни, в качестве которой 
выступает  общественное  производство.  Поня-
тие  «цивилизационный  подход»  обозначает 
набор связанных между собой концептуальных 
установок  изучения  истории.  Исследователи, 
использующие цивилизационный подход, счи-
тают  исторический  процесс  результатом  па-
раллельного  существования  и  взаимодействия 
не одного, а нескольких социальных объектов, 
т.е. цивилизаций. 
Термин  «цивилизация»  при  крайней  неопре-
деленности и размытости смысла, часто встре-
чается  в  научных  концепциях  и  взглядах.  Для 
дальнейшего  исследования  Теории  локальных  
 
цивилизаций  А.Тойнби,  следует  определить  в 
каком  значении  будет  употребляться  данное 
понятие,  обозначить  поле  исторического  ис-
следования. 
Слово  «цивилизация»  постепенно  входило 
в  интеллектуальный  и  научный  оборот  запад-
ного  общества  вслед  за  термином  «культура» 
на  том  этапе,  когда  постепенно  ослабевало 
влияние  религиозного  мировоззрения  и  мир 
все  более  представал  как  среда  и  результат 
деятельности человека, отделившегося от при-
роды  и  уже  мало  подверженного  вере  в  бо-
жественное провидение. Поэтому возникла на-
стоятельная  необходимость  в  объяснении  прин-
ципов  функционирования  общества,  которое 
уже  не  рассматривалось  в  качестве  объекта, 
управляемого  божественной  волей  или  неве-
домым  Сверхзаконом.  Но  прежде  такое  об-
щество  должно  было  получить  название,  не 
соотносимое  с  прежними — «град  Божий»  и 
«град земной» и определяющее не только лю-
бой  тип  общества,  но  и  общество,  соответ-
ствующее человеческим устремлениям [2].  
В  своем  происхождении,  как  неизменно 
отмечается, термин «цивилизация» восходит к 
латинскому  слову «civilis», относящемуся  к 
качествам  «гражданина»  как  «городского  жи-
теля». Принято считать, что современная форма 
и значение термина  в ряде случаев  сохраняют 
то,  что  было  введено  в  оборот  прежде  всего 
французскими и английскими просветителями. 
По  мнению  французского  историка  Л.  Февра, 
«воссоздать историю французского слова «ци-
вилизация» на деле означает реконструировать 
этапы  глубочайшей  революции,  которую  со-
вершила и через которую прошла французская 
мысль от второй половины XVIII в. и по наше 
время» [3]. 
Обращение к термину «цивилизация» и фор-
мирование  цивилизационной  теории  происхо-
дило  в  рамках  двух  параллельно  развивав-
шихся  направлений  западной  общественной 
мысли  и  науки.  Одно  направление,  в  рамках 
которого  сформировались  социальные  науки, 
было  призвано  не  только  объяснить  разно-
образие  того  материально-предметного  мира, 
который  предстал  перед  человеком  нового 
Запада,  но  и  выявить  закономерности  фено-
менального развития индустриального общества, 
которое  за  период XVII-XIX вв.  коренным 
образом  преобразило  облик  Западной  Европы 
и  наделило  ее  способностью  распоряжаться 
судьбами  многих  народов  земного  шара. 
Естественно,  что  определяющим  началом  для 
этого  направления  выступали  материальное  
 
Сущность понятия «Цивилизация»: вариации определений 

152 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
производство, экономика, способ хозяйствова-
ния и порожденные ими отношения.  
Другое  направление,  опиравшееся  на  гума-
нитарные методы исследований и породившее 
комплекс  гуманитарно-филологических  и  исто-
рических  наук,  должно  было  раскрыть  чело-
веку  современного  Запада  многообразие  мира 
в  его  социальных  и  культурных  измерениях. 
Именно  в  рамках  гуманитарных  дисциплин 
происходило  интенсивное  накопление  знаний 
о  религиях,  языках,  литературах,  философии, 
истории. 
Феномен цивилизации исследовали доволь-
но  большое  количество  авторов:  Н.Я.Дани-
левский,  О.Шпенглер,  П.Сорокин.  Применяя 
разные  термины  для  понятия  «цивилизация», 
авторы однако стремятся показать схожие про-
цессы формирования и функционирования ци-
вилизаций. 
П.Сорокин называет их «культурные супер-
системы»,  Шпенглер – «Hochkultur»(высокие 
культуры, или общества с высокой культурой), 
В.Ф.Агеев «базовые культуры». Однако основа 
у  них  одна  культура,  именно  она  выступает 
основой цивилизации и цементирует ее содер-
жание, давая возможность авторам рассматри-
вать отдельные элементы культур, получая при 
этом  различные  варианты  цивилизаций  или 
национальные по форме культуры. 
При  материалистическом  подходе  цивили-
зация  рассматривается,  как  это  и  было  зало-
жено  изначально,  в  качестве  антитезы  изучае-
мому  этнографами  «естественному»  состоя-
нию  общества,  как  уровень  развития,  на  ко-
тором  оно  преодолевает  свою  зависимость  от 
природы  и  окружающей  среды,  как  сложное, 
разнообразное  общество,  которому  присущи 
производительный  тип  хозяйства,  функцио-
нальная разделенность различных сфер и уров-
ней жизни, но вместе с тем и некоторая систем-
ная организованность. 
Американский  этнограф  Л.Морган  в  своем 
фундаментальном  труде  «Древнее  общество» 
выделяет два типа общества. Примитивное об-
щество основано на принципах общего проис-
хождения  и  родства.  Для  цивилизованного 
общества  характерно  развитие  материальных 
производительных сил, функциональное разде-
ление  труда,  расширение  системы  обмена  то-
варами,  появление  частной  собственности  на 
землю, концентрация богатств, раскол общества 
на классы и формирование государства. Среди 
исследователей,  обративших  особое  внима- 
ние  на  труды  Л.  Моргана,  были  К.  Маркс  и  
Ф. Энгельс. 
 
В 1979 г.  видный  французский  историк  Ф. 
Бродель (1902-1985) выпустил  трехтомное  со-
чинение  «Материальная  цивилизация,  эконо-
мика и капитализм, XV-XVIII вв.». Эта и дру-
гие  его  работы  считаются  высшим  достиже-
нием  школы  «Анналов».  В  данном  фундамен-
тальном  сочинении  именно  материальная  сто-
рона,  экономическая  история  предстают  как 
важнейшие  и  во  многом  определяющие.  При 
этом  материальная  деятельность  людей  выяв-
ляется  именно  через  ее  вещную  и  технологи-
ческую  сторону,  и  тем  самым  из  экономи-
ческой  и  социальной  истории  выпадают  отно-
шения людей в процессе производства — клас-
совое  и  профессиональное  разделение  об-
щества. «Хлеб  насущный»,  т.е.  характер  и 
количество  тех  злаков,  которые  шли  на  про-
кормление  населения  разных  стран,  другая 
пища  и  напитки,  употребление  которых  ха-
рактеризует образ жизни населения, жилище и 
одежда,  орудия  труда  и  технология  их изго-
товления  и  применения,  сеть  сообщений  и 
характер транспорта, деньги и характер денеж-
ного обращения, города, структура экономики, 
национальные  рынки,  промышленная  револю-
ция  и  экономический  рост,  приведшие  к  фор-
мированию  капитализма, — вот  беглый  пере-
чень  основных  сюжетов  и  названий  глав  его 
труда. 
Важным  нововведением  Ф.  Броделя  стало 
понятие  «большая  длительность»  как  протя-
женное  историческое  время,  в  котором  живет 
та или иная цивилизация и которое она сохра-
няет  через  накопленный  опыт  своей  жизне-
деятельности. 
В  рамках  культурно-исторической  школы 
работали  десятки  и  сотни  ученых  во  многих 
странах  мира.  Общим  для  самых  различных 
мыслителей было выделение «реально сущест-
вующих,  причинно  взаимосвязанных  и  вну-
тренне  значимых  организмов,  отличных  от 
всех  смешанных  культурных  образований  и 
малых  культурных  систем,  а  также  от  госу-
дарства,  нации,  политических,  религиозных, 
расовых,  этнических  и  всех  иных  социальных 
групп...  Эти  цивилизации  или  культурные 
суперсистемы  в  сильной  степени  определяют 
жизнь, организацию и функции малых групп и 
культурных  систем,  менталитет  и  поведение 
индивидов,  множество  конкретных  истори-
ческих процессов и тенденций» [4]. 
В  качестве  отцов-основателей  цивилиза-
ционной теории принято называть прежде всего 
Н.  Данилевского,  М.  Вебера,  О.  Шпенглера,  
П. Сорокина, А. Тойнби. 
 
М.А. Доскалиева 

153 
 
ISSN 1563-0269
0223
                        Bulletin KazNU. History series. № 3(70). 2013 
 
Верный  своему  метафорическому  стилю 
изложения  материала,  Шпенглер  следующим 
образом определяет цивилизацию: «Цивилиза-
ция – неизбежная  судьба  культуры.  Здесь 
достигнут  тот  самый  пик,  с  высоты  которого 
становится  возможным  решение  последних  и 
труднейших  вопросов  исторической  морфо-
логии. Цивилизации есть суть самые крайние и 
самые  искусственные  состояния,  на  которые 
способен  более  высокий  тип  людей.  Они – 
завершение, они следуют за становлением как 
ставшие. За жизнью – как смерть, за развитием 
– как оцепенение» [5]. 
По  Шпенглеру,  культура  определяется  ду-
шой народа, который,  вступая на  историческую 
арену  в  качестве  активного  субъекта  истории, 
создает  оригинальные  и  значительные  цен-
ности в самых разных сферах социальной жизни 
(в  религии,  искусстве,  философии,  науке, 
технологии). Упадок же культуры наступает в 
период  ее  заката – на  стадии  цивилизации. 
Именно  тогда  в  обществе  начинают  преобла-
дать,  господствовать  рациональность,  прагма-
тизм,  утилитаризм,  территориальная  экспан-
сия,  власть  денег  во  всех  сторонах  челове-
ческого  бытия.  Наступает  время  «мировых 
городов»,  которые  эксплуатируют  обшир- 
ную  провинцию,  служащую  своего  рода  пи- 
тательной  средой  для  их  роста,  а  политика 
становится  определяющим  видом  деятель-
ности. 
П.К.Гуревич  в  работе  «Культурология» 
отмечает более рациональное представление о 
понятии  и  строении  цивилизаций  в  трудах 
П.А.Сорокина,  согласно  его  учению  культура 
выступает как система значений — ценностей, 
с  помощью  которых  общество  интегрируется, 
поддерживает  взаимосвязь  своих  институтов. 
Культура  определяет  энергию  и  направлен-
ность человеческих усилий. 
В современный период изучения и развития 
исторического  знания  среди  ученых  утверди-
лось мнение, что теорию цивилизаций А. Тойнби 
можно  рассматривать  как  кульминацию  тех 
теоретических  разработок,  которые  были  про-
деланы Н. Данилевским и О. Шпенглером. Она 
была  осуществлена  независимо  от  их  работ, 
основана на несравненно более широком исто-
рическом  материале  и  является  подлинным 
шедевром  исторического  и  макросоциоло-
гического знания. 
А.  Тойнби  начинает  свое  исследование  с 
тезиса  о  том,  что  истинной  областью  истори-
ческого  знания  является  не  описание  отдель-
ных событий, сближенных в пространстве или 
времени,  не  история  государств  или  поли-
тических систем или же человечества в целом, 
а  «цивилизация»  в  ее  религиозных,  террито-
риальных и политических характеристиках. 
Ученый рассматривал цивилизации как воз-
рождение  творческих  возможностей  отдель-
ных  групп  обществ,  перешедших  от  длитель-
ного  существования  в  условиях  дикости  или 
отсталости  к  новой  жизни.  Для  него,  как 
историка,  очень  важно  было  исследовать  не 
истории  отдельных  стран  и  государств,  а 
целостных  их  образований  или  систем,  ко-
торые он и называет цивилизациями.  
Обсуждая  вопрос  о  причинах  развития  и 
движущих  силах  цивилизаций,  А.  Тойнби  ре-
шительно возражает против расового и геогра-
фического  подхода  к  причинам  их  возникно-
вения  и  развития.  Сторонники  первого  под-
хода  считают,  что  именно  расовые  особен-
ности людей определяют уровень их культуры, 
а  благодаря  этому  и  особенности,  объединяю-
щей  их  цивилизации.  На  самом  деле,  указы-
вает А. Тойнби, чистых рас нет, и создателями 
перечисленных  им  цивилизаций  в  одном  слу-
чае  являются  белые,  в  других  случаях – жел-
тые,  краснокожие  и  черные  расы. А.  Тойнби 
считает,  что  цивилизации  рождаются  и  разви-
ваются, успешно отвечая на последовательные 
«Вызовы» природы и истории [6].  
Следует  заметить,  что  теория  Тойнби  спо-
собна  открыть  новые  стороны  исторического 
процесса,  обозначить  современный  подход  к 
научным  исследованиям,  дать  попытку  рас-
смотреть  историческую  науку  сквозь  призму 
цивилизационной концепции. 
 
Литература 
 
1 Ерасов Б.С. Цивилизация: слово – термин- смысл // Цивилизации культуры. Вып.1. – М.,1995. – С.3-27.  
2 Уколова В.И. Суд истории как поиск истины // Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. С. 5-20. – 
М.: Айрис-пресс, 2003.-592 с.  
3 Февр Л.  Бои за историю. М.: Наука, 1991. – 635 c.  
4 Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. – 1991. – №2-3. – С. 21-35  
5 Шпенглер О. Закат Европы: В 2т. Т.1. / Пер. с нем. И.И. Маханькова. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 528 с.  
6 Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 730 с.  
 
 
 
Сущность понятия «Цивилизация»: вариации определений 

154 
 
 
 
ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. № 3(70). 2013 
References 
 
1 Erasov B.S. Tsivilizatsiya: slovo –termin – smysl. // Tsivilizatsii kultury. Vyp.1. – M.,1995.-S. 37-27 
2 Ukolova V.I. Sud istorii kak poisk istiny // Toinbi A.Dzh. Tsivilizattsia pered sudom istorii: Sbornik. S. 5-20. –M.: Airis-press
2003. -529s. 
3 Fevr L. Boi za istoriyu. M.: Nauka, 1991.- 635 s. 
4 Gurevich A.Ya. O krizise sovremennoi istoricheskoi nauki // Voprosy istorii. – 1991. - №2-3. – S. 21-35 
5 Shpengler O. Zakat Evropy: V 2 t. T.1. / Per. S nem. I.I. Makhankova. – M.: Airis-press,2003. – 528 s. 
6 Toinbi A.Dzh. Postizhenie istorii. – M.: Progress, 1991. – 730 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жүктеу 5.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет