Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балыжүктеу 0.51 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата08.01.2017
өлшемі0.51 Mb.
#48
  1   2   3   4   5   6

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

№5 (112)


15 мамыр

2014 жыл


Қыр гүліндей 

құлпырған 

Қызғалдақ балы

Түлектер 

қауымдастығы 

құрылды

2-бетте


5-бет

11-бетте


«Байқамаппын 

төрт жылымның 

өткенін...»

ЕЛДІКТІҢ РУХЫ – ЕРЛІКТЕТәуелсіз Қазақстан үшін 

мамыр айы қос мереке-

мен басталады. ҚР Қарулы 

күштерінің құрылған 

күніне орай 7 мамыр 

Отан қорғаушылар күні 

деп аталып өтілсе, 9 

мамыр – Жеңіс күні. Қос 

мерекенің де біздің еліміз 

үшін маңызы айрықша. 

Егемендік алып, дер-

бес мемлекет ретінде 

территориялық аймағы 

белгіленген Қазақ елінің өз 

әскери базасын жасақтау 

мақсатында Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев қарулы 

күштерді құрды. Сонымен 

қатар, 1 миллионнан астам 

қазақстандық қатынасқан 

1941-1945 жылдардағы 

сұрапыл соғыс аяқталған 

Жеңіс күнін, міне, 69 жыл 

бойы атап өтіп келеміз. 

Бұл жай ғана тойлаудың, 

бос даңғыраның мерекесі 

емес. Жеңіс күні – қаза 

болған жауынгерлерді 

еске алатын, ардагерлерге 

құрмет көрсететін рухты 

мереке.

Стратегия  – это програм-

ма конкретных практических 

дел, которые день за днем, из 

года в год будут делать лучше 

страну и жизнь казахстанцев».  

Далее Президент представил 

план вхождения Казахстана в 

число 30 развитых стран мира... 

«Легкой прогулки» по ХХІ веку 

не будет, сказал он. В развитых 

странах появляются радикально 

новые качества жизни народа. 

Сейчас фундаментальные по-

казатели развитости демонстри-

руют государства-участники 

Организации экономическо-

го сотрудничества и развития 

«ОЭСР». В нее входят 34 стра-

ны, произволящие более 60 про-

центов ВВП. Все страны-участ-

ницы прошли путь глубокой 

модернизации, имеют высокие 

показатели инвестиций, на-

учных разработок, произво-

дительности труда, развития 

бизнеса, стандартов жизни на-

селения. Индикаторы стран 

ОЭСР с учетом их будущей 

долгосрочной динамики-это и 

есть базовые ориентиры нашего 

пути в число 30 развитых госу-

дарств планеты».

Президент главными ори-

ентирами развития в социаль-

ной сфере до 2050 года ставит 

увеличение показателя объема 

ВВП на душу населения с 13 

тысяч долларов до 60 тысяч  

долларов. Казахстан должен 

стать страной с преобладающей 

долей среднего класса, доля 

городских жителей вырастет 

с 55 до 70 процентов всего на-

селения. Продолжительность 

жизни казахстанцев станет до 

80 лет и выше. Казахстан станет 

одним из ведущих евразийских 

центров медицинского туриз-

ма. Завершится формирова-

ние передовой национальной 

образовательной системы. До 

2050, отмечает Президент, годы 

делятся на семь пятилеток, каж-

дая из которых решает вопрос 

достижения единой цели-войти 

в число 30 развитых стран.

(Продолжение на 10 стр.)

Адамзат тарихындағы ең сұ-

рапыл соғыстың аяқталғанына биыл 

69 жыл толды. Жеңіс күні – сан 

мыңдаған халықтың бейбіт өмірі мен 

қайрымдылығын, Отанын қорғаған 

жауынгерлердің айбынын, тылдағы 

жұмысшылардың ерлік еңбектерінің 

м ә ң г і   ұ м ы т ы л м а й т ы н д ы ғ ы н 

дәлелдейтін ұлы мереке. Бұл күні 

бүгінгі бейбіт өмірімізге, тыныш 

заманымызға зор құрмет көрсетіп, 

шексіз алғыс білдіру мақсатында 

1418 күнге созылған сол сұрапыл 

соғыста ерлікпен қазақ тапқан 

жауынгерлерді, қаһармандық 

танытқан ардагерлерді еске аламыз. 

Әрине, «Жыл бойы ұмыт қалдырып, 

тек 9 мамыр күні ғана еске алады» 

деген өкінішті пікірлер де айтылып 

жатады. Жыл сайын қатарлары си-

реп бара жатқан ардагерлерге күн 

сайын құрмет көрсетілуі керек. 

Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті 9 мамыр – 

Жеңіс күніне арналған құттықтау 

сөзінде: «Біздің әкелеріміз бен 

аталарымыз Отан үшін қасық 

қаны қалғанша шайқасты. Өткен 

с о ғ ы с т а   2   м и л л и о н ғ а   ж у ы қ 

қазақстандық майданға аттанып, 

жартысы майдан даласынан орал-

мады. Бұдан басқа 700 мың, яғни 

шамамен миллионға жуық адам 

тылда еңбектенді.

(Жалғасы 3-бетте)

АЙБЫНЫ АСҚАҚ, 

РУХЫ ӨР 

ХАЛЫҚ – БАҚЫТТЫД.Ж.НӨКЕТАЕВА,

ҚазМемҚызПУ ректоры

12 бет 


Құрметті әріптестер мен 

студенттер!

Сіздерді  7  мамыр  –  Қазақстан        

Республикасы Отан қорғаушылар 

күнімен және 9 мамыр – Жеңіс күнімен 

шын жүректен құттықтаймын!

Біз тұлпар шапса – тұяғы, қыраны 

ұшса – қанаты талатын кең байтақ дала-

сын ақ тілеулі батасымен, ақ сүңгілі най-

засымен қорғаған батыр бабалардың 

ұрпағымыз. Біз – жеріне ырыс-құт 

қонып, бақ дарыған, ақ таңы арайлап 

атқан, халқы достастықты үндеген, 

ұрпағы кемел келешекке ұмтылған 

Тәуелсіз Қазақ елінің азаматтарымыз. 

Қазақ елінің қайсар ерлері 1941-

1945 жылдар аралығында сұрапыл 

соғыс кезінде қолдарына қару алып, қан 

майданға аттанды. Бірі денсаулығынан 

айрылып елге оралса, басым көпшілігі 

майданда қаза тапты. Біздің даңқты 

ардагерлеріміз өшпес ерлік танытып, 

болашақ үшін, тыныштық үшін күресті. 

Сол себепті де Жеңіс күнін зор құрметпен 

атап өтіп, қаһарман батырлардың рухы-

на тағзым етіп, ұрпаққа үлгі ретінде 

таныта білуіміз керек.

Сонымен қатар, «Отан қорғау шы-

лар күні» айрықша атаудың да маңызы 

өте зор. Қазақ елі нағыз дербестікке, 

шынайы егемендікке 1991 жылы қол 

жеткізді. Ел тарихына қарағанда сон-

дай ұзақ жасаған, ал Тәуелсіздікке 

қол жеткізгенде жас мемлекет ретінде 

танылған Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың баста-

масымен 1992 жылдың 7 мамыр күні 

Қазақстан Республикасының Қарулы 

күштері құрылды. 

Ұлағатты ұстаздар, айбынды ер-

азаматтар! Қазақтың біртуар батыр 

ұлы, халық қаһарманы Бауыржан 

Момышұлы «Ұлттық рух пен ұлттық 

патриотизм – бұл ұлттың ішіндегі жеке 

адамның асыл белгісі мен қасиеті» 

деген қуатты нақыл қалдырған. 

Баршаңызға мұқалмайтын жігер, жан-

шылмайтын намыс тілеймін. Бейбіт 

өмірде, ашық аспанның астында Қазақ 

елінің біртұтастығы бекем, рухы өр, 

айбыны асқақ болсын! Путеводный маяк будущего

Обращаясь к народу Казахстана, Президент Нурсултан  

Абишевич Назарбаев сказал: «Мы приняли стратегию-2050, 

чтобы казахстанцы крепко держали в своих руках штурвал 

будущего страны... Стратегия-2050, как путеводный маяк, 

позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни людей, 

не теряя из виду нашей главной цели. Это означает, что мы 

ежедневно, а не через 30-50 лет, будем улучшать жизнь 

людей. 

ҚЫЗДАР 

УНИВЕРСИТЕТІ – 

Олимпиада жеңімпазы 

2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№5 (112)

15 мамыр


2014 жыл

А Қ П А Р А ТМӘЖІЛІС ДЕПУТАТТАРЫ 

ЖОЛДАУДЫ ТҮСІНДІРДІ

Түлектер қауымдастығы құрылды

«СӘТТІ ҚАДАМ» – 

ЖАСТАРДЫҢ ҮМІТІ  

мен студенттер алдында еліміз үшін 

маңызды құжаттың мән-мағынасымен, 

алда атқарылатын шаруалардың 

ауқымымен және қазіргі таңда Жолда-

уда көрсетілген мақсат-міндеттердің 

орындалу барысымен таныстырды. Ел 

дамуының басым бағыттары жайында 

кеңінен әңгімелеген ел қалаулылары 

сондай-ақ, Елбасы Жолдауындағы білім 

беру жүйесіне арналған бағыттарға да 

тоқталды.

Бұл туралы алдымен сөз алған 

ҚР Парламенті мәжілісінің депута-

ты, халықаралық істер, қорғаныс 

және қауіпсіздік комитетінің төрағасы 

Мәулен Әшімбаев: «Білім беру ре-

формасы – Қазақстанның бәсекеге 

нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз 

етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 

құралдардың бірі, сондықтан, дамыған 

30 елдің қатарынан көріну үшін бізге 

алдымен білім беру жүйесін дамыту 

О

сы орайда бүгін, 10 мамыр күні Қыздар 

университетінде оқу 

орын Түлектер қауымдастығының 

алғашқы мәжілісі болып өтті.

Жиынға Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық уни-

верситеті Түлектер қауымдас-

тығының мүшелігіне кірген 

200-ге жуық құрметті түлектер 

қатысты.


Мәжілісті университет рек-

торы Динар Нөкетаева ашты. Ол 

алғы сөзінде барша қатысушы 

түлектерді университеттің дамуы-

керек. Мықты қадрларды дайында-

май, үлкен мақсатқа жетуіміз мүмкін 

емес. «Егеменді елдің тірегі – білімді 

ұрпақ» деп Елбасы айтқандай, еліміздің 

болашағы жастардың қолында. Бұл 

орайда келешектің негізін ұстайтын 

жас мамандарды бәсекеге қабілетті, 

білімді де, білікті етіп шығаруға әрбір 

ұстаздардың бас міндеті болып табыла-

тынын ұмытпауымыз қажет», – деп атап 

өтті.

Одан әрі сөз алған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Қуаныш Сұлтанов: 

Елбасының «Мәңгілік Ел» идеясын 

жүзеге асыратын, ұрпақтан-ұрпаққа 

өнегелі тәрбиені жеткізетін алдымен 

аналар, білімді ұлт тәрбиелейтін ұстаздар. 

Бұл тұрғыда Қыздар университетіне 

үлкен салмақ артылады. Елбасы «Бір ана-

ны тәрбиелеу, бір ұлтты тәрбиелеумен 

б і р д е й »   д е п   б е к е р   а й т п а ғ а н . 

Бәсекелестікке лайық болу тек қана білім 

арқылы болады», – деді Қ.Сұлтанов.

Кездесу барысында 2014 жылғы Жол-

дауды ілгерілету аясында көптеген кең 

ауқымды сауалдарға жан-жақты және 

салмақты жауаптар берілді. Өз кезегінде 

студенттер мен ұстаздар қауымы өздерін 

толғандырып жүрген бірталай сұрақтарға 

кең ауқымды түсінік алды.

Ш а р а   б а р ы с ы н д а   қ о н а қ т а р 

Қыздар университеті өнерпаздарының 

дайындауындағы арнайы концертті 

тамашалап, жуырда ғана бой көтерген 

«Қазақ Аруы» ескерткіш-субұрқағын 

көріп қайтты.Нәзира ЕЛЕУХАН

Ол үшін жыл сайын белгілі шамада квота бөлуге 

аталмыш мекемелермен екіжақты меморандумдарға қол 

қойылуда. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасына 

сәйкес «Жас Отан» Жастар қанатының мұрындық бо-

луымен қолға алынған тың жоба бүгінде жоғарғы оқу 

орнын бітірген жас мамандардың кәсіби біліктілігін арт-

тырып, тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беріп қана қоймай, 

жұмысқа тұруға, өз қызметтік сатысын Қазақстанның 

белгілі ұйымдардан бастауына ықпал етуде.

12 мамыр күні Қыздар университетінде аталған «Сәтті 

қадам» жобасын түсіндіру және іске асыру мақсатында 

«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының «Жас 

Отан» жастар қанаты арнайы дөңгелек үстел отырысын 

өткізді. Жиынға Қыздар университетінің соңғы курстарын-

да оқи тын студенттер мен бітіруші түлектер, сондай-ақ, 

«Жас Отан» ЖҚ Алматы қалалық филиалының өкілдері 

қатысты.


«Жас Отан» ЖҚ Алматы қалалық филиалының атқару-

шы хатшысының орынбасары Азамат Құрманалиев: 

«Сәтті қадам» жобасына қатысушыларға қойылар талап 

қа рапайым. Алғашқы іріктеу сатысында түйіндемелер қа-

был данып, жеке анықтама үлгілері толтырылады. Іріктеу 

талабы бойынша жобаға сабақты жақсы оқып, универси-

тет тарапынан жақсы мінездеме алғандар қатыса алады. 

Қатысушы қоғамдық шараларға белсене қатысқан болуы 

керек. Жақсы үлгерімімен қатар, олимпиадаларда жақсы 

нәтиже көрсеткен, белсенді жастар қабылданады. Қатыс қан 

пәні бойынша дәлелдеме ретінде сертификат, дип лом дары 

болса қоса беруге болады. Ең үздік деген түйіндемелерді 

іріктеп алған соң, жастар әңгімелесуге шақы  рылады. 

Болашақ тағылымдамадан өтушілердің пән бо йын ша 

білімдері тексерілмейді, үйренуге деген ынтасы мен әріп-

тестікке деген бейімі, талпынысы сарапқа салынады», – деп 

жобаның басты мақсаттары мен міндеттерін  түсіндірді. 

Оның айтуынша жобаға қатысушыларды қабылдау маусым 

айының 20 жұлдызында басталады. «Бір ай бойы қабылдау 

өтеді, одан кейін 3 айға тәжірибеден өтуге жібереміз. 

Қазіргі таңда тәжірибеден өтуге болатын мемлекеттік 

органдардың және ұлттық компаниялардың саны ұлғаюда. 

Оның қатарында «Қазпочта» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ, 

«KAZNEXInvest» АҚ, «Қазақстан темір жолы» ұлттық ком-

паниясы» АҚ, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 

АҚ, «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы, 

«Қазақ мұнай және газ институты» АҚ, «Бәйтерек» ұлттық 

басқарушы холдингі» АҚ, «Эйр Астана» сынды компания-

лар бар», деді ол.

Кездесу соңында Азамат Құрманалиев студенттер 

тарапынынан жобаға байланысты қойылған сұрақтарға 

жауап беріп, «Сәтті қадам» жобасына қатысуға шықырды. 

Өз кезегінде студенттер қызықтырған сұрақтарға тұщымды 

жауап алды.Н.ӘЖІБАЙ

на үлес қосуға, беделін нығайтуға 

шақырып, Қауымдастықтың 

Кеңесіне кірген мүшелермен 

таныстырды. Оқу орын басшысы 

сондай-ақ, Қауымдастықтың 

жыл сайынға кездесуін мамыр 

айының ең соңғы жұма күні 

өткізуге ұсыныс жасады.

Бірауыздан қолдау білдірген 

Кеңес мүшелері жиын барысын-

да жаңадан құрылған Түлектер 

қауымдастығының ережесін 

бекітіп, алға қойылған мақсат-

міндеттерін айқындады. Сондай-

ақ, түлектер арасында достық 

5 мамыр күні Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінде 

Елбасының биылғы Жолдауын на-

с и х а т т а у   ж ә н е   о р ы н д а л у   б а р ы -

сын ақпараттандыру мақсатында ҚР 

Парламенті Мәжілісінің депутаттары 

Қуаныш Сұлтанов пен Мәулен Әшімбаев 

оқу орнының ұжымымен кездесті.

Шараға құрметті қонақтармен қатар, 

«Нұр Отан» партиясы Алматы қалалық 

филиалы төрағасының бірінші орын-

басары Кенжехан Матыжанов, Алмалы 

аудандық «Нұр Отан» партиясы филиалы 

төрағасының орынбасары Александр 

Братенков, «Нұр Отан» партиясы Алматы 

қалалық филиалы төрағасының орынба-

сары Станислав Канкуров қатысты.

Жиынды Қыздар университетінің 

ректоры Динар Нөкетаева ашты. Ол 

өз сөзінде Жолдауға байланысты оқу 

орнында көптеген шаралардың өтіп 

жатқандығын атап өтіп, олардың 

бірқатарына тоқталды:

«Биылғы жылы университетімізге 

белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері 

Елбасы Жолдауын талқылауға байла-

нысты үлкен кездесулер мен алқалы 

жиындарға келіп жатқанын білесіздер. 

Бұл 70 жылдық мерейтойын атап өтіп 

жатқан Қыздардың парасат мектебінің Ұлт 

көшбасшысы ұсынған «Қазақстан-2050» 

стратегиясын түсіндірудегі ой бөлісу 

алаңына айналғандығын білдіреді», – деді 

Д.Нөкетаева.

Қыздар университетінің ұжымымен, 

оқытушыларымен, студенттерімен 

б о л ғ а н   к е з д е с у д і ң   б а с т ы   ә ң г і м е 

арқауы Жаңа Стратегияның негізгі 

басымдықтары болды.

Кездесуде депутаттар Жолдаудың 

б а с ы м   б а ғ ы т т а р ы   м е н   н а қ т ы 

міндеттерін түсіндіріп, ұстаздар қауымы 

байланыстар желісін дамыту, 

түлектердің іскерлік, карьералық 

жетістіктерге жетуге ықпал ету, 

университеттің стратегиялық 

дамуына көмек көрсету, уни-

верситет имиджін арттыру мен 

беделін нығайту, оқу орнына 

еңбек сіңірген қызметкерлерге, 

дарынды студенттер мен жас 

мамандарға қолдау көрсетуге 

және т.б. мәселелерге байланы-

сты ой-пікірлерін білдірді.

М ә ж і л і с   б а р ы с ы н -

да ҚазМемҚызПУ Түлектер 

Қ а у ы м д а с т ы ғ ы   К е ң е с і н і ң 

м ү ш е с і ,   а к а д е м и к ,   қ о ғ а м 

қайраткері Шәмша Көпбайқызы 

Беркімбаева, ҚазМемҚызПУ 

Түлектер Ассоциациясының 

т ө р а й ы м ы ,   Қ Р   П а р л а м е н т 

Мәжілісінің депутаты Асанғазы 

О р а з к ү л   А с а н ғ а з ы қ ы з ы , Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде университет 

түлектері, қызметкерлері мен студенттердің ұсынысымен Түлектер 

Қауымдастығы құрылды. Қауымдастықтың басты мақсаты – университет 

миссиясының орындалуына атсалысу, әлеуметтік, мәдени-білім беру, 

ғылыми мәселелерді шешу, университет пен оның түлектері арасындағы 

қарым-қатынасты нығайту болып табылады.

Еліміздің бағыт-бағдарын, өзіндік 

даму жолын айқындаған Елба-

сы Жолдауы Парламент Мәжілісі 

депутаттарының да басты назарында. 

Халық қалаулылары еліміздің басты 

қалаларынан өзге, аймақтарды да ара-

лап, осы тарихи құжатты насихаттау 

жұмысын жүргізіп келе жатқандығы 

белгілі. Ол үшін арнайы топтар да 

құрылған болатын.

Қазіргі таңда «Жас Отан» Жастар қанатының 

жас мамандарға еліміздің ірі өндірістік 

мекемелерінде, ұлттық компанияларда және 

мемлекеттік органдарында жүйелі түрде 

тағылымдамадан өтулерін ұйымдастырып отыру 

үшін «Сәтті қадам» жобасын жүзеге асырып 

жатқандығы белгілі. 

ҚазМемҚызПУ Ассоциация 

Кеңесінің мүшесі, Экология және 

тұрақты даму институтының ди-

ректоры Құралай Нұханқызы 

Кәрібаева баяндама жасап, 

и г і   б а с т а м а ғ а   қ о л д а у л а р ы н 

білдіріп, барша қауымды Пара-

сат мектебіне айналған Қыздар 

университетінің 70 жылдық ме-

рейтойына атсалысуға шақырды.

Қыздар университеті Түлектер 

Қ а у ы м д а с т ы ғ ы   К е ң е с і н і ң 

төрайымына ҚР Парламент 

мәжілісінің депутаты Асанғазы 

Оразкүл Асанғазықызы сайлан-

ды.

Н.ЖҰМАҒҰЛОВА


3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№5 (112)

15 мамыр


2014 жыл

Қ А Б І Л Е Т Т І Л І К

соғыс ардагерлері Қыздар университетінің 

студенттерімен кездесіп, соғыс жайлы әңгіме 

айтып, үлгі-өнегелерін көрсетіп, тәрбиелеріне 

атсалысып кеткені тарих беттеріне жазылды.

Жыл сайынғы үрдіс биыл да ұмыт қалған 

жоқ. 6 мамыр күні Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті Қазақстан 

Республикасының Отан қорғаушылар күніне 

және 9 мамыр Жеңіс күніне орай мерекелік 

концерт өткізді. Ардагерлерге құрмет көрсету 

мен казақстандық патриотизмді жастар бойы-

на сіңіру, ел үшін ерлік көрсетіп, бейбіт өмір 

жолында қаза тапқан жауынгерлерді еске 

алу мақсатында ұйымдастырылған шараға 

Қыздар университетінің басшылық құрамы, 

оқытушы-профессорлар мен студенттері 

қатысты.

Мерекелік концерттің ашылу салта-

натында ҚазМемҚызПУ ректоры Динар 

Нөкетаева: «Біз, Тәуелсіз Қазақ елінің аза-

маттары, мамыр айында тамаша мерекелердің 

қарсаңында тұрмыз. 7 мамыр – Қазақстан 

Республикасының қарулы күштерінің 

құрылғанына орай Отан қорғаушылар 

мерекесі, ал 9 мамыр – Ұлы Отан соғысының 

жеңісі мерекесі. Біздің аталарымыз, әкелеріміз 

ел үшін, жер үшін қасық қандары қалғанша 

жандарын аямады. Кеуделерімен от құшқан 

асыл азаматтардың ерен ерліктері жадымызда 

мәңгі сақталады. Сұрапыл соғыста фашизмге 

қарсы күрескен қазақ батырларының еңбегі 

өлшеусіз. Соғысты ешкім қаламайды. Тәуелсіз 

Қазақстанымыз дамып келе жатыр. Ендігі 

жолда жұдырықтай жұмылып, ынтымақ-

бірлігімізді сақтап, Мәңгілік Ел болу жолында 

еңбек етуіміз керек. Ол үшін мызғымас елдің 

мықты әскери жасағы болуы керек. Мықты 

әскер намысты ер-азаматтардан құралады. 

Ерлеріміз еркін елдің туын асқақтататындай, 

аруларымызға тіреу болатындай жігерлі, 

қуатты болсын!» – деп жалынды сөздерімен 

құттықтау тілегін жолдады.

Мерекелік жиын ҚР Мәдениет қайраткері

Қ а з М е м Қ ы з П У   ө н е р   ж ә н е   м ә д е н и е т 

факультетінің деканы Гүлнұр Өмірбаеваның 

«Батыр Бауыржан» әнімен басталды. Қазақтың 

қайсар ұлының тұлғасын толық ашатын 

нағыз патриоттық ән жиналған жұрттың 

бойында мақтаныш сезімін асқақтатқаны 

рас. Концерттің көркі Нұргүл Әлқожаның 

орындауындағы «Жас қазақ» әнімен, Томирис 

би ансамблінің «Катюша» биімен ашыла түсті. 

Тұла бойды шымырлататын әндер бұл кеште 

бірінен соң бірі ағылып жатты. Халықаралық 

және республикалық байқаулардың лауреаты, 

«Айгүл» вокалды-аспаптар ансамблінің әншісі 

Әсем Құдайбергенованың орындауындағы 

«Ана туралы баллада» әні жиналған жұрттың 

көзіне жас алдырмай қоймады. «Жеңіс үшін!» 

деп соғысқа кеткен ұлдарының амандығын 

тілей отырып, жер жыртып, егін егіп, 

күрек-тыр масын тастамай еңбек еткен асыл 

аналардың бейнесі сомдалған әннен кейін 

концертті өнер және мәдениет факуль тетінің 

4 курс студенті Бексұлу Әбілқасым «Әлия» 

әнімен жалғастырды. Соғыс тақырыбындағы 

«Кестелі орамал», «Если бы не было во-

йны», «День победы» сынды көптеген әндер 

шырқалған кеш жиылған жұртқа ерекше 

көңіл-күй сыйлады. 

Сонымен қатар, Қыздар университеті 

ұжымының игі дәстүрлерінің бірі – жыл 

сайын шығыстың қос жұлдызы атанған 

Әлия мен Мәншүктің ескерткішіне гүл 

шоқтарын қою шарасы да өткізілді. 9 мамыр 

күні ҚазМемҚызПУ Ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Р.Сәтімбеков бастаған ұстаздар 

мен студенттер қос батырдың ескерткішіне 

барып, рухына тағзым етіп, соғыс туралы, 

ерлік жайында сөз сөйлеп, өлең-жырларын 

арнап, гүлшоқтарын қойды. 

Көпшіліктің атасы, апасы соғыстың ащы 

дәмін татып, бірі құрбан болса, бірі мүгедек 

болып оралды. Сол жанкешті, қаһарман 

батырлардың еңбегі ешуақытта ұмытылмайды. 

Даңқты ерліктері – болашақ ұрпаққа өнеге.   Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2014
2014 -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол
2014 -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
2014 -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Айбыным, арым – Ата Заң Жамаловтың жобасы үздіктер
2014 -> «Қыз жібек» студенттер газеті «Исаев» олимпиадасы
2014 -> Семинар-тренинг тәжірибені арттырады Жуырда күрделі уақытта бағыт-бағдар, қиындықтан шығуды
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы

жүктеу 0.51 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет