Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»жүктеу 11.35 Mb.
Pdf просмотр
бет1/113
Дата14.01.2017
өлшемі11.35 Mb.
түріИсследование
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   113

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция

ғылыми баяндамалар

Международная научно-практическая

 

конференция

«Образовательная политика, практика 

и исследование»

научные доклады 

«Білім беру саясаты,

тәжірибе және зерттеу»

International research-to-Practice 

conference

«Educational policy, 

practice и research»

research reports

1


«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» ДББҰ 

АОО «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ» 

AEO «NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOLS» 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТƏЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ «Білім беру саясаты, тəжірибе жəне зерттеу» 

(Астана қ., 2014 ж. 23-24 қазан) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Образовательная политика, практика и исследование» 

 (г. Астана, 23-24 октября 2014 г.) 

научные доклады 

INTERNATIONAL RESEARCH-TO-PRACTICE CONFERENCE 

«Educational policy, practice и research» 

(Astana, 23-24 оctober 2014) 

research reports 

ғылыми баяндамалар 

2


МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

1.

АБАКИЕВА Л. Е. Мұғалім мұғалімді оқытады: оқыту үдерісіндегі шеберлік-сыныбы-ныңмаңызы және жүргізілу жолдары ........................................................................... 5 

2.

АБАТОВА М. Ж. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында критериалды бағалау түрін қолдану-дың тиімділігі .................................................................................................................. 12

3.

АБДРАМАНОВА  Қ.  С.,  ДЖАНСУГИРОВА  Ж.  Д.  Командалық  іс-әрекетегі  зерттеудедере термен жұмыс істеуді қалай ұйымдастыруға болады? ....................................... 17

4.

АБДРАХМАНОВА Н. А. Проблемалық оқыту математика сабағында .....................  245.

АБДУКАЛИКОВА Г. Ж. Кәсіби білім берудің  мәселелері ....................................... 31

6.

АБДУКАЛИКОВА А. Ж., МАКАШЕВА М. С. Формирование профессиональной готов-ности будущего учителя к воспитанию поликультурной личности школьника ....... 36

7.

АБДУЛЛАЕВА  Б. Ә. Білім беру саясаты: мұғалімнің кәсіби дамуы және оқытусапасы .................................................................................................................................... 40

8.

АБЗАЛБЕКОВА А. Н.  Білім беру жүйесіндегі көшбасшылық және педагогикалық қоғамдстықтың алатын орны .................................................................................................... 46

9.

АБИЕВА  Г. У. Колледж  студенттерінің  толеранттылығын дамыту жолдары ........ 5110. АБИЛЬДАЕВА  А.  К.  Оқушылардың  оқу  жетістігін  арттыруда  формативті  бағалауды

тиімді пайдалану ............................................................................................................. 56

11. АБИШЕВА  Б.  Т.  Кез  келген  табысты  ұйымдастырудың  маңызды  элементі  –  тиімді

жоспарлау үдерісі болып табылады  ............................................................................. 61

12. АБУОВА Қ. Б. Үш тілді білім беру – сапалы білім алу негізі .................................... 65

13. АДСКОВА Н. П. Технологии COLLABORATIVE LEARNING на уроках русского языка и

литературы в школе ХХI века ........................................................................................ 71

14. АЙДАРХАНОВА  И.  И.,  САПАРОВА  Г.  С.  Особенности  гуманистического  характера

процесса обучения .......................................................................................................... 76

15. АЙМАХАН С. Математика пәнін халықтық педагогикамен байланыстырудың мәні мен

маңызы ............................................................................................................................. 81

16. АЙНАЗАРОВА К. Ж., ЖҮГІНІС А. С. Жердің магнит өрісі  тақырыбын оқушылардың

қызығушылығын арттыра  отырып  оқыту .................................................................. 85

17. АЙТЖАНОВ Р.М., КАРЖАУОВА Ж.С. Білім беру саясаты, тәжірибе және

зерттеу .................................................................................................................................... 90 

18. АЙТПУКЕШЕВ А. Т. Мектепті басқару үдерісіндегі эвалюациялауды жоспарлау мәселе-

лері ................................................................................................................................... 96

19. АККОЖИНА Р. М. Мұғалімдердің тәжірибесіне бағдарлама идеяларын енгізудің

тиімділігі ................................................................................................................................... 101

20. АКМАГАМБЕТОВА А. М.; ИЛИМБАЕВА Г. Б.; БАЛАПАНОВА К. С.; ҚАНАПИЯ Б. Ә.

LESSON STUDY мүмкіндіктерін педагогикалық тәжірибеде қолдану..................... 105

21. АҚМАНАТ С. Б. Оқушы жетістігін бағалау және есепке алу ................................... 110

22. ӘЛЖАНОВА Г. К. Бағалау – оқу үдерісінің ажырамас бөлігі ................................... 117

23. АЛИБАЕВА Б. Т., ҚҰЛСЫМАҚОВА Ғ. Д. Критериалды бағалау жүйесін дамытудағы

кейбір ерекшеліктер ....................................................................................................... 122

24. АЛИМБАЕВА Н. К. Лидерство в профессиональном развитии педагога ................ 127

25. ALIMOVA SH. ZH., NYGMETOVA B. D. Teaching writing in EFL classroom ............ 132

26. АЛПЫСОВА А. Қ. Болашаққа қадам бастауда көшбасшылықтың маңызы ............. 137

27. АЛЬМАГАМБЕТОВ Қ. С. Жаңа білімге заманауи көзқарас ...................................... 142


28.  АМАНОВА Б. М. Топпен жұмысқа негізделген сабақтардың тиімділігі ................. 147

29.  АМЕРЖАНОВА Ш. Психологическая  готовность дошкольников  к  обучению в школе .............151

30.  АМЗИНА К. Білім беру мазмұнын жаңарту арқылы  сапалы білімге  қалай қол жеткі-

земіз.................................................................................................................................. 156

31.  АМИРХАНОВА С. Б. Оқыту мен оқу тәжірибесіне жаңа тәсілдерді енгізу-заман 

талабы .................................................................................................................................... 161

32.  АМРИНА А. А. Білім берудің жаңа парадигмасы және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 

оқыту ................................................................................................................................ 165

33.  АНДИРОВА В.Т., БАЗАРҒАЛИЕВА Б.Т. 

Сындарлы оқыту теориясы негізінде оқушы-

лардың функционалдық оқу сауаттылығын арттыру – білім сапасын бағалаудың әлемдік 

жүйесінде нәтижелілік кепілі ........................................................................................ 171

34.  АНИЯРОВА М.О. Қазақ әдебиетін оқытуды инновациялауда тәрбиенің маңызы .. 176

35.  АРЗИЕВА А. Т. Тиімді оқытуда критериалды бағалаудың рөлі ................................ 181

36.  АРХАБАЕВА Ж. К. Математика сабағында критериалды бағалау жүйесін 

қолдану .................................................................................................................................. 185

37.  АРЫКПАЕВА Г. А. Развитие критического мышления учащихся на уроках французского 

языка ................................................................................................................................ 190

38.  АСАНБАЕВА С.М. Қазақ тілі сабағында оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту-

да қолданылатын әдіс-тәсілдер  .................................................................................... 195

39.  АСЕТОВА Е. И.  Желілік қоғамдастық-ынтымақтастықта бірлескен мұғалімдердің кәсі-

би жетілу алаңы .............................................................................................................. 201

40.  АСҚАРОВА Ж. Ғ. Жаһандану жағдайында жастардың бойында ұлттық сана қалыпта-

стыру ................................................................................................................................ 207

41.  АСКЕТАЕВА М. Т.

 

Использование  авторских опорно-сигнальных схем по технологии Шаталова В. Ф. - как новое направление в изучении казахского языка .................... 213

42.  АСУБАЕВ Б. К., ТОЛЫҚБАЕВА Ғ. Н. LESSON STUDY арқылы сабақ беруді 

жетілдіру ................................................................................................................................... 220 

43.  АТАЛИКОВ Я. Деңгейлік бағдарлама аясында қазақстан тарихы сабақтарында және са-

бақтан тыс шаралар кезінде танымдық ойын элементтерін тиімді пайдаланудың 

маңызы ................................................................................................................................... 224

44.  АУБАКИРОВА А. А. Применение рекомендаций по формативному оцениванию знаний 

учащихся по физике и критериев успеха ..................................................................... 230

45.  АУҒАНБАЕВА З. Н. Мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығы мен  мектепішілік ата-аналар 

қорғаншылық  кеңесінің  бірлескен  жұмыс  түрлері  арқылы  мектептің  дамуына  үздіксіз 

ықпал ету жолдары мен мүмкіндіктері ......................................................................... 234

46.  АУШАХМАНОВА Б. Т. Қоғамдық  пәндерді  оқытуда  үшөлшемді  әдістемелік жүйе 

технологиясын қолдану ................................................................................................. 239

47.  АХМЕТКАРИМОВА К. С. Пути преодоления консерватизма учителей уровневых курсов 

на курсах повышения квалификации  .......................................................................... 244

48.  АХМЕТНИЯЗОВА А. Ж. Педагогические аспекты обеспечения интерактивного и инклю-

зивного характера учебного занятия ............................................................................. 250

49.  АХМЕТОВ Т. Р., АМАНГЕЛДИЕВА Б. НБолашақ мамандардың шет тілін меңгеру мо-

тивациясын қалыптастыру ерекшеліктері .................................................................... 255

50.  АХМЕТОВА З. Б. Білім беруде жаңа технологияны қолдану - өмір талабы ............ 259

51.  АХМЕТОВА Л. Қ. Зерттеу – ізденушілік жұмыстарын ақпараттық -коммуникативтік тех-

нология негізінде ұйымдастыру арқылы оқушыны субъект ретінде дамыту ........... 26452.  АХМЕТОВА А. З. Мектептің дамуындағы  халықтық тәрбиенің негізгі рөлі ......... 271

53.  АЯЗОВА З.К. Орыс  тілді  сыныптарда  қазақстан тарихы  пәнін оқыту барысында диа-

логтік оқытудың тиімді жолдары .................................................................................. 277

54.  ӘБДІЖӘЛИЕВ Н. Ә. 

Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі тарих пәнінен үйірме жұмы-

старын ұйымдастыру негіздері ..................................................................................... 281

55.  ӘБДІҚАЛЫҚ В. Ж. Жаңалыққа қарай жасалған батыл қадам немесе тәлімгерлік 

туралы .................................................................................................................................... 286

56.  ӘЖІБАЕВА Ж. С., БАЙТОҚАЕВА Л. С. «ACTION RESEARCH» жобасы – орта білім 

мазмұнын жаңартуға жетелейтін жол ........................................................................... 290

57.  ӘЗІМБАЕВА Н. М.,  САНСЫЗБАЕВА Ж. А. Үш тілді меңгеру –жарқын болашақтың ке-

пілі .................................................................................................................................... 295

58.  ӘМІРБЕКҰЛЫ А, БӘЙМІШЕВА А.Ж, ҚҰЛЖАТАЕВА К.М. Көп негізді арифметика – 

операциялық ортаның математикалық моделі ............................................................. 301

59.  БАБИЧ И. М. Развитие навыков рефлексии у учителей-стажеров Назарбаев Интеллекту-

альной школы .................................................................................................................. 306

60.  БАЕКЕНОВ Д. К. Тарих пәнін оқытуда заманауи әдістемелер мен педагогикалық техно-

логияларды қолдану жолдары ....................................................................................... 312

61.  БАЗАЕВА Г. Ж, ТРУБНИКОВА Л. В. Новые подходы в преподавании и обучении: крите-

риальное оценивание  как педагогическая технология ............................................... 316

62.  БАЗАРБАЕВА А. Қ. Кәсіби  қоғамдастық – өзара тәжірибе алмасу орталығы ....... 322

63.  БАЙБУСИНОВА Н. М. Кіріктірілген жаңа бағдарламаның кәсіби шеберлікті дамытудағы 

ықпалы ............................................................................................................................. 327

64.  БАЙДИЛДАЕВА Ж. Ш. Білім берудегі  жоғары сапамен формативті  бағалауды пайдала-

ну ...................................................................................................................................... 331

65.  БАЙДЫБЕКОВА Е.И., БАЙЫРБЕКОВА Л.М., АСҚАРОВА А.Т. Сыни тұрғыдан ойлауды 

дамыту әдістерін қолдану .............................................................................................. 335

66.  БАЙЖАНОВА Ш. А. Влияние коллаборативной среды на профессиональное становле-

ние учителя и развитие одаренности учащихся .......................................................... 340

67.  БАЙМАҒҰЛ Ж. С., БАЙМАҒҰЛ Ж. Ж. Педагог мамандарға қойылатын кәсіби 

талапта ...................................................................................................................................... 348 

68.  БАЙМУХАНОВА Б. Қ. Жастарды отбасылық өмірге даярлаудың негізгі бағыт – бағда-

ры ..................................................................................................................................... 354

69.  БАЛОВА Б. У. ОҚУ Нәтижелерін жақсартудағы көшбасшылықтың  маңызы ......... 360

70.  БАХИШЕВА С. Новые подходы в управлении качеством ......................................... 364

71.  БАЯҚОВА Қ. Т. Критериалды бағалау – оқушы білімін бағалаудың сапалы

 көрсеткіші ................................................................................................................................ 367

72.  БЕЙСЕНБЕКОВА Г. С. Из опыта внедрения интегрированной образовательной програм-

мы на уроках химии ....................................................................................................... 372

73.  БЕКЕЕВА А. С. Көркем әдебиетті шетел тілі сабақтарында қолданудың маңыздылығы 

мен тиімділігі .................................................................................................................. 379

74.  БЕКЕНБАЕВА Б. Ш. Диалогтық оқыту - оқушылардың коммуникативтік құзыреттілік-

терін дамытудың тиімді тәсілі ....................................................................................... 384

75.  БЕКІБАЕВА С. Ғ. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқу нәтижелерінің жетістігін крите-

риалдық бағалау жүйесін қолдану ................................................................................ 389

76.  БЕКТЕМИРОВА Г. Б., ЖУНУСПАЕВА Қ. Х. Орта  білім мазмұнын жаңартудың   басты 

мақсаты – түйінді құзіреттіліктерді меңгерген қоғамға қажетті мектеп түлегін .....  


тәрбиелеу ............................................................................................................................... 393

77.  БЕРЕСТОВА  И.С. Методика работы со слабоуспевающими учащимися ............... 398 

78.  БЕРТЛЕУОВА А. Е. Особенности деятельности школы по организации работы с одарён-

ными и талантливыми детьми ....................................................................................... 405

79.  БЕРДИГАЛИЕВА Л.А. Тарих сабағында тарихи деректерді қолданудың ................ 411

80.  БИПАЖАНОВА А. Б.  Білім  алушылардың  кәсіби  қоғамдастығы – маңызды  қозғаушы 

күш ................................................................................................................................... 416

81.  БИСАЛИЕВА А. Т. Мектепте тәлімгерлік үдерісін енгізу – сапалы оқыту және оқудың 

нәтижелігі ........................................................................................................................ 419

82.  БИЯРОВА С. Б., МАХАТПАЕВА А. Т. Использование ситуативных заданий для разви-

тия устной речи учащихся ............................................................................................. 427

83.  БЛАГОДАРОВА  О.  Ю.,  ДЮСЕМБЕКОВА  Г.  В.  Значимость  системы  критериального 

оценивания в процессе обучения .................................................................................. 432

84.  БОЙКО Н. В. Использование формативного оценивания и критериев успеха на уроках 

физики .............................................................................................................................. 437

85.  БОЛАТҚЫЗЫ С. Химияны проблемалық әдіспен оқыту ........................................... 443

86.  БОРЛУКОВА М. Н., ГРОГОЛЬ Н. В., ЛИННИК О. П., ПОЛТОРАКОВА А. И. Повышение 

качества образования через использование информационно-коммуникационных техно-

логий ................................................................................................................................ 448

87.  БОРОДИНА В. В. Профессиональное развитие менеджера в образовательном простран-

стве ................................................................................................................................... 455

88.  БУЛАТОВА Б. С.,  БЕЛГІБАЙ Қ. Д. Совершенствование профессиональной деятельно-

сти педагога в послекурсовой период как средство повышения качества 

образования ........................................................................................................................... 460

89.  ВАСИЛЬЕВА  О.  М.  Эффективные  технологии  при  раннем  внедрении  изучения  ино-

странного языка (использование ИКТ на уроках в начальной школе) ...................... 464

90.  ВИЛЬДАНОВА  Ф.  Х.,  ЕРДЕНОВА  А.  К.  Инновациялық  технологияларды  оқу-тәрбие 

үрдісінде қолдану ........................................................................................................... 469

91.  ГАЙСИНА Г. Д. Назарбаев Зияткерлік мектептерінде химия пәнінен сабақтарды ұйымда-

стырудың ерекшеліктері ................................................................................................ 475

92.  ҒАБДОЛЛАҚЫЗЫ Б. Сыншы дос дегеніміз кім? ....................................................... 480

93.  ДАРИБАЕВА Д. А. Критериалды бағалау-оқу сапасын арттырудың тиімді жолы . 487

94.  ДЕМЕУОВА  Б. Н. Қоғамдастық  арқылы мұғалімдердің кәсіби  біліктілігін  

дамыту ................................................................................................................................... 493

95.  ДЕМЕШОВА М. М. Практикалық жұмыстардың  сабақ үлгеріміне  әсері .............. 498

96.  ДЕНИСОВА Ю. Н. Особенности внедрения системы критериального оценивания в на-

чальной школе ................................................................................................................. 502

97.  ДЖАРМУХАМБЕТОВА  Г.З.  Мектептегі  балалардың  гиперактивті  мінез-құлқының 

көріну ерекшеліктері ...................................................................................................... 507

98.  ДРОБОТЕНКО  Ю.  Б.  Реализация  принципа  практикоориентированности  профессио-

нальной подготовки в педагогическом вузе ................................................................. 511

99.  ДУКА Т. О. Непрерывная педагогическая практика в подготовке бакалавра 

образования ........................................................................................................................... 518

100.  ДҮЙСЕНБАЕВ Б. Р. Әдебиет сабақтарында критериалды бағалаудың тиімділігі .. 523

101.  ДЮСЕНОВА Г. Г. Особенности интегрированной программы по предмету «Искусство» 

и важность предмета «Искусство»  в современном образовательном процессе ...... 531102.  ДЯДЕЧКО В. Ю. Формативное оценивание как механизм, обеспечивающий педагога ин-

формацией для совершенствования преподавания ..................................................... 536

103.  ЕЛЕНБАЕВА К. С., ПШЕНОВА Т. Н. Информационное пространство как основа эффек-

тивности уровневых программ ..................................................................................... 540

104.  ЕЛЕУОВА С.Ш. Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі ..................................... 445

105.  Yengay N. V. Formative assessment as assessment for learning at english lessons .........  450

106.  YENSEGENOVA G. Scaffolding as a strategy to be an effective manager and leader in teaching 

and learning ...................................................................................................................... 455

107.  ЕРАЛИЕВА Г. С. Нәтижеге бағытталған іс-әрекет ...................................................... 461

108.  ЕРБАТЫРОВА А. Ж. Жаңаша өзгеру жетістікке жетелейді ...................................... 569

109.  ЕРГАЗИНА Р. М. Бағалаудың  құндылықтары  мен тиімділігі .................................. 573

110.  ЕРМАГАНБЕТОВА  Ы.  Т.  Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  сабақтарында    оқушылардың  оқу 

жетістігін бағалаудың тиімді технологиясы ................................................................ 577

111.  ЕРМАКОВА Л. И. Профессиональное самоопределение педагога как фактор личностно-

го и профессионального роста ...................................................................................... 584

112.  ERMAKHANOVA  Z.K.,  MANABAYEVA  Z.U.  Conversation  tools  within  the  integrated 

program ............................................................................................................................. 588

113.  ЕРМЕКОВА Қ. С. Мұғалімнің кәсіби дамуындағы педагогикалық қоғамдастықтың маңы-

зы ...................................................................................................................................... 593

114.  ЕСБОСЫН Н. Қ. Үш тілді білім беруді  жүзеге асыру жолдары ............................... 597

115.  ЕСБУЛАТОВА С. Б., ТАНИКЕНОВА Г. Ш. Новые подходы в преподавании и обучении: 

саморегулируемое обучение учащихся на уроках русского языка ............................ 601

116.  ЕСЕНЖОЛОВА А.О. Әдістемелік ізденіс  – жаңашылдыққа жол ............................ 605

117.  ЕСЖАНОВА Г. К. Бағалауды  ұтымды қолдану .......................................................... 611

118.  YESZHANOVA S.G. Solving word problems through english in teaching

 mathematics ........................................................................................................................... 615

119.  ЕСКОЖИНА С. С. Қазақ әдебиеті сабақтарында сындарлы оқыту теориясының әдіс-тәсіл-

дерін қолдану арқылы оқушылардың азаматтық ұстанымдарын  қалыптастыру .... 620

120.  ЕСМАГАМБЕТОВА Д. А. «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» әдістемесін инфор-

матика сабағында қолдану ............................................................................................. 625

121.  ЕСМАГАНБЕТОВА У.Х. Білім беру беру жүйесін жаңартуда халықаралық зерттеулерге 

шолу ................................................................................................................................. 629

122.  ЖАБАГИНА  Р. М. Внедрение политики трехъязычного обучения на уроках физики в 

условиях интеграционных процессов в системе образования ................................... 636

123.  ЖАЙСАНБАЕВА  А. М. Творческое саморазвитие учителя - важный фактор  педагогиче-

ского мастерства ............................................................................................................. 641

124.  ZHAXYBAYEVA ZH. ZH. Оverview and comparison of matriculation examination of finland 

and unified national testing of Кazakhstan ....................................................................... 648

125.  ЖАКСЫБАЕВА Р. К., КОКАНОВА Ф. С., САТЖАНОВА А. Д.   Үш тілде білім беруді 

жүзеге асыру ................................................................................................................... 654

126.  ЖАҚСЫЛЫҚОВА Б. Ө. Қоғам өзгеруде, ендеше мұғалім де өзгеруі тиіс ............... 660

127.  ЖАКСЫЛЫКОВА Г. К. Сыни   ойлау - логикалық ойлаудың негізгі компоненті ... 666

128.  ЖАКУПОВА Р. З. Деңгейлік оқытудың география сабағындағы тиімділігі ............ 669

129.  ЖАЛМАГАМБЕТОВА А. М. Технологии, используемые при внедрении критериально-

го оценивания учебных достижений учащихся на уроках естественно-математического 

цикла ................................................................................................................................ 675130.  ЖАНДАУЛЕТОВА    Қ.  Ж.  Оқушыларды  рухани  адамгершілікке  тәрбиелеуде  интерак-

тивті әдістерді қолданудың тиімділігі  ......................................................................... 681

131.  ЖАНДИЛЬДИНОВА Б. А. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер  ................ 689

132.  ЖАПБАРОВ  А.,  КАСИМОВА  Х.И.  «Дамыта  оқыту»  технологиясының  кейбір  теори-

ялық мәселелері .............................................................................................................. 690

133.  АБДИМУСАЕВА К. А., ЖАПБАРОВА Г. А. Оқушылардың сөйлеу мәдениетін қалыпта-

стырудағы пәнаралық байланыста оқытудың мазмұны мен мақсаты ....................... 694

134.  ЖЕПЕНОВА А. Қ. Оқу үрдісіндегі интербелсенді әдістер ........................................ 700

135.  ЖУАСБАЕВА  З. О. Үштілдік  біздің  болашағым ...................................................... 703

136.  ЖУКУШЕВА К. А. Білім беру саясаты: бүгіні мен ертеңі ......................................... 707

137.  ZHUMABAYEV R., ZHULDASOV ZH. The appliance of the most student centered way of 

teaching in Finland ........................................................................................................... 711

138.  ЖУМАКАНОВА Ф. К. Заманауи білім берудегі оң өзгерістер .................................. 716

139.  ЖҮНІСОВ Д. Б. PISA халықаралық зерттеу бағдарламасы тапсырмаларын қазақ тілі са-

бағында пайдалану жолдары ......................................................................................... 720

140.  ЖҰМАБАЕВ  Қ.  С.  Жаһандық  келешек  және  жобалау  жұмысы  пәнінде  қолданылатын 

күрделі сұрақтар арқылы оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдыларын 

дамыту ................................................................................................................................... 725  

141.  ИБАШОВА А. Б. Организация и проведение дистанционного конкурса  по информатике 

среди учеников начальных классов .............................................................................. 732 

142.  ИБРАЕВА Э.  А., ШАЙХЫБЕКОВА К. П. 12 жылдық мектеп –білім болашағы .... 738

143.  ИГЕМБЕКОВА А. У. Музыка пәнінде оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы 

жеке тұлғаның шығармашылығын арттыру ................................................................. 743

144.  ИЛЬЯСОВА  А.  Ш.,  АЛЬМИШЕВА  А.  Ж.  Мектепке  дейінгі  ұйымдар  педагогтарының 

біліктілігін арттырудағы  әдістемелік қызметтің рөлі ................................................ 747

145.  ИМАНБЕКОВА А. Н. Мұғалімнің кәсіби біліктілігі – нәтижеге бағытталған білім сапа-

сының кепілі .................................................................................................................... 752

146.  ИМАНБЕКОВА А., ТОҚБАЕВА А. Сыни ойлауды дамыту - қазақ тілі мен әдебиетін оқы-

тудың тиімді тәсілі .......................................................................................................... 756

147.  ИМАНҒОЖИНА Н. Т. Оқушының менің сабағыма көтеріңкі көңіл күймен келуі үшін не 

істеу керек? ...................................................................................................................... 761

148.  ИМАНКУЛОВА Л. Б. Критериалды бағалау жүйесі арқылы студент шығармашылығын 

арттыру ............................................................................................................................  766

149.  ИМЖАРОВА З. У., ОМАРХАН Г. А. Критериальное оценивание в учебном процессе со-

временной школы: актуальность и пути решения ....................................................... 770

150.  ИПОВА А.С. Жаңаша оқыту – заман талабы .............................................................. 777

151.  ИРГАЛИЕВ А.С., ТАЛПАКОВА С.А. Педагог-психологтың кәсіби «Мен – тұжырымда-

масын» қалыптастырудың ғылыми негіздерін талдау мәселесі ................................  782

152.  ИРГАЛИЕВ А. С. К вопросу о формировании готовности к инновационной педагогиче-

ской деятельности учителей .......................................................................................... 786

153.  ИСАТАЕВА Л. Ж. Развитие академической  грамотности на втором языке 

обучения ................................................................................................................................ 790

154.  ИСИМБАЕВ Е. Т. Самообразование как ценность профессионального становления педа-

гога ................................................................................................................................... 795

155.  ИСИНА Б. Қ. Қ  азақ тілі мен әдебиеті сабақтарында пікірталас, диалог арқылы оқушы-

лардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту ................................................................... 801156.  ИСИРГЕПОВ Д. Б. Мектепте ынтымақтастық орта құру оқушылардың тиімді оқытуын 

қалыптастыру тәсілі ретінде .......................................................................................... 807

157.  ИСКАКОВА А. Ж. Сындарлы оқыту теориясы - сапалы білімге бастар жол .......... 811

158.  ИСМАИЛОВА М. К. Нәтижелі көшбасшылық – мектеп-интернаттың дамуының 

фаторы  .................................................................................................................................. 818

159.  КАБДЕНОВА А. К. Деңгейлік біліктілік арттыру барысындағы сындарлы оқытудың ба-

сымдылықтары ............................................................................................................... 824

160.  КАБДЕШЕВА Ж. З.  Көшбасшылық және педагогикалық кәсіби тәжірибе ............ 828

161.  КАЗЫГУЛОВА Г. Я. Жоспарлау барысындағы табыс критерийлерінің тиімділігі . 833

162.  КАЙРЛИЕВА Г. Е. Қ азақ сыныптарына география пәнін ағылшын тілінде берудің ерек-

шеліктері .......................................................................................................................... 838

163.  КАИРОВА Д. Т. Оқу үдерісіндегі рефлексия - білім жетістіктерін өзіндік бағалау құралы 

ретінде ............................................................................................................................. 841

164.  КАКЕНОВА Д. М. Мектепке дейінгі және орта білім мазмұнын жаңартудың 

бағыттары .............................................................................................................................. 845

165.  КАЛИЕВА Б. К. Современные подходы к проектированию уроков всемирной истории в 

школе ................................................................................................................................ 850

166.  КАЛИЕВА Т. К. Педагогическое сообщество - важный стратегический ресурс повыше-

ния качества образования в современных условиях  .................................................. 858

167.  КАЛИЖАНОВА Н. А., КАЛИЕВ А. К. Использование образовательных ресурсов в учеб-

ном процессе как способ повышения качества образования  .................................... 863

168.  КАЛИМОВА А. Г., КАРИМОВА А. К. Үш тілді білім берудің артықшылығы ....... 869

169.  КАЛМАНБАЕВА  А.  К.,  БУРКИТБАЕВА  А.    Г.  Оқушының  жеке  даму  траекториясын 

жобалау ............................................................................................................................ 874

170.  КАЛМАНБАЕВА А. К. Оқушының жеке даму траекториясын жобалау ................. 878

171.  КАЛЫКУЛОВА Ж.О. БЕЙСЕБАЕВА У.Ж. Кәсіби желілік қоғамдастық  –  педагогтың 

кәсіби дамуының құралы ............................................................................................... 883

172.  КАМАЛОВА С. Т. ХХІ  ғасыр мектебі: көшбасшылық және оқытудағы 

құндылықтар ......................................................................................................................... 888

173.  KANAYEVA L.  The importance of Аction Research course in teacher 

training institutions ................................................................................................................. 892

174.  КАНАРОВА Б. Р. Үш тілді меңгеру – жарқын болашақтың кепілі ........................... 896

175.  KAPASSOVA R., KALIULLAYEV B., BEXOLTANOV D. Аnalysis of the effectiveness of 

competencies approach in the assessment of students in Nis of Cb direction of Ust-Kamenogorsk 

by the rules of fuzzy logic ................................................................................................ 900

176.  КАРАМУРЗИНА Ш. О., АЯНАСОВА Л. А. Кіріктірілген білім беру бағдарламасы не-

гізінде топтық оқыту әдістемесі арқылы үштілдік мақсатты жүзеге асыру ............. 905

177.  КАРИБЖАНОВА  Ә.  К.  Ақпараттық  -  коммуникативтік  технологияны  қолдану  – 

мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамытудың кепілі .................................................. 911

178.  КАРИПБАЕВА Л. Т. Шағын жинақталған ммектептердегі тәрбие үдерісін басқару және 

қолданыстағы модель ..................................................................................................... 917

179.  КАРМЫСОВА  З.  О.,  ТУРГАНБАЕВА  А.  А.  Үш  тілде  білім  беруде  математика  пәнін 

ағылшын тілінде оқытудың тиімділігі .......................................................................... 924

180.  КАСЕНОВА Г. Т. Дифференциация – оқушы мүмкіншілігін дамытудың тәсілі ...... 929

181.  КАСИМОВА И. Н. Қазақстан мектептерінде ерте жастан ағылшын тілін оқыту әдісте-

месіне толықтай әрекетпен жауап беру әдісін (total physical response approach) енгізудің өзектілігі  ......................................................................................................................... 934

182.  КЕРІМБЕКОВА Р. Ә., ИСМАЙЛОВА Ұ. Қ. Баланың отбасында жеке тұлға ретіндегі қа-

лыптасуындағы ұлттық салт-дәстүрлердің рөлі .......................................................... 940

183.  КИНЦЕЛЬ Н. В. Рефлексия в  учительской практике – с чего начинать? ................ 944

184.  КИТАРОВА  Л.  Т.  Желілік  қоғамдастық-педагогтердің  кәсіби  шеберліктерін  көтерудің 

тиімді жолы ..................................................................................................................... 950

185.  КЛЫШИНА Л. Л. Развитие критического мышления школьников на уроках биологии как 

фактор устойчивого развития личности ....................................................................... 955

186.  КОВШОВА Е. М. Индивидуализация и дифференциация как формы личностноориенти-

рованного обучения на уроках математики ................................................................. 959

187.  КОЖАБАЕВА Г. К., КАБЕНОВА Т. К. Бастауыш  сынып оқушыларының танымдық ой – 

өрісін кеңейтудегі мұғалімдер мен ата-аналардың ықпалы ....................................... 965

188.  КОНДРУСОВА  С.  В.  Влияние  системы  критериального  оценивания  на  мотивацию 

школьников к учению ..................................................................................................... 969

189.  КОНОВАЛОВА С. Н. Повышение ключевых компетенций учащихся на основе использо-

вания инновационных педагогических технологий и  дифференцированного обучения на 

уроках биологии ............................................................................................................. 974

190.  КОРОВИНА С. В. Сетевые профессиональные сообщества  как форма поддержки и про-

фессионального развития педагогов ............................................................................. 981

191.  КОРОВИНА С. В. Роль тренера в обеспечении коллаборативного взаимодействия педа-

гогов как фактора  повышения качества обучения ...................................................... 987

192.  КОСАНОВА А. У. Оқушылардың метатанымдық дағдыларын дамыту мақсатында оқу 

тәжірибесіне білім беру технологияларды кіріктіру ................................................... 992

193.  KOSTINA О.N. Тhe improvement of students’ motivation through peer assessment..... 998

194.  КОХАЕВА Е. Н. Кері байланыс - оқу мен оқытудың  тиімділігін арттыру негізі .... 1003

195.  КӨПЖАСАРОВА Т. М. «Диалог арқылы  оқыту және оқу» тәсілі негізінде оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығы мен белсенділігін  арттыру ....................................... 1010

196.  КРЫЛОВА Ю. С. Формирование мотивации учащихся к углубленному изучению пред-

метов гуманитарного цикла посредством методики   TBL ......................................... 1017

197.  КУДРЯВЦЕВА Н. В. Аналитический взгляд на взаимосвязь образования и уровня сча-

стья  на основе исследований «ИНСТИТУТА ЗЕМЛИ» THE EARTH INSTITUTE  1024

198.  KUZHABEKOVA  A.  Сan  exposure  to  active  learning  instruction  as  a  student  produce 

constructivist teachers? ..................................................................................................... 1030

199.  КУЗОВАТОВА Т. Н, КУРКИНА И. Н. Новые подходы в обучении русскому языку, лите-

ратуре и самопознанию в средней школе ..................................................................... 1037

200.  КУЛБАЕВА З. Т. Развитие критического мышления у учащихся на уроках русского языка 

и литературы ................................................................................................................... 1044

201.  КУНАРОВА Ж. К. Роль школьного лидера в  профессиональном развитии 

учителя ................................................................................................................................... 1050

202.  KUNEBAYEV N. I., ZHUKENOVA G. E. Development of new school facilities to address 

Kazakhstan’s educational reforms .................................................................................... 1055

203.  КУНЕВА Қ. Е. Тілдік дағдылар бойынша тапсырмалар әзірлеудегі жаңа үрдістер 1059 

204.  КУРМАНОВА  У.  А.  Қазақ  тілі  сабақтарында  ақпараттық  технологияларды  қолдану 

тиімділігі .......................................................................................................................... 1065

205.  КЫДЫРБАЕВА Г. М. Оқыту үдерісінде гуманитарлық пәндерді  критериалды бағалауды 

пайдалану ........................................................................................................................ 1071206.  ҚАДЫРЖАНОВА Ж. Е. Жоғары оқу орнындағы педагог имиджнің психологиялық-педа-

гогикалық ерекшелігі ..................................................................................................... 1075

207.  ҚАЙНАЗАРОВ Ғ. Жаңашылдық – ескіліктің жалғасы .............................................. 1080

208.  ҚАЙНЕТОВА Г. Қ. Оқушының үйрену үдерісін зерттеу ........................................... 1084

209.  ҚАЛДЫБАЕВА У.К., МУСИНА Б.С.  12 жылдық білім беруге көшу жағдайында  физика 

және химия пәндерінен оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту ........ 1088

210.  ҚАЛЫҚБЕКОВА Б. Т. Қазақ тілі сабақтарында сөйлесім әрекеттерін дамытудың тиімді 

жолдары ........................................................................................................................... 1092

211.  ҚАСЫМБЕК А. А.  Топтық жұмысты ұйымдастырудың тиімді жолдары ............... 1098

212.  ҚОЖАМБЕРЛИЕВ Б.  Білім беру үдерісіндегі білім мәдениеті және білім 

философиясы ........................................................................................................................ 1103

213.  ҚҰРМАНҒАЛИЕВА Г. Ғ. Жоғары деңгейлі ойлауға үйрету – бүгінгі күннің талаб 1108

214.  ҚҰСЕЙНОВ С. Ә. Жалпы білім беретін орта мектептерді пәндік әдістемелік бірлестіктер 

арқылы басқару жолдары ............................................................................................... 1114

215.  ҚЫНАБАЕВА Ү. Білім берудегі көшбасшылық және басқару .................................. 1121

216.  МАГЗУМОВА А. С. Дарынды балалардың оқу жетістіктерін критериалды 

бағалау ................................................................................................................................... 1125

217.  МАЖИТОВА Э. У.  Ақпараттық мәдениет негіздерін оқытудағы электронды оқулықтар-

дың тиімділігі .................................................................................................................. 1130

218.  МАЙМУРУНОВА К. А. Көшбасшылық – ақылмен бағыттау  өнері ........................ 1134

219.  МАЛДЫБЕКОВА  А.К.,  КАМИТБАЕВА  М.Т.  Диалогтік  оқыту-  тіл  дамытудың  тиімді 

жолы ................................................................................................................................. 1139

220.  МАРЧЕНКО Е. А. Лидерство учителя - обоснованная необходимость современной дей-

ствительности ................................................................................................................. 1144

221.  МАСАКБАЕВА С. С. Білім берудің мазмұнын жаңарту…………………………….1149

222.  МАСАЛИМОВА Д. М., ҚАЛДЫБАЕВА У. К. Бірлескен әрекеттер – интербелсенді оқу 

негізі ................................................................................................................................. 1155

223.  МАСАЛИМОВА Д. М., КЕНЖЕБАЕВА А. С. Коучинг – мұғалімдердің кәсіби өсуінің 

бірден-бір шарты ............................................................................................................ 1160

224.  МАТОРИНА  Е.  А.  Педагогические  размышления  по  вопросу  развития  рефлексивных 

способностей учителя в условиях модернизации образования Казахстана ............. 1163

225.  МАТЮШКИНА Е. Н. Развитие умения работы с текстом - основа самостоятельной по-

знавательной деятельности учащихся на уроках математики .................................... 1167

226.  МАХАНОВА Г. У. Критериалды бағалау - нәтижеге бағытталған білім көзі .......... 1174

227.  МАХАНОВА Г. Б. Использование игровых технологии на занятиях 

литературы ............................................................................................................................ 1180

228.  МАХИМОВА Б. Т.  Мектеп - желілік қоғамдастық. Желілік қоғамдастықта мұғалімдердің 

кәсіби дамуын жоспарлау .............................................................................................. 1185 

229.  МАХМЕДХАНОВА Г. М. Применение моделей опроса на уроках физики при форматив-

ном оценивании .............................................................................................................. 1188

230.  МЕГЕДЬ Н. А. Влияние педагогических сообществ и лидерства на профессиональное 

развитие учителя............................................................................................................. 1193

231.  МЕДЕУБАЕВА Н. Т., ОСПАНОВА А. Ж. Жаңа ғасыр мұғалімі - шығармашылық 

тұлға ....................................................................................................................................... 1198

232.  МЕДЕУБАЕВА О. Мұғалімнің дарынды балалармен жұмыс жүргізудегі тиімді жолда-

рын қалыптастыру мәселелері ...................................................................................... 1203233.  МЕЛЬНИКОВА Э. В. Концепт электронного интерактивного учебника по русскому язы-

ку и литературе ............................................................................................................... 1210

234.  МЕЛЯН Е. Г., МУСАБЕКОВА С. В. Педагогическое сообщество и лидерство как залог 

профессионального развития учителя .......................................................................... 1215

235.  МӘРСӘЛІ Р. Ө. Басты мақсат - сабақта тиімді әдіс-тәсілдерді дұрыс таңдау ......... 1220

236.  МУЖИЧЕНКО Т. Г. Компетентностный подход как инновационный процесс в системе 

школьного образования .................................................................................................. 1226

237.  МУКУШЕВА М. А. Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыруда мәтінмен 

жұмыс .................................................................................................................................... 1230

238.  МУНАЛБАЕВА  Ж.  Р.  Мектепке    инновацияны  енгізудегі  іс-әрекеттерді    пайдалану 

арқылы оқушылардың білім сапасына ықпал ету жолдары ....................................... 1237

239.  МУРЗАЛИНОВА А.Ж., МУКАНОВА К.А. Профессиональное сообщество как фактор 

профессионализации деятельности педагога .............................................................. 1241

240.  МУСАХАНОВА А.К. Критериалды бағалаудың кіріктірілген моделін оқыту 

үдерісі .................................................................................................................................... 1247

241.  МУСИНА М. С. Формирование лидерских качеств как одно из ключевых позиций про-

фессионального развития учителя ................................................................................ 1252

242.  MUTALIYEVA  D.  The  significance  of  the  effective  critical  thinking  integration  into  the 

secondary education ......................................................................................................... 1258

243.  МУХАМЖАРОВА М. Ж. Сындарлы оқыту теориясы мен тәрбиенің 12 бағытын ықпал-

дастыра  отырып,  адами құндылықтарды  дамыған  оқушы  тәрбиелеу .................. 1262

244.  МУХАНМЕДИНА Ж. Т. Баланың басты ұстазы – ата-ана ........................................ 1267

245.  МҰНАРБАЕВА Д. А. Жеке тұлғаны қалыптастыруда әлеуметтік ортаның тәрбиелік әле-

уетін мектептің білім беру мен тәрбиелеу үдерісіне кіріктіру мәселелері ............... 1275

246.  МҰРАТБАЕВА  Г.А.,  ҚОҢЫРБАЕВА  С.С.  Білім  беру  үдерісінде    болашақ  педагогтың 

кәсіби  құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері ........................................................ 1280

247.  МҰРАТБАЕВА Н. Ж. Менің мектептегі тәжірибем қалай өзгерді? тиімді 

тәсілдері ................................................................................................................................. 1286

248.  МҰХТАРҰЛЫ Ғ. Сабақта қолданылатын тапсырмаларды дайындау және олардың мүм-

кіндіктері ......................................................................................................................... 1291

249.  НАБУОВА Р. А. Сындарлы оқыту: формативті  бағалаудың оқытуға тән   е

рекшеліктері  ......................................................................................................................... 1295

250.  NAVARYAN O.V. Action research: base of success in speaking acquisition .................. 1300

251.   НАГОЧЕВСКИЙ Е. И., КИЛОЕВА Н. В.  Профессиональное развитие  педагога в усло-

виях реализации новых подходов ................................................................................. 1303

252.  НАЗАРОВА Г. А. География сабақтарында проблемалы оқыту технологиясын пайдала-

ну ......................................................................................................................................  1308

253.  НУГМАНОВА Ж. К. Мұғалімнің кәсіби  қоғамдастығын дамыту –  бүгінгі күн 

талабы ....................................................................................................................................  1315

254.  НУРКАМБАЕВА А. М. Ата-аналар жиналысын жүргізудегі дәстүрлі емес жұмыс түр-

лері  .................................................................................................................................. 1320

255.  НУРКАНОВА С. Б., АЙДАРБЕКОВА М. Н. Мұғалімнің кәсіби дамуындағы педагогика-

лық қоғамдастық және көшбасшылық ......................................................................... 1325

256.  НУРМАГАНБЕТОВА М. Т., КАУРОВ С. С. Компетентностный центр в системе профес-

сионального развития педагога ..................................................................................... 1331

257.  НУРМУХАМБЕТОВА  С.  С.  Бастауыш  сыныптарда    критериалды  бағалау        жүйесі -оқушының бәсекелесе білім алуына ықпалы  ............................................................ 1336

258.  НУСИПОВА М. А. Тұлғаның функционалдық белсенділігін, шығармашылық  ойлауын, 

кез-келген жағдаятта шешім қабылдай алу және өмір бойы білім алуын қалыптастыру 

жолдары ........................................................................................................................... 1342

259.  НҰРҒАЛИЕВ Н.У. Биология сабақтарында пайдалануға болатын сандық білім беретін 

ресурстардың жаңа түрлері мен оларды дайындау әдістері ....................................... 1346

260.  НҰРСЕЙІТОВА А. Қ. Мұғалім шеберлігі – оқушы жеңісі ........................................ 1351

261.  ОБЫДЁНКИНА Л. В. Типичные барьеры в практике профессиональной рефлексии учи-

телей и тактика их преодоления .................................................................................... 1355

262.  ОГРИНЕВИЧ Т. Н. Формативное оценивание как важный аспект качественного обуче-

ния .................................................................................................................................... 1361

263.  ОЗГАНБАЕВА М. Б. Шығармашылық  -  сапалы  білім берудің кепілі  ................... 1367

264.  ОМАРОВА  Ж.Б.  Использование  современных  педагогических  технологий  на  уроках 

русского языка и литературы ......................................................................................... 1372

265.  ОНИЩЕНКО Е. А., МУРЗАГАЛИЕВА А. Е. Лидерство как инновационный образ мыш-

ления современного учителя  ........................................................................................ 1376

266.   ОПАНОВА Ж. К. Оқушылардың сабаққа  деген қызығушылығын арттырудағы қалыпта-

стырушы бағалаудың мәні ............................................................................................. 1380

267.  ОРАЗАЛИНА Г.  Участие родителей в обучении и прогрессе учащихся Назарбаев интел-

лектуальной школы ........................................................................................................ 1384

268.  ОРАЗБЕКОВА Г. Б. Табысты мектепке жетудің жаңа жолдары  ................................ 1389

269.  ОРИНЕНКО Н. А. Инновационные подходы в деятельности школы как одно из условий 

развития навыков 21-го века .......................................................................................... 1393

270.   ОРМАНБЕКОВА Ә. Б. Кәсіби рефлексия – мұғалім қызметіндегі оң өзгерістер  .. 1400

271.   ОРМАНОВА М. А. Қоғамдастық зерттеу: мұғалім ізденісі ...................................... 1405

272.  ОСПАНОВ Б.С., АБИШЕВ Н.А., АБИШЕВА Д. Н. Научные основы управленческой де-

ятельности в общеобразовательной школе .................................................................. 1409

273.   ОСПАНОВА Г. К., ДОБРЫГИНА Н. И. Альтернатива традиционному 

оцениванию  .......................................................................................................................... 1416

274.  OSPANOVA N., ROBERTS A. Metacognition: one NIS schools mission to deliver through 

efective teaching strategies ............................................................................................... 1422

275.  ОСПАНОВА С. К. Оқыту мен оқу үшін бағалаудың маңыздылығы ......................... 1427

276.  ОСТРОВЕРХОВА Л. К. Создание школьной медиатеки для организации самостоятель-

ной работы учащихся  с электронными образовательными ресурсами  ................... 1432

277.  ОШАКБАЕВА А. А. Білім беру жүйесіне жаңаша көзқарас – xxi ғасыр талабы .... 1438

278.  ӨКСІКБАЕВА  К.  Ж.  Эссе  -  оқушылардың  қоммуникативтік  құзіреттіліктерін  дамыту 

құралы .............................................................................................................................. 1444

279.  ПАРХАЕВА Е. А. Использование инновационных форм и методов сознательного отно-

шения учащихся к процессу обучения ......................................................................... 1449

280.  ПОДХОМУТНИКОВА  С. Ю. Развитие лидерских качеств участников образовательного 

процесса посредством внедрения семи модулей на уроках английского языка ....... 1459

281.  ПОЛТОРАКОВА А. И., ЛИННИК О. П., БОРЛУКОВА М. Н. Электронное обучение как 

средство реализации интегративного подхода в образовании ................................... 1462

282.  ПРЯНИЧНИКОВА Ю. С. Электронные образовательные ресурсы  на уроках Информати-

ки ...................................................................................................................................... 1467

283.  РАЕВА Г. Б. «Lesson study» үдерісі  арқылы оқушылардың білім сапасын жақсарту  ............................................................................................................................... 1471

284.  РАЗХАНҚЫЗЫ Х. «Lesson study» бойынша  оқушылардың белсенділігін арттыруда топ-

тық жұмыстарды ұйымдастыру зерттеу сабағы .......................................................... 1475

285.  RAMETULLA  Z.M.  Personal  professional  development  on  the  base  of  reflective  thinking 

practice ............................................................................................................................. 1480

286.  РСЫМБЕТОВА А.У. Химия пәнін оқытуда оқушының алған білімін өмірде қолдануға 

бейімдеу  .......................................................................................................................... 1485

287.  САВИНОВА Л.Н., РОМАНЕНКО И.В. Создание профессионального сетевого сообще-

ства в школе..................................................................................................................... 1491

288.  САВЧИК  О.  А.  Активизация  познавательной  деятельности  учащихся  через  внедрение 

интерактивных и информационных технологий на уроках трудового обучения и черче-

ния .................................................................................................................................... 1496

289.  САГИТОВА Г. Б. Үш тілді білім беруді жүзеге асыру ................................................ 1502

290.  SALEEM MAHMOOD Еducating intellectual and creative talent – the study of some 

aspects ..................................................................................................................................... 1507

291.  САМБЕТОВА Н. Р. Көзбен көретін айғақтар негізінде сыни тұрғыдан ойлауды дамыту-

дың тәсілдері мен тиімділігі .......................................................................................... 1513

292.  САПАРБАЕВА  З.  А.,  АБДИХАЛЫКОВА  А.  Н.  Lesson  study-дің  мұғалім  тәжірибесін 

байыту мен оқушы білімін жетілдірудегі маңызы ...................................................... 1517

293.  САПАРОВА А. А. Жаңашыл мұғалім білім беруді жаңартады ................................. 1522

294.  САРЖАН    Н.  М.  Мектептердегі  кәсіби  қауымдастық  –      оқыту    үдерісін  жаңартудың 

маңызды стратегиясы ..................................................................................................... 1527

295.  САТЫБАЛДИНОВА З. Б. Диалогтік оқу арқылы оқушылардың қарым-қатынас құзірет-

тілігін арттыру ................................................................................................................ .1533

296.  СЕЙТАХМЕТОВА Ж. М. Жаңа оқулық - сыни ойлауды дамытудың жаңа құралы 1537

297.  SEITAKHMETOVA  ZH.  M.  New  textbooks  -  new  approach  to  the  development of  critical 

thinking ............................................................................................................................. 1541

298.  СЕЙТЖАНОВА Т. Г. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында «сын тұрғысынан ойлауды 

дамыту» технологиясының тиімділігі  ......................................................................... 1544

299.   СИДОРЕНКО Т.Н., ЧЕРЕПАНОВА Е.П. Использование информационно-коммуникаци-

онных технологий на уроках математики .................................................................... 1548

300.  СИХАМБЕКОВА Ж. А. Лидерство в образовании как один из наиболее современных 

подходов в управлении школой ..................................................................................... 1552

301.  СМАҒҰЛ А. Блум таксономиясы арқылы оқытудағы әдістемелік 

іс-тәжірибемнен  ................................................................................................................... 1556

302.  СМУРЫГИНА  И.  В.  Система  критериального  оценивания  как  инструмент  по  оценке 

функциональной грамотности школьников на предмете информатика  ................... 1560

303.  СОЛДАТОВА И. И., БАЙТУКОВА А. Б.  Организация читательского клуба в

 школе  .................................................................................................................................... 1564

304.  СТАНИШЕВСКАЯ Г. А. Методы формативного оценивания  как основной вид деятель-

ности на уроке .................................................................................................................  1570

305.  СУЙЕСИНОВ Н. А. Тарих сабағында жаңа технологияларады ұтымды пайдалану мәсе-

лелері  .............................................................................................................................. 1575

306.  СУЛЕЙМЕНОВ  М.  Б.  Мұғалімдердің  кәсіби  дамуындағы  кедергілерді  жеңуге  қалай  

көмектесуге болады? ...................................................................................................... 1580

307.  СУЛЕЙМЕНОВА М. М. Критериалды бағалау- оқушы білімін бағалаудың үздік моделі  .................................................................................................................................... 1584

308.  СУЛТАНИЯЗОВА Н. Ж. Основные теоретические подходы к проблеме субъективного 

благополучия личности в социальной психологии ..................................................... 1589

309.  СУЛТАНОВА Ж. М. Білім беру үдерісінде Блум таксономиясын қолдану- табысты білім 

кепілі ................................................................................................................................ 1596

310.  СУРНАЧЁВА О.Г. Лидерство как инструмент развития сетевого профессионального со-

общества  ......................................................................................................................... 1600

311.  СЫЗДЫКОВА Г. К. Сыни тұрғыдан ойлау дарынды балалардың әлеуетін дамыту фактор-

ларының бірі ретінде  ..................................................................................................... 1605

312.  ТАКЕЕВА Н.Б. Көптілділік- полимәдениетті тұлға  қалыптастыру негізі ............... 1609

313.  ТЕМИРХАНОВА  А.  М.  Мұғалімнің  кәсіби  дамуындағы  педагогикалық  қоғамдастық 

және көшбасшылық ........................................................................................................ 1614

314.  ТЛЕУЛЕСОВА А. Н. Критерийге сай бағалау үдерісінің мүмкіндіктері .................. 1618

315.  ТОБЫЛБАЕВА С. Т. Исследовательская деятельность – основа развития интеллектуаль-

ного потенциала учащихся ............................................................................................ 1622

316.  ТОЙЫМБЕКОВА Ж. Б. Ұлттық құндылықтар негізінде сапалы білім беру ........... 1627

317.  ТОКУШЕВА Ш. К.    Исследования функциональной грамотности выпускников казах-

ско-турецкого   лицея-интерната ................................................................................... 1633

318.  ТОҚБАЕВА А.Е., ИМАНБЕКОВА А.Н., СҰЛТАНОВА Г.О. Сабақтан соңғы ойлар:  кәсі-

би шеберлікті  шыңдау жолдары ................................................................................... 1638

319.  ТОҚТАҒАНОВА А. С. Сабақты зерттеу (Lesson study) – мұғалімнің тәжірибесін жетіл-

діру тәсілі ........................................................................................................................ 1643

320.  ТРУНИНА Н. Ю. Влияние критериального оценивания на активизацию учебно-познава-

тельной деятельности учащихся   начальной  школы ................................................. 1647

321.  ТУНГАТБАЕВА Ә. С. Математика сабағында құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар-

дың тиімділігі .................................................................................................................. 1653

322.  ТУРЕХАНОВА Г. Б. Мұғалімдердің қалыптамтырушы бағалауды тиімді қолдану дағды-

ларын дамыту ……………………………………………………………………1658 

323.  ТҮСІПОВА Г.Г. Сыни тұрғысынан ойлау әдісін ұлттық ойындармен 

сабақтастыру ......................................................................................................................... 1665

324.  ТҰРБАЕВ  Б.Е.,  БЕГАЙДАРОВ  М.Т.  Математиканы  қолданбалы  және  практикалық 

бағытта оқытудағы есептерге қойылатын талаптар .................................................... 1671

325.  ТҰЯҚБАЕВА Г. А. Электронды оқытуды жүзеге асыруда оқушылардың танымдық 

ерекшеліктерін ескерудің маңыздылығы ........................................................................... 1675

326.  УГЫБАЕВА Г. А. Критериалды бағалау – білім нәтижесінің кілті ........................... 1679

327.  УНГЕФУГ М. В. Новые подходы в оценивании образовательных результатов учащихся 

на уроках химии .............................................................................................................. 1684

328.  УТЕГЕНОВ Г. К. Как внедряются интерактивные методы обучения на уроках 

истории? ................................................................................................................................ 1690

329.  УТЕГЕНОВА Б. М., ОСТАПЕНКО Л. Г. Коучинг как форма профессионального развития 

и поддержки педагогов ................................................................................................... 1695

330.  УТЕУБАЕВА Г. У., ИМЖАРОВА Ж. Н. Интерактивные формы обучения как ресурс  по-

знавательной  активности   учащихся  .......................................................................... 1701

331.  УТИЛОВА Р. М. Информационно-коммуникационные технологии как средство форми-

рования ключевых компетенций обучающихся на уроках русского языка и 

литературы  ........................................................................................................................... 1707332.  УТКЕЛБАЕВА Р.Б., УМИРТАЕВА А.Н. Бастауыш сыныптарда білім, білік, дағды қалып-

тастыра отырып, оқу-таным қабілетін, шығармашылық сипатын арттыру.............. 1712

333.  ХАЙРУЛЛИНА А. О. Мұғалімнің шығармашылық әлеуетінің дамуы – нәтижелі оқыту 

негізі ................................................................................................................................. 1717

334.  KHASSANOVA  K.K.  Оrganising  accessible  ways  of  reading  authentic  texts  in  Еnglish  as 

second language classrooms ............................................................................................. 1723

335.  ХАСАНОВА С.Т., ӘБДІЖҮСІПОВА Б.Х. Дарынды балаларға арналған мамандарылыған 

мектеп мұғалімінің жеке менеджменті ......................................................................... 1729

336.  ХАСЕНОВА Г. Б. Информатика пәніне критериалды бағалауды қолдану ............... 1733

337.  ХУСАИНОВА Р. А. Оқушының тілдік құзіреттілігін қалыптастырудағысыни ойлаудың 

рөлі ................................................................................................................................... 1738

338.  ЧЕБАКОВ А. В. Lesson study как новое качество педагогического сообщества  .... 1743

339.  ЧЕКЕТАЕВА Р. С., ТИЛЕУХАНОВА Ш.С. Сапа мен көшбасшылықтың  эталоны – Құ-

маш Нұрғалиұлы ............................................................................................................. 1748

340.  ЧЕНЦОВА  В. Г. Развитие ключевых компетенций обучающихся в процессе преподава-

ния гуманитарно-общественных дисциплин ............................................................... 1752

341.  ШАБАРОВА Р. К. От Action Research к стандартам PISA  ........................................ 1758

342.  ШАКЕТАЕВА М. К., НЫГЫМАТУЛЛИНА Д. М. Шетел тілі сабақтарында көптілді по-

лимәдениетті тұлға тәрбиелеу – заман талабы ............................................................ 1763

343.  ШАМШЕНОВА М. Б. Шығармашылықтың шыңы-сыни ойлау ............................... 1768

344.  ШАРАУОВА Р.Б. Химия сабағында білім сапасын арттыруда жаңа әдіс-тәсілдердің маңы-

зы ...................................................................................................................................... 1771

345.  ШЕВЦОВА Е. Я. Интегрированный подход к обучению языкам в полилингвальной шко-

ле ………………………………………………………………..1775

346.  ШИГАБУТДИНОВА Л. А., ДЕМЧЕНКО А. В. Апробация модели  и технологии  инклю-

зивного обучения ребенка с ДЦП в  общеобразовательной школе ............................ 1781

347.  ШИДАЛИНА С. К. Рефлективное преподавание. Рефлексия урока ......................... 1787

348.  ШИЛИКБАЕВА  А.  М.  Сабақтан  тыс  уақытта  курстық  жұмысты  жүргізуге  үйретудің 

жолдарын дамыту ........................................................................................................... 1793

349.  ШОКАНОВА Л. Ш. Программно - целевой подход как важнейший фактор  достижения  

образовательных результатов ........................................................................................ 1797

350.  SHUMAY L.V. Тhe role of  songs  for  learning  the Еnglish language …………………..1802

351.  ЩЕБЕТУНОВА Е. А. Актуальность формативного и суммативного оценивания учащих-

ся в рамках конструктивистской теории ...................................................................... 1809

352.  ЫҚЫЛАСОВА Ә. Ж. Желілік қоғамдастық – мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру-

дың жолы ......................................................................................................................... 1812

353.  ЮСУПОВА  Т.Қ.  Критериалды  бағалаудың  кіріктірілген  моделін  қолдану  қаншалықты 

тиімді? .............................................................................................................................. 1817                                                                                               Каталог: upload -> iblock -> e92
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Қазақ әдебиеті»
e92 -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»

жүктеу 11.35 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   113
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет