Issn 0142-0843 Индексі 74622 Индекс 74622 Қ ар ағ анд ы уни вер си тетiнiңжүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата16.05.2017
өлшемі5.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ISSN 0142-0843 
Индексі 74622 
Индекс 74622 
 
Қ АР АҒ АНД Ы 
УНИ ВЕР СИ ТЕТIНIҢ 
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 
К АР АГ АН Д И Н С К О Г О  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
 
BULLETIN 
O F   T H E   K AR A G AN D A  
U N I V E R S I T Y
 
 
 
 
ПЕДАГОГИКА сериясы 
 
Серия ПЕДАГОГИКА 
 
PEDAGOGY Series  
 
№ 2(82)/2016 
 
 
Сəуір–мамыр–маусым 
30 маусым 2016 ж. 
Апрель–май–июнь 
30 июня 2016 г. 
April–May–June 
June, 30, 2016 
 
1996 жылдан бастап шығады 
Издается с 1996 года 
Founded in 1996
 
 
Жылына 4 рет шығады 
Выходит 4 раза в год 
Published 4 times a year 
 
 
 
Қарағанды, 2016 
Караганда, 2016 
Karaganda, 2016 

 
 
 
Бас редакторы 
ЖМ ХҒА академигі, заң ғыл. д-ры, профессор 
Е.Қ.Көбеев
 
 
Бас редактордың орынбасары  
Х.Б.Омаров, техн. ғыл. д-ры 
Жауапты хатшы  
Г.Ю.Аманбаева, филол. ғыл. д-ры 
 
Редакция алқасы 
Б.А.Жетпісбаева
редактор пед. ғыл. д-ры; 
М.Н.Сарыбеков
пед. ғыл. д-ры; 
Қ.М.Арынғазин
пед. ғыл. д-ры; 
С.Т.Каргин
пед. ғыл. д-ры; 
Л.А.Шкутина
пед. ғыл. д-ры; 
Г.О.Тəжіғұлова
пед. ғыл. д-ры; 
Н.Э.Пфейфер
пед. ғыл. д-ры; 
Ш.М.Мухтарова
пед. ғыл. д-ры; 
С.К.Əбілдина
пед. ғыл. д-ры; 
Н.Б.Михайлова, PhD, 
профессор (Германия); 
А.Миколайчак, PhD, 
профессор (Польша); 
Т.В.Машарова
пед. ғыл. д-ры (Ресей); 
И.А.Федосеева
пед. ғыл. д-ры (Ресей); 
Д.А.Казимова
жауапты хатшы пед. ғыл. канд. 
 
Редакцияның мекенжайы: 100028, Қазақстан, Қарағанды қ., Университет к-сі, 28 
Тел.: (7212) 77-03-69 (ішкі 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz 
 
 
Редакторлары  
И.Д.Рожнова, Ж.Т.Нурмуханова 
 
Компьютерде беттеген 
Д.Н.Муртазина 
 
 
Қарағанды университетінің хабаршысы. «Педагогика» сериясы.  
ISSN 0142-0843 
Меншік иесі: «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті» РММ. 
Қазақстан  Республикасының  Мəдениет  жəне  ақпарат  министрлігімен  тіркелген. 23.10.2012 ж. 
№ 13107–Ж тіркеу куəлігі. 
 
Басуға 29.06.2016 ж.  қол  қойылды.  Пiшiмi 60
84 1/8. Қағазы  офсеттік.  Көлемi 15,0 
б.т.  
Таралымы 300 дана. Бағасы келiсiм бойынша. Тапсырыс № 377. 
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ баспасының баспаханасында басылып шықты 
100012, Қазақстан, Қарағанды қ., Гоголь к-сі, 38. Тел. 51-38-20. E-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
 
© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2016 
 

 
 
 
Главный редактор 
академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор 
Е.К.Кубеев
 
 
Зам. главного редактора  
  Х.Б.Омаров, д-р техн. наук 
Ответственный секретарь     Г.Ю.Аманбаева, д-р филол. наук 
 
Редакционная коллегия 
Б.А.Жетписбаева
редактор д-р пед. наук; 
М.Н.Сарыбеков
д-р пед. наук; 
К.М.Арынгазин
д-р пед. наук; 
С.Т.Каргин
д-р пед. наук; 
Л.А.Шкутина
д-р пед. наук; 
Г.О.Тажигулова
д-р пед. наук; 
Н.Э.Пфейфер
д-р пед. наук; 
Ш.М.Мухтарова
д-р пед. наук; 
С.К.Абильдина
д-р пед. наук; 
Н.Б.Михайлова, PhD, 
профессор (Германия); 
A.Миколайчак, PhD, 
профессор (Польша); 
Т.В.Машарова
д-р пед. наук (Россия); 
И.А.Федосеева
д-р пед. наук (Россия); 
Д.А.Казимова
ответственный секретарь канд. пед. наук 
 
Адрес редакции: 100028, Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, 28 
Тел.: (7212) 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Сайт: vestnik.ksu.kz 
 
 
Редакторы  
И.Д.Рожнова, Ж.Т.Нурмуханова 
 
Компьютерная верстка 
Д.Н.Муртазина 
 
 
Вестник Карагандинского университета. Серия «Педагогика».  
ISSN 0142-0843 
Собственник: РГП «Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова». 
Зарегистрирован  Министерством  культуры  и  информации  Республики  Казахстан.  Регистрационное 
свидетельство № 13107–Ж от 23.10.2012 г. 
 
Подписано в печать 29.06.2016 г. Формат 60
84 1/8. Бумага офсетная. Объем 15,0 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 377. 
Отпечатано в типографии издательства КарГУ им. Е.А.Букетова 
100012, Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя, 38, тел.: (7212) 51-38-20. E-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
 
© Карагандинский государственный университет, 2016 
 

 
 
 
Main Editor 
Academician of IHEAS, Doctor of Law, Professor  
Ye.K.Kubeyev
 
 
Deputy main Editor 
Kh.B.Omarov, Doctor of techn. sciences 
Responsible secretary 
G.Yu.Amanbayeva, Doctor of phylol. sciences 
 
Editorial board  
B.A.Zhetpisbayeva
Editor Doctor of ped. sciences; 
М.N.Sarybekov
Doctor of ped. sciences; 
K.М.Aryngazin
Doctor of ped. sciences; 
S.Т.Kargin
Doctor of ped. sciences; 
L.А.Shkutina
Doctor of ped. sciences; 
G.О.Tazhigulova
Doctor of ped. sciences; 
N.E.Pfeyfer
Doctor of ped. sciences; 
Sh.М.Mukhtarova
Doctor of ped. sciences; 
S.K.Abildina
Doctor of ped. sciences; 
N.B.Mikhaylova, PhD, 
professor 
(Germany); 
A.Mikolaychak, PhD, 
professor 
(Poland); 
T.V.Masharova
Doctor of ped. sciences (Russia); 
I.А.Fedosseyeva
Doctor of ped. sciences (Russia); 
D.А.Kazimova
Secretary Cand. of ped. sciences 
 
 
Postal address: 28, University Str., 100028, Karaganda, Kazakhstan 
Теl.: (7212) 77-03-69 (add. 1026); fax: (7212) 77-03-84.  
E-mail: vestnick_kargu@ksu.kz. Web-site: vestnik.ksu.kz 
 
 
Editors 
I.D.Rozhnova, Zh.Т.Nurmukhanova 
 
Computer layout 
D.N.Murtazina 
 
 
Bulletin of the Karaganda University. «Pedagogy» series. 
ISSN 0142-0843 
Proprietary: RSE «Academician Ye.A.Buketov Karaganda State University». 
Registered by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate 
No. 13107–Zh from 23.10.2012. 
Signed in print 29.06.2016. Format 60
84 1/8. Offset paper. Volume 15,0 p.sh. Circulation 300 copies. 
Price upon request. Order № 377. 
Printed in the Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house. 
38, Gogol Str., 100012, Kazakhstan, Karaganda, Tеl.: (7212) 51-38-20. E-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
 
© Karaganda State University, 2016 

 
Серия «Педагогика». № 2(82)/2016 

МАЗМҰНЫ 
ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ  
МЕН ТЕОРИЯСЫ 
Козел  В.И.  Жасөспірімдерді  зорлау  жəне  адамдарды  сатудың  алдын  алуда  əлеуметтік 
педагогтарды дайындаудың мазмұндық-процессуалдық моделі ...........................................................  

Егорова  Н.А.  Оқушылардың  коммуникативті  алдаумен  байланысты  педагогикалық 
жағдайдың шешімі .....................................................................................................................................   16 
Бөдеев  М.Т.,  Жанғабыл  М.С.,  Ахметжанова  У.А.,  Алимжанов  Е.М.  Жоғары  сынып 
оқушыларын əскери-патриоттық тəрбиелеудегі спорт үйірмелерінің маңызы ....................................   24 
Тоқтыбаева  Г.С.,  Қыпшақов  С.А.  Білім  бакалаврында  студенттердің  ақпараттық-
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру («Инженерлік графика» пəні мысалында) ..............   29 
Одинцова  С.А.,  Одинцова  Е.А.  Кіші  мектеп  оқушыларының  құқықтық  түсініктерінің 
қалыптасуын эксперименттік зерттеудің нəтижелілігі ...........................................................................   35 
Жетписбаева  М.А.,  Яганшина  Д.С.  Бастауыш  сынып  оқушыларының  ағылшын  тіліндегі 
тындау жəне сөйлеу қарапайым дағдыларын қалыптастыру .................................................................   44 
Астафьева Ю.В., Герфанова Э.Ф. Ағылшын тіліне диалогтық жəне топтық оқыту ..................   50 
БІЛІМ БЕРУДЕ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ДƏСТҮРЛЕР 
Алметов  Н.Ш.,  Булетова  Л.А.,  Сулейменова  А.А.  Қазіргі  қоғамда  этносаралық  
қатынастарды  нығайтудың əлеуметтік-психологиялық  жəне  білімдік тетіктері ..............................   54 
Шкутина Л.А., Бимагамбетова Л.Ж., Мун Н.Т. Тілдесу əріптестермен қарым-қатынасты іске 
асыру құралы ретінде .................................................................................................................................   61 
Қожабаев  Қ.Ғ.,  Ғабдуллин  Р.С.  Тəрбиелеу  мен  дамытудың  мақсаттары — математиканы 
оқыту үрдісінің маңызды компоненті ......................................................................................................   67 
Мирза H.В., Бескоровайная Н.А., Андреева О.А. Кəсіби тілдің ерекшеліктері мен белгілері .....   75 
Тынбаева Г.С., Михайлова Н.Б. Шетел тілін оқытудағы қарым-қатынас жасаудың рөлі ...........   79 
Кароғлы  А.,  Бодықов  С.Ж.  Ұлттық  дəстүрлердің  көркем  білім  берудегі  жəне  бейнелеу 
өнеріндегі жақындасуын саралау ..............................................................................................................   83 
Белгібаева  Г.Қ.,  Кеңесбекова  С.А.,  Нусипова  М.Н.,  Базар  А.  Мұғалімнің  психологиялық 
саулығы жəне оның оқу процесіне əсері ..................................................................................................   87 
Ишанов  П.З.,  Каргин  С.Т.,  Ибраева  Э.С.  Кəсіби  тілдесу  дағдыларын  жетілдіру  үрдісінде 
электронды оқулықты қолдану ерекшеліктері ........................................................................................   94 
Исаева  К.Р.,  Өтебаев  И.С.,  Бокаева  Г.Б.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды 
қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық құзыреттілігін қалыптастыру .................................   100 
Допира Р.И., Попова Н.В., Базикова К.М., Ганзер О. Ақпараттық сала мамандарды даярлауда 
заманауи білім беру технологияларын қолдану ......................................................................................   106 
БIЛIМ БЕРУДЕГІ ҚАЗІРГІ МЕНЕДЖМЕНТ 
Семенова  Л.А.  Жалпы  орта  білім  беру  мектептегі  оқушылардың  білім  сапасын  жоғарлату 
мен түзетудегі педагогикалық бақылау ....................................................................................................   112 
 
АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР ...........................................................................................   119 
 

 

Вестник Карагандинского университета 
СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Козел В.И. Содержательно-процессуальная модель подготовки социальных педагогов к про-
филактике насилия над несовершеннолетними и торговли людьми .....................................................  

Егорова  Н.А.  Решение  педагогических  ситуаций,  связанных  с  коммуникативным  обманом 
учащихся .....................................................................................................................................................   16 
Бодеев  М.Т.,  Жангабыл  М.С.,  Ахметжанова  У.А.,  Алимжанов  Е.М.  Значение  спортивных 
секций в военно-патриотическом  воспитании старшеклассников .......................................................   24 
Токтыбаева  Г.С.,  Кипшаков  С.А.  Формирование  информационно-коммуникативной 
компетентности бакалавра образования (на примере дисциплины «Инженерная графика») ............   29 
Одинцова С.А., Одинцова Е.А. Результативность экспериментального исследования сформи-
рованности правовых представлений младших школьников .................................................................   35 
Жетписбаева М.А., Яганшина Д.С. Формирование элементарных навыков аудирования и го-
ворения на английском языке учащихся начальных классов .................................................................   44 
Астафьева Ю.В., Герфанова Э.Ф. Диалогическое и групповое обучение английскому языку ....    50 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Алметов  Н.Ш.,  Булетова  Л.А.,  Сулейменова  А.А.  Социально-психологические  и 
образовательные  механизмы  совершенствования  межэтнических  отношений  в    современном 
обществе ......................................................................................................................................................   54 
Шкутина Л.А., Бимагамбетова Л.Ж., Мун Н.Т. Общение как средство реализации взаимоот-
ношений в коллективе ................................................................................................................................   61 
Кожабаев  К.Г.,  Габдуллин  Р.C.  Воспитательно-развивающие  цели — важный  компонент 
процесса обучения математике .................................................................................................................   67 
Мирза H.В., Бескоровайная Н.А., Андреева О.А. Особенности и признаки профессионального 
языка ............................................................................................................................................................   75 
Тынбаева Г.С., Михайлова Н.Б. Роль коммуникации в процессе преподавания иностранных 
языков ..........................................................................................................................................................   79 
Кароглы  А.,  Бодиков  С.Ж.  Осмысление  сближения  национальных  традиций  в 
изобразительном искусстве и  художественном образовании ...............................................................   83 
Бельгибаева  Г.К.,  Кенесбекова  С.А.,  Нусипова  М.Н.,  Базар  А.  Психологическое  здоровье 
учителя и его влияние на процесс обучения ............................................................................................   87 
Ишанов  П.З.,  Каргин  С.Т.,  Ибраева  Э.С.  Особенности  использования  электронных 
учебников в процессе совершенствования навыков профессионального общения .............................   94 
Исаева К.Р., Утебаев И.С., Бокаева Г.Б.
 
Фopмиpoвaние твopчеcкoй кoмпетенции учaщихcя c 
пpименением инфopмaциoннo-кoммуникaциoнных технoлoгий ..........................................................   100 
Допира Р.И., Попова Н.В., Базикова К.М., Ганзер О. Применение современных технологий 
обучения в подготовке специалистов информационного профиля .......................................................   106 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 
Семенова Л.А. Педагогический мониторинг в коррекции и повышении качества знаний уча-
щихся в средней общеобразовательной школе ........................................................................................   112 
 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ .............................................................................................................   119 
 

 
Серия «Педагогика». № 2(82)/2016 

CONTENTS 
THEORY AND TECHNOLOGY EDUCATION  
AND TRAINING 
Kozel V.I. Substantial and procedural model of training of social teachers for prevention of violence 
over minors and human trafficking ..............................................................................................................  

Egorova N.A. Solution of pedagogical situations, connected with communicative deception 
of pupils ........................................................................................................................................................   16 
Bodeyev M.T., Zhangabyl M.S., Ahmetzhanova U.A., Alimzhanov E.M. The value of sports sections 
in the military-patriotic educating high school students ...............................................................................   24 
Toktybaeva G.S., Kipshakov S.A. Forming of informatively-communicative competence of bachelor 
of education (there are the «Engineering graphic arts» on the example of discipline).................................   29 
Odintsova S.А., Odintsova Ye.А. The results of experimental research of formation of primary 
school students' legal representations ...........................................................................................................   35 
Zhetpisbayeva M.A., Yaganshina D.S. Forming of basic listening and speaking skills in English at 
primary school ..............................................................................................................................................   44 
Astafyeva Yu.V., Gerfanova E.F. Dialogic and cooperative learning in teaching English ...................   50 
TRADITION AND INNOVATION IN EDUCATION 
Almetov N.Sh., Buletova L.A., Suleimenova A.A. Socio-psychological and educational tools 
improvement ethnic relations in modern society .............................................................................................   54 
Shkhutina L.A., Bimagambetova L.Zh., Mun N.T. Communication
 as a Means of Realizing Rela-
tionships Among Staff Members ..................................................................................................................   61
 
Kozhabaev K.G.,
 
Gabdullin R.S. Еducational and developmental goals are important component for 
mathematics teaching process
 .............................................................................................................   67 
Mirza N.V., Beskorovainaya N.A., Andreyeva O.A. Characteristic properties and features of profes-
sional language ...................................................................................................................................................   75 
Tynbayeva G.S., Mikhailova N.B. The role of communication in teaching of foreign language ..........   79 
Karoğlu A., Bodikov S.Zh. Understanding the convergence of national traditions in the fine arts and 
art education .................................................................................................................................................   83 
Belgybaeva G.K., Kenesbekova S.A., Nusipova M.N., Bazar А. Psychological health of the teacher 
and its influence on the process of learning..................................................................................................   87 
Ishanov P.Z., Kargin S.T., Ibrayeva E.S.  The features of using electronic textbooks in the process 
of improving skills of professional communication .....................................................................................   94 
Issayeva K.R., Utebaev I.S., Bokayeva G.B. Formation of creative competence of pupils with the 
use of information and communication technologies ...................................................................................   100 
Dopira R.I., Popova N.V., Bazikova K.M., Ganzer O. The use of modern learning technologies in 
training of specialists Information Profile of databases ...............................................................................   106 
MODERN MANAGEMENT IN EDUCATION 
Semenova L.A. The pedagogical monitoring is in a correction and improving of students’ 
knowledge at high school .............................................................................................................................   112 
 
INFORMATION ABOUT AUTHORS ................................................................................................   119 


Вестник Карагандинского университета 
ТƏРБИЕЛЕУ ЖƏНЕ ОҚЫТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
THEORY AND TECHNOLOGY EDUCATION AND TRAINING 
УДК 316.482
 
В.И.Козел  
Барановичский государственный университет, Беларусь 
(E-mail: kviz@yandex.ru) 
Содержательно-процессуальная модель
 
подготовки социальных педагогов  
к профилактике насилия над несовершеннолетними и торговли людьми  
В статье описана содержательно-процессуальная модель подготовки социальных педагогов к профи-
лактике  насилия  над  несовершеннолетними  и  торговли  людьми. Дано  обоснование  целей и задач, 
принципов  и  этапов  подготовки  студентов.  Содержание  этапов  подготовки  студентов  представлено 
инвариантной и  вариативной частями. Отражены отдельные  дополнения к  учебным программам со-
циально-педагогических дисциплин по проблеме профилактики насилия над несовершеннолетними и 
торговли людьми, эффективные формы и методы взаимодействия участников образовательного про-
цесса. 
Ключевые слова: социальный педагог, подготовка будущих социальных педагогов к профилактике на-
силия над несовершеннолетними и торговли людьми, инвариантная часть подготовки будущих соци-
альных  педагогов,  вариативная  часть подготовки  будущих  социальных  педагогов,  принципы  подго-
товки  будущих  социальных  педагогов,  этапы  подготовки  будущих  социальных  педагогов,  методы  и 
формы подготовки будущих социальных педагогов. 
 
Введение 
Значимость социально-педагогической работы по профилактике насилия над несовершеннолет-
ними и торговли людьми признана в настоящее время во всём мире. Именно социальные педагоги в 
числе  других  специалистов,  согласно  законодательству,  должны  оказывать  первую  помощь  постра-
давшему  ребёнку.  В  связи  с  этим  чрезвычайную  актуальность  приобретает  формирование  системы 
подготовки социальных педагогов, способных и умеющих решать проблемы как профилактики дан-
ного явления, так и реабилитации жертв торговли людьми. Однако изучение опыта подготовки соци-
альных  педагогов  в  системе  педагогического образования показало,  что  данному  вопросу  уделяется 
недостаточное внимание. 
Методология и методы исследования 
Одной  из  задач  исследования  является  разработка  содержательно-процессуальной  моде-
ли подготовки социальных педагогов к профилактике насилия над несовершеннолетними и торговли 
людьми. При  проектировании  данной  модели  учитывались  ведущие  положения  компетентностного, 
аксиологического и системно-деятельностного подходов. В широком смысле под моделями понима-
ют искусственно созданный образец в виде схемы, описания, физических конструкций или формул, 
подобный  исследуемому  объекту  (явлению)  и  отражающий  или  воспроизводящий  в  более  простом 
виде структуру, свойства и отношения между элементами объекта (явления) [1; 29]. В педагогической 
науке  модель  предстаёт  объектом,  исследование  которого  служит  средством  для  получения  инфор-
мации о другом объекте, оригинале.  

Содержательно-процессуальная модель
 
подготовки… 
Серия «Педагогика». № 2(82)/2016 

Организация исследования 
Проанализировав сущность моделирования в педагогических исследованиях, мы конструируем 
нашу содержательно-процессуальную модель подготовки будущего социального педагога как систе-
му  элементов,  отражающую  структурную  взаимосвязь  отдельных  блоков,  направленную  на  эффек-
тивную реализацию задач профессиональной подготовки. 
Традиционно  в  модели  профессиональной  подготовки  выделяются  целевой,  содержательный, 
организационный  и  результативный  компоненты,  находящиеся  во  взаимосвязи  и  обусловливающие 
функционирование друг друга.  
При  определении  целей и содержания подготовки  социальных  педагогов  к  профилактике  наси-
лия  над  несовершеннолетними  и  торговли  людьми  мы  исходили  из  анализа  целевых  установок  со-
временного педагогического образования и требований к социальному педагогу. Отбор содержания, 
форм и методов подготовки осуществлялся на основе анализа научной литературы по вопросам об-
щей  профессиональной подготовки  социальных  педагогов в  учреждении  высшего  образования,  це-
лей и задач профилактики насилия над несовершеннолетними и торговли людьми. Так, в своей рабо-
те мы опирались на исследования Ю. А. Анташевой, С. А. Беличевой, В. М. Фокина, А. Гюггенбюль, 
Г. Л. Козловой, М. Л. Кинг, С. Н. Куровской, Н. К. Асановой, М. В. Шакуровой, утверждающих зна-
чимость  и  представляя  средства  профилактики  данных  явлений,  а  также  работы  Е.  Н.  Волковой, 
Е. В. Молвик, Л. Б. Морозовой, А. В. Рутман, И. А. Фурманова, С. В. Шашковой, содержащие реко-
мендации по взаимодействию с жертвами насилия, их реабилитации. 
Анализ  условий подготовки  будущих социальных  педагогов к решению  проблем насилия  над 
несовершеннолетними и торговли людьми позволил прийти к выводу, что необходимо сделать серь-
ёзный акцент на обязательную подготовку, осуществление которой возможно, по мнению В. Н. Ефи-
менко [1], в ходе изучения социально-педагогических дисциплин, курсов по выбору, дисциплин ву-
зовского 
компонента, 
педагогической 
практики, 
учебно-исследовательской 
и 
научно-
исследовательской деятельности, внеаудиторной воспитательной работы в учреждении высшего об-
разования. Поэтому в содержание подготовки включили вариативные задания по практике, тематику 
курсовых и дипломных работ, изучение курса по выбору. В связи с этим модель подготовки студен-
тов к профилактике насилия над несовершеннолетними и торговли людьми представлена инвариант-
ной и вариативной частями.  
В работах исследователей В.Н. Белкиной, Ю.В. Сенько, В.А. Сластёнина, Л.М. Митиной обос-
новано наличие инвариантной и вариативной частей подготовки будущих учителей [2; 89]. Инвари-
антная часть подготовки социальных педагогов к профилактике насилия над несовершеннолетними и 
торговли  людьми  является  обязательной  для  всех  студентов и  предусматривает  изучение  проблем 
в процессе освоения социально-педагогических дисциплин государственного образовательного стан-
дарта,  при  выполнении  ряда  обязательных  заданий  по  педагогической  практике,  через  учебно-
исследовательскую работу. 
Вариативная часть ориентирована на особенности студентов, их потребности, интересы, склон-
ности, уровень подготовленности и предполагает рассмотрение проблемы в процессе изучения кур-
сов  по  выбору,  добровольного  участия  в  научной  работе  и  выполнения  исследовательских  заданий 
наиболее заинтересованными студентами в период прохождения практики, участие во внеаудиторной 
работе.  
Результаты исследования и их обсуждение 
При определении целей и задач модели подготовки будущих социальных педагогов учитывали: 
специфику насилия (в образовательной практике, в семье при торговле и эксплуатации несовершен-
нолетних);  специфику  профилактики насилия над  несовершеннолетними;  возможности  общеобразо-
вательной школы как социального института в организации и осуществлении профилактики насилия 
над несовершеннолетними и торговли людьми; особенности подготовки социальных педагогов к ор-
ганизации данного процесса. 
Таким образом,  целями  подготовки будущих специалистов  к  данному виду деятельности  яви-
лись: формирование у студентов знаний о сущности насилия и жестокого обращения с детьми, при-
чинах возникновения, последствиях; о формах и методах профилактики насилия над несовершенно-
летними и торговли людьми в условиях общеобразовательной школы; овладение методикой органи-
зации и осуществления профилактики; формирование у студентов гуманистической направленности, 

В.И.Козел 
10 
Вестник Карагандинского университета 
толерантности, эмпатийности, развитие эмоциональной саморегуляции, коммуникабельности, ответ-
ственности [3–6]. 
В соответствии с обозначенными целями и задачами определены принципы процесса подготов-
ки  социальных  педагогов  к  профилактике  насилия  над  несовершеннолетними  и  торговли  людьми, 
к которым мы относим, прежде всего, основные общепедагогические и общедидактические принци-
пы, принципы научности и доступности, связи теории с практикой, единства обучения и воспитания, 
систематичности и последовательности, а также разработанные в качестве требований к построению 
системы  педагогического  образования  принципы  вариативности,  личностной  ориентированности  и 
гибкости подготовки, открытости подготовки, принципы опережающей практики и стимулирования 
исследовательской  деятельности  студентов  (О.А.  Абдуллина,  В.А.  Бордовский,  Е.Б.  Кириченко, 
А.И. Осминов, А.А. Погодина, В.Ю. Сморгунова) [2; 93].  
Принцип  вариативности,  личностной  ориентированности  и  гибкости  предполагает  реализацию 
студентом права выбора образовательного маршрута подготовки и возможности её «перестраивания» 
в  зависимости  от  интересов,  потребностей,  особенностей  субъектов  и  образовательной  среды,  про-
фессиональной направленности, уровня подготовленности студентов. В соответствии с этим студенту 
должны  предлагаться  различные  средства  подготовки:  курсы по выбору,  научно-исследовательская 
и творческая деятельность, внеаудиторная работа, различные задания в процессе прохождения педа-
гогической практики.  
Принцип  открытости  подготовки  предполагает  ориентацию  участников  данного  процесса 
на диалог с различными субъектами организации профилактики насилия над несовершеннолетними и 
торговли людьми (органы МВД, социально-педагогические службы учреждений образования, обще-
ственные организации), на усвоение отечественного и зарубежного опыта в сфере профилактики на-
силия над несовершеннолетними и торговли людьми.  
Принцип опережающей практики направлен на осознание студентами собственной готовности и 
способности  к  работе  по  профилактике  насилия  над  несовершеннолетними  и  торговли  людьми  как 
важнейшего средства их профессионального самоопределения.  
Принцип стимулирования исследовательской деятельности студентов предусматривает привле-
чение студентов с первого курса к научным исследованиям феномена насилия с целью формирования 
у  них  интереса  к  профилактике  насилия  над  несовершеннолетними  и  торговли  людьми,  глубокого 
осмысления изучаемой проблемы, развития их аналитического и творческого мышления. 
Целевые ориентиры, принципы подготовки студентов дали основания для определения содержа-
тельного компонента модели подготовки будущих социальных педагогов к решению данной пробле-
мы. Под содержанием подготовки мы понимаем систему специальных знаний и опыта по проблеме, 
которыми студенты овладевают в процессе обучения в разных видах деятельности (учебной, учебно-
практической, исследовательской). Содержание подготовки социальных педагогов должно строиться 
с  учётом  следующих  положений:  основываться  на  междисциплинарном  подходе,  включать  необхо-
димые  сведения  из  различных  областей  наук  (педагогики,  психологии,  социальной  педагогики,  со-
циологии, юриспруденции); учитывать современные подходы к профилактике насилия над несовер-
шеннолетними и торговли людьми, перспективы развития государственной политики в решении дан-
ной  проблемы;  должно  корректироваться  и  дополняться  с  учётом  новейших  социально-
педагогических  исследований  в  этом  направлении,  программ,  методических  рекомендаций  по  орга-
низации  профилактики;  предусматривать  преемственность  в  предметной  подготовке;  обеспечивать 
оптимальное соотношение теоретического обучения и практической деятельности; иметь инвариант-
ную и вариативную части, строиться концентрически, распределяться по всем курсам обучения в уч-
реждении  высшего  образования  и  реализовываться  через  систему  учебных  занятий,  практическую 
работу, исследовательскую и внеаудиторную деятельности [7]. 
На  основании  работ  белорусских  учёных  В. И. Козел,  Н. А. Леонюк,  Е. А. Мурашко, 
Т. В. Ничишиной,  Е. А. Носовой,  Л. А. Силюк,  Т. М. Степановой  и  других  приходим  к  выводу,  что 
целостная  стратегия  построения  образовательного  процесса  будет  успешно  реализоваться  при  со-
блюдении следующих условий: 
1) изменение содержания инвариантной (модернизация содержания учебных дисциплин и педа-
гогических практик) и вариативной (введение дисциплин вузовского компонента, дисциплин по вы-
бору студента) составляющих данного процесса; 
2) создание интенсивно насыщенного организационно-процессуального обеспечения подготовки 
студентов к работе в области защиты детей от насилия и недостойного обращения, торговли детьми;  

Содержательно-процессуальная модель
 
подготовки… 
Серия «Педагогика». № 2(82)/2016 
11 
3) реализация  включенности  студентов  в  социально-полезную  деятельность,  позволяющую 
сформировать  отношение  студентов  к  конкретному  направлению  профессиональной  деятельности, 
определиться в системе собственных профессиональных ожиданий и ценностей [6]. 
Анализ государственного образовательного стандарта по специальности «Социальная педагоги-
ка» и содержания учебных программ по образовательным областям показывает, что в дисциплинах 
«Теория и практика социальной педагогики», «Социально-педагогическая работа с семьёй», «Соци-
ально-педагогические  и  психологические  службы», «Охрана  детства», «Технологии  социально-
педагогической деятельности» имеются темы, при изучении которых возможно рассмотрение сущно-
сти профилактики насилия над несовершеннолетними и торговли людьми в условиях общеобразова-
тельной  школы  как  особого  вида  деятельности  социального  педагога.  Включение в  содержа-
ние названых  дисциплин  отдельных  вопросов,  касающихся  профилактики, не  противоречит  направ-
ленности курсов (табл.).  
Т а б л и ц а  


жүктеу 5.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет